TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vendula BÁRTEČKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin PŘIBYL, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba marketingové propagace pro restauraci Pod věží" ve Znojmě vypracovala samostatně s pomocí vedoucího práce a zdrojů uvedených v Přehledu literatury. Vc Znojmě dne 26. dubna 2010 vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Zde bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu Ing. Martinu Přibylovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a konzultace, které mi byly poskytovány v průběhu vytváření práce. Děkuji také panu Josefu Sklářovi, majiteli restaurace Pod věží, za poskytnutí informací týkajících se provozu restaurace a vytvoření podmínek pro sepsání bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt V bakalářské práci, jejímž tématem je Tvorba marketingové propagace pro restauraci Pod věží ve Znojmě, je zpracována tvorba webových stránek, propagačního letáku, vizitky a polepu osobního automobilu v rámci zachování jednotného vizuálního stylu. Teoretická část práce popisuje a vysvětluje pojmy související s tématem a to pojmy jako marketing, marketingová komunikace a marketingový výzkum. V praktické části jsou uvedeny výsledky marketingového výzkumu návštěvníků města Znojma, stručná charakteristika restaurace Pod věží a zhodnocení stavu marketingové propagace restaurace. Poté je zde uveden návrh na vytvoření marketingové propagace v rámci jednotného vizuálního stylu restaurace. Klíčová slova: restaurace Pod věží ve Znojmě, marketingová propagace, elektronická pošta, informační technologie, jednotný vizuální styl Abstrakt The topic of this bachelor thes is the concept of marketing promotion for the restaurant Pod věží in Znojmo. It includes creation of web pages, a leaflet, a business card and a car sticker, all in an unified visual style. The theoretic part defines the concepts of marketing, marketing communication and marketing research. In the practical part there is presented the record of a marketing research of visitors in Znojmo, a short description of the restaurant Pod věží and then there is an evaluation of the marketing promotion of this restaurant. Afterwards there is a project of marketing promotion in an unified visual style. Key words: restaurant Pod věží in Znojmo, marketing promotion, electronic mail, information technology, an unified visual style

7 Obsah 1. Úvod Cíl práce a metodika Literární rešerše Marketing Marketingový mix Komunikační mix Marketingová komunikace a moderní média Internet Využití internetu v marketingové komunikaci dle Foreta Komunikace s veřejností E mailová reklama Marketingový výzkum Techniky marketingového výzkumu Dotazování Dotazník Záznamový arch Sekundární a primární zdroje Požadavky na dotazník Strategie propagace Volba médií Reklama Webové stránky Rizika internetové reklamy Služby Odvětvové třídění služeb Image Cenová strategie Náklady Konkurence Hodnota služby pro zákazníka... 25

8 3.7. Vnímání zákazníků Vlastní práce Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma Otázka č. 7: Spokojenost s jednotlivými oblastmi Otázka č. 7: Spokojenost s jednotlivými oblastmi Otázka číslo 8: Kde hledali návštěvníci nejčastěji informace? Kolik návštěvníků odpovědělo na otázku č Výpočet Pearsonova koeficientu Restaurace Pod věží Propagace restaurace Pod věží Marketingová propagace s využitím informačních technologií Propagační leták Vizitka Umístění speciální samolepky na osobní automobil Komunikace elektronickou poštou Výhody pro pravidelné návštěvníky Pořádané akce Řízené rozhovory Zjištěné výsledky Závěr Přehled literatury Přílohy..56

9 1. Úvod V současné době je stále větším problémem prosazení se na trhu. Existuje velké množství odlišných restaurací a stravovacích zařízení, ale mnohé z nich se potýkají se značnými problémy. Značným problémem je dostat se do povědomí potenciálních zákazníků a dostat se na špičku širokého spektra ostatních subjektů trhu. Právě k tomuto účelu tedy restaurace, ale i společnosti, firmy a podniky využívají marketingovou propagaci. Při tvorbě propagace obecně se musí organizace nejprve rozhodnout, co vlastně chce propagovat. Propagace vytvářená pro restauraci má propagovat kvalitní kuchyni v příjemném prostředí. Důležitým faktorem je místo, čili kde bude náš produkt vystaven a propagován. Dalším faktorem je čas, čili kdy daný produkt či službu uvedeme na trh a také si musíme zvolit komu je produkt nebo služba určena. Propagace je v dnešní době všude kolem nás, pouze ji ne všichni vnímáme. Denně při cestě do práce nebo z práce, ze školy nebo do školy chodíme kolem billboardů, které se v dnešní době vyskytují na různých místech. Téměř každý den nám obchodní domy zasílají své propagační letáky s aktuální nabídkou. Cestou centrem města Znojma míjíme mimo jiné i restauraci Pod věží, která je prezentována svým vývěsním štítem. Zvolená propagace pro tuto restauraci je formou webových stránek na internetu, propagačního letáku, vizitky v tištěné formě a polepu osobního automobilu. Na všech typech propagace je zachován jednotný vizuální styl, dle přání majitele restaurace. Propagace formou webových stránek je momentálně jedna z nejpoužívanějších, nejrychlejších a nejrychleji aktualizovatelných. Internet využívá obrovské množství lidí, proto je pro úspěch restaurace důležité mít své vlastní webové stránky s fotkami, kontakty a především nabídkou restaurace. Marketingová propagace je zaměřena na široké spektrum zákazníků. Pro některé je výhodnější mít propagační leták s telefonním číslem a základními informacemi, pro ostatní jsou přehlednější webové stránky s kompletní nabídkou restaurace. 7

10 2. Cíl práce a metodika Cílem práce je navrhnout marketingovou propagaci pro restauraci Pod věží ve Znojmě. Restaurace Pod věží byla otevřena v květnu roku 2009 a tato práce by jí měla pomoci k dostání se do širšího povědomí obyvatel i návštěvníků města Znojma. Dílčími cíly práce je zpracování výsledků marketingového výzkumu návštěvníků města Znojma. Prvním bodem pro zpracování práce bylo sestavení záznamového archu s názvem Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma. Tento záznamový arch (viz příloha č. 1) byl vytvořen pod vedením pana rektora prof. Foreta na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo. Záznamový arch obsahoval deset oblastí, z nichž část obsahovala ještě podoblasti. V závěrečné části záznamového archu byly uvedeny identifikační znaky. V květnu roku 2009 byl proveden společný předvýzkum, který však není součástí bakalářské práce. Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma byl prováděn během čtyř měsíců, a to června, července, srpna a září roku Výzkum probíhal dotazováním a zaznamenáváním do záznamového archu. Dotazovaným respondentům byly kladeny otázky a odpovědi na tyto otázky byly zaznamenány do záznamového archu. Dotazování probíhalo v různých částech města Znojma, konkrétně však na Horním náměstí, na ulici Obrokova, na Slepičím trhu a také na autobusovém a vlakovém nádraží, kde byla kumulace největšího počtu potenciálních respondentů. Po sesbírání dat a vyplnění všech dvou set záznamových archů byla data převedena do elektronické podoby a byla provedena komparace s dalšími šestnácti sty záznamovými archy. Poté byla provedena analýza těchto dat a byly z nich čerpány informace potřebné pro Tvorbu marketingové propagace pro restauraci Pod věží ve Znojmě a to konkrétně informace, kde respondenti hledali nejčastěji informace o městě Znojmě, v jakém věku byli tito respondenti a jaká byla jejich spokojenost s restauracemi a službami ve Znojmě. Pearsonovým koeficientem byla stanovena míra závislosti mezi zdrojem informací a věkem návštěvníků, spokojeností respondentů se službami a věkem návštěvníků a také byla stanovena míra závislosti mezi spokojeností respondentů se službami a jejich věkem. 8

11 Pearsonův koeficient byl stanoven dle vzorce: P = χ2 χ2 + n Dle vypočtených a ověřených dat byla poté provedena Tvorba marketingové propagace pro restauraci Pod věží ve Znojmě. V rámci jednotného vizuálního stylu byla vytvořena propagace s využitím novodobých informačních technologií a to webové stránky, propagační leták, vizitka a na osobní automobil byla umístěna speciální samolepka ve tvaru webových stránek. Webové stránky byly vytvořeny dle autorkou vytvořeného návrhu společností Banan s.r.o. Propagační materiály byly vytvořeny grafickým studiem A studio Group s.r.o. v Kyjově. 9

12 3. Literární rešerše 3.1. Marketing Na marketing existuje celá řada názorů od různých více či méně známých autorů. Podle Synka (2007, 167 s.) lze marketing definovat jako lidskou činnost umožňující prostřednictvím procesu směny uspokojovat potřeby a přání. Je to nástroj, kterým zjišťujeme dosud neuspokojené potřeby a přání a snažíme se je přeměnit do podoby ziskových příležitostí a tento zisk zrealizovat. Prosazení marketingového přístupu je dlouhodobá záležitost. Marketing hodnocen jak z praktické strany tak také teoreticky. Jako teoretická disciplína se podle Kotlera (2001, 113) poprvé začal uplatňovat začátkem 20. století v USA, ale jeho skutečný rozvoj v celosvětovém měřítku nastal až po druhé světové válce. Na marketing existuje již celá řada názorů a definic. Jedna z nich dle Kotlera (2001, 113 s.) zní: Marketing je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření změn, které uspokojují cíle jednotlivců a organizací. Můj pohled na marketing se ztotožňuje s názorem, který ve své knize uvádí Kotler (2001, 113 s.). Jak uvádí Kumar (2008, 225 s.) pro nástup marketingu zřejmě nikdy nebyla vhodnější doba. Dnes je marketing v dokonalém postavení, ve kterém může zpevňovat organizaci, tak jak se strategie vytváření hodnoty přesouvají od finančního inženýrství minulého desetiletí ke starému dobrému vytváření hodnoty pro zákazníka. Marketing se nachází všude. Různé formální či neformální činnosti, kterými se lidmi a společnosti zabývají, bychom mohli nazvat rovněž marketingem. Podle Kotlera a Kellera (2007, 44 s.) se dobrý marketing ve stále zvýšené míře stává důležitou ingrediencí podnikatelského úspěchu. A marketing hluboce ovlivňuje naše každodenní životy. Marketing se nachází ve všem, čím se zabýváme od oblečení, které si oblékáme, přes reklamy na které se díváme až k internetu a jeho webovým stránkám, na které klikneme a které pročítáme a studujeme. Podle Kotlera a Kellera (2007, 44 s.) závisí finanční úspěch často na marketingových schopnostech. Jakmile se začne ztrácet poptávka po výrobcích a službách, díky které dosáhla firma úspěchu, ztrácí účetnictví, financování i provoz a další podnikatelské funkce jakýkoli význam. 10

13 Dle Kumara (2008, 16 s.) se marketing během posledních dvou desetiletí jako motor růstu společnosti zadrhl v důsledku zvyšující se fragmentace trhů, silné globální konkurence, komoditizace výrobků, stále kratších životních cyklů výrobků, exponenciálně rostoucích očekávání zákazníků a síly ostatních článků distribučních řetězců. To vedlo ke značnému omezení schopností marketingu generovat růst a jeho produktivita poklesla. Není pak překvapením, že v mnoha společnostech se začaly objevovat pochybnosti o hodnotě soudobého marketingu. Podle Foreta (2008, 56 s.) je marketing komunikace se zákazníkem, která z nabídky a spotřeby produktu udělá mimořádný, nezapomenutelný zážitek. Objevují se stále nové a nové významy marketingu, jeden z těchto významů dle Kotlera a kol. (2007, 38 s.) zní: Marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat přesvědčit a prodat ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází až poté, co je produkt vyroben. Marketing je činnost, kterou provozují manažeři, kteří zjišťují, jaké existují potřeby, jaký je jejich rozsah a jak jsou intenzivní. Poté musí manažeři rozhodnout, zda se objevila nová příležitost přinášející zisk. Podle Kotlera a kol. (2007, 38 s.) marketing pokračuje po celou dobu životnosti produktu, snaží se přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon produktu, učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat Marketingový mix Marketingový mix se používá pro ovlivňování přání a potřeb jednotlivých zákazníků. Je to skupina aktivit objevujících se na různých trzích. Do těchto jednotlivých skupin bývají zpravidla zařazovány následující nástroje, jak uvádí Synek (2007, 174 s.): produkt jakost, technická úroveň, progresivita, značka, balení, velikost, servis, možnost výměny, design, záruční podmínky, prostorové přemisťování - odbyt, volba dodavatele, velikost a umístění skladů, přepravní prostředky, článkovitost odbytových a prodejních cest, velikost zásob, prodejní cena katalogové ceny, slevy, rabaty, platební a úvěrové podmínky, podněcování odbytu (komunikační mix) reklama, osobní prodej, podpora prodeje a publicity. 11

14 Marketéři, jak uvádí Kotler (2004, 43 s.) vytvářejí tzv. marketingový mix: výrobkovou, distribuční, cenovou a komunikační politiku (4P product, place, price, promotion) a zabezpečují, aby jednotlivé prvky marketingového mixu byly vzájemně propojeny a aby byly v souladu se zvolenou strategií segmentace, targetingu a positioningu. Marketingový mix dle Palatkové (2006, 133 s.) zahrnuje ve své původní podobě čtyři základní složky produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (promotion). Za posledních čtyřicet let byl marketingový mix uzpůsoben různým oblastem marketingu zboží a služeb, takže dnes lze při zachování původní čtyřsložkové struktury v marketingu destinací vysledovat některé verze doplnění klasického marketingového mixu o několik dalších P, např. podle Kotlera (2001, 113 s.) a Morrisona (225 s.) : politika (politics), veřejné mínění (public opinion), programování (programming), tvorba paketů (packaging), lidé (people) a partnerství (partnership). Middleton (In Palatková, 2006, 133 s.) rozšířil základní marketingový mix rovněž o tři další P, z nichž jedno je shodné s rozšířením Morissonovým lidé (people) a další dvě označuji fyzické charakteristiky (physical evidence) a proces (process), označující interakci při poskytování služeb klientovi. Fyzický moment představuje hmatatelné stránky produktu cestovního ruchu. Lautenborn vytýká (In Palatková, 2006, 133 s.) výše uvedenému systému marketingové mixu podle P to, že se dívá na trh z hlediska prodávajícího, a ne z hlediska kupujícího a navrhuje nový mix složený ze čtyř C, hodnota z hlediska zákazníka (customer value), náklady pro zákazníka (cost to the customer), pohodlí (convenience) a komunikace (communication) Komunikační mix Komunikační mix dle Johnové (2008,197 s.), dříve označovaný termínem propagace, je soubor nástrojů, který jméno a image organizace dostane do povědomí zákazníků. Komunikační mix tvoří reklama, podpora prodeje, public relations a direkt marketing. a. Reklama Reklama je dle Johnové (2008,197 s.) neosobní prezentace, komerční sdělení prostřednictvím médií. Reklama zahrnuje: tištěné reklamy určené pouze ke zhlédnutí, 12

15 plošné reklamy, tištěné reklamy k prostudování, audiovizuální reklamu, 3D reklamu, nové technologie a internet. Reklama dle Dle De Pelsmakera, Geuense a Van Den Bergha (2003, 26 s.) je nástrojem neosobní masové komunikace využívající média (rozhlas, televize, noviny, časopisy apod.). Obsah reklamy zadává objednatel (firma, organizace), který také reklamu platí. b. Podpora prodeje Podporu prodeje dle Johnové (2008, 197 s.) tvoří krátkodobé akce v místě prodeje nebo poskytování služeb. Zahrnuje spotřebitelské soutěže, hry, loterie, odměny apod. c. Publicita, public relations PR je dle Johnové (2008, 197 s.) soubor programů pro zlepšení, udržení a ochranu image firmy. Zahrnuje články v tisku, pořádání seminářů, veřejné projevy, výroční zprávy, styk s veřejnosti a jiné. Dle De Pelsmakera, Geuense a Van Den Bergha (2003, 27 s.) zahrnují public relations všechny činnosti, jejichž prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho subjekty. Okolí a jeho subjekty jsou všichni ti, s nimiž chce mít firma dobré vztahy. d. Direct marketing Pod pojmem direct marketing si představujeme přímý marketing, což znamená přímé oslovení zákazníka prostřednictvím e mailu a jiných technologií. Spadá sem i osobní prodej, což je přímý a individuální kontakt se zákazníkem. Tento kontakt může být uskutečněn na veletrhu, obchodním jednání nebo na jakékoli schůzce. Machková (2006, 173 s.) uvádí, že přímý marketing zahrnuje všechny činnosti, které představují přímý kontakt s cílovými skupinami zákazníků. Formou přímého marketingu je vybrané cílové skupiny možné oslovit rychleji a osobněji, lze jim nabídnout různé výhody a je možné získat rychlou zpětnou vazbu. Hlavními nástroji přímého marketingu jsou osobní prodej, zásilkový prodej, telemarketing, teleshopping, adresné rozesílání nabídek, katalogový marketing a online marketing. Dle Kotlera a Kellera (2007, 44 s.) je direct marketing definován jako využití přímých kanálů k oslovení zákazníků a k doručení zboží i služeb zákazníkům bez použití 13

16 marketingových prostředníků (mezičlánků). Tyto kanály zahrnují direct mail, katalogy, telemarketing, interaktivní televizi, kiosky, internetové stránky Marketingová komunikace a moderní média Marketingová komunikace jak uvádí Foret (2008, 367 s.) přináší prostřednictvím počítačů nové možnosti jak velkým, tak i malým firmám. Snižuje náklady na prodej i na propagaci. Zrychluje a rozšiřuje komunikační možnosti, ale hlavně vede k vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi prodejcem a zákazníkem, k uspokojení individuálních přání a potřeb. Marketingová komunikace dle Kity (2000, 283 s.) znamená informovat, seznamovat s výrobky a službami, vysvětlovat jejich vlastnosti, vyzdvihnout jejich užitek, kvalitu, hodnotu, prospěšnost, použití a na druhé straně umět i poslouchat, přijímat podněty a požadavky spotřebitelů a reagovat na ně. Podstatou cílevědomé komunikace s trhem je ovlivňování nákupního chování spotřebitelů v zájmu prodeje firemních produktů. Zde se používají čtyři základní metody obecně nazývané jako komunikační systém. Tento systém se používá na ovlivňování nákupního chování spotřebitelů a dle Kity (2000, 283 s.) tvoří: reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej. Marketingový komunikační systém dle Kity (2000, 283 s.) chápeme jako integrovaný a kontrolovaný systém metod komunikace, který se využívá na prezentování firmy a jejich výkonů zákazníkovi Internet Internet je v dnešní době oblíbené a všemi generacemi čím dál více využívané médium. Prostřednictvím internetu získáváme informace, dozvídáme se nově věci a poznatky a komunikujeme s lidmi po celém světě. Internet dle Foreta (2008, 136 s.) existuje již od 60. let a jako řada dalších principiálních novinek druhé poloviny našeho století původně vznikl pro potřeby americké armády. Je v současnosti považován za síť sítí či za digitální dálnici. 14

17 Až do 90. let se využíval především ve vojenské oblasti, ve výzkumu a na akademické půdě univerzit. Internet je v dnešní době rozšířený po celém světě. Internetovou sítí jsou propojeny počítače téměř všude na zemi. Díky internetu získáváme snadný přehled o tom, co se děje ve světě, o novinkách v různých odvětvích, které jsou uváděny na trh. Díky současným trendům můžeme pohodlně nakupovat z domova přes internet širokou škálu zboží od potravin přes elektroniku až po oblečení. Spolu s internetem se začal používat e mail, který vlastně funguje pouze díky internetu. E mail je pošta v elektronické podobě. Její velkou výhodou je její rychlost a v dnešní době i dostupnost na mnoha místech. Díky elektronické poště komunikují firmy se svými zákazníky plynule a bez problémů. Připojení k internetu je v dnešní době běžnou součástí barů, restaurací, hotelů a jiných podniků. Stačí pouze zadat klíčové heslo a hned je internet dostupný i majitelům osobních notebooků. Dle Kotlera (2007, 175 s.) je internet obrovská veřejná síť počítačových sítí umožňující uživatelům všeho druhu z celého světa vzájemnou komunikaci a přístup k neuvěřitelně rozsáhlým zdrojům. Internet tvoří jednu velkou informační dálnici, po níž lze neuvěřitelnou rychlostí přenášet bity z jednoho místa na druhé Využití internetu v marketingové komunikaci dle Foreta (2008, 136 s.) Současná společnost je charakteristická především svou dynamičností, postupnou integrací a neustálou expanzí, za čímž stojí především rozvoj informačních a komunikačních technologií. Objevují se nové pojmy jako nová ekonomika či informační společnost, které se snaží tyto změny postihnout. Jak uvádí Potůček (2007, 184 s.) moderní média se na jedné straně permanentně ohánějí tím, že údajně zastupují veřejnost, ale přitom to, co si dnes již ponejvíce pomyslná veřejnost myslí, samy do velké míry určují. I bez ohledu na vlastnictví médií však platí, že institucionální prostor médií je svou povahou stále více nadnárodní. (2007, 184 s.) S internetovým marketingem jak uvádí Stávková a Foret (2003, 79 s.) přichází rovněž internetová reklama jako neodmyslitelná součást marketingového mixu. Internet a jeho možnosti přináší velmi významný reklamní prostor, který jiná média předčí především 15

18 množstvím potenciálně zasažených zákazníků. Synonymem pro internetovou reklamu je obvykle chápán banner, ač to není správné, neboť existují i jiné formy využívající například e mailu nebo reklamních kampaní realizovaných prostřednictvím katalogů webových stránek či vyhledávacích robotů Komunikace s veřejností Komunikace organizace s veřejností dle Vymětala (2008, 293 s.) zahrnuje jakoukoliv komunikaci a propojení s externím prostředím, s okolím i se světem. Realizuje se prostřednictvím rozsáhlých komunikačních sítí, které v současném globalizovaném konkurenčním prostředí musí zajistit informovanost o organizaci téměř v celosvětovém měřítku. Cílem a posláním této části PR je mimo jiné vytváření prostoru důvěry, jenž umožňuje organizaci realizaci jejich vlastních cílů. Příbuznou disciplínou PR je jak uvádí Vymětal (2008, 293 s.) také propagace, která bývá obvykle charakterizována jako úsilí o ovlivnění názorů veřejnosti propagací určité doktríny, nařízení, organizace značky i ochranné známky nebo produktu. Smyslem propagace není informovat, ale ovlivňovat, přesvědčovat, připomínat i manipulovat. S propagací se setkává každý z nás denně při cestě do školy či do práce E mailová reklama Dle Kellera (2007, 332 s.) získaly e mailové reklamy obecně na popularitě. Často mají pokrokové rysy, zvukové zprávy, barevné fotografie nebo probíhající video. E mailové reklamy často mají míry odezvy 20 až 30% s náklady nižšími, než jsou u bannerových reklam. Pokud marketéři sledují tuto míru odezvy, mohou přesněji vyladit své poselství Marketingový výzkum Marketingový výzkum podle jak uvádí Foret (2008, 32 s.) představuje systematický a cílevědomý proces směřující k opatření určitých konkrétních informací. Získáváme tzv. informace primární. Když zaměříme pozornost na celkové množství informací, je patrný rozdílný poměr mezi informacemi sekundárními a primárními. Všechny data, která chybí a o kterých si manažer myslí a předpokládá, že jsou důležitá a nápomocná při rozhodnutí, jsou informacemi pro marketing. Jak uvádí Foret (2008, 32 s.) při vytváření marketingového informačního systému jsou podstatné ty informace, které přispívají k rychlé aktivaci fáze zpětné vazby, tzn., které průběžně signalizují změny situace ve vnějším prostředí, trendy těchto změn, odchylky skutečného stavu od předpokládaného. 16

19 Náplní marketingového výzkumu dle Fotra a Součka (2005, 35 s.) je získávání, analýza hodnocení informací o trhu a jeho okolí, zahrnující především takové faktory, jako je poptávka a konkurence, potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové nástroje. Potřebná data a informace lze získat buď z již existujících informačních zdrojů (tzv. desk research) nebo pomocí speciálních šetření (tzv. field research). I na marketingový výzkum a jeho definici pohlíží každý autor z jiného hlediska. Dle Kity (2000, 281 s.) je marketingový výzkum soubor činností, které souvisí se sběrem, analýzou a vyhodnocováním informací důležitých pro řešení určitého marketingového problému firmy. Tyto informace jsou poté používány pro definici a identifikaci marketingových problémů a příležitostí, na navrhování, zdokonalení a hodnocení marketingových akcí. Marketingový výzkum jak uvádí Brassington a Pettitt (2006, 211 s.) je fikce, která spojuje spotřebitele, klienty a veřejnost do marketérů skrz informace informace používá k identifikaci a objevení marketingových příležitostí a problémů, generuje a hodnotí marketingové akce, monitoruje marketingové představení a zlepšuje porozumění marketingu jako procesu. Marketingový výzkum si můžeme přiblížit jako proces sestávající z následujících pěti kroků, jak uvádí Stávková a Foret (2003, 72 s.): 1. Definování problému a cílů výzkumu, 2. sestavení plánu výzkumu, 3. shromáždění informací, 4. statistické zpracování a analýza informací, 5. prezentace výsledků, včetně praktických doporučení. Každý konkrétní marketingový výzkum jak uvádí Stávková a Foret (2003, 72 s.) se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které vyplývají z jedinečné povahy řešených problémů. Během každého výzkumu rozlišujeme dvě fáze. První je fáze přípravy výzkumu a druhá je fáze realizace daného výzkumu. Do druhé fáze spadá také zpracování a analýza zjištěných údajů. Před zahájením výzkumu musí být nejprve vytvořeny předpoklady pro jeho realizaci. Jak uvádí Srpová, Řehoř a kol. (2010, 193 s.) marketingový výzkum představuje specifický zdroj marketingových informací, protože jde o samostatnou marketingovou 17

20 aktivitu zaměřenou na shromažďování, zpracování a poskytování informací týkajících se řešení určitého konkrétního marketingového problému Techniky marketingového výzkumu Podle Stávkové a Foreta (2003, 55 s.) se jedná se o způsob sběru primárních dat umožňující evidovat výskyt jevů i chování lidí, ale také zjistit jejich názory, postoje a motivy. Základní tři techniky marketingového výzkumu představují dotazování, pozorování a experiment Dotazování Dotazování jak uvádí Stávková a Foret (2003, 55 s.) patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí nástrojů tedy dotazníků, záznamových archů a vhodně zvoleného kontaktu s nositelem informací dotazovaným (respondentem). Tento kontakt může být přímý, bezprostřední, jako je tomu v případě písemného zodpovídání našich otázek. Výzkum dotazováním je dle Kotlera (2007, 411 s.) nejvhodnější přístup pro získávání popisných informací. Společnost, která potřebuje zjistit údaje o postojích, preferencích či nákupním chování zákazníků, se jich většinou zeptá přímo v centru dění. Jak uvádí Kotler (2007, str. 411) dotazování může být strukturované nebo nestrukturované. Strukturované dotazování využívá formální seznam otázek, které jsou kladeny všem respondentům stejným způsobem. Nestrukturovaný průzkum dovoluje tazateli klást otázky a směřovat rozhovor podle reakcí respondenta. Výzkum dotazováním je podle Kotlera (2007, 411 s.) získávání primárních údajů. Lidem jsou kladeny otázky týkající se jejich znalostí, postojů, preferencí a nákupního chování. Metoda dotazování je obecně nejpoužívanější metodou, která se používá pro zjištění primárních dat. Mnoho firem, společností ale i jednotlivců používá při výzkumu pouze tuto metodu, jelikož ji považuje za nejlepší. Dle Kotlera (2007, 411 s.) spočívá základní výhoda této metody v její pružnosti. Díky ní je možné získat nejrůznější typy informací v mnoha nejrůznějších marketingových situacích. V závislosti na typu vytvořeného dotazníku může také poskytnout informace rychleji a levněji než pozorování či experiment. 18

21 Velmi důležité je naplánování daného dotazníku, který používáme při výzkumu. Musíme si správně zvolit otázky, jejich posloupnost a návaznost. Bohužel i metoda pomocí dotazování se často potýká s problémy. Dotazovaní lidé nechtějí např. odpovídat na naše otázky, nechtějí přemýšlet o tom, na co se jich ptáme nebo jednoduše nemají čas. Často se také stává, že dotazování lidé si odpovědi vymýšlejí. Správné naplánování dotazníku nám může pomoci tyto problémy minimalizovat či dokonce odstranit Dotazník Při tvorbě dotazníku je dle Stávkové a Foreta (2003, 55 s.) třeba dávat si pozor na jeho správné složení. Špatné sestavení dotazníku může zpochybnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat potřebám a cílům výzkumu Záznamový arch Záznamový arch představuje dle Kozla (2005, 27 s.) formulář, který slouží k zaznamenávání zjišťovaných informací. Se záznamovým archem se můžeme jak při dotazování a experimentu, tak při pozorování, kde pozorovatel zachycuje v písemné podobě pozorované jevy Sekundární a primární zdroje Sekundární zdroje jak uvádí Kozel (2005, 58 s.) jsou zpravidla jednoduše dostupné veřejné zdroje informací. Obvykle slouží k jinému primárnímu účelu. Sekundární zdroje informací bývají k dispozici rychleji a bývají méně nákladné než primární zdroje údajů. Sekundární zdroje jsou jednoduše zdroje, které získáme snadno bez jakýchkoli větších problémů. Primární zdroje jak uvádí Kozel (2005, 58 s.) jsou původními nositeli informací. Jako zdroje chápeme všechny subjekty a objekty trhu, které mají informační hodnotu pro zdárné vyřešení výzkumného problému Požadavky na dotazník Sestavení dotazníku musí probíhat také dle určitých kritérií. a. Celkový dojem Pokud požadujeme, aby nám respondenti odpovídali na naše otázky, musíme pro ně připravit takový dotazník, který je na první pohled upoutá. To vše záleží na kvalitě papíru, barvě papíru a zejména na grafické úpravě. Nejdůležitější je první strana 19