ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ"

Transkript

1 ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních technologií? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Jsou metody ITIL, CobiT, Six Sigma, TQM, ABC a další použitelné při reálném nasazení pro řízení informačních a komunikačních technologií? května 2005 Masarykova kolej Thákurova 1, Praha 6

2 ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Klíčová témata konference KEY NOTE Úloha ICT v kritických faktorech úspěchu organizací Teoretické základy řízení ICT Základní pojmy z oblasti řízení informačních a komunikačních technologií Meze funkcionálního řízení ICT Generální partner Mediální partneři Přístupy k aplikaci principů řízení ICT Přístupy primárně určené k řízení ICT ITIL - Best Practice řízení ICT služeb a ICT infrastruktury Norma BS standard pro oblast IT Service Managementu CobiT - Control Objectives for Information and related Technology Přístupy primárně určené k řízení kvality Vliv informačních technologií na požadavky norem řady ISO 9000 Aplikace modelu excellence a jeho přínosy pro společnost. Six Sigma - metoda neustálého zlepšování podnikových procesů Controllingové přístupy Balanced Scorecard - metoda hodnocení podnikové výkonnosti ve vazbě na strategické cíle organizace Další controllingové přístupy a možnosti jejich využití pro řízení informatiky Praktická aplikace principů řízení ICT SW nástroje pro řízení ICT SW nástroje pro řízení ICT infrastruktury a služeb Podpůrné systémy ICT managementu Perspektivy dalšího vývoje v oblasti SW nástrojů pro řízení informatiky Partneři Případové studie Finančně nenáročná řešení Ukázka implementace řešení ve veřejné správě Implementace Quick wins - Service Desk a Incident Management Ukázka implementace komplexního řešení Přístupy k projektovému řízení PRINCE2 - metodika pro implementaci procesů ITSM

3 Poslání a charakteristika ICTM 2005 je určena pro odborníky z oblasti středního a vrcholového řízení podniků a státní správy, kteří pociťují potřebu najít optimální způsob řízení jedné z nejdynamičtěji se vyvíjející oblasti své organizace výpočetní a komunikační techniky (ICT). Nabídne přednášky z teorie a praxe řízení ICT služeb, tedy disciplíny, která bere ohled především na zájmy podniku a efektivně je slaďuje se současným i plánovaným potenciálem ICT infrastruktury. Na konferenci vystoupí řada předních odborníků z akademického prostředí, špičkoví specialisté na řízení ICT služeb i nositelé Program konference Blok Téma Název přednášky Obsah přednášky (stručná anotace) Přednášející Přístupy k aplikaci principů řízení ICT Teoretické základy řízení ICT Přístupy primárně určené k řízení ICT Přístupy primárně určené k řízení kvality Controllingové přístupy Základní pojmy z oblasti řízení informačních a komunikačních technologií Meze funkcionálního řízení ICT KEY NOTE Úloha ICT v kritických faktorech úspěchu organizací DISKUSE ITIL - Best Practice řízení ICT služeb a ICT infrastruktury Norma BS standard pro oblast IT Service Managementu CobiT - Control Objectives for Information and related Technology HP IT Service Management Reference Model Vliv informačních technologií na požadavky norem řady ISO 9000 Aplikace modelu excellence a jeho přínosy pro společnost. Six Sigma - metoda neustálého zlepšování podnikových procesů Balanced Scorecard - metoda hodnocení podnikové výkonnosti ve vazbě na strategické cíle podniku Vymezení základních pojmů z oblasti řízení informačních a komunikačních technologií (informační a komunikační technologie, ICT infrastruktura, ICT zdroje, ICT služby, úvod do problematiky podnikových procesů, ICT služby a jejich vazby na okolí). Teoretický úvod do problematiky procesů a řízení (funkcionální, procesní, projektové a další). Tradiční funkcionální řízení ICT a možnosti jeho využití při řízení soudobých podnikových procesů. Výhody a nedostatky funkcionálního řízení a důvody pro přechod k procesnímu řízení. Stručná charakteristika vztahů mezi rozvojem ICT a předpoklady uplatnění moderního managementu organizací. S využitím konceptu kritických faktorů úspěchu organizací jsou hodnoceny interakce ICT se vzájemně propojenou množinou faktorů podnikatelské strategie, organizačních struktur, procesů, profesního a kvalifi kačního profi lu pracovníků, lídrovského vedení. Posuzují se též vlivy ICT na rozvoj znalostního, inovačního a kulturního zázemí organizací a možnosti zkvalitnění partnerských vztahů v náročném konkurenčním prostředí postupně se vytvářející globální síťové ekonomiky. Zdůrazňuje se nezbytná harmonizace uvažovaných kritických faktorů úspěchu s možnostmi využití ICT, a to s cílem vzniku pozitivních emergentních efektů fungování organizací. Odpovědi všech přednášejících úvodního bloku na doplňující otázky posluchačů. Představení obsahu ITIL. Stručná anotace jednotlivých publikací knihovny. ITIL jako samostatný obor podnikání. Organizace ITIL: OGC jako vlastník, itsmf jako mezinárodní platforma, představení certifi kačních autorit ISEB a EXIN a jejich schématu. Certifi kace profesní způsobilosti jednotlivců pro oblast řízení ICT služeb, význam certifikace. Vysvětlení rámcového postupu implementace ITIL, praktické zkušenosti s jeho implementací. Představení britské normy BS defi nující obsah IT Service Managementu. Stručná anotace jednotlivých částí normy (tj. BS :2002 a BS :2003) a s ní bezprostředně souvisejících předpisů (tj. BIP 0005:2004 a PD 0015:2002). Vysvětlení vztahu BS a ITIL. Představení certifi kačního schématu podniků podle normy BS a jeho rozšíření. Vysvětlení účelu normy a jejího praktického použití. Naznačení dalšího vývoje - příprava mezinárodní ISO normy pro oblast ITSM. Představení cílů, účelu a smyslu metodiky CobiT. Popis základních stavebních prvků metodiky CobiT a vysvětlení vnitřních vazeb a souvislostí. Stručný popis klíčových dokumentů CobiT a navazujících příruček a doporučení vydaných IT Governance Institutem. Hlavní určení CobiT a míra jeho rozšíření ve světě. Vazby CobiT na další metodiky. Srovnání CobiT jako nástroje pro ICT governance a ITIL jako nástroje pro ICT management. Proč není možná certifi kace CobiT? Příklad společné implementace CobiT jako základního rámce řešení a ITIL jako konkrétního realizačního nástroje. Představení modelu pro řízení ICT vyvinutého společností Hewlett-Packard. Vysvětlení přidané hodnoty tohoto modelu oproti ITIL. Postup při jeho implementaci - výhody a nevýhody implementace tohoto modelu v porovnání s ITIL. Rozšíření tohoto modelu v praxi, zkušenosti s jeho praktickou implementací. Prezentace norem řady ISO 9000 ve vztahu na použité informační technologie. Praktické zkušenosti s implementací systémů managementu jakosti v útvarech podnikové informatiky. Reálné přínosy a hranice použitelnosti těchto systémů pro praktické řízení podnikové informatiky. Teoretické základy TQM a EFQM. Podstata, obsah, historický vývoj a vzájemný vztah. Reálné přínosy a hranice jejich použitelnosti pro praktické řízení podnikové informatiky. Praktické zkušenosti s jejich nasazením v útvarech podnikové informatiky. Principy metody Six Sigma. Klíčové pojmy a nejčastěji používané nástroje Six Sigma. Vztah mezi Six Sigma, TQM, ISO 9000 a Balanced Scorecard. Pomůže Six Sigma podnikové informatice nebo pomůže podniková informatika Six Sigma? Představení metody Balanced Scorecard (BSC). Stručná historie jejího vzniku, její podstata, obsah, principy. Vztah BSC ke strategickému, taktickému a operativnímu řízení podniku. Dvojí pohled na implementaci metodiky BSC aneb teorie není praxe. Podpora implementace BSC nástroji Business Intelligence. Možnost využití BSC pro řízení útvarů podnikové informatiky. Ing. Zdeněk Brabec, CSc., Ing. Petr Hofman ČVUT v Praze Ing. Karel Šrámek Univerzita Hradec Králové Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Bc. Jiří Skála OMNICOM Praha Ing. Robert Krajča Hewlett-Packard Ing. Luděk Novák, Ph.D. ISACA Ing. Jan Pavelka Hewlett-Packard Ing. Miroslav Jedlička Česká společnost pro jakost Ing. Květoslav Zahrádka EUROTEL Praha Ing. Ivan Miller Interquality Ing. Jiří Přibyslavský MIS AG

4 uskutečněných projektů zaměřených na management ICT služeb. Budou vysvětleny hlavní současné světové přístupy k řízení ICT služeb, popsány jejich výhody a nevýhody a jejich vzájemné srovnání. Účastníci obdrží texty přednesených příspěvků ve formě ucelených skript, vhodných pro další použití ve své řídící činnosti. Cílem ICTM 2005 je na poměrně malé ploše poskytnout účastníkům velmi ucelený teoretický a praktický přehled prostředků a metod řízení ICT služeb, orientovat je v jejich řídící činnosti a dokonce jim k tomu poskytnout písemnou pomůcku. Blok Téma Název přednášky Obsah přednášky (stručná anotace) Přednášející Přístupy k aplikaci principů řízení ICT Praktická aplikace principů řízení ICT Controllingové přístupy SW nástroje pro řízení ICT Případové studie Přístupy k projektovému řízení Další controllingové přístupy a možnosti jejich využití pro řízení informatiky PANELOVÁ DISKUSE SW nástroje pro řízení ICT infrastruktury a služeb Podpůrné systémy ICT managementu Perspektivy dalšího vývoje v oblasti SW nástrojů pro řízení informatiky Finančně nenáročná řešení Ukázka implementace řešení ve veřejné správě Implementace Quick wins - Service Desk a Incident Management Ukázka implementace komplexního řešení PANELOVÁ DISKUSE PRINCE2 - metodika pro implementaci procesů ITSM Další projektové metodiky a standardy Představení obsahu, principů a zásad implementace některých dalších controllingových metod: - Activity-Based Costing (ABC), - Activity-Based Management (ABM) - Economic Value Added (EVA) Vztah těchto metod k strategickému, taktickému a operativnímu řízení podniku. Vzájemný vztah metod k ABC, ABM, EVA a Balanced Scorecard. Dvojí pohled na vztah těchto metod k podnikové informatice: požadavky na ICT služby při implementaci těchto metod v podniku versus možnost využití controllingu pro řízení útvarů podnikové informatiky. Který přístup k řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb je nejsnáze použitelný? Existují kritéria výběru mezi těmito přístupy? Mohou se jednotlivé přístupy vhodně doplňovat nebo si spíše navzájem konkurují? Do jaké míry může management úseku ICT ovlivnit rozhodnutí o výběru způsobu řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb? Klasifi kace SW nástrojů určených pro řízení ICT infrastruktury a ICT služeb, a to podle jejich technologické podstaty a oblasti jejich použití. Možnosti a hranice použití jednotlivých skupin nástrojů. Význam nástrojové podpory pro efektivní řízení ICT infrastruktury, bezpečnosti, ICT služeb a ICT zdrojů. Možnosti podpůrných systémů. Dohledové nástroje, jejich integrace a technické řešení a předpoklady pro jejich implementaci. Popis současného stavu, trendů a predikce vývoje oblasti řízení ICT služeb a infrastruktury. Přednáška se bude zabývat řešením nazvaným HelpDesk, které nestojí mnoho peněz. Odpoví na otázky, pro koho je toto řešení určeno, jaká je jeho fi lozofie, představí na příkladech oblasti řízení ICT, které pokrývá a defi nuje omezení a výhody, která z řešení za málo peněz vyplývají. Jaké byly důvody a podmínky implementace ITIL řešení ve veřejné správě? Specifi ka veřejné správy a rozdíly proti komerčnímu prostředí. Jak vypadá řešení využívající standardních principů? Napojení na oblasti mimo IT. Jaké bylo časování projektu? Jaké byly klíčové ukazatele úspěchu? Jak vypadala implementace řešení v situaci, kdy bylo potřeba zajistit rychlé výsledky? Popis situace, která projektu předcházela. Využití prvků jednotlivých disciplín ITIL v celkovém řešení. Jaké byly výhody, které se po implementaci objevily a jaké bylo jejich časování? Od požadavku k aplikaci a jak dál? Integrace možností nástrojů a podpůrných systémů. Praktická prezentace řešení u zákazníka. Seznam řešených oblastí a konečného přínosu. Jaký je význam nástrojové podpory pro efektivní řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb? Je možné dosáhnout reálného zlepšení pouze implementací pravidel procesního řízení, tzn. bez nasazení jakéhokoli nástroje? Která skupina nástrojů má pro efektivní řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb největší význam? Existují kritéria pro rozhodování o tom, kterou skupinu nástrojů implementovat nejdříve? Existují kritéria pro odhad délky implementačního projektu a jeho ceny? Představení PRINCE2 jako doporučené metodiky pro řízení projektů implementace procesů ITIL: obsah metodiky a struktura projektu. Certifi kace profesní způsobilosti jednotlivců pro řízení projektů podle této metodiky a její význam. Představení základních procesů a doporučených technik. Praktické zkušenosti s touto metodikou (její silné a slabé stránky). Představení projektových metodik PMI a IPMA a standardu ČSN ISO Stručný obsah každého z těchto přístupů. Certifi kace profesní způsobilosti jednotlivců pro řízení projektů podle PMI a IPMA, význam této certifi kace. Praktické zkušenosti s jednotlivými přístupy, jejich vzájemné srovnání (silné a slabé stránky). Dr. Milan Veščičík GRADIENT 5 Petr Běhávka, Karel Schmidtmayer Computer Associates Ing. Jan Bareš NextiraOne Petr Běhávka, Karel Schmidtmayer Computer Associates Ing. Vít Glasl Marbes consulting Ing. Jaroslav Antoš, Ph.D. KÚ Plzeňského kraje Jan Hospes OMNICOM Praha Ing. Vratislav Novák OKsystem Roman Albrecht, Martin Hanc DHL Ing. Jaroslav Rokyta LBMS

5 Profily přednášejících Roman Albrecht FEL ČVUT, kurzy v USA v oblasti managementu, užité psychologie, marketingu, Project a Programme management v UK a SRN kurz LBMS, PRINCE2 Foundation, Managing Successful Programmes Foundation, ITIL Foundation, Capability and Maturity Model Integration. Autor je certifi kovaný PRINCE2 Practitioner. Poslední rok strávil v DHL jako Programme Support Offi ce Manager, zástupce ředitele programu a člen top managementu ITSC Prague (globální IT ředitelství DHL). Autor je členem DHL Global Process Group. Zodpovídal za vývoj programového a projektového reportingu, integrovaného plánu a dokument managementu. Zavedl proces pro správu rizik a hrál klíčovou roli v implementaci metodologie PRINCE2 v ITSC Prague. V předchozích rolích pracoval v několika velkých organizacích většinou na pozici ředitele IT, poslední byla role ředitele pro podporu informačních systémů věřejné zprávy, kde jeho hlavní náplní bylo projektovým způsobem zavést procesy podpory pro všechny subjekty veřejné správy s možným rozšířením na podporu všech uživatelů (tedy všech občanů ČR) systémů e-governmentu. Je autorem základního školení PRINCE2, kterým procházejí všichni zaměstnanci ITSC DHL Prague. Ing. Jaroslav Antoš, Ph.D. Vystudoval Západočeskou Univerzitu v Plzni obor Komerční elektrotechnika, s doplňkovým studiem Řízení jakosti. V roce 2002 dokončil doktorát v oboru Informatika a elektrotechnika. Od roku 2001 pracuje jako systémový integrátor na ZČU a od roku 2002 na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kde se v současnosti věnuje rozvoji informačního systému, především v oblasti systémové integrace, projektového inženýringu a uživatelské podpory. Dále se věnuje vývoji aplikací v oblasti incident managementu a problem managementu. Ing. Jan Bareš Absolvent ČVUT-FEL působí ve společnosti CORE Computer na pozici Product Developement Managera od roku Předchozí zkušenosti získal řízením vlastní IT fi rmy ( ) a společnosti Compaq na pozici Operations Managera ( ). Je držitelem následujících osvědčení: Microsoft certifi ed systems engineer (1996), Compaq acredited systems engineer (1997), ITIL specialist (2004). Petr Běhávka Senior Consultant společnosti Computer Associates. Posledních pět let se soustřeďuje na řešení správy infrastruktury IT. Při prosazování projektů Enterprise Infrastructure Managementu využívá zkušeností z různých disciplín - od znalosti technologií, přes procesní řízení po projektové standardy. Základ jeho procesních znalostí tvoří certifi kace ITIL Foundation, dále rozširovaná ve spolupráci s konzultanty na systémy řízení kvality. Své technologické zázemí opírá o znalosti produktů Computer Associates (Certifi ed Unicenter Engineer) a Microsoft (Microsoft Certifi ed Professional). V průběhu životního cyklu projektu vystupuje v rolích pre-sales konzultana i architekta, jehož cílem je návrh řešení a garance dosažení stanovených přínosů. Ing. Zdeněk Brabec, CSc. V uplynulých deseti letech vykonával řadu řídicích funkcí v českých i zahraničních telekomunikačních společnostech. Nyní pracuje jako odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se mimo jiné zabývá otázkami souvisejícími s managementem informačních a komunikačních technologií. Ing. Vít Glasl Je absolventem ZČU (Fakulta strojní, katedra průmyslového inženýrství a managementu, doktorandské studium v oboru Řízení projektů s využitím metod TOC). V současné době pracuje pro společnost Marbes consulting, s.r.o. jako obchodní zástupce, projetový vedoucí, analytik a konzultant. Martin Hanc Project a Programme management (APM GROUP). PRINCE2, Risk Management a Managing Successful Programmes. Praxe v project managementu pět let. V rámci project managementu působí poslední rok ve společnosti DHL Information Services v Program Support Offi ce na hlavním programu informačního centra. Dříve management outsourcingové části společnosti Omnicom Praha. Použití procesů ITIL-ITSM v praxi v rozvíjejícím se automobilovém průmyslu japonských zákazníků. Certifi kace ITIL Foundation, MSP Foundation and PRINCE2 Practitioner. Ing. Petr Hofman Je doktorandem na Katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá problematikou řízení informačních a komunikačních technologií. Jan Hospes Je konzultantem pro oblast procesního řízení informatiky již několik let. Je držitelem mezinárodně uznávaného certifi kátu tzv. Manager s Certifi cate in ITSM, který je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifi kace pro IT Service Management. S řízením podpory IT má šestiletou praxi, v jejímž průběhu sbíral zkušenosti v různých oblastech, počínaje budováním Helpdesku, přes Problem Management, Service Level Management a v neposlední řadě také projektové řízení. Jeho zkušenosti z praxe jsou v rozmezí od administrátora IS až po procesní řízení informatiky. Podílel se na projektech středního a velkého rozsahu v oblastech zavádění IS a procesního řízení. V posledních dvou letech spolupracuje na realizaci odborných kurzů ITIL a pracuje jako konzultant právě v oboru IT Service Managementu a ITIL. Ing. Miroslav Jedlička Je absolventem Vysokého učení technického v Brně ( obor Strojírenská technologie, postgraduální studium v oboru Projektování, stavba a provoz výrobních a řídících systémů). Po ukončení studia působil mnoho let ve funkcích technolog-programátor NC strojů, vedoucí projektů, vedoucí řízení jakosti a vedoucí technologické projekce. Od roku 1990 pracuje ve společnosti QKC Olomouc, která se zabývá poradenstvím, vzděláváním a auditováním nejen v oblasti systémů managementu (ISO 9000, ISO 14000, QS 9000, VDA, TS 16949, HACCP, AQAP, jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zdravotnictví), ale řízení všeobecně. Působil v cca 200 organizacích a připravil cca 80 organizací k certifi kačnímu procesu. Od roku 1992 je členem České společnosti pro jakost, kde pracuje jako lektor, poradce a auditor, od roku 1995 je externím auditorem mezinárodního registru EOQ a národního registru ČSJ. V rámci ČSJ je spoluautorem metodiky a odborným garantem vzdělávání interních i externích auditorů a auditorů HACCP pro ISO 9001:2000 a ISO 19011:2002. Je spoluautorem komentovaného vydání řady norem ISO 9000:2000. Ing. Robert Krajča Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, obor matematické inženýrství. Je vedoucím konzultantem oddělení HP Consulting & Integration společnosti Hewlett-Packard s. r. o. Ve společnosti pracuje od dubna 1993 a má 16 let profesních zkušeností v oblastech správy sítí, systémů, služeb, ITIL a implementace IT procesů. Jeho současné zaměření je návrh a implementace řešení správy služeb IT na bázi ITSM (IT Service Management). Je držitelem certifi kace ITIL Manager s Certifi cate od ISEB. Ing. Ivan Miller Je vedoucím poradcem a školitelem fi rmy InterQuality v oblasti systémů kvality a řízení procesů. Vystudoval České vysoké učení technické, obor stavba elektrických strojů. Zaměřuje se především do oblasti průmyslového experimentu a popularizuje technickou statistiku. V posledních letech vedl několik desítek týmů zlepšování procesů v oblasti průmyslu i služeb. Je senior member ASQ (American Society for Quality) a byl certifi kován jako Six Sigma Black Belt. V roce 1998 absolvoval kurz vedoucích auditorů ISO 9000

6 Profily přednášejících ve Velké Británii a v současné době působí jako vedoucí auditor u velké mezinárodní certifi kační společnosti. V letech 1999 až 2001 prošel dlouhodobým školením v oblasti teorie omezení a je licencovaným expertem na výrobní a logistická řešení. Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do poloviny roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády České republiky. Od léta 1999 uplatňuje zkušenosti s managementem bezpečnosti informací a s IT governance v komerčním sektoru. V současnosti je vedoucím konzultantem ve společnosti ANECT, a.s. se zaměřením na procesní řízení ICT. Autor je držitelem certifi kátu CISA Certifi ed Information Systems Auditor, členem Rady odborného sdružení ISACA CRC a stálým spolupracovníkem časopisu DSM. Ing. Vratislav Novák Je absolventem ČZU Praha ( obor ASŘ). V současnosti je softwarovým konzultantem a analytikem společnosti OK System. Jeho specializací je datové a procesní modelování a metody, techniky a nástroje vývoje informačního systému. Účastnil se implementačních projektů nástrojů jako jejich člen i jako jejich vedoucí. Jeho praxe sahá od zkušeností správce databází, přes systémového programátora až po softwarového konzultanta, kterým je do současnosti. Ing. Jan Pavelka Je členem skupiny IT Service Management ve společnosti Hewlett-Packard v oddělení Consulting & Integration. Je zaměřen zejména na procesní konzultace s využitím znalostí ITIL a HP referenčního modelu ITSM. Kromě vlastních procesních konzultací má praktické zkušenosti s implementacemi produktů rodiny HP Open View, které pomáhají plnit cíle organizace a fi xují nově navržené procesy ve strukturách zákazníka. Je členem České společnosti pro systémovou integraci. Dlouhodobě se zabýval problematikou ASP (Application Service Providing). Je spoluautorem knihy Aplikační služby IS/ICT formou ASP Proč a jak pronajímat informatické služby a na toto téma napsal několik odborných článků. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ing. Jiří Přibyslavský Je Business Consultantem společnosti MIS AG Česká republika. Věnuje se problematice aplikační podpory podnikových metod řízení zejména Balanced Scorecard, controlling, analýzy plánování a podpoře reportingu IAS/IFRS. Na VŠE Praha, fakultě podnikové ekonomiky, přednáší v rámci kurzu Balanced Scorecard a po dva roky vedl odborná cvičení ke kurzu Základy podnikové ekonomiky. Ing. Jaroslav Rokyta Má rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti v oblastech projektového a procesního řízení i informačních technologií. Působil také jako odborný asistent na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vyučoval a vedl cvičení metod a technik strukturované analýzy. Později pracoval na projektech různého zaměření v českých i zahraničních IT a konzultačních společnostech. Je certifi kovaným projektovým manažerem dle standardů IPMA. Karel Schmidtmayer Je obchodním reprezentantem společnosti Computer Associates. Specializuje se na projekty správy IT infrastruktury. V oboru informačních technologií působí 6 let. V rámci svých aktivit diskutuje se zákazníky jejich potřeby v oblasti zajištění efektivního a bezpečného provozování IT. Projekty, na kterých se podílel, oslovily jak velké nadnárodní společnosti, tak lokální společnosti nabízející služby IT. V rámci předprodejních aktivit u svých zákazníků vytváří komplexní návrhy řešení v oblasti Service Managementu s využitím technologické platformy Computer Associates. V dosavadní praxi načerpal množství poznatků o různorodých představách a potřebách vnitřních a dodavatelských IT organizací dosáhnout transparentního a efektivního nabízení svých IT služeb svým zákazníkům. Bc. Jiří Skála Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, konzultant pro oblast procesního řízení informatiky s mezinárodní kvalifi kací (je držitelem certifi kátů Manager s Certifi cate in ITSM a Project Management Professional) a s 12 letou praxí v oblastech podpory a vzdělávání uživatelů informačních systémů, aplikačního vývoje a řízení IT/IS projektů. Zastával funkce administrátora IS, analytika vývoje IS, vedoucího úseku vývoje a správy IS, koordinátora projektů. Poslední dva roky se specializuje na realizaci odborných kurzů ITIL a pracuje též jako konzultant v oboru IT Service Managementu. Ing. Karel Šrámek Vystudoval ČVUT v Praze, je doktorandem studijního programu systémové inženýrství a informatika Univerzity Hradec Králové. Pracoval v dodavatelských společnostech orientovaných na systémovou integraci a konzultace v ICT, kde byl zodpovědný za řízení projektů. Věnuje se problematice související s informačními procesy a řízení ICT. Publikuje, přednáší na odborných seminářích a konferencích. Je členem ISACA CRC. Dr. Milan Veščičík Absolvent MFF Univerzity Komenského s mnohaletou praxí v poradenské a konzultační činnosti zaměřené na zefektivnění řízení s využitím Activity Based Costing, optimalizaci a snižování nákladů, podnikové analýzy, tvorbu strategie a vedení projektů. V této oblasti se věnuje rovněž zpracovávání znaleckých a expertních posudků a tvorbě příspěvků pro odborné přednášky a semináře. Je autorem desítek odborných článků pro Hospodárske noviny, Trend, Biatec, Business to Business, Hospodársky denník, International Business Cooperation, SME. V současné době je jednatelem a odborným konzultantem společnosti Gradient 5. Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. (1933) Po studiu na ČVUT - fakultě strojní pracoval v podniku ČKD Praha. V létech byl ředitelem technického výzkumného ústavu ČKD a členem vrcholového vedení podniku. Na jeho praktické řízení inovační politiky navazovala práce v Mezinárodním vědeckém ústavu pro řízení v Moskvě ( ), a to ve funkci náměstka ředitele ústavu. Následovala práce ve funkci ředitele Institutu řízení ( ) a pak konzultační činnost pro zahraniční fi rmy. V 90-tých létech se začal věnovat pedagogické a vědecké činnosti jako profesor na Vysoké škole ekonomické - fakultě informatiky a statistiky. Je autorem nebo spoluautorem asi 40 knih, z nichž 7 bylo publikováno v zahraničí, dále pak asi 200 vědeckých pojednání. Přednášel na řadě zahraničních vědeckých ústavů a universit, 7 let byl externím zkoušejícím pro kursy MBA Nottingham Trent University (VB), nyní přednáší na kursech MBA Pražské mezinárodní manažerské školy a je členem několika vědeckých rad a celostátních komisí. Ing. Květoslav Zahrádka Absolvoval roku 1973 mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Většinu profesionálního života pracoval v oblasti systémů řízení jakosti ve strojírenství (ŠKODA Plzeň) a při výstavbě jaderně energetických zařízení (ŠKODA Praha). V současné době působí na pozici specialisty řízení kvality společnosti Eurotel Praha. Je držitelem certifi kátů manažer jakosti, auditor jakosti, manažer EMS a auditor EMS. Aktivně spolupracuje s Českou společností pro jakost a CERT Kladno (člen zkušební komise). Vykonává funkci hodnotitele Národní ceny za jakost České republiky podle kritérií modelu excellence EFQM.

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova 1 160 00 Praha 6

ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova 1 160 00 Praha 6 Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT a OMNICOM Praha zvou na 2. ročník konference ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PROGRAM KONFERENCE PRAHA 30. - 31. 5. 2006 Masarykova kolej Thákurova

Více

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček ISO/IEC 20000 certifikace v ČR Miroslav Sedláček ek auditor, EZU EZU Elektrotechnický zkušební ústav založen v roce 1926 80 let zkoušení a testování elektrotechnických výrobků Certifikační orgán pro QMS

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA JOSEF BASL RíZENÍ VÝKONNOSTI ~ PODNIKO INFORMA VE TIKY PROFESSIONAL PUBLISHING 5 OBSAH Úvod 11 Oddíl A: IDzení ekonomiky IS/ICT - obsah a principy 15 1 IDzení podniku

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky Obsah strana 3 1 Školení uživatelů 1/1 Školení zaměstnanců 1/4 Bezpečnost práce 1/4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 1/4.2 Manuál pro začínající uživatele 1/5 Vzdělávání formou e -learningu

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

L U D V Í K F I L I P

L U D V Í K F I L I P B R A N D T O VA 3 2 6 5 / 1 0 4 0 0 1 1 Ú S T Í N A D L A B E M T E L E F O N + 4 2 0 7 3 7 6 2 1 7 2 5 E L. P O Š T A l u d v i k. f i l i p @ t i s c a l i. c z L U D V Í K F I L I P OSOBNÍ INFORMACE

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Systém školení a růstu PM v Logice CEE Pavel Reich, Programme Manager & PM Practice Manager 19.11.2010 Kdo jsme? Více než 39.000 spolupracovníků

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Ing. Miroslav Kohl, CSc. INTERQUALITY, spol. s r. o. 2010, InterQuality Představení INTERQUALITY, spol. s r. o. Vzdělávací a poradenská firma.

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA

ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA Ing. Milan Kný, CSc. Katedra policejního managementu a informatiky Policejní akademie České republiky v Praze B-M-I Tato prezentace byla zpracována

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

organizací IT Vladimír r Kufner

organizací IT Vladimír r Kufner Úloha ITIL V2.0 při p budování zralosti organizací IT Vladimír r Kufner ITSM konzultant, Hewlett-Packard 1.místop stopředseda itsmf CZ Agenda O čem bude řeč? Přehled klíčových publikací ITIL V2.0 a itsmf

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova historický

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Optimalizace IT služeb ve společnosti Siemens

Optimalizace IT služeb ve společnosti Siemens Optimalizace IT služeb ve společnosti Siemens Finalista soutěže IT projekt roku 2008 (Cacio) Radek Bělina MATERNA Information Systems s.r.o. radek.belina@materna.com Vlastimil Ksandr Siemens IT Solutions

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Tomáš Fronk Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

Finanční dopad optimalizace logistických procesů v podniku Čistá Plzeň, s.r.o.

Finanční dopad optimalizace logistických procesů v podniku Čistá Plzeň, s.r.o. Finanční dopad optimalizace logistických procesů v podniku Čistá Plzeň, s.r.o. Autor práce: Bc. Kateřina Drncová Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Cíl práce Hypotéza Představení podniku

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Datové centrum SPCSS Představení služeb DC SPCSS str. 2 Proč jsme na trhu Mise Předmětem podnikání státního podniku SPCSS je provozování

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

100% TERAPIE a ROZVOJ Firemním

100% TERAPIE a ROZVOJ Firemním Obsah? Kdo jsme str. 3 Proč s námi str. 4 Ve kterých vodách jsme si jistí str. 5 Outsourcing personálních služeb str. 6 Vzdělávání a rozvoj str. 7 Interim HR Management str. 8 Poradenství v personalistice

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Chytrý region - příležitosti pro obce a města

Chytrý region - příležitosti pro obce a města Chytrý region - příležitosti pro obce a města Prezentující z úvodního bloku konference Mgr. Zdeněk Semorád Náměstek pro řízení sekce evropských programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, absolvent

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. externí konzultant a metodik Odbor hlavního architekta egov Ministerstvo vnitra ČR Stručně Motto: Pokud nevíte,

Více

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Model vznikal od roku

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Inovace podnikatelských modelů

Inovace podnikatelských modelů Inovace podnikatelských modelů 30. - 31. 10. 2014 2 denní školení pro inovátory Proč inovace podnikatelských modelů? Jste v situaci, kdy se z jedinečného produktu stala obyčejná komodita a na trhu si udržujete

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více