Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů"

Transkript

1 13 Tvorba inovačních projektů

2

3 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod INŽENÝRSKÁ TVOŘIVOST Pojetí inženýrské tvořivosti Návyky inženýrské tvořivosti Vlastnosti a metody tvůrčího pracovníka Projekt jako produkt inženýrské tvořivosti Odlišné přístupy japonské metody KAIZEN Řízení sebe sama Dílčí závěry k části Kontrolní otázky: MÍSTO INOVÁTORA V ORGANIZACI Přehled základních inovačních oblastí Inovační obory Možnosti uplatnění inovátora v organizaci Dílčí závěry k části Kontrolní otázky k části METODIKA TVORBY INOVAČNÍHO PROJEKTU Vzdělávání a inovace Struktura inovačního projektu Inovační témata pro diplomovou práci Dílčí závěry k části CELKOVÉ ZÁVĚRY LITERATURA Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 5

6 1. Úvod Cíl. Cílem studie je doplnit řadu publikací VŠMIE Management inovací v teorii, praxi a ve výuce o publikaci zaměřenou na zpracování inovačního projektu, který by se mohl stát mj. jádrem bakalářské práce obhajované na VŠMIE. Podstatou studie je shromáždění informací, zaměřených na vlastní uplatnění studenta a absolventa v inovačních procesech a činnostech. Subjektem studie je tedy student či absolvent-inovátor, nikoliv manažer nebo podnikatel v inovačním oboru, na které je naopak zaměřena v podstatě veškerá odborná literatura o inovacích. Východiska. Základními východisky publikace jsou pojmová struktura managementu inovací zpracovaná na VŠMIE (Dvořák 2006) a navazující shrnutí podnikové praxe v této oblasti (Beck, Hlavatý 2007). S ohledem na cíl studie jsou závažnými východisky též požadavky Zákona o vysokých školách (v platném znění) a Pravidla VŠMIE ke zpracování závěrečných prací. Obsah. Ke splnění stanoveného cíle bude studie postupně řešit následující problematiky: a) Inženýrská tvořivost, jako předpoklad inspirované práce v tomto oboru. b) Přehled základních inovačních oblastí v současné ekonomice a možné organizační zapojení inovátorů. c) Metodika a struktura tvorby inovačního projektu. Autoři se domnívají, že získané poznatky budou dále prakticky doplňovány v bakalářských a diplomových pracích, orientujících se na vlastní inovační činnost studentů a absolventů. Citace v závorkách se vztahují k literatuře uvedené v závěru studie. Výběr literatury byl ovlivněn konkrétním účelem studie, tj. snahou podnítit vlastní inženýrskou tvůrčí činnost studentů a absolventů VŠMIE. Protože povaha této studie je syntetická, bylo by samozřejmě možné dále rozšiřovat seznam literatury o práce uváděné v jednotlivých analytických textech k problematice. Snahou autorů proto bylo spíše omezit počet uváděných titulů na minimum s tím, že příslušnou speciálně zaměřenou literaturu si lze vždy snadno doplnit. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 6

7 2. INŽENÝRSKÁ TVOŘIVOST Vysokoškolské studium se liší od středoškolského především tím, že se orientuje na zvyšování iniciativy, samostatnosti, plánovitosti, soustavnosti, vytrvalosti, houževnatosti, osobní zodpovědnosti studentů. V současné době mají vysokoškolští studenti rozsáhlé možnosti získávat informace nejen od svých pedagogů, nýbrž i v nejrůznějších médiích, především na internetu. Problémem tedy není suma dostupných informací. Zásadním problémem vysokoškolského studia je naučit se vyznat v té záplavě informací, umět vyhledat v nich podstatné pro svou vlastní činnost a naučit se přinášet a prakticky používat nové efektivní postupy. Většina literatury a učebních programů je ovšem spíše zaměřena na řízení inovací, na marketing inovací, na vyhledávání nadějných inovátorů v personální činnosti. Tato studie je naopak orientována na vlastní (osobní) inovační činnost především mladých odborníků, připravujících se na VŠMIE. Nejde tedy o problematiku, jak řídit a organizovat inovační činnost jiných, nýbrž o poznatky, jak rozvíjet svou vlastní inovační aktivitu. Pojem inženýrství, uvedený v záhlaví této kapitoly, je odvozen od latinského ingenium, což v této souvislosti znamená důvtip, tvůrčí duch. Právě tímto směrem se bude ubírat další výklad. Ke splnění tohoto cíle se tato kapitola studie postupně zabývá objasněním některých základních pojmů, jak budou dále používány (viz 2.1.). Dále jsou shrnuty užitečné návyky inovátorů (viz 2.2.) a typické vlastnosti tvůrčích pracovníků (viz 2.3.). Pak následuje objasnění projektu jako výsledku inženýrské tvořivosti (viz 2.4.) a některé odlišné japonské přístupy ke zdokonalování produkce (viz 2.5.). Kapitola logicky končí poznatky, jak řídit sebe sama v inovačních činnostech (viz 2.6.) Pojetí inženýrské tvořivosti Inženýrská práce není zdaleka jen kouzelnou inovační činností, přinášející nové zázračné výsledky, slávu a konečně i peníze. Naopak, každý odborník postupuje ve většině případů rutinně. (Mj. i diplomové práce mohou být projevem uplatnění rutinních poznatků, které již byly podrobně popsány a v praxi odzkoušeny. Dokonce některá témata jsou natolik omletá, že by bylo vhodné je už výslovně z používání v diplomových pracích vyloučit. Ambicí mladého odborníka by přeci jen mělo být přinést něco nového, na čemž může ukázat svou vlastní tvořivost.). Rutinní osvědčené postupy jsou nezbytnou součástí každé obezřetné podnikové činnosti. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 7

8 Přestože jsme hned na začátku zdůraznili význam rutinních postupů, je nutné také zdůraznit, že jádrem inženýrské tvořivosti a inženýrského snažení musí být v současné době inovace. Do pracovní náplně pracovníka disponujícího znalostmi musí být zabudovány nepřetržité inovace (Drucker 2000, s. 139). Obecně se pod tvořivostí (kreativitou) rozumí duševní procesy, které vedou k řešením, nápadům, uměleckým formám, teoriím nebo produktům, jež jsou jedinečné nebo nové. (Rydvalová, s. 8). Inženýrská tvořivost pak má oproti ostatním oblastem lidské tvořivosti určitá specifika, kterým se budeme věnovat níže. Důležitou otázkou pochopení inženýrské tvořivosti je vztah tvořivosti a novátorství. Adair (s. 22). k tomu uvádí příklady: Téměř vše, co si dokážeme představit, už bylo pravděpodobně vymyšleno či vynalezeno někým jiným jindy. (s. 23). Např.: Šalamounův chrám v Jeruzalémě byl chráněn bleskosvody. Nové nemusí být vůbec originální. Adair rozlišuje logické (vertikální) myšlení a laterální myšlení. Pod laterálním myšlením rozumí myšlení stranou, postranní. Má-li člověk něco vynalézt, musí myšlení zaměřit vedle, stranou obvyklého postupu. Např. H. Ford místo obcházení dělníků kolem stojících automobilů zavedl pohyb automobilů kolem stojících dělníků. Ve srovnání s logickým postupem je to metoda neortodoxní. Na otázku, co lidem brání být tvůrčími či inovátorskými, odpovídá Adair výčtem překážek, bariér a potíží, jako jsou zaměření na negativní aspekty řešení problému, obava z neúspěchu, nadměrný stres, tendence dodržovat pravidla, akceptace všeobecně uznávaných nesprávných domněnek, přeceňování logiky (s. 32). Landau (s. 26 ad.) upozorňuje na to, že přestože je kreativita stará jako lidstvo samo, byl tento fenomén v posledních pěti staletích vztahován pouze na krásná umění, a to více méně pouze na génie. Určitá změna nastala teprve v polovině 19. století, avšak skutečným startovním výstřelem k rozvoji a zkoumání kreativity bylo až vyslání prvního sputniku do vesmíru. Toynbee v r napsal: Abychom jako národ přežili, musí individuum přemýšlet kreativně. Postupně se ukázalo, že existuje tolik druhů kreativity, kolik je lidských činností, a také, kolik aspektů má lidská povaha (fyzický, psychický, intelektuální, sociální, emocionální atd.). Přitom všechny druhy kreativity vyplývají ze společné schopnosti nacházet vztahy mezi dříve nespojenými zkušenostmi, idejemi nebo produkty. Kreativita je postoj, který umožňuje na jedné straně nacházet nové aspekty ve všem dobře známém a důvěrném, na druhé straně se postavit čelem k novému a neznámému a s dosavadními vědomostmi to přetvořit v nový výsledek. Mnozí badatelé dnes vidí kreativitu jako řešení problémů. Proto se také používají fáze kreativního procesu (viz 2.2.), které se v jiných souvislostech podávají jako fáze řešení problému (Landau, s. 29 ad.). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 8

9 2.2. Návyky inženýrské tvořivosti Intenzívní výzkum kreativity vedl ke zjištění potřebných návyků, podporujících kreativní myšlení. Adair (s. 56 ad.) rozebírá a osvětluje následujících sedm užitečných návyků vyskytujících se u tvůrčích myslitelů: 1. Zpochybňování předpokladů (např. začínající otázkou : dejme tomu, že neplatí předpoklad ; rozšiřování rámce relevance řešení; opouštění zažitých myšlenek; schopnost redefinovat problém). 2. Akceptace nečekaného vpádu náhody (např. sacharin objevil chemik, který si po práci neumyl před obědem ruce). 3. Naslouchání své niterné mysli (i v jiných oblastech manažerské práce se doporučuje nepotlačovat svá tušení, předtuchy atd., je to součást inkubace myšlenek, z nichž může vyrůst nové řešení). 4. Odložení úsudku (neodmítat příliš rychle nápady). 5. Používání analogie (např. i metafory, přirovnání). 6. Tolerance vůči nejednoznačnosti (nečekejte na inspiraci dejte se raději do práce). 7. Hromadění myšlenek (zvídavost, pozorovací schopnosti, naslouchání, čtení, cestování, pořizování poznámek a záznamů). Lidé se jistě liší stupněm své kreativity. Ve skutečnosti však každý odborník může být kreativní, a také může svou kreativitu sám rozvíjet a zdokonalovat. V této studii není nutné opakovat různá cvičení osobní kreativity, je možné odkázat na příslušné příručky. Např. Clegg nabízí 70 cvičení (krátkých i delších) na rozvoj paměti a kreativity. To by nás nemělo překvapovat. Koneckonců kreativita znamená pouze schopnost vidět za hranice obvyklého myšlenkového tunelu, v němž se pohybujeme. Použitá cvičení sama o sobě nejsou kreativní, ale uvolňují potenciální kreativitu, která se v nás skrývá. (s. 13). Je možné uvést na ukázku některé příklady témat uváděných cvičení: Učte se vyjadřovat slovy obrazně řečeno. Učte se nacházet extrémy v řešení. Rozšiřujte své modelové představy o věcech. Dělejte si poznámky evokované hudbou. Čtěte beletrii a knihy z jiných oborů. Občas si zalistujte v encyklopedii nebo na internetu. Nechte se inspirovat díly v galerii moderního umění. Čtěte životopisy úspěšných podnikatelů. Všímejte si humoru ve svém okolí. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 9

10 Na samotnou tvořivou práci pak byly zformulovány základní algoritmy tvořivé práce: (např. Dytrt, s. 42 ad.). Jsou to tyto hlavní části tvořivé práce (týká se to též obecně řešení problémů): 1. Příprava výběr, sběr, analýza potřebných informací, charakteristika problému, cílový stav řešení. 2. Zrání (inkubace) racionální práce s informacemi, metody intuice a asociace, tvorba námětů a simulace realizace, podmínky účinnosti. 3. Zrození (iluminace) výsledky invence, varianty řešení, výběr a dopracování nejlepší varianty. 4. Ověřování (verifikace) - hodnocení kladů a záporů, efektivnost. I tvořivá práce může mít různý stupeň efektivnosti. Proto vedle hlavních částí tvořivé práce byla také zformulována následují pravidla efektivních invencí a inovací, kterými jsou (Dytrt, s. 43ad.): Soustavnost (začínající inovátor nemůže pasivně čekat na nápady, musí jim věnovat soustavný čas a prostor). Komplexnost (k inovacím obyčejně nevede úzká specializace a úzké zájmy, je nutné poznávat problém ve všech podstatných souvislostech). Včasnost (čas je důležitý element a zásadní pomocník inovací, zbytečné váhání dozajista povede k tomu, že nadějná myšlenka vznikne a bude okamžitě použita jinde). Důslednost (je to princip veškeré inženýrské činnosti, i drobná nedůslednost v inženýrském projektu může mít katastrofální následky) Vlastnosti a metody tvůrčího pracovníka Charakteristickým rysem inovátora je schopnost chápat jako systém to, co ostatní vnímají jako oddělené prvky. Je to např. úspěšný pokus o nalezení té nejmenší chybějící části, která změní fungování celku. Základní oblasti inovačních příležitostí vytvářejí odpovědi na takovéto otázky: Co chybí, aby to, co je již možné, bylo také účinné? Který malý krok zásadně změní naše ekonomické výsledky? Jaká malá změna přinese velké využití našich zdrojů? (Drucker 2006, s. 410). Drucker (1985, s. 41 ad.) zdůrazňoval význam toho, aby inovace byly cílevědomé. Neexistují univerzální zdroje inovací. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 10

11 Dokud se nenajde v přírodě pro cokoliv konkrétní užití a nepřisoudí se tomu tudíž ekonomická hodnota, je každá rostlina plevelem a každý minerál prostě jen kusem kamene. Inovace často navazují na předchozí vynálezy. Např. univerzální školní vzdělání, systematické školení učitelů atd. bylo vyvoláno až vynálezem učebnice, se kterým přišel J. A. Komenský. Bez učebnice mohl i vynikající učitel učit jen jedno nebo dvě děti najednou. Obdobně zásadní význam mělo cílevědomé využití takových inovací, jako byly noviny, pojištění, splátkový prodej, nemocnice apod. Proto Drucker považuje inovace spíše za termín ekonomický či sociální než za termín technického charakteru (tamtéž, s. 44). Z toho pak vyplývá, že inovace musí být systematické, musí být cílevědomým a organizovaným vyhledáváním změn a soustavnou analýzou vznikajících příležitostí. K ohodnocení vlastních tvůrčích schopností byla vytvořena řada schémat. Na základě výsledků brainstormingové konference v sedmi podnicích uvádí Dytrt aj.(2006, s. 33 ad.) následující vlastnosti tvůrčího pracovníka (podle názorů top-managementu): A. Osobní a morální vlastnosti osobní schopnosti (tvořivá pracovní iniciativa, tvůrčí představivost, fantazie, angažovanost, pracovitost); morální předpoklady (upřímné jednání, důvěra v druhé, pocit odpovědnosti, dodržování morálních zásad, respektování spolupracovníků). B. Vztah tvořivého pracovníka k pracovnímu kolektivu sounáležitost s kolektivem (pozitivní a aktivní ovlivňování interpersonálních vztahů, smysl pro disciplinu) práce v týmu (umění volit spolupracovníky, znát jejich a své možnosti). C. Identita tvůrčího pracovníka vztah k firmě vztah k profesi. D. Temperament umět uvážlivě reagovat na konfliktní situace nespokojenost s dosaženým stavem. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 11

12 E. Pracovní předpoklady vrozené schopnosti (inteligence, tvořivé myšlení, schopnost naslouchat, organizační schopnosti); odborné předpoklady (kvalifikace, znalost prostředí, ekonomické znalosti). F. Racionalizace práce racionální chování (práce s informacemi, umění definovat problém, umění najít podstatné, stanovit kritéria úspěšnosti); racionalita řídící práce. G. Pracovní motivace důvěra k podniku vztah k práci a pracovní profesi zázemí pracovníka (rodinné poměry, důvěra okolí). Tento přehled žádoucích vlastností tvůrčího pracovníka nesporně vyjadřuje také přání top-managementu podniku, aby byl tvůrčí pracovník podnikově zvladatelný. Pro samotnou inženýrskou tvořivost některé uváděné vlastnosti nutné nejsou. Pro práci tvůrčího pracovníka je důležitá rovnováha tvořivého a kritického myšlení. Převažuje-li bezmezná tvořivost, vznikne neužitečné fantazírování, které ovšem v neinženýrských oborech může být také důležité, ale k hmatatelnému inženýrskému inovačnímu důsledku vést nemůže. Naopak, převažuje-li neúnosně logická kritičnost, bude autor mít stále dost kritických připomínek, avšak nový inženýrský produkt také nevznikne. Pro inovátory je právě charakteristická vyváženost mezi těmito krajnostmi, i když pochopitelně je každý člověk jiný a má odlišný temperament. Proto jsou i mezi inovátory lidé odvážnější, nebo naopak opatrnější. Ve známé metodě brainstormingu jsou dokonce tyto fáze inspirativní činnosti odděleny. V první fázi jde o rychlou formulaci mnoha nápadů, s možností navazovat ihned asociacemi na předchozí nápady, a to od odborníků a praktiků nejrůznějšího zaměření; avšak se zákazem kritiky nápadů. Teprve, když přítok nových nápadů již vysychá, nastupuje kritické posouzení jednotlivých nápadů vybranými odborníky s tím, že se nápady roztřídí podle možnosti realizace (mj. i naprosto absurdní nápady se mohou stát v pozdější době základem nového inovačního průlomu). Vedle brainstormingu existují i jiné kreativní techniky. Názorný je např. výběr kreativních technik pod zkratkou SCAMPER (podrobněji viz Rydvalová, s.8). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 12

13 SCAMPER představuje zkratky anglických názvů činností, které mohou inspirovat inovátora, když začíná uvažovat nad novým produktem: S substitute (nahradit) zkuste nahradit některé části známého produktu něčím jiným. C combine (kombinovat) zkuste zkombinovat různé produkty, činnosti atd. A adapt (adaptovat) zkuste adaptovat produkt do zcela jiných podmínek. M modify (modifikovat) zkuste pozměnit způsob výroby, designu, užití, logistiky atp. P put to another use (použít jinak) zkuste zvážit, k jakému jinému užitku může tento produkt sloužit. E eliminate (vyloučit) zkuste vyloučit některé části, funkce atd. R reverse (obrátit) zkuste naprosto obrátit používaný postup. Velkým inspirátorem inovátorů mohou být i výsledky použití známé analýzy SWOT. Tato metoda je samozřejmě určena především ke strategické analýze podniku, trhu apod., ke hledání slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení. Pro inovátory jsou inspirací právě spíše vedlejší produkty metody, jako jsou výroby, trhy atd., určené již k likvidaci, neperspektivní, na které se už nebudou házet dobré peníze za špatnými. Inovátor vůbec nemusí osobně postupovat v nějakém hlavním proudu. Právě mimo hlavní proudy mohou vznikat neotřelé nápady Projekt jako produkt inženýrské tvořivosti Praktické uplatnění inženýrské tvořivosti je nejčastěji spojováno s termínem projekt. V dřívější projektové praxi se pod projektem rozuměl námět, návrh, plán a komplexní vyřešení zamýšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění, výkresů (Němec, s.11). V současné době pod vlivem především americké literatury se pod projektem rozumí plánování a řízení rozsáhlé operace, nejde tedy jen o konečný výsledek (dokumentaci), nýbrž o dlouhý tvůrčí proces. V. Němec pak navrhuje pracovní definici: Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 13

14 Jde tedy o záměr, který má tyto charakteristické rysy: sleduje konkrétní cíl; definuje strategii k dosažení daného cíle; určuje nezbytně nutné zdroje a náklady, a také očekávané přínosy z realizace; vymezuje začátek a konec. Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a téměř vždy má jinak složený tým projektantů. Vedle komplexních a speciálních projektů existují i jednoduché projekty, které jsou krátkodobé, vyhotovitelné jednou osobou a za pomoci standardizovaných postupů. Obvykle se v takových případech jedná o inovace nižších řádů (0. až 3.). (Proto je možné uvažovat i o inovačním projektu v rámci diplomové práce na VŠ.). Řády inovace v této části studie jsou použity podle F. Valenty (2001). V tomto případě jde tedy o regeneraci, kvantitativní změnu, změnu intenzity a o reorganizaci. Rosenau (s. 5 ad.) sleduje na projektech trojjediný cíl, čímž rozumí současné splnění požadavků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. Při práci na projektu je nutné vždy dodržovat zásadu postupného řešení od obecného ke konkrétnímu (Němec, s. 27). Práce na projektu se v podstatě rozpadá do čtyř fází: 1. Situace vyjádření souhrnu podmínek a požadavků vztahujících se k projektu a umístění systému v jeho okolí (stroje v dílně, dané činnosti v rámci vyšší činnosti apod.). 2. Koncepce (hrubý projekt) základní uspořádání prvků systému pomocí souhrnných zobrazení (např. strukturní schéma, schéma materiálových toků, základní rozdělení ploch aj.). 3. Dispozice horizontální a vertikální rozmístění všech prvků systému v určeném prostoru, podrobné propočty, organizační a informační vazby (realizační dokumentace projektu). 4. Realizace zahrnuje schvalovací řízení, přípravu realizace (plán, organizační a finanční zajištění), činnosti během vybudování systému a zkušební provoz. Již v této souvislosti je nutné poznamenat, že v rámci diplomové práce je možné zpracovat jen projekt v jednodušší verzi, nebo jeho podstatnou část, ekonomické hodnocení, základní dispozice, plán realizace, organizační zajištění atd. Může jít samozřejmě i o samostatné ekonomické hodnocení atd. jiného dostupného projektu, popř. i nerealizovaného. Podrobněji viz část 4.3. této studie. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 14

15 Kavan (s. 81 ad.) používá následující kategorie projektů: Komplexní dlouhodobé, dalekosáhlé, rozsáhlá struktura, vysoké náklady, subprojekty (inovace řádu, tj. nová varianta, nová generace, nový druh produktu); Speciální střednědobé, omezený dopad, menší organizační struktura a náklady (inovace řádu, tj. reorganizace, kvalitativní adaptace, nová varianta produktu); Jednoduché kratší doba, omezený cíl (inovace řádu, tj. regenerace, kvantitativní změna, změna intenzity a reorganizace). Vedle toho je možné také členit projekty podle obsahu a účelu: Projekty spojené s výstavbou (popř. s rekonstrukcí); Projekty výzkumné a vývojové (zpravidla inovace od 3. řádu výše); Projekty technologické (obvykle inovace řádu); Projekty organizační (změny struktury aj.). Jakkoliv může být rozsah inovačního projektu omezený, je nutné v úspěšné praxi vždy zajistit komplexnost inovační změny, tj. dořešit do konce i vyvolané změny v souvisejících oblastech inovace. Proto i v závěru diplomové práce je nutné jasně vymezit otázky a problémy, které práce nedořešila a jejich vztah k podstatě projektu Odlišné přístupy japonské metody KAIZEN Naše běžné inovační přístupy nejsou ve všech vyspělých zemích stejné. Zvláště velké odlišnosti jsou v japonské praxi. Imai (s. 41) rozeznává dva protichůdné přístupy k pokroku: gradualistický a skokový. Japonské firmy obecně dávají přednost gradualistickému přístupu, zatímco západní firmy přístupu skokovému tedy přístupu, ztělesněnému pojmem inovace. Inovace je dramatická a poutá na sebe spoustu pozornosti. Na druhé straně strategie KAIZEN je často nedramatická a nenápadná. Hlavní rozdíly obou strategií sestavil Imai (s. 42) do následující názorné tabulky. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 15

16 KAIZEN 1. Účinek Dlouhodobý a dlouho trvající, ale nedramatický Inovace Krátkodobý, ale dramatický 2. Tempo Malé kroky Velké kroky 3. Časový Kontinuální Přerušovaný a nepřírůstkový rámec a přírůstkový 4. Změny Postupné Náhlé a přechodné a neustálé 5. Účast Všichni Několik vybraných šampiónů 6. Přístup Kolektivismus, skupinové úsilí, systémový přístup 7. Typ změny Udržování a zdokonalování 8. Impuls Konvenční knowhow Drsný individualismus, individuální nápady a úsilí Přestavba od základů Technologické průlomy, nové vynálezy, nové teorie 9. Praktické požadavky 10. Zaměření úsilí 11. Kritéria hodnocení Minimální investice, ale velké úsilí na udržení Lidé Procesy a úsilí o dosažení lepších výsledků 12. Výhody Funguje dobře v pomalu rostoucí ekonomice Vysoké investice, ale málo úsilí na udržení Technologie Výsledky a zisk Vhodnější pro rychle rostoucí ekonomiku. V praktickém životě podniků to vede např. k tomu, že v amerických podnicích se daleko více cení inženýři ve výzkumu a v inovacích, než ve výrobě. Naproti tomu v japonských firmách se těší stejnému uznání výrobní inženýři jako výzkumní a rozvojoví pracovníci. Z toho vyplývá i silná stránka japonské technologie, jakou je úzké propojení mezi vývojem, projekcí a výrobním procesem. V Japonsku se výroba rozbíhá okamžitě a rychle dosahuje miliónu kusů výrobků ročně. To americké a evropské firmy nedokáží. (Pozn.: kaizen je japonsky zdokonalování.) Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 16

17 Možností aplikace metody KAIZEN v našich podmínkách se zabýval Kavan (2007, s. 195 ad.) a podrobně popsal použití této metody ve VÚB Ústí nad Orlicí, a.s. (s. 203 ad.). Ve stejném poměru, jako je metoda KAIZEN k inovacím, je metoda reengineering (viz Hammer) k procesním inovacím. Tato metoda analyzuje efektivnost jednotlivých organizačních (firemních) procesů pomocí odzkoušených metodických postupů, tj. nabízí určitý rutinní algoritmus zdokonalování procesů. Za procesní inovaci bychom měli spíše považovat právě výsledek, vytvořený odklonem od tohoto logického algoritmu. Obdobně je možné používat ke zdokonalování organizace i metodu benchmarking. Tato metoda se především používá pro srovnání výkonnosti vlastní firmy s nejlepšími firmami v oboru (viz Karlöf). Je vymezována jako soustavný a systematický proces zaměřený na porovnávání efektivnosti vlastní firmy z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými firmami. Benchmarking je samozřejmě užitečné využívat i za jinými cíli. Samotné postupy benchmarkingu jsou obdobné jako v jiných příbuzných analytických metodách a člení se na pět fází: Rozhodnutí o tom, co podrobit benchmarkingu (úkol může být samozřejmě zadán šíře, na různé oblasti, vyžadující inovace). Výběr podniku pro benchmarking (vyhledání nejlepších firem v oboru, avšak velikostně srovnatelných s vlastní firmou). Shromáždění spolehlivých informací o srovnávaných firmách. Analýza, zaměřená na zjištění srovnatelných a nesrovnatelných faktorů úspěchu. Realizace závěrů ve firmě, a to jak v podobě okamžitých praktických zlepšení, tak v podobě závěrů pro závažnější změny organizace. Tato metoda je užitečná i pro malé a střední podniky, zatímco se v odborné literatuře jinak většinou publikují zkušenosti největších světových firem, které jsou prakticky pro malé a střední podniky nepoužitelné. Ve srovnání s jinými analytickými metodami u benchmarkingu vyniká přímočarost, rychlost a zaměření na zjištění faktorů, použitelných ve firmě ke zlepšení postavení firmy ve srovnání s konkurencí. Při této metodě se ovšem nezjistí, co konkurence připravuje zase nového. Proto velké firmy zpravidla provádějí permanentní analýzu trhů, konkurence, technologických trendů atd. Pro management inovací má tato metoda význam nejen jako zdroj nových oblastí pro vlastní inovační tvorbu, nýbrž i jako možnost přímo převzít osvědčené inovace do vlastního provozu ( inovační následovnictví ). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 17

18 Z hlediska zaměření této studie je možné si povšimnout, že benchmarking je možné použít i pro srovnávání své individuální inovační praxe s nejlepšími inovátory v oboru, v podniku apod Řízení sebe sama Do knihy Výzvy managementu pro 21. století zařadil Drucker závěrečnou kapitolu Řízení sebe sama. Sem zařadil témata: V čem jsou mé přednosti? Kam patřím? Co je mým přínosem? Jaká je má vztahová odpovědnost? Co budu dělat v druhé polovině života? Lidé se většinou domnívají, že vědí, v čem jsou dobří. A obvykle se mýlí. (Drucker 2000, s. 157). Je nutné analyzovat své skutečné výsledky, umět si doplnit své znalosti v oblastech svých předností a snažit se v nich nacházet a uplatnit inovace. Občas je nutno si položit otázku, kde a jak dosáhnu významných výsledků. Tento přístup osvětluje plasticky náplň pojmu inženýrská tvořivost. Inovace je vždy destabilizací současného stavu. Vedení podniku nemusí mít inovátory vůbec v lásce. Opakem inovace je zastarávání a rutina. To je důvodem proč se inovace setkávají s takovým množstvím překážek a někdy s velkým odporem (Krchová, s.10). Obecnější pojem než inovace jsou invence. Invence jsou kvalitativní změny v oblasti myšlení, změny struktury poznatků a vědění. Všechny invence tedy nepřipravují inovace, pouze jejich pozitivní část. Podle hloubky změny poznatků je možné invence třídit do následujících stupňů: Nultý stupeň (akceptace) je převzetí poznatku beze změny (žádná tvůrčí aktivita). První stupeň (imitace) je napodobení řešení již existujícího jinde se stejnou funkcí. Druhý stupeň (analogie) je převedení poznatku z jiné vědní oblasti. Třetí stupeň (absolutní invence) je zcela nové poznání. (Krchová, s. 10). Drucker (1993a, s. 164) obdobně rozlišuje tři druhy nových poznatků: Především je to neustálé zdokonalování postupu, výrobku nebo služby Japonci, kteří to umějí nejlépe, tomu říkají kaizen. Dalším druhem je exploatace, nepřetržité využívání existujících znalostí k vyvíjení nových, rozdílných výrobků a služeb. Konečně posledním druhem jsou skutečné inovace. Tyto tři způsoby uplatňování znalostí k dosažení změny v ekonomice (a stejně tak ve společnosti) musí být rozvíjeny společně a současně. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 18

19 Inženýrská tvořivost směřuje k řízení sebe sama od invence ke konkrétnímu inovačnímu projektu. Konečným kritériem jeho úspěšnosti v realitě je samozřejmě zákazník. Zkouškou inovace není zkoumání, zda se věc líbí nám. Jde o to, zda ji žádají zákazníci a zda za ní také zaplatí (Drucker 2006, s. 84). Na problematiku inovace bezprostředně navazuje problematika ochrany výsledků samostatné práce. Výsledek individuální tvořivosti je samozřejmě předmětem duševního vlastnictví tvůrce. Jedná se o nehmotné statky, které jsou vytvořeny tvůrčí činností člověka. Nemusí mít ani hmotné zpodobnění (na rozdíl od vynálezu). Nový poznatek lze v ČR chránit třemi způsoby: Utajení poznatku lze provést podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v novel. znění; Zpřístupnění poznatku se provádí podle zákonů o průmyslových právech; Podle autorského zákona č. 12/2000 Sb. lze zveřejnit poznatek jako publikaci (dílo). (Rydvalová, s. 5). Na ochranu duševního vlastnictví inovátorů je zaměřena řada specializovaných prací, proto nepokládáme za nutné tuto problematiku zde dále rozvíjet. Je možné odkázat např. na práci Jáč aj. (2005 s.59 64) Dílčí závěry k části Dosavadní poznatky řady vědních oborů, a především psychologie a pedagogiky, umožňují zkoumat i problematiku tvořivosti, jejího rozvoje a využití, a také navrhovat příslušné pedagogické metody rozvíjející tvořivost. 2. Inženýrská tvořivost má ve srovnání s jinými oblastmi tvořivosti, jako je umělecká tvořivost atd. své zvláštnosti, které souvisejí s výrobními, obchodními, organizačními apod. provozy, v nichž se uplatňuje. Nezbytným kritériem této činnosti je proto vždy ekonomická efektivnost. 3. Dosavadní zkušenosti z managementu inovací a z vysokoškolské výuky umožňují učinit závěr, že je možné své návyky inženýrské tvořivosti zlepšovat. To ovšem neznamená, že všichni mohou dosáhnout stejné úrovně tvořivosti. Naopak, rozdíly v tvořivosti mezi špičkovými inovátory a řadovými inženýry mohou být značné. Na druhé straně ekonomický výsledek jedné zdařilé inovace může mnohonásobně převýšit velké množství inovací jiných. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 19

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů.

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán Cíl: Informovat o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. Mapování

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více