ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin podle Zásad, kterými se stanovovaly podmínky pro poskytování dotací pro roky na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (dále jen Zásady ) 1.1 X aplikovaný výzkum experimentální vývoj 1.2. Podprogram 2 Vyhledávání a výzkum donorů vyšší tolerance k původcům nejvýznamnějších chorob a škůdcům polních plodin, ovocných plodin, zelenin, chmele a révy vinné 1.3. Název projektu Vyhledávání, výzkum a charakterizace vhodných donorů vybraných olejnin a luskovin s vyšší tolerancí k významným houbovým chorobám a škůdcům při zachování základních agronomických parametrů výnosu a kvality 1.4. Anotace řešení projektu Neustálé navyšování pěstebních ploch řepky ozimé (Brassica napus L.) za posledních 15 let přináší současně problémy s rozšiřujícím se spektrem chorob a živočišných škůdců, s vyšším infekčním tlakem již známých houbových chorob a škůdců, které významnou měrou limitují výnos této komodity. Řepka se tak stala plodinou, u které je několikanásobná aplikace pesticidů během vegetace důležitým intenzifikačním faktorem. To vše znamená negativní dopady na naše životní prostředí. Jednou z cest je ozdravení plodiny cestou zvýšení přirozené tolerance, popřípadě částečné rezistence k nejvýznamnějším chorobám, případně škůdcům při zachování nejdůležitějších agronomických vlastností a kvality. Hlavní důraz je

2 kladen na zvýšení odolnosti k významným houbovým chorobám jako je Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum, příp. Verticillium dahlie. Po zkušenostech s různou citlivostí genotypů řepky proti stonkovým krytonoscům lze očekávat určitou genetickou diverzitu i v odolnosti proti významným škůdcům. Hořčice bílá je v podmínkách zemědělství ČR významnou plodinou, pro kterou jsou zde příznivé podmínky. Vedle domácího využití má významný exportní potenciál do evropských i mimoevropských zemí. Plodina má také nezastupitelný význam v systémech biologického a ekologického zemědělství pro schopnost regulovat zaplevelení a ozdravovat půdu (antinematodní a fungicidní účinky). V mnohých zemích EU je tato plodina jako meziplodina podporována dotacemi. Hrách je významný zdroj bílkovin a velmi dobrá předplodina. Limitujícím faktorem pěstování je komplex antraknóz hrachu. Komplex je tvořen chorobami Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes a Phoma medicaginis var. pinodella. Tento komplex hub vyvolává skvrnitosti listů, stonků a lusků a přechází i na semena a způsobuje vážné škody. 2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PROJEKTOVÝ TÝM SELGEN, a.s ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU SELGEN, a.s ŘEŠITELSKÝ TÝM Ing. Ivana Macháčková, Ing. Zdena Hodanová Ing. Josef Čapek, CSc., Ing. Zuzana Matoušková, Ivan Mikula, Naďa Kubešová Ing. Liška M., Ing. Kreuzman J., Ing. Tyller R., Ing. Kateřina Bělská, techničtí a pomocní pracovníci 2.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ 2008 vytipování a shromáždění genetických zdrojů a rozpracovaných materiálů zásev vyhledaných genetických zdrojů v polních podmínkách na 2 lokalitách,

3 charakterizace donorů a vyhodnocení polní odolnosti k houbovým chorobám a škůdcům selekce sledovaných donorů a vyhledávání dalších genetických zdrojů, vytváření kolekce nových genetických materiálů s požadovanými vlastnostmi a její zásev zásev vyhledaných genetických zdrojů v polních podmínkách na lokalitách, charakterizace donorů a vyhodnocení polní odolnosti ke kořenovým a listovým chorobám, - technická izolace vybraných rostlinných donorů olejnin, vyhledání dalších zdrojů a jejich popis, fytopatologické vyhodnocení kolekce (polní testy odolnosti/ náchylnosti) včetně posouzení i z hlediska výnosu a kvality, zásev obnovené kolekce donorů Ověřování vytvořených genotypů v polních podmínkách na různých lokalitách - zásev vytvořených genetických zdrojů v polních podmínkách na více lokalitách - charakterizace donorů a vyhodnocení polní odolnosti ke kořenovým a listovým chorobám - zajištění osiva genetických zdrojů v technických izolacích - posouzení kvalitativních a výnosových parametrů Ověřování a vytvoření výstupní kolekce genových zdrojů s deklarovanými vlastnostmi vhodných k předání pro šlechtitelské využití AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ V roce 2008 byly postupně vyhledávány a shromažďovány informace o vhodných donorech, které by mohly nést požadované genetické vlohy a stát se potencionálním zdrojem hledaných vlastností. První zásev různorodých genetických zdrojů ozimé řepky byl proveden v srpnu Po celou dobu trvání projektu byla opakovaně vybraná kolekce včetně standardních odrůd zasévána na 2 lokalitách Chlumec nad Cidlinou a Lužany u Přeštic. Parcely byly o výměře 10m 2 ve dvou opakováních, pouze nově vytvořené materiály byly zasévány na menších parcelách. Kolekce byly pravidelně sledovány od zásevu (podzimní infekce patogeny, škůdci, mrazuvzdornost), na jaře byla hodnocena rychlost regenerace, ranost kvetení a poškození stonkovými škůdci, před sklizní byla bonitována infekce houbovými patogeny, odolnost poléhání a zralost. Po sklizni byl hodnocen výnos semene v porovnání na standardní odrůdy a kvalita metodou NIRS. Z polní bonitace v roce 2009/2010 byly získány první poznatky o mrazuvzdornosti, kontrastní výsledky v odolnosti plísni zelné a rezistenci materiálů k hlízence obecné a fomovému černání stonku. Během

4 polního sledování jsme nezaznamenali odrůdové rozdíly v poškození dřepčíkem ani stonkovými krytonosci. Během kvetení byly použity technické izolátory pro zajištění čistého osiva. V dalším zásevovém cyklu 2010/2011 byla kolekce upravena podle zjištěné kvality, na podzim byl opětně sledován zdravotní stav genotypů a míra přezimování, během kvetení bylo zaizolováno dostatečné množství rostlin a nakříženy nové kombinace. Pokračoval další cyklus polních bonitací a výnosových ukazatelů. Stejně tak i další vegetační rok 2011/2012. Před sklizní v roce 2012 byly příznivé podmínky pro šíření infekce houbovými patogeny v polních podmínkách, byly získány kontrastní odrůdové charakteristiky v odolnosti k plísni zelné, fomové hnilobě a bílé sclerotiniové hnilobě. Po vyhodnocení všech dostupných informací byla zaseta větší kolekce všech rozpracovaných a vytvořených materiálů a během vegetace v roce 2013 postupně dokončen výběr souboru vhodných donorů požadovaných vlastností. Hodnocení zdravotního stavu je vyjádřeno bodovou stupnicí 9-1 (odolné náchylné) podle oficiální metodiky ÚKZÚZ. Tyto genotypy vykazují zároveň dostatečně vysoký výnosový potenciál při zachování 00 kvality. Výkonnost vybraných materiálů je vyjádřena relativním výnosem ve víceletých opakovaných polních pokusech ve srovnání se standardami ÚKZÚZ a kvalitativní parametry byly opakovaně testovány screeningovou metodou NIRS (Near Infrared Spectroscopy System), která je využívaná i při oficiálních zkouškách. Obsah GSL je uváděn v sušině semene je stanoven v %. Hodnocení zdravotního stavu bylo prováděno na lokalitě Chlumec nad Cidlinou v polních podmínkách za přirozeného infekčního tlaku a na lokalitě Lužany byla kolekce opakovaně zaseta na pozemku se zvýšeným infekčním tlakem houbových chorob napadajících kořenové krčky rostlin. Opakovaným výběrem byla vytvořena kolekce 8 liniových materiálů, které vykazují zvýšenou odolnost alespoň jednomu významnému houbovému patogenu řepky. U námi vybraných GZ jsme nezjistili průkazné genotypové rozdíly v napadení dřepčíky a stonkovými škůdci v porovnání na standardy, všechny materiály vykazují zvýšenou toleranci k těmto škůdcům a v průběhu projektu nedošlo k významnějšímu poškození rostlin. Mechanismus atraktivity jednotlivých materiálů pro stonkové a jiné škůdce je zřejmě závislý na více faktorech současně (vhodné povětrnostní podmínky, lokalizace pokusu, obsah celkových GSL v rostlinné hmotě, obsah jednotlivých glykosidů, obsah fenolických sloučenin, atd.).

5 Každý z vybraných genotypů znamená přínos pro šlechtitelskou práci, podle charakteristiky jsou to materiály s vysokou tolerancí a zvýšenou rezistencí alespoň k jedné z hospodářsky důležitých houbových chorob řepky při zachování kvality a výnosového potenciálu. V každém roce řešení projektu bylo nakříženo 15 až 20 nových populací s využitím odrůd pracovního sortimentu evropských odrůd hořčice bílé. Mezi dostupnými odrůdami nebyla nalezena žádná s významnější rezistencí proti hlízence a plísni zelné. Celkem bylo nakříženo 101 nových populací.každoročně byly zakládány šlechtitelské školky populací v jednotlivých generacích (mikrozkoušky, zkoušky výkonu V1 a V2, lokalitní zkoušky) ve kterých byly hodnoceny významné hospodářské vlastnosti: výnos semene, kvalita semene (HTS, podíl šedivých semen), odolnost k chorobám a poléhání. Celkové rozsahy šlechtitelských školek na stanici v Krukanicích byly v jednotlivých letech 2 až 4 ha. Průměrně bylo v jednotlivých letech pracováno s cca 150 až 200 populacemi.v testech na odolnost k hlízence provedených v letech 2011 až 2013 bylo prozkoušeno celkem 216 populací (kmenů), nebyly však nalezeny žádné genotypy s prokazatelně zvýšenou odolností k této chorobě. Problém testování k chorobě v polních podmínkách jsou nestabilní klimatické podmínky ovlivňující rozvoj choroby, a to i při umělé infekci. Vydatné srážky v dubnu2009 a následné vysoké teploty v květnu umožnily nástup kořenových chorob nebývale brzy a to ještě před květem hrachu, selekce na kořenové choroby byla značná a to jak ve zkouškách výkonu, tak kmenech. Asi čtvrtinu kmenů jsme pro následné přesetí museli sklízet ručně. Pro výběr rostlin s odolností na padlí jsme udělali pozdní výsev , 47 parcel generace F2 po 100 zrnech bylo vybráno 159 rezistentních rostlin a ihned po sklizni posláno na přemnožení do Chile. Dále jsme provedli výběr rostlin na padlí ve Smržicích. Testy na obsah dusíkatých látek a antinutričních látek proběhly dle plánovaného rozsahu. Pokusy na lokalitě Chlumec a Krukanice byly velmi vydařené. Na ostatních lokalitách byl hrách do jisté míry poškozen suchem. V Uhřeticích a Smržicích vodou, v Šumperku a ve Veselíčku, v Lužanech byly pokusy ovlivněny nadměrným výskytem kořenových chorob Rostliny zaslané do Chile (rezistentní na padlí) byly úspěšně namnoženy a byly zasety na ŠS Lužany do zkoušek výkonu, vlhké a chladné počasí v květnu opozdilo vegetaci na celém území ČR, vydatné přívalové srážky poškodily pokusy na lokalitách Chlumec a Úhřetice. Tam byly pokusy zcela nehodnotitelé. Poškození vodou se projevilo na lokalitě Šumperk a Smržice. Tropické teploty, které

6 nastoupily počátkem července byly příčinou rychlého ukončení vegetace, malého napadení kořenovými chorobami a téměř žádným výskytem listových chorob. Na lokalitě Lužany bylo možné provést výběry rostlin ze všech generací a v dobré kvalitě. Znaky získané během vegetace byly použitelné pro další hodnocení. Dále jsme provedli výběr rostlin na padlí ve Smržicích ve foliovnících. Testy na obsah dusíkatých látek a antinutričních látek proběhly dle plánovaného rozsahu Bylo nakříženo 348 kombinací hrachu, dále bylo zaseto 83 kombinací F 1,524 parcel populací F 2 na výběry rostlin,1506 kmenů velkých generace Fst-F 3 pouze na výběry,6420 kmenů malých(1m) určených pro sklizeň na zásev V1.Dále byly zasety zkoušky výkonu V členů po jednom až dvou opakováních,a zkoušky výkonu V členů ve třech opakováních celkem 8 bloků 4000 parcel. Rezistenti na padlí byly úspěšně namnoženy ve zkouškách výkonu V1 a byly zasety na ŠS Lužany do zkoušek výkonu V2.Na lokalitě Lužany a Chlumec bylo možné provést výběry rostlin ze všech generaci a v dobré kvalitě, znaky získané během vegetace byly použitelné pro další hodnocení. Dále byl proveden výběr rostlin rezistentních na padlí ve Smržicích a také na lokalitě Lužany. Testy na obsah dusíkatých látek a antinutričních látek proběhly dle plánovaného rozsahu Bylo nakříženo 363 kombinací hrachu, dále bylo zaseto 104 kombinací F 1,650 parcel populací F 2 na výběry rostlin, 1499 kmenů velkých generace Fst- F 3 pouze na výběry, 5248 kmenů malých (1m) určených pro sklizeň na zásev V1.Dále byly zasety zkoušky výkonu V členů po jednom až dvou opakováních a zkoušky výkonu V členů ve třech opakováních, celkem 8 bloků 3850 parcel. Rezistenti na padlí byly zkoušeni na lokalitních pokusech ŠS Lužany, Chlumec a Krukanice, pokračovalo množení nově vybraných rezistentů v kmenech zkoušení ve zkouškách výkonu V 1 a V 2 na ŠS Lužany. Na lokalitě Lužany a Chlumec bylo možné provést výběry rostlin ze všech generaci a v dobré kvalitě, znaky získané během vegetace byly použitelné pro další hodnocení. Dále byl proveden výběr rostlin rezistentních na padlí ve Smržicích. Testy na obsah dusíkatých látek a antinutričních látek proběhly dle plánovaného rozsahu. Byl zaznamenán zvýšený výskyt viróz v populacích F 2 a provedena selekce napadených rostlin při hodnocení výběrů. Zkoušky výkonu byly ovlivněny pozdním mrazíkem z V roce 2013 bylo nakříženo 163 kombinací hrachu, dále bylo zaseto 127 kombinací F 1.Dále 630 parcel populací F 2 na výběry rostlin,1371 kmenů velkých generace Fst-F 3 také na výběry rostlin.4338 kmenů malých(1m) určených pro sklizeň na zásev V1.Do zkoušek výkonu bylo zaseto 2407 parcel V1 a 915 parcel V2 s kontrolami to bylo celkem 8 bloků 4000 parcel. Rezistenti na padlí byly zkoušeni na lokalitních pokusech ŠS Lužany,

7 Chlumec, Krukanice, Semo Smržice, Agritec Šumperk. Pokračovalo zkoušení nově vybraných rezistentů v kmenech a ve zkouškách výkonu V 1 a V 2 na ŠS Lužany. Slabé srážky v červenci ovlivnily HTS, která byla o třetinu nižší než obvykle. Vybírali jsme rostliny od 5 lusků výše. Výnosy v pokusech byly o dvě třetiny nižší. Lokalita Krukanice byla částečně poškozena krupobitím před sklizní. Na všech lokalitách mimo Krukanice byl zaznamenán zvýšený výskyt kořenových chorob (převažovalo aphanomyces nad fusarii). Výběr rostlin rezistentních na padlí ve Smržicích byl udělán dle plánu, bylo získáno 290 rezistentních rostlin. Testy na obsah dusíkatých látek a antinutričních látek proběhly dle plánovaného rozsahu. V populacích F 2 a provedena selekce rostlin rezistentních na padlí potomstvo bylo zasláno k přemnožení do Chile Byly získány kombinace velmi odolné ke kořenovým chorobám (Fusarium,Aphanomyces), a velmi dobrou odolností k poléhání-sg-l 5551,SG-L 7786,SG- L 6181.Dále byly získány dva genotypy rezistentní na padlí SG-L 59 a SG-L 7229, které jsou výnosem i vlastnostmi na úrovni již registrovaných kontrolních odrůd a jejich testování pokračuje nejen na území ČR AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ Všechny aktivity byly uskutečněny, ne vždy však bylo dosaženo konkrétních výsledků, hlavně vlivem nepříznivých klimatických podmínek v některých letech V důsledku nadměrného výskytu chorob nebylo možné u některých genotypů hrachu hodnotit polní pozorování. Některé genotypy byly poškozeny natolik, že je nebylo možno použít do plánu křížení. Polní selekce na padlí nebyla provedena, jelikož v době výskytu již byla většina parcel ve sklizňové zralosti Také tento ročník ukázal, jak je hrách citlivý na průběh počasí, zejména na nadměrné přívalové srážky a mnoho pokusů bylo úplně nebo částečně poškozeno, nebylo možné hodnotit novošlechtění na lokalitě Chlumec nad Cidlinou, Data o chorobách pro výběr novošlechtění pro další selekce nebylo možné získat, jelikož se choroby vlivem vysokých

8 teplot nevyskytly. Vysoké teploty byly též příčinou nevybrání rezistentních rostlin z pozdního výsevu na lokalitě Lužany Všechny plánované aktivity byly uskutečněny V důsledku velmi pozdního zásevu hořčice a pozdějšího poškození krupobitím nebyly vyhodnoceny testy na odolnost k hlízence NÁKLADY - VÝKAZ (včetně komentáře) příloha PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Ing. J.Kreuzman zemřel v průběhu řešení projektu, Ing. K.Bělská se vrátila po MD 3. VÝSLEDEK ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU A ZPŘÍSTUPNĚNÉ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ 3.1. KOMENTÁŘ uvést zde podrobnosti ke každému řádku uvedeného v tabulce č. 1 Genotyp ozimé řepky C 808: původ CH10/23 x Capitol tvoří vitální růžice tmavězelené barvy s výbornou podzimní pokryvností, je mrazuvzdorný s raným kvetením i zráním, nízkého vzrůstu s nepoléhavou lodyhou, má velmi vysokou HTS (6,5g), výnos 102,5 % na odrůdy Ladoga a Labrador, nízký obsah GSL - mol, obsah oleje vyšší - 46,9 %, vykazuje vysokou rezistenci fomovému černání stonku (bod 8,2), odolnost hlízence a černím na střední úrovni (6,7 bodu) Genotyp ozimé řepky C 272/11: původ Californium x CH0101 fenotypová odlišnost barva osemení je hnědá až hnědočerná výborná podzimní pokryvnost růžice, kvetení i zralost středně pozdní až pozdní, má středně vysokou lodyhu a střední odolnost poléhání, HTS vysoká (6g), výnos 99 % na std NK Morse, obsah GSL velmi nízký - a vysoký obsah oleje -

9 49,32%, odolnost fomovému černání a černím na střední úrovni, vyšší rezistence sclerotiniové hnilobě (7,5 bodu) Genotyp ozimé řepky C 767/12: původ C 029 x (Lirajet x Wotan) fenotypová odlišnost - klíčící rostliny s výrazným antokyanovým zabarvením vykazuje střední odolnost mrazu, je pozdní v květu i zralosti, genotyp s vysokou lodyhou a střední odolností poléhání, HTS 5,5g, výnos 101% na std NK Morse, nízký obsah GSL 6,88 a velmi vysoký obsah oleje - 53,16%, vyšší odolnost fomovému černání, střední odolnost hlízence a plísni šedé Genotyp ozimé řepky C 786/12: původ Labrador x V1 188/04 středně raný v květu a raný ve zralosti, vzrůstem velmi nízký nepoléhavý genotyp, HTS střední - 5,2g, výkonný materiál - výnos 102,8 % na std NK Morse a Sherlock, obsah GSL velmi nízký -7,53 a vysoký obsah oleje - 51,19%, vyšší rezistence fomovému černání, vyšší rezistence plísni šedé i černím, odolnost sclerotiniové hnilobě střední Genotyp ozimé řepky C 719/12: původ V1 188/04 x C029 linie velmi raná v květu i zralosti s nižší nepoléhavou lodyhou, vykazuje vysokou mrazuvzdornost, HTS střední - 5,7g, výnos 97% na std Sherlock, nízký obsah GSL - 8,27 a vysoký obsah oleje - 49,44%, střední úroveň odolnosti fomové hnilobě, výborná odolnost hlízence a černi řepkové Genotyp ozimé řepky C709/13: původ Benefit x OP7 je středně pozdní v květu, středně raný ve zralosti, má nižší lodyhu s vysokou odolností poléhání (8,3 bodu), HTS velmi nízká 4,6g, vysoký výnos - 103% na std Sherlock, obsah GSL velmi nízký - 6,3 a 47,28% oleje, střední odolnost fomovému černání a hlízence, vyšší rezistence k verticiliovému vadnutí a černi řepkové Genotyp ozimé řepky C747/13: původ SM 041 x CHL128

10 materiál středně raný v květu, pozdní ve zralosti, má středně dlouhou lodyhu s vyhovující odolností poléhání, v testech vykazuje velmi vysokou mrazuvzdornost, HTS vysoká - 6,6g, výnos 100% na std NK Morse a Sherlock, obsah GSL 9,5 a vysoký obsah oleje - 48,10%, vykazuje střední odolnost fomovému černání a verticiliovému vadnutí, vysokou rezistenci hlízence (8,0 bodů) a vyšší odolnost černím (7,8 bodů) Genotyp C797/13: původ CH10/23 x OP11 materiál je raný v květu i zralosti, má kratší lodyhu středně odolnou poléhání, HTS nízká 4,8g, výnos 98% na std NK Morse, velmi nízký obsah GSL 5,08 l a 48,02% oleje, typický vysokou odolností komplexu houbových chorob plísni zelné (8,0 bodů), fomovému černání (7,9), sclerotiniové hnilobě (8,1) a verticiliovému vadnutí (8,0), střední odolnost černím (6,0 bodu) Genotyp hořčice bílé SG-K 2-02 střední HTS Genotyp hořčice bílé SG-K tolerance k hlízence a fomě, nízký podíl šedých semen, tolerance k hlízence, vyšší nepoléhavost, vyšší HTS Genotyp hořčice bílé SG-K VR/02-1 velmi dobrý zdravotní stav, krátká lodyha, odolnost k poléhání, vyšší HTS Genotyp hrachu SG-L 5551 kombinace SG-L 2314 x Sponsor žlutozrnný genotypa s velmi dobrou odolností ke kořenovým chorobám velmi dobrou odolností k poléhání a se zvýšeným obsahem dusíkatých látek o více než 0,5% na nejlepší registrované odrůdy. HTS 250g,kulaté zrno, velmi dobrá odolnost k jarním mrazíkům, přezimování na úrovni odrůdy Enduro. Genotyp hrachu SG-L 7786 kombinace SG-L 47 x 1939z/5210 RP - je zelenozrnné novošlechtění, HTS 260g, velmi vysoká odolnost ke kořenovým chorobám, velmi dobrá odolnost k poléhání

11 Genotyp hrachu SG-L 6181 kombinace SG-L 3738 x 4066z/ zelenozrnné novošlechtění, HTS 230g,velmi dobrá odolnost ke kořenovým chorobám, kromě fuzárii též k aphanomyces. Genotyp hrachu SG-L 59 kombinace Mozart x SG-L zelenozrnné novošlechtění, ranější, HTS 260g,rezistentní k padlí, poléhání na úrovni odrůdy Audit. Genotyp hrachu SG-L 7229 kombinace Opus x 20z/4002 RP -žlutozrnné novošlechtění, HTS 270 g rezistentní k padlí s velmi dobrou odolností ke kořenovým chorobám TABULKOVÝ VÝSTUP VÝZKUMNÉHO PROGRAMU Tabulka č. 1. Přehled výsledků řešení výzkumných programů v rámci dotačního titulu 3.d. (bude uveřejněna na webu Mze) 4. PŘÍLOHY Příloha 1 NÁKLADY NA ŘEŠENÍ Rozpis nákladů CELKEM Materiál a energie Osobní Ostatní přímé náklady Celkové náklady Materiálové náklady: Rostlinný materiál vstupující do šlechtění (osivo, sadba, podnože, rouby, řízky, očka) Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty, chlévská mrva) Ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy) PHM, maziva, náhradní součástky a díly Pomocný materiál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky, chemikálie, ochranné pomůcky a nástroje pro laboratorní a pěstební činnost, kancelářské potřeby, potřeby pro označování návěsek a obalů, software) Drobný hmotný majetek Osobní náklady : Mzdové náklady pracovníků Sociální a zdravotní pojištění

12 Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy Cestovné Ostatní osobní náklady Ostatní náklady: Náklady na pronájem budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení Energie (plyn, elektrická energie) Náklady na vodu a stočné Náklady na palivo(uhlí, dřevo) Náklady na telekomunikační služby a spoje Náklady na daně a pojištění (budov, dopravních prostředků, šlechtitelských porostů) Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, budov a zařízení pro šlechtění Náklady na služby spojené s technologií šlechtění Náklady na úřední zkoušení odrůd a registraci Odpisy HIM, NHIM, DHIM, DNHIM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

AMPELOS VRBOVEC, a.s VRBOVEC 274

AMPELOS VRBOVEC, a.s VRBOVEC 274 tradice šlechtění révy vinné a výroby vína od roku 1895 AMPELOS VRBOVEC, a.s. 671 24 VRBOVEC 274 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d za rok 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o VRBOVEC 274

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o VRBOVEC 274 tradice šlechtění révy vinné a výroby vína od roku 1895 AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. 671 24 VRBOVEC 274 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d za rok 2015 1.

Více

TITULNÍ LIST. Podprogram. Název projektu

TITULNÍ LIST. Podprogram. Název projektu TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin,

Více

DÍLČÍ ZPRÁVA ZA ŘEŠENÍ. VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d V ROCE SELGEN a.s.

DÍLČÍ ZPRÁVA ZA ŘEŠENÍ. VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d V ROCE SELGEN a.s. DÍLČÍ ZPRÁVA ZA ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d V ROCE 2015 SELGEN a.s. IČO:47116099 červen 2016 DÍLČÍ ZPRÁVA ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2015 Název projektu 1. Tvorba a testování genotypů vybraných

Více

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: )

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: ) ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2008-2013 Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: 49050656) 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i

Více

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin.

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin. Odrůdy řepky 2013 ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ESa jsou Vaše výhra!

ESa jsou Vaše výhra! ESa jsou Vaše výhra! ES Alpha hybrid polopozdní ES Betty hybrid středně raný ES Mercure hybrid pozdní ES Bourbon liniová odrůda pozdní Canti liniová odrůda poloraná Facti CS liniová odrůda polopozdní Loveli

Více

Nechte se inspirovat...

Nechte se inspirovat... Řepka ozimá Nechte se inspirovat... Katalog odrůd řepky ozimé 2010 Sejeme budoucnost od roku 1856 DIGGER Rok registrace v ČR: 2006 Proč hledat poklad pod zemí? Pravé zlato roste na poli. Vynikající výsledky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013. AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013. AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Nově registrované odrůdy (2015)

Nově registrované odrůdy (2015) ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2015) Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2016 Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice Přednosti vysoký výnos hmoty, listový typ hybridu vysoký obsah škrobu špičková stravitelnost organické hmoty vysoká stravitelnost vlákniny výborná odolnost suchu Pěstování SUVIDA je tříliniový hybrid,

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Jan Pelikán Výzkumný ústav pícninářský,spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Co

Více

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém????

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém???? 00 odrůdy (bez kyseliny erukové a glukosinolátů) vysoká intenzita hnojení N, vysoké zastoupení v osevním postupu, redukované zpracování půdy Herbicidy, insekticidy, moluskocidy, fungicidy, stimulátory,

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice Tosca Dedikace Ověřená technologie vznikla za finanční podpory projektu MZe ČR NAZV QJ 1210. Metodika je určena pro zemědělskou praxi. O uplatnění

Více

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

SPOLEHLIVOST DŮVĚRA BUDOUCNOST ŘEPKA OZIMÁ

SPOLEHLIVOST DŮVĚRA BUDOUCNOST ŘEPKA OZIMÁ SPOLEHLIVOST DŮVĚRA BUDOUCNOST ŘEPKA OZIMÁ 2016 SY ALISSA H - nový raný hybrid se spolehlivými výnosy - pevný stonek, výborná zimovzdornost - vhodný pro pozdní termíny setí - odrůda uvedená v SDO ÚKZÚZ

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Fla. Flair je velmi raná odrůda s výbornou chutí, velmi vhodná pro přímý prodej, nebo pro kratší distribuční cesty.

Fla. Flair je velmi raná odrůda s výbornou chutí, velmi vhodná pro přímý prodej, nebo pro kratší distribuční cesty. DUBEN 2017 Fla Flair je velmi raná odrůda s výbornou chutí, velmi vhodná pro přímý prodej, nebo pro kratší distribuční cesty. tolerantní k většině kořenových chorob a padlí pokračuje v růstu i při chladném

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO,a.s. 671 24 VRBOVEC 274. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO,a.s. 671 24 VRBOVEC 274. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 tradice šlechtění révy vinné a výroby vína od roku 1895 AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO,a.s. 671 24 VRBOVEC 274 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1.

Více

Agrotest fyto, s.r.o.

Agrotest fyto, s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Agrotest fyto, s.r.o. 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům

Více

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby Jiří Hakauf Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2016 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Silver Rescator Diego Dovede vás až na vrchol! NOVINKA Silver NOVINKA Supervýkonný hybrid ve všech oblastech pěstování mimořádná odolnost poléhání výborný

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

Nově registrované odrůdy (2015)

Nově registrované odrůdy (2015) ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2015) Bergam Mák setý Papaver somniferum L. Bergam je středně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Osiva řepky. Safer Stepper Jumper Vectra

Osiva řepky. Safer Stepper Jumper Vectra Osiva řepky Safer Stepper Jumper Vectra Vážení obchodní partneři, pro oblast osiv řepky jsme připravili nabídku hybridních odrůd. V posledních letech nestejnoměrný průběh počasí přináší zvýšený tlak na

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos ENERGIE pro přezimování vývoj výnos Nedělejte jednu chybu dvakrát - připraví na zimu nejlépe! Řešení pro každý typ porostu řepky ozimé Vyrovnané porosty Přípravek aplikujte proti houbovým chorobám a pro

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN rajče & plíseň

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN rajče & plíseň HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH IOLOGICKÝCH PŘÍPRVKŮ N OCHRNU ROSTLIN 2014 Úvod V návaznosti na nové povinnosti vyplývající z novelizovaného zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči byl pro tyto účely

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více