Studijní plány pro akademický rok 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní plány pro akademický rok 2014/15"

Transkript

1 Studijní plány pro akademický rok 01/1 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu (PMO) Obor Informatika a Internet v (IIP) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): Obor Podnikání (P) Schválil dne 10. dubna 01 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor 1

2 Obsah STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT... 1 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.):... 1 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): Úvodní slovo rektora... Bakalářské studium....1 Obor Podnikání (P) Charakteristika oboru Podnikání (P) Profil absolventa Studijní plán oboru Podnikání (P) Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere Obor Podnikání a management v obchodu (PMO) Charakteristika oboru Podnikání a management v obchodu (PMO)..... Profil absolventa..... Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu (PMO) modulární vere Obor Informatika a internet v (IIP) Charakteristika oboru Informatika a internet v (IIP) Profil absolventa Studijní plán oboru Informatika a internet v (IIP) předmětová vere Navaující magisterské studium Charakteristika navaujícího magisterského studia oboru Podnikání Profil absolventa Studijní plán navaujícího magisterského studia oboru Podnikání modulární vere... Použité kratky... Kontakty...

3 1 Úvodní slovo rektora Třináct let působí na domácím vdělávacím trhu Vysoká škola, a. s. Tato v ČR etablovaná vysoká škola nenese poue ve svém návu, ale je školou podnikatelské praxe, jak dokládá již necelých sedm tisíc jejich spokojených absolventů, odborníků vybavených sebevědomím, vírou ve své schopnosti, samostatností a v neposlední řadě podnikavostí. Tedy vlastnostmi, které je odlišují od absolventů jiných vysokých škol a pro které jsou velmi žádání na trhu práce. Vysoká škola, a. s. je institucí se vstřícným a individuálním přístupem ke svým studentům. Poskytuje vysokoškolské vdělání prakticky orientované, s odbornou praxí ve firmách během studia. Uplatňuje inovativní metody výuky, nejnověji také studijní programové balíčky i další služby. Například komplexní servis ačínajícím podnikatelům v Podnikatelském inkubátoru. Vysoká škola, a. s. si vydobyla výrané postavení na trhu vysokoškolského vdělávání, protože jako jedna mála poskytuje vysokoškolské vdělání adekvátní počátku 1. století (což potvruje i studie OECD). Staví na tvůrčím a podnikatelském myšlení, teoretické nalosti doplňuje o praktické dovednosti od kušených pedagogů s praxí v podnicích a v osobním. Student a poslée absolvent této školy přebírá spoluodpovědnost a úspěšnost svých studijních výsledků a své práce, resp.. Posláním Vysoké školy, a. s., je připravovat odborníky, kteří roumí jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech, včetně sociální a ekologické dimene. Pedagogové a management školy proto sleduje moderní trendy terciárního vdělávání a rovíjí je v souladu s potřebami praxe. Studijní programy vytvářejí podmínky pro celoživotní učení. Vysoká škola se nevynačuje honosnými budovami, drahými technologiemi a exkluivitou didaktických pomůcek. Naopak učí studenty dosahovat maximální užitek při roumné hospodárnosti. K silným stránkám školy patří ejména strategický pohled na soudobý turbulentní svět, vysoká úroveň synergie pedagog - student a praktické složky kombinovaného studia, individuální přístup k posluchačům, aplikace moderní informační technologie v provo a říení školy i výukového procesu, velmi dobré materiálně technické abepečení výuky a studia (vč. ubytování ve vlastní studentské reidenci), vysoká pravděpodobnost aměstnatelnosti absolventů, apojení studentů (ejména na navaujícím magisterském studiu) do výkumných aktivit školy v rámci meinárodních nebo národních projektů (krajských i celostátních). Výnamné místo v aktivitách Vysoké školy, a. s., má také odborná a tvůrčí činnost související s problematikou (např. aktuálně jde o rodinné, příhraniční spolupráci firem a organiací). Škola pořádá konference, semináře a další odborné akce a spolupracuje na projektech v rámci regionu, České republiky, sousedních státu i Evropské unie. Studenti mohou své schopnosti a dovednosti ískané na VŠP, a. s. ověřit během ahraničních pobytů, které jim škola umožňuje nebo i ajišťuje. Vysoká škola, a. s. má těsné vaby na vyšší odborné a střední školy profilující své studijní programy na nebo ekonomiku a management podniků. Pro absolventy těchto škol vytváří jedinečné podmínky prostupnosti mei středoškolským a vysokoškolským studiem.

4 VŠP, a. s. preentuje pro akademický rok 01/1 Studijní plán akreditovaných oborů (bakalářského a navaujícího magisterského studia). S ohledem na připravovanou reakreditaci bakalářského studijního programu (v oborech Podnikání, resp. Podnikání a management v obchodu) bude výuka v 1. a. ročníku realiovaná v předmětové formě a studium bude ukončeno v posledním ročníku státní ávěrečnou kouškou a obhajobou bakalářské práce. Studenti. ročníku bakalářského studia v AR 01/01, budou pokračovat ve studiu v modulární veri výuky. Proto je Studijní plán v těchto studijních oborech pro prvý a druhý ročník odlišný od. ročníku v bakalářském studiu. V bakalářském studijním oboru Internet a informatika v je možnost studovat prvý ročník. V navaujícím magisterském studiu obor Podnikání je studijní plán pracován v předmětové veri (při seskupení vybraných předmětů do didaktických modulů). Navaující magisterské studium je akončeno v posledním ročníku studia ávěrečnou státní kouškou a obhajobou diplomové práce. Vážené studentky, vážení studenti. Dovolte, abych Vám popřál do nadcháejícího akademického roku pevnou vůli, hodně sil a mnoho daru při studiu. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor

5 Bakalářské studium Studijní program Ekonomika a management na VŠP, a. s. je repreentován třemi obory bakalářského studia, a to Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Internet a informatika v, a oborem Podnikání v navaujícím magisterském studiu..1 Obor Podnikání (P).1.1 Charakteristika oboru Podnikání (P) Bakalářský studijní obor Podnikání je součástí studijního programu Ekonomika a management. Studijní obor vyplňuje nalostní segment mei studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na, které je rovinuto o související ponatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení aložené na kvantitativních metodách a informačních systémech. Výraným aspektem oboru je rovněž problematika financování podniků. Vdělávací proces v bakalářském oboru Podnikání je aměřen na výchovu podnikavých manažerů a podnikatelů, rovíjení klíčových podnikatelských kompetencí a leadershipu. Obor je profilován ejména na prohlubování soudobých teoretických a praktických požadavků rovoje malých a středních firem. Obor Podnikání v bakalářském studiu se odlišuje od oboru Ekonomika podniku, Management apod. mimo jiné svým komplexním a vyváženým pohledem na, ejména malých a středních firem, jak teoretického, tak praktického hlediska. Bakalářské studium navíc podporuje přípravu studentů pro praxi rovojem jejich dovedností a schopností s cílem vychovat nové podnikatele nebo podnikavé manažery na poice nižších a středních manažerských poic. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navaujícím magisterském stupni..1. Profil absolventa Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vycháí potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokáal své vědomosti a nalosti ve všech oblastech svého odborného aměření s důraem na a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent bakalářského studia je orientován na ískání teoretických nalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným aměřením tak, aby byl schopen řídit dílčí podnikatelské projekty a astávat manažerské funkce v nižším a středním managementu, resp. samostatně podnikat v malých a středních firmách na ákladech kvalitativních standardů podložených soudobými ponatky teorie a praxe. Obsahově je odborný profil studenta aložen především na následujících ákladech: odpovídající nalosti soudobé ekonomické teorie, nalost soudobých manažerských a podnikatelských teorií rovinutých do aplikací v podnikové a podnikatelské praxi se aměřením na klíčové podnikatelské kompetence, áklady a managementu atd., uplatňování moderních ásad říení ejména v oblasti leadershipu a ákladů práce s lidským potenciálem apod., nalosti legislativních podmínek fungování podnikatelského sektoru vč. financování, účetnictví a daní,

6 odpovídající nalosti hospodářské politiky s důraem na posouení dopadů jednotlivých kroků hospodářské politiky na, nalosti v oblasti etiky a společenské odpovědnosti hospodářských a sociálně ekonomických rohodnutí, odpovídající nalosti v oborech souvisejících s ekonomií a m, především schopnost uplatňování kvantitativních metod a informatiky v, orientace v podnikatelském prostředí v ČR a ve světě, ískání ákladních ponatků oblasti marketingu a obchodu. Absolventi bakalářského studia oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé (ejména v malých a středních firmách) a v manažerských funkcích v soukromých podnicích a také v ostatních organiacích působících v oblasti. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou. 6

7 .1. Studijní plán oboru Podnikání (P) 1. ročník předmětová vere Rosah výuky PS 1 Rosah výuky KS Rosah výuky PS 1 Rosah výuky KS 1. semestr. semestr B1.1 B.1 B.1 B.1 B10.1 B11.1 Ekonomie I (Mikroekonomie ) Podnikání a podnik I Management I (Základy managementu) Cií jayk I - Angličtina I Informatika I (Informační kompetence) Právo I (Základy práva) Přednáška Cvičení Konultace 16 B1. 1 B. 0 B. 0 6 B B B11. Ekonomie II (Makroekonomie ) Podnikání a podnik II Management II (Manažerské metody a techniky) Cií jayk I - Angličtina II Informatika II (Informační systémy) Právo II (Právo v ) Přednáška Cvičení Konultace 18, k 7 1, k , k Ponámka Ekonomie I a II Podnikání a podnik I, II, III (1. -. Management I a II CJ I, I - VI ( Informatika I, II a III (1. -. Právo I a II B.1 B1.1 B1.1 Psychologie a sociologie v Podnikavost - personální a sociální dovednosti Ekonomická matematika k B9.1 1 k B1. Finanční trhy a veřejné finance Statistika v 1 k - k k Celkem 1. semestr 10 6, k 9 Celkem. semestr 0 9 6, k 1 Celkem kreditů a 1. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin Semestrální dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 7

8 . ročník předmětová vere Rosah výuky PS 1 Rosah výuky KS Rosah výuky PS 1 Rosah výuky KS. semestr. semestr B. B. BP7. Podnikání a podnik III Říení lidských drojů a leadership Management kvality I (Soudobé koncepce TQM) Přednáška Cvičení Konultace, k 1 k BP6. 1 BP7. Malé a střední I (Podnikatelsk ý projekt) Management kvality II (Meinárodní systémové standardy) Přednáška Cvičení Konultace 1 1 B16. Trh práce I 0 10, k Ponámka Podnikání a podnik I, II, III (1. -. MSP I a II (. -. Management kvality I a II Trh práce I a II (. a. BP17. Management výroby I (Nákup a ásobování) 1 BP17. Management výroby II (Organiace a říení výroby) 1, k Management výroby I a II B18. B19. B8. Účetnictví a daně I (Finanční účetnictví) Účetnictví a daně II (Daně a daňová soustava) 16, k 6 1 BP0. Marketing I (Základy marketingu) Podnikové finance Marketing I III (. a. Účetnictví a daně I a II Účetnictví a daně I a II k - 8

9 B10. B. Informatika III (Informační management) Cií jayk I Angličtina III 1, k BP..c 0 6 B. Povinně volitelný předmět I (PVP I) 1 Cií jayk I Angličtina IV 0 k 0 6 B. Cií jayk II I B. Cií jayk II II Informatika I, II a III ( CJ I, I - VI ( CJ II, I - III (. -. semestr Celkem. semestr , k 0 Celkem. semestr , k 0 Celkem kreditů a. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) Semestrální dotace hodin Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání předmětová vere (BP..c / PVP I IV) v akademickém roce 01/1 PVP I A: Podnikání v osobních financích PVP I B: Manažer lidského potenciálu PVP I C: Start do PVP I D: Rodinný podnikatel PVP I E: Firemní správce - hospodář 1 Student si vybírá nabídky variant odborné specialiace PVP I až IV (na PVP I navauje ve stejné odborné specialiaci PVP II IV). 9

10 . ročník modulární vere. semestr Rosah výuky PS * Rosah výuky KS 6. semestr Rosah výuky PS Rosah výuky KS BP..1 Oborový specialiační modul I Pokročilé finance BP..1.1 Finanční trhy a veřejné finance II BP..1. Podnikové finance II BP..1. Manažerské účetnictví a controling BP..1. Náklady a kalkulace II BP.. Oborový specialiační modul II Logistika a jakost BP...1 TQM BP... Meinárodní systémové standardy BP... Nákup a ásobování III BVS. Volitelný specialiační modul BVS..1.1 Meinárodní BVS...1 Business finance BVS...1 Podnikání a management v ŽP BVS...1 Intra BVS..6.1 Cestovní ruch a volnočasové aktivity BVS..7.1 IT v BVS..8.1 Právní aspekty v 1 B.. Uplatnění na trhu práce 10 (+7) 1, (,+1) (1+) (1+) 1, (,+1) 10 (+8) (1+) (1+) (0+) (+) (+) (+) (1+) (0+) (0+) (+) (+) 0 k 7, k 7, , BVS. Volitelný specialiační modul BVS..1. Meinárodní BVS... Oceňování složek 10 k 7, BVS... Podnikání a management v ŽP BVS... Intra BVS..6. Cestovní ruch a volnočasové aktivity BVS..7. IT v BVS..8. Právní aspekty v (+) (+) (+) (1+) (0+) (0+) (+) 16 k ,0 Student si modul volí aktuální nabídky až 8 volitelných specialiačních modulů (tj. volitelných specialiací) Student si modul volí aktuální nabídky až 8 volitelných specialiačních modulů (tj. volitelných specialiací) 10

11 B...1 Trh práce a uplatnění na trhu práce B... Bakalářský seminář I (1+1) (1+1) B.. Bakalářská práce a praxe B...1 Odborná praxe B... Bakalářská práce a Bakalářský seminář II Celkem. semestr 9 hod týd. 86 1, k 6, 0 8 Celkem 6. semestr 7 hod tyd. + 8 hod SZZ, k, 1 SZZ 0,0,0.1. Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere pro studenty VOŠ - VIP v příloe č Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere (ISP AVOŠ ostatní VOŠ) v příloe č. Náplní SZZ je obhajoba ávěrečné bakalářské práce 11

12 . Obor Podnikání a management v obchodu (PMO)..1 Charakteristika oboru Podnikání a management v obchodu (PMO) Nosnými disciplínami a středem ájmů oboru jsou jednoduše a sroumitelně definovatelné disciplíny marketing, obchod (nákup a prodej) a logistika. Turbulentní tržní prostředí vyžaduje vysoce pohotové a sroumitelné nástroje. Čím složitější je proces, tím sroumitelnější nástroje je nutné použít k pochopení všech výnamných souvislostí. Základem oboru jsou tedy disciplíny, be kterých se neobejde žádný sektor či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či emědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami. Toto ostatně potvrují i citáty dvou výnamných osobností - Petera Druckera a Benjamina Franklina, vtahující se k dvěma klíčovým pojmům marketing a obchod. Pokud jde o marketing, tak Peter Drucker prohlásil: "Podnikání má dvě - a poue dvě - ákladní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Výnam obchodu a obchodování potom odráží citát Benjamina Franklina, který říká: "Obchodování ještě nikdy neruinovalo žádný národ.".. Profil absolventa Jak vyplývá výše uvedených informací, tak studenti oboru Podnikání a management v obchodu se mohou těšit na ajímavé a pestré portfolio předmětů či modulů, které vyúsťuje do takového profilu absolventa oboru, který jen stěží nalene sektor, odvětví či oblast, kde by se nemohl uplatnit. Rovněž rosah pracovních poic či profesí, který je absolvent oboru schopen obsáhnout je velmi široký. Jednou nejžádanějších profesí na trhu práce je obchodník / prodejce / obchodní ástupce. Absolvent oboru Podnikání a management v obchodu íská studiem a absolvováním bakalářského oboru optimální penum nalostí a dovedností, které mu vytvářejí výnamný potenciál úspěšnosti pro obchod a obchodování a to ať již se rohodne pro aměstnanecký poměr v malém, středním či velkém podniku nebo bude preferovat rovoj své kariéry ve formě aložení a/nebo provoování vlastní firmy. Neboli: absolventi budou připraveni vykonávat profese spojené s říením malého a středního obchodního podniku a uplatní se i ve větších velkoobchodních a maloobchodních firmách a obchodních odděleních podniků na úrovni středního a nižšího managementu, absolventi budou schopni astávat funkce, jako jsou obchodní ředitel, obchodní manažer, manažer prodeje, manažer exportu, vedoucí obchodní skupiny, manažer pro klíčové ákaníky, manažer výkumu trhu, obchodní ástupce apod., absolventi budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé ejména ve sféře obchodu a služeb.

13 .. Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu (PMO) 1. ročník předmětová vere Rosah výuky PS 1 Rosah výuky PS 1 1. semestr. semestr Přednáška Cvičení Přednáška Cvičení Ponámka B1.1 B.1 B.1 B.1 B10.1 Ekonomie I (Mikroekonomie ) Podnikání a podnik I Management I (Základy managementu) Cií jayk I - Angličtina I Informatika I (Informační kompetence) B1. 1 B. 0 B. 0 B. 0 B10. Ekonomie II (Makroekonomie ) Podnikání a podnik II Management II (Manažerské metody a techniky) Cií jayk I - Angličtina II Informatika II (Informační systémy), k 7 1, k 0 0 Ekonomie I a II Podnikání a podnik I, II, III, (1. -. Management I. a II. CJ I, I - VI ( Informatika I, II a III (1. -. B11.1 Právo I (Základy práva) 0 B11. Právo II (Právo v ) 1, k Právo I a II B.1 B1.1 B1.1 Psychologie a sociologie v Podnikavost - personální a sociální dovednosti Ekonomická matematika k B9.1 1 k B1. Finanční trhy a veřejné finance Statistika v 1 k - k k Celkem 1. semestr 6, k 9 Celkem. semestr 0 6, k 1 Celkem kreditů a 1. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin Semestrální dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 1

14 . ročník předmětová vere Rosah výuky PS 1 Rosah výuky KS Rosah výuky PS 1 Rosah výuky KS. semestr. semestr B. BO6. B. B8. B18. B19. B10. Podnikání a podnik III Podnikání a inovace v obchodu a službách Říení lidských drojů a leadership Marketing I (Základy marketingu) Účetnictví a daně (Finanční účetnictví) Účetnictví a daně II (Daně a daňová soustava) Informatika III (Informační management) Přednáška Cvičení Konultace, k 1 BO7. Management v obchodě a službách Přednáška Cvičení 1 1 k B16. Trh práce I 0 BO8., k BO , k BO. BO6. Marketing II (Marketing management) Marketing III (Obchod a obchodní dovednosti) Říení kvality procesů v obchodě a službách Technologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služeb Konultace, k 1 1 1, k, k, k Ponámka Podnikání a podnik I, II, III (1. -. Podnikání, inovace a managemen t v obchodě a službách (.-. semestr Trh práce I a II (. a. Marketing I III (. a. účetnictví a daně I a II účetnictví a daně I a II Informatika I, II a III (

15 BO7. Obchodní logistika 1 B. Cií jayk I Angličtina III BO8. BO..c 0 B. B. Cií jayk II I 0 1 B. Meinárodní a meinárodní marketing I Povinně volitelný předmět I (PVP I) Cií jayk I Angličtina IV Cií jayk II II 1 0 k Meinár. a meinár. marketing I a II (. a. - CJ I, I - VI ( CJ II, I - III (. -. semestr Celkem. semestr 9, k 0 Celkem. semestr 10, k. Celkem kreditů a. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) Semestrální dotace hodin Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání a management v obchodu předmětová vere (BO..c/PVP I IV) v akademickém roce 01/1 PVP I A: Podnikání v obchodu a službách PVP I B: Obchodní ástupce nákup, prodej PVP I C: Cestovní ruch a volnočasové aktivity PVP I D: Meinárodní obchodování Student si vybírá nabídky variant odborné specialiace PVP I až IV (na PVP I navauje ve stejné odborné specialiaci PVP II IV). 1

16 . ročník modulární vere. semestr Rosah výuky PS * 6. semestr Rosah výuky PS * BO..1 Oborový specialiační modul I Pokročilé finance BO..1.1 Finanční trhy a veřejné finance II BO..1. Podnikové finance II BO..1. Manažerské účetnictví a controling BO..1. Náklady a kalkulace II BO.. Oborový specialiační modul II Obchodní BO...1 Podnikání v obchodě II BO... Management obchodování BO... Marketing v obchodu BO... Meinárodní obchod II BVS. Volitelný specialiační modul 6 BVS..1.1 Meinárodní BVS...1 Business finance BVS...1 Podnikání a management v ŽP - Ekologické aspekty BVS...1 Intra BVS..6.1 Cestovní ruch a volnočasové aktivity BVS..7.1 IT v BVS..8.1 Právní aspekty v 1 10 (+7) 1, (,+1) (1+) (1+) 1, (,+1) 10 (6+) (1+) (1+1) (1+1) (+0) (+) (+) (+) (1+) (1+) (0+) (+) k 7, k 7, - - -, BVS. Volitelný specialiační modul 7 BVS..1. Meinárodní BVS... Business finance - Oceňování složek BVS... Podnikání a management v ŽP - Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí BVS... Intra BVS..6. Cestovní ruch a volnočasové aktivity BVS..7. IT v BVS..8. Právní aspekty v (+) (+) (+) (1+) (0+) (1+) (+) k,0 6 Student si modul volí aktuální nabídky až 8 volitelných specialiačních modulů (tj. volitelných specialiací) 7 Student si modul volí aktuální nabídky až 8 volitelných specialiačních modulů (tj. volitelných specialiací) 16

17 B.. Uplatnění na trhu práce B...1 Trh práce a uplatnění na trhu práce B... Bakalářský seminář I (+) (1+1) (1+1) k 7, B.. Bakalářská práce a praxe B...1 Odborná praxe B... Bakalářská práce a Bakalářský seminář II Celkem. semestr 9 hod týd. 1, k 8 6,0 Celkem 6. semestr 7 hod týd. + 8 hod SZZ 8, k, 1 SZZ 0,0, 0 8 Náplní SZZ je obhajoba ávěrečné bakalářské práce 17

18 . Obor Informatika a internet v (IIP)..1 Charakteristika oboru Informatika a internet v (IIP) Studijní obor je profesně orientovaný, je praktického informatického a systémového aměření... Profil absolventa Absolvent bude schopen: aložit malý a střední podnik aměřený na moderní informační technologie a vykonávat tak profesi samostatného podnikatele, vykonávat funkci generalisty v malém a středním a podniku, to je profesi odborníka, který roumí malému a střednímu jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech (tedy hlediska ekonomického, finančního, právního, organiačního i sociálního) a který dovede kombinovat management s obsahovou stránkou výkonu povolání se aměřením na informatiku, vykonávat v malém a středním profese obchodníka, ekonoma, logistika se nalostí informačních systémů a informačních technologií, přihlížet ke specifikám a vláštnostem v říení a provoování jednotlivých resortů se specialiací informačního manažera podniku, vykonávat řídící a odborné funkce ve větších firmách na úrovni středního a nižšího managementu s výhodou uplatnění hlubokých nalostí IS/IT problematiky, pracovat ve funkcích a povoláních úžeji aměřených informačně - ekonomických specialistů i ve větších firmách a podnicích po absolvování příslušných kvalifikačních kurů. 18

19 .. Studijní plán oboru Informatika a internet v (IIP) předmětová vere 1. Ročník studia Zimní semestr Letní semestr Poř. číslo Náev předmětu Přednášky Cvičení Počet kreditů Zápočet Přednášky Cvičení Počet kreditů Zápočet 1.1i Mikroekonomie X 1.i Makroekonomie X (1.1i+1.i) X 1.i Evropská unie 0 X.1i Podnikání a podnik 1 X X.1i Management 0 X.i Manažerské metody a techniky 1 X (.1i+.i) X.1i Ekonomická matematika I X.i Statistika v X(.1i+.i) 6.1i Informační systémy 1 1 X 1 X 9.1i Finanční trhy a veřejné finance 0 X 1 1 X 10.1i Základy internetu 1 X 11.1i Základy práva 0 X 11. Právo v 0 X.1i Psychologie a sociologie v X.i Personální a sociální dovednosti 1 X 1.1i Cií jayk I. 0 X 0 X Počet koušek / ápočtů v semestru 7 7 Počet hodin Př/Cv/kreditů Celkem hodin týdně 0 1 Celkem kreditů a 1. ročník 60 19

20 Navaující magisterské studium Studijní program Ekonomika a management na VŠP je repreentován třemi obory bakalářského studia, a to Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Internet a informatika v, a oborem Podnikání v navaujícím magisterském studiu..1 Charakteristika navaujícího magisterského studia oboru Podnikání Studijní obor vyplňuje nalostní segment mei studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na (J. B. Say, J. Schumpeter, R. Hisrich, Deakins aj.), které je rovinuto o související ponatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení aložené na kvantitativních metodách, informačních systémech, technologickém myšlení, říení kvality procesů apod. Výraným aspektem oboru je problematika financování podniků a. Navaující studijní obor Podnikání promítá do podmínek ČR samostatnou vědní disciplínu, která se koncipovala ve vyspělých světových ekonomikách v osmdesátých letech 0. století. Obor Podnikání nabyl načného výnamu na počátku 1. století tím, že soustředěním poornosti na inovativnost a konkurenceschopnost podniků nabíí řadu odpovědí na působy vládání složitých turbulentních podmínek globálního podnikatelského prostředí a definování účinné podnikatelské strategie. Navaující magisterský obor Podnikání připravuje na úrovni vyžadovaných standardů vysokoškolského studia podnikatele a manažery podniků s cílem naplnění obecně akceptované definice je proces utváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských riik a ískávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení (R. D. Hisrich, C., G. Brush, 198), čímž jsou naplněny požadavky přípravy odborníků pro podniky a korporace světové třídy a expertů pro konkurenceschopné ekonomiky státu a regionů. Uvedenými charakteristikami pojetí jako procesu a rovojem podnikavosti manažerů a podnikatelů na vědeckém ákladě se obor Podnikání ásadně odlišuje od oboru Ekonomika podniku, Management apod. Navaující magisterský obor Podnikání patří v ČR k exkluivním (jedinečným) oborům věnovaným. Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vycháí potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokáal své vědomosti a nalosti ve všech oblastech svého odborného aměření s důraem na a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent navaujícího magisterského studia je orientován na ískání teoretických nalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným aměřením tak, aby byl schopen řídit komplexní podnikatelské projekty a astávat manažerské funkce ve středním a vrcholovém managementu, resp. samostatně podnikat na ákladech kvalitativních standardů podložených soudobými ponatky teorie a praxe. Obsahově je odborný profil studenta aložen především na následujících ákladech: odpovídající nalosti soudobé ekonomické teorie, nalost soudobých manažerských a podnikatelských teorií rovinutých do aplikací v podnikové a podnikatelské praxi se aměřením na kvalitu podnikových a podnikatelských procesů vč. moderní logistiky a procesního říení atd., uplatňování moderních ásad říení ejména v oblasti podnikatelské strategie, říení lidského potenciálu, leadershipu, intra apod., 0

21 nalosti legislativních podmínek fungování podnikatelského sektoru vč. financování, účetnictví a daní, správy společností, odpovídající nalosti hospodářské politiky s důraem na posouení dopadů jednotlivých kroků hospodářské politiky na, ejména na výšení inovativnosti a konkurenceschopnosti podniků, stanovení efektivní podnikatelské strategie, odpovídající nalosti podnikových financí s důraem na posouení dopadů finančních rohodnutí managementu a vlastníků na, nalosti v oblasti interkulturního managementu, etiky a společenské odpovědnosti hospodářských a sociálně ekonomických rohodnutí, odpovídající nalosti v oborech souvisejících s ekonomií a m, především schopnost uplatňování kvantitativních metod a informatiky v, orientace v podnikatelském prostředí v ČR, EU a ve světě, nalosti projektování a technologického myšlení v, ískání ákladních ponatků oblasti forem vdělávání v, podnikatelském poradenství a výkumu v oblasti.. Profil absolventa Absolventi studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, v manažerských funkcích v soukromých, ale také státních firmách. Výnamnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách ahraničních investorů, k jejichž aložení a říení budou mít absolventi VŠP, a. s. oboru Podnikání všechny nebytné předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou, ejména v profesích projektový manažer, poradce apod. 1

22 . Studijní plán navaujícího magisterského studia oboru Podnikání (PN) předmětová vere (didaktická modulariace) 1. semestr Rosah výuky PS* 9 Rosah výuky KS. semestr Rosah výuky PS* Rosah výuky KS MN Pokročilá ekonomie MN Pokročilá mikroekonomie MN Pokročilá makroekonomie MN.1.1. Podnikání v dynamickém konkurenčním prostředí MN Konkurenční potenciál podniku MN Inovační podnikaní MN.1.1. Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v MN Kvantitativní metody v MN Informační systémová podpora N.1.1. Know-how v I (0p+s) () SZZk k k (10) () SZZk (10) k k () ks (6) 10 MN.1..1 Podnikatelská strategie pro 1. století MN Podnikatelská strategie a strategický management MN Interkulturní management, etika a společenská odpovědnost MN.1.. Projektový management a aplikovaná technologie MN Projektový management v MN.1... Technologické myšlení v MN.1.. Správa a právo v MN Správa korporací MN.1... Právo v MN.1.. Marketing pro podnikatele MN Strategický marketing MN.1... Marketingová komunikace N.1.. Kvalita v (p+1c) () SZZk k k (10) () ks (6) () ks (6) () ks (6), k Rosah výuky PS Rosah výuky KS Rosah výuky PS Rosah výuky KS Celkem a 1. semestr 8 hod./ týdně 8 hodin SZZk 1ks k 8,0 Celkem a. semestr 6 hod./ týdně 108 hodin 1SSZk ks k 1k 7,0 Celkem a 1. ročník 896 hodin 190 hodin SSZk ks 6k 1k 10 60,0 9 Týdenní hodinový rosah. Výuka pro preenční studium probíhá 1 týdnů v semestru.

23 . semestr Rosah výuky PS* 10 Rosah výuky KS. semestr Rosah výuky PS* Rosah výuky KS MN.1.1 Podnikatelské finance MN Finanční říení v MN.1.1. Manažerské účetnictví a controlling () ks N..1 Diplomový seminář II (0p+c) 10 N.1. Know-how v II (0p+c) 10 N.. Diplomová praxe 0 dní 0 dní 8 N.1. Diplomový seminář I (0p+c) 10 N.. Diplomová práce - - SZZ 0 PN Povinně volitelné moduly ks (6) Nabídka povinně volitelných modulů pro. semestr: Každá studijní skupina si na. semestr studia pro ískání potřebného počtu kreditů většinovým systémem volby vybírá nabíeného portfolia povinně volitelné moduly. PN.1. Obchod a říení prodeje PN.1..1 Říení péče o ákaníky PN.1.. Pokročilá teorie a praxe obchodu a říení prodeje PN.1. Provoní management PN.1..1 Říení výroby a logistika PN.1.. Ekologický management PN.1.6 Říení lidského potenciálu podniku PN Lidské droje a leadership PN.1.6. Znalostní management v PN.1.7 Podnikatelské prostředí a poradenství PN Podnikatelské prostředí PN.1.7. Poradenství v PN.1.8 Finance a daně () () () () () ks ks ks ks ks (6) (6) (6) (6) (6) PN Pokročilé finanční teorie a praxe PN.1.8. Daně v PN.1.9 International Finance PN Banking and Financial Markets PN.1.9. International Finance Management () ks (6) 10 Týdenní hodinový rosah. Výuka pro preenční studium probíhá 1 týdnů v semestru.

24 PN.1.10 Výuka a trénink k podnikavosti PN Didaktika a podnikavosti PN Podnikatelské nalosti a dovednosti () ks (6) Rosah výuky PS Rosah výuky KS Rosah výuky PS Rosah výuky KS Celkem a. semestr 6 hod./ týdně 116 hodin ks 10 0,0 Celkem a. semestr hod./ týdně 10 hodin 1SSZk 0,0 Celkem a. ročník hodin 6 hodin 1SSZk ks 60,0

25 Použité kratky PS preenční studium KS kombinované studium počet kreditů LS letní semestr ZS imní semestr NM povinný modulární předmět (souborný nebo dílčí) PN povinně volitelný modulární předmět (souborný nebo dílčí) N povinný (nemodulární) předmět VN volitelný předmět ápočet k kouška ústní nebo písemná k kouška ústní a písemná ks souborná kouška ústní a písemná SZZk státní ávěrečná kouška SZZk obhajoba obhajoba diplomové (magisterské) práce před státní kušební komisí součet rosahu hodin (resp. ) dílčích modulárních předmětů Kontakty Vysoká škola, a. s. Michálkovická 1810/ Ostrava-Sleská Ostrava tel.: , fax: www:

Studijní plány pro akademický rok 2015/16

Studijní plány pro akademický rok 2015/16 Studijní plány pro akademický rok 2015/16 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Obor Informatika a

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ V delávání be hranic NABÍDKA KURZŮ Manažerské dovednosti Náev kuru/aměření Termín konání Cena Leadership Komplexní dlouhodobý kur 10 900 Kč OTEVŘENÉ KURZY Vhodné pro všechny cílové skupiny Náev kuru/aměření

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více