Stanovy Bytového družstva Luhovská Část I. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Bytového družstva Luhovská Část I. Základní ustanovení"

Transkript

1 Bytového družstva Luhovská Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Luhovská Sídlo družstva: Praha 8, Luhovská 1738/4, PSČ Čl. 2 Základní ustanovení 2.1. Bytové družstvo Luhovská bylo založeno rozhodnutím ustavující schůze dne a vzniklo dne zápisem do obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze Družstvo je bytovým družstvem a jakožto právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a jedná na svou odpovědnost. Za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě bytového domu a případně pozemku a zajišťování bytových a jiných potřeb svých členů Družstvo musí mít nejméně pět členů, pokud jde o osoby fyzické. To neplatí v případě, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů, pokud jsou splněny podmínky pro minimální počet členů družstva dle předchozí věty Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou Čl. 3 Předmět činnosti 3.1. Družstvo je založeno za účelem: koupě bytového domu č.p. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 na pozemcích parc. č. 958/31, 958/32, 958/33, 958/34, 958/35 a pozemků parc. č. 958/31, 958/32, 958/33, 958/34, 958/35, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, k.ú. Kobylisy, obec Praha (dále též jen bytový dům, případně nemovitosti ), a to z prostředků získaných dalšími vklady zakládajících členů, přidělení jednotlivých bytů včetně jejich příslušenství jednotlivým zakládajícím členům družstva Předmětem činnosti družstva je: správa tohoto bytového domu, pronájem bytů a nebytových prostor V rámci svého předmětu činnosti družstvo zejména: zabezpečuje základní služby spojené se správou a užíváním domu, pronájmem bytů a nebytových prostor, zajišťuje dodávky energií a služeb pro dům a jednotlivé byty a nebytové prostory, zajišťuje údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domu, přiděluje byty a nebytové prostory ve vlastnictví družstva, uzavírá nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorům

2 Čl. 4 Základní kapitál 4.1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Zapisovaný základní kapitál činí ,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, a je částí základního kapitálu uvedeného v odst Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál musí vždy činit nejméně ,- Kč Čl. 5 Základní členský vklad 5.1. Základní členský vklad každého člena činí 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých Zápisné uchazeče o členství v družstvu pro zakládající členy činí 9.000,- Kč, slovy: devět tisíc korun českých, z nichž bude uhrazena kauce Městské části Praha 8 a zůstatek bude převeden do provozních prostředků družstva Základní členský vklad a zápisné musí být zakladateli družstva splaceny v souladu s usnesením ustavující členské schůze do 15 dnů od konání ustavující členské schůze, a to na bankovní účet založený pro tento účel určeným členem statutárního orgánu, nebo k rukám tohoto určeného člena statutárního orgánu, který je povinen vydat doklad o příjmu a přijaté vklady bez prodlení vložit na bankovní účet Výši zápisného pro nově přijímaného člena stanoví na návrh představenstva členská schůze, rozhodující o jeho přijetí. Nově přijatý člen je povinen splatit zápisné při podání přihlášky do družstva a základní členský vklad nejpozději do 15-ti dnů ode dne přijetí za člena, jinak členství v družstvu nevznikne a v takovém případě se zápisné nevrací Čl. 6 Další členský vklad 6.1. Členové družstva jsou dále povinni podílet se na hospodaření družstva dalším členským vkladem Při založení družstva se zakládající členové družstva v přihlášce zavazují uhradit další členský vklad, který bude sloužit k financování kupní ceny předmětných nemovitostí stanované v kupní smlouvě uzavřené s Městskou částí Praha 8. Celkový součet všech dalších členských vkladů bude odpovídat kupní ceně předmětných nemovitostí Výši a způsob splacení dalšího členského vkladu jednotlivých členů stanoví členská schůze. Bude přitom vycházet ze znění kupní smlouvy uzavřené s Městskou částí Praha 8 a aktuálního počtu členů družstva. Další členský vklad může být pouze peněžitý a splácí se na účet družstva Čl. 7 Další majetková účast na činnosti družstva 7.1. Člen družstva, který má zájem stát se nájemcem bytu či nebytového prostoru, je povinen podílet se na činnosti družstva další majetkovou účastí. Podmínky další majetkové účasti, její výše, způsob a lhůty splácení určí členská schůze ve směrnici družstva, která bude doručena všem členům družstva. O další majetkové účasti musí být uzavřena samostatná dohoda Stane-li se dědic družstevního podílu zemřelého člena sám členem družstva, přechází na něho i další majetková účast zemřelého člena

3 7.3. Další majetkovou účast je možno převést spolu s družstevním podílem na jinou fyzickou nebo právnickou osobu Čl. 8 Převod bytových jednotek do vlastnictví členů družstva 8.1. Družstvu vznikne povinnost převést bytovou jednotku do vlastnictví člena družstva, který předmětnou bytovou jednotku užívá na základě platné nájemní smlouvy po kumulativním splnění následujících podmínek: bytový dům, v němž se nachází předmětná bytová jednotka je ve vlastnictví družstva, předmětná bytová jednotka je vymezena jako jednotka ve smyslu zákona; družstvo je povinno učinit prohlášení vlastníka a podat návrh na jeho vklad do katastru nemovitostí nejpozději do dvou let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva družstva k bytovému domu do katastru nemovitostí, člen družstva požádal o převod předmětné bytové jednotky do osobního vlastnictví, člen družstva má plně uhrazené povinnosti z titulu dalšího členského vkladu a další majetkové účasti na činnosti družstva, družstvu nebrání v převodu bytové jednotky závazek z úvěrové či jiné obdobné smlouvy Každý člen družstva má právo po splnění podmínek dle předchozího odstavce podat žádost o převedení bytové jednotky do osobního vlastnictví. Převod bytové jednotky je bezplatný. Převodem jednotky zaniká členství nabyvatele v družstvu bez práva na vrácení členského podílu připadajícího na jednotku, případně základního členského vkladu, pokud byl zdrojem financování domu s převáděnými jednotkami. Členství v družstvu však nezaniká, jestliže majetková účast člena v družstvu i po převodu jednotky dosahuje alespoň výše základního členského vkladu Část II. Vznik a zánik členství v družstvu, práva a povinnosti členů a družstva Čl. 9 Vznik členství 9.1. Členem družstva mohou být osoby fyzické i právnické Na založení družstva se však mohou podílet pouze fyzické osoby, které jsou nájemci bytů v předmětném bytovém domě a nemají žádné závazky vůči Městské části Praha 8 z titulu dlužného nájemného, vyúčtování služeb v souvislosti s užíváním bytu včetně předepsaných zálohových plateb za služby, případně z titulu bezdůvodného obohacení nebo náhrady škody vzniklé v souvislosti s užíváním bytu, smluvních pokut a poplatků z prodlení, a to včetně příslušenství, a současně s těmito nájemci není veden soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, nebo soudní spor o vyklizení bytu a není jim dána výpověď z nájmu bytu Členství v družstvu není podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne společný nájem bytu manžely Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu V případě manželů se jedná vždy o jedno společné členství Nezletilá osoba se může stát členem družstva z důvodu dědění a se souhlasem opatrovnického soudu

4 9.8. Členství v družstvu vzniká: Při založení družstva dnem vzniku družstva, pokud uchazeč o členství v družstvu splnil následující podmínky: jedná se o fyzickou osobu, která je vedena jako oprávněný nájemce v bytovém domě, č.p. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 na pozemcích parc. č. 958/31, 958/32, 958/33, 958/34, 958/35 a pozemků parc. č. 958/31, 958/32, 958/33, 958/34, 958/35, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, k.ú. Kobylisy, obec Praha, tzn. která má platnou nájemní smlouvu k bytu v uvedeném bytovém domě, a nemá žádné závazky vůči Městské části Praha 8 z titulu dlužného nájemného, vyúčtování služeb v souvislosti s užíváním bytu včetně předepsaných zálohových plateb za služby, případně z titulu bezdůvodného obohacení nebo náhrady škody vzniklé v souvislosti s užíváním bytu, smluvních pokut a poplatků z prodlení, a to včetně příslušenství, a současně s tímto nájemcem není veden soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, nebo soudní spor o vyklizení bytu a není mu dána výpověď z nájmu bytu, podal písemnou přihlášku za člena družstva nejpozději na ustavující schůzi družstva, uhradil základní členský vklad do 15 dnů od konání ustavující členské schůze, zavázal se na ustavující schůzi družstva k plnění dalších povinností člena družstva stanovených zákonem, těmito stanovami a usneseními jednotlivých členských schůzí Za trvání družstva vzniká členství v družstvu: přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky; o přijetí rozhoduje členská schůze družstva, členství vzniká zaplacením základního členského vkladu, převodem družstevního podílu za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, přechodem družstevního podílu, tj. v případě dědění, kdy přechází družstevní podíl na oprávněného dědice a dále přechodem družstevního podílu v důsledku fúze nebo rozdělení družstva, družstevní podíl přechází i dnem vzniku nájmu bytu v předmětné budově, ve kterém je nájemce členem družstva, na základě dohody o výměně bytů Obligatorní náležitosti písemné přihlášky do družstva jsou: označení, že se jedná o přihlášku do družstva, identifikaci uchazeče o členství v družstvu, tj a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a bydliště b) u právnické osoby firma nebo název, IČ a sídlo datum sepsání přihlášky podpis uchazeče o členství v družstvu (tj. podpis fyzické osoby nebo osoby či osob oprávněných jednat za právnickou osobu) firmu družstva vymezení jeho členského podílu Čl. 10 Převod družstevího podílu Převod družstevního podílu, k němuž dochází na základě dohody, nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Družstevní podíl přechází na nabyvatele ve vztahu k bytovému družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. K převodu družstevního podílu může dojít i tak, že dosavadní člen bytového družstva doručí družstvu písemné oznámení o takovém převodu a nový člen bytového družstva doručí družstvu písemný souhlas s převodem družstevního podílu. Rozhodujícím okamžikem pro vznik členství nového člena v bytovém družstvu bude v tomto případě okamžik, kdy družstvo obdrží druhý z jmenovaných právních úkonů

5 Čl. 11 Přechod družstevního podílu děděním Smrtí člena družstva přecháí jeho družstevní podíl na dědice, pokud požádá družstvo o členství, a to písemnou žádostí spolu s pravomocným dokladem o dědictví; souhlas orgánů družstva se přitom nevyžaduje Čl. 12 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: Písemnou dohodou V písemné dohodě musí být uvedeno datum, ke kterému členství v družstvu zaniká a dále též termín, v němž dojde k vyklizení a předání bytu či nebytového prostoru zpět družstvu Vystoupením z družstva Vystoupením zaniká členství k poslednímu dni měsíce, v němž bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno družstvu. Oznámení lze odvolat pouze písemně a se souhlasem družstva Vyloučením z družstva O vyloučení z družstva rozhoduje představenstvo družstva. Člen družstva může být vyloučen z následujících důvodů: jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti stanovené zákonem, stanovami a dalšími vnitřními předpisy družstva. Vyloučení z tohoto důvodu musí předcházet písemné napomenutí, jehož znění odsouhlasí představenstvo a v němž musí být uveden důvod udělení napomenutí, který nemůže být dodatečně měněn. Rozhodnutí o napomenutí musí být doručeno příslušnému členu družstva a musí v něm být určena lhůta pro jeho vyjádření k napomenutí, u fyzické osoby, pokud byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva, pokud člen družstva zneužil majetku družstva pro svou soukromou potřebu nebo použil majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva, pokud člen družstva přijal majetkový nebo jiný prospěch od jiné osoby za účelem jejího zvýhodnění při vztazích vůči družstvu, je-li člen družstva v prodlení s úhradou členského vkladu, další majetkové účasti, nájemného, s úhradou za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, nebo jinými platbami určenými členskou schůzí nebo vyplývajícími z těchto stanov, a to po dobu delší než 3 měsíce. Tato lhůta může být prodloužena na základě písemné žádosti člena o odklad plateb, kterou tento člen doručil představenstvu družstva a které představenstvo vyhovělo Vyloučení musí být členovi písemně oznámeno, členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Vyloučený člen má právo podat odvolání proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi. Právo na podání odvolání musí být uplatněno do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu přezkumu. Člen, jehož vyloučení členská schůze na základě podaného odvolání potvrdila, má právo obrátit se na soud s návrhem, aby rozhodnutí členské schůze, kterým bylo vyloučení potvrzeno, bylo prohlášeno za neplatné. Toto právo na soudní přezkum rozhodnutí členské schůze lze uplatnit do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí členské schůze, která vyloučení potvrdila, jinak zaniká

6 12.4. Prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu na majetek člena družstva pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena družstva, vydáním exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. V případě, že družstvo již vyplatilo takovému členovi vypořádací podíl, musí jej tento člen do 2 měsíců od zrušení konkurzu zpět nahradit družstvu. Toto platí obdobně i pro případ, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením družstevního podílu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu Smrtí fyzické osoby Dědic družstevního podílu zůstavitele se stává členem družstva, pokud požádá družstvo o členství; souhlas představenstva se přitom nevyžaduje. Dědic, který se nestal členem družstva, má právo na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu, případně zánikem právnické osoby. Má-li právnická osoba svého nástupce, vstupuje tento nástupce do všech jejích dosavadních členských práv a povinností Zánikem a likvidací družstva Při likvidaci družstva se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. Členství zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Čl. 13 Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: Smrtí jednoho z manželů Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva pozůstalý manžel Dohodou rozvedených manželů o úpravě práv bydlení po rozvodu Po rozvodu manželství zůstává členem družstva ten z manželů, který byl takto určen na základě dohody rozvedených manželů Rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedenými manžely V tomto případě zůstává členem družstva nadále ten z manželů, který byl určen na základě rozhodnutí příslušného soudu Převodem družstevního podílu, písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace Čl. 14 Majetkové vypořádání při zániku členství Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, který je určen poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobený počtem ukončených roků jejich členství Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a rovněž ani k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje Nárok na vyplacení vypořádacího podílu je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání bytu 6

7 či nebytového prostoru, k němuž měl bývalý člen právo nájmu. Družstvo může dle svého uvážení a pokud to hospodářská situace družstva umožňuje, uspokojit nárok na vypořádací podíl, případně jeho část, ještě před uplynutím 3 měsíční lhůty Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích Čl. 15 Práva a povinnosti členů družstva Člen družstva má právo zejména: podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů, zejména účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce na jednání a rozhodování členské schůze, volit a být volen do orgánů družstva, předkládat podnětné návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován; k tomu využívá zejména jednání orgánů družstva nebo členské schůze družstva, účastnit se veškeré činnosti družstva a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje, být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet její písemné vyhotovení, být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytů a nebytových prostor a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním, na převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody, v souladu s platnými právními předpisy a stanovami, při zániku členství jinak než převodem družstevního podílu na vyplacení vypořádacího podílu, uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu družstevního bytu nebo nebytového prostoru, užívat společné prostory domu a byt či nebytový prostor, který má v nájmu, na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu s výjimkou oprav a údržby bytu, které si člen hradí sám, požádat družstvo o pomoc při odstranění následků nezaviněných havárií a živelných pohrom v bytě a při nepříznivých životních situacích; o žádosti rozhodne členská schůze Člen družstva je povinen zejména: zaplatit členský vklad způsobem a ve lhůtách určených těmito stanovami a ustavující schůzí družstva, popř. dalšími usneseními členských schůzí. Nesplatí-li člen příslušné částky ve stanoveném termínu, mohou být proti tomuto členovi uplatněny sankce ze strany družstva, a to včetně vyloučení z družstva v případě, že prodlení přesáhne lhůtu 3 měsíců, dodržovat stanovy, uskutečňovat rozhodnutí orgánů družstva a podřídit se jim, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami, užívat byt či nebytový prostor k určeným účelům, řádně a včas platit nájemné, úhrady za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a plnit další povinnosti stanovené v příslušné nájemní smlouvě. Výši a způsob úhrady nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu či nebytového prostoru stanoví členská schůze. Nesplatí-li člen příslušné platby ve stanoveném termínu, mohou být proti tomuto členovi uplatněny sankce ze strany družstva, a to včetně vyloučení z družstva v případě, že prodlení přesáhne lhůtu 3 měsíců, podílet se na činnosti družstva, podílet se poměrnou částí na úhradě výdajů na činnost družstva, daňových a jiných poplatků; členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost na krytí ztrát družstva, a to až do výše členského 7

8 vkladu, chránit majetek družstva, řádně a hospodárně užívat služeb, jejichž užívání družstvo zabezpečuje, upozorňovat orgány družstva na veškeré zjištěné nedostatky v činnosti družstva a usilovat o odstranění těchto nedostatků, oznamovat družstvu do 30-ti dnů veškeré změny týkající se přímo příslušného člena nebo ostatních osob užívajících s ním byt nebo nebytový prostor, které jsou podstatné pro vedení členské a ostatní evidence a pro vyúčtování služeb, hradit veškeré drobné opravy v bytě či nebytovém prostoru související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu či nebytového prostoru, oznamovat družstvu veškeré stavební činnosti a opravy prováděné v bytě či nebytovém prostoru s výjimkou drobných oprav a běžné údržby, požádat družstvo o souhlas s těmito stavebními činnostmi či opravami a předat družstvu dokumentaci stavebních změn a úprav, umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem provedení oprav, odečtení stavu spotřeby vody, energií a tepla na měřidlech, pronajatý byt nebo nebytový prostor, popř. jejich část přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem představenstva družstva v případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí; k žádosti o souhlas představenstva ke konkrétní podnájemní smlouvě je člen družstva povinen zaplatit poplatek ve výši 1.000,- Kč, který je příjmem družstva. Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele dodržovat základní pravidla občanského soužití Členská schůze může rozšířit práva a povinnosti členů podle potřeb družstva. Toto rozšíření však nesmí být v rozporu s právními předpisy a těmito stanovami a musí být stejné pro všechny členy družstva Čl. 16 Užívání družstevního bytu Právo užívání družstevního bytu vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou družstvo přenechává svému členu do užívání příslušný byt Členovi vznikne právo na uzavření smlouvy: na základě rozhodnutí družstva o přidělení družstevního bytu, převodem družstevního podílu podle těchto stanov, na základě dohody o výměně bytu, na základě ukončeného dědického řízení U zakládajících členů družstva bude byt přidělen jednotlivým členům do 15 dnů od zápisu vkladu vlastnického práva k bytovému domu do katastru nemovitostí Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání a výši nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu. Součástí je i stanovení částky určené na opravy a údržbu společných částí bytového domu, jejíž výši stanoví členská schůze Záloha za nájemné se platí měsíčně, a to nejpozději do 20. dne v kalendářním měsíci, za který se platí nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendářní rok, vyúčtuje družstvo se členem nejpozději v termínu dle platné právní úpravy. Do vyúčtování se nezahrnuje tvorba a čerpání finančních prostředků na opravy, údržbu a investice a zůstatek se převádí na další období. Vyúčtování těchto finančních prostředků je prováděno na členské schůzi jako součást hospodaření družstva Záloha za úhradu plnění spojená s užíváním bytu se platí spolu se zálohou za nájemné. 8

9 Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady družstva na poskytnutá plnění v průběhu kalendářního roku vynaloženými, vyúčtuje družstvo se členem nejpozději v termínu dle platné právní úpravy Zánik členství v bytovém družstvu má důsledky stanovené v příslušných právních předpisech Čl. 17 Povinnosti družstva Družstvo zabezpečuje správu, řádnou a včasnou údržbu a opravu domu, společných prostor, úklid chodníků, poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor Družstvo zabezpečuje údržbu a opravu i uvnitř bytů a nebytových prostor, jsou-li vyvolány bezprostředně pracemi podle předchozího odstavce. Ostatní opravy v bytě nebo nebytovém prostoru a náklady související s jeho užíváním hradí člen družstva s tím, že družstvo tyto opravy a služby může zajišťovat nebo zprostředkovat za úplatu Družstvo zajišťuje služby v tomto rozsahu: dodávku vody, elektrické energie a topného média, odvod splaškových vod a odvoz odpadků, úklid společných prostor domů a přilehlých chodníků, administrativní úkony spojené se správou domů a úhradou poplatků, daní a pojištění, výkony spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami domů nebo jejich částí kromě vlastních bytů a případně nebytových prostor, úkony spojené s vedením technické dokumentace domů a jejich částí včetně všech bytů a nebytových prostor Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména a bydliště fyzické osoby nebo firmy, případně názvu a sídla právnické osoby i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen, a jeho další majetková účast. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. Družstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu Část III. Orgány družstva Čl. 18 Orgány družstva Orgány družstva jsou: členská schůze představenstvo kontrolní komise Orgánem družstva nebo jeho členem může být pouze člen družstva. Do volených orgánů družstva mohou být voleni pouze plně svéprávní členové družstva a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Je-li členem voleného orgánu družstva právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s jejím členstvím v orgánu družstva fyzická osoba, která je k tomu zmocněna; plná moc musí mít písemnou formu. Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem voleného orgánu osobně kromě členství v družstvu, a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě

10 Čl. 19 Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou ročně.svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze Pozvánka obsahuje alespoň a) firmu a sídlo družstva, b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze a e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení Členskou schůzi musí představenstvo svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu hlasů, nebo kontrolní komise, a to tak, aby se konala do 30-ti dnů od doručení žádosti. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, musí být členská schůze svolána jedním nebo některými členy představenstva, likvidátorem nebo kontrolní komisí. Jestliže pak tyto osoby nebo orgán neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná členy, kteří o svolání členské schůze požádali. Členové představenstva jsou v takovém případě povinni společně a nerozdílně vydat této osobě na její žádost seznam členů Do působnosti členské schůze patří zejména: přijímat a měnit stanovy družstva, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, schvalovat řádnou účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, rozhodovat o fúzi, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, schvalovat usnesení družstva, provozní řád, jednací řád, volební řád a další dokumenty, rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, rozhodovat o významných majetkových dispozicích a schvalovat hospodaření s majetkem družstva, rozhodovat o přijetí úvěru, zřízení zástavy a jiných formách zajištění, rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva, rozhodovat o přijetí za člena družstva, schvalovat výši a způsob úhrady nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu či nebytového prostoru Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, 10

11 pokud tak stanoví zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o určité věci sama členská schůze vyhradila Členská schůze je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů, nestanoví-li stanovy v daných věcech jinak Pro přijetí a změnu stanov družstva a pro přijetí usnesení o fúzi, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech členů družstva za současného pořízení notářského zápisu Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů Při hlasování má každý člen jeden hlas, manželé jako společní členové mají jeden hlas. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala Z jednání každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání členské schůze přijatá usnesení výsledky hlasování nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo nahlížet do zápisu a jeho příloh. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov Člen družstva se může obrátit na soud s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je usnesení v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Tento návrh může člen družstva podat pouze v případě, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo pokud námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání příslušné členské schůze. Návrh soudu lze podat pouze do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.v případě, že nebyla členská schůze řádně svolána, může být návrh člena na neplatnost usnesení členské schůze podán příslušnému soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy se tento člen o konání schůze dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze Čl. 20 Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které podle zákona a stanov nespadají do kompetence jiného orgánu Představenstvo má 5 členů Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva) a dva místopředsedy představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, 11

12 který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní měsíc. Musí se vždy sejít do 10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na základě její výzvy nedošlo k odstranění nedostatků. Schůze představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva pozvánkou doručenou nejpozději 14 dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů představenstva může být schůze představenstva svolána i jiným způsobem Funkční období členů představenstva je 5 let, první představenstvo po založení družstva je voleno na období 3 let Do kompetence představenstva spadají následující činnosti: řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které podle zákona a stanov nespadají do kompetence jiného orgánu, svolává jednání členské schůze, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti, kterou tato schválí nebo ji vezme na vědomí; v případě, že je tato zpráva zamítnuta, musí být sděleny důvody zamítnutí, projednává návrhy a podněty členů družstva a stížnosti jiných osob a je povinno vyjádřit se k nim do 30-ti dnů, odpovídá za řádnou účetní závěrku a případně sestavuje výroční zprávu o hospodaření družstva, které předkládá členské schůzi a kontrolní komisi k projednání, projednává případy porušení či nesplnění povinností členů družstva, rozhoduje o vyloučení člena družstva, odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, zajišťuje zápisy změn týkající se zapisovaných skutečností do obchodního rejstříku dává souhlas k podnájmu nebo výměně bytů Čl. 21 Kontrolní komise Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise má 5 členů Funkční období členů kontrolní komise je 5 let, první kontrolní komise po založení družstva je volena na období 3 let Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy, což následně kontroluje Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. Schůzi kontrolní komise svolává její předseda nebo místopředseda pozvánkou doručenou nejpozději 14 dní před konáním schůze. Se souhlasem všech členů komise je možné svolat schůzi i jiným způsobem Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů Kontrolní komise uplatňuje nároky družstva z odpovědnosti členů představenstva za škodu.- 12

13 Čl. 22 Společná ustanovení o orgánech družstva a členství v nich Členem orgánu družstva nebo zástupcem právnické osoby, která je členem orgánu družstva, může být pouze plně svéprávná fyzická osoba Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise je vyžadováno její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů, není-li zákonem nebo těmito stanovami vyžadována kvalifikovaná většina Funkční období členů představenstva bezprostředně po založení družstva je stanoveno na období 3 let a funkční období členů kontrolní komise bezprostředně po založení družstva je stanoveno na období 3 let, v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku. Další funkční období jsou určena těmito stanovami pro představenstvo na 5 let a pro kontrolní komisi na 5 let.všichni členové družstva mohou být do orgánů družstva voleni opětovně Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit je však povinen oznámit tuto skutečnost orgánu, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení člena na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejpozději však do 3 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení považuje za projednané. Výkon funkce člena orgánu končí dnem, kdy příslušný orgán odstoupení projednal, a pokud tak příslušný orgán neučinil, pak výkon funkce končí dnem, kdy se odstoupení považuje za projednané Jestliže člen orgánu zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkce v orgánu družstva jiným způsobem, musí členská schůze do 3 měsíců zvolit nového člena orgánu družstva Jakékoli plnění, které družstvo poskytne ve prospěch osoby, která je orgánem nebo členem orgánu družstva, musí být předem odsouhlaseno členskou schůzí družstva Čl. 23 Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi, protokoly o jednání Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas Hlasování je zásadně veřejné, pokud se jednající orgán v jednotlivých případech neusnese na tajném hlasování Orgány družstva vedou o průběhu jednání a hlasování písemné protokoly. O přijatých usneseních se vyhotovují zápisy, které jsou přístupné všem členům družstva Čl. 24 Zákaz konkurence Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ve stejném či obdobném předmětu činnosti ani členy statutárních či dozorčích orgánů právnických osob se stejným či obdobným předmětem činnosti. Vyžaduje-li to zájem družstva, může členská schůze z tohoto ustanovení povolit výjimku Čl. 25. Odpovědnost členů orgánů družstva za škodu Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena Pokud by náhrada škody nebyla představenstvem vymáhána soudně, je každý člen oprávněn podat jménem družstva proti členovi představenstva nebo členovi kontrolního orgánu žalobu 13

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 Bytové družstvo Rybárna 382 Budovatelů bl. 382/3077, Most ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo Rybárna 382 (dále jen družstvo

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy

Stanovy ---------------------------------------------Stanovy--------------------------------------------- ----------------------------BYTOVÉ DRUŽSTVO---------------------------- -----------------------------------------------------

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva 5D čl. 1. Základní ustanovení 1. Bytové družstvo 5D (dále též družstvo) vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 3.1.1994. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Článek I Úvodní ustanovení 1) Zemědělské obchodní družstvo Sepekov (dále také jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. 2) Družstvo

Více

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I.

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I. Stanovy Družstva Papírníkova Část I. čl. 1 Základní ustanovení Družstvo Papírníkova je společenství neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů i jiných osob

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze dne 8. 7. 2014. O rozhodnutí členské schůze byl seprán notářský zápis. Bytové družstvo Kociánka, Kocianova 1588/5,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Část I. Základní ustanovení článek l. 1. Firma: Bytové družstvo Nikoly Tesly 3 2. Sídlo: Praha 6, Nikoly Tesly 3,

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Družstvo ZO ČZS Řeporyje II

STANOVY DRUŽSTVA. Družstvo ZO ČZS Řeporyje II STANOVY DRUŽSTVA Družstvo ZO ČZS Řeporyje II 1 STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Družstvo ZO ČZS Řeporyje II. 2) Obec, kde je

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Článek 1 Obecná ustanovení Tyto Stanovy (dále jen Stanovy ) jsou základním dokumentem družstva a mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze družstva za podmínek stanovených

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Část první: Základní pojmy I. Poslání a právní postavení družstva II. Obchodní firma a sídlo družstva III. Předmět činnosti družstva IV. Zapisovaný základní kapitál

Více

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 I Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo obchodní jméno "Bytové družstvo Jasmínová 2695, se sídlem Jasmínová č.p. 2695, 106 00 Praha 10. Článek

Více