Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech synthesis systems Bakalářská práce Jiří Kroužek Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa 2011

2 Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě pedagogickou fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. V Českých Budějovicích dne 26. dubna 2011 Jiří Kroužek

3 .

4 Děkuji vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Petru Pexovi za její odborné a metodické vedení, dále Mgr. Radku Pavlíčkovi z TyfloCentra Brno, o.p.s. za pomoc s úpravou a distribucí dotazníků a v neposlední řadě všem respondentům, kteří dotazník byli ochotni vyplnit.

5 Anotace Bakalářská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro zrakově postižené uživatele, a to pomocí současně dostupné technologie (X)HTML + CSS a pokročilejších technik úpravy zvukového výstupu, zejména využití aurálních stylů a stylů řeči jazyka CSS, jazyka SSML nebo VoiceXML. Zároveň se práce věnuje systémům syntézy řeči, které jsou schopny text převést do jeho mluvené podoby hlasové čtečky JAWS, NVDA, syntéza SpechTech a další. Hlavním cílem je přestavit, porovnat a otestovat technologie, které má současný tvůrce stránek k dispozici pro jejich zpřístupnění zrakově handicapovaným uživatelům. Dále se práce zabývá chováním nevidomých na českém webu jejich požadavky, softwarem, technikou a zejména překážkami, které se mohou při používání webu vyskytnout. Praktickou část tvoří ukázková webová prezentace vytvořena s ohledem na maximální přístupnost pro zrakově postižené a dostupná na doméně pristupnyweb.cz. Abstract This bachelor thesis is dealt of creating of websites for visually impaired users by currently available technology (X)HTML + CSS and by advanced technologies of modifications acoustic output, especially by aural style sheets and speech module of language CSS, language SSML or VoiceXML. This work is dedicated also to systems of speech synthesis, which are able transfer text to its spoken form screen readers JAWS, NVDA, SpechTech synthesis etc. The main target is to introduce, compare and test technologies, which may use current webmaster for accessible websites for users with a visual impairment. The work is dealt also of behavior of visually impaired on the czech websites their requirements, software, technique and especially barriers, which may occur in using website. The practical part is created as the sample website, which is maximum accessible for visually impaired persons and available on pristupnyweb.cz.

6 Obsah 1 Úvodem Proč se tím zabývat Zákonné opatření Cíle práce Základní údaje o zrakově postižených Počty uživatelů se zrakovým postižením Zrakově postižený není nevidomý Práce s počítačem Kompenzační pomůcky pro práci s PC Softwarové lupy Hlasový výstup Braillský řádek Nevidomí na webu Syntézy řeči Čtečka JAWS Základní funkce Rychlá navigace Čtečka NVDA Základní funkce Rychlá navigace Syntéza v prohlížeči Opera Instalace Čtení textu Čtečka Fire Vox Syntéza Acapela Syntéza SpeechTech...26

7 4 Tvorba stránek pomocí jazyka (X)HTML + CSS Terminologie a konvence Správná sémantika Titulek stránky Struktura nadpisů Konzistentní navigace Skryté navigační prvky Pohyb po tabulátorech Barevný kontrast Rozbalovací menu Změna pořadí sloupců pomocí CSS Obrázky Odkazy Obrázkové odkazy Externí odkazy Atribut accesskey Standard klávesových zkratek Tabulky Popisek a titulek tabulky Záhlaví tabulky Formuláře Korektní spojení popisku a pole Označení povinných položek Grafická ochrana CAPTCHA Validita Testování Čtečky obrazovky...39

8 Textový prohlížeč Co nepoužívat Další běžně používané technologie Jazyk PHP Jazyk JavaScript JavaScript není vždy nepřístupný Uživatelé odečítačů JavaScript nevypínají Flash Aurální styly jazyk CSS Podpora typu media aural Příklady Jednotky Úhly Čas Frekvence Úprava zvukového výstupu Vlastnost pitch Vlastnost pitch-range Vlastnost speak Vlastnost speak-numeral Vlastnost speak-punctuation Vlastnost speak-rate Vlastnost volume Vlastnost voice-family Časové prodlevy Vlastnost pause Vlastnost pause-after...48

9 6.5.3 Vlastnost pause-before Přehrávání zvukových souborů Vlastnost cue Vlastnost cue-after Vlastnost cue-before Vlastnost play-during Prostorový zvuk Vlastnost azimuth Vlastnost elevation Čtení tabulek Vlastnost speak-header Styly řeči jazyk CSS Podpora typu media speech Příklady Jednotky Box model Úprava zvukového výstupu Vlastnost speak Vlastnost voice-balance Vlastnost voice-duration Vlastnost voice-family Vlastnost voice-pitch Vlastnost voice-pitch-range Vlastnost voice-rate Vlastnost voice-stress Vlastnost voice-volume Časové prodlevy...57

10 7.6.1 Vlastnost pause Vlastnost pause-after Vlastnost pause-before Vlastnost rest Vlastnost rest-after Vlastnost rest-before Slučování časových prodlev Přehrávání zvukových souborů Vlastnost cue Vlastnost cue-after Vlastnost cue-before Vkládání značek Vlastnost mark Vlastnost mark-after Vlastnost mark-before Vyžití stylů řeči pro nevidomé Jazyk SSML Podpora Příklady Struktura dokumentu Komentáře Globální elementy a atributy Element speak Atribut xml:lang Atribut xml:id Element meta Textové struktury...66

11 8.5.1 Element p Element s Ovlivňování zvukového výstupu Element say-as Element sub Element lang Element voice Element emphasis Element break Element prosody Ostatní elementy Element audio Element mark Úvod do VoiceXML Možnosti VoiceXML Propojení s SSML Příklad VoiceXML Výzkum Metodika výzkumu Výzkumný problém Cíl Zkoumaná populace Hypotézy Způsob sběru dat Interpretace získaných výsledků Statistické údaje o respondentech Otázky na zjištění způsobu práce s webem...83

12 Otázky zaměřené na překážky při prohlížení webových stránek Ověření hypotéz Závěrečné vyhodnocení Nedokonalost dotazníkové analýzy Počet respondentů Odborná terminologie Popis praktické části Charakteristika www prezentace Odkaz na titulní stránku Cílová skupina Technické zpracování Oddělení obsahu od formy a sémantika Nadpisy a skryté nadpisy Změna pořadí sloupců Skrytá navigace Klávesové zkratky Zvýraznění aktivních odkazů Barevný kontrast Změna velikosti písma Formátování zvukové výstupu Propagace SEO Zápisy do katalogů Další zpětné odkazy Weblogy.cz Závěr Seznam použité literatury...107

13 13.1 Akademické práce Knihy Legislativní dokumenty Webové stránky Příloha 1 Dotazník Pokyny k vyplňování Otázky na zjištění statistických údajů o respondentech Otázky na zjištění způsobu práce s webem Otázky zaměřené na překážky při prohlížení webových stránek...113

14 1 Úvodem Web se za svou poměrně krátkou dobu existence stal nejrychleji rostoucím médiem v historii a stačil se zařadit mezi nejvýznamnější média na světě. A už to zdaleka není jen o prohlížení webových stránek, přes web uzavíráme smlouvy, ovládáme internetové bankovnictví, rezervujeme si vstupenky na divadelní představení a mnoho dalšího. S rostoucím významem webu se stále více zvyšují i požadavky na jeho otevřenost všem uživatelům bez ohledu na jejich postižení nebo používanou technologii tento obor se nazývá přístupnost. Současná definice přístupnosti podle Radka Pavlíčka: Za přístupný web lze dnes považovat takový web, který bude návštěvník s těžkým zdravotním postižením schopen i přes svůj zdravotní handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který mu vyhovuje, efektivně používat a dosáhnout svého cíle. 1 Přístupnost webových stránek se obecně zaměřuje na jejich otevření i uživatelům s nejrůznějšími handicapy zrakovými, sluchovými, pohybovými či s poruchami učení nebo soustředění. V této bakalářské práci se zabývám tvorbou přístupných stránek pro uživatele se zrakovým postižením a dalšími technologiemi a softwarem, který tito uživatelé používají nebo by mohli v budoucnu využít během jejich putování webem, přičemž se zaměřuji na české prostředí. Přestože mojí primární cílovou skupinou jsou zrakově postižení, zejména nevidomí, většina informací uvedená v této práci, je platná i pro přístupnost z obecného pohledu. 1 PAVLÍČEK, Radek. Ministerstvo vnitra České republiky [online] [cit ]. Přístupný web a jak se vyvarovat chyb. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/pristupny-web-a-jakse-vyvarovat-chyb.aspx>. 14

15 1.1 Proč se tím zabývat Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Internet a především web zrakově postiženým výrazně usnadňuje práci a tito lidé jej skutečně využívají, mnohdy je web jejich jedinou možností, jak vyřešit určitou činnost či získat potřebné znalosti. Tvůrci webových stránek by se proto měli snažit jim vyjít alespoň v rámci možností vstříc i v případě, že jim to nikdo nepřikazuje. Hlavním motivem přitom může být jednak vyšší kvalita odvedené práce a taky pocit, že činí správnou věc. Dodržování základních pravidel tvorby stránek s ohledem na zrakově postižené přitom není vůbec časově náročné a rozhodně to neznamená dělat nějakou jejich speciální verzi. 1.2 Zákonné opatření Přestože zpřístupnění webových stránek soukromých subjektů je výhradně na jejich vůli, toto již neplatí pro veřejnoprávní instituce, kterým to ukládá zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 2, který byl dále několikrát novelizován. Tento zákon mimo jiné ukládá povinnost například obcím nebo krajům zpřístupnit informace všem uživatelům bez ohledu na jejich postižení. Vlastní pravidla týkající se přímo webových stránek pak deklaruje vyhláška č. 64 ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). 3 Tuto vyhlášku dále doplňuje metodický pokyn, který na ni bezprostředně navnazuje a rozvádí její jednotlivá pravidla s konkrétními radami. Pokyn je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra 4. 2 Česká republika. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů ČR. 2000, 99, č. 365, s Česká republika. Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy. In Sbírka zákonů ČR. 2008, 20, 64, s

16 1.3 Cíle práce Představit a porovnat technologie, které je možné použít pro tvorbu webových stránek pro nevidomé a jinak zrakově handicapované uživatele. Pokusit se najít pokročilejší technologii pro formátování zvukového výstupu, která by reálně fungovala. Zpracování problematiky software pro předčítání webových stránek. Provedení výzkumu na zjištění možných překážek při prohlížení běžných www stránek nevidomými a stanovení četnosti jejich výskytu. Vytvoření ukázkové webové prezentace s tématem přístupnosti. 16

17 2 Základní údaje o zrakově postižených V této kapitole se krátce budu věnovat základním údajům, které souvisí se zrakově postiženými a jejich prácí s počítačem. 2.1 Počty uživatelů se zrakovým postižením Dle výsledků výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok , které provedl Český statistický úřad, je v České republice celkem zrakově postižených občanů. Z tohoto počtu trpí těžkým postižením a velmi těžkým postižením. Uvedená data jsou částečně založena na odhadu, nicméně pro účely této bakalářské práce jsou naprosto dostatečná. Ze statistik vyplývá, že zrakově handicapovaných občanů je poměrně hodně. 2.2 Zrakově postižený není nevidomý Zrakově postižení jsou širší skupinou, která mimo jiné zahrnuje nevidomé, ale třeba i lidi se zbytky zraku nebo barvoslepostí. Nevidomí jsou tedy podskupinou zrakově postižených, nicméně jejich požadavky na přístupné webové stránky jsou nejvyšší, proto se v této práci zaměřuji především na ně. 2.3 Práce s počítačem Není pravda, že zrakově postižení používají stolní nebo přenosné počítače vyrobené speciálně pro ně. Kupují si běžně dostupná zařízení, která obsahují klasické aplikace. Musí si je však přizpůsobit pro své vlastní potřeby vybavit je softwarem případně hardwarem, který jim umožní s daným zařízením a aplikací korektně pracovat. U nevidomých to jsou především specializované programy, které jsou schopny veškeré dění na obrazovce počítače přenést do hlasové podoby viz dále. 5 Český statistický úřad. ČSU [online] [cit ]. Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/ >. 17

18 Hlavní rozdíl je ve způsobu práce s počítačem. Nevidomí jej ovládají v drtivé většině pouze klávesnicí a nemohou vnímat informace jako celek. Zaměřují se tedy vždy jen na několik málo konkrétních informací. Například člověk se zdravým zrakem otevře aplikaci a ihned se v ní dokáže zorientovat, ví kde je hlavní menu, podnabídka, okno a dokáže s těmito údaji pracovat jako s celkem. Naproti tomu nevidomý se k nim musí dostávat postupně. 2.4 Kompenzační pomůcky pro práci s PC Jedná se o software případně hardware, jehož účelem je pomoci zrakově postiženým pracovat s počítačem a jeho aplikacemi a tím částečně vykompenzovat zdravotní handicap. Použití konkrétní kompenzační pomůcky se liší podle rozsahu postižení jejího uživatele Softwarové lupy Softwarové lupy umožňují několika násobně zvětšit obrazovku monitoru a následovat pohyb kurzoru myši. Místo celé plochy monitoru zobrazují její menší avšak zvětšený úsek. Jsou tedy vhodné pro uživatele, kteří mají ještě zbytky zraku, ale na běžnou velikost monitoru nevidí. Softwarová lupa může obsahovat i hlasový výstup, díky němuž je možné některé informace z obrazovky ozvučit a tím usnadnit práci svému uživateli, který nemusí číst úplně všechno. Obrázek 1 Ukázka prostředí programu MAGic, jehož demo verzi lze pro demonstrační účely 40 minut používat. 18

19 U nás se lze setkat s následujícími softwarovými lupami: MAGic demoverzi na 40 minut používání a češtinu lze stáhnout na Sepernova demoverze na 30 dnů je k dispozici na webu adaptech.cz/ke-stazeni/ ZoomText 60denní trial verze je ke stažení na Jelikož softwarové lupy nemají pro tvůrce stránek nějaké zvláštní využití, nebudu se jim v této práci dále věnovat Hlasový výstup Pomocí hlasového výstupu je možné zachytit veškeré dění na monitoru a předat jej nevidomému. Je k tomu potřeba odečítač obrazovky (Sreen Reader, čtečka obrazovky) například JAWS, NVDA, WinMonitor, HAL, která se stará o aktuální dění na monitoru jaká aplikace je spuštěna, kde je umístěn kurzor apod. Vlastní řeč pak tvoří hlasová syntéza například HLAS, která informace produkuje syntetickou řečí k uživateli. Problematice čteček a hlasových syntéz se podrobněji věnuju v kapitole Syntézy řeči Braillský řádek Čtečka může k produkci použít jednak hlasovou syntézu (zvukový výstup), ale i takzvaný braillský řádek (hmatový výstup). Je to speciální zařízení, které vizuální text převádí po jednotlivých znacích do Braillova písma. Využívají se k tomu jehličky, které jsou na řádku vysouvány a uživatel tak může pomocí hmatu určit, o jaký znak se jedná. Braillský řádek nabízí komfortní práci na úrovni jednotlivých znaků, používají jej tedy především uživatelé, kteří pracují s nějakým složitějším textem například s cizím jazykem nebo matematikou. Nutno dodat, že Braillský řádek je velmi nákladná záležitost. Cena zařízení o průměrných parametrech se pohybuje kolem Kč. Navíc nemůže pracovat samostatně, ale je nutné jej propojit se čtečkou obrazovky. 19

20 2.5 Nevidomí na webu Obrázek 2 Braillský řádek PAC Mate 6 Nevidomí informace z webu získávají díky hlasovému výstupu. Je jasné, že nemohou vnímat obrázky nebo barvy. Jsou pro ně tedy nejdůležitější textové informace a alternativní popisky objektů, které lze snadno převést na řeč. Práce s webovou stránkou je podobná práci s počítačem, používá se klasický prohlížeč, který je ozvučen, ostatně jako každá jiná aplikace, se kterou nevidomí pracují. Čtení webové stránky probíhá řádek po řádku tak, jak je uvedeno ve zdrojovém kódu, který je pro pořadí elementů rozhodující. Stejně jako běžní uživatelé i nevidomí stránky nečtou, ale prohlíží skáčou po nadpisech, tabulátorech nebo zkouší hledat konkrétní informaci a pokud ji v nějakém rozumném čase nenajdou, začnou hledat na jiném webu. Je naivní domnívat se, že se v tomto ohledu nevidomí chovají jinak. 6 GALOP s.r.o. GALOP [online]. c2011 [cit ]. Braillský řádek PAC Mate 40 PBD. Dostupné z WWW: <http://www.galop.cz/katalog_detail.php?produkt=46>. 20

21 3 Syntézy řeči V této kapitole se budu věnovat systémům syntézy řeči, takzvané TTS (text-tospeech). Jejich funkce spočívá v tom, že dovednou text převést na mluvenou (syntetickou) řeč. Občas je obtížné rozlišit mezi hlasovou syntézou a odečítačem obrazovky. Syntéza se stará o vlastní produkci hlasu a odečítač obrazovky (čtečka) zabezpečuje to ostatní dovede pracovat s aplikacemi. Společně tvoří hlasový výstup. Někdy je nutné do čtečky syntézu doinstalovat, ale může ji mít i integrovanou. V této práci se zaměřím na čtečky, které nevidomí uživatelé běžně používají a na další čtečky, které by mohli využít tvůrci stránek pro jejich testování. Základní práce není složitá a každý webmaster by si čtečku měl prakticky vyzkoušet minimálně na přečtení vlastního webu a tím si udělat představu, jak nevidomí vlastně pracují, je to mnohem lepší než jakákoli teorie. 3.1 Čtečka JAWS U nás i ve světě je to mezi nevidomými nejpoužívanější čtečka, proto je vhodné se při testování přístupnosti zaměřit právě na ni. Demo včetně manuálů je možné stáhnout na Lze jej používat 40 minut, poté pro další použití vyžaduje resetovat počítač. Pro správnou funkci v českém prostředí je nutné ještě použít hlasovou syntézu například HLAS, tu lze stáhnout na adrese Má to však jeden háček, Jared Smith na svém blogu upozorňuje, že dle licence není dovoleno 40minutové demo používat k testování webových stránek: these demonstration or evaluation licenses are not permitted for purposes of development and testing of JAWS scripts, applications, HTML coding, or other Web Based code Základní funkce Insert + šipka dolu plynulé čtení Ctrl zastavení čtení 7 SMITH, Jared. WebAIM [online] [cit ]. JAWS license not developer friendly. Dostupné z WWW: <http://webaim.org/blog/jaws-license-not-developer-friendly/>. 21

22 Page UP / Page Down zvýšení respektive snížení rychlosti čtení šipka nahoru / šipka dolu pohyb po řádcích Insert + šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po slovech šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po znacích Rychlá navigace Insert + F5 seznam formulářových prvků Insert + F6 seznam nadpisů Insert + F6 seznam odkazů Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích Shift + Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích v opačném směru H pohyb po nadpisech Shift + H pohyb po nadpisech v opačném směru F pohyb po formulářových prvcích Shift + F pohyb po formulářových prvcích v opačném směru T pohyb po tabulkách Shift + T pohyb po tabulkách v opačném směru L pohyb po seznamech Shift + L pohyb po seznamech v opačném směru Ctrl + Home začátek stránky Ctrl + End konec stránky 3.2 Čtečka NVDA Na rozdíl od čtečky JAWS, je NVDA (NonVisual Desktop Access) volně šiřitelná pod licencí Open Source. Díky tomu ji lze bez problému využít k testování webových stránek. Má dokonce i integrovanou českou hlasovou syntézu. Kvalitou se tato čtečka pochopitelně nemůže vyrovnat JAWS, avšak k testovacím účelům bohatě vystačí. 22

23 3.2.1 Základní funkce plus plynulé čtení Ctrl zastavení čtení šipka nahoru / šipka dolu pohyb po řádcích Ctrl + šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po slovech šipka vlevo / šipka vpravo pohyb po znacích Rychlá navigace Insert + F7 seznam odkazů (v nastavení NVDA lze Insert změnit za Caps Lock) Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích Shift + Tab pohyb po odkazech a formulářových prvcích v opačném směru H pohyb po nadpisech Shift + H pohyb po nadpisech v opačném směru F pohyb po formulářových prvcích Shift + F pohyb po formulářových prvcích v opačném směru T pohyb po tabulkách Shift + T pohyb po tabulkách v opačném směru L pohyb po seznamech Shift + L pohyb po seznamech v opačném směru Ctrl + Home začátek stránky Ctrl + End konec stránky 3.3 Syntéza v prohlížeči Opera Do prohlížeče Opera lze doinstalovat hlasový modul. První verze Opery, ve které se mi jej podařilo zprovoznit, byla 9. Opera with Voice only works on computers running Windows XP or Opera Software ASA. Opera Tutorials [online]. c2011 [cit ]. Talking to Opera. Dostupné z WWW: <http://www.opera.com/browser/tutorials/voice/using/> 23

24 Jedná se však pouze o syntézu v anglickém jazyce, takže je možné jen přečíst určitý text na stránce, nikoli číst například formulářová pole. Reálné využití této syntézy není velké, ale perfektně se hodí pro testování aurálních stylů a stylů řeči a právě k tomu účelu ji budu využívat i v této práci Instalace Jelikož instalace není úplně intuitivní, ve stručnosti se zde o ní zmíním. Hlasový modul lze doinstalovat v Nástroje/Nastavení. Zde na poslední kartě Pokročilé volby je položka Hlasový modul viz obrázek. Obrázek 3 Nastavení hlasového modulu v prohlížeči Opera Po zatrhnutí volby Povolit používání hlasového modulu, dojde k doinstalování potřebných knihoven a syntézu je již možné spustit. Poznámka: V některých verzích Opery hlasový modul nepracuje korektně. Mně se jej podařilo správně nainstalovat v Opeře verze 11.01, nicméně i zde občas funguje velmi podivně Čtení textu Požadovaný text je nutné označit myší a posléze kliknout pravým tlačítkem a zvolit volbu Přečíst. Zastavit čtení lze klávesou Esc. 24

25 3.4 Čtečka Fire Vox Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Charles L. Chen vytvořil čtečku Fire Vox jako rozšíření pro prohlížeč Firefox. Tato čtečka by údajně dokonce měla podporovat styly řeči jazyka CSS 3. Mně se ji však přes veškerou snahu včetně kontaktování jejího autora nepodařilo zprovoznit (ve Firefoxu verze ). Problém bude pravděpodobně v její nekompatibilitě se současnou verzí Firefoxu. Je to škoda, protože k testovacím účelům to mohl být zajímavý doplněk. 3.5 Syntéza Acapela Jedná se o text-to-speech syntézu od společnosti Acapela Group. Zde ji uvádím, protože by mněla být schopna interpretovat soubor napsaný v jazyku SSML. Na jejich online demu však vyzkoušení není možné (velmi omezený počet znaků) a ke komerční verzi se nemám šanci dostat. Demo je k dispozici na stránce Obrázek 4 Online demo syntézy Acapela, zdroj 9 9 Acapela Group. Acapela Group [online]. c2011 [cit ]. Acapela Text to Speech Demo. Dostupné z WWW: <http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html>. 25

26 3.6 Syntéza SpeechTech Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Pro kompletnost zmíním ještě syntézu řeči od české společnosti SpeechTech. Tato syntéza by měla být schopna zpracovat i vstup v jazyku SSML. V dostupném online demu se mi to však nepodařilo. Toto demo lze použít jen za účelem vyzkoušení syntetizéru. Jakékoliv jiné použití není dovoleno SpeechTech s.r.o. SpeechTech [online]. c2011 [cit ]. Demo TTS. Dostupné z WWW: <www.speechtech.cz/cs/produkty/demo.html>. 26

27 4 Tvorba stránek pomocí jazyka (X)HTML + CSS V této části se zabývám jednotlivými elementy jazyka (X)HTML, jejichž správné používání má pro zrakově postižené největší význam. Přestože se v první řadě jedná o jazyk (X)HTML, který dle moderního pojení tvorby webu má tvořit strukturu a obsah, objevuje se zde i jazyk CSS, který je však využíván jen k nějakým konkrétním konstrukcím například skrytí navigace nebo změna pořadí sloupců viz dále. Opět připomínám, že odečítač obrazovky čte webovou stránku nevidomému řádek po řádku dle pořadí ve zdrojovém kódu, vizuální uspořádání na monitoru je pro ni zcela irelevantní a samozřejmě je možné docílit stavu, kdy se pořadí elementů uvedených ve zdrojovém kódu a zobrazených na monitoru, liší. 4.1 Terminologie a konvence V této kapitole je několik příkladů. V rámci bakalářské práce jsou všechny odzkoušeny v prohlížečích Internet Explorer 8, Firefox a Opera Měly by však fungovat v 99 procentech běžně používaných prohlížečích. Výpisy kódu jsou kvůli úspoře místa zjednodušené, pro jejich použití je samozřejmě nutné doplnit všechny náležitosti (DOCTYPE, kódování a podobně). Pokud dále zmiňuji odečítače obrazovky (čtečky), mám na mysli čtečku JAWS verze 10.0 a NVDA verze Správná sémantika Čtečky obrazovky v mnohých případech svému uživateli interpretují, o jaký element se jedná, zda je to nadpis, seznam nebo odkaz. Z tohoto důvodu je nutné používat elementy jazyka (X)HTML k účelu, ke kterému byly stvořeny. Je hrubou chybou řešit nadpis jako odstavec, který má pouze nastavené zvětšené písmo a působí tak jen opticky. Nevidomý pak nemůže poznat, že se jedná o nadpis. Totéž platí i pro ostatní elementy. 27

28 4.3 Titulek stránky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči (X)HTML tág <title> je první element, který odečítač interpretuje. Je tedy nutné sem vložit něco smysluplného. Titulek má obsahovat shrnutí toho, co se na dané stránce nachází, případně doplněné o název webu. Každá jednotlivá stránka by měla mít jedinečný titulek, je chybou používat všude stejný. Největší prohřešek je však nechat tág <title> úplně prázdný nebo se dopustit něčeho podobného: <title>nová stránka 1</title>. Správně vyplněné titulky jsou přívětivé i pro běžné uživatele, kteří se podle nich mohou orientovat a v neposlední řadě to je jeden z nejvýznamnějších elementů, který ovlivňuje pořadí stránky ve vyhledávačích SEO. 4.4 Struktura nadpisů Nadpisy jsou pro nevidomé jednoznačně nejdůležitější elementy, protože se podle nich velmi často na stránce pohybují a také si díky nim mohou udělat představu o její struktuře. Jazyk (X)HTML rozlišuje celkem šest úrovní nadpisů <h1> až <h6>, přičemž <h1> je největší a <h6> nejmenší. Při používání nadpisů je nezbytné dodržovat jejich hierarchii a logiku. Příklad: <body> <h1>tiskárny HP</h1> <p>úvodní odstavec </p> <h2>inkoustové tiskárny</h2> <p></p> <h3>inkoustové tiskárny řady DeskJet</h3> <h2>laserové tiskárny</h2> </body> Příklad ukazuje zjednodušenou nadpisovou strukturu stránky, která se věnuje tiskárnám HP. 28

29 V souvislosti s nadpisy se tvůrci stránek často dopouští chyby, že určitý úsek sice začíná správně nadpisem, ale již není ničím v kódu ukončen, respektive je ukončen pouze vizuálně, což nevidomému může ztížit orientaci. Toto lze napravit skrytými nadpisy pomocí jazyka CSS, princip je stejný jako u navigačních prvků (kap. 4.6). 4.5 Konzistentní navigace Hlavní menu je nutné umístit na stejné místo (i ve zdrojovém kódu) napříč jednotlivými stránkami webu. Pokud se pozice z nějakého důvodu mění, zrakově postiženým uživatelům to stíží orientaci, protože uživatelé softwarových lup i odečítačů obrazovky se mohou vždy soustředit jen na jedno konkrétní místo a je pro ně tedy obtížné menu opět hledat. Dále je ideální, pokud z navigace webu uživatel okamžitě ví, kde se právě nachází. Osobně k tomuto účelu považuji za nejlepší řešení použití takzvané drobečkové navigace, která je tvořena vnořenými seznamy a díky tomu i nevidomý uživatel může poznat, kde přesně se v hierarchii webu nachází. 4.6 Skryté navigační prvky Nevidomému uživateli lze orientaci na www stránce usnadnit použitím takzvané skryté navigace. Jsou to odkazy na hlavní obsah stránky a navigaci (případně nějaké další odkazy) uvedené hned na jejím začátku. Tyto odkazy jsou pak uživateli přečteny jako první a on tak může ihned zamířit do části stránky, která ho zajímá. K tomu, aby tato skrytá navigace nebyla vidět běžnému uživateli, se využívá jazyka CSS. Příklad: #skryta_navigace { height: 0; line-height: 0; font-size: 1px; margin-left: -5000px; } <body> <div id="skryta_navigace"> <a href="#sloupec_obsah">přeskočit na obsah</a> 29

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Autor: Jiří Kroužek Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Datum

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

ZoomText 11 - Klávesové zkratky

ZoomText 11 - Klávesové zkratky ZoomText 11 - Klávesové zkratky Pro používání ZoomTextu v aplikacích je užitečné naučit se a používat základní klávesové zkratky ZoomTextu. Tyto klávesové zkratky vám umožní upravovat a ovládat nejčastěji

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Zpřístupnění korporátního webu

Zpřístupnění korporátního webu [AVG#WEB] Zpřístupnění korporátního webu Vypracovali: Lukáš Kosina Jan Dvořák Zadání Cílem projektu je zpřístupnění korporátních stránek společnosti AVG ( http://www.avg.com) osobám postiženým úplnou ztrátou

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Bakalářská práce Vypracoval: Jméno Příjmení Vedoucí práce: Vedoucí

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Aktuální trendy v přístupnosti

Aktuální trendy v přístupnosti Aktuální trendy v přístupnosti Radek Pavlíček, duben 2010 Co je přístupnost? Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák NSWI096 - INTERNET CSS kaskádové styly Mgr. Petr Lasák MINULE

Více

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Poznámka: V tomto návodu jsou použity příklady z konkrétní instalace redakčního systému Drupal. Uvedené postupy jsou využitelné i pro

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.4.2 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 05. 09. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek Radek Pavlíček, březen 2010 1 WCAG 2.0 struktura metodiky Princip pravidlo kritérium technika 4 principy Vnímatelnost. Ovladatelnost. Srozumitelnost.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Úvod 1 ČÁST 1 HTML 1 Základy HTML a kaskádových stylů 5

Úvod 1 ČÁST 1 HTML 1 Základy HTML a kaskádových stylů 5 Úvod 1 ČÁST 1 HTML 1 Základy HTML a kaskádových stylů 5 Struktura dokumentu HTML obsah a forma 5 Prvky dokumentu 7 Jméno prvku 7 Atributy prvku 8 Obsah prvku, hierarchie prvků 9 Zastupující jednotky (entity)

Více

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout stránky = strukturní i vizuální rozvržení webové stránky Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03c Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03c 1. Box model v CSS 2. Obtékání blokových (X)HTML elementů 3. Pozicování blokových (X)HTML

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Název školy: SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Vypracoval/a: Mgr. Alena Sovová

Název školy: SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Vypracoval/a: Mgr. Alena Sovová Název projektu: Podpora výuky v technických oborech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0458 Název šablony: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Část 1. Úvod. 1.1 Technické pozadí HTML a web HTML a XHTML Myšlenka CSS Další technologie 48

Část 1. Úvod. 1.1 Technické pozadí HTML a web HTML a XHTML Myšlenka CSS Další technologie 48 Předmluva...................................19 Část 1 Úvod 1 Historické pozadí a vývoj................... 25 1.1 Technické pozadí 27 1.2 HTML a web 32 1.3 HTML a XHTML 36 1.4 Myšlenka CSS 46 1.5 Další

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Obsah Přístupné PDF Přehled klávesových zkratek pro styly a formátování Nadpisy a text odstavce... 3

Obsah Přístupné PDF Přehled klávesových zkratek pro styly a formátování Nadpisy a text odstavce... 3 PDF soubory přístupné pro odečítače obrazovky Obsah Přístupné PDF... 2 Přehled klávesových zkratek pro styly a formátování... 2 Nadpisy a text odstavce... 3 Seznam s odrážkami, číslovaný seznam... 3 Odkaz

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4119 Tipy a triky, rozdíly mezi prohlížeči

Název: VY_32_INOVACE_PG4119 Tipy a triky, rozdíly mezi prohlížeči Název: VY_32_INOVACE_PG4119 Tipy a triky, rozdíly mezi prohlížeči Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 06 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: DUM seznamuje

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více