ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ"

Transkript

1 ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních technologií? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Jsou metody ITIL, CobiT, Six Sigma, TQM, ABC a další použitelné při reálném nasazení pro řízení informačních a komunikačních technologií? května 2005 Masarykova kolej Thákurova 1, Praha 6

2 ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Klíčová témata konference KEY NOTE Úloha ICT v kritických faktorech úspěchu organizací Teoretické základy řízení ICT Základní pojmy z oblasti řízení informačních a komunikačních technologií Meze funkcionálního řízení ICT Generální partner Mediální partneři Přístupy k aplikaci principů řízení ICT Přístupy primárně určené k řízení ICT ITIL - Best Practice řízení ICT služeb a ICT infrastruktury Norma BS standard pro oblast IT Service Managementu CobiT - Control Objectives for Information and related Technology Přístupy primárně určené k řízení kvality Vliv informačních technologií na požadavky norem řady ISO 9000 Aplikace modelu excellence a jeho přínosy pro společnost. Six Sigma - metoda neustálého zlepšování podnikových procesů Controllingové přístupy Balanced Scorecard - metoda hodnocení podnikové výkonnosti ve vazbě na strategické cíle organizace Další controllingové přístupy a možnosti jejich využití pro řízení informatiky Praktická aplikace principů řízení ICT SW nástroje pro řízení ICT SW nástroje pro řízení ICT infrastruktury a služeb Podpůrné systémy ICT managementu Perspektivy dalšího vývoje v oblasti SW nástrojů pro řízení informatiky Partneři Případové studie Finančně nenáročná řešení Ukázka implementace řešení ve veřejné správě Implementace Quick wins - Service Desk a Incident Management Ukázka implementace komplexního řešení Přístupy k projektovému řízení PRINCE2 - metodika pro implementaci procesů ITSM

3 Poslání a charakteristika ICTM 2005 je určena pro odborníky z oblasti středního a vrcholového řízení podniků a státní správy, kteří pociťují potřebu najít optimální způsob řízení jedné z nejdynamičtěji se vyvíjející oblasti své organizace výpočetní a komunikační techniky (ICT). Nabídne přednášky z teorie a praxe řízení ICT služeb, tedy disciplíny, která bere ohled především na zájmy podniku a efektivně je slaďuje se současným i plánovaným potenciálem ICT infrastruktury. Na konferenci vystoupí řada předních odborníků z akademického prostředí, špičkoví specialisté na řízení ICT služeb i nositelé Program konference Blok Téma Název přednášky Obsah přednášky (stručná anotace) Přednášející Přístupy k aplikaci principů řízení ICT Teoretické základy řízení ICT Přístupy primárně určené k řízení ICT Přístupy primárně určené k řízení kvality Controllingové přístupy Základní pojmy z oblasti řízení informačních a komunikačních technologií Meze funkcionálního řízení ICT KEY NOTE Úloha ICT v kritických faktorech úspěchu organizací DISKUSE ITIL - Best Practice řízení ICT služeb a ICT infrastruktury Norma BS standard pro oblast IT Service Managementu CobiT - Control Objectives for Information and related Technology HP IT Service Management Reference Model Vliv informačních technologií na požadavky norem řady ISO 9000 Aplikace modelu excellence a jeho přínosy pro společnost. Six Sigma - metoda neustálého zlepšování podnikových procesů Balanced Scorecard - metoda hodnocení podnikové výkonnosti ve vazbě na strategické cíle podniku Vymezení základních pojmů z oblasti řízení informačních a komunikačních technologií (informační a komunikační technologie, ICT infrastruktura, ICT zdroje, ICT služby, úvod do problematiky podnikových procesů, ICT služby a jejich vazby na okolí). Teoretický úvod do problematiky procesů a řízení (funkcionální, procesní, projektové a další). Tradiční funkcionální řízení ICT a možnosti jeho využití při řízení soudobých podnikových procesů. Výhody a nedostatky funkcionálního řízení a důvody pro přechod k procesnímu řízení. Stručná charakteristika vztahů mezi rozvojem ICT a předpoklady uplatnění moderního managementu organizací. S využitím konceptu kritických faktorů úspěchu organizací jsou hodnoceny interakce ICT se vzájemně propojenou množinou faktorů podnikatelské strategie, organizačních struktur, procesů, profesního a kvalifi kačního profi lu pracovníků, lídrovského vedení. Posuzují se též vlivy ICT na rozvoj znalostního, inovačního a kulturního zázemí organizací a možnosti zkvalitnění partnerských vztahů v náročném konkurenčním prostředí postupně se vytvářející globální síťové ekonomiky. Zdůrazňuje se nezbytná harmonizace uvažovaných kritických faktorů úspěchu s možnostmi využití ICT, a to s cílem vzniku pozitivních emergentních efektů fungování organizací. Odpovědi všech přednášejících úvodního bloku na doplňující otázky posluchačů. Představení obsahu ITIL. Stručná anotace jednotlivých publikací knihovny. ITIL jako samostatný obor podnikání. Organizace ITIL: OGC jako vlastník, itsmf jako mezinárodní platforma, představení certifi kačních autorit ISEB a EXIN a jejich schématu. Certifi kace profesní způsobilosti jednotlivců pro oblast řízení ICT služeb, význam certifikace. Vysvětlení rámcového postupu implementace ITIL, praktické zkušenosti s jeho implementací. Představení britské normy BS defi nující obsah IT Service Managementu. Stručná anotace jednotlivých částí normy (tj. BS :2002 a BS :2003) a s ní bezprostředně souvisejících předpisů (tj. BIP 0005:2004 a PD 0015:2002). Vysvětlení vztahu BS a ITIL. Představení certifi kačního schématu podniků podle normy BS a jeho rozšíření. Vysvětlení účelu normy a jejího praktického použití. Naznačení dalšího vývoje - příprava mezinárodní ISO normy pro oblast ITSM. Představení cílů, účelu a smyslu metodiky CobiT. Popis základních stavebních prvků metodiky CobiT a vysvětlení vnitřních vazeb a souvislostí. Stručný popis klíčových dokumentů CobiT a navazujících příruček a doporučení vydaných IT Governance Institutem. Hlavní určení CobiT a míra jeho rozšíření ve světě. Vazby CobiT na další metodiky. Srovnání CobiT jako nástroje pro ICT governance a ITIL jako nástroje pro ICT management. Proč není možná certifi kace CobiT? Příklad společné implementace CobiT jako základního rámce řešení a ITIL jako konkrétního realizačního nástroje. Představení modelu pro řízení ICT vyvinutého společností Hewlett-Packard. Vysvětlení přidané hodnoty tohoto modelu oproti ITIL. Postup při jeho implementaci - výhody a nevýhody implementace tohoto modelu v porovnání s ITIL. Rozšíření tohoto modelu v praxi, zkušenosti s jeho praktickou implementací. Prezentace norem řady ISO 9000 ve vztahu na použité informační technologie. Praktické zkušenosti s implementací systémů managementu jakosti v útvarech podnikové informatiky. Reálné přínosy a hranice použitelnosti těchto systémů pro praktické řízení podnikové informatiky. Teoretické základy TQM a EFQM. Podstata, obsah, historický vývoj a vzájemný vztah. Reálné přínosy a hranice jejich použitelnosti pro praktické řízení podnikové informatiky. Praktické zkušenosti s jejich nasazením v útvarech podnikové informatiky. Principy metody Six Sigma. Klíčové pojmy a nejčastěji používané nástroje Six Sigma. Vztah mezi Six Sigma, TQM, ISO 9000 a Balanced Scorecard. Pomůže Six Sigma podnikové informatice nebo pomůže podniková informatika Six Sigma? Představení metody Balanced Scorecard (BSC). Stručná historie jejího vzniku, její podstata, obsah, principy. Vztah BSC ke strategickému, taktickému a operativnímu řízení podniku. Dvojí pohled na implementaci metodiky BSC aneb teorie není praxe. Podpora implementace BSC nástroji Business Intelligence. Možnost využití BSC pro řízení útvarů podnikové informatiky. Ing. Zdeněk Brabec, CSc., Ing. Petr Hofman ČVUT v Praze Ing. Karel Šrámek Univerzita Hradec Králové Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Bc. Jiří Skála OMNICOM Praha Ing. Robert Krajča Hewlett-Packard Ing. Luděk Novák, Ph.D. ISACA Ing. Jan Pavelka Hewlett-Packard Ing. Miroslav Jedlička Česká společnost pro jakost Ing. Květoslav Zahrádka EUROTEL Praha Ing. Ivan Miller Interquality Ing. Jiří Přibyslavský MIS AG

4 uskutečněných projektů zaměřených na management ICT služeb. Budou vysvětleny hlavní současné světové přístupy k řízení ICT služeb, popsány jejich výhody a nevýhody a jejich vzájemné srovnání. Účastníci obdrží texty přednesených příspěvků ve formě ucelených skript, vhodných pro další použití ve své řídící činnosti. Cílem ICTM 2005 je na poměrně malé ploše poskytnout účastníkům velmi ucelený teoretický a praktický přehled prostředků a metod řízení ICT služeb, orientovat je v jejich řídící činnosti a dokonce jim k tomu poskytnout písemnou pomůcku. Blok Téma Název přednášky Obsah přednášky (stručná anotace) Přednášející Přístupy k aplikaci principů řízení ICT Praktická aplikace principů řízení ICT Controllingové přístupy SW nástroje pro řízení ICT Případové studie Přístupy k projektovému řízení Další controllingové přístupy a možnosti jejich využití pro řízení informatiky PANELOVÁ DISKUSE SW nástroje pro řízení ICT infrastruktury a služeb Podpůrné systémy ICT managementu Perspektivy dalšího vývoje v oblasti SW nástrojů pro řízení informatiky Finančně nenáročná řešení Ukázka implementace řešení ve veřejné správě Implementace Quick wins - Service Desk a Incident Management Ukázka implementace komplexního řešení PANELOVÁ DISKUSE PRINCE2 - metodika pro implementaci procesů ITSM Další projektové metodiky a standardy Představení obsahu, principů a zásad implementace některých dalších controllingových metod: - Activity-Based Costing (ABC), - Activity-Based Management (ABM) - Economic Value Added (EVA) Vztah těchto metod k strategickému, taktickému a operativnímu řízení podniku. Vzájemný vztah metod k ABC, ABM, EVA a Balanced Scorecard. Dvojí pohled na vztah těchto metod k podnikové informatice: požadavky na ICT služby při implementaci těchto metod v podniku versus možnost využití controllingu pro řízení útvarů podnikové informatiky. Který přístup k řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb je nejsnáze použitelný? Existují kritéria výběru mezi těmito přístupy? Mohou se jednotlivé přístupy vhodně doplňovat nebo si spíše navzájem konkurují? Do jaké míry může management úseku ICT ovlivnit rozhodnutí o výběru způsobu řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb? Klasifi kace SW nástrojů určených pro řízení ICT infrastruktury a ICT služeb, a to podle jejich technologické podstaty a oblasti jejich použití. Možnosti a hranice použití jednotlivých skupin nástrojů. Význam nástrojové podpory pro efektivní řízení ICT infrastruktury, bezpečnosti, ICT služeb a ICT zdrojů. Možnosti podpůrných systémů. Dohledové nástroje, jejich integrace a technické řešení a předpoklady pro jejich implementaci. Popis současného stavu, trendů a predikce vývoje oblasti řízení ICT služeb a infrastruktury. Přednáška se bude zabývat řešením nazvaným HelpDesk, které nestojí mnoho peněz. Odpoví na otázky, pro koho je toto řešení určeno, jaká je jeho fi lozofie, představí na příkladech oblasti řízení ICT, které pokrývá a defi nuje omezení a výhody, která z řešení za málo peněz vyplývají. Jaké byly důvody a podmínky implementace ITIL řešení ve veřejné správě? Specifi ka veřejné správy a rozdíly proti komerčnímu prostředí. Jak vypadá řešení využívající standardních principů? Napojení na oblasti mimo IT. Jaké bylo časování projektu? Jaké byly klíčové ukazatele úspěchu? Jak vypadala implementace řešení v situaci, kdy bylo potřeba zajistit rychlé výsledky? Popis situace, která projektu předcházela. Využití prvků jednotlivých disciplín ITIL v celkovém řešení. Jaké byly výhody, které se po implementaci objevily a jaké bylo jejich časování? Od požadavku k aplikaci a jak dál? Integrace možností nástrojů a podpůrných systémů. Praktická prezentace řešení u zákazníka. Seznam řešených oblastí a konečného přínosu. Jaký je význam nástrojové podpory pro efektivní řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb? Je možné dosáhnout reálného zlepšení pouze implementací pravidel procesního řízení, tzn. bez nasazení jakéhokoli nástroje? Která skupina nástrojů má pro efektivní řízení ICT infrastruktury, zdrojů a služeb největší význam? Existují kritéria pro rozhodování o tom, kterou skupinu nástrojů implementovat nejdříve? Existují kritéria pro odhad délky implementačního projektu a jeho ceny? Představení PRINCE2 jako doporučené metodiky pro řízení projektů implementace procesů ITIL: obsah metodiky a struktura projektu. Certifi kace profesní způsobilosti jednotlivců pro řízení projektů podle této metodiky a její význam. Představení základních procesů a doporučených technik. Praktické zkušenosti s touto metodikou (její silné a slabé stránky). Představení projektových metodik PMI a IPMA a standardu ČSN ISO Stručný obsah každého z těchto přístupů. Certifi kace profesní způsobilosti jednotlivců pro řízení projektů podle PMI a IPMA, význam této certifi kace. Praktické zkušenosti s jednotlivými přístupy, jejich vzájemné srovnání (silné a slabé stránky). Dr. Milan Veščičík GRADIENT 5 Petr Běhávka, Karel Schmidtmayer Computer Associates Ing. Jan Bareš NextiraOne Petr Běhávka, Karel Schmidtmayer Computer Associates Ing. Vít Glasl Marbes consulting Ing. Jaroslav Antoš, Ph.D. KÚ Plzeňského kraje Jan Hospes OMNICOM Praha Ing. Vratislav Novák OKsystem Roman Albrecht, Martin Hanc DHL Ing. Jaroslav Rokyta LBMS

5 Profily přednášejících Roman Albrecht FEL ČVUT, kurzy v USA v oblasti managementu, užité psychologie, marketingu, Project a Programme management v UK a SRN kurz LBMS, PRINCE2 Foundation, Managing Successful Programmes Foundation, ITIL Foundation, Capability and Maturity Model Integration. Autor je certifi kovaný PRINCE2 Practitioner. Poslední rok strávil v DHL jako Programme Support Offi ce Manager, zástupce ředitele programu a člen top managementu ITSC Prague (globální IT ředitelství DHL). Autor je členem DHL Global Process Group. Zodpovídal za vývoj programového a projektového reportingu, integrovaného plánu a dokument managementu. Zavedl proces pro správu rizik a hrál klíčovou roli v implementaci metodologie PRINCE2 v ITSC Prague. V předchozích rolích pracoval v několika velkých organizacích většinou na pozici ředitele IT, poslední byla role ředitele pro podporu informačních systémů věřejné zprávy, kde jeho hlavní náplní bylo projektovým způsobem zavést procesy podpory pro všechny subjekty veřejné správy s možným rozšířením na podporu všech uživatelů (tedy všech občanů ČR) systémů e-governmentu. Je autorem základního školení PRINCE2, kterým procházejí všichni zaměstnanci ITSC DHL Prague. Ing. Jaroslav Antoš, Ph.D. Vystudoval Západočeskou Univerzitu v Plzni obor Komerční elektrotechnika, s doplňkovým studiem Řízení jakosti. V roce 2002 dokončil doktorát v oboru Informatika a elektrotechnika. Od roku 2001 pracuje jako systémový integrátor na ZČU a od roku 2002 na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kde se v současnosti věnuje rozvoji informačního systému, především v oblasti systémové integrace, projektového inženýringu a uživatelské podpory. Dále se věnuje vývoji aplikací v oblasti incident managementu a problem managementu. Ing. Jan Bareš Absolvent ČVUT-FEL působí ve společnosti CORE Computer na pozici Product Developement Managera od roku Předchozí zkušenosti získal řízením vlastní IT fi rmy ( ) a společnosti Compaq na pozici Operations Managera ( ). Je držitelem následujících osvědčení: Microsoft certifi ed systems engineer (1996), Compaq acredited systems engineer (1997), ITIL specialist (2004). Petr Běhávka Senior Consultant společnosti Computer Associates. Posledních pět let se soustřeďuje na řešení správy infrastruktury IT. Při prosazování projektů Enterprise Infrastructure Managementu využívá zkušeností z různých disciplín - od znalosti technologií, přes procesní řízení po projektové standardy. Základ jeho procesních znalostí tvoří certifi kace ITIL Foundation, dále rozširovaná ve spolupráci s konzultanty na systémy řízení kvality. Své technologické zázemí opírá o znalosti produktů Computer Associates (Certifi ed Unicenter Engineer) a Microsoft (Microsoft Certifi ed Professional). V průběhu životního cyklu projektu vystupuje v rolích pre-sales konzultana i architekta, jehož cílem je návrh řešení a garance dosažení stanovených přínosů. Ing. Zdeněk Brabec, CSc. V uplynulých deseti letech vykonával řadu řídicích funkcí v českých i zahraničních telekomunikačních společnostech. Nyní pracuje jako odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se mimo jiné zabývá otázkami souvisejícími s managementem informačních a komunikačních technologií. Ing. Vít Glasl Je absolventem ZČU (Fakulta strojní, katedra průmyslového inženýrství a managementu, doktorandské studium v oboru Řízení projektů s využitím metod TOC). V současné době pracuje pro společnost Marbes consulting, s.r.o. jako obchodní zástupce, projetový vedoucí, analytik a konzultant. Martin Hanc Project a Programme management (APM GROUP). PRINCE2, Risk Management a Managing Successful Programmes. Praxe v project managementu pět let. V rámci project managementu působí poslední rok ve společnosti DHL Information Services v Program Support Offi ce na hlavním programu informačního centra. Dříve management outsourcingové části společnosti Omnicom Praha. Použití procesů ITIL-ITSM v praxi v rozvíjejícím se automobilovém průmyslu japonských zákazníků. Certifi kace ITIL Foundation, MSP Foundation and PRINCE2 Practitioner. Ing. Petr Hofman Je doktorandem na Katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá problematikou řízení informačních a komunikačních technologií. Jan Hospes Je konzultantem pro oblast procesního řízení informatiky již několik let. Je držitelem mezinárodně uznávaného certifi kátu tzv. Manager s Certifi cate in ITSM, který je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifi kace pro IT Service Management. S řízením podpory IT má šestiletou praxi, v jejímž průběhu sbíral zkušenosti v různých oblastech, počínaje budováním Helpdesku, přes Problem Management, Service Level Management a v neposlední řadě také projektové řízení. Jeho zkušenosti z praxe jsou v rozmezí od administrátora IS až po procesní řízení informatiky. Podílel se na projektech středního a velkého rozsahu v oblastech zavádění IS a procesního řízení. V posledních dvou letech spolupracuje na realizaci odborných kurzů ITIL a pracuje jako konzultant právě v oboru IT Service Managementu a ITIL. Ing. Miroslav Jedlička Je absolventem Vysokého učení technického v Brně ( obor Strojírenská technologie, postgraduální studium v oboru Projektování, stavba a provoz výrobních a řídících systémů). Po ukončení studia působil mnoho let ve funkcích technolog-programátor NC strojů, vedoucí projektů, vedoucí řízení jakosti a vedoucí technologické projekce. Od roku 1990 pracuje ve společnosti QKC Olomouc, která se zabývá poradenstvím, vzděláváním a auditováním nejen v oblasti systémů managementu (ISO 9000, ISO 14000, QS 9000, VDA, TS 16949, HACCP, AQAP, jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zdravotnictví), ale řízení všeobecně. Působil v cca 200 organizacích a připravil cca 80 organizací k certifi kačnímu procesu. Od roku 1992 je členem České společnosti pro jakost, kde pracuje jako lektor, poradce a auditor, od roku 1995 je externím auditorem mezinárodního registru EOQ a národního registru ČSJ. V rámci ČSJ je spoluautorem metodiky a odborným garantem vzdělávání interních i externích auditorů a auditorů HACCP pro ISO 9001:2000 a ISO 19011:2002. Je spoluautorem komentovaného vydání řady norem ISO 9000:2000. Ing. Robert Krajča Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, obor matematické inženýrství. Je vedoucím konzultantem oddělení HP Consulting & Integration společnosti Hewlett-Packard s. r. o. Ve společnosti pracuje od dubna 1993 a má 16 let profesních zkušeností v oblastech správy sítí, systémů, služeb, ITIL a implementace IT procesů. Jeho současné zaměření je návrh a implementace řešení správy služeb IT na bázi ITSM (IT Service Management). Je držitelem certifi kace ITIL Manager s Certifi cate od ISEB. Ing. Ivan Miller Je vedoucím poradcem a školitelem fi rmy InterQuality v oblasti systémů kvality a řízení procesů. Vystudoval České vysoké učení technické, obor stavba elektrických strojů. Zaměřuje se především do oblasti průmyslového experimentu a popularizuje technickou statistiku. V posledních letech vedl několik desítek týmů zlepšování procesů v oblasti průmyslu i služeb. Je senior member ASQ (American Society for Quality) a byl certifi kován jako Six Sigma Black Belt. V roce 1998 absolvoval kurz vedoucích auditorů ISO 9000

6 Profily přednášejících ve Velké Británii a v současné době působí jako vedoucí auditor u velké mezinárodní certifi kační společnosti. V letech 1999 až 2001 prošel dlouhodobým školením v oblasti teorie omezení a je licencovaným expertem na výrobní a logistická řešení. Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do poloviny roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády České republiky. Od léta 1999 uplatňuje zkušenosti s managementem bezpečnosti informací a s IT governance v komerčním sektoru. V současnosti je vedoucím konzultantem ve společnosti ANECT, a.s. se zaměřením na procesní řízení ICT. Autor je držitelem certifi kátu CISA Certifi ed Information Systems Auditor, členem Rady odborného sdružení ISACA CRC a stálým spolupracovníkem časopisu DSM. Ing. Vratislav Novák Je absolventem ČZU Praha ( obor ASŘ). V současnosti je softwarovým konzultantem a analytikem společnosti OK System. Jeho specializací je datové a procesní modelování a metody, techniky a nástroje vývoje informačního systému. Účastnil se implementačních projektů nástrojů jako jejich člen i jako jejich vedoucí. Jeho praxe sahá od zkušeností správce databází, přes systémového programátora až po softwarového konzultanta, kterým je do současnosti. Ing. Jan Pavelka Je členem skupiny IT Service Management ve společnosti Hewlett-Packard v oddělení Consulting & Integration. Je zaměřen zejména na procesní konzultace s využitím znalostí ITIL a HP referenčního modelu ITSM. Kromě vlastních procesních konzultací má praktické zkušenosti s implementacemi produktů rodiny HP Open View, které pomáhají plnit cíle organizace a fi xují nově navržené procesy ve strukturách zákazníka. Je členem České společnosti pro systémovou integraci. Dlouhodobě se zabýval problematikou ASP (Application Service Providing). Je spoluautorem knihy Aplikační služby IS/ICT formou ASP Proč a jak pronajímat informatické služby a na toto téma napsal několik odborných článků. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ing. Jiří Přibyslavský Je Business Consultantem společnosti MIS AG Česká republika. Věnuje se problematice aplikační podpory podnikových metod řízení zejména Balanced Scorecard, controlling, analýzy plánování a podpoře reportingu IAS/IFRS. Na VŠE Praha, fakultě podnikové ekonomiky, přednáší v rámci kurzu Balanced Scorecard a po dva roky vedl odborná cvičení ke kurzu Základy podnikové ekonomiky. Ing. Jaroslav Rokyta Má rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti v oblastech projektového a procesního řízení i informačních technologií. Působil také jako odborný asistent na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vyučoval a vedl cvičení metod a technik strukturované analýzy. Později pracoval na projektech různého zaměření v českých i zahraničních IT a konzultačních společnostech. Je certifi kovaným projektovým manažerem dle standardů IPMA. Karel Schmidtmayer Je obchodním reprezentantem společnosti Computer Associates. Specializuje se na projekty správy IT infrastruktury. V oboru informačních technologií působí 6 let. V rámci svých aktivit diskutuje se zákazníky jejich potřeby v oblasti zajištění efektivního a bezpečného provozování IT. Projekty, na kterých se podílel, oslovily jak velké nadnárodní společnosti, tak lokální společnosti nabízející služby IT. V rámci předprodejních aktivit u svých zákazníků vytváří komplexní návrhy řešení v oblasti Service Managementu s využitím technologické platformy Computer Associates. V dosavadní praxi načerpal množství poznatků o různorodých představách a potřebách vnitřních a dodavatelských IT organizací dosáhnout transparentního a efektivního nabízení svých IT služeb svým zákazníkům. Bc. Jiří Skála Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, konzultant pro oblast procesního řízení informatiky s mezinárodní kvalifi kací (je držitelem certifi kátů Manager s Certifi cate in ITSM a Project Management Professional) a s 12 letou praxí v oblastech podpory a vzdělávání uživatelů informačních systémů, aplikačního vývoje a řízení IT/IS projektů. Zastával funkce administrátora IS, analytika vývoje IS, vedoucího úseku vývoje a správy IS, koordinátora projektů. Poslední dva roky se specializuje na realizaci odborných kurzů ITIL a pracuje též jako konzultant v oboru IT Service Managementu. Ing. Karel Šrámek Vystudoval ČVUT v Praze, je doktorandem studijního programu systémové inženýrství a informatika Univerzity Hradec Králové. Pracoval v dodavatelských společnostech orientovaných na systémovou integraci a konzultace v ICT, kde byl zodpovědný za řízení projektů. Věnuje se problematice související s informačními procesy a řízení ICT. Publikuje, přednáší na odborných seminářích a konferencích. Je členem ISACA CRC. Dr. Milan Veščičík Absolvent MFF Univerzity Komenského s mnohaletou praxí v poradenské a konzultační činnosti zaměřené na zefektivnění řízení s využitím Activity Based Costing, optimalizaci a snižování nákladů, podnikové analýzy, tvorbu strategie a vedení projektů. V této oblasti se věnuje rovněž zpracovávání znaleckých a expertních posudků a tvorbě příspěvků pro odborné přednášky a semináře. Je autorem desítek odborných článků pro Hospodárske noviny, Trend, Biatec, Business to Business, Hospodársky denník, International Business Cooperation, SME. V současné době je jednatelem a odborným konzultantem společnosti Gradient 5. Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. (1933) Po studiu na ČVUT - fakultě strojní pracoval v podniku ČKD Praha. V létech byl ředitelem technického výzkumného ústavu ČKD a členem vrcholového vedení podniku. Na jeho praktické řízení inovační politiky navazovala práce v Mezinárodním vědeckém ústavu pro řízení v Moskvě ( ), a to ve funkci náměstka ředitele ústavu. Následovala práce ve funkci ředitele Institutu řízení ( ) a pak konzultační činnost pro zahraniční fi rmy. V 90-tých létech se začal věnovat pedagogické a vědecké činnosti jako profesor na Vysoké škole ekonomické - fakultě informatiky a statistiky. Je autorem nebo spoluautorem asi 40 knih, z nichž 7 bylo publikováno v zahraničí, dále pak asi 200 vědeckých pojednání. Přednášel na řadě zahraničních vědeckých ústavů a universit, 7 let byl externím zkoušejícím pro kursy MBA Nottingham Trent University (VB), nyní přednáší na kursech MBA Pražské mezinárodní manažerské školy a je členem několika vědeckých rad a celostátních komisí. Ing. Květoslav Zahrádka Absolvoval roku 1973 mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Většinu profesionálního života pracoval v oblasti systémů řízení jakosti ve strojírenství (ŠKODA Plzeň) a při výstavbě jaderně energetických zařízení (ŠKODA Praha). V současné době působí na pozici specialisty řízení kvality společnosti Eurotel Praha. Je držitelem certifi kátů manažer jakosti, auditor jakosti, manažer EMS a auditor EMS. Aktivně spolupracuje s Českou společností pro jakost a CERT Kladno (člen zkušební komise). Vykonává funkci hodnotitele Národní ceny za jakost České republiky podle kritérií modelu excellence EFQM.