Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů"

Transkript

1 13 Tvorba inovačních projektů

2

3 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod INŽENÝRSKÁ TVOŘIVOST Pojetí inženýrské tvořivosti Návyky inženýrské tvořivosti Vlastnosti a metody tvůrčího pracovníka Projekt jako produkt inženýrské tvořivosti Odlišné přístupy japonské metody KAIZEN Řízení sebe sama Dílčí závěry k části Kontrolní otázky: MÍSTO INOVÁTORA V ORGANIZACI Přehled základních inovačních oblastí Inovační obory Možnosti uplatnění inovátora v organizaci Dílčí závěry k části Kontrolní otázky k části METODIKA TVORBY INOVAČNÍHO PROJEKTU Vzdělávání a inovace Struktura inovačního projektu Inovační témata pro diplomovou práci Dílčí závěry k části CELKOVÉ ZÁVĚRY LITERATURA Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 5

6 1. Úvod Cíl. Cílem studie je doplnit řadu publikací VŠMIE Management inovací v teorii, praxi a ve výuce o publikaci zaměřenou na zpracování inovačního projektu, který by se mohl stát mj. jádrem bakalářské práce obhajované na VŠMIE. Podstatou studie je shromáždění informací, zaměřených na vlastní uplatnění studenta a absolventa v inovačních procesech a činnostech. Subjektem studie je tedy student či absolvent-inovátor, nikoliv manažer nebo podnikatel v inovačním oboru, na které je naopak zaměřena v podstatě veškerá odborná literatura o inovacích. Východiska. Základními východisky publikace jsou pojmová struktura managementu inovací zpracovaná na VŠMIE (Dvořák 2006) a navazující shrnutí podnikové praxe v této oblasti (Beck, Hlavatý 2007). S ohledem na cíl studie jsou závažnými východisky též požadavky Zákona o vysokých školách (v platném znění) a Pravidla VŠMIE ke zpracování závěrečných prací. Obsah. Ke splnění stanoveného cíle bude studie postupně řešit následující problematiky: a) Inženýrská tvořivost, jako předpoklad inspirované práce v tomto oboru. b) Přehled základních inovačních oblastí v současné ekonomice a možné organizační zapojení inovátorů. c) Metodika a struktura tvorby inovačního projektu. Autoři se domnívají, že získané poznatky budou dále prakticky doplňovány v bakalářských a diplomových pracích, orientujících se na vlastní inovační činnost studentů a absolventů. Citace v závorkách se vztahují k literatuře uvedené v závěru studie. Výběr literatury byl ovlivněn konkrétním účelem studie, tj. snahou podnítit vlastní inženýrskou tvůrčí činnost studentů a absolventů VŠMIE. Protože povaha této studie je syntetická, bylo by samozřejmě možné dále rozšiřovat seznam literatury o práce uváděné v jednotlivých analytických textech k problematice. Snahou autorů proto bylo spíše omezit počet uváděných titulů na minimum s tím, že příslušnou speciálně zaměřenou literaturu si lze vždy snadno doplnit. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 6

7 2. INŽENÝRSKÁ TVOŘIVOST Vysokoškolské studium se liší od středoškolského především tím, že se orientuje na zvyšování iniciativy, samostatnosti, plánovitosti, soustavnosti, vytrvalosti, houževnatosti, osobní zodpovědnosti studentů. V současné době mají vysokoškolští studenti rozsáhlé možnosti získávat informace nejen od svých pedagogů, nýbrž i v nejrůznějších médiích, především na internetu. Problémem tedy není suma dostupných informací. Zásadním problémem vysokoškolského studia je naučit se vyznat v té záplavě informací, umět vyhledat v nich podstatné pro svou vlastní činnost a naučit se přinášet a prakticky používat nové efektivní postupy. Většina literatury a učebních programů je ovšem spíše zaměřena na řízení inovací, na marketing inovací, na vyhledávání nadějných inovátorů v personální činnosti. Tato studie je naopak orientována na vlastní (osobní) inovační činnost především mladých odborníků, připravujících se na VŠMIE. Nejde tedy o problematiku, jak řídit a organizovat inovační činnost jiných, nýbrž o poznatky, jak rozvíjet svou vlastní inovační aktivitu. Pojem inženýrství, uvedený v záhlaví této kapitoly, je odvozen od latinského ingenium, což v této souvislosti znamená důvtip, tvůrčí duch. Právě tímto směrem se bude ubírat další výklad. Ke splnění tohoto cíle se tato kapitola studie postupně zabývá objasněním některých základních pojmů, jak budou dále používány (viz 2.1.). Dále jsou shrnuty užitečné návyky inovátorů (viz 2.2.) a typické vlastnosti tvůrčích pracovníků (viz 2.3.). Pak následuje objasnění projektu jako výsledku inženýrské tvořivosti (viz 2.4.) a některé odlišné japonské přístupy ke zdokonalování produkce (viz 2.5.). Kapitola logicky končí poznatky, jak řídit sebe sama v inovačních činnostech (viz 2.6.) Pojetí inženýrské tvořivosti Inženýrská práce není zdaleka jen kouzelnou inovační činností, přinášející nové zázračné výsledky, slávu a konečně i peníze. Naopak, každý odborník postupuje ve většině případů rutinně. (Mj. i diplomové práce mohou být projevem uplatnění rutinních poznatků, které již byly podrobně popsány a v praxi odzkoušeny. Dokonce některá témata jsou natolik omletá, že by bylo vhodné je už výslovně z používání v diplomových pracích vyloučit. Ambicí mladého odborníka by přeci jen mělo být přinést něco nového, na čemž může ukázat svou vlastní tvořivost.). Rutinní osvědčené postupy jsou nezbytnou součástí každé obezřetné podnikové činnosti. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 7

8 Přestože jsme hned na začátku zdůraznili význam rutinních postupů, je nutné také zdůraznit, že jádrem inženýrské tvořivosti a inženýrského snažení musí být v současné době inovace. Do pracovní náplně pracovníka disponujícího znalostmi musí být zabudovány nepřetržité inovace (Drucker 2000, s. 139). Obecně se pod tvořivostí (kreativitou) rozumí duševní procesy, které vedou k řešením, nápadům, uměleckým formám, teoriím nebo produktům, jež jsou jedinečné nebo nové. (Rydvalová, s. 8). Inženýrská tvořivost pak má oproti ostatním oblastem lidské tvořivosti určitá specifika, kterým se budeme věnovat níže. Důležitou otázkou pochopení inženýrské tvořivosti je vztah tvořivosti a novátorství. Adair (s. 22). k tomu uvádí příklady: Téměř vše, co si dokážeme představit, už bylo pravděpodobně vymyšleno či vynalezeno někým jiným jindy. (s. 23). Např.: Šalamounův chrám v Jeruzalémě byl chráněn bleskosvody. Nové nemusí být vůbec originální. Adair rozlišuje logické (vertikální) myšlení a laterální myšlení. Pod laterálním myšlením rozumí myšlení stranou, postranní. Má-li člověk něco vynalézt, musí myšlení zaměřit vedle, stranou obvyklého postupu. Např. H. Ford místo obcházení dělníků kolem stojících automobilů zavedl pohyb automobilů kolem stojících dělníků. Ve srovnání s logickým postupem je to metoda neortodoxní. Na otázku, co lidem brání být tvůrčími či inovátorskými, odpovídá Adair výčtem překážek, bariér a potíží, jako jsou zaměření na negativní aspekty řešení problému, obava z neúspěchu, nadměrný stres, tendence dodržovat pravidla, akceptace všeobecně uznávaných nesprávných domněnek, přeceňování logiky (s. 32). Landau (s. 26 ad.) upozorňuje na to, že přestože je kreativita stará jako lidstvo samo, byl tento fenomén v posledních pěti staletích vztahován pouze na krásná umění, a to více méně pouze na génie. Určitá změna nastala teprve v polovině 19. století, avšak skutečným startovním výstřelem k rozvoji a zkoumání kreativity bylo až vyslání prvního sputniku do vesmíru. Toynbee v r napsal: Abychom jako národ přežili, musí individuum přemýšlet kreativně. Postupně se ukázalo, že existuje tolik druhů kreativity, kolik je lidských činností, a také, kolik aspektů má lidská povaha (fyzický, psychický, intelektuální, sociální, emocionální atd.). Přitom všechny druhy kreativity vyplývají ze společné schopnosti nacházet vztahy mezi dříve nespojenými zkušenostmi, idejemi nebo produkty. Kreativita je postoj, který umožňuje na jedné straně nacházet nové aspekty ve všem dobře známém a důvěrném, na druhé straně se postavit čelem k novému a neznámému a s dosavadními vědomostmi to přetvořit v nový výsledek. Mnozí badatelé dnes vidí kreativitu jako řešení problémů. Proto se také používají fáze kreativního procesu (viz 2.2.), které se v jiných souvislostech podávají jako fáze řešení problému (Landau, s. 29 ad.). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 8

9 2.2. Návyky inženýrské tvořivosti Intenzívní výzkum kreativity vedl ke zjištění potřebných návyků, podporujících kreativní myšlení. Adair (s. 56 ad.) rozebírá a osvětluje následujících sedm užitečných návyků vyskytujících se u tvůrčích myslitelů: 1. Zpochybňování předpokladů (např. začínající otázkou : dejme tomu, že neplatí předpoklad ; rozšiřování rámce relevance řešení; opouštění zažitých myšlenek; schopnost redefinovat problém). 2. Akceptace nečekaného vpádu náhody (např. sacharin objevil chemik, který si po práci neumyl před obědem ruce). 3. Naslouchání své niterné mysli (i v jiných oblastech manažerské práce se doporučuje nepotlačovat svá tušení, předtuchy atd., je to součást inkubace myšlenek, z nichž může vyrůst nové řešení). 4. Odložení úsudku (neodmítat příliš rychle nápady). 5. Používání analogie (např. i metafory, přirovnání). 6. Tolerance vůči nejednoznačnosti (nečekejte na inspiraci dejte se raději do práce). 7. Hromadění myšlenek (zvídavost, pozorovací schopnosti, naslouchání, čtení, cestování, pořizování poznámek a záznamů). Lidé se jistě liší stupněm své kreativity. Ve skutečnosti však každý odborník může být kreativní, a také může svou kreativitu sám rozvíjet a zdokonalovat. V této studii není nutné opakovat různá cvičení osobní kreativity, je možné odkázat na příslušné příručky. Např. Clegg nabízí 70 cvičení (krátkých i delších) na rozvoj paměti a kreativity. To by nás nemělo překvapovat. Koneckonců kreativita znamená pouze schopnost vidět za hranice obvyklého myšlenkového tunelu, v němž se pohybujeme. Použitá cvičení sama o sobě nejsou kreativní, ale uvolňují potenciální kreativitu, která se v nás skrývá. (s. 13). Je možné uvést na ukázku některé příklady témat uváděných cvičení: Učte se vyjadřovat slovy obrazně řečeno. Učte se nacházet extrémy v řešení. Rozšiřujte své modelové představy o věcech. Dělejte si poznámky evokované hudbou. Čtěte beletrii a knihy z jiných oborů. Občas si zalistujte v encyklopedii nebo na internetu. Nechte se inspirovat díly v galerii moderního umění. Čtěte životopisy úspěšných podnikatelů. Všímejte si humoru ve svém okolí. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 9

10 Na samotnou tvořivou práci pak byly zformulovány základní algoritmy tvořivé práce: (např. Dytrt, s. 42 ad.). Jsou to tyto hlavní části tvořivé práce (týká se to též obecně řešení problémů): 1. Příprava výběr, sběr, analýza potřebných informací, charakteristika problému, cílový stav řešení. 2. Zrání (inkubace) racionální práce s informacemi, metody intuice a asociace, tvorba námětů a simulace realizace, podmínky účinnosti. 3. Zrození (iluminace) výsledky invence, varianty řešení, výběr a dopracování nejlepší varianty. 4. Ověřování (verifikace) - hodnocení kladů a záporů, efektivnost. I tvořivá práce může mít různý stupeň efektivnosti. Proto vedle hlavních částí tvořivé práce byla také zformulována následují pravidla efektivních invencí a inovací, kterými jsou (Dytrt, s. 43ad.): Soustavnost (začínající inovátor nemůže pasivně čekat na nápady, musí jim věnovat soustavný čas a prostor). Komplexnost (k inovacím obyčejně nevede úzká specializace a úzké zájmy, je nutné poznávat problém ve všech podstatných souvislostech). Včasnost (čas je důležitý element a zásadní pomocník inovací, zbytečné váhání dozajista povede k tomu, že nadějná myšlenka vznikne a bude okamžitě použita jinde). Důslednost (je to princip veškeré inženýrské činnosti, i drobná nedůslednost v inženýrském projektu může mít katastrofální následky) Vlastnosti a metody tvůrčího pracovníka Charakteristickým rysem inovátora je schopnost chápat jako systém to, co ostatní vnímají jako oddělené prvky. Je to např. úspěšný pokus o nalezení té nejmenší chybějící části, která změní fungování celku. Základní oblasti inovačních příležitostí vytvářejí odpovědi na takovéto otázky: Co chybí, aby to, co je již možné, bylo také účinné? Který malý krok zásadně změní naše ekonomické výsledky? Jaká malá změna přinese velké využití našich zdrojů? (Drucker 2006, s. 410). Drucker (1985, s. 41 ad.) zdůrazňoval význam toho, aby inovace byly cílevědomé. Neexistují univerzální zdroje inovací. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 10

11 Dokud se nenajde v přírodě pro cokoliv konkrétní užití a nepřisoudí se tomu tudíž ekonomická hodnota, je každá rostlina plevelem a každý minerál prostě jen kusem kamene. Inovace často navazují na předchozí vynálezy. Např. univerzální školní vzdělání, systematické školení učitelů atd. bylo vyvoláno až vynálezem učebnice, se kterým přišel J. A. Komenský. Bez učebnice mohl i vynikající učitel učit jen jedno nebo dvě děti najednou. Obdobně zásadní význam mělo cílevědomé využití takových inovací, jako byly noviny, pojištění, splátkový prodej, nemocnice apod. Proto Drucker považuje inovace spíše za termín ekonomický či sociální než za termín technického charakteru (tamtéž, s. 44). Z toho pak vyplývá, že inovace musí být systematické, musí být cílevědomým a organizovaným vyhledáváním změn a soustavnou analýzou vznikajících příležitostí. K ohodnocení vlastních tvůrčích schopností byla vytvořena řada schémat. Na základě výsledků brainstormingové konference v sedmi podnicích uvádí Dytrt aj.(2006, s. 33 ad.) následující vlastnosti tvůrčího pracovníka (podle názorů top-managementu): A. Osobní a morální vlastnosti osobní schopnosti (tvořivá pracovní iniciativa, tvůrčí představivost, fantazie, angažovanost, pracovitost); morální předpoklady (upřímné jednání, důvěra v druhé, pocit odpovědnosti, dodržování morálních zásad, respektování spolupracovníků). B. Vztah tvořivého pracovníka k pracovnímu kolektivu sounáležitost s kolektivem (pozitivní a aktivní ovlivňování interpersonálních vztahů, smysl pro disciplinu) práce v týmu (umění volit spolupracovníky, znát jejich a své možnosti). C. Identita tvůrčího pracovníka vztah k firmě vztah k profesi. D. Temperament umět uvážlivě reagovat na konfliktní situace nespokojenost s dosaženým stavem. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 11

12 E. Pracovní předpoklady vrozené schopnosti (inteligence, tvořivé myšlení, schopnost naslouchat, organizační schopnosti); odborné předpoklady (kvalifikace, znalost prostředí, ekonomické znalosti). F. Racionalizace práce racionální chování (práce s informacemi, umění definovat problém, umění najít podstatné, stanovit kritéria úspěšnosti); racionalita řídící práce. G. Pracovní motivace důvěra k podniku vztah k práci a pracovní profesi zázemí pracovníka (rodinné poměry, důvěra okolí). Tento přehled žádoucích vlastností tvůrčího pracovníka nesporně vyjadřuje také přání top-managementu podniku, aby byl tvůrčí pracovník podnikově zvladatelný. Pro samotnou inženýrskou tvořivost některé uváděné vlastnosti nutné nejsou. Pro práci tvůrčího pracovníka je důležitá rovnováha tvořivého a kritického myšlení. Převažuje-li bezmezná tvořivost, vznikne neužitečné fantazírování, které ovšem v neinženýrských oborech může být také důležité, ale k hmatatelnému inženýrskému inovačnímu důsledku vést nemůže. Naopak, převažuje-li neúnosně logická kritičnost, bude autor mít stále dost kritických připomínek, avšak nový inženýrský produkt také nevznikne. Pro inovátory je právě charakteristická vyváženost mezi těmito krajnostmi, i když pochopitelně je každý člověk jiný a má odlišný temperament. Proto jsou i mezi inovátory lidé odvážnější, nebo naopak opatrnější. Ve známé metodě brainstormingu jsou dokonce tyto fáze inspirativní činnosti odděleny. V první fázi jde o rychlou formulaci mnoha nápadů, s možností navazovat ihned asociacemi na předchozí nápady, a to od odborníků a praktiků nejrůznějšího zaměření; avšak se zákazem kritiky nápadů. Teprve, když přítok nových nápadů již vysychá, nastupuje kritické posouzení jednotlivých nápadů vybranými odborníky s tím, že se nápady roztřídí podle možnosti realizace (mj. i naprosto absurdní nápady se mohou stát v pozdější době základem nového inovačního průlomu). Vedle brainstormingu existují i jiné kreativní techniky. Názorný je např. výběr kreativních technik pod zkratkou SCAMPER (podrobněji viz Rydvalová, s.8). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 12

13 SCAMPER představuje zkratky anglických názvů činností, které mohou inspirovat inovátora, když začíná uvažovat nad novým produktem: S substitute (nahradit) zkuste nahradit některé části známého produktu něčím jiným. C combine (kombinovat) zkuste zkombinovat různé produkty, činnosti atd. A adapt (adaptovat) zkuste adaptovat produkt do zcela jiných podmínek. M modify (modifikovat) zkuste pozměnit způsob výroby, designu, užití, logistiky atp. P put to another use (použít jinak) zkuste zvážit, k jakému jinému užitku může tento produkt sloužit. E eliminate (vyloučit) zkuste vyloučit některé části, funkce atd. R reverse (obrátit) zkuste naprosto obrátit používaný postup. Velkým inspirátorem inovátorů mohou být i výsledky použití známé analýzy SWOT. Tato metoda je samozřejmě určena především ke strategické analýze podniku, trhu apod., ke hledání slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení. Pro inovátory jsou inspirací právě spíše vedlejší produkty metody, jako jsou výroby, trhy atd., určené již k likvidaci, neperspektivní, na které se už nebudou házet dobré peníze za špatnými. Inovátor vůbec nemusí osobně postupovat v nějakém hlavním proudu. Právě mimo hlavní proudy mohou vznikat neotřelé nápady Projekt jako produkt inženýrské tvořivosti Praktické uplatnění inženýrské tvořivosti je nejčastěji spojováno s termínem projekt. V dřívější projektové praxi se pod projektem rozuměl námět, návrh, plán a komplexní vyřešení zamýšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění, výkresů (Němec, s.11). V současné době pod vlivem především americké literatury se pod projektem rozumí plánování a řízení rozsáhlé operace, nejde tedy jen o konečný výsledek (dokumentaci), nýbrž o dlouhý tvůrčí proces. V. Němec pak navrhuje pracovní definici: Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 13

14 Jde tedy o záměr, který má tyto charakteristické rysy: sleduje konkrétní cíl; definuje strategii k dosažení daného cíle; určuje nezbytně nutné zdroje a náklady, a také očekávané přínosy z realizace; vymezuje začátek a konec. Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a téměř vždy má jinak složený tým projektantů. Vedle komplexních a speciálních projektů existují i jednoduché projekty, které jsou krátkodobé, vyhotovitelné jednou osobou a za pomoci standardizovaných postupů. Obvykle se v takových případech jedná o inovace nižších řádů (0. až 3.). (Proto je možné uvažovat i o inovačním projektu v rámci diplomové práce na VŠ.). Řády inovace v této části studie jsou použity podle F. Valenty (2001). V tomto případě jde tedy o regeneraci, kvantitativní změnu, změnu intenzity a o reorganizaci. Rosenau (s. 5 ad.) sleduje na projektech trojjediný cíl, čímž rozumí současné splnění požadavků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. Při práci na projektu je nutné vždy dodržovat zásadu postupného řešení od obecného ke konkrétnímu (Němec, s. 27). Práce na projektu se v podstatě rozpadá do čtyř fází: 1. Situace vyjádření souhrnu podmínek a požadavků vztahujících se k projektu a umístění systému v jeho okolí (stroje v dílně, dané činnosti v rámci vyšší činnosti apod.). 2. Koncepce (hrubý projekt) základní uspořádání prvků systému pomocí souhrnných zobrazení (např. strukturní schéma, schéma materiálových toků, základní rozdělení ploch aj.). 3. Dispozice horizontální a vertikální rozmístění všech prvků systému v určeném prostoru, podrobné propočty, organizační a informační vazby (realizační dokumentace projektu). 4. Realizace zahrnuje schvalovací řízení, přípravu realizace (plán, organizační a finanční zajištění), činnosti během vybudování systému a zkušební provoz. Již v této souvislosti je nutné poznamenat, že v rámci diplomové práce je možné zpracovat jen projekt v jednodušší verzi, nebo jeho podstatnou část, ekonomické hodnocení, základní dispozice, plán realizace, organizační zajištění atd. Může jít samozřejmě i o samostatné ekonomické hodnocení atd. jiného dostupného projektu, popř. i nerealizovaného. Podrobněji viz část 4.3. této studie. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 14

15 Kavan (s. 81 ad.) používá následující kategorie projektů: Komplexní dlouhodobé, dalekosáhlé, rozsáhlá struktura, vysoké náklady, subprojekty (inovace řádu, tj. nová varianta, nová generace, nový druh produktu); Speciální střednědobé, omezený dopad, menší organizační struktura a náklady (inovace řádu, tj. reorganizace, kvalitativní adaptace, nová varianta produktu); Jednoduché kratší doba, omezený cíl (inovace řádu, tj. regenerace, kvantitativní změna, změna intenzity a reorganizace). Vedle toho je možné také členit projekty podle obsahu a účelu: Projekty spojené s výstavbou (popř. s rekonstrukcí); Projekty výzkumné a vývojové (zpravidla inovace od 3. řádu výše); Projekty technologické (obvykle inovace řádu); Projekty organizační (změny struktury aj.). Jakkoliv může být rozsah inovačního projektu omezený, je nutné v úspěšné praxi vždy zajistit komplexnost inovační změny, tj. dořešit do konce i vyvolané změny v souvisejících oblastech inovace. Proto i v závěru diplomové práce je nutné jasně vymezit otázky a problémy, které práce nedořešila a jejich vztah k podstatě projektu Odlišné přístupy japonské metody KAIZEN Naše běžné inovační přístupy nejsou ve všech vyspělých zemích stejné. Zvláště velké odlišnosti jsou v japonské praxi. Imai (s. 41) rozeznává dva protichůdné přístupy k pokroku: gradualistický a skokový. Japonské firmy obecně dávají přednost gradualistickému přístupu, zatímco západní firmy přístupu skokovému tedy přístupu, ztělesněnému pojmem inovace. Inovace je dramatická a poutá na sebe spoustu pozornosti. Na druhé straně strategie KAIZEN je často nedramatická a nenápadná. Hlavní rozdíly obou strategií sestavil Imai (s. 42) do následující názorné tabulky. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 15

16 KAIZEN 1. Účinek Dlouhodobý a dlouho trvající, ale nedramatický Inovace Krátkodobý, ale dramatický 2. Tempo Malé kroky Velké kroky 3. Časový Kontinuální Přerušovaný a nepřírůstkový rámec a přírůstkový 4. Změny Postupné Náhlé a přechodné a neustálé 5. Účast Všichni Několik vybraných šampiónů 6. Přístup Kolektivismus, skupinové úsilí, systémový přístup 7. Typ změny Udržování a zdokonalování 8. Impuls Konvenční knowhow Drsný individualismus, individuální nápady a úsilí Přestavba od základů Technologické průlomy, nové vynálezy, nové teorie 9. Praktické požadavky 10. Zaměření úsilí 11. Kritéria hodnocení Minimální investice, ale velké úsilí na udržení Lidé Procesy a úsilí o dosažení lepších výsledků 12. Výhody Funguje dobře v pomalu rostoucí ekonomice Vysoké investice, ale málo úsilí na udržení Technologie Výsledky a zisk Vhodnější pro rychle rostoucí ekonomiku. V praktickém životě podniků to vede např. k tomu, že v amerických podnicích se daleko více cení inženýři ve výzkumu a v inovacích, než ve výrobě. Naproti tomu v japonských firmách se těší stejnému uznání výrobní inženýři jako výzkumní a rozvojoví pracovníci. Z toho vyplývá i silná stránka japonské technologie, jakou je úzké propojení mezi vývojem, projekcí a výrobním procesem. V Japonsku se výroba rozbíhá okamžitě a rychle dosahuje miliónu kusů výrobků ročně. To americké a evropské firmy nedokáží. (Pozn.: kaizen je japonsky zdokonalování.) Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 16

17 Možností aplikace metody KAIZEN v našich podmínkách se zabýval Kavan (2007, s. 195 ad.) a podrobně popsal použití této metody ve VÚB Ústí nad Orlicí, a.s. (s. 203 ad.). Ve stejném poměru, jako je metoda KAIZEN k inovacím, je metoda reengineering (viz Hammer) k procesním inovacím. Tato metoda analyzuje efektivnost jednotlivých organizačních (firemních) procesů pomocí odzkoušených metodických postupů, tj. nabízí určitý rutinní algoritmus zdokonalování procesů. Za procesní inovaci bychom měli spíše považovat právě výsledek, vytvořený odklonem od tohoto logického algoritmu. Obdobně je možné používat ke zdokonalování organizace i metodu benchmarking. Tato metoda se především používá pro srovnání výkonnosti vlastní firmy s nejlepšími firmami v oboru (viz Karlöf). Je vymezována jako soustavný a systematický proces zaměřený na porovnávání efektivnosti vlastní firmy z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými firmami. Benchmarking je samozřejmě užitečné využívat i za jinými cíli. Samotné postupy benchmarkingu jsou obdobné jako v jiných příbuzných analytických metodách a člení se na pět fází: Rozhodnutí o tom, co podrobit benchmarkingu (úkol může být samozřejmě zadán šíře, na různé oblasti, vyžadující inovace). Výběr podniku pro benchmarking (vyhledání nejlepších firem v oboru, avšak velikostně srovnatelných s vlastní firmou). Shromáždění spolehlivých informací o srovnávaných firmách. Analýza, zaměřená na zjištění srovnatelných a nesrovnatelných faktorů úspěchu. Realizace závěrů ve firmě, a to jak v podobě okamžitých praktických zlepšení, tak v podobě závěrů pro závažnější změny organizace. Tato metoda je užitečná i pro malé a střední podniky, zatímco se v odborné literatuře jinak většinou publikují zkušenosti největších světových firem, které jsou prakticky pro malé a střední podniky nepoužitelné. Ve srovnání s jinými analytickými metodami u benchmarkingu vyniká přímočarost, rychlost a zaměření na zjištění faktorů, použitelných ve firmě ke zlepšení postavení firmy ve srovnání s konkurencí. Při této metodě se ovšem nezjistí, co konkurence připravuje zase nového. Proto velké firmy zpravidla provádějí permanentní analýzu trhů, konkurence, technologických trendů atd. Pro management inovací má tato metoda význam nejen jako zdroj nových oblastí pro vlastní inovační tvorbu, nýbrž i jako možnost přímo převzít osvědčené inovace do vlastního provozu ( inovační následovnictví ). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 17

18 Z hlediska zaměření této studie je možné si povšimnout, že benchmarking je možné použít i pro srovnávání své individuální inovační praxe s nejlepšími inovátory v oboru, v podniku apod Řízení sebe sama Do knihy Výzvy managementu pro 21. století zařadil Drucker závěrečnou kapitolu Řízení sebe sama. Sem zařadil témata: V čem jsou mé přednosti? Kam patřím? Co je mým přínosem? Jaká je má vztahová odpovědnost? Co budu dělat v druhé polovině života? Lidé se většinou domnívají, že vědí, v čem jsou dobří. A obvykle se mýlí. (Drucker 2000, s. 157). Je nutné analyzovat své skutečné výsledky, umět si doplnit své znalosti v oblastech svých předností a snažit se v nich nacházet a uplatnit inovace. Občas je nutno si položit otázku, kde a jak dosáhnu významných výsledků. Tento přístup osvětluje plasticky náplň pojmu inženýrská tvořivost. Inovace je vždy destabilizací současného stavu. Vedení podniku nemusí mít inovátory vůbec v lásce. Opakem inovace je zastarávání a rutina. To je důvodem proč se inovace setkávají s takovým množstvím překážek a někdy s velkým odporem (Krchová, s.10). Obecnější pojem než inovace jsou invence. Invence jsou kvalitativní změny v oblasti myšlení, změny struktury poznatků a vědění. Všechny invence tedy nepřipravují inovace, pouze jejich pozitivní část. Podle hloubky změny poznatků je možné invence třídit do následujících stupňů: Nultý stupeň (akceptace) je převzetí poznatku beze změny (žádná tvůrčí aktivita). První stupeň (imitace) je napodobení řešení již existujícího jinde se stejnou funkcí. Druhý stupeň (analogie) je převedení poznatku z jiné vědní oblasti. Třetí stupeň (absolutní invence) je zcela nové poznání. (Krchová, s. 10). Drucker (1993a, s. 164) obdobně rozlišuje tři druhy nových poznatků: Především je to neustálé zdokonalování postupu, výrobku nebo služby Japonci, kteří to umějí nejlépe, tomu říkají kaizen. Dalším druhem je exploatace, nepřetržité využívání existujících znalostí k vyvíjení nových, rozdílných výrobků a služeb. Konečně posledním druhem jsou skutečné inovace. Tyto tři způsoby uplatňování znalostí k dosažení změny v ekonomice (a stejně tak ve společnosti) musí být rozvíjeny společně a současně. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 18

19 Inženýrská tvořivost směřuje k řízení sebe sama od invence ke konkrétnímu inovačnímu projektu. Konečným kritériem jeho úspěšnosti v realitě je samozřejmě zákazník. Zkouškou inovace není zkoumání, zda se věc líbí nám. Jde o to, zda ji žádají zákazníci a zda za ní také zaplatí (Drucker 2006, s. 84). Na problematiku inovace bezprostředně navazuje problematika ochrany výsledků samostatné práce. Výsledek individuální tvořivosti je samozřejmě předmětem duševního vlastnictví tvůrce. Jedná se o nehmotné statky, které jsou vytvořeny tvůrčí činností člověka. Nemusí mít ani hmotné zpodobnění (na rozdíl od vynálezu). Nový poznatek lze v ČR chránit třemi způsoby: Utajení poznatku lze provést podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v novel. znění; Zpřístupnění poznatku se provádí podle zákonů o průmyslových právech; Podle autorského zákona č. 12/2000 Sb. lze zveřejnit poznatek jako publikaci (dílo). (Rydvalová, s. 5). Na ochranu duševního vlastnictví inovátorů je zaměřena řada specializovaných prací, proto nepokládáme za nutné tuto problematiku zde dále rozvíjet. Je možné odkázat např. na práci Jáč aj. (2005 s.59 64) Dílčí závěry k části Dosavadní poznatky řady vědních oborů, a především psychologie a pedagogiky, umožňují zkoumat i problematiku tvořivosti, jejího rozvoje a využití, a také navrhovat příslušné pedagogické metody rozvíjející tvořivost. 2. Inženýrská tvořivost má ve srovnání s jinými oblastmi tvořivosti, jako je umělecká tvořivost atd. své zvláštnosti, které souvisejí s výrobními, obchodními, organizačními apod. provozy, v nichž se uplatňuje. Nezbytným kritériem této činnosti je proto vždy ekonomická efektivnost. 3. Dosavadní zkušenosti z managementu inovací a z vysokoškolské výuky umožňují učinit závěr, že je možné své návyky inženýrské tvořivosti zlepšovat. To ovšem neznamená, že všichni mohou dosáhnout stejné úrovně tvořivosti. Naopak, rozdíly v tvořivosti mezi špičkovými inovátory a řadovými inženýry mohou být značné. Na druhé straně ekonomický výsledek jedné zdařilé inovace může mnohonásobně převýšit velké množství inovací jiných. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 19

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje Problematika podpory kompetencí k podnikavosti a kreativitě Ing. Jiří Kubica Garant intervence pro oblast podnikavost a kreativita Projekt P-KAP Ústí nad Labem,24.

Více

Mezinárodní management a globalizace

Mezinárodní management a globalizace 3MA425 Mezinárodní management a globalizace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Mezinárodní management a globalizace International Management and Globalization Internationales Management in

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více