Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hexpol Compounding, s.r.o. ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hexpol Compounding, s.r.o. ze dne 01.03. 2015"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hexpol Compounding, s.r.o. IČ: , se sídlem Uničov, Šumperská 1344, PSČ , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka ze dne Rozsah aplikace obchodních podmínek a aplikovatelnost českého právního řádu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej výrobků společnosti Hexpol Compounding, a.s. a v níž na straně prodávajícího stojí společnost Hexpol Compounding, s.r.o., IČ: , se sídlem Uničov, Šumperská 1344, PSČ , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany mohou svá práva a povinnosti vymezená těmito všeobecnými obchodními podmínkami upravit odchylně od těchto všeobecných obchodních podmínek pouze na základě výslovného ujednání obsaženého v kupní smlouvě. Upraví-li smluvní strany svá práva a povinnosti v kupní smlouvě výslovně takovým způsobem, že jej lze považovat za ucelenou úpravu těchto práv a povinností smluvních stran, pak tato úprava obsažená v kupní smlouvě má přednost před všeobecnými obchodními podmínkami. Pakliže došlo mezi smluvními stranami před uzavřením písemné kupní smlouvy k jakýmkoli jednáním, ať již ústním, či písemným, veškerá ujednání, nebyla-li začleněna do uzavřené písemné kupní smlouvy, pozbývají okamžikem uzavření této smlouvy jakéhokoli významu a strany k nim již nebudou přihlížet. Pro případ, že by i kupující při své obchodní činnosti používal svých všeobecných obchodních podmínek, sjednali prodávající a kupující, že tyto nebudou mít vliv na smluvní vztahy mezi prodávajícím Hexpol Compounding, s.r.o. a kupujícím založené kupní smlouvou, jejímž předmětem je prodej výrobků společnosti Hexpol Compounding, a.s. použity, s výjimkou případu, kdy smluvní strany použití všeobecných obchodních podmínek kupujícího jako celku či kteréhokoli ustanovení z nich výslovně v uzavírané kupní smlouvě nesjednají. Práva a povinnosti smluvních stran založené kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami mezi společností Hexpol Compounding, a.s. jako prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Použití kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno, není-li smluvními stranami stanoveno v uzavřené kupní smlouvě jinak.

2 2. Návrh na uzavření smlouvy (nabídka) a jeho přijetí Prodávající není vázán obecnou nabídkou svých výrobků a služeb učiněných blíže neurčenému okruhu subjektů, je však vázán návrhem na uzavření smlouvy, který učinil konkrétnímu subjektu, či subjektům dostatečně určitým a srozumitelným způsobem a projevil výslovně vůli být vázán tímto návrhem v případě jeho přijetí. Nestanoví-li prodávající v daném návrhu na uzavření smlouvy výslovně jinak, je vázán tímto návrhem po dobu 14. kalendářních dní ode dne jeho doručení druhému subjektu či subjektům. Za včasné přijetí návrhu na uzavření smlouvy je považováno odeslání akceptace návrhu na uzavření smlouvy nejpozději poslední den lhůty formou u. Je-li součástí návrhu na uzavření smlouvy učiněného prodávajícím specifikace produktové směsi, receptura, nebo jsou uvedeny míry, váhy, doloženy výkresy či vyobrazení pak tyto jsou prodávajícím uváděny toliko informativně a přesná a závazná specifikace těchto parametrů bude obsažena v uzavřené kupní smlouvě. Kupní smlouva musí mít písemnou formu, přičemž příslušné projevy vůle nemusí být učiněny na téže listině. 3. Dodání výrobků a jejich zabezpečení pro přepravu, místo plnění Lhůty pro dodání předmětu koupě budou smluvními stranami přesně specifikovány v uzavřené kupní smlouvě. Sjednané termíny dodání předmětu koupě mohou být prodávajícím překročeny z důvodu, že kupující neuhradil prodávajícímu ve sjednaném termínu splatnosti kteroukoli platbu, kterou byl vůči prodávajícímu povinen. Sjednaný termín dodání se v tomto případě prodlužuje o lhůtu, po níž je kupující s provedením úhrady v prodlení, nesjednají-li smluvní strany jinak. Prodávající v tomto případě není v prodlení se splněním svého závazku dodání předmětu koupě. Dále se lhůta dodání prodávajícím prodlužuje v důsledku působení vyšší moci. Místo splnění závazku se dle shodné vůle smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními INCOTERMS Smluvní strany sjednaly, že v případě použití doložky EXW nebo FCA se místem splnění závazku rozumí sídlo prodávajícího nebo v kupní smlouvě výslovně odlišně sjednané místo splnění závazku. Nakládka předmětu koupě sjednaná dle doložek EXW nebo FCA může být splněna dle shodné vůle stran zejména ve stanovené provozní době prodávajícího tedy v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 6:00 do 22:00. Kupující je povinen tuto dobu respektovat, v případě nesjednaného nerespektování provozní doby prodávajícího kupujícím není prodávající v prodlení se splněním svého závazku až do doby provedení řádného odběru kupujícím. V kupní smlouvě mohou smluvní strany výslovně sjednat, že i v případě sjednané parity EXW, FCA bude dodání předmětu koupě prodávajícím provedeno v místě a době stanovené kupujícím. Za tuto službu náleží prodávajícímu samostatná úhrada mimo rámec sjednané kupní ceny, okamžikem splnění závazku se v tomto případě rozumí okamžik dodání předmětu koupě ve sjednaném místě a čase. Pro případ prodlení kupujícího s poskytnutím náležité součinnosti ke splnění závazku prodávajícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tím spojené a to před fyzickým předáním předmětu koupě.

3 Stanoví-li kupní smlouva povinnost prodávajícího dodat předmět prodeje do určitého termínu nebo v určitém časovém rozmezí, je prodávající oprávněn plnit v kterýkoliv den této lhůty v provozní době kupujícího. Stanoví-li kupní smlouva povinnost prodávajícího dodat předmět prodeje v určitém časovém období v den určený kupujícím, je kupující povinen prodávajícímu konkrétní den dodání/ odebrání zboží písemně sdělit nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu prodeje, bude prodávajícím předmět prodeje uskladněn na náklady kupujícího. Náklady s tím spojené bude kupující povinen hradit prodávajícímu na základě jim vystavené faktury. Prodávající je povinen o uskladnění předmětu prodeje kupujícího vyrozumět a vyzvat jej k převzetí předmětu prodeje v dodatečné lhůtě 3 pracovních dnů. Jestliže kupující nepřevezme dodané zboží ani v takto stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní ceny podle kupní smlouvy a náklady na likvidaci předmětu prodeje ve výši 60 EUR/tunu. Smluvní strany sjednaly, že pro případ, že by byla výše uvedená platba stanovena v českých korunách, bude částka v eurech přepočítána dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje v obvyklém balení zajišťujícím předmět koupě pro dobu přepravy. Kupující je povinen informovat prodávajícího o poškození předmětu prodeje během přepravy z důvodu nedostatečného balení bezprostředně při přijetí předmětu prodeje. Předčasné odstranění obalu z předmětu koupě provedené nikoli dle pokynu prodávajícího vylučuje uplatnění odpovědnosti za vadu materiálu vzniklou v důsledku změny chemických, fyzikálních a jiných vlastností předmětu koupě souvisejících nebo vyvolaných s tímto zásahem do předmětu koupě. Kupující je povinen respektovat doporučené skladovací podmínky stanovené na štítku každého obalu a dobu expirace rovněž stanovenou na štítku každého obalu. V případě použití obalů, které jsou prodávajícím deklarovány jako vratné jsou tyto ve výhradním vlastnictví prodávajícího. Kupující je povinen tyto obaly vrátit v nepoškozeném stavu v co nejkratší době nejpozději však do 1 měsíce od obdržení předmětu prodeje a zároveň dodržovat maximální limity počtu jednotek balení stanovené prodávajícím. Limity mohou být prodávajícím měněny měsíčně na základě nakupovaného množství výrobků a dostupnosti jednotlivých typů balení. V případě prodlení kupujícího s vrácením vratných obalů popř. s nedodržením stanovených limitů počtu jednotek balení bude kupující povinen po předchozím upozornění prodávajícím hradit prodávajícímu na základě jim vystavené faktury níže uvedenou cenu balení: a) Kovová ohradová paleta: 125 EUR/kus b) Plastový box: 250 EUR/kus Smluvní strany sjednaly, že pro případ, že by byla výše uvedená platba stanovena v českých korunách, bude částka v eurech přepočítána dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace.

4 Smluvní strany sjednaly možnost prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu zálohy za vratné obaly. Smluvní strany sjednaly pro případ, že vratné obaly nebudou kupujícím vráceny řádně a včas, oprávnění prodávajícího ponechat si již uhrazenou zálohu za vratné obaly jako smluvní pokutu s tím, že vratné obaly přecházejí do vlastnictví kupujícího. Prodávající má zároveň z důvodu nedostatku vratných obalů způsobeného prodlením se splněním shora uvedené povinnosti právo změnit typ obalu na nevratný a požadovat od kupujícího úhradu vzniklých vícenákladů, nebo má právo odložit sjednané termíny dodání předmětu dalších objednávek na období, kdy kupující splní své závazky ohledně vracení vratných obalů. Kupující akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek s výše vedeným vyslovuje souhlas. 4. Cena a platební podmínky, zajištění závazku Kupující se zavazuje zaplatit za předmět koupě podle kupní smlouvy, včetně příslušenství kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě nebo podle ceníku platného v době uskutečnění dodávky. Ke kupní ceně sjednané v kupní smlouvě je prodávající oprávněn připočíst daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající příslušným právním předpisům. V případě, že z kupní smlouvy nebo z povahy zboží vyplývá, že množství zboží je nebo může být určeno pouze přibližně, je prodávající oprávněn dodat zboží s odchylkou +/- 100 kg oproti množství zboží uvedenému v kupní smlouvě. Kupující je v takovém případě povinen zaplatit cenu skutečně dodaného zboží. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nebo její část na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím, který je prodávající oprávněn vystavit a dodat v okamžiku dodání předmětu koupě kupujícímu. Pokud má být podle kupní smlouvy kupní cena předmětu koupě kupujícím zaplacena před dodáním zboží, je kupní cena splatná na základě zálohového listu (zálohové faktury), který je prodávající oprávněn vystavit po uzavření kupní smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v tomto zálohovém listě. Prodávající v takovém případě není povinen dodávku uskutečnit před zaplacením kupní ceny. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny, kromě označení smluvních stran a náležitostí stanovených příslušnými právními předpisy minimálně: číslo nebo označení potvrzené objednávky, nebo číslo uzavřené kupní smlouvy, datum zdanitelného plnění den dodání. Za den splnění závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu se považuje vždy den, kdy budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně připsány na účet prodávajícího uvedený na faktuře. V případě, že je splatnost kupní ceny sjednána ve splátkách, může prodávající žádat zaplacení celé kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty pro nesplnění některé splátky. Tohoto práva může prodávající využít vždy nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se splněním povinnosti uhradit kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na smluvní či zákonný úrok z prodlení, stejně tak jako na náhradu škody a náhradu nákladů přepravy a uskladnění není tímto ustanovením dotčen.

5 Pro případ prodlení kupujícího se splněním jeho splatného závazku vůči Hexpol Compounding, a.s. je prodávající oprávněn požadovat zajištění závazku ve formě blankosměnky kupujícího, ve které není vyplněn údaj směnečné sumy, která má být proplacena. Kupující zároveň udělí prodávajícímu neodvolatelné směnečné právo vyplňovací, které jej opravňuje k tomu, aby na blankosměnce doplnil chybějící náležitost, tj. směnečnou sumu tak, že jako směnečnou sumu uvede částku odpovídající aktuální výši splatné pohledávky prodávajícího vyplývající z této smlouvy ke dni vyplnění směnečné sumy, tedy dlužnou kupní cenu nebo její část, nesplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení a další náklady specifikované těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Prodávající je povinen nevyužitou blankosměnku protokolárně předat kupujícímu zpět a k výzvě kupujícího mu vydat kvitanci úhrady zajištěného dluhu. 5. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě okamžikem úplného uhrazení sjednané kupní ceny s veškerým jejím příslušenstvím. Kupující bere na vědomí, že do tohoto okamžiku není oprávněn s předmětem koupě jakkoliv nakládat, např. předat kterékoli třetí osobě. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě kupujícím, respektive okamžikem, kdy se kupující dostal do prodlení se splněním své povinnosti k poskytnutí náležité součinnosti k předání předmětu koupě, nebo se dostal do prodlení se splněním své povinnosti předmět koupě řádně převzít. 6. Záruka za jakost a práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě je dodán v jakosti či provedení dle technických specifikací prodávajícího. Prodávající dále odpovídá za množstevní vady. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve smlouvě. Kupující je povinen předmět koupě bezodkladně po jeho dodání překontrolovat s odbornou péčí tak, aby mohl prodávajícímu oznámit veškeré vady. Oznámení případných zjevných vad zejména vad množstevních a vad obalu kupujícím musí být provedeno vůči prodávajícímu nejdéle ve lhůtě nejdéle 3 pracovních dnů ode dne převzetí předmětu koupě, a to písemnou formou. Kupující je povinen podrobně vymezit zjištěné vady a tyto případně doložit pořízenou fotodokumentací. Kupující je oprávněn po této lhůtě reklamovat u prodávajícího pouze takové vady, které nebylo objektivně možno při řádné odborné prohlídce seznat. I v případě vad později najevo vyšlých, je kupující povinen reklamovat tyto vady vůči prodávajícímu ve lhůtě nejdéle 3 pracovních dní ode dne jejich zjištění, a to shodným způsobem, jako v případě seznatelných vad. Za seznatelné vady smluvní strany považují rovněž vady v množství, či druhu a jakosti předmětu koupě.

6 Kupující má právo uplatnit nároky ze záruční odpovědnosti prodávajícího upravené občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, kdy je rovněž oprávněn reklamovat pouze ty vlastnosti předmětu koupě, které vychází z nedodržení podmínek technické specifikace předmětu koupě prodávajícím. Pokud se jedná o odpovědnost prodávajícího za množstevní vady má kupující právo uplatnit následující nárok: - v případě množstevních vad má kupující právo na dodání chybějícího zboží. Záruční lhůta je určena v technických specifikacích a dle shodné vůle stran není nikdy delší než datum expirace. Datum expirace je vyznačeno na štítku předmětu koupě. Pro účely co nejefektivnějšího vyřízení reklamace kupujícího se kupující zavazuje zaslat technickému oddělení prodávajícího následující: - specifikaci předmětu koupě jeho popis, číslo objednávky, skupinové číslo předmětu koupě, a sdělit datum dodání předmětu koupě - popis vady předmětu koupě zejména její charakter a rozsah, příp. jak se projevuje - vzorek vadného předmětu koupě a jemu odpovídající z něj vyrobený výrobek V případě, že prodávající shledá reklamaci kupujícího oprávněnou, smluvní strany se dohodnou, zda reklamovaný materiál bude prodán se slevou, vrácen nebo zlikvidován kupujícím. Kupující není oprávněn nakládat s reklamovaným předmětem koupě bez předchozího souhlasu prodávajícího. Kupující musí zajistit, aby předmět koupě, který je určen k navrácení zpět prodávajícímu byl řádně zajištěn proti jakékoliv kontaminaci a vulkanizaci, vrácen urychleně zpět použitím stejného postupu a prostředků, které byly použity prodávajícím. Při nedodržení těchto podmínek, bude nárok vyplývající z reklamace částečně snížen o odpovídající vzniklou škodu na předmětu koupě. Smluvní strany sjednaly, že pokud to bude možné, předmět koupě k vrácení prodávajícímu by měl být naložen na dopravní prostředek společně s vratnými obaly směřujícími k prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným skladováním a nakládáním s předmětem koupě, zpracováním předmětu koupě, nebo jeho užitím. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit uplatnění svého práva z vadného plnění nebo ze záruky za jakost nejpozději v poslední den záruční doby. V případě, že kupující neuplatní své právo z odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění nebo ze záruky za jakost ve výše uvedených lhůtách, jeho nároky z odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění a z poskytnuté záruky za jakost zanikají. K oprávněnosti uplatněné reklamace se prodávající vyjádří nejpozději ve lhůtě třiceti kalendářních dnů od data oznámení příslušné vady. V případě, že v době uplatnění nároku kupujícího ze záruky za jakost nebo z práv z vadného plnění je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, není prodávající povinen započít s případnou opravou předmětu koupě dříve, než kupující zaplatí dlužnou částku prodávajícímu nebo ji složí do advokátní úschovy, ze které bude uvolněna po odstranění vad prodávajícímu, nebo jako sleva z kupní ceny kupujícímu. Toto právo prodávající nemá pouze v případě, že z neodstranění vad předmětu koupě hrozí kupujícímu či třetím osobám vznik závažných škod na životě, zdraví, či ohrožení životního prostředí.

7 Veškerá další odpovědnost, která nevyplývá z těchto všeobecných obchodních podmínek, či závazné platné právní úpravy na straně prodávajícího je vyloučena. 7. Vyšší moc Vyšší moc je neobyčejná, nepředvídatelná, objektivně neodvratitelná okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí objektivně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Vyšší mocí je tak zejména přírodní pohroma, válečná událost, epidemie, nedostatek surovin, stávka, atd. V případě vzniku událostí, které mají povahu vyšší moci a znemožní prodávajícímu plnění smluvních povinností, je prodávající oprávněn k přiměřené úpravě dodací lhůty o dobu, po kterou překážka trvala nebo od smlouvy odstoupit, v obou případech bez jakékoliv povinnosti k náhradě škody. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Za přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění se považuje lhůta minimálně 5 měsíců. 8. Odstoupení od smlouvy Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě, že: - kupující poruší sjednanou výhradu vlastnictví - kupující se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se prodávající mohl domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat, - kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek či uzavřené kupní smlouvy, zejména je v prodlení se splatností kupní ceny delšího 15 dní, nebo je v prodlení s poskytnutím náležité součinnosti prodávajícímu delšího 15 dní - kupující poruší ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, na závadný stav je prodávajícím písemně upozorněn, přičemž závadný stav neodstraní ani po upozornění prodávajícím a po stanovení přiměřené lhůty. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených kupní smlouvou. Odstoupit od kupní smlouvy lze toliko formou doručeného dopisu s dodejkou odeslaného na adresu sídla příslušné smluvní strany, nebo prokazatelným doručením odstoupení do datové schránky s uvedením důvodu pro odstoupení od kupní smlouvy. Pokud takováto písemnost nebude adresátovi (smluvní straně) skutečně doručena ani po uplynutí 10 dní od jejího odeslání, je považována za řádně doručenou. V případě odstoupení od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran podle kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou nikterak dotčeny existující nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly z důvodu porušení povinností podle této smlouvy. Dále nejsou odstoupením od kupní smlouvy dotčena ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, tj. ujednání týkající se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a další ujednání, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8 9. Další ujednání Kupující je povinen na vlastní nebezpečí a náklady obstarat dovozní licenci nebo jiná úřední povolení, vyřídit veškeré celní formality nutné pro dovoz výrobků a uhradit clo, daně, poplatky a další výdaje spojené s dovozními celními formalitami. Kupující není oprávněn postoupit nebo zastavit jakékoliv své pohledávky z této smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své započitatelné pohledávky vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit jakékoliv změny týkající se jeho registrace k DPH, která má vliv na kupní cenu podle kupní smlouvy. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu koupě. 10. Vlastnická práva Kupující svým podpisem připojeným v závěru těchto podmínek stvrzuje, že je mu známo, že veškeré receptury dodávaných předmětů koupě jsou výhradním vlastnictvím prodávajícího a s těmito není oprávněn se seznamovat, a dále bere na vědomí, že v případě, že receptura byla vyvinuta prodávajícím dle požadavků kupujícího, zůstává výhradním vlastnictvím prodávajícího. Prodávající je i v tomto případě osobou výlučně oprávněnou s touto recepturou disponovat. Pro případ, že by se kupující náhodně seznámil s recepturami prodávajícího, je povinen o této skutečnosti prodávajícího neprodleně informovat a takto zjištěné skutečnosti žádným způsobem nepoužít. Za škodu vzniklou porušením této povinnosti odpovídá kupující v plné výši. 11. Závěrečná ustanovení Smluvní strany sjednaly, že veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dle českého práva u českého soudu, konkrétně pak u místně příslušného soudu dle místa sídla prodávajícího. Kupní smlouvu a tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou. Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek bylo soudem posouzeno jako neplatné, neúčinné či nevynutitelné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v maximální možné míře zachovalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku. Se shora uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami jsem se podrobně seznámil, v plném rozsahu s těmito souhlasím, což jako osoba oprávněná jednat stvrzuji svým podpisem. V..dne..

9 .

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží právnickým osobám či osobám,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o. 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (také VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro veškeré

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti PHARMING, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti PHARMING, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti PHARMING, a.s. IČ: 453 11 013, se sídlem: Praha 3, Milíčova 8/434, PSČ 130 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1397 Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VIP GAS s.r.o. se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá identifikační číslo: 286 22 758 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Narmo, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1954/7, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 014 59 180, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více