Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů"

Transkript

1 13 Tvorba inovačních projektů

2

3 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod INŽENÝRSKÁ TVOŘIVOST Pojetí inženýrské tvořivosti Návyky inženýrské tvořivosti Vlastnosti a metody tvůrčího pracovníka Projekt jako produkt inženýrské tvořivosti Odlišné přístupy japonské metody KAIZEN Řízení sebe sama Dílčí závěry k části Kontrolní otázky: MÍSTO INOVÁTORA V ORGANIZACI Přehled základních inovačních oblastí Inovační obory Možnosti uplatnění inovátora v organizaci Dílčí závěry k části Kontrolní otázky k části METODIKA TVORBY INOVAČNÍHO PROJEKTU Vzdělávání a inovace Struktura inovačního projektu Inovační témata pro diplomovou práci Dílčí závěry k části CELKOVÉ ZÁVĚRY LITERATURA Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 5

6 1. Úvod Cíl. Cílem studie je doplnit řadu publikací VŠMIE Management inovací v teorii, praxi a ve výuce o publikaci zaměřenou na zpracování inovačního projektu, který by se mohl stát mj. jádrem bakalářské práce obhajované na VŠMIE. Podstatou studie je shromáždění informací, zaměřených na vlastní uplatnění studenta a absolventa v inovačních procesech a činnostech. Subjektem studie je tedy student či absolvent-inovátor, nikoliv manažer nebo podnikatel v inovačním oboru, na které je naopak zaměřena v podstatě veškerá odborná literatura o inovacích. Východiska. Základními východisky publikace jsou pojmová struktura managementu inovací zpracovaná na VŠMIE (Dvořák 2006) a navazující shrnutí podnikové praxe v této oblasti (Beck, Hlavatý 2007). S ohledem na cíl studie jsou závažnými východisky též požadavky Zákona o vysokých školách (v platném znění) a Pravidla VŠMIE ke zpracování závěrečných prací. Obsah. Ke splnění stanoveného cíle bude studie postupně řešit následující problematiky: a) Inženýrská tvořivost, jako předpoklad inspirované práce v tomto oboru. b) Přehled základních inovačních oblastí v současné ekonomice a možné organizační zapojení inovátorů. c) Metodika a struktura tvorby inovačního projektu. Autoři se domnívají, že získané poznatky budou dále prakticky doplňovány v bakalářských a diplomových pracích, orientujících se na vlastní inovační činnost studentů a absolventů. Citace v závorkách se vztahují k literatuře uvedené v závěru studie. Výběr literatury byl ovlivněn konkrétním účelem studie, tj. snahou podnítit vlastní inženýrskou tvůrčí činnost studentů a absolventů VŠMIE. Protože povaha této studie je syntetická, bylo by samozřejmě možné dále rozšiřovat seznam literatury o práce uváděné v jednotlivých analytických textech k problematice. Snahou autorů proto bylo spíše omezit počet uváděných titulů na minimum s tím, že příslušnou speciálně zaměřenou literaturu si lze vždy snadno doplnit. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 6

7 2. INŽENÝRSKÁ TVOŘIVOST Vysokoškolské studium se liší od středoškolského především tím, že se orientuje na zvyšování iniciativy, samostatnosti, plánovitosti, soustavnosti, vytrvalosti, houževnatosti, osobní zodpovědnosti studentů. V současné době mají vysokoškolští studenti rozsáhlé možnosti získávat informace nejen od svých pedagogů, nýbrž i v nejrůznějších médiích, především na internetu. Problémem tedy není suma dostupných informací. Zásadním problémem vysokoškolského studia je naučit se vyznat v té záplavě informací, umět vyhledat v nich podstatné pro svou vlastní činnost a naučit se přinášet a prakticky používat nové efektivní postupy. Většina literatury a učebních programů je ovšem spíše zaměřena na řízení inovací, na marketing inovací, na vyhledávání nadějných inovátorů v personální činnosti. Tato studie je naopak orientována na vlastní (osobní) inovační činnost především mladých odborníků, připravujících se na VŠMIE. Nejde tedy o problematiku, jak řídit a organizovat inovační činnost jiných, nýbrž o poznatky, jak rozvíjet svou vlastní inovační aktivitu. Pojem inženýrství, uvedený v záhlaví této kapitoly, je odvozen od latinského ingenium, což v této souvislosti znamená důvtip, tvůrčí duch. Právě tímto směrem se bude ubírat další výklad. Ke splnění tohoto cíle se tato kapitola studie postupně zabývá objasněním některých základních pojmů, jak budou dále používány (viz 2.1.). Dále jsou shrnuty užitečné návyky inovátorů (viz 2.2.) a typické vlastnosti tvůrčích pracovníků (viz 2.3.). Pak následuje objasnění projektu jako výsledku inženýrské tvořivosti (viz 2.4.) a některé odlišné japonské přístupy ke zdokonalování produkce (viz 2.5.). Kapitola logicky končí poznatky, jak řídit sebe sama v inovačních činnostech (viz 2.6.) Pojetí inženýrské tvořivosti Inženýrská práce není zdaleka jen kouzelnou inovační činností, přinášející nové zázračné výsledky, slávu a konečně i peníze. Naopak, každý odborník postupuje ve většině případů rutinně. (Mj. i diplomové práce mohou být projevem uplatnění rutinních poznatků, které již byly podrobně popsány a v praxi odzkoušeny. Dokonce některá témata jsou natolik omletá, že by bylo vhodné je už výslovně z používání v diplomových pracích vyloučit. Ambicí mladého odborníka by přeci jen mělo být přinést něco nového, na čemž může ukázat svou vlastní tvořivost.). Rutinní osvědčené postupy jsou nezbytnou součástí každé obezřetné podnikové činnosti. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 7

8 Přestože jsme hned na začátku zdůraznili význam rutinních postupů, je nutné také zdůraznit, že jádrem inženýrské tvořivosti a inženýrského snažení musí být v současné době inovace. Do pracovní náplně pracovníka disponujícího znalostmi musí být zabudovány nepřetržité inovace (Drucker 2000, s. 139). Obecně se pod tvořivostí (kreativitou) rozumí duševní procesy, které vedou k řešením, nápadům, uměleckým formám, teoriím nebo produktům, jež jsou jedinečné nebo nové. (Rydvalová, s. 8). Inženýrská tvořivost pak má oproti ostatním oblastem lidské tvořivosti určitá specifika, kterým se budeme věnovat níže. Důležitou otázkou pochopení inženýrské tvořivosti je vztah tvořivosti a novátorství. Adair (s. 22). k tomu uvádí příklady: Téměř vše, co si dokážeme představit, už bylo pravděpodobně vymyšleno či vynalezeno někým jiným jindy. (s. 23). Např.: Šalamounův chrám v Jeruzalémě byl chráněn bleskosvody. Nové nemusí být vůbec originální. Adair rozlišuje logické (vertikální) myšlení a laterální myšlení. Pod laterálním myšlením rozumí myšlení stranou, postranní. Má-li člověk něco vynalézt, musí myšlení zaměřit vedle, stranou obvyklého postupu. Např. H. Ford místo obcházení dělníků kolem stojících automobilů zavedl pohyb automobilů kolem stojících dělníků. Ve srovnání s logickým postupem je to metoda neortodoxní. Na otázku, co lidem brání být tvůrčími či inovátorskými, odpovídá Adair výčtem překážek, bariér a potíží, jako jsou zaměření na negativní aspekty řešení problému, obava z neúspěchu, nadměrný stres, tendence dodržovat pravidla, akceptace všeobecně uznávaných nesprávných domněnek, přeceňování logiky (s. 32). Landau (s. 26 ad.) upozorňuje na to, že přestože je kreativita stará jako lidstvo samo, byl tento fenomén v posledních pěti staletích vztahován pouze na krásná umění, a to více méně pouze na génie. Určitá změna nastala teprve v polovině 19. století, avšak skutečným startovním výstřelem k rozvoji a zkoumání kreativity bylo až vyslání prvního sputniku do vesmíru. Toynbee v r napsal: Abychom jako národ přežili, musí individuum přemýšlet kreativně. Postupně se ukázalo, že existuje tolik druhů kreativity, kolik je lidských činností, a také, kolik aspektů má lidská povaha (fyzický, psychický, intelektuální, sociální, emocionální atd.). Přitom všechny druhy kreativity vyplývají ze společné schopnosti nacházet vztahy mezi dříve nespojenými zkušenostmi, idejemi nebo produkty. Kreativita je postoj, který umožňuje na jedné straně nacházet nové aspekty ve všem dobře známém a důvěrném, na druhé straně se postavit čelem k novému a neznámému a s dosavadními vědomostmi to přetvořit v nový výsledek. Mnozí badatelé dnes vidí kreativitu jako řešení problémů. Proto se také používají fáze kreativního procesu (viz 2.2.), které se v jiných souvislostech podávají jako fáze řešení problému (Landau, s. 29 ad.). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 8

9 2.2. Návyky inženýrské tvořivosti Intenzívní výzkum kreativity vedl ke zjištění potřebných návyků, podporujících kreativní myšlení. Adair (s. 56 ad.) rozebírá a osvětluje následujících sedm užitečných návyků vyskytujících se u tvůrčích myslitelů: 1. Zpochybňování předpokladů (např. začínající otázkou : dejme tomu, že neplatí předpoklad ; rozšiřování rámce relevance řešení; opouštění zažitých myšlenek; schopnost redefinovat problém). 2. Akceptace nečekaného vpádu náhody (např. sacharin objevil chemik, který si po práci neumyl před obědem ruce). 3. Naslouchání své niterné mysli (i v jiných oblastech manažerské práce se doporučuje nepotlačovat svá tušení, předtuchy atd., je to součást inkubace myšlenek, z nichž může vyrůst nové řešení). 4. Odložení úsudku (neodmítat příliš rychle nápady). 5. Používání analogie (např. i metafory, přirovnání). 6. Tolerance vůči nejednoznačnosti (nečekejte na inspiraci dejte se raději do práce). 7. Hromadění myšlenek (zvídavost, pozorovací schopnosti, naslouchání, čtení, cestování, pořizování poznámek a záznamů). Lidé se jistě liší stupněm své kreativity. Ve skutečnosti však každý odborník může být kreativní, a také může svou kreativitu sám rozvíjet a zdokonalovat. V této studii není nutné opakovat různá cvičení osobní kreativity, je možné odkázat na příslušné příručky. Např. Clegg nabízí 70 cvičení (krátkých i delších) na rozvoj paměti a kreativity. To by nás nemělo překvapovat. Koneckonců kreativita znamená pouze schopnost vidět za hranice obvyklého myšlenkového tunelu, v němž se pohybujeme. Použitá cvičení sama o sobě nejsou kreativní, ale uvolňují potenciální kreativitu, která se v nás skrývá. (s. 13). Je možné uvést na ukázku některé příklady témat uváděných cvičení: Učte se vyjadřovat slovy obrazně řečeno. Učte se nacházet extrémy v řešení. Rozšiřujte své modelové představy o věcech. Dělejte si poznámky evokované hudbou. Čtěte beletrii a knihy z jiných oborů. Občas si zalistujte v encyklopedii nebo na internetu. Nechte se inspirovat díly v galerii moderního umění. Čtěte životopisy úspěšných podnikatelů. Všímejte si humoru ve svém okolí. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 9

10 Na samotnou tvořivou práci pak byly zformulovány základní algoritmy tvořivé práce: (např. Dytrt, s. 42 ad.). Jsou to tyto hlavní části tvořivé práce (týká se to též obecně řešení problémů): 1. Příprava výběr, sběr, analýza potřebných informací, charakteristika problému, cílový stav řešení. 2. Zrání (inkubace) racionální práce s informacemi, metody intuice a asociace, tvorba námětů a simulace realizace, podmínky účinnosti. 3. Zrození (iluminace) výsledky invence, varianty řešení, výběr a dopracování nejlepší varianty. 4. Ověřování (verifikace) - hodnocení kladů a záporů, efektivnost. I tvořivá práce může mít různý stupeň efektivnosti. Proto vedle hlavních částí tvořivé práce byla také zformulována následují pravidla efektivních invencí a inovací, kterými jsou (Dytrt, s. 43ad.): Soustavnost (začínající inovátor nemůže pasivně čekat na nápady, musí jim věnovat soustavný čas a prostor). Komplexnost (k inovacím obyčejně nevede úzká specializace a úzké zájmy, je nutné poznávat problém ve všech podstatných souvislostech). Včasnost (čas je důležitý element a zásadní pomocník inovací, zbytečné váhání dozajista povede k tomu, že nadějná myšlenka vznikne a bude okamžitě použita jinde). Důslednost (je to princip veškeré inženýrské činnosti, i drobná nedůslednost v inženýrském projektu může mít katastrofální následky) Vlastnosti a metody tvůrčího pracovníka Charakteristickým rysem inovátora je schopnost chápat jako systém to, co ostatní vnímají jako oddělené prvky. Je to např. úspěšný pokus o nalezení té nejmenší chybějící části, která změní fungování celku. Základní oblasti inovačních příležitostí vytvářejí odpovědi na takovéto otázky: Co chybí, aby to, co je již možné, bylo také účinné? Který malý krok zásadně změní naše ekonomické výsledky? Jaká malá změna přinese velké využití našich zdrojů? (Drucker 2006, s. 410). Drucker (1985, s. 41 ad.) zdůrazňoval význam toho, aby inovace byly cílevědomé. Neexistují univerzální zdroje inovací. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 10

11 Dokud se nenajde v přírodě pro cokoliv konkrétní užití a nepřisoudí se tomu tudíž ekonomická hodnota, je každá rostlina plevelem a každý minerál prostě jen kusem kamene. Inovace často navazují na předchozí vynálezy. Např. univerzální školní vzdělání, systematické školení učitelů atd. bylo vyvoláno až vynálezem učebnice, se kterým přišel J. A. Komenský. Bez učebnice mohl i vynikající učitel učit jen jedno nebo dvě děti najednou. Obdobně zásadní význam mělo cílevědomé využití takových inovací, jako byly noviny, pojištění, splátkový prodej, nemocnice apod. Proto Drucker považuje inovace spíše za termín ekonomický či sociální než za termín technického charakteru (tamtéž, s. 44). Z toho pak vyplývá, že inovace musí být systematické, musí být cílevědomým a organizovaným vyhledáváním změn a soustavnou analýzou vznikajících příležitostí. K ohodnocení vlastních tvůrčích schopností byla vytvořena řada schémat. Na základě výsledků brainstormingové konference v sedmi podnicích uvádí Dytrt aj.(2006, s. 33 ad.) následující vlastnosti tvůrčího pracovníka (podle názorů top-managementu): A. Osobní a morální vlastnosti osobní schopnosti (tvořivá pracovní iniciativa, tvůrčí představivost, fantazie, angažovanost, pracovitost); morální předpoklady (upřímné jednání, důvěra v druhé, pocit odpovědnosti, dodržování morálních zásad, respektování spolupracovníků). B. Vztah tvořivého pracovníka k pracovnímu kolektivu sounáležitost s kolektivem (pozitivní a aktivní ovlivňování interpersonálních vztahů, smysl pro disciplinu) práce v týmu (umění volit spolupracovníky, znát jejich a své možnosti). C. Identita tvůrčího pracovníka vztah k firmě vztah k profesi. D. Temperament umět uvážlivě reagovat na konfliktní situace nespokojenost s dosaženým stavem. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 11

12 E. Pracovní předpoklady vrozené schopnosti (inteligence, tvořivé myšlení, schopnost naslouchat, organizační schopnosti); odborné předpoklady (kvalifikace, znalost prostředí, ekonomické znalosti). F. Racionalizace práce racionální chování (práce s informacemi, umění definovat problém, umění najít podstatné, stanovit kritéria úspěšnosti); racionalita řídící práce. G. Pracovní motivace důvěra k podniku vztah k práci a pracovní profesi zázemí pracovníka (rodinné poměry, důvěra okolí). Tento přehled žádoucích vlastností tvůrčího pracovníka nesporně vyjadřuje také přání top-managementu podniku, aby byl tvůrčí pracovník podnikově zvladatelný. Pro samotnou inženýrskou tvořivost některé uváděné vlastnosti nutné nejsou. Pro práci tvůrčího pracovníka je důležitá rovnováha tvořivého a kritického myšlení. Převažuje-li bezmezná tvořivost, vznikne neužitečné fantazírování, které ovšem v neinženýrských oborech může být také důležité, ale k hmatatelnému inženýrskému inovačnímu důsledku vést nemůže. Naopak, převažuje-li neúnosně logická kritičnost, bude autor mít stále dost kritických připomínek, avšak nový inženýrský produkt také nevznikne. Pro inovátory je právě charakteristická vyváženost mezi těmito krajnostmi, i když pochopitelně je každý člověk jiný a má odlišný temperament. Proto jsou i mezi inovátory lidé odvážnější, nebo naopak opatrnější. Ve známé metodě brainstormingu jsou dokonce tyto fáze inspirativní činnosti odděleny. V první fázi jde o rychlou formulaci mnoha nápadů, s možností navazovat ihned asociacemi na předchozí nápady, a to od odborníků a praktiků nejrůznějšího zaměření; avšak se zákazem kritiky nápadů. Teprve, když přítok nových nápadů již vysychá, nastupuje kritické posouzení jednotlivých nápadů vybranými odborníky s tím, že se nápady roztřídí podle možnosti realizace (mj. i naprosto absurdní nápady se mohou stát v pozdější době základem nového inovačního průlomu). Vedle brainstormingu existují i jiné kreativní techniky. Názorný je např. výběr kreativních technik pod zkratkou SCAMPER (podrobněji viz Rydvalová, s.8). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 12

13 SCAMPER představuje zkratky anglických názvů činností, které mohou inspirovat inovátora, když začíná uvažovat nad novým produktem: S substitute (nahradit) zkuste nahradit některé části známého produktu něčím jiným. C combine (kombinovat) zkuste zkombinovat různé produkty, činnosti atd. A adapt (adaptovat) zkuste adaptovat produkt do zcela jiných podmínek. M modify (modifikovat) zkuste pozměnit způsob výroby, designu, užití, logistiky atp. P put to another use (použít jinak) zkuste zvážit, k jakému jinému užitku může tento produkt sloužit. E eliminate (vyloučit) zkuste vyloučit některé části, funkce atd. R reverse (obrátit) zkuste naprosto obrátit používaný postup. Velkým inspirátorem inovátorů mohou být i výsledky použití známé analýzy SWOT. Tato metoda je samozřejmě určena především ke strategické analýze podniku, trhu apod., ke hledání slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení. Pro inovátory jsou inspirací právě spíše vedlejší produkty metody, jako jsou výroby, trhy atd., určené již k likvidaci, neperspektivní, na které se už nebudou házet dobré peníze za špatnými. Inovátor vůbec nemusí osobně postupovat v nějakém hlavním proudu. Právě mimo hlavní proudy mohou vznikat neotřelé nápady Projekt jako produkt inženýrské tvořivosti Praktické uplatnění inženýrské tvořivosti je nejčastěji spojováno s termínem projekt. V dřívější projektové praxi se pod projektem rozuměl námět, návrh, plán a komplexní vyřešení zamýšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění, výkresů (Němec, s.11). V současné době pod vlivem především americké literatury se pod projektem rozumí plánování a řízení rozsáhlé operace, nejde tedy jen o konečný výsledek (dokumentaci), nýbrž o dlouhý tvůrčí proces. V. Němec pak navrhuje pracovní definici: Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 13

14 Jde tedy o záměr, který má tyto charakteristické rysy: sleduje konkrétní cíl; definuje strategii k dosažení daného cíle; určuje nezbytně nutné zdroje a náklady, a také očekávané přínosy z realizace; vymezuje začátek a konec. Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a téměř vždy má jinak složený tým projektantů. Vedle komplexních a speciálních projektů existují i jednoduché projekty, které jsou krátkodobé, vyhotovitelné jednou osobou a za pomoci standardizovaných postupů. Obvykle se v takových případech jedná o inovace nižších řádů (0. až 3.). (Proto je možné uvažovat i o inovačním projektu v rámci diplomové práce na VŠ.). Řády inovace v této části studie jsou použity podle F. Valenty (2001). V tomto případě jde tedy o regeneraci, kvantitativní změnu, změnu intenzity a o reorganizaci. Rosenau (s. 5 ad.) sleduje na projektech trojjediný cíl, čímž rozumí současné splnění požadavků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. Při práci na projektu je nutné vždy dodržovat zásadu postupného řešení od obecného ke konkrétnímu (Němec, s. 27). Práce na projektu se v podstatě rozpadá do čtyř fází: 1. Situace vyjádření souhrnu podmínek a požadavků vztahujících se k projektu a umístění systému v jeho okolí (stroje v dílně, dané činnosti v rámci vyšší činnosti apod.). 2. Koncepce (hrubý projekt) základní uspořádání prvků systému pomocí souhrnných zobrazení (např. strukturní schéma, schéma materiálových toků, základní rozdělení ploch aj.). 3. Dispozice horizontální a vertikální rozmístění všech prvků systému v určeném prostoru, podrobné propočty, organizační a informační vazby (realizační dokumentace projektu). 4. Realizace zahrnuje schvalovací řízení, přípravu realizace (plán, organizační a finanční zajištění), činnosti během vybudování systému a zkušební provoz. Již v této souvislosti je nutné poznamenat, že v rámci diplomové práce je možné zpracovat jen projekt v jednodušší verzi, nebo jeho podstatnou část, ekonomické hodnocení, základní dispozice, plán realizace, organizační zajištění atd. Může jít samozřejmě i o samostatné ekonomické hodnocení atd. jiného dostupného projektu, popř. i nerealizovaného. Podrobněji viz část 4.3. této studie. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 14

15 Kavan (s. 81 ad.) používá následující kategorie projektů: Komplexní dlouhodobé, dalekosáhlé, rozsáhlá struktura, vysoké náklady, subprojekty (inovace řádu, tj. nová varianta, nová generace, nový druh produktu); Speciální střednědobé, omezený dopad, menší organizační struktura a náklady (inovace řádu, tj. reorganizace, kvalitativní adaptace, nová varianta produktu); Jednoduché kratší doba, omezený cíl (inovace řádu, tj. regenerace, kvantitativní změna, změna intenzity a reorganizace). Vedle toho je možné také členit projekty podle obsahu a účelu: Projekty spojené s výstavbou (popř. s rekonstrukcí); Projekty výzkumné a vývojové (zpravidla inovace od 3. řádu výše); Projekty technologické (obvykle inovace řádu); Projekty organizační (změny struktury aj.). Jakkoliv může být rozsah inovačního projektu omezený, je nutné v úspěšné praxi vždy zajistit komplexnost inovační změny, tj. dořešit do konce i vyvolané změny v souvisejících oblastech inovace. Proto i v závěru diplomové práce je nutné jasně vymezit otázky a problémy, které práce nedořešila a jejich vztah k podstatě projektu Odlišné přístupy japonské metody KAIZEN Naše běžné inovační přístupy nejsou ve všech vyspělých zemích stejné. Zvláště velké odlišnosti jsou v japonské praxi. Imai (s. 41) rozeznává dva protichůdné přístupy k pokroku: gradualistický a skokový. Japonské firmy obecně dávají přednost gradualistickému přístupu, zatímco západní firmy přístupu skokovému tedy přístupu, ztělesněnému pojmem inovace. Inovace je dramatická a poutá na sebe spoustu pozornosti. Na druhé straně strategie KAIZEN je často nedramatická a nenápadná. Hlavní rozdíly obou strategií sestavil Imai (s. 42) do následující názorné tabulky. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 15

16 KAIZEN 1. Účinek Dlouhodobý a dlouho trvající, ale nedramatický Inovace Krátkodobý, ale dramatický 2. Tempo Malé kroky Velké kroky 3. Časový Kontinuální Přerušovaný a nepřírůstkový rámec a přírůstkový 4. Změny Postupné Náhlé a přechodné a neustálé 5. Účast Všichni Několik vybraných šampiónů 6. Přístup Kolektivismus, skupinové úsilí, systémový přístup 7. Typ změny Udržování a zdokonalování 8. Impuls Konvenční knowhow Drsný individualismus, individuální nápady a úsilí Přestavba od základů Technologické průlomy, nové vynálezy, nové teorie 9. Praktické požadavky 10. Zaměření úsilí 11. Kritéria hodnocení Minimální investice, ale velké úsilí na udržení Lidé Procesy a úsilí o dosažení lepších výsledků 12. Výhody Funguje dobře v pomalu rostoucí ekonomice Vysoké investice, ale málo úsilí na udržení Technologie Výsledky a zisk Vhodnější pro rychle rostoucí ekonomiku. V praktickém životě podniků to vede např. k tomu, že v amerických podnicích se daleko více cení inženýři ve výzkumu a v inovacích, než ve výrobě. Naproti tomu v japonských firmách se těší stejnému uznání výrobní inženýři jako výzkumní a rozvojoví pracovníci. Z toho vyplývá i silná stránka japonské technologie, jakou je úzké propojení mezi vývojem, projekcí a výrobním procesem. V Japonsku se výroba rozbíhá okamžitě a rychle dosahuje miliónu kusů výrobků ročně. To americké a evropské firmy nedokáží. (Pozn.: kaizen je japonsky zdokonalování.) Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 16

17 Možností aplikace metody KAIZEN v našich podmínkách se zabýval Kavan (2007, s. 195 ad.) a podrobně popsal použití této metody ve VÚB Ústí nad Orlicí, a.s. (s. 203 ad.). Ve stejném poměru, jako je metoda KAIZEN k inovacím, je metoda reengineering (viz Hammer) k procesním inovacím. Tato metoda analyzuje efektivnost jednotlivých organizačních (firemních) procesů pomocí odzkoušených metodických postupů, tj. nabízí určitý rutinní algoritmus zdokonalování procesů. Za procesní inovaci bychom měli spíše považovat právě výsledek, vytvořený odklonem od tohoto logického algoritmu. Obdobně je možné používat ke zdokonalování organizace i metodu benchmarking. Tato metoda se především používá pro srovnání výkonnosti vlastní firmy s nejlepšími firmami v oboru (viz Karlöf). Je vymezována jako soustavný a systematický proces zaměřený na porovnávání efektivnosti vlastní firmy z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými firmami. Benchmarking je samozřejmě užitečné využívat i za jinými cíli. Samotné postupy benchmarkingu jsou obdobné jako v jiných příbuzných analytických metodách a člení se na pět fází: Rozhodnutí o tom, co podrobit benchmarkingu (úkol může být samozřejmě zadán šíře, na různé oblasti, vyžadující inovace). Výběr podniku pro benchmarking (vyhledání nejlepších firem v oboru, avšak velikostně srovnatelných s vlastní firmou). Shromáždění spolehlivých informací o srovnávaných firmách. Analýza, zaměřená na zjištění srovnatelných a nesrovnatelných faktorů úspěchu. Realizace závěrů ve firmě, a to jak v podobě okamžitých praktických zlepšení, tak v podobě závěrů pro závažnější změny organizace. Tato metoda je užitečná i pro malé a střední podniky, zatímco se v odborné literatuře jinak většinou publikují zkušenosti největších světových firem, které jsou prakticky pro malé a střední podniky nepoužitelné. Ve srovnání s jinými analytickými metodami u benchmarkingu vyniká přímočarost, rychlost a zaměření na zjištění faktorů, použitelných ve firmě ke zlepšení postavení firmy ve srovnání s konkurencí. Při této metodě se ovšem nezjistí, co konkurence připravuje zase nového. Proto velké firmy zpravidla provádějí permanentní analýzu trhů, konkurence, technologických trendů atd. Pro management inovací má tato metoda význam nejen jako zdroj nových oblastí pro vlastní inovační tvorbu, nýbrž i jako možnost přímo převzít osvědčené inovace do vlastního provozu ( inovační následovnictví ). Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 17

18 Z hlediska zaměření této studie je možné si povšimnout, že benchmarking je možné použít i pro srovnávání své individuální inovační praxe s nejlepšími inovátory v oboru, v podniku apod Řízení sebe sama Do knihy Výzvy managementu pro 21. století zařadil Drucker závěrečnou kapitolu Řízení sebe sama. Sem zařadil témata: V čem jsou mé přednosti? Kam patřím? Co je mým přínosem? Jaká je má vztahová odpovědnost? Co budu dělat v druhé polovině života? Lidé se většinou domnívají, že vědí, v čem jsou dobří. A obvykle se mýlí. (Drucker 2000, s. 157). Je nutné analyzovat své skutečné výsledky, umět si doplnit své znalosti v oblastech svých předností a snažit se v nich nacházet a uplatnit inovace. Občas je nutno si položit otázku, kde a jak dosáhnu významných výsledků. Tento přístup osvětluje plasticky náplň pojmu inženýrská tvořivost. Inovace je vždy destabilizací současného stavu. Vedení podniku nemusí mít inovátory vůbec v lásce. Opakem inovace je zastarávání a rutina. To je důvodem proč se inovace setkávají s takovým množstvím překážek a někdy s velkým odporem (Krchová, s.10). Obecnější pojem než inovace jsou invence. Invence jsou kvalitativní změny v oblasti myšlení, změny struktury poznatků a vědění. Všechny invence tedy nepřipravují inovace, pouze jejich pozitivní část. Podle hloubky změny poznatků je možné invence třídit do následujících stupňů: Nultý stupeň (akceptace) je převzetí poznatku beze změny (žádná tvůrčí aktivita). První stupeň (imitace) je napodobení řešení již existujícího jinde se stejnou funkcí. Druhý stupeň (analogie) je převedení poznatku z jiné vědní oblasti. Třetí stupeň (absolutní invence) je zcela nové poznání. (Krchová, s. 10). Drucker (1993a, s. 164) obdobně rozlišuje tři druhy nových poznatků: Především je to neustálé zdokonalování postupu, výrobku nebo služby Japonci, kteří to umějí nejlépe, tomu říkají kaizen. Dalším druhem je exploatace, nepřetržité využívání existujících znalostí k vyvíjení nových, rozdílných výrobků a služeb. Konečně posledním druhem jsou skutečné inovace. Tyto tři způsoby uplatňování znalostí k dosažení změny v ekonomice (a stejně tak ve společnosti) musí být rozvíjeny společně a současně. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 18

19 Inženýrská tvořivost směřuje k řízení sebe sama od invence ke konkrétnímu inovačnímu projektu. Konečným kritériem jeho úspěšnosti v realitě je samozřejmě zákazník. Zkouškou inovace není zkoumání, zda se věc líbí nám. Jde o to, zda ji žádají zákazníci a zda za ní také zaplatí (Drucker 2006, s. 84). Na problematiku inovace bezprostředně navazuje problematika ochrany výsledků samostatné práce. Výsledek individuální tvořivosti je samozřejmě předmětem duševního vlastnictví tvůrce. Jedná se o nehmotné statky, které jsou vytvořeny tvůrčí činností člověka. Nemusí mít ani hmotné zpodobnění (na rozdíl od vynálezu). Nový poznatek lze v ČR chránit třemi způsoby: Utajení poznatku lze provést podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v novel. znění; Zpřístupnění poznatku se provádí podle zákonů o průmyslových právech; Podle autorského zákona č. 12/2000 Sb. lze zveřejnit poznatek jako publikaci (dílo). (Rydvalová, s. 5). Na ochranu duševního vlastnictví inovátorů je zaměřena řada specializovaných prací, proto nepokládáme za nutné tuto problematiku zde dále rozvíjet. Je možné odkázat např. na práci Jáč aj. (2005 s.59 64) Dílčí závěry k části Dosavadní poznatky řady vědních oborů, a především psychologie a pedagogiky, umožňují zkoumat i problematiku tvořivosti, jejího rozvoje a využití, a také navrhovat příslušné pedagogické metody rozvíjející tvořivost. 2. Inženýrská tvořivost má ve srovnání s jinými oblastmi tvořivosti, jako je umělecká tvořivost atd. své zvláštnosti, které souvisejí s výrobními, obchodními, organizačními apod. provozy, v nichž se uplatňuje. Nezbytným kritériem této činnosti je proto vždy ekonomická efektivnost. 3. Dosavadní zkušenosti z managementu inovací a z vysokoškolské výuky umožňují učinit závěr, že je možné své návyky inženýrské tvořivosti zlepšovat. To ovšem neznamená, že všichni mohou dosáhnout stejné úrovně tvořivosti. Naopak, rozdíly v tvořivosti mezi špičkovými inovátory a řadovými inženýry mohou být značné. Na druhé straně ekonomický výsledek jedné zdařilé inovace může mnohonásobně převýšit velké množství inovací jiných. Sešit č.: 13 Tvorba inovačních projektů Strana: 19