Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce"

Transkript

1 Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce Principy a postupy Walerian Bugel, Hana Šlechtová Olomouc 2012

2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autoři: Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr.; Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. Odborní recenzenti: PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka; Mgr. Michaela Macková Grafické zpracování přebalu 2012 Jana Šmídová Fotografie na titulní straně Reuben Francis Cornel, pixmac.cz CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2012 ISBN

3 Obsah: Úvod... 5 I. Část propedeutická Odborný text a jeho náležitosti Kritéria pro odlišování textových projevů Základní podoby stylů verbálního projevu Specifika odborného stylu Mnohooborovost přístupů v sociální práci a multiparadigmatičnost věd o člověku Epistemologická východiska Metodologická rozdílnost přístupů k člověku v jednotlivých oblastech věd a její aplikace v sociální práci Získávání podkladů pro tvorbu odborného textu Způsob přístupu k textu Pořizování výpisků a poznámek k četbě Vyhledávání informací a zdrojů poznatků Nástroje vyhledávání podkladů potřebných pro vznik odborného textu Způsoby a postupy vyhledávání podkladů pro vznik odborného textu Typologie publikací jakožto informačních zdrojů pro vznik odborných textů Zpracování podkladů pro tvorbu odborného textu Nejednoznačnost pravidel pro zapisování bibliografických údajů a její podmíněnosti Klíčové prvky bibliografického zápisu a postupy při jejich určování 57 II. Část obecně metodická Typologie školních písemných prací Další role důležité pro vznik práce Odpovědnost a otázka spoluautorství vedoucího práce Volba vedoucího práce Role vedoucího práce a její využití ze strany studenta Vedoucí práce jako odborník: pomoc s upřesněním tématu a nasměrování při hledání odborné literatury Vedoucí práce jako poradce ve věci koncepce práce Vedoucí práce jako průběžný rádce a usměrňovatel Vedoucí práce jako posuzovatel výsledné práce i přístupu studenta k její tvorbě

4 6.3.5 Přidružené (nepatřičné i dobrovolné) repertoáry role vedoucího práce Role konzultanta a dalších případných rádců Role oponenta kvalifikační práce Chronologický postup tvorby kvalifikační práce Volba a upřesnění tématu Určení cíle práce a volba metody Vytvoření rámcové strukturální a obsahové osnovy práce Realizace přijatého plánu Vytvoření korpusu práce a dalších náležitostí Finalizace formální stránky práce Zpětná kontrola práce s upozorněním na nejčastější druhy chyb Metodologické požadavky na kvalifikační práce Vztah mezi tématem, nadpisem, cílem a obsahem Povinné a nepovinné součásti práce a jejich náležitosti Požadavky týkající se struktury práce Požadavky vyplývající z logičnosti struktury práce Specifická role poznámek k textu Požadavky vyplývající z věcné správnosti uchopení tématu Požadavky formálního rázu Odkazování zpracovávaných zdrojů (různost způsobů, výhody a nevýhody) Odkazování do poznámek jako plnohodnotná forma odkazování Harvardský způsob jako forma zjednodušeného odkazování Další způsoby odkazování Obecné formální požadavky na úpravu práce Požadavky týkající se stylu odstavce Styl odstavce obecně a různorodost stylů odstavců Zvýrazňování textu Požadavky týkající se vztahu mezi různými odstavci Další požadavky týkající se formátování a zalamování textu Použití speciálních znaků Školně-školský kontext vzniku kvalifikačních prací (upřesnění daná normami školy a pokyny jejich zaměstnanců) Vliv školních norem na výslednou podobu kvalifikační práce Požadavky kladené vyučujícími, zavedené zvyklosti a další podmíněnosti III. Část aplikovaně metodická Empirický výzkum jako součást kvalifikační práce Odborná východiska pro empirický výzkum

5 11.2 Zdůvodnění použití empirického výzkumu a volba jeho metody s ohledem na záměr Četba odborné literatury v závislosti na typu výzkumu Struktura práce založené na empirickém výzkumu Etické souvislosti empirického výzkumu v sociální práci Etické souvislosti vztahu výzkumníka a participantů výzkumu Zvýrazňování textu Hlavní typy neempirických prací Teoretické práce ve vlastním slova smyslu Práce založené na poznatcích bezprostředně nezískaných vlastním empirickým výzkumem Práce zpravodajského typu a práce projektové Typologie kvalifikačních praxí z hlediska zaměření, cíle a obsahu IV. Část nemetodická, avšak přesto formální Principy a způsoby hodnocení práce Příprava na obhajobu práce Smysl a průběh obhajoby kvalifikační práce Historický původ obhajob Obvyklý průběh dnešních obhajob Namísto Závěru, aneb další možné využití obhájené kvalifikační práce Seznam obrázků a tabulek Seznam použité bibliografie Věcný rejstřík Informace o autorech Příloha ukázky variant bibliografického zápisu hlavních typů publikací

6 Úvod (Hana Šlechtová) Tak nám uložili napsat závěrečnou práci Kerou práci, paní Müllerová? Já znám dvě práce. Jednu, ta je sociální, a potom znám ještě práci na brigádách, abych si při studiu přivydělal. Vobě nejsou závěrečný a vobě se nepíšou. Ne ne, úplně srovnatelné s onou událostí, jež symbolizuje začátek první světové války, to není. Již když se člověk hlásí ke studiu, tuší či ví, že jej nějaká závěrečná práce čeká. Tedy nechť to není švejkovina. Při pohledu na takto rozsáhlou knihu může ledaskoho napadnout, zda a k čemu vůbec je dobré tolik toho psát o tom, jak psát Velká část studentů by snad raději v rukou držela nanejvýše několikastránkový manuál s jasnými pokyny typu: úvod má obsahovat tyto položky, závěr tyto, odkazovat na použitou literaturu se má takto, bibliografický seznam má vypadat tak a tak Když jsem před lety sama začínala psát svou bakalářskou práci (na jiné škole a v jiném oboru), dostali jsme vlastně velmi jednoduchý pokyn: při citování se držet způsobu užívaného Sociologickým časopisem a rozsahem dodržet předepsaný počet slov plus minus pět procent. Kamarádka, která před asi pěti roky psala svou magisterskou práci (taktéž na jiné škole a na jiném, tentokrát lingvistickém, oboru), zklamaně vyjádřila pocit, že o formu jde asi víc než o obsah; zklamaně proto, že měla ambici napsat něco zajímavého, něco, co by i vedoucímu, oponentovi a jiným stálo za to si přečíst pro jejich vlastní obohacení, nikoliv pouze něco, na základě čeho má být posouzeno, že je dotyčná osoba schopná odborně psát. Je náležitá forma kvalifikační práce skutečně důležitější než její obsah? Zcela jistě nikoliv. Dokonce je tomu naopak student se přece primárně školí ve svém oboru, nikoliv v psaní textů, a na konci studia má především prokázat, že rozumí tomuto oboru. Jenže ona forma má významnou roli nejen ve zprostředkování obsahu (obsahové sdělení je v případě dobré formy pro čtenáře zřetelnější a snáze se v něm orientuje), ale též v průběhu samotné tvorby nejen psaní, ale i příprav ke psaní. Každé téma je velmi široké a o každém bylo již hodně napsáno. Jak tedy neopakovat tisíckrát opakované, jak rozlišit, co všechno, co souvisí s pojednávaným předmětem, má v práci být, a co ne 1, jak se nenechat unést úplně jinam, než bylo záměrem? Jasné určení nejen tématu, ale i cíle a postupu a vhodná příprava práce již na samém počátku, 1 Opravdu nejen není nutné, ale ani účelné (a tudíž ani správné), aby každá závěrečná práce nějak se týkající drogové problematiky byla z jedné třetiny tvořena povídáním o užívání psychoaktivních látek od Starověku po současnost a definicemi různých typů drog, nebo aby každá práce, která se nějak zabývá Romy, zahrnovala popis dějin romského etnika ve světovém, evropském i lokálním měřítku několika desetiletí či dokonce století nazpět. Hodně takových prací jsem už ovšem viděla. 5

7 představa o volbě odborné literatury a načasování čtení, časové rozvržení jednotlivých kroků, stejně jako vize určité konečné podoby (ano, od samého začátku je dobré mít představu o tom, jak by mohl vypadat výsledek, přestože tato představa bude během tvorby upravována a možná i zcela změněna), to všechno studentovi či studentce práci usnadní, nikoliv zkomplikuje. Dobrá, ale nestačil by přece jen kratší návod? K tomu, aby vznikla obhajitelná práce, jistě ano. Avšak k tomu, aby diplomant správně pochopil, proč mají jednotlivé kroky vypadat, jak mají, a nebyl nucen považovat je za samoúčelné, k tomu, aby si student dokázal uvědomit v patřičné šíři, co (skoro) všechno vlastně lze a nelze, a náležitě toho využít k napsání takové práce, s jakou bude moci být po všech stránkách spokojen, k tomu, aby se lépe seznámil s využíváním odborné literatury a pramenů pro své další profesní směřování, a ještě k mnohému dalšímu se hodí mít více než jen návod. K tvorbě kvalifikačních prací u nás existuje řada příruček, od velmi kvalitních po velmi nekvalitní. Dosavadní praxí na CARITAS VOŠs Olomouc bylo využívání a doporučování využívat některých z těch kvalitních (zejména J. Filky, J. Šanderové, U. Eca). Multidisciplinarita sociální práce spolu s profilem školy (mj. výuka ve spolupráci s CMTF UP, důraz na četné praxe, včetně zahraničních) však vyžadovaly, aby rady z těchto příruček byly doplňovány o další doporučení. Studentům se dostávalo poučení v rámci propedeutických a diplomových seminářů, které bylo shrnuto i v metodickém pokynu ředitele. Zejména v kombinovaném studiu však čas vyhrazený pro tyto semináře nebyl zcela dostačující. V obou formách studia (denní i kombinované) se navíc jistý počet studentů obrací, většinou z kapacitních důvodů, ale někdy též s ohledem na zvolené téma, s žádostí o vedení práce na externisty; těmi jsou často lidé, kteří mají dobré znalosti v oboru, ale málo zkušeností (ne-li žádné) s vedením studentských prací či s vlastním publikováním odborných textů. K psaní této knihy jsme přistoupili s cílem vypracovat takovou metodiku pro tvorbu studentských prací (zejména kvalifikačních), která by byla oporou již v té fázi studia, která je v tomto směru přípravnou, jako učebnice pro propedeutický seminář. V rámci procesu tvorby kvalifikační práce by pak měla být využitelná jak pro studenty, tak pro jejich vedoucí. Pravděpodobně nelze předpokládat, že takto rozsáhlou knihu bude student číst od začátku do konce jako román či jako velmi poutavou odbornou publikaci z oblasti, která jej velmi zajímá (i když i to je možné a bylo by to dobře). Spíš předpokládáme, že s ní bude nakládáno trochu jako s učebnicí (v rámci propedeutického a diplomového semináře) a hlavně jako s metodickou příručkou (při tvorbě práce). V prvním případě půjde o souvislou četbu vybraných kapitol (zejména, ale nejen, z propedeutické části); v druhém případě o vyhledávání informací o jednotlivých krocích psaní práce a důkladnější četbu ohledně těch aspektů, které budou studentovi (či jeho vedoucímu) méně jasné. Tato příručka však v žádném případě nechce a nemůže nahradit výukový 6

8 proces, a to ani v rámci propedeutických a diplomových seminářů, ani v odborných předmětech zaměřených na výzkum. Pro usnadnění rychlejší orientace je příručka doplněna o věcný rejstřík; v příloze obsahuje též vzory bibliografického zápisu různých typů odborných publikací a pramenů podle vybraných způsobů odkazování citací a bibliografických zdrojů (alespoň v tomto ohledu vycházíme vstříc těm, kdo požadují hlavně jednoduchý návod). Příručka metodiky je tvořena čtyřmi částmi: propedeutickou, obecně metodickou, aplikovaně metodickou a též částí nemetodickou, avšak přesto formální. Jsou koncipovány podle toho, v jakém chronologickém sledu bude student potřebovat informace v nich uvedené. Propedeutická část je věnována odbornému stylu a tvorbě odborného textu, a to při zohlednění multidisciplinarity sociální práce a mnohosti paradigmat v rámci věd o člověku, jakož i způsobům vyhledávání informací a jejich zpracovávání. Odborný styl není jediným stylem, jakým se dá vyjadřovat (a určitě ani není pro všechny lidi stylem nejsrozumitelnějším). Jakkoliv to pro studenta může znít těžko uvěřitelně, je ovšem stylem rozhodně nejsnazším ke zvládnutí: stačí se držet předepsaných pravidel. Odborný styl samozřejmě (navzdory zdání) není stylem nijak univerzálním; přesto lze říci, že co člověk odborným stylem napíše, pochopí snadno odborník na danou věc, ať je odkudkoliv (u jiných stylů tomu tak být nemusí). Přesto i v rámci odborného stylu existuje jistá pluralita a někteří ze stoupenců některých paradigmat v rámci některých disciplín mohou užívat jistou odchylku od odborného stylu jako odlišovací znamení (zejména je-li v jejich metodologickém postupu obsažena i jistá kritika toho, jak se v moderní době dělá věda). Obecně metodická část (a zejména pak kapitola 8) je částí, kterou studenti asi nejvíce ocení jako kuchařku pro přípravu závěrečné práce. Je totiž věnována procesu tvorby školních prací a konkrétních náležitostí, které mají tyto práce obsahovat. Část aplikovaně metodická představuje typy prací, které mohou v rámci oboru sociální práce vznikat, a zaměřuje se na specifické aspekty jejich tvorby; zvláštní pozornost je věnována pracím založeným na výzkumu. Část nazvaná jako nemetodická, avšak přesto formální se věnuje zásadám a způsobům hodnocení práce a procesu obhajoby, včetně přípravy na ni. Jak je jistě patrno již z tohoto Úvodu, metodická příručka není vždy (ač místy ano) psána přímo tak, jak by měly vypadat kvalifikační práce (tedy odborným stylem). Je tomu tak proto, aby splňovala kritérium snadné orientace a učebnicové přehlednosti a schematičnosti (proto se v ní vyskytují např. odrážky), ale též proto, aby se (v rámci možností) takzvaně dala číst (najdete v ní metafory, poznámky na odlehčení, místy budete vlastně již jste oslovováni druhou osobou množného čísla, tedy vtahováni do pomyslného přímého dialogu ). 7

9 Kniha je dílem dvou autorů, kteří se liší svými odbornými východisky a mají jiný způsob vyjadřování (což poznáte jistě sami podle odlišnosti jazyka v kapitolách různého autorství). Autorem kapitol č. 1-5, 7-10 a je Walerian Bugel, autorkou zbylých kapitol Hana Šlechtová. Kvůli ilustraci rozdílnosti v přístupech i způsobech zpracování textu byl u kapitoly č. 11 zvolen tzv. harvardský způsob odkazování 2, zatímco ve zbytku publikace jsou použité zdroje odkazovány tzv. klasickým způsobem, tedy do poznámkového aparátu. A nyní již nezbývá, než na konci těchto úvodních stránek ke kuchařce (poněkud neformálně) popřát čtenářům Dobrou chuť! (Při tvorbě kvalifikační práce nezapomínejte na jídlo, pití, pravidelný pohyb a spánek. Kolega Bugel by s touto radou nesouhlasil, pouze by ponechal pití a omezil je na kávu. Proto toho napsal nejen do této metodiky víc než já.) 2 Bibliografický seznam příslušné odkazované literatury tedy byl mimořádně a nesystematicky zařazen také na konec této kapitoly. 8

10 I. Část propedeutická 9

11 Tato část příručky podává informace týkající se přípravy na psaní odborných textů obecně tedy jak prací tzv. postupových (seminárních, zápočtových a ročníkových), tak kvalifikačních (ať už absolventských, bakalářských, magisterských či dalších). Běžně se s těmito poznatky studenti seznamují v propedeutických seminářích, i když nejčastěji jen v nejnutnějším rozsahu, což je dáno jak omezeným počtem hodin, tak potřebou nácviku základních dovedností (psaní shrnutí, komparace a kompilace). Jelikož příručka takto limitována není, cílem tohoto oddílu bude poskytnout informace pokud možno co nejkompletnější, aby reflektovaly většinu variant problémů, se kterými se studenti mohou v budoucnu setkat. Poznatky budou předávány pomocí několika na sebe navazujících tematických okruhů. První bude zaměřen na zodpovězení otázky co je to odborný text. Čtenář(ka) bude seznámen(a) s různými druhy verbální komunikace, specifičností sdělování poznatků v odborném prostředí a charakteristikami odborného stylu. Smyslem druhého okruhu bude aplikovat získané poznatky na studovaný obor. Půjde tedy o rámcové zodpovězení otázek jaký má/může být odborný styl v oblasti sociální práce a z jakých důvodů. Bude poukázáno na multioborovost přístupů v oboru sociální a charitativní práce, multiparadigmatičnost věd o člověku, epistemologická východiska jednotlivých oborů věd o člověku i charakter v nich převládajících metod, včetně možných rizik a doporučení pro využití v sociální práci. Následující okruhy budou sledovat záměr získat a zpracovat podklady pro vytvoření odborného textu. Nejdříve půjde o věcné hledisko tohoto procesu, vymezené otázkami kde hledat a podle jakých kritérií postupovat. Na to navazuje typologizace zdrojových publikací; je ukázáno, jak jsou zdroje děleny a jaké jsou možnosti jejich využití. Poslední, nejobsáhlejší okruh této části, zacílí na formální stránku zpracovávání oněch získaných podkladů. Přinese náhled na podmíněnost pravidel zápisu bibliografických údajů a pokusí se rozkrýt spletitosti jejich klíčových prvků, aby napomohl při jejich určování. Jakýmsi dodatkem k této kapitole bude seznámení s různými atypickými variantami bibliografického zápisu, na něž studenti mohou v ojedinělých případech narazit. 10

12 1 Odborný text a jeho náležitosti Během studia na vyšší odborné škole či v bakalářském/magisterském studijním programu na vysoké škole studující nejdříve připravují krátké písemné úkoly, na jejich základě pak seminární práce, které jim zase mají pomoci při psaní práce ročníkové, a ta je má uschopnit k přípravě práce závěrečné (ať se už bude jednat o práci absolventskou, závěrečnou, bakalářskou, diplomovou či jinou). Již od počátku by si studenti a studentky měli zvykat psát tzv. odborným stylem. Plyne to především z povahy oné poslední, kvalifikační práce. Jejím cílem (na rozdíl od různých forem přezkušování prověřujících dílčí okruh znalostí) je prokázat jak celkovou odbornost absolventa(-tky) daného studia, tak jeho/její schopnost odborně zpracovat konkrétní nové téma (nejčastěji jen poměrně dílčího rozsahu) a výsledky snažení předestřít odborné veřejnosti tak, aby mohl dojít jejich uznání. Zkrátka a dobře, bez ohledu na osobní motivace pro psaní závěrečných prací a nehledě ani na vnitřní pochybnosti mnohých studentů týkající se toho, zda (vůbec kdy) budou schopni napsat cokoli vědeckého, má být absolventská/bakalářská/ /diplomová/magisterská práce (prvním?) pokusem o odborný text. Dřívější písemné projevy povinně vyžadované v rámci studia by na její sepsání měly studenta připravovat. Zde však vyvstávají klíčové otázky: lze takovýto odborný text dopředu nějak druhově charakterizovat? čím se vyznačuje? jaká pravidla pro něj platí? atd. Aby na ně bylo možné odpovědět, bude možná vhodné začít od tzv. negativního vymezení, tj. od ukázání si, čím odborný text rozhodně není a od čeho a proč je potřebné jej odlišit. 1.1 Kritéria pro odlišování textových projevů Každé porovnávání, rozdělování a třídění vyžaduje určení nějakého hodnotícího hlediska. To bývá v mnohých evropských jazycích nazýváno kritériem (z řeckého kritérion = pravidlo pro posuzování; od krisis = soud, hodnocení). Abychom mohli kritéria uplatnit, je třeba nejprve přihlédnout k poznatkům z teorie komunikace. Ty nám umožní povšimnout si především těchto několika kategorií: A. Původce sdělení Již samotná formulace původce použitá v podnadpisu odkazuje na člověka jakožto jednotlivce schopného verbálního projevu. Ke svému písemnému sdělení se však každý nemusí hlásit otevřeně, může je signovat kupř. přízviskem či pseudonymem, a nebo dokonce své vlastní autorství vůbec nepřiznávat. To by však v případě kvalifikační práce bylo nesmyslné. 11

13 B. Adresát sdělení V běžné komunikaci může škála adresátů našeho verbálního či písemného projevu zahrnovat téměř doslova všechny počínaje námi samotnými (pokud trpíme samomluvou, či si píšeme do šuplíku ), přes všechny možné jedince i skupiny, organizace a právnické osoby, až po širokou veřejnost a celé lidstvo (o fiktivním oslovování všeho živého i neživého už ani nemluvě). Oproti tomu v případě psaní odborné práce půjde na prvním místě o okruh adresátů v podobě tzv. odborné veřejnosti, jejíž šíře může být za různých okolností různá (ať už půjde o vedoucího práce, oponenta a členy komise či o čtenáře odborného článku či jiného podobného textu). C. Obsah sdělení Platí-li obecně, že sdělení může směřovat od kohokoli ke komukoli, pak i jeho obsah může být charakterizován obdobně obecně: jako sdělení čehokoli o čemkoli. V odborném textu by však nemělo jít především o sdělení čehokoli o čemkoli, ale o předání něčeho nového (ať už nového zcela či v dané souvislosti) o tom, co je považováno za dostatečně důležité a významné, aby to bylo odborné veřejnosti řečeno. D. Forma sdělení Formou se myslí způsob provedení viditelný navenek tedy to, co zviditelňuje obsah. Jestliže zejména v umění a v designu je kladen důraz hlavně na formu, pak u textů odborných se styl (v širokém slova smyslu) stává spíše nástrojem usnadňujícím předání obsahové stránky sdělení, příp. dokazujícím zvládnutí ze strany studenta požadavků kladených školou na úroveň přípravy předloženého textu. E. Účel sdělování obsahu V běžném životě se vyskytuje spousta důvodů, kvůli kterým si lidé sdělují věci od pouhé snahy o předání dat přes pedagogicky pojaté poskytování informací (v etymologickém slova smyslu z latinského in formam = do podoby, tvaru; informatio = utváření, ztvárňování) až po záměrně zavádějící uvádění něčeho za účelem podvodu či saturování si vlastních komplexů. Oproti tomu v odborném textu jde především o to, aby adresát co nejobjektivněji poznal realitu, o níž je psáno. F. Účel použití zvolené formy V každodenní komunikaci bývá běžně propojen obsah sdělení s jeho formou, ale nemusí tomu tak být vždy. Při jednoduchých nevýznamných sděleních může chybět důraz na formu. A naopak: forma může být primárně zdůrazněna za účelem navození určité specifické atmosféry pro pronášené sdělení (kupř. ustálené fráze při různých příležitostech, jež mají navodit příslušnou atmosféru, či zvláštní literární styl jednotlivých druhů krásné literatury). V odborném textu je oproti tomu účel použití 12

14 specifické formy téměř totožný s tím, co již bylo uvedeno o jeho formě: je jím usnadnění přijetí obsahu sdělení adresátem, avšak většinou již bez zamýšleného přidaného efektu v podobě navozeného pocitu. 1.2 Základní podoby stylů verbálního projevu Pestrost životních situací a s nimi související potřeba komunikace vytvářejí téměř nepřebernou paletu kombinací jednotlivostí spadajících do uvedených kategorií. Nyní se pokusíme charakterizovat alespoň základní podoby stylů verbálního projevu, aby bylo možné specifikovat v jejich rámci typické prvky stylu odborného. 1. Běžná komunikace Tato forma sdělování obvykle nemá žádná specifika tzn. ani adresát, ani původce nejsou ničím specifičtí, obsah sdělení i jeho účel zahrnuje takřka všechny běžné záležitosti. Z tohoto důvodu pro takovouto komunikaci nepoužíváme žádnou zvláštní formu, takže se ani neřeší, jaký by měl být důvod použití formy sdělení. Naopak je příznačné, že teprve v okamžiku, když má být cokoli zdůrazněno, používáme k tomu kupř. zvýšeného hlasu či podtržení nebo orámování u písemného vzkazu. Obdobně i zpřesnění významu docilujeme tím, že ke všeobecným pojmům přidáváme další charakteristiky (či je dokonce řetězíme). Všeobecné pojmy můžeme případně negativně vymezovat vůči běžnému pochopení. 2. Komunikace s cílem přitáhnutí pozornosti Tato forma se uplatní zejména při tvorbě pozvánek, reklam a novinových/časopiseckých titulků. Příznačné jsou pro ni zejména tyto charakteristiky: původce často nebývá z textu sdělení patrný, zato u adresáta má být docílen dojem jeho jedinečnosti (kupř. pozvání právě pro Vás, Vaše osobní šance ); zaujetí pozornosti se dále dosahuje poukazem na výjimečnost obsahu sdělení (kupř. jedinečná/neopakovatelná/skvělá příležitost ; mimořádné vydání! ; nejnovější senzace! ). Sdělení je typické důrazem na formu za účelem okamžitého zaujetí pozornosti, přičemž obsah sdělení je přinejmenším druhořadý (ne-li pravdivý jen zčásti, či dokonce zcela lživý či podvodný). 3. Umělecký projev Přednostní důraz na formu sdělení je typický rovněž pro projev umělecký, avšak zde je to za účelem navodit u adresáta pocit krásna, příp. jej přimět k zamyšlení se nad ideovým poselstvím díla. Proto se původce nesnaží za sdělením skrývat (publikování či jiná tvorba pod různými pseudonymy běžně není primárně snahou zakrýt identitu autora, spíše nabídnutím identity, pod kterou chce umělec komunikovat se svým okolím). Obsah (zejména verbálního) uměleckého projevu proto často více tíhne 13

15 k vyjádření vnitřních pocitů či stavů mysli autora než k předávání čtenáři poznatků o okolní realitě. 4. Populární verbální projev Tato komunikační forma se zaměřuje, jak to napovídá etymologie (z latinského populus = lid), na široké vrstvy adresátů s cílem nabídnout příjemný zážitek plynoucí ze sdílení se zajímavým obsahem podaným intelektuálně nenáročnou formou. Původce mnohdy ani nemá odpovídající vzdělání a specializaci. Obvykle se snaží udílet dobré rady týkající se (nejčastěji) běžných životních situací či se případně staví do role jakéhosi průvodce či tvůrce manuálů typu snadno a rychle. Vztah obsahu sdělení a jeho formy je proto poměrně nevyrovnaný obsah je omezený a předávané poznatky jsou uvedeny neúplně, což snižuje přesnost. Na přesnosti textu či projevu ubírá nenáročnost formy (= čtenář/posluchač je zpraven jen o nejběžnějších případech, nikoli však o výjimkách či komplikovaných variantách, informace mu nejsou předávány v širším kontextu, použitá terminologie je často příliš obecná či dokonce nepřesná, atd.). 5. Popularizační sdělení Etymologicky i toto pojmenování pochází od stejného slovního základu jako předchozí kategorie. Autorem je však tentokrát odborník, který zpřístupňuje širší veřejnosti ucelené partie odborných poznatků způsobem pochopitelným i pro laika 3 v daném oboru. Jistou přidanou hodnotou často bývá dodatkový důraz na formu: ta má nejen odpovídat úrovni přesnosti předávaného obsahu, ale také poskytnout jistý estetický zážitek. Zvláštní formou tohoto žánru je esej, která představuje zamyšlení se odborně vzdělaného člověka nad jistou částí reality, o níž však nechce přinést ucelené pensum poznatků, nýbrž spíše poukázat na některé její zvláštnosti či doposud přehlížené aspekty, avšak bez přímého odkazování na doposud provedená bádání. 6. Projev s cílem vzdělávat Vzdělávání je nejen procesem předávání poznatků a zkušeností, ale také zacvičování adresátů v nově získávaných dovednostech. Původcem sdělení by tedy měl být člověk znalý (což však v případě zácviku nemusí vždy být odborník), adresátem pak příjemce poznatků. Formy projevů i jejich volba jsou zde často podřízeny snaze o maximální či co nejefektivnější předání výukového materiálu, což bývá účelem. Obsah, jenž vždy nemusí být tvořen pouze odbornými poznatky, je předáván často schématicky, s opakováním jistých zdůrazňovaných částí. V tomto žánru je navíc velice běžné, že zejména písemný vzdělávací projev vznikne pouhým přepisem ústního 3 Přestože slovo laik je z etymologického hlediska odvozeno od významově obdobného slovního základu (z řeckého laikós = lidu se týkající), bývá často v zúženém slova smyslu používáno ve významu neodborníka či v dané oblasti nevzdělaného člověka. 14

16 výukového procesu, takže nese známky typické pro přednášení: příjemce má možnost hlavně (pouze) slyšet, avšak nemůže se vracet ke složitějším částem sdělení. Z hlediska stylu v této komunikační formě převládají prvky návodu, přehledu, výčtu, případně též srovnání. Výčet má často podobu odrážkového či jiného seznamu bez další specifikace. Srovnání je pak mnohdy uvedeno bez přímých odkazů na odborné poznatky či výzkumná zjištění. 7. Odborné (písemné) sdělení Tato forma slouží primárně ke komunikaci mezi jednotlivci i skupinami v rámci odborné veřejnosti za účelem předávání či zpřesňování odborných poznatků. Tomuto účelu je forma sdělení podřízena do té míry, že se nejenže volí co nejúspornější a nejpřesnější styl, ale také se cíleně eliminují přidané hodnoty v podobě estetických či jiných zážitků z četby. Důraz je kladen na jednoznačnost a přesnost v práci s poznatky všech druhů, a proto se vyžaduje, aby bylo možné dohledání a prověření uváděných údajů. Po tomto vymezení specifik jednotlivých komunikačních modelů si můžeme uvést pět ukázek textů. Ještě blíže si povšimneme charakteristiky stylů, které představují. Populární styl Jak už bylo uvedeno výše, typická pro tento žánr je intelektuálně nenáročná forma sdělení, často ve stylu udílení dobrých rad týkající se běžných životních situací. Jako ukázka proto může posloužit článek S kolem na jarní projížďku z rubriky příznačně nadepsané Dobré rady zasazené do sekce Naše rady a tipy z časopisu Svět ženy 4 : Už od začátku jara vyrážejí milovníci cyklistiky provětrat své bicykly. Ještě před tím, než na projížďku vyjedete, se ale nezapomeňte ujistit, zda má vaše kolo správnou výbavu a zda je v pořádku. Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování zásad bezpečné jízdy a pojištění. Povinné vybavení kola stanovuje vyhláška 341/2002 Sb. Důležitý je také výběr správné barvy oblečení, vhodné je obléknout pestré a viditelné barvy. Pamatujte, že nejzranitelnější je při nehodě na kole hlava, takže nezapomínejte ani na helmu, která je navíc pro všechny do 18 let povinná. Kola jsou žádána i mezi zloději, v loňském roce bylo ukradeno přes kol, to je v průměru téměř 14 kol denně. Ochranou před zloději je dobrý zámek, kolo je dobré zamknout k nějaké pevné části, jako je lavička či sloup. V některých městech již Policie ČR nebo obecní policie provádí registraci jízdních kol. Využít lze i ochranu mikrotečkami nebo mikročipy. Zloději jsou ale vynalézaví, proto se vyplatí si kolo proti krádeži pojistit. Kolo je standardně pojištěno v rámci pojištění domácnosti. Jsou pro ně stanoveny určité limity pojistného plnění, pokud vám však nevyhovují, máte možnost připojistit si je na vyšší částku, nebo si sjednat pojištění zcela individuální, vysvětluje Dagmar Koutská z České pojišťovny. Pro případ, že způsobíte s kolem škodu někomu jinému, je dobré mít sjednané pojištění odpovědnosti. Pojišťovna vám z něho uhradí například škodu, kterou způsobíte, když na kole porazíte chodce nebo jiného cyklistu. 4 S kolem na jarní projížďku [připravila L. Nešporová], Svět ženy 7 (2008), č. 5, s

17 Nyní se zkusme podrobněji zamyslet nad uvedeným článkem. Již z hlediska kompozice je patrné to, že zatímco článek má jakýsi úvodní odstavec, nemá žádné obdobné (kupř. shrnující či jiné) zakončení končí pouze předáním posledního poznatku. Avšak už samotný úvodní odstavec naplno prozrazuje, s čím se čtenář bude moci setkat dále: objevuje se v něm více nepřesností (některé jsou z hlediska faktického přínosu pro čtenáře méně významné, některé více). První věta hovoří o milovnících cyklistiky mezi ně však všichni cyklisté bezesporu nepatří. Skupině je navíc přisouzen záměr provětrat bicykly, tedy nikoli dělat to, čeho jsou milovníky. Vše je k tomu časově situováno jen do období jara (viz jak znění první věty, tak dokonce nadepsání celého článku); další text se však týká jízdy na kole v jakémkoli ročním období, nejen na jaře, což ovšem nikde není uvedeno. Ve druhé větě je řeč o správné výbavě, avšak bez jakéhokoli upřesnění, co je tímto významově nepřesným souslovím míněno. Jde o výbavu předepsanou předpisy? Nebo jen o výbavu považovanou za správnou většinou lidí (a případně jak významnou a vzdělanou či poučenou většinou)? Anebo je výraz použit v přeneseném významu (ve smyslu toho, co odpovídá něčímu subjektivnímu vkusu či třebas momentálním módním trendům)? Rovněž charakteristika v pořádku prozrazuje uvažování pouze v obecné rovině komunikace. Není zcela jasné, jestli jde o to, zda je kolo provozuschopné, nebo zda je bez jakýchkoli závad (zjednodušeně si lze představit pouze závady technické, ale existují i jiné druhy závad). Poslední věta úvodního odstavce má podobný charakter jako dvě první a navíc se dokonce blíží komunikaci reklamní. Jednak se v ní neuvádí, jakým nepříjemnostem se má čtenář vyhnout. K tomu věta téměř vzbuzuje dojem, že splnění všech uvedených podmínek takřka zaručí ono vyhnutí se nepříjemnostem (což, mimochodem, může být značně subjektivní kategorie). Ve výsledku si takovéto sdělení nezadá s různými utopistickými ideologiemi slibujícími ráj na zemi snadno a rychle. Druhý odstavec je též plný nepřesností, což snižuje užitečnost článku pro čtenáře. Opět zde nacházíme slůvko správný, tentokrát ve vztahu k barvě oblečení, a opět v podivné souvislosti. Protikladem k němu by logicky byl opak, čili slovo nesprávný (obojí totiž pomyslně odkazuje na nějakou normu správnosti), zatímco pisatelka používá kategorie vhodné (rozuměj volby oblečení), což se ale vztahuje k větnému předmětu, který není uveden. Přestože zmiňuje pestré a viditelné barvy, již samotné pořadí použitých adjektiv nasvědčuje tomu, že autorka pracuje s předpoklady (co je pestré, je lépe viditelné), avšak porušuje pravidla tzv. kauzálního nexu (spojení příčiny s důsledkem). Pro bezpečnost je totiž klíčová viditelnost, kdežto pestrost (která, mimochodem, může znamenat i výskyt vícera méně viditelných barev) onu viditelnost jen může umocňovat. Jen na okraj dodávám, že viditelnost zde není nijak blíže specifikována kupř. v souvislosti s denní dobou či ročním obdobím. Věta o hlavě jakožto nejzranitelnější části těla při nehodě na kole je typickým příkladem zevšeobecňujících tvrzení, zde dokonce v absolutní míře: samotnou zranitelnost je možné chápat jak ve smyslu rizika poranění, tak i jeho závažnosti a důsledků. 16

18 Absolutní míra (tj. to, že by hlava byla nejsnáze či nejpravděpodobněji zranitelná) nebyla ničím doložena (statistikami, lékařskými údaji, apod.) a navíc se tvrzení v této podobě netýká jen nehod cyklistů na kole, ale i jiných účastníků silničního provozu (přitom však kupř. chodci helmu nenosí a mohou být na hlavě zraněni cyklistou). Povinnost použití helmy cyklisty do 18 let věku se dle 58 odst. 1 zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novelizace zákonem č. 411/2005 Sb., platná od ) týká jen provozu na veřejných komunikacích, což však nebylo nijak uvedeno celé části souvětí o zranitelnosti hlavy bylo použito účelově jakožto zdůvodnění zmínky o helmě. Třetí a poslední odstavec článku rozšiřuje výčet nepřesností a nedostatků, kterých se připravovatelka textu dopustila. Uvedla sice statistický údaj o přibližném počtu krádeží kol, ten však nezasadila do kontextu jak jiných let (tzn. zda číslo za rok 2007 je větší či menší než v předchozích letech z toho pak plyne, zda je třeba se krádeže obávat více či méně než v jiných letech), tak především příčinné souvislosti s tvrzením z další věty o zámku jakožto ochraně před zloději muselo by tam totiž být uvedeno, že drtivá většina ukradených kol žádným zámkem chráněna nebyla. Navíc tento způsob ochrany je opět charakterizován obsahově rozplizlým adjektivem dobrý, o kterém není známo, co má vlastně vyjádřit zda absolutní nepřekonatelnost, relativní nepřekonatelnost běžnými prostředky, nesnadnou překonatelnost, splňování některého z bezpečnostních standardů či ještě něco jiného. Také další část onoho souvětí si zaslouží podobné ohodnocení: dovídáme se, že kolo je dobré zamknout k nějaké pevné části, jako je lavička či sloup. Zde slovo dobré nahrazuje adjektiva vhodné či prospěšné ; je-li už řeč o části, pak u ní schází věcný předmět (části čeho?); význam slova pevný byl pozměněn natolik, že ztratilo původní smysl (= pevnost materiálu jakožto schopnost vzdorovat změnám tvaru a struktury) a v pisatelčině záměru nahradilo vlastnost relativně nesnadné přesunutelnosti v prostoru, příp. i volné oddělitelnosti od podloží. I následující větu je možné považovat za dobrou radu jen s notnou dávkou humoru a ironie: dovídáme se sice o provádění registrace kol policejními sbory (celorepublikovým i obecním), avšak nedozvíme se, kde a za jakých podmínek to probíhá, natožpak zda je to nějaká nadstandardní služba či nikoliv a jaké jsou její technické předpoklady. Obsah další věty o ochraně mikrotečkami nebo mikročipy tak nemáme možnost dát do žádné konkrétní souvislosti. Zbytek odstavce je věnován problematice pojištění, přičemž část informací je přímou výpovědí jisté zaměstnankyně jedné konkrétní pojišťovny. Lze se domnívat, avšak bez potřebné jistoty, že daná zaměstnankyně pracuje na pozici, která předpokládá odpovídající znalosti i přesnost poskytovaných informací (pisatelka článku si nedala práci ubezpečit čtenáře, že nevedla interview kupř. s uklizečkou; o podrobnostech rozhovoru se zaměstnankyní žádný údaj neposkytla). Mnohem více zarážející je ovšem skutečnost, že se informace týká jen jednoho konkrétního poskytovatele pojištění a o ostatních se mlčí, takže tato pasáž textu působí dojmem napolo zjevné a napůl skryté reklamy. 17

19 Závěr článku pak tvoří shluk přejatých poznatků z oblasti pojišťovnictví, přičemž ale došlo k propojení (až promíchání) formulací týkajících se primárně jízdních kol s formulacemi o osobách, jež škodu způsobily nějakou činností, třeba jízdou na kole (avšak také kteroukoli jinou, což zde opět nebylo ani zmíněno). Co ještě k tomu všemu dodat? Ponechme teď stranou otázku, zda, komu a k čemu mohou být takovéto dobré rady užitečné, a zkusme rekapitulovat. Uvedený populární článek je psán jazykem natolik obecným a neodborným, že jen těžko může pravdivě a úplně informovat čtenáře. Úroveň znalosti popisované problematiky je ze strany pisatelky zřetelně natolik nízká, že klíčové pojmy sama přesně nerozlišuje, nebo s nimi nedokáže odpovídajícím způsobem pracovat. Téměř není odkazováno na zdroje informací. Text nezohledňuje princip symetričnosti a jeho nadpis beze zbytku neodpovídá obsahu. Z hlediska slovní zásoby a syntaxe se vyjadřování blíží obecné mluvě; z hlediska logičnosti argumentace a obsahové návaznosti jde o velmi nesourodou masu frází a vět různého druhu. Popularizační styl Záměr tvorby v rámci popularizačního žánru může být velice výstižně charakterizován slovy známého a respektovaného zprostředkovatele a přibližovatele odborných poznatků z oblasti historie a archeologie široké veřejnosti, Vojtěcha Zamarovského, z Úvodu k jeho knize Na počátku byl Sumer 5 : Tato kniha patří do literatury faktu, která je protějškem literatury zvané science-fiction. Jde v ní tedy o fakta a události, nikoli o fikce, ze zvoleného oboru vědy. Přitom se neomezuje na jejich zpřístupňování a popularizaci, ale vtahuje čtenáře přímo do procesu jejich hledání, objevování, prověřování a hodnocení [...] Za svůj úkol považuje podat základní informace o současném stavu vědeckých poznatků a o cestách, jimiž se k nim dospělo. Snaží se přitom spojovat vědecký přístup s uměleckým podáním; jinak by nebyla literaturou, ale jen informačním přehledem. Neváhá použít básnické metafory místo složité vědecké definice, jeví-li se to výhodnější, a ačkoli se zabývá vážnými věcmi, netváří se vždy vážně. Tomuto záměru slouží také styl, jehož ukázku si dovolím poskytnout z právě citované publikace 6 : Mnoho jmen měla v historii země mezi Eufratem a Tigridem, jedno jí však trvale zůstává: Mezopotámie. Dali jí ho Řekové a znamená Meziříčí. Dnes se jmenuje Irák. Má necelých čtyři sta čtyřicet tisíc čtverečních kilometrů, více než šestnáct miliónů obyvatel a je republikou. Na severu hraničí s Tureckem, na západě se Sýrií a Jordánskem, na jihu se Saudskou Arábií a Kuvajtem, na východě s Íránem; mezi Kuvajtem a Íránem se dotýká smaragdových vln Perského zálivu. Tři čtvrtiny jejího obyvatelstva jsou Arabové, zbytek Kurdové a menší národnosti. Rozhodující většinu v ní tvoří rolníci, průmyslových dělníků má asi tolik co kočovných beduínů. Její hlavní město je Bagdád, donedávna montáž ilustrací z orientální pohádky a prospektů moderních architektů. Od Prahy je vzdáleno tři tisíce tři sta kilometrů. Letadlem šest až devět hodin, podle trasy a typu letadla. Rovná jako stůl je tato země, když sestoupí z pohoří divokého Kurdistánu; tři čtvrtiny její plochy pokrývá step a sametová šedožlutá poušť, kterou jen zřídka pohladí oblak stínem. o zbytek se dělí pole a háje; čtyřicet miliónů vějířů štíhlých palem provívá její sluncem prozářený vzduch a rodí osmdesát procent světového vývozu datlí. Na severu, v oblasti Mosulu 5 ZAMAROVSKÝ V., Na počátku byl Sumer. 3. přepracované české vydání, Bratislava: Perfekt, Tamtéž, s. 14 (jedná se o první tři odstavce první kapitoly). 18

20 (al Mawşil), proniká přes vůni koření pach ropy; se čtyřiceti milióny tun ročně je Irák pátým největším producentem na světě. Na jihu před Basrou, Benátkami Východu, slévají se v mohutný veletok řeky, na nichž si lid této země vyvzdoroval život. Překypují hojností vody, tvoří bažiny s obydlenými ostrovy a mění step kolem kanálů umělého zavodňování v kvetoucí zahradu. Komentář k uvedenému textu zahájím od doplňující informace, že ačkoliv se citovaný úryvek týká geopolitického uspořádání současnosti, celá kniha, včetně mapy na stejné straně, odkazuje k historicky vymezené oblasti Mezopotámie zahrnující cca 45 % území dnešního Iráku. V jistém slova smyslu se tedy jedná o jakési preludium, předehru, či chcete-li úvod v širším slova smyslu, který zasazuje vlastní obsah knihy do širší souvislosti (v tomto případě poznatky týkající se minulosti do kontextu přítomnosti). Z hlediska kompozice i formy je možné souhlasit s charakteristikou tohoto typu literatury, kterou jsme si dříve uvedli: kvůli naplnění cíle, jímž je podání základních informací o současném stavu vědeckých poznatků způsobem přijatelným pro širší veřejnost, spojuje odborný přístup s uměleckým podáním. Konkrétně se zde jedná o faktografický popis vyjádřený mírně poetickým způsobem: setkáváme se zde s personifikací ( země... sestoupí z pohoří ), metaforou ( oblak pohladí stínem poušť, smaragdové vlny Perského zálivu ) a synekdochickou metonymií ( čtyřicet miliónů vějířů štíhlých palem provívá její sluncem prozářený vzduch a rodí... datle jde o převrácení příčiny a důsledku, protože vzduch provívá palmy, které rodí datle). Některé prvky však odpovídají spíše stylu populárnímu kupř. opakované nastínění vzdálenosti Bagdádu od Prahy (předtím vyčíslené na km) v podobě přepočtu na počet letových hodin podle trasy a typu letadla (to je však částečně zavádějící, protože vzdušná přeprava neprobíhá po nejkratších trasách, nýbrž v leteckých koridorech vytvářených jak se zohledněním geograficko-meteorologických, tak i politickovojenských, logistických a bezpečnostních daností; navíc ani použitý typ letadla není zárukou, že po [celou] dobu letu bude využito jeho nejvyšších technických parametrů [zejména rychlosti]). Pokud se jedná o formální stránku předávání odborných poznatků, jejich zdroje nejsou jednotlivě odkazovány; na konci publikace je však uveden 4-stránkový Přehled literatury, z které autor vycházel či která k tématu alespoň existuje. Přestože bylo opakovaně uvedeno, že záměrem použití popularizačního stylu je snaha poskytnout čtenáři základní informace, bylo by chybou spokojit se pouze s konstatováním, že citovaný úryvek tento cíl jistě naplňuje. Zaměřme se proto také na obsahovou stránku. Druhý odstavec kromě posledních tří vět je popisem toho, co o Iráku zjistíme při nahlédnutí do zeměpisných přehledů a atlasů. Formou výčtu se dozvíme to, co bychom uviděli při pohledu na mapu (zde budeme pro zjednodušení předpokládat, že v dřívějších vydáních snad při výčtu zemí hraničících s Irákem bylo uvedeno i na jihu ležící neutrální území Rúchajmíja o ploše km 2 a že po jeho rozdělení a faktickém zániku byla v posledním vydání tato zmínka vypuštěna) a v tzv. 19

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY Odpovědi a komentáře respondentů dotazníku (Odporující si názory respondentů nejsou komentovány) Příloha I ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY část I. (před vykonanou zkouškou z předmětu Evropské právo leden

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I.

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I. ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I. Akademický rok 2014/2015 (zimní semestr) Vedení předmětu: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.. Email: robert.zbiral@upol.cz Konzultační hodiny: viz stránky katedry Během semestru

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-9/- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více