Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech synthesis systems Bakalářská práce Jiří Kroužek Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa 2011

2 Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě pedagogickou fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. V Českých Budějovicích dne 26. dubna 2011 Jiří Kroužek

3 .

4 Děkuji vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Petru Pexovi za její odborné a metodické vedení, dále Mgr. Radku Pavlíčkovi z TyfloCentra Brno, o.p.s. za pomoc s úpravou a distribucí dotazníků a v neposlední řadě všem respondentům, kteří dotazník byli ochotni vyplnit.

5 Anotace Bakalářská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro zrakově postižené uživatele, a to pomocí současně dostupné technologie (X)HTML + CSS a pokročilejších technik úpravy zvukového výstupu, zejména využití aurálních stylů a stylů řeči jazyka CSS, jazyka SSML nebo VoiceXML. Zároveň se práce věnuje systémům syntézy řeči, které jsou schopny text převést do jeho mluvené podoby hlasové čtečky JAWS, NVDA, syntéza SpechTech a další. Hlavním cílem je přestavit, porovnat a otestovat technologie, které má současný tvůrce stránek k dispozici pro jejich zpřístupnění zrakově handicapovaným uživatelům. Dále se práce zabývá chováním nevidomých na českém webu jejich požadavky, softwarem, technikou a zejména překážkami, které se mohou při používání webu vyskytnout. Praktickou část tvoří ukázková webová prezentace vytvořena s ohledem na maximální přístupnost pro zrakově postižené a dostupná na doméně pristupnyweb.cz. Abstract This bachelor thesis is dealt of creating of websites for visually impaired users by currently available technology (X)HTML + CSS and by advanced technologies of modifications acoustic output, especially by aural style sheets and speech module of language CSS, language SSML or VoiceXML. This work is dedicated also to systems of speech synthesis, which are able transfer text to its spoken form screen readers JAWS, NVDA, SpechTech synthesis etc. The main target is to introduce, compare and test technologies, which may use current webmaster for accessible websites for users with a visual impairment. The work is dealt also of behavior of visually impaired on the czech websites their requirements, software, technique and especially barriers, which may occur in using website. The practical part is created as the sample website, which is maximum accessible for visually impaired persons and available on pristupnyweb.cz.

6 Obsah 1 Úvodem Proč se tím zabývat Zákonné opatření Cíle práce Základní údaje o zrakově postižených Počty uživatelů se zrakovým postižením Zrakově postižený není nevidomý Práce s počítačem Kompenzační pomůcky pro práci s PC Softwarové lupy Hlasový výstup Braillský řádek Nevidomí na webu Syntézy řeči Čtečka JAWS Základní funkce Rychlá navigace Čtečka NVDA Základní funkce Rychlá navigace Syntéza v prohlížeči Opera Instalace Čtení textu Čtečka Fire Vox Syntéza Acapela Syntéza SpeechTech...26

7 4 Tvorba stránek pomocí jazyka (X)HTML + CSS Terminologie a konvence Správná sémantika Titulek stránky Struktura nadpisů Konzistentní navigace Skryté navigační prvky Pohyb po tabulátorech Barevný kontrast Rozbalovací menu Změna pořadí sloupců pomocí CSS Obrázky Odkazy Obrázkové odkazy Externí odkazy Atribut accesskey Standard klávesových zkratek Tabulky Popisek a titulek tabulky Záhlaví tabulky Formuláře Korektní spojení popisku a pole Označení povinných položek Grafická ochrana CAPTCHA Validita Testování Čtečky obrazovky...39

8 Textový prohlížeč Co nepoužívat Další běžně používané technologie Jazyk PHP Jazyk JavaScript JavaScript není vždy nepřístupný Uživatelé odečítačů JavaScript nevypínají Flash Aurální styly jazyk CSS Podpora typu media aural Příklady Jednotky Úhly Čas Frekvence Úprava zvukového výstupu Vlastnost pitch Vlastnost pitch-range Vlastnost speak Vlastnost speak-numeral Vlastnost speak-punctuation Vlastnost speak-rate Vlastnost volume Vlastnost voice-family Časové prodlevy Vlastnost pause Vlastnost pause-after...48

9 6.5.3 Vlastnost pause-before Přehrávání zvukových souborů Vlastnost cue Vlastnost cue-after Vlastnost cue-before Vlastnost play-during Prostorový zvuk Vlastnost azimuth Vlastnost elevation Čtení tabulek Vlastnost speak-header Styly řeči jazyk CSS Podpora typu media speech Příklady Jednotky Box model Úprava zvukového výstupu Vlastnost speak Vlastnost voice-balance Vlastnost voice-duration Vlastnost voice-family Vlastnost voice-pitch Vlastnost voice-pitch-range Vlastnost voice-rate Vlastnost voice-stress Vlastnost voice-volume Časové prodlevy...57

10 7.6.1 Vlastnost pause Vlastnost pause-after Vlastnost pause-before Vlastnost rest Vlastnost rest-after Vlastnost rest-before Slučování časových prodlev Přehrávání zvukových souborů Vlastnost cue Vlastnost cue-after Vlastnost cue-before Vkládání značek Vlastnost mark Vlastnost mark-after Vlastnost mark-before Vyžití stylů řeči pro nevidomé Jazyk SSML Podpora Příklady Struktura dokumentu Komentáře Globální elementy a atributy Element speak Atribut xml:lang Atribut xml:id Element meta Textové struktury...66

11 8.5.1 Element p Element s Ovlivňování zvukového výstupu Element say-as Element sub Element lang Element voice Element emphasis Element break Element prosody Ostatní elementy Element audio Element mark Úvod do VoiceXML Možnosti VoiceXML Propojení s SSML Příklad VoiceXML Výzkum Metodika výzkumu Výzkumný problém Cíl Zkoumaná populace Hypotézy Způsob sběru dat Interpretace získaných výsledků Statistické údaje o respondentech Otázky na zjištění způsobu práce s webem...83

12 Otázky zaměřené na překážky při prohlížení webových stránek Ověření hypotéz Závěrečné vyhodnocení Nedokonalost dotazníkové analýzy Počet respondentů Odborná terminologie Popis praktické části Charakteristika www prezentace Odkaz na titulní stránku Cílová skupina Technické zpracování Oddělení obsahu od formy a sémantika Nadpisy a skryté nadpisy Změna pořadí sloupců Skrytá navigace Klávesové zkratky Zvýraznění aktivních odkazů Barevný kontrast Změna velikosti písma Formátování zvukové výstupu Propagace SEO Zápisy do katalogů Další zpětné odkazy Weblogy.cz Závěr Seznam použité literatury...107

13 13.1 Akademické práce Knihy Legislativní dokumenty Webové stránky Příloha 1 Dotazník Pokyny k vyplňování Otázky na zjištění statistických údajů o respondentech Otázky na zjištění způsobu práce s webem Otázky zaměřené na překážky při prohlížení webových stránek...113

14 1 Úvodem Web se za svou poměrně krátkou dobu existence stal nejrychleji rostoucím médiem v historii a stačil se zařadit mezi nejvýznamnější média na světě. A už to zdaleka není jen o prohlížení webových stránek, přes web uzavíráme smlouvy, ovládáme internetové bankovnictví, rezervujeme si vstupenky na divadelní představení a mnoho dalšího. S rostoucím významem webu se stále více zvyšují i požadavky na jeho otevřenost všem uživatelům bez ohledu na jejich postižení nebo používanou technologii tento obor se nazývá přístupnost. Současná definice přístupnosti podle Radka Pavlíčka: Za přístupný web lze dnes považovat takový web, který bude návštěvník s těžkým zdravotním postižením schopen i přes svůj zdravotní handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který mu vyhovuje, efektivně používat a dosáhnout svého cíle. 1 Přístupnost webových stránek se obecně zaměřuje na jejich otevření i uživatelům s nejrůznějšími handicapy zrakovými, sluchovými, pohybovými či s poruchami učení nebo soustředění. V této bakalářské práci se zabývám tvorbou přístupných stránek pro uživatele se zrakovým postižením a dalšími technologiemi a softwarem, který tito uživatelé používají nebo by mohli v budoucnu využít během jejich putování webem, přičemž se zaměřuji na české prostředí. Přestože mojí primární cílovou skupinou jsou zrakově postižení, zejména nevidomí, většina informací uvedená v této práci, je platná i pro přístupnost z obecného pohledu. 1 PAVLÍČEK, Radek. Ministerstvo vnitra České republiky [online] [cit ]. Přístupný web a jak se vyvarovat chyb. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/pristupny-web-a-jakse-vyvarovat-chyb.aspx>. 14

15 1.1 Proč se tím zabývat Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Internet a především web zrakově postiženým výrazně usnadňuje práci a tito lidé jej skutečně využívají, mnohdy je web jejich jedinou možností, jak vyřešit určitou činnost či získat potřebné znalosti. Tvůrci webových stránek by se proto měli snažit jim vyjít alespoň v rámci možností vstříc i v případě, že jim to nikdo nepřikazuje. Hlavním motivem přitom může být jednak vyšší kvalita odvedené práce a taky pocit, že činí správnou věc. Dodržování základních pravidel tvorby stránek s ohledem na zrakově postižené přitom není vůbec časově náročné a rozhodně to neznamená dělat nějakou jejich speciální verzi. 1.2 Zákonné opatření Přestože zpřístupnění webových stránek soukromých subjektů je výhradně na jejich vůli, toto již neplatí pro veřejnoprávní instituce, kterým to ukládá zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 2, který byl dále několikrát novelizován. Tento zákon mimo jiné ukládá povinnost například obcím nebo krajům zpřístupnit informace všem uživatelům bez ohledu na jejich postižení. Vlastní pravidla týkající se přímo webových stránek pak deklaruje vyhláška č. 64 ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). 3 Tuto vyhlášku dále doplňuje metodický pokyn, který na ni bezprostředně navnazuje a rozvádí její jednotlivá pravidla s konkrétními radami. Pokyn je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra 4. 2 Česká republika. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů ČR. 2000, 99, č. 365, s Česká republika. Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy. In Sbírka zákonů ČR. 2008, 20, 64, s

16 1.3 Cíle práce Představit a porovnat technologie, které je možné použít pro tvorbu webových stránek pro nevidomé a jinak zrakově handicapované uživatele. Pokusit se najít pokročilejší technologii pro formátování zvukového výstupu, která by reálně fungovala. Zpracování problematiky software pro předčítání webových stránek. Provedení výzkumu na zjištění možných překážek při prohlížení běžných www stránek nevidomými a stanovení četnosti jejich výskytu. Vytvoření ukázkové webové prezentace s tématem přístupnosti. 16

17 2 Základní údaje o zrakově postižených V této kapitole se krátce budu věnovat základním údajům, které souvisí se zrakově postiženými a jejich prácí s počítačem. 2.1 Počty uživatelů se zrakovým postižením Dle výsledků výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok , které provedl Český statistický úřad, je v České republice celkem zrakově postižených občanů. Z tohoto počtu trpí těžkým postižením a velmi těžkým postižením. Uvedená data jsou částečně založena na odhadu, nicméně pro účely této bakalářské práce jsou naprosto dostatečná. Ze statistik vyplývá, že zrakově handicapovaných občanů je poměrně hodně. 2.2 Zrakově postižený není nevidomý Zrakově postižení jsou širší skupinou, která mimo jiné zahrnuje nevidomé, ale třeba i lidi se zbytky zraku nebo barvoslepostí. Nevidomí jsou tedy podskupinou zrakově postižených, nicméně jejich požadavky na přístupné webové stránky jsou nejvyšší, proto se v této práci zaměřuji především na ně. 2.3 Práce s počítačem Není pravda, že zrakově postižení používají stolní nebo přenosné počítače vyrobené speciálně pro ně. Kupují si běžně dostupná zařízení, která obsahují klasické aplikace. Musí si je však přizpůsobit pro své vlastní potřeby vybavit je softwarem případně hardwarem, který jim umožní s daným zařízením a aplikací korektně pracovat. U nevidomých to jsou především specializované programy, které jsou schopny veškeré dění na obrazovce počítače přenést do hlasové podoby viz dále. 5 Český statistický úřad. ČSU [online] [cit ]. Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/ >. 17

18 Hlavní rozdíl je ve způsobu práce s počítačem. Nevidomí jej ovládají v drtivé většině pouze klávesnicí a nemohou vnímat informace jako celek. Zaměřují se tedy vždy jen na několik málo konkrétních informací. Například člověk se zdravým zrakem otevře aplikaci a ihned se v ní dokáže zorientovat, ví kde je hlavní menu, podnabídka, okno a dokáže s těmito údaji pracovat jako s celkem. Naproti tomu nevidomý se k nim musí dostávat postupně. 2.4 Kompenzační pomůcky pro práci s PC Jedná se o software případně hardware, jehož účelem je pomoci zrakově postiženým pracovat s počítačem a jeho aplikacemi a tím částečně vykompenzovat zdravotní handicap. Použití konkrétní kompenzační pomůcky se liší podle rozsahu postižení jejího uživatele Softwarové lupy Softwarové lupy umožňují několika násobně zvětšit obrazovku monitoru a následovat pohyb kurzoru myši. Místo celé plochy monitoru zobrazují její menší avšak zvětšený úsek. Jsou tedy vhodné pro uživatele, kteří mají ještě zbytky zraku, ale na běžnou velikost monitoru nevidí. Softwarová lupa může obsahovat i hlasový výstup, díky němuž je možné některé informace z obrazovky ozvučit a tím usnadnit práci svému uživateli, který nemusí číst úplně všechno. Obrázek 1 Ukázka prostředí programu MAGic, jehož demo verzi lze pro demonstrační účely 40 minut používat. 18

19 U nás se lze setkat s následujícími softwarovými lupami: MAGic demoverzi na 40 minut používání a češtinu lze stáhnout na Sepernova demoverze na 30 dnů je k dispozici na webu adaptech.cz/ke-stazeni/ ZoomText 60denní trial verze je ke stažení na Jelikož softwarové lupy nemají pro tvůrce stránek nějaké zvláštní využití, nebudu se jim v této práci dále věnovat Hlasový výstup Pomocí hlasového výstupu je možné zachytit veškeré dění na monitoru a předat jej nevidomému. Je k tomu potřeba odečítač obrazovky (Sreen Reader, čtečka obrazovky) například JAWS, NVDA, WinMonitor, HAL, která se stará o aktuální dění na monitoru jaká aplikace je spuštěna, kde je umístěn kurzor apod. Vlastní řeč pak tvoří hlasová syntéza například HLAS, která informace produkuje syntetickou řečí k uživateli. Problematice čteček a hlasových syntéz se podrobněji věnuju v kapitole Syntézy řeči Braillský řádek Čtečka může k produkci použít jednak hlasovou syntézu (zvukový výstup), ale i takzvaný braillský řádek (hmatový výstup). Je to speciální zařízení, které vizuální text převádí po jednotlivých znacích do Braillova písma. Využívají se k tomu jehličky, které jsou na řádku vysouvány a uživatel tak může pomocí hmatu určit, o jaký znak se jedná. Braillský řádek nabízí komfortní práci na úrovni jednotlivých znaků, používají jej tedy především uživatelé, kteří pracují s nějakým složitějším textem například s cizím jazykem nebo matematikou. Nutno dodat, že Braillský řádek je velmi nákladná záležitost. Cena zařízení o průměrných parametrech se pohybuje kolem Kč. Navíc nemůže pracovat samostatně, ale je nutné jej propojit se čtečkou obrazovky. 19

20 2.5 Nevidomí na webu Obrázek 2 Braillský řádek PAC Mate 6 Nevidomí informace z webu získávají díky hlasovému výstupu. Je jasné, že nemohou vnímat obrázky nebo barvy. Jsou pro ně tedy nejdůležitější textové informace a alternativní popisky objektů, které lze snadno převést na řeč. Práce s webovou stránkou je podobná práci s počítačem, používá se klasický prohlížeč, který je ozvučen, ostatně jako každá jiná aplikace, se kterou nevidomí pracují. Čtení webové stránky probíhá řádek po řádku tak, jak je uvedeno ve zdrojovém kódu, který je pro pořadí elementů rozhodující. Stejně jako běžní uživatelé i nevidomí stránky nečtou, ale prohlíží skáčou po nadpisech, tabulátorech nebo zkouší hledat konkrétní informaci a pokud ji v nějakém rozumném čase nenajdou, začnou hledat na jiném webu. Je naivní domnívat se, že se v tomto ohledu nevidomí chovají jinak. 6 GALOP s.r.o. GALOP [online]. c2011 [cit ]. Braillský řádek PAC Mate 40 PBD. Dostupné z WWW: <http://www.galop.cz/katalog_detail.php?produkt=46>. 20

21 3 Syntézy řeči V této kapitole se budu věnovat systémům syntézy řeči, takzvané TTS (text-tospeech). Jejich funkce spočívá v tom, že dovednou text převést na mluvenou (syntetickou) řeč. Občas je obtížné rozlišit mezi hlasovou syntézou a odečítačem obrazovky. Syntéza se stará o vlastní produkci hlasu a odečítač obrazovky (čtečka) zabezpečuje to ostatní dovede pracovat s aplikacemi. Společně tvoří hlasový výstup. Někdy je nutné do čtečky syntézu doinstalovat, ale může ji mít i integrovanou. V této práci se zaměřím na čtečky, které nevidomí uživatelé běžně používají a na další čtečky, které by mohli využít tvůrci stránek pro jejich testování. Základní práce není složitá a každý webmaster by si čtečku měl prakticky vyzkoušet minimálně na přečtení vlastního webu a tím si udělat představu, jak nevidomí vlastně pracují, je to mnohem lepší než jakákoli teorie. 3.1 Čtečka JAWS U nás i ve světě je to mezi nevidomými nejpoužívanější čtečka, proto je vhodné se při testování přístupnosti zaměřit právě na ni. Demo včetně manuálů je možné stáhnout na Lze jej používat 40 minut, poté pro další použití vyžaduje resetovat počítač. Pro správnou funkci v českém prostředí je nutné ještě použít hlasovou syntézu například HLAS, tu lze stáhnout na adrese Má to však jeden háček, Jared Smith na svém blogu upozorňuje, že dle licence není dovoleno 40minutové demo používat k testování webových stránek: these demonstration or evaluation licenses are not permitted for purposes of development and testing of JAWS scripts, applications, HTML coding, or other Web Based code Základní funkce Insert + šipka dolu plynulé čtení Ctrl zastavení čtení 7 SMITH, Jared. WebAIM [online] [cit ]. JAWS license not developer friendly. Dostupné z WWW: <http://webaim.org/blog/jaws-license-not-developer-friendly/>. 21

22 Page UP / Page Down zvýšení respektive snížení rychlosti čtení šipka nahoru / šipka dolu pohyb po řádcích Insert + šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po slovech šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po znacích Rychlá navigace Insert + F5 seznam formulářových prvků Insert + F6 seznam nadpisů Insert + F6 seznam odkazů Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích Shift + Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích v opačném směru H pohyb po nadpisech Shift + H pohyb po nadpisech v opačném směru F pohyb po formulářových prvcích Shift + F pohyb po formulářových prvcích v opačném směru T pohyb po tabulkách Shift + T pohyb po tabulkách v opačném směru L pohyb po seznamech Shift + L pohyb po seznamech v opačném směru Ctrl + Home začátek stránky Ctrl + End konec stránky 3.2 Čtečka NVDA Na rozdíl od čtečky JAWS, je NVDA (NonVisual Desktop Access) volně šiřitelná pod licencí Open Source. Díky tomu ji lze bez problému využít k testování webových stránek. Má dokonce i integrovanou českou hlasovou syntézu. Kvalitou se tato čtečka pochopitelně nemůže vyrovnat JAWS, avšak k testovacím účelům bohatě vystačí. 22

23 3.2.1 Základní funkce plus plynulé čtení Ctrl zastavení čtení šipka nahoru / šipka dolu pohyb po řádcích Ctrl + šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po slovech šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po znacích Rychlá navigace Insert + F7 seznam odkazů (v nastavení NVDA lze Insert změnit za Caps Lock) Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích Shift + Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích v opačném směru H pohyb po nadpisech Shift + H pohyb po nadpisech v opačném směru F pohyb po formulářových prvcích Shift + F pohyb po formulářových prvcích v opačném směru T pohyb po tabulkách Shift + T pohyb po tabulkách v opačném směru L pohyb po seznamech Shift + L pohyb po seznamech v opačném směru Ctrl + Home začátek stránky Ctrl + End konec stránky 3.3 Syntéza v prohlížeči Opera Do prohlížeče Opera lze doinstalovat hlasový modul. První verze Opery, ve které se mi jej podařilo zprovoznit, byla 9. Opera with Voice only works on computers running Windows XP or Opera Software ASA. Opera Tutorials [online]. c2011 [cit ]. Talking to Opera. Dostupné z WWW: <http://www.opera.com/browser/tutorials/voice/using/> 23

24 Jedná se však pouze o syntézu v anglickém jazyce, takže je možné jen přečíst určitý text na stránce, nikoli číst například formulářová pole. Reálné využití této syntézy není velké, ale perfektně se hodí pro testování aurálních stylů a stylů řeči a právě k tomu účelu ji budu využívat i v této práci Instalace Jelikož instalace není úplně intuitivní, ve stručnosti se zde o ní zmíním. Hlasový modul lze doinstalovat v Nástroje/Nastavení. Zde na poslední kartě Pokročilé volby je položka Hlasový modul viz obrázek. Obrázek 3 Nastavení hlasového modulu v prohlížeči Opera Po zatrhnutí volby Povolit používání hlasového modulu, dojde k doinstalování potřebných knihoven a syntézu je již možné spustit. Poznámka: V některých verzích Opery hlasový modul nepracuje korektně. Mně se jej podařilo správně nainstalovat v Opeře verze 11.01, nicméně i zde občas funguje velmi podivně Čtení textu Požadovaný text je nutné označit myší a posléze kliknout pravým tlačítkem a zvolit volbu Přečíst. Zastavit čtení lze klávesou Esc. 24

25 3.4 Čtečka Fire Vox Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Charles L. Chen vytvořil čtečku Fire Vox jako rozšíření pro prohlížeč Firefox. Tato čtečka by údajně dokonce měla podporovat styly řeči jazyka CSS 3. Mně se ji však přes veškerou snahu včetně kontaktování jejího autora nepodařilo zprovoznit (ve Firefoxu verze ). Problém bude pravděpodobně v její nekompatibilitě se současnou verzí Firefoxu. Je to škoda, protože k testovacím účelům to mohl být zajímavý doplněk. 3.5 Syntéza Acapela Jedná se o text-to-speech syntézu od společnosti Acapela Group. Zde ji uvádím, protože by mněla být schopna interpretovat soubor napsaný v jazyku SSML. Na jejich online demu však vyzkoušení není možné (velmi omezený počet znaků) a ke komerční verzi se nemám šanci dostat. Demo je k dispozici na stránce Obrázek 4 Online demo syntézy Acapela, zdroj 9 9 Acapela Group. Acapela Group [online]. c2011 [cit ]. Acapela Text to Speech Demo. Dostupné z WWW: <http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html>. 25

26 3.6 Syntéza SpeechTech Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Pro kompletnost zmíním ještě syntézu řeči od české společnosti SpeechTech. Tato syntéza by měla být schopna zpracovat i vstup v jazyku SSML. V dostupném online demu se mi to však nepodařilo. Toto demo lze použít jen za účelem vyzkoušení syntetizéru. Jakékoliv jiné použití není dovoleno SpeechTech s.r.o. SpeechTech [online]. c2011 [cit ]. Demo TTS. Dostupné z WWW: <www.speechtech.cz/cs/produkty/demo.html>. 26

27 4 Tvorba stránek pomocí jazyka (X)HTML + CSS V této části se zabývám jednotlivými elementy jazyka (X)HTML, jejichž správné používání má pro zrakově postižené největší význam. Přestože se v první řadě jedná o jazyk (X)HTML, který dle moderního pojení tvorby webu má tvořit strukturu a obsah, objevuje se zde i jazyk CSS, který je však využíván jen k nějakým konkrétním konstrukcím například skrytí navigace nebo změna pořadí sloupců viz dále. Opět připomínám, že odečítač obrazovky čte webovou stránku nevidomému řádek po řádku dle pořadí ve zdrojovém kódu, vizuální uspořádání na monitoru je pro ni zcela irelevantní a samozřejmě je možné docílit stavu, kdy se pořadí elementů uvedených ve zdrojovém kódu a zobrazených na monitoru, liší. 4.1 Terminologie a konvence V této kapitole je několik příkladů. V rámci bakalářské práce jsou všechny odzkoušeny v prohlížečích Internet Explorer 8, Firefox a Opera Měly by však fungovat v 99 procentech běžně používaných prohlížečích. Výpisy kódu jsou kvůli úspoře místa zjednodušené, pro jejich použití je samozřejmě nutné doplnit všechny náležitosti (DOCTYPE, kódování a podobně). Pokud dále zmiňuji odečítače obrazovky (čtečky), mám na mysli čtečku JAWS verze 10.0 a NVDA verze Správná sémantika Čtečky obrazovky v mnohých případech svému uživateli interpretují, o jaký element se jedná, zda je to nadpis, seznam nebo odkaz. Z tohoto důvodu je nutné používat elementy jazyka (X)HTML k účelu, ke kterému byly stvořeny. Je hrubou chybou řešit nadpis jako odstavec, který má pouze nastavené zvětšené písmo a působí tak jen opticky. Nevidomý pak nemůže poznat, že se jedná o nadpis. Totéž platí i pro ostatní elementy. 27

28 4.3 Titulek stránky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči (X)HTML tág <title> je první element, který odečítač interpretuje. Je tedy nutné sem vložit něco smysluplného. Titulek má obsahovat shrnutí toho, co se na dané stránce nachází, případně doplněné o název webu. Každá jednotlivá stránka by měla mít jedinečný titulek, je chybou používat všude stejný. Největší prohřešek je však nechat tág <title> úplně prázdný nebo se dopustit něčeho podobného: <title>nová stránka 1</title>. Správně vyplněné titulky jsou přívětivé i pro běžné uživatele, kteří se podle nich mohou orientovat a v neposlední řadě to je jeden z nejvýznamnějších elementů, který ovlivňuje pořadí stránky ve vyhledávačích SEO. 4.4 Struktura nadpisů Nadpisy jsou pro nevidomé jednoznačně nejdůležitější elementy, protože se podle nich velmi často na stránce pohybují a také si díky nim mohou udělat představu o její struktuře. Jazyk (X)HTML rozlišuje celkem šest úrovní nadpisů <h1> až <h6>, přičemž <h1> je největší a <h6> nejmenší. Při používání nadpisů je nezbytné dodržovat jejich hierarchii a logiku. Příklad: <body> <h1>tiskárny HP</h1> <p>úvodní odstavec </p> <h2>inkoustové tiskárny</h2> <p></p> <h3>inkoustové tiskárny řady DeskJet</h3> <h2>laserové tiskárny</h2> </body> Příklad ukazuje zjednodušenou nadpisovou strukturu stránky, která se věnuje tiskárnám HP. 28

29 V souvislosti s nadpisy se tvůrci stránek často dopouští chyby, že určitý úsek sice začíná správně nadpisem, ale již není ničím v kódu ukončen, respektive je ukončen pouze vizuálně, což nevidomému může ztížit orientaci. Toto lze napravit skrytými nadpisy pomocí jazyka CSS, princip je stejný jako u navigačních prvků (kap. 4.6). 4.5 Konzistentní navigace Hlavní menu je nutné umístit na stejné místo (i ve zdrojovém kódu) napříč jednotlivými stránkami webu. Pokud se pozice z nějakého důvodu mění, zrakově postiženým uživatelům to stíží orientaci, protože uživatelé softwarových lup i odečítačů obrazovky se mohou vždy soustředit jen na jedno konkrétní místo a je pro ně tedy obtížné menu opět hledat. Dále je ideální, pokud z navigace webu uživatel okamžitě ví, kde se právě nachází. Osobně k tomuto účelu považuji za nejlepší řešení použití takzvané drobečkové navigace, která je tvořena vnořenými seznamy a díky tomu i nevidomý uživatel může poznat, kde přesně se v hierarchii webu nachází. 4.6 Skryté navigační prvky Nevidomému uživateli lze orientaci na www stránce usnadnit použitím takzvané skryté navigace. Jsou to odkazy na hlavní obsah stránky a navigaci (případně nějaké další odkazy) uvedené hned na jejím začátku. Tyto odkazy jsou pak uživateli přečteny jako první a on tak může ihned zamířit do části stránky, která ho zajímá. K tomu, aby tato skrytá navigace nebyla vidět běžnému uživateli, se využívá jazyka CSS. Příklad: #skryta_navigace { height: 0; line-height: 0; font-size: 1px; margin-left: -5000px; } <body> <div id="skryta_navigace"> <a href="#sloupec_obsah">přeskočit na obsah</a> 29