Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností"

Transkript

1 Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

2 Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy v âeské republice pro období Priority operaãních programû vyuïiteln ch pro projekty v oblasti energetiky 9 Další dotační programy 18 Příprava projektu s využitím dotačních zdrojů klíčové otázky 20 Činnost SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. 23 Krajská energetická agentura Jihočeského kraje 24 Projekt RUSE 25 Užitečné kontakty a adresy 27 červen 2007

3 Úvod Ochrana Ïivotního prostfiedí, sniïování energetické nároãnosti, náhrada paliv pocházejících z dovozu, podpora tvorby místních pracovních míst, odborné vzdûlávání a tak dále to v echno jsou priority, které Evropská unie i âeská republika dlouhodobû podporují a usilují o jejich ir í uplatnûní. Pro realizaci konkrétních projektû vedoucích ke zv ení úãinnosti ve vyuïívání energie nebo vy ímu vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie je proto k dispozici nûkolik vefiejn ch dotaãních zdrojû, ãásteãnû financujících náklady spojené s jejich realizací. Formy podpory, oprávnûné osoby, v e nákladû, termíny pfiihlá ek to v echno jsou v ak konkrétní náleïitosti jednotliv ch mechanismû, které se prûbûïnû mûní a pfii pfiípravû projektu je potfieba znát aktuální znûní dotaãních programû. Pfiedkládan materiál pfiiná í ucelen seznam konkrétních dotaãních mechanismû, s jejichï podporu je moïné financovat energetické projekty. Popisuje konkrétní priority, které je potfiebné naplnit a dodrïet a uvádí kontakty a dal í zdroje informací, které vám pomohou pfii pfiípravû a realizaci projektû, jejichï cílem je sníïení energetické nároãnosti a vy í vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie. V rámci projektu RUSE je k dispozici fiada dal ích informaãních materiálû a prezentací popisujících moïnosti a praktické zku enosti s pfiípravou a organizací projektû efektivního vyuïívání energie a obnoviteln ch zdrojû energie. strana 3

4 Dotační programy Strukturální fondy Operační programy v České republice pro období > Zaměření operačních programů Na základû definovan ch cílû a priorit byly vládou âeské republiky vymezeny následující operaãní programy: 1) Operační program Podnikání a inovace Operaãní program Podnikání a inovace je zamûfien na podporu rozvoje podnikatelského prostfiedí a podporu pfienosu v sledkû v zkumu a v voje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nov ch a rozvoj stávajících firem, jejich inovaãní potenciál a vyuïívání moderních technologií a obnoviteln ch zdrojû energie. UmoÏÀuje zkvalitàování infrastruktury a sluïeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vûdeckov zkumn mi institucemi. 2) Operační program Výzkum, vývoj, inovace Operaãní program V zkum a v voj pro inovace je zamûfien na posilování v zkumného, v vojového a proinovaãního strana 4

5 potenciálu âr, a to pfiedev ím prostfiednictvím vysok ch kol, v zkumn ch institucí a jejich spolupráce se soukrom m sektorem. Podporuje vybavení v zkumn ch pracovi È moderní technikou, budování nov ch v zkumn ch pracovi È a zvy ování kapacity terciárního vzdûlávání. 3) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operaãní program Lidské zdroje a zamûstnanost je zamûfien na sniïování nezamûstnanosti prostfiednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdûlávání, dále na zaãleàování sociálnû vylouãen ch obyvatel zpût do spoleãnosti, zvy ování kvality vefiejné správy a mezinárodní spolupráci v uveden ch oblastech. 4) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operaãní program Vzdûlávání pro konkurenceschopnost je zamûfien na zkvalitnûní a modernizaci systémû poãáteãního, terciárního a dal ího vzdûlávání, jejich propojení do komplexního systému celoïivotního uãení a ke zlep ení podmínek ve v zkumu a v voji. 5) Operační program Životní prostředí Operaãní program Îivotní prostfiedí je zamûfien na zlep ování kvality Ïivotního prostfiedí a tím i zdraví obyvatelstva. Pfiispívá ke zlep ování stavu ovzdu í, vody i pûdy, fie í problematiku strana 5

6 odpadû a prûmyslového zneãi tûní, podporuje péãi o krajinu a vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie a budování infrastruktury pro environmentální osvûtu. 6) Operační program Doprava Operaãní program Doprava je zamûfien na zkvalitnûní infrastruktury a vzájemné propojenosti Ïelezniãní, silniãní a fiíãní dopravy v rámci tzv. transevropsk ch dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního v znamu, v pfiípadû silniãní infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. tfiídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace praïského metra. 7) Integrovaný operační program Integrovan operaãní program je zamûfien na fie ení spoleãn ch regionálních problémû v oblastech infrastruktury pro vefiejnou správu, vefiejné sluïby a územní rozvoj: rozvoj informaãních technologií ve vefiejné správû, zlep ování infrastruktury pro oblast sociálních sluïeb, vefiejného zdraví, sluïeb zamûstnanosti a sluïeb v oblasti bezpeãnosti, prevence a fie ení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dûdictví, zlep ování prostfiedí na sídli tích a rozvoj systémû tvorby územních politik. strana 6

7 8) Operační program Technická pomoc Operaãní program Technická pomoc je urãen k podpofie jednotného pfiístupu na národní úrovni pro zaji tûní aktivit efektivního fiízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního rámce politiky soudrïnosti, kter zastfie uje aktivity politiky hospodáfiské a sociální soudrïnosti v âr v letech ) Operační program Praha Konkurenceschopnost 10) Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zamûstnanost spadá v období z regionû soudrïnosti âeské republiky jen Hlavní mûsto Praha, ostatní regiony pfiíslu í do cíle Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost a zamûstnanost pfiipraveny dva operaãní programy (OP): OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. 11) Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období je otevfieno celkem 7 regionálních operaãních programûm (ROP) urãen ch pro celé území âeské republiky s v jimkou Hlavního mûsta Prahy. strana 7

8 12) Operační programy Evropská územní spolupráce Iniciativa Evropského spoleãenství Interreg III z období dala základ novému cíli politiky hospodáfiské a sociální soudrïnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS) realizovému prostfiednictvím pfieshraniãní, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síèov ch programû: ESPON 2013 (Monitorovací síè pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro v mûnu zku eností s pfieshraniãní, meziregionální a nadnárodní spoluprací). strana 8

9 Priority operačních programů využitelných pro projekty v oblasti energetiky: Poznámka: NíÏe uveden text obsahuje pouze oblasti podpory pfiímo se dot kající projektû úspor energie a obnoviteln ch zdrojû energie. Operační program podnikání a inovace ídícím orgánem je Ministerstvo prûmyslu a obchodu Prioritní osa 3: Efektivní energie Oblast podpory 3.1: Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Podporu lze poskytnout na: v stavba zafiízení na v robu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnoviteln ch zdrojû energie a rekonstrukce stávajících v robních zafiízení za úãelem vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie modernizace stávajících zafiízení na v robu energie vedoucí ke zv ení jejich úãinnosti, zavádûní a modernizace systémû mûfiení a regulace, modernizace, rekonstrukce a sniïování ztrát v rozvodech elektfiiny a tepla a vyuïití ztrátové energie v prûmyslov ch procesech strana 9

10 Oblast podpory 2.1: Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků Podporu lze poskytnout na: EPC ( Energy Performance Contracting ). Operační program Životní prostředí ídícím orgánem programu je Ministerstvo Ïivotního prostfiedí Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Oblast podpory 2.1: Zlepšení kvality ovzduší Podporu lze poskytnout na: Projekty jsou pfiijatelné pouze tehdy, pokud jsou obsaïeny v pfiíslu ném programu ke zlep ení kvality ovzdu í, kter je zpracován a pfiijat v souladu se zákonem o ochranû ovzdu í, zamûfiené na: pofiízení spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném v konu do 1 MW se znaãkou ekologicky etrn v robek ãi adekvátního (nízkoemisního) zdroje a souãasné sníïení energetické spotfieby roz ífiení stávající stfiedotlaké sítû v návaznosti na pofiízení vãetnû zaji tûní pfiechodu na spalování plynn ch paliv u jednotliv ch zdrojû Komplexní nebo dílãí fie ení v neziskovém sektoru spoãívající zejména v: pofiízení spalovacího zdroje se znaãkou ekologicky etrn v robek ãi adekvátního (nízkoemisního) zdroje strana 10

11 sníïení energetické spotfieby v stavba zdroje spalujícího fosilní paliva a slouïícího pro dodávku tepla do CZT v stavba nov ch a roz ífiení systémû CZT vãetnû propojení na stávající rozvody a v stavby v mûníkov ch a pfiedávacích stanic za úãelem pfiipojení nov ch odbûratelû Oblast podpory 2.2: Omezování emisí Podporu lze poskytnout na: rekonstrukce spalovacích zdrojû s instalovan m v konem vût- ím neï 5 MW za úãelem sníïení emisí NO x a prachov ch ãástic nad rámec platn ch standardû Evropsk ch spoleãenství s v jimkou zdrojû spalujících biomasu rekonstrukce zdrojû nebo instalace dodateãn ch zafiízení pro záchyt emisí NO x nebo prachov ch ãástic u nespalovacích zdrojû opatfiení na zdrojích vedoucích k odstranûní ãi sníïení emisí NH 3 do ovzdu í strana 11

12 Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.1: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Podporu lze poskytnout na: Mezi vhodné a podporované aktivity náleïí v stavba a rekonstrukce v topen, elektráren a tepláren (kogenerace) s vyuïitím OZE, zejména: instalace fototermick ch systémû pro pfiípravu teplé vody a dodávku tepla, resp. pro moïnost pfiitápûní instalace fotovoltaick ch systémû pro v robu elektfiiny instalace tepeln ch ãerpadel pro dodávku tepla a pro pfiípravu teplé vody instalace kotlû na biomasu a systémû vyuïívajících biomasu pro v robu elektfiiny, pro dodávku tepla a pro pfiípravu teplé vody, event. v kombinaci s v stavbou centrální v robny paliv vãetnû technologické linky instalace kogeneraãních jednotek pro kombinovanou v robu tepla a elektrické energie z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod. instalace systémû pro dodávku tepla vãetnû pfiípravy teplé vody, pro dodávku elektfiiny a kombinované v roby tepla a elektfiiny s vyuïitím geotermálních systémû instalace vûtrn ch elektráren instalace mal ch vodních elektráren strana 12

13 Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla Podporu lze poskytnout na: zateplovací systémy budov fie ení v plní otvorû (v mûna oken atd.) zru ení tepeln ch mostû mûfiení a regulace zv ení úãinnosti energetick ch systémû budov instalace zafiízení na vyuïívání odpadního tepla k v robû tepelné ãi elektrické energie Oblast podpory 3.3: Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby Podporu lze poskytnout na: instalace obnoviteln ch zdrojû energie zejména pro vytápûní a pfiípravu teplé vody napfi.: solární systémy, kotle na biomasu, tepelná ãerpadla, vyuïití odpadního tepla atd. Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekol. zátěží Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládaní s odpady Podporu lze poskytnout na: podpora v stavby kompostáren a biofermentaãních stanic strana 13

14 Integrovaný operační program ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 3: Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 3.3: Zlepšení prostředí problémových panelových sídlišť Podporu lze poskytnout na: regenerace bytov ch domû v tûchto problémov ch lokalitách (ekologické a energeticky efektivní sanace bytov ch domû, práce na bytovém domû provádûné k odstranûní statick ch poruch nosn ch konstrukcí a opravy konstrukãních nebo funkãních vad konstrukce domu, opravy, rekonstrukce technického vybavení domû, zaji tûní moderního sociálního bydlení pfii renovacích stávajících nebytov ch budov Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 2: Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblast podpory 2.2: Životní prostřední a prevence rizik Podporu lze poskytnout na: sniïování zneãi tûní Ïivotního prostfiedí a vysoké závislosti na fosilních energiích ochrana a zlep ování kvality Ïivotního prostfiedí strana 14

15 opatfiení na ochranu klimatu pfieshraniãní strategie nakládání s odpady a jejich moïného dal ího vyuïití jako druhotn ch surovin a vzdûlávací otázky spoleãné aktivity na poli ochrany pfiírody a krajiny (napfi. fiídící plány pro pfiírodnû a kulturnû hodnotné lokality a krajinné komplexy, podpora ekologického vzdûlávání a vydávání vzdûlávacích a propagaãních materiálû) Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 1: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblast podpory 1.2: Ochrana životního prostředí Podporu lze poskytnout na: podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou, âov a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energií) strana 15

16 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Bavorsko ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního prostředí Oblast podpory 2.1: Životní prostředí a ochrana přírody Podporu lze poskytnout na: podpora pfieshraniãních systémû pro zásobování vodou a energiemi, systémû a zafiízení k ãi tûní vod a odstraàování odpadû, a k odstraàování star ch zátûïí podpora vyuïívání ekologick ch postupû (napfi. pfii vyuïívání obnoviteln ch zdrojû surovin, etrné zacházení se zdroji energií a vyuïívání alternativních zdrojû energie) a na podporu zamûfienou na v zkum a management v oblasti Ïivotního prostfiedí, na oblasti vzdûlávání se zamûfiením na ÎP, na informace a monitoring v oblasti Ïivotního prostfiedí strana 16

17 Operační program Praha konkurenceschopnost ídícím orgánem je hlavní mûsto Praha a Ministerstvo práce a sociálních vûcí Prioritní osa 1: Dostupnost a prostředí Oblast podpory 1.1: Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Podporu lze poskytnout na: zlep ení hospodárnosti a sníïení energetické nároãnosti vefiejné dopravy Oblast podpory 1.6: Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Podporu lze poskytnout na: sníïení energetické a materiálové nároãnosti provozu mûsta zv ení vyuïívání obnoviteln ch (ekologicky pfiíznivûj ích) zdrojû energie, zejména ve snaze redukovat zneãi tûní ovzdu í a u etfiit primární zdroje energie i surovin omezení závislosti chodu mûsta na vnûj ích dodávkách energií strana 17

18 Další dotační programy Pfiedkládaná publikace se zamûfiuje pfiedev ím na moïnosti financování energetick ch projektû ze zdrojû Strukturálních fondû a jednotliv ch Operaãních programû. Nicménû, k dispozici jsou i dal í evropské nebo domácí programy, které umoïàují získat podporu na v e uvedené projekty. KaÏd z uveden ch mechanismû v ak má stanovené podmínky, které kombinaci nûkter ch fondû vzájemnû vyluãují a omezují obsahovou náplà projektû, kterou je moïné podpofiit. Nûkteré z dotaãních programû, vãetnû Strukturálních fondû, mohou podpofiit energetické projekty, i kdyï toto téma nemají ve svém názvu vyslovenû uvedeno. Jedná se napfiíklad o dotaãní zdroje podporující vzdûlávání a osobnostní rozvoj, rozvoj regionû a podobnû. Doporuãujeme proto podrobnû prostudovat i obsah dal ích nabízen ch podpûrn ch fondû. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Cílem programu je pfiedev ím iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie a sniïování energetické nároãnosti s minimalizací negativních ekologick ch dopadû pfii spotfiebû i pfiemûnû paliv a energie. Jedná se o dlouhodobû pouïívan a kaïdoroãnû aktualizovan nástroj, jehoï zámûrem je vytvofiit iniciaãní prostfiedí s konkrétními podmínkami rozvoje ãinností k trvalému sniïování spotfieby energie. strana 18

19 Program Efekt Úspory energie âeská energetická agentura: Obnovitelné zdroje energie - Státní fond Ïivotního prostfiedí Další programy Evropské komise vhodné pro některé typy projektů v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie EIE Intelligent Energy Europe LIFE Financial Instrument for the Environment CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme FP7 Seventh Research Framework Programme strana 19

20 Příprava projektu s využitím dotačních zdrojů klíčové otázky Pfiíprava projektu a Ïádosti o vefiejné prostfiedky si vyïaduje nûkolik krokû a má nûkolik spoleãn ch pravidel. Pro jednodu í definování zámûru a obsahu uvaïovaného projektu pfiedkládáme nûkolik otázek, které je dobré zodpovûdût je tû pfied detailní pfiípravou konkrétních dokumentû: Proč daný projekt organizujeme? Proã je dobré zam len projekt realizovat? Jaké jsou jeho celkové a jednotlivé cíle? Které místní, národní a evropské politiky podporují jeho realizaci? Příklad: Konkrétním cílem může být kompletní renovace a modernizace objektů školství nebo zdravotnictví s cílem snížení energetické náročnosti jejich provozu. Celkové cíle projektu: Příspěvek úsporám energie Lepší služby uživatelům budov; Nižší provozní náklady na provoz a údržbu budov. Pro koho projekt organizujeme? Komu realizace projekt nejvíce prospûje? (Cílové skupiny) Kolik lidí bude projektem dotãeno? strana 20

21 Příklad: V případě rekonstrukce zdravotnických nebo vzdělávacích zařízení to budou všichni jejich zaměstnanci, uživatelé a návštěvníci; vedení organizací; a jejich zřizovatelé. Co je obsahem projektu a jak se má realizovat? Co je základem projektu? Které aktivity se uskuteãní a jak? Které hlavní etapy projekt obsahuje? Jaké je jejich ãasové rozloïení? Příklad: Vyhodnocení potenciálu úspor energie; sloučení rozdílných opatření pod jeden organizační celek; příprava a předložení přihlášky; organizace rekonstrukce; využití výsledků, propagace a monitoring přínosů projektu. Kdo projekt realizuje? Bude projekt uskuteãnûn ve spolupráci s dal ími partnery? Bude si vyïadovat odbornou zá titu mimo organizaci pfiedkladatele? Je nutné pro zabezpeãení projektu vyãlenit nové kapacity nebo samostatnou organizaãní jednotku? Příklad: Realizace projektu si může vyžádat kapacity majitelů a správců budov, odborníků v oblasti optimalizace spotřeby energie. strana 21

22 Kde se projekt uskuteční? Ve kterém regionu, mûstû nebo místû bude projekt realizován? Jaké jsou jeho plánované výstupy? Jaké jsou pfiedpokládané v sledky a v stupy projektu z krátkodobého hlediska? Jak je dopad projektu ze stfiednû a dlouhodobého hlediska? Příklad: Možným dopadem projektu je snížení nákladů na rekonstrukci z hlediska vlastníka objektů; snížení provozních nákladů (účty za energii); zlepšení image a kvality služeb. 10 bodů pro úspěšnou přípravu projektu: 1) Identifikujte dotační programy, v rámci kterých je možné spolufinancovat váš projekt 2) Ujistěte se, že vaše organizace je oprávněným žadatelem o dotační prostředky 3) Nastudujte si všechny podmínky k přidělení dotací 4) Ověřte si povinnosti žadatele a přijímatelů dotací daného programu 5) Zkontrolujte si termíny na podání přihlášek 6) Proveďte kontrolu náročnosti vyplňování přihlášky a dalších potřebných dokumentů 7) Začněte se zajišťováním dokumentů, které si vyžádají víc času 8) Navrhněte konkrétní podobu projektu a jeho rozpočet 9) Vyplňte přihlášku a všechny potřebné přílohy 10) Zašlete přihlášku včas. strana 22

23 Činnost SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. Autorem této publikace je SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuïívání energie, o.p.s. s vyuïitím vefiejnû dostupn ch zdrojû t kajících se jednotliv ch popisovan ch dotaãních mechanismû. SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuïívání energie, o.p.s. je nezisková konzultaãní spoleãnost. V âeské republice pûsobí od roku Posláním SEVEn je ochrana Ïivotního prostfiedí a podpora ekonomického rozvoje cestou úãinnûj ího vyuïívání energie. Ve své ãinnosti se SEVEn, o.p.s. zamûfiuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního vyuïívání energie. Pfii fie ení projektû SEVEn spojuje dobrou znalost prostfiedí transformujících se stfiedoevropsk ch ekonomik se zku enostmi a pfiístupy západoevropsk ch zemí a USA. SEVEn spolupracuje s celou fiadou domácích i zahraniãních subjektû. Jedná se pfiedev ím o vládní úfiady, finanãní instituce, prûmyslové podniky, mûsta a obce, koly, nemocnice, i v robce a distributory energie. Politikou spoleãnosti je naplàovat poslání spoleãnosti tak, aby poskytované sluïby zákazníkûm odpovídaly jejich pfiání a potfiebám pfii zohlednûní poïadavku ochrany Ïivotního prostfiedí, tzn. pfii prevenci zneãi Èování a zvy ování hospodárnosti ve vyuïívání pfiírodních zdrojû. SEVEn, o.p.s. je drïitelem certifikace podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Systém fiízení SEVEn je neustále zlep ován a zkvalitàován v souladu s pfiijatou Politikou spoleãnosti. Dal í informace a kontakt v sekci UÏiteãné kontaky a adresy. strana 23

24 Krajská energetická agentura Jihočeského kraje Krajská energetická agentura Jihoãeského kraje (dále jen KEA JâK) byla zaloïena 1. srpna 2003 z rozhodnutí Krajského úfiadu Jihoãeského kraje a v souladu se "Státním programem na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie", spravovan m âeskou energetickou agenturou. V souladu s rozhodnutím Krajského úfiadu Jihoãeského kraje je KEA JâK manaïována spoleãností SEVEn o.p.s., jejíï dal í úlohou je zajistit rozvinutí ãinnosti pro vefiejnost, navázání spolupráce s partnery a stabilizace financování agentury. KEA JâK je odbornou organizací Krajského úfiadu JâK pro oblast energetiky. Hlavní obsahové priority jsou: Podpora realizace cílû Územní energetické koncepce Jâ kraje a její aktualizace. Podpora vzniku a pomoc pfii pfiedrealizaãní pfiípravû nov ch projektû hospodárného vyuïívání energie, vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie a ochrany Ïivotního prostfiedí. Podpora a poradenství pfii financování projektû. Krajská energetická agentura Jihoãeského kraje vám mûïe b t nápomocna pfii pfiípravû, realizaci a vyhodnocování projektû efektivního vyuïívání energie, obnoviteln ch zdrojû energie a jejich financování. Dal í informace a kontakt v sekci UÏiteãné kontaky a adresy. strana 24

25 Projekt RUSE Od roku 2004 jsou strukturální fondy k dispozici i nov m ãlensk m státûm EU. Jednou z hlavních v zev, které pfied námi stojí, je to, abychom dokázali tuto pfiíleïitost co nejlépe vyuïít, zejména co se t ãe energetick ch otázek, které jsou plnohodnotnou souãástí regionálního rozvoje a urbanizace. Stávající ãlenové EU s tím jiï mají své zku enosti: Nûkdy byly patné, napfiíklad kdyï docházelo k podpofie infrastrukturních projektû bez zohlednûní jejich vlivû na pfiírodní zdroje nebo klimatické podmínky. V mnoha jin ch pfiípadech to byly zku enosti dobré, napfiíklad kdyï se energetické otázky zvaïovaly z hlediska podpory vyuïívání lokálních obnoviteln ch zdrojû namísto zjednodu ujícího pohledu pouze na nabídkovou stranu prostfiednictvím investic do distribuãních a nadnárodních sítí. Tûchto zku eností musí nové ãlenské státy vyuïít a vyhnout se tak opakování stejn ch chyb, pfiiãemï musí tyto aspekty zaãlenit do pfiípravy sv ch nov ch projektû. Celkov zámûr projektu RUSE, organizovaného v letech 2004 aï 2007, je zlep it vyuïívání strukturálních fondû a jin ch zdrojû financování z EU pro úãely trvale udrïitelné energetiky ze strany mûst a obcí a dal ích zainteresovan ch subjektû, které v nov ch ãlensk ch státech zodpovídají za rozvoj mûstsk ch oblastí. strana 25

26 Čtyři hlavní cíle RUSE: Zv it povûdomí mûstsk ch úfiadû a pfiíslu n ch orgánû v nov ch ãlensk ch státech i tfietích zemích o dosavadních zku enostech s vyuïíváním strukturálních fondû Zlep ovat zpûsobilost v oblasti energetické problematiky jak na úrovni jednotliv ch orgánû (mûstsk ch a regionálních úfiadû), tak na úrovni kolektivních struktur (sítí mûst, státních orgánû) Napomáhat mûstsk m a regionálním úfiadûm pfii navrhování projektû trvale udrïiteln m zpûsobem a umoïnit jim podávat úspû né návrhy, zejména v rámci programû ERDF Pfiispívat k integraci energetick ch otázek z hlediska racionalizace poptávky po energiích a podpory vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie Jak se budou tyto cíle plnit? V rámci projektu RUSE se realizuje celá fiada aktivit: ífiení a propagace optimálních postupû (databáze) V mûna zku eností a poznatkû (spoleãné semináfie, pracovní stáïe, studijní cesty) Vytvofiení sítû odborn ch pracovi È Poskytování informaãních sluïeb ( help desks, celostátní pracovní semináfie) v zúãastnûn ch zemích. strana 26

27 Užitečné kontakty a adresy SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, Praha 2 Tel.: , fax: Krajská energetická agentura Jihočeského kraje SEVEn, o.p.s., ÎiÏkova 12, âeské Budûjovice Tel.: , fax: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního fiádu a investic - oddûlení regionálního rozvoje U Zimního stadionu 1952/2, âeské Budûjovice Tel.: , fax: Energie-Cités koordinátor projektu RUSE 2, chemin de Palente, FR Besanc on, Francie Tel. : +33 (0) , Fax : +33 (0) strana 27

28 Adresy vybraných internetových stránek: SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuïívání energie, o.p.s. Krajská energetická agentura Jihoãeského kraje Krajsk úfiad Jihoãeského kraje Projekt RUSE Energie-Cités Program Interreg Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeská energetická agentura Státní fond Ïivotního prostfiedí Ministerstvo pro místní rozvoj Agentura CzechInvest Evropská unie Ministerstvo prûmyslu a obchodu strana 28

29 Tato publikace byla vytvofiena v rámci projektu RUSE - Redirecting Urban areas development towards Sustainable Energy, kter získal finanãní podporu Evropské komise (DG REGIO - Interreg IIIC West Zone Community Programme, Contract reference RUSE, 2W0057N). Názory zde prezentované patfií organizátorûm a nemûïou b t povaïovány za oficiální názor Evropské komise.

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI

Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI Období zpracování: 01/2003 03/2006 Sektory: obnovitelná elektfiina, obnovitelné teplo Zpracovatelsk t m: FORCE Technology Dánsko,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 Zlom 401-566 29.3.2005 14:59 Stránka 421 Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 mûrné emise mírnû nad celostátním prûmûrem (pro amoniak platí, Ïe byl v tomto pfiípadû

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala: Ilona Ostruszková

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU PROJEKTU.

Více

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011.

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011. Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: příjem žádostí do ROP SEVEROZÁPAD - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu podporuje zvýšení ubytovacích kapacit v Ústeckém a Karlovarském kraji, zlepšení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více