5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace Mediální a literární tvorba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba"

Transkript

1 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková Mediální a literární tvorba Ročník Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2) R (1-2) 0 Průřezové téma Mediální výchova je realizováno formou samostatného předmětu ve druhém či třetím ročníku vyššího stupně gymnázia. Předmět se zaměřuje na to, aby v žácích pomocí rozborů reálné mediální produkce a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve společnosti soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup. Pokud je předmět vyučován v ČJ, pak plní některé očekávané výstupy předmětu Český jazyk a. Předmět může být vyučován alternativně také v anglickém jazyce na základě volby žáků a výběrem z nabídky ředitele školy pro daný školní rok. V tomto případě může být zařazen do výuky ve - 3. ročníku v 1-2 hodinové dotaci týdně. Tematické okruhy Mediální výchovy zahrnují složku vědomostní a dovedností. Tyto složky se vzájemně doplňují a prolínají a tvoří fakticky jeden celek. Žáci tvoří vlastní školní časopis, či realizují školní projekt, kde prakticky využívají teoretických poznatků mediální tvorby. Průřezová témata: Osobnostní a výchova, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel žákům zpřístupňuje různé typy mediálních sdělení a vede je ke kritickému postoji k nim a k diskusi o jejich obsahu a záměrech Učitel zadává samostatné práce, při jejichž tvorbě si žáci osvojují jednotlivé publicistické žánry a uplatňují své jazykové a stylistické dovednosti Učitel podněcuje žáky ke kritickému posuzování prací svých spolužáků a k sebehodnocení Učitel vyhledává vhodné příklady ilustrující velký vliv médií na dnešní svět a vede žáky k samostatnému uvažování o médiích Učitel vede žáky k vlastní interpretaci literárních děl a k posouzení jejich kvality Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák/yně si osvojí plánování a organizaci učení, vytváří se ochota dále se vzdělávat, vyhledává a třídí informace, uvádí jednotlivé poznatky do souvislostí, porovnávají různé zdroje informací Kompetence k řešení problémů žák/žákyně interpretují texty, aplikují jazykové a slohové poznatky při řešení úkolů i ve vlastním ústním a písemném projevu, rozvíjejí své schopnosti a fantazii a nacházejí vhodné způsoby vyjadřování Kompetence komunikativní žák/yně formulují svá stanoviska po přečtení uměleckého textu či zhlédnutí divadelního nebo filmového představení, posuzují publicistické texty hledají klady a zápory, posuzují a uvádějí vlastní argumenty, vyvracejí argumenty manipulativního charakteru, prezentují své práce, při interpretaci literárního díla v diskusi o aktuálním 159

2 společenském problému, při stylistických cvičeních se učí věcně diskutovat, naslouchat druhým, respektovat jiný názor, formulují názor vlastní a obhajují jej, reagují na dotazy druhých Kompetence a personální žák/yně naučí se pracovat ve skupině Kompetence občanské žák/yně respektuje odlišnosti jiných společenství a kultur, četbou, návštěvou divadelního a filmového představení si ujasňuje svůj vlastní pohled na svět, obohacuje si svůj duchovní život, ve slohových pracích se vyjadřuje k mezilidským vztahům, problémům politickým a kulturním Kompetence k podnikavosti žák/yně využívá a rozvíjí získané dovednosti, prezentuje se v soutěžích a projektech Okruh A. Jazyková Žák: 1 odlišuje různé variety jazyka a vhodně jich využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací 5. v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu 6. v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontext a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu 7. ve projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů jazyka 9. v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků 1 volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera, publikum; rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bráni 15. efektivně a samostatně využívá různý informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) Okruhu B. Literární Žák: 16 rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí textu uměleckým 17 objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí 18 na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu 19 rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 20 rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu 21 při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech 22 identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na čtenáře 23 postihne smysl textu, vysvětli důvody důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu 24 rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, středního proud80 25 u a literárního braku a svůj názor argumentačně zdůvodní 26 samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl 27 vystihne podstatné rysy základních period vývoje české a světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatur a literárního myšlení 28 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) 29 tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a dalších zdrojů, kriticky je třídí, vyhodnocuje získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech 160

3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět: Jazyk a jazyková Jazyk a literatura Mediální a literární tvorba Očekávané výstupy žáka 12 1, 5, 7, 9, Rozpracované výstupy žáka vysvětlí a popíše proces kriticky přistupuje k produktům masové objasní pojem žurnalistika na konkrétních textech dokáže identifikovat různé typy žurnalistiky charakterizuje osobnost žurnalisty uvede zdroje žurnalistických informací vysvětlí pojmy zpravodajství a publicistika ovládá zásady tvorby zprávy, rozezná v konkrétních textech její typy analyzuje příklady jednotlivých typů publicistiky rozezná jednotlivé publicistické žánry dokáže napsat editorial, fejeton, glosu, interview, komentář, kritiku, recenzi, reportáž, úvahu objasní pojem médium vyjmenuje a vysvětlí jednotlivé funkce médií vysvětlí rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii, objasní pojmy komercionalizace médií, koncesionářský poplatek, jmenuje hlavní veřejnoprávní instituce Učivo Komunikace komunikační proces Masová masové publikum, prostředky přenosu zpráv, veřejná dostupnost, periodicita, neexistence přímého kontaktu, neplnohodnotná zpětná vazba Žurnalistika její specifické znaky, typy žurnalistiky Osobnost žurnalisty Zdroje žurnalistických informací Typy mediálních obsahů zpravodajství, publicistika Různé druhy zprávy Typy publicistiky Publicistické žánry Média, mediální instituce Funkce médií Veřejnoprávní a soukromá média Tištěná média Průřezová témata MV Pokrývá všechny oblasti Ročník, pozn. 161

4 1, 5, 9, 12 6, 16 25, 28, 29 v základních bodech popíše historii tištěných médií, jejich druhy a obsah stručně vysvětlí vznik elektronických médií a popíše jejich současnou podobu, charakterizuje roli moderátora objasní pojem multimédia vysvětlí proč vzniká potřeba zábavy, jakými způsoby je tato potřeba v médiích uspokojována rozliší typy mediální zábavy podle kvality a zaměření objasní pojem reklama v celé šíři - cíle, historie, typy, reklama v různých typech médií uvědomuje si vliv reklamy na celou společnost a ekonomiku a jejich fungování objasní pojmy zesilující a potvrzující účinek médií objevuje znecitlivující účinek médií při analýze konkrétních mediálních sdělení chápe napětí mezi politickou mocí a médii objasní roli médií v demokratické společnosti popíše snahu politiků nastavit regulační rámec médiím, jmenuje tzv. dohlížecí orgány a vysvětlí jejich postavení objasní možnosti zneužití médií k propagandě popíší možnosti vlivu médií na děti na konkrétních příkladech analyzuje stereotypy a předsudky v médiích popíše strukturu mediální organizace, vedení redakce, faktory ovlivňující práci redakcí, definuje termín uzávěrka objasní pojem nová média a jejich roli ve svém životě, na vlastních příkladech vysvětlí proces vytlačování masových médií novými médii odliší umělecký a neumělecký text rozliší literaturu uměleckou, populární a brakovou rozezná v konkrétním textu složku tematickou, kompoziční a Elektronická média Multimédia Média a zábava Druhy mediální zábavy Zábavní žánry Média a reklama co je reklama, její cíle, historie reklamy, typy reklamy Reklama a naše společnost Současná reklama Vliv, omezení a nebezpečí médií média a vládní moc, propaganda, vliv médií na děti a jejich vývoj, stereotypy a předsudky v médiích Vnitřní fungování médií Regulace médií Nová média Práce s texty uměleckého i neuměleckého charakteru analýza obsahu, formy a. 162

5 1, 5, 6, 7, 9,, 28, 29 CZ.1.07/1.1.00/ jazykovou a charakterizuje je aplikuje učivo o lit. druzích, formách a žánrech pokouší se o vlastní interpretaci různých textů na základě předchozí analýzy jednotlivých složek, vhodně argumentuje diskutuje o různých možnostech interpretace a o tom, čím jsou ovlivněny porovná různá zpracování lit. předlohy ve filmu, divadle či televizi diskutuje o zaměření a smyslu školního časopisu domluví se se spolužáky na složení redakce vytváří vlastní texty z okruhu žánrů publicistického stylu a kriticky přistupuje k textům svých spolužáků samostatně rozhoduje o obsahu jednotlivých rubrik pokouší se o komunikaci se čtenáři a získává od nich zpětnou vazbu vytváří příspěvky pro časopis, web či jinou formu mediálního sdělení jazyka, vlastní interpretace Tvorba školního časopisu Školní projekt zaměřený na literární a mediální tvorbu. 163