TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vendula BÁRTEČKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin PŘIBYL, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba marketingové propagace pro restauraci Pod věží" ve Znojmě vypracovala samostatně s pomocí vedoucího práce a zdrojů uvedených v Přehledu literatury. Vc Znojmě dne 26. dubna 2010 vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Zde bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu Ing. Martinu Přibylovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a konzultace, které mi byly poskytovány v průběhu vytváření práce. Děkuji také panu Josefu Sklářovi, majiteli restaurace Pod věží, za poskytnutí informací týkajících se provozu restaurace a vytvoření podmínek pro sepsání bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt V bakalářské práci, jejímž tématem je Tvorba marketingové propagace pro restauraci Pod věží ve Znojmě, je zpracována tvorba webových stránek, propagačního letáku, vizitky a polepu osobního automobilu v rámci zachování jednotného vizuálního stylu. Teoretická část práce popisuje a vysvětluje pojmy související s tématem a to pojmy jako marketing, marketingová komunikace a marketingový výzkum. V praktické části jsou uvedeny výsledky marketingového výzkumu návštěvníků města Znojma, stručná charakteristika restaurace Pod věží a zhodnocení stavu marketingové propagace restaurace. Poté je zde uveden návrh na vytvoření marketingové propagace v rámci jednotného vizuálního stylu restaurace. Klíčová slova: restaurace Pod věží ve Znojmě, marketingová propagace, elektronická pošta, informační technologie, jednotný vizuální styl Abstrakt The topic of this bachelor thes is the concept of marketing promotion for the restaurant Pod věží in Znojmo. It includes creation of web pages, a leaflet, a business card and a car sticker, all in an unified visual style. The theoretic part defines the concepts of marketing, marketing communication and marketing research. In the practical part there is presented the record of a marketing research of visitors in Znojmo, a short description of the restaurant Pod věží and then there is an evaluation of the marketing promotion of this restaurant. Afterwards there is a project of marketing promotion in an unified visual style. Key words: restaurant Pod věží in Znojmo, marketing promotion, electronic mail, information technology, an unified visual style

7 Obsah 1. Úvod Cíl práce a metodika Literární rešerše Marketing Marketingový mix Komunikační mix Marketingová komunikace a moderní média Internet Využití internetu v marketingové komunikaci dle Foreta Komunikace s veřejností E mailová reklama Marketingový výzkum Techniky marketingového výzkumu Dotazování Dotazník Záznamový arch Sekundární a primární zdroje Požadavky na dotazník Strategie propagace Volba médií Reklama Webové stránky Rizika internetové reklamy Služby Odvětvové třídění služeb Image Cenová strategie Náklady Konkurence Hodnota služby pro zákazníka... 25

8 3.7. Vnímání zákazníků Vlastní práce Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma Otázka č. 7: Spokojenost s jednotlivými oblastmi Otázka č. 7: Spokojenost s jednotlivými oblastmi Otázka číslo 8: Kde hledali návštěvníci nejčastěji informace? Kolik návštěvníků odpovědělo na otázku č Výpočet Pearsonova koeficientu Restaurace Pod věží Propagace restaurace Pod věží Marketingová propagace s využitím informačních technologií Propagační leták Vizitka Umístění speciální samolepky na osobní automobil Komunikace elektronickou poštou Výhody pro pravidelné návštěvníky Pořádané akce Řízené rozhovory Zjištěné výsledky Závěr Přehled literatury Přílohy..56

9 1. Úvod V současné době je stále větším problémem prosazení se na trhu. Existuje velké množství odlišných restaurací a stravovacích zařízení, ale mnohé z nich se potýkají se značnými problémy. Značným problémem je dostat se do povědomí potenciálních zákazníků a dostat se na špičku širokého spektra ostatních subjektů trhu. Právě k tomuto účelu tedy restaurace, ale i společnosti, firmy a podniky využívají marketingovou propagaci. Při tvorbě propagace obecně se musí organizace nejprve rozhodnout, co vlastně chce propagovat. Propagace vytvářená pro restauraci má propagovat kvalitní kuchyni v příjemném prostředí. Důležitým faktorem je místo, čili kde bude náš produkt vystaven a propagován. Dalším faktorem je čas, čili kdy daný produkt či službu uvedeme na trh a také si musíme zvolit komu je produkt nebo služba určena. Propagace je v dnešní době všude kolem nás, pouze ji ne všichni vnímáme. Denně při cestě do práce nebo z práce, ze školy nebo do školy chodíme kolem billboardů, které se v dnešní době vyskytují na různých místech. Téměř každý den nám obchodní domy zasílají své propagační letáky s aktuální nabídkou. Cestou centrem města Znojma míjíme mimo jiné i restauraci Pod věží, která je prezentována svým vývěsním štítem. Zvolená propagace pro tuto restauraci je formou webových stránek na internetu, propagačního letáku, vizitky v tištěné formě a polepu osobního automobilu. Na všech typech propagace je zachován jednotný vizuální styl, dle přání majitele restaurace. Propagace formou webových stránek je momentálně jedna z nejpoužívanějších, nejrychlejších a nejrychleji aktualizovatelných. Internet využívá obrovské množství lidí, proto je pro úspěch restaurace důležité mít své vlastní webové stránky s fotkami, kontakty a především nabídkou restaurace. Marketingová propagace je zaměřena na široké spektrum zákazníků. Pro některé je výhodnější mít propagační leták s telefonním číslem a základními informacemi, pro ostatní jsou přehlednější webové stránky s kompletní nabídkou restaurace. 7

10 2. Cíl práce a metodika Cílem práce je navrhnout marketingovou propagaci pro restauraci Pod věží ve Znojmě. Restaurace Pod věží byla otevřena v květnu roku 2009 a tato práce by jí měla pomoci k dostání se do širšího povědomí obyvatel i návštěvníků města Znojma. Dílčími cíly práce je zpracování výsledků marketingového výzkumu návštěvníků města Znojma. Prvním bodem pro zpracování práce bylo sestavení záznamového archu s názvem Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma. Tento záznamový arch (viz příloha č. 1) byl vytvořen pod vedením pana rektora prof. Foreta na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo. Záznamový arch obsahoval deset oblastí, z nichž část obsahovala ještě podoblasti. V závěrečné části záznamového archu byly uvedeny identifikační znaky. V květnu roku 2009 byl proveden společný předvýzkum, který však není součástí bakalářské práce. Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma byl prováděn během čtyř měsíců, a to června, července, srpna a září roku Výzkum probíhal dotazováním a zaznamenáváním do záznamového archu. Dotazovaným respondentům byly kladeny otázky a odpovědi na tyto otázky byly zaznamenány do záznamového archu. Dotazování probíhalo v různých částech města Znojma, konkrétně však na Horním náměstí, na ulici Obrokova, na Slepičím trhu a také na autobusovém a vlakovém nádraží, kde byla kumulace největšího počtu potenciálních respondentů. Po sesbírání dat a vyplnění všech dvou set záznamových archů byla data převedena do elektronické podoby a byla provedena komparace s dalšími šestnácti sty záznamovými archy. Poté byla provedena analýza těchto dat a byly z nich čerpány informace potřebné pro Tvorbu marketingové propagace pro restauraci Pod věží ve Znojmě a to konkrétně informace, kde respondenti hledali nejčastěji informace o městě Znojmě, v jakém věku byli tito respondenti a jaká byla jejich spokojenost s restauracemi a službami ve Znojmě. Pearsonovým koeficientem byla stanovena míra závislosti mezi zdrojem informací a věkem návštěvníků, spokojeností respondentů se službami a věkem návštěvníků a také byla stanovena míra závislosti mezi spokojeností respondentů se službami a jejich věkem. 8

11 Pearsonův koeficient byl stanoven dle vzorce: P = χ2 χ2 + n Dle vypočtených a ověřených dat byla poté provedena Tvorba marketingové propagace pro restauraci Pod věží ve Znojmě. V rámci jednotného vizuálního stylu byla vytvořena propagace s využitím novodobých informačních technologií a to webové stránky, propagační leták, vizitka a na osobní automobil byla umístěna speciální samolepka ve tvaru webových stránek. Webové stránky byly vytvořeny dle autorkou vytvořeného návrhu společností Banan s.r.o. Propagační materiály byly vytvořeny grafickým studiem A studio Group s.r.o. v Kyjově. 9

12 3. Literární rešerše 3.1. Marketing Na marketing existuje celá řada názorů od různých více či méně známých autorů. Podle Synka (2007, 167 s.) lze marketing definovat jako lidskou činnost umožňující prostřednictvím procesu směny uspokojovat potřeby a přání. Je to nástroj, kterým zjišťujeme dosud neuspokojené potřeby a přání a snažíme se je přeměnit do podoby ziskových příležitostí a tento zisk zrealizovat. Prosazení marketingového přístupu je dlouhodobá záležitost. Marketing hodnocen jak z praktické strany tak také teoreticky. Jako teoretická disciplína se podle Kotlera (2001, 113) poprvé začal uplatňovat začátkem 20. století v USA, ale jeho skutečný rozvoj v celosvětovém měřítku nastal až po druhé světové válce. Na marketing existuje již celá řada názorů a definic. Jedna z nich dle Kotlera (2001, 113 s.) zní: Marketing je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření změn, které uspokojují cíle jednotlivců a organizací. Můj pohled na marketing se ztotožňuje s názorem, který ve své knize uvádí Kotler (2001, 113 s.). Jak uvádí Kumar (2008, 225 s.) pro nástup marketingu zřejmě nikdy nebyla vhodnější doba. Dnes je marketing v dokonalém postavení, ve kterém může zpevňovat organizaci, tak jak se strategie vytváření hodnoty přesouvají od finančního inženýrství minulého desetiletí ke starému dobrému vytváření hodnoty pro zákazníka. Marketing se nachází všude. Různé formální či neformální činnosti, kterými se lidmi a společnosti zabývají, bychom mohli nazvat rovněž marketingem. Podle Kotlera a Kellera (2007, 44 s.) se dobrý marketing ve stále zvýšené míře stává důležitou ingrediencí podnikatelského úspěchu. A marketing hluboce ovlivňuje naše každodenní životy. Marketing se nachází ve všem, čím se zabýváme od oblečení, které si oblékáme, přes reklamy na které se díváme až k internetu a jeho webovým stránkám, na které klikneme a které pročítáme a studujeme. Podle Kotlera a Kellera (2007, 44 s.) závisí finanční úspěch často na marketingových schopnostech. Jakmile se začne ztrácet poptávka po výrobcích a službách, díky které dosáhla firma úspěchu, ztrácí účetnictví, financování i provoz a další podnikatelské funkce jakýkoli význam. 10

13 Dle Kumara (2008, 16 s.) se marketing během posledních dvou desetiletí jako motor růstu společnosti zadrhl v důsledku zvyšující se fragmentace trhů, silné globální konkurence, komoditizace výrobků, stále kratších životních cyklů výrobků, exponenciálně rostoucích očekávání zákazníků a síly ostatních článků distribučních řetězců. To vedlo ke značnému omezení schopností marketingu generovat růst a jeho produktivita poklesla. Není pak překvapením, že v mnoha společnostech se začaly objevovat pochybnosti o hodnotě soudobého marketingu. Podle Foreta (2008, 56 s.) je marketing komunikace se zákazníkem, která z nabídky a spotřeby produktu udělá mimořádný, nezapomenutelný zážitek. Objevují se stále nové a nové významy marketingu, jeden z těchto významů dle Kotlera a kol. (2007, 38 s.) zní: Marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat přesvědčit a prodat ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází až poté, co je produkt vyroben. Marketing je činnost, kterou provozují manažeři, kteří zjišťují, jaké existují potřeby, jaký je jejich rozsah a jak jsou intenzivní. Poté musí manažeři rozhodnout, zda se objevila nová příležitost přinášející zisk. Podle Kotlera a kol. (2007, 38 s.) marketing pokračuje po celou dobu životnosti produktu, snaží se přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon produktu, učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat Marketingový mix Marketingový mix se používá pro ovlivňování přání a potřeb jednotlivých zákazníků. Je to skupina aktivit objevujících se na různých trzích. Do těchto jednotlivých skupin bývají zpravidla zařazovány následující nástroje, jak uvádí Synek (2007, 174 s.): produkt jakost, technická úroveň, progresivita, značka, balení, velikost, servis, možnost výměny, design, záruční podmínky, prostorové přemisťování - odbyt, volba dodavatele, velikost a umístění skladů, přepravní prostředky, článkovitost odbytových a prodejních cest, velikost zásob, prodejní cena katalogové ceny, slevy, rabaty, platební a úvěrové podmínky, podněcování odbytu (komunikační mix) reklama, osobní prodej, podpora prodeje a publicity. 11

14 Marketéři, jak uvádí Kotler (2004, 43 s.) vytvářejí tzv. marketingový mix: výrobkovou, distribuční, cenovou a komunikační politiku (4P product, place, price, promotion) a zabezpečují, aby jednotlivé prvky marketingového mixu byly vzájemně propojeny a aby byly v souladu se zvolenou strategií segmentace, targetingu a positioningu. Marketingový mix dle Palatkové (2006, 133 s.) zahrnuje ve své původní podobě čtyři základní složky produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (promotion). Za posledních čtyřicet let byl marketingový mix uzpůsoben různým oblastem marketingu zboží a služeb, takže dnes lze při zachování původní čtyřsložkové struktury v marketingu destinací vysledovat některé verze doplnění klasického marketingového mixu o několik dalších P, např. podle Kotlera (2001, 113 s.) a Morrisona (225 s.) : politika (politics), veřejné mínění (public opinion), programování (programming), tvorba paketů (packaging), lidé (people) a partnerství (partnership). Middleton (In Palatková, 2006, 133 s.) rozšířil základní marketingový mix rovněž o tři další P, z nichž jedno je shodné s rozšířením Morissonovým lidé (people) a další dvě označuji fyzické charakteristiky (physical evidence) a proces (process), označující interakci při poskytování služeb klientovi. Fyzický moment představuje hmatatelné stránky produktu cestovního ruchu. Lautenborn vytýká (In Palatková, 2006, 133 s.) výše uvedenému systému marketingové mixu podle P to, že se dívá na trh z hlediska prodávajícího, a ne z hlediska kupujícího a navrhuje nový mix složený ze čtyř C, hodnota z hlediska zákazníka (customer value), náklady pro zákazníka (cost to the customer), pohodlí (convenience) a komunikace (communication) Komunikační mix Komunikační mix dle Johnové (2008,197 s.), dříve označovaný termínem propagace, je soubor nástrojů, který jméno a image organizace dostane do povědomí zákazníků. Komunikační mix tvoří reklama, podpora prodeje, public relations a direkt marketing. a. Reklama Reklama je dle Johnové (2008,197 s.) neosobní prezentace, komerční sdělení prostřednictvím médií. Reklama zahrnuje: tištěné reklamy určené pouze ke zhlédnutí, 12

15 plošné reklamy, tištěné reklamy k prostudování, audiovizuální reklamu, 3D reklamu, nové technologie a internet. Reklama dle Dle De Pelsmakera, Geuense a Van Den Bergha (2003, 26 s.) je nástrojem neosobní masové komunikace využívající média (rozhlas, televize, noviny, časopisy apod.). Obsah reklamy zadává objednatel (firma, organizace), který také reklamu platí. b. Podpora prodeje Podporu prodeje dle Johnové (2008, 197 s.) tvoří krátkodobé akce v místě prodeje nebo poskytování služeb. Zahrnuje spotřebitelské soutěže, hry, loterie, odměny apod. c. Publicita, public relations PR je dle Johnové (2008, 197 s.) soubor programů pro zlepšení, udržení a ochranu image firmy. Zahrnuje články v tisku, pořádání seminářů, veřejné projevy, výroční zprávy, styk s veřejnosti a jiné. Dle De Pelsmakera, Geuense a Van Den Bergha (2003, 27 s.) zahrnují public relations všechny činnosti, jejichž prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho subjekty. Okolí a jeho subjekty jsou všichni ti, s nimiž chce mít firma dobré vztahy. d. Direct marketing Pod pojmem direct marketing si představujeme přímý marketing, což znamená přímé oslovení zákazníka prostřednictvím e mailu a jiných technologií. Spadá sem i osobní prodej, což je přímý a individuální kontakt se zákazníkem. Tento kontakt může být uskutečněn na veletrhu, obchodním jednání nebo na jakékoli schůzce. Machková (2006, 173 s.) uvádí, že přímý marketing zahrnuje všechny činnosti, které představují přímý kontakt s cílovými skupinami zákazníků. Formou přímého marketingu je vybrané cílové skupiny možné oslovit rychleji a osobněji, lze jim nabídnout různé výhody a je možné získat rychlou zpětnou vazbu. Hlavními nástroji přímého marketingu jsou osobní prodej, zásilkový prodej, telemarketing, teleshopping, adresné rozesílání nabídek, katalogový marketing a online marketing. Dle Kotlera a Kellera (2007, 44 s.) je direct marketing definován jako využití přímých kanálů k oslovení zákazníků a k doručení zboží i služeb zákazníkům bez použití 13

16 marketingových prostředníků (mezičlánků). Tyto kanály zahrnují direct mail, katalogy, telemarketing, interaktivní televizi, kiosky, internetové stránky Marketingová komunikace a moderní média Marketingová komunikace jak uvádí Foret (2008, 367 s.) přináší prostřednictvím počítačů nové možnosti jak velkým, tak i malým firmám. Snižuje náklady na prodej i na propagaci. Zrychluje a rozšiřuje komunikační možnosti, ale hlavně vede k vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi prodejcem a zákazníkem, k uspokojení individuálních přání a potřeb. Marketingová komunikace dle Kity (2000, 283 s.) znamená informovat, seznamovat s výrobky a službami, vysvětlovat jejich vlastnosti, vyzdvihnout jejich užitek, kvalitu, hodnotu, prospěšnost, použití a na druhé straně umět i poslouchat, přijímat podněty a požadavky spotřebitelů a reagovat na ně. Podstatou cílevědomé komunikace s trhem je ovlivňování nákupního chování spotřebitelů v zájmu prodeje firemních produktů. Zde se používají čtyři základní metody obecně nazývané jako komunikační systém. Tento systém se používá na ovlivňování nákupního chování spotřebitelů a dle Kity (2000, 283 s.) tvoří: reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej. Marketingový komunikační systém dle Kity (2000, 283 s.) chápeme jako integrovaný a kontrolovaný systém metod komunikace, který se využívá na prezentování firmy a jejich výkonů zákazníkovi Internet Internet je v dnešní době oblíbené a všemi generacemi čím dál více využívané médium. Prostřednictvím internetu získáváme informace, dozvídáme se nově věci a poznatky a komunikujeme s lidmi po celém světě. Internet dle Foreta (2008, 136 s.) existuje již od 60. let a jako řada dalších principiálních novinek druhé poloviny našeho století původně vznikl pro potřeby americké armády. Je v současnosti považován za síť sítí či za digitální dálnici. 14

17 Až do 90. let se využíval především ve vojenské oblasti, ve výzkumu a na akademické půdě univerzit. Internet je v dnešní době rozšířený po celém světě. Internetovou sítí jsou propojeny počítače téměř všude na zemi. Díky internetu získáváme snadný přehled o tom, co se děje ve světě, o novinkách v různých odvětvích, které jsou uváděny na trh. Díky současným trendům můžeme pohodlně nakupovat z domova přes internet širokou škálu zboží od potravin přes elektroniku až po oblečení. Spolu s internetem se začal používat e mail, který vlastně funguje pouze díky internetu. E mail je pošta v elektronické podobě. Její velkou výhodou je její rychlost a v dnešní době i dostupnost na mnoha místech. Díky elektronické poště komunikují firmy se svými zákazníky plynule a bez problémů. Připojení k internetu je v dnešní době běžnou součástí barů, restaurací, hotelů a jiných podniků. Stačí pouze zadat klíčové heslo a hned je internet dostupný i majitelům osobních notebooků. Dle Kotlera (2007, 175 s.) je internet obrovská veřejná síť počítačových sítí umožňující uživatelům všeho druhu z celého světa vzájemnou komunikaci a přístup k neuvěřitelně rozsáhlým zdrojům. Internet tvoří jednu velkou informační dálnici, po níž lze neuvěřitelnou rychlostí přenášet bity z jednoho místa na druhé Využití internetu v marketingové komunikaci dle Foreta (2008, 136 s.) Současná společnost je charakteristická především svou dynamičností, postupnou integrací a neustálou expanzí, za čímž stojí především rozvoj informačních a komunikačních technologií. Objevují se nové pojmy jako nová ekonomika či informační společnost, které se snaží tyto změny postihnout. Jak uvádí Potůček (2007, 184 s.) moderní média se na jedné straně permanentně ohánějí tím, že údajně zastupují veřejnost, ale přitom to, co si dnes již ponejvíce pomyslná veřejnost myslí, samy do velké míry určují. I bez ohledu na vlastnictví médií však platí, že institucionální prostor médií je svou povahou stále více nadnárodní. (2007, 184 s.) S internetovým marketingem jak uvádí Stávková a Foret (2003, 79 s.) přichází rovněž internetová reklama jako neodmyslitelná součást marketingového mixu. Internet a jeho možnosti přináší velmi významný reklamní prostor, který jiná média předčí především 15

18 množstvím potenciálně zasažených zákazníků. Synonymem pro internetovou reklamu je obvykle chápán banner, ač to není správné, neboť existují i jiné formy využívající například e mailu nebo reklamních kampaní realizovaných prostřednictvím katalogů webových stránek či vyhledávacích robotů Komunikace s veřejností Komunikace organizace s veřejností dle Vymětala (2008, 293 s.) zahrnuje jakoukoliv komunikaci a propojení s externím prostředím, s okolím i se světem. Realizuje se prostřednictvím rozsáhlých komunikačních sítí, které v současném globalizovaném konkurenčním prostředí musí zajistit informovanost o organizaci téměř v celosvětovém měřítku. Cílem a posláním této části PR je mimo jiné vytváření prostoru důvěry, jenž umožňuje organizaci realizaci jejich vlastních cílů. Příbuznou disciplínou PR je jak uvádí Vymětal (2008, 293 s.) také propagace, která bývá obvykle charakterizována jako úsilí o ovlivnění názorů veřejnosti propagací určité doktríny, nařízení, organizace značky i ochranné známky nebo produktu. Smyslem propagace není informovat, ale ovlivňovat, přesvědčovat, připomínat i manipulovat. S propagací se setkává každý z nás denně při cestě do školy či do práce E mailová reklama Dle Kellera (2007, 332 s.) získaly e mailové reklamy obecně na popularitě. Často mají pokrokové rysy, zvukové zprávy, barevné fotografie nebo probíhající video. E mailové reklamy často mají míry odezvy 20 až 30% s náklady nižšími, než jsou u bannerových reklam. Pokud marketéři sledují tuto míru odezvy, mohou přesněji vyladit své poselství Marketingový výzkum Marketingový výzkum podle jak uvádí Foret (2008, 32 s.) představuje systematický a cílevědomý proces směřující k opatření určitých konkrétních informací. Získáváme tzv. informace primární. Když zaměříme pozornost na celkové množství informací, je patrný rozdílný poměr mezi informacemi sekundárními a primárními. Všechny data, která chybí a o kterých si manažer myslí a předpokládá, že jsou důležitá a nápomocná při rozhodnutí, jsou informacemi pro marketing. Jak uvádí Foret (2008, 32 s.) při vytváření marketingového informačního systému jsou podstatné ty informace, které přispívají k rychlé aktivaci fáze zpětné vazby, tzn., které průběžně signalizují změny situace ve vnějším prostředí, trendy těchto změn, odchylky skutečného stavu od předpokládaného. 16

19 Náplní marketingového výzkumu dle Fotra a Součka (2005, 35 s.) je získávání, analýza hodnocení informací o trhu a jeho okolí, zahrnující především takové faktory, jako je poptávka a konkurence, potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové nástroje. Potřebná data a informace lze získat buď z již existujících informačních zdrojů (tzv. desk research) nebo pomocí speciálních šetření (tzv. field research). I na marketingový výzkum a jeho definici pohlíží každý autor z jiného hlediska. Dle Kity (2000, 281 s.) je marketingový výzkum soubor činností, které souvisí se sběrem, analýzou a vyhodnocováním informací důležitých pro řešení určitého marketingového problému firmy. Tyto informace jsou poté používány pro definici a identifikaci marketingových problémů a příležitostí, na navrhování, zdokonalení a hodnocení marketingových akcí. Marketingový výzkum jak uvádí Brassington a Pettitt (2006, 211 s.) je fikce, která spojuje spotřebitele, klienty a veřejnost do marketérů skrz informace informace používá k identifikaci a objevení marketingových příležitostí a problémů, generuje a hodnotí marketingové akce, monitoruje marketingové představení a zlepšuje porozumění marketingu jako procesu. Marketingový výzkum si můžeme přiblížit jako proces sestávající z následujících pěti kroků, jak uvádí Stávková a Foret (2003, 72 s.): 1. Definování problému a cílů výzkumu, 2. sestavení plánu výzkumu, 3. shromáždění informací, 4. statistické zpracování a analýza informací, 5. prezentace výsledků, včetně praktických doporučení. Každý konkrétní marketingový výzkum jak uvádí Stávková a Foret (2003, 72 s.) se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které vyplývají z jedinečné povahy řešených problémů. Během každého výzkumu rozlišujeme dvě fáze. První je fáze přípravy výzkumu a druhá je fáze realizace daného výzkumu. Do druhé fáze spadá také zpracování a analýza zjištěných údajů. Před zahájením výzkumu musí být nejprve vytvořeny předpoklady pro jeho realizaci. Jak uvádí Srpová, Řehoř a kol. (2010, 193 s.) marketingový výzkum představuje specifický zdroj marketingových informací, protože jde o samostatnou marketingovou 17

20 aktivitu zaměřenou na shromažďování, zpracování a poskytování informací týkajících se řešení určitého konkrétního marketingového problému Techniky marketingového výzkumu Podle Stávkové a Foreta (2003, 55 s.) se jedná se o způsob sběru primárních dat umožňující evidovat výskyt jevů i chování lidí, ale také zjistit jejich názory, postoje a motivy. Základní tři techniky marketingového výzkumu představují dotazování, pozorování a experiment Dotazování Dotazování jak uvádí Stávková a Foret (2003, 55 s.) patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí nástrojů tedy dotazníků, záznamových archů a vhodně zvoleného kontaktu s nositelem informací dotazovaným (respondentem). Tento kontakt může být přímý, bezprostřední, jako je tomu v případě písemného zodpovídání našich otázek. Výzkum dotazováním je dle Kotlera (2007, 411 s.) nejvhodnější přístup pro získávání popisných informací. Společnost, která potřebuje zjistit údaje o postojích, preferencích či nákupním chování zákazníků, se jich většinou zeptá přímo v centru dění. Jak uvádí Kotler (2007, str. 411) dotazování může být strukturované nebo nestrukturované. Strukturované dotazování využívá formální seznam otázek, které jsou kladeny všem respondentům stejným způsobem. Nestrukturovaný průzkum dovoluje tazateli klást otázky a směřovat rozhovor podle reakcí respondenta. Výzkum dotazováním je podle Kotlera (2007, 411 s.) získávání primárních údajů. Lidem jsou kladeny otázky týkající se jejich znalostí, postojů, preferencí a nákupního chování. Metoda dotazování je obecně nejpoužívanější metodou, která se používá pro zjištění primárních dat. Mnoho firem, společností ale i jednotlivců používá při výzkumu pouze tuto metodu, jelikož ji považuje za nejlepší. Dle Kotlera (2007, 411 s.) spočívá základní výhoda této metody v její pružnosti. Díky ní je možné získat nejrůznější typy informací v mnoha nejrůznějších marketingových situacích. V závislosti na typu vytvořeného dotazníku může také poskytnout informace rychleji a levněji než pozorování či experiment. 18

21 Velmi důležité je naplánování daného dotazníku, který používáme při výzkumu. Musíme si správně zvolit otázky, jejich posloupnost a návaznost. Bohužel i metoda pomocí dotazování se často potýká s problémy. Dotazovaní lidé nechtějí např. odpovídat na naše otázky, nechtějí přemýšlet o tom, na co se jich ptáme nebo jednoduše nemají čas. Často se také stává, že dotazování lidé si odpovědi vymýšlejí. Správné naplánování dotazníku nám může pomoci tyto problémy minimalizovat či dokonce odstranit Dotazník Při tvorbě dotazníku je dle Stávkové a Foreta (2003, 55 s.) třeba dávat si pozor na jeho správné složení. Špatné sestavení dotazníku může zpochybnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat potřebám a cílům výzkumu Záznamový arch Záznamový arch představuje dle Kozla (2005, 27 s.) formulář, který slouží k zaznamenávání zjišťovaných informací. Se záznamovým archem se můžeme jak při dotazování a experimentu, tak při pozorování, kde pozorovatel zachycuje v písemné podobě pozorované jevy Sekundární a primární zdroje Sekundární zdroje jak uvádí Kozel (2005, 58 s.) jsou zpravidla jednoduše dostupné veřejné zdroje informací. Obvykle slouží k jinému primárnímu účelu. Sekundární zdroje informací bývají k dispozici rychleji a bývají méně nákladné než primární zdroje údajů. Sekundární zdroje jsou jednoduše zdroje, které získáme snadno bez jakýchkoli větších problémů. Primární zdroje jak uvádí Kozel (2005, 58 s.) jsou původními nositeli informací. Jako zdroje chápeme všechny subjekty a objekty trhu, které mají informační hodnotu pro zdárné vyřešení výzkumného problému Požadavky na dotazník Sestavení dotazníku musí probíhat také dle určitých kritérií. a. Celkový dojem Pokud požadujeme, aby nám respondenti odpovídali na naše otázky, musíme pro ně připravit takový dotazník, který je na první pohled upoutá. To vše záleží na kvalitě papíru, barvě papíru a zejména na grafické úpravě. Nejdůležitější je první strana 19

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň 15. května 2010 Konference Direct mail O ČEM BUDE ŘEČ? zásadní rozhodnutí, co musíme vědět nejdříve nejefektivnější cesty k získání

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Marketingový mix označuje kombinaci všech kontrolovatelných faktorů, která by měla uspokojit zákazníkovy potřeby.

Marketingový mix označuje kombinaci všech kontrolovatelných faktorů, která by měla uspokojit zákazníkovy potřeby. TAKTICKÝ MARKETING MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU Marketingový mix označuje kombinaci všech kontrolovatelných faktorů, která by měla uspokojit zákazníkovy potřeby. Marketingový mix je soubor marketingových

Více

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základy marketingu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více