Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností"

Transkript

1 Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

2 Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy v âeské republice pro období Priority operaãních programû vyuïiteln ch pro projekty v oblasti energetiky 9 Další dotační programy 18 Příprava projektu s využitím dotačních zdrojů klíčové otázky 20 Činnost SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. 23 Krajská energetická agentura Jihočeského kraje 24 Projekt RUSE 25 Užitečné kontakty a adresy 27 červen 2007

3 Úvod Ochrana Ïivotního prostfiedí, sniïování energetické nároãnosti, náhrada paliv pocházejících z dovozu, podpora tvorby místních pracovních míst, odborné vzdûlávání a tak dále to v echno jsou priority, které Evropská unie i âeská republika dlouhodobû podporují a usilují o jejich ir í uplatnûní. Pro realizaci konkrétních projektû vedoucích ke zv ení úãinnosti ve vyuïívání energie nebo vy ímu vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie je proto k dispozici nûkolik vefiejn ch dotaãních zdrojû, ãásteãnû financujících náklady spojené s jejich realizací. Formy podpory, oprávnûné osoby, v e nákladû, termíny pfiihlá ek to v echno jsou v ak konkrétní náleïitosti jednotliv ch mechanismû, které se prûbûïnû mûní a pfii pfiípravû projektu je potfieba znát aktuální znûní dotaãních programû. Pfiedkládan materiál pfiiná í ucelen seznam konkrétních dotaãních mechanismû, s jejichï podporu je moïné financovat energetické projekty. Popisuje konkrétní priority, které je potfiebné naplnit a dodrïet a uvádí kontakty a dal í zdroje informací, které vám pomohou pfii pfiípravû a realizaci projektû, jejichï cílem je sníïení energetické nároãnosti a vy í vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie. V rámci projektu RUSE je k dispozici fiada dal ích informaãních materiálû a prezentací popisujících moïnosti a praktické zku enosti s pfiípravou a organizací projektû efektivního vyuïívání energie a obnoviteln ch zdrojû energie. strana 3

4 Dotační programy Strukturální fondy Operační programy v České republice pro období > Zaměření operačních programů Na základû definovan ch cílû a priorit byly vládou âeské republiky vymezeny následující operaãní programy: 1) Operační program Podnikání a inovace Operaãní program Podnikání a inovace je zamûfien na podporu rozvoje podnikatelského prostfiedí a podporu pfienosu v sledkû v zkumu a v voje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nov ch a rozvoj stávajících firem, jejich inovaãní potenciál a vyuïívání moderních technologií a obnoviteln ch zdrojû energie. UmoÏÀuje zkvalitàování infrastruktury a sluïeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vûdeckov zkumn mi institucemi. 2) Operační program Výzkum, vývoj, inovace Operaãní program V zkum a v voj pro inovace je zamûfien na posilování v zkumného, v vojového a proinovaãního strana 4

5 potenciálu âr, a to pfiedev ím prostfiednictvím vysok ch kol, v zkumn ch institucí a jejich spolupráce se soukrom m sektorem. Podporuje vybavení v zkumn ch pracovi È moderní technikou, budování nov ch v zkumn ch pracovi È a zvy ování kapacity terciárního vzdûlávání. 3) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operaãní program Lidské zdroje a zamûstnanost je zamûfien na sniïování nezamûstnanosti prostfiednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdûlávání, dále na zaãleàování sociálnû vylouãen ch obyvatel zpût do spoleãnosti, zvy ování kvality vefiejné správy a mezinárodní spolupráci v uveden ch oblastech. 4) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operaãní program Vzdûlávání pro konkurenceschopnost je zamûfien na zkvalitnûní a modernizaci systémû poãáteãního, terciárního a dal ího vzdûlávání, jejich propojení do komplexního systému celoïivotního uãení a ke zlep ení podmínek ve v zkumu a v voji. 5) Operační program Životní prostředí Operaãní program Îivotní prostfiedí je zamûfien na zlep ování kvality Ïivotního prostfiedí a tím i zdraví obyvatelstva. Pfiispívá ke zlep ování stavu ovzdu í, vody i pûdy, fie í problematiku strana 5

6 odpadû a prûmyslového zneãi tûní, podporuje péãi o krajinu a vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie a budování infrastruktury pro environmentální osvûtu. 6) Operační program Doprava Operaãní program Doprava je zamûfien na zkvalitnûní infrastruktury a vzájemné propojenosti Ïelezniãní, silniãní a fiíãní dopravy v rámci tzv. transevropsk ch dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního v znamu, v pfiípadû silniãní infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. tfiídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace praïského metra. 7) Integrovaný operační program Integrovan operaãní program je zamûfien na fie ení spoleãn ch regionálních problémû v oblastech infrastruktury pro vefiejnou správu, vefiejné sluïby a územní rozvoj: rozvoj informaãních technologií ve vefiejné správû, zlep ování infrastruktury pro oblast sociálních sluïeb, vefiejného zdraví, sluïeb zamûstnanosti a sluïeb v oblasti bezpeãnosti, prevence a fie ení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dûdictví, zlep ování prostfiedí na sídli tích a rozvoj systémû tvorby územních politik. strana 6

7 8) Operační program Technická pomoc Operaãní program Technická pomoc je urãen k podpofie jednotného pfiístupu na národní úrovni pro zaji tûní aktivit efektivního fiízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního rámce politiky soudrïnosti, kter zastfie uje aktivity politiky hospodáfiské a sociální soudrïnosti v âr v letech ) Operační program Praha Konkurenceschopnost 10) Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zamûstnanost spadá v období z regionû soudrïnosti âeské republiky jen Hlavní mûsto Praha, ostatní regiony pfiíslu í do cíle Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost a zamûstnanost pfiipraveny dva operaãní programy (OP): OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. 11) Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období je otevfieno celkem 7 regionálních operaãních programûm (ROP) urãen ch pro celé území âeské republiky s v jimkou Hlavního mûsta Prahy. strana 7

8 12) Operační programy Evropská územní spolupráce Iniciativa Evropského spoleãenství Interreg III z období dala základ novému cíli politiky hospodáfiské a sociální soudrïnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS) realizovému prostfiednictvím pfieshraniãní, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síèov ch programû: ESPON 2013 (Monitorovací síè pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro v mûnu zku eností s pfieshraniãní, meziregionální a nadnárodní spoluprací). strana 8

9 Priority operačních programů využitelných pro projekty v oblasti energetiky: Poznámka: NíÏe uveden text obsahuje pouze oblasti podpory pfiímo se dot kající projektû úspor energie a obnoviteln ch zdrojû energie. Operační program podnikání a inovace ídícím orgánem je Ministerstvo prûmyslu a obchodu Prioritní osa 3: Efektivní energie Oblast podpory 3.1: Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Podporu lze poskytnout na: v stavba zafiízení na v robu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnoviteln ch zdrojû energie a rekonstrukce stávajících v robních zafiízení za úãelem vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie modernizace stávajících zafiízení na v robu energie vedoucí ke zv ení jejich úãinnosti, zavádûní a modernizace systémû mûfiení a regulace, modernizace, rekonstrukce a sniïování ztrát v rozvodech elektfiiny a tepla a vyuïití ztrátové energie v prûmyslov ch procesech strana 9

10 Oblast podpory 2.1: Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků Podporu lze poskytnout na: EPC ( Energy Performance Contracting ). Operační program Životní prostředí ídícím orgánem programu je Ministerstvo Ïivotního prostfiedí Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Oblast podpory 2.1: Zlepšení kvality ovzduší Podporu lze poskytnout na: Projekty jsou pfiijatelné pouze tehdy, pokud jsou obsaïeny v pfiíslu ném programu ke zlep ení kvality ovzdu í, kter je zpracován a pfiijat v souladu se zákonem o ochranû ovzdu í, zamûfiené na: pofiízení spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném v konu do 1 MW se znaãkou ekologicky etrn v robek ãi adekvátního (nízkoemisního) zdroje a souãasné sníïení energetické spotfieby roz ífiení stávající stfiedotlaké sítû v návaznosti na pofiízení vãetnû zaji tûní pfiechodu na spalování plynn ch paliv u jednotliv ch zdrojû Komplexní nebo dílãí fie ení v neziskovém sektoru spoãívající zejména v: pofiízení spalovacího zdroje se znaãkou ekologicky etrn v robek ãi adekvátního (nízkoemisního) zdroje strana 10

11 sníïení energetické spotfieby v stavba zdroje spalujícího fosilní paliva a slouïícího pro dodávku tepla do CZT v stavba nov ch a roz ífiení systémû CZT vãetnû propojení na stávající rozvody a v stavby v mûníkov ch a pfiedávacích stanic za úãelem pfiipojení nov ch odbûratelû Oblast podpory 2.2: Omezování emisí Podporu lze poskytnout na: rekonstrukce spalovacích zdrojû s instalovan m v konem vût- ím neï 5 MW za úãelem sníïení emisí NO x a prachov ch ãástic nad rámec platn ch standardû Evropsk ch spoleãenství s v jimkou zdrojû spalujících biomasu rekonstrukce zdrojû nebo instalace dodateãn ch zafiízení pro záchyt emisí NO x nebo prachov ch ãástic u nespalovacích zdrojû opatfiení na zdrojích vedoucích k odstranûní ãi sníïení emisí NH 3 do ovzdu í strana 11

12 Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.1: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Podporu lze poskytnout na: Mezi vhodné a podporované aktivity náleïí v stavba a rekonstrukce v topen, elektráren a tepláren (kogenerace) s vyuïitím OZE, zejména: instalace fototermick ch systémû pro pfiípravu teplé vody a dodávku tepla, resp. pro moïnost pfiitápûní instalace fotovoltaick ch systémû pro v robu elektfiiny instalace tepeln ch ãerpadel pro dodávku tepla a pro pfiípravu teplé vody instalace kotlû na biomasu a systémû vyuïívajících biomasu pro v robu elektfiiny, pro dodávku tepla a pro pfiípravu teplé vody, event. v kombinaci s v stavbou centrální v robny paliv vãetnû technologické linky instalace kogeneraãních jednotek pro kombinovanou v robu tepla a elektrické energie z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod. instalace systémû pro dodávku tepla vãetnû pfiípravy teplé vody, pro dodávku elektfiiny a kombinované v roby tepla a elektfiiny s vyuïitím geotermálních systémû instalace vûtrn ch elektráren instalace mal ch vodních elektráren strana 12

13 Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla Podporu lze poskytnout na: zateplovací systémy budov fie ení v plní otvorû (v mûna oken atd.) zru ení tepeln ch mostû mûfiení a regulace zv ení úãinnosti energetick ch systémû budov instalace zafiízení na vyuïívání odpadního tepla k v robû tepelné ãi elektrické energie Oblast podpory 3.3: Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby Podporu lze poskytnout na: instalace obnoviteln ch zdrojû energie zejména pro vytápûní a pfiípravu teplé vody napfi.: solární systémy, kotle na biomasu, tepelná ãerpadla, vyuïití odpadního tepla atd. Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekol. zátěží Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládaní s odpady Podporu lze poskytnout na: podpora v stavby kompostáren a biofermentaãních stanic strana 13

14 Integrovaný operační program ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 3: Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 3.3: Zlepšení prostředí problémových panelových sídlišť Podporu lze poskytnout na: regenerace bytov ch domû v tûchto problémov ch lokalitách (ekologické a energeticky efektivní sanace bytov ch domû, práce na bytovém domû provádûné k odstranûní statick ch poruch nosn ch konstrukcí a opravy konstrukãních nebo funkãních vad konstrukce domu, opravy, rekonstrukce technického vybavení domû, zaji tûní moderního sociálního bydlení pfii renovacích stávajících nebytov ch budov Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 2: Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblast podpory 2.2: Životní prostřední a prevence rizik Podporu lze poskytnout na: sniïování zneãi tûní Ïivotního prostfiedí a vysoké závislosti na fosilních energiích ochrana a zlep ování kvality Ïivotního prostfiedí strana 14

15 opatfiení na ochranu klimatu pfieshraniãní strategie nakládání s odpady a jejich moïného dal ího vyuïití jako druhotn ch surovin a vzdûlávací otázky spoleãné aktivity na poli ochrany pfiírody a krajiny (napfi. fiídící plány pro pfiírodnû a kulturnû hodnotné lokality a krajinné komplexy, podpora ekologického vzdûlávání a vydávání vzdûlávacích a propagaãních materiálû) Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 1: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblast podpory 1.2: Ochrana životního prostředí Podporu lze poskytnout na: podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou, âov a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energií) strana 15

16 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Bavorsko ídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního prostředí Oblast podpory 2.1: Životní prostředí a ochrana přírody Podporu lze poskytnout na: podpora pfieshraniãních systémû pro zásobování vodou a energiemi, systémû a zafiízení k ãi tûní vod a odstraàování odpadû, a k odstraàování star ch zátûïí podpora vyuïívání ekologick ch postupû (napfi. pfii vyuïívání obnoviteln ch zdrojû surovin, etrné zacházení se zdroji energií a vyuïívání alternativních zdrojû energie) a na podporu zamûfienou na v zkum a management v oblasti Ïivotního prostfiedí, na oblasti vzdûlávání se zamûfiením na ÎP, na informace a monitoring v oblasti Ïivotního prostfiedí strana 16

17 Operační program Praha konkurenceschopnost ídícím orgánem je hlavní mûsto Praha a Ministerstvo práce a sociálních vûcí Prioritní osa 1: Dostupnost a prostředí Oblast podpory 1.1: Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Podporu lze poskytnout na: zlep ení hospodárnosti a sníïení energetické nároãnosti vefiejné dopravy Oblast podpory 1.6: Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Podporu lze poskytnout na: sníïení energetické a materiálové nároãnosti provozu mûsta zv ení vyuïívání obnoviteln ch (ekologicky pfiíznivûj ích) zdrojû energie, zejména ve snaze redukovat zneãi tûní ovzdu í a u etfiit primární zdroje energie i surovin omezení závislosti chodu mûsta na vnûj ích dodávkách energií strana 17

18 Další dotační programy Pfiedkládaná publikace se zamûfiuje pfiedev ím na moïnosti financování energetick ch projektû ze zdrojû Strukturálních fondû a jednotliv ch Operaãních programû. Nicménû, k dispozici jsou i dal í evropské nebo domácí programy, které umoïàují získat podporu na v e uvedené projekty. KaÏd z uveden ch mechanismû v ak má stanovené podmínky, které kombinaci nûkter ch fondû vzájemnû vyluãují a omezují obsahovou náplà projektû, kterou je moïné podpofiit. Nûkteré z dotaãních programû, vãetnû Strukturálních fondû, mohou podpofiit energetické projekty, i kdyï toto téma nemají ve svém názvu vyslovenû uvedeno. Jedná se napfiíklad o dotaãní zdroje podporující vzdûlávání a osobnostní rozvoj, rozvoj regionû a podobnû. Doporuãujeme proto podrobnû prostudovat i obsah dal ích nabízen ch podpûrn ch fondû. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Cílem programu je pfiedev ím iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie a sniïování energetické nároãnosti s minimalizací negativních ekologick ch dopadû pfii spotfiebû i pfiemûnû paliv a energie. Jedná se o dlouhodobû pouïívan a kaïdoroãnû aktualizovan nástroj, jehoï zámûrem je vytvofiit iniciaãní prostfiedí s konkrétními podmínkami rozvoje ãinností k trvalému sniïování spotfieby energie. strana 18

19 Program Efekt Úspory energie âeská energetická agentura: Obnovitelné zdroje energie - Státní fond Ïivotního prostfiedí Další programy Evropské komise vhodné pro některé typy projektů v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie EIE Intelligent Energy Europe LIFE Financial Instrument for the Environment CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme FP7 Seventh Research Framework Programme strana 19

20 Příprava projektu s využitím dotačních zdrojů klíčové otázky Pfiíprava projektu a Ïádosti o vefiejné prostfiedky si vyïaduje nûkolik krokû a má nûkolik spoleãn ch pravidel. Pro jednodu í definování zámûru a obsahu uvaïovaného projektu pfiedkládáme nûkolik otázek, které je dobré zodpovûdût je tû pfied detailní pfiípravou konkrétních dokumentû: Proč daný projekt organizujeme? Proã je dobré zam len projekt realizovat? Jaké jsou jeho celkové a jednotlivé cíle? Které místní, národní a evropské politiky podporují jeho realizaci? Příklad: Konkrétním cílem může být kompletní renovace a modernizace objektů školství nebo zdravotnictví s cílem snížení energetické náročnosti jejich provozu. Celkové cíle projektu: Příspěvek úsporám energie Lepší služby uživatelům budov; Nižší provozní náklady na provoz a údržbu budov. Pro koho projekt organizujeme? Komu realizace projekt nejvíce prospûje? (Cílové skupiny) Kolik lidí bude projektem dotãeno? strana 20

21 Příklad: V případě rekonstrukce zdravotnických nebo vzdělávacích zařízení to budou všichni jejich zaměstnanci, uživatelé a návštěvníci; vedení organizací; a jejich zřizovatelé. Co je obsahem projektu a jak se má realizovat? Co je základem projektu? Které aktivity se uskuteãní a jak? Které hlavní etapy projekt obsahuje? Jaké je jejich ãasové rozloïení? Příklad: Vyhodnocení potenciálu úspor energie; sloučení rozdílných opatření pod jeden organizační celek; příprava a předložení přihlášky; organizace rekonstrukce; využití výsledků, propagace a monitoring přínosů projektu. Kdo projekt realizuje? Bude projekt uskuteãnûn ve spolupráci s dal ími partnery? Bude si vyïadovat odbornou zá titu mimo organizaci pfiedkladatele? Je nutné pro zabezpeãení projektu vyãlenit nové kapacity nebo samostatnou organizaãní jednotku? Příklad: Realizace projektu si může vyžádat kapacity majitelů a správců budov, odborníků v oblasti optimalizace spotřeby energie. strana 21

22 Kde se projekt uskuteční? Ve kterém regionu, mûstû nebo místû bude projekt realizován? Jaké jsou jeho plánované výstupy? Jaké jsou pfiedpokládané v sledky a v stupy projektu z krátkodobého hlediska? Jak je dopad projektu ze stfiednû a dlouhodobého hlediska? Příklad: Možným dopadem projektu je snížení nákladů na rekonstrukci z hlediska vlastníka objektů; snížení provozních nákladů (účty za energii); zlepšení image a kvality služeb. 10 bodů pro úspěšnou přípravu projektu: 1) Identifikujte dotační programy, v rámci kterých je možné spolufinancovat váš projekt 2) Ujistěte se, že vaše organizace je oprávněným žadatelem o dotační prostředky 3) Nastudujte si všechny podmínky k přidělení dotací 4) Ověřte si povinnosti žadatele a přijímatelů dotací daného programu 5) Zkontrolujte si termíny na podání přihlášek 6) Proveďte kontrolu náročnosti vyplňování přihlášky a dalších potřebných dokumentů 7) Začněte se zajišťováním dokumentů, které si vyžádají víc času 8) Navrhněte konkrétní podobu projektu a jeho rozpočet 9) Vyplňte přihlášku a všechny potřebné přílohy 10) Zašlete přihlášku včas. strana 22

23 Činnost SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. Autorem této publikace je SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuïívání energie, o.p.s. s vyuïitím vefiejnû dostupn ch zdrojû t kajících se jednotliv ch popisovan ch dotaãních mechanismû. SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuïívání energie, o.p.s. je nezisková konzultaãní spoleãnost. V âeské republice pûsobí od roku Posláním SEVEn je ochrana Ïivotního prostfiedí a podpora ekonomického rozvoje cestou úãinnûj ího vyuïívání energie. Ve své ãinnosti se SEVEn, o.p.s. zamûfiuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního vyuïívání energie. Pfii fie ení projektû SEVEn spojuje dobrou znalost prostfiedí transformujících se stfiedoevropsk ch ekonomik se zku enostmi a pfiístupy západoevropsk ch zemí a USA. SEVEn spolupracuje s celou fiadou domácích i zahraniãních subjektû. Jedná se pfiedev ím o vládní úfiady, finanãní instituce, prûmyslové podniky, mûsta a obce, koly, nemocnice, i v robce a distributory energie. Politikou spoleãnosti je naplàovat poslání spoleãnosti tak, aby poskytované sluïby zákazníkûm odpovídaly jejich pfiání a potfiebám pfii zohlednûní poïadavku ochrany Ïivotního prostfiedí, tzn. pfii prevenci zneãi Èování a zvy ování hospodárnosti ve vyuïívání pfiírodních zdrojû. SEVEn, o.p.s. je drïitelem certifikace podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Systém fiízení SEVEn je neustále zlep ován a zkvalitàován v souladu s pfiijatou Politikou spoleãnosti. Dal í informace a kontakt v sekci UÏiteãné kontaky a adresy. strana 23

24 Krajská energetická agentura Jihočeského kraje Krajská energetická agentura Jihoãeského kraje (dále jen KEA JâK) byla zaloïena 1. srpna 2003 z rozhodnutí Krajského úfiadu Jihoãeského kraje a v souladu se "Státním programem na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie", spravovan m âeskou energetickou agenturou. V souladu s rozhodnutím Krajského úfiadu Jihoãeského kraje je KEA JâK manaïována spoleãností SEVEn o.p.s., jejíï dal í úlohou je zajistit rozvinutí ãinnosti pro vefiejnost, navázání spolupráce s partnery a stabilizace financování agentury. KEA JâK je odbornou organizací Krajského úfiadu JâK pro oblast energetiky. Hlavní obsahové priority jsou: Podpora realizace cílû Územní energetické koncepce Jâ kraje a její aktualizace. Podpora vzniku a pomoc pfii pfiedrealizaãní pfiípravû nov ch projektû hospodárného vyuïívání energie, vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie a ochrany Ïivotního prostfiedí. Podpora a poradenství pfii financování projektû. Krajská energetická agentura Jihoãeského kraje vám mûïe b t nápomocna pfii pfiípravû, realizaci a vyhodnocování projektû efektivního vyuïívání energie, obnoviteln ch zdrojû energie a jejich financování. Dal í informace a kontakt v sekci UÏiteãné kontaky a adresy. strana 24

25 Projekt RUSE Od roku 2004 jsou strukturální fondy k dispozici i nov m ãlensk m státûm EU. Jednou z hlavních v zev, které pfied námi stojí, je to, abychom dokázali tuto pfiíleïitost co nejlépe vyuïít, zejména co se t ãe energetick ch otázek, které jsou plnohodnotnou souãástí regionálního rozvoje a urbanizace. Stávající ãlenové EU s tím jiï mají své zku enosti: Nûkdy byly patné, napfiíklad kdyï docházelo k podpofie infrastrukturních projektû bez zohlednûní jejich vlivû na pfiírodní zdroje nebo klimatické podmínky. V mnoha jin ch pfiípadech to byly zku enosti dobré, napfiíklad kdyï se energetické otázky zvaïovaly z hlediska podpory vyuïívání lokálních obnoviteln ch zdrojû namísto zjednodu ujícího pohledu pouze na nabídkovou stranu prostfiednictvím investic do distribuãních a nadnárodních sítí. Tûchto zku eností musí nové ãlenské státy vyuïít a vyhnout se tak opakování stejn ch chyb, pfiiãemï musí tyto aspekty zaãlenit do pfiípravy sv ch nov ch projektû. Celkov zámûr projektu RUSE, organizovaného v letech 2004 aï 2007, je zlep it vyuïívání strukturálních fondû a jin ch zdrojû financování z EU pro úãely trvale udrïitelné energetiky ze strany mûst a obcí a dal ích zainteresovan ch subjektû, které v nov ch ãlensk ch státech zodpovídají za rozvoj mûstsk ch oblastí. strana 25

26 Čtyři hlavní cíle RUSE: Zv it povûdomí mûstsk ch úfiadû a pfiíslu n ch orgánû v nov ch ãlensk ch státech i tfietích zemích o dosavadních zku enostech s vyuïíváním strukturálních fondû Zlep ovat zpûsobilost v oblasti energetické problematiky jak na úrovni jednotliv ch orgánû (mûstsk ch a regionálních úfiadû), tak na úrovni kolektivních struktur (sítí mûst, státních orgánû) Napomáhat mûstsk m a regionálním úfiadûm pfii navrhování projektû trvale udrïiteln m zpûsobem a umoïnit jim podávat úspû né návrhy, zejména v rámci programû ERDF Pfiispívat k integraci energetick ch otázek z hlediska racionalizace poptávky po energiích a podpory vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie Jak se budou tyto cíle plnit? V rámci projektu RUSE se realizuje celá fiada aktivit: ífiení a propagace optimálních postupû (databáze) V mûna zku eností a poznatkû (spoleãné semináfie, pracovní stáïe, studijní cesty) Vytvofiení sítû odborn ch pracovi È Poskytování informaãních sluïeb ( help desks, celostátní pracovní semináfie) v zúãastnûn ch zemích. strana 26

27 Užitečné kontakty a adresy SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, Praha 2 Tel.: , fax: Krajská energetická agentura Jihočeského kraje SEVEn, o.p.s., ÎiÏkova 12, âeské Budûjovice Tel.: , fax: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního fiádu a investic - oddûlení regionálního rozvoje U Zimního stadionu 1952/2, âeské Budûjovice Tel.: , fax: Energie-Cités koordinátor projektu RUSE 2, chemin de Palente, FR Besanc on, Francie Tel. : +33 (0) , Fax : +33 (0) strana 27

28 Adresy vybraných internetových stránek: SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuïívání energie, o.p.s. Krajská energetická agentura Jihoãeského kraje Krajsk úfiad Jihoãeského kraje Projekt RUSE Energie-Cités Program Interreg Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeská energetická agentura Státní fond Ïivotního prostfiedí Ministerstvo pro místní rozvoj Agentura CzechInvest Evropská unie Ministerstvo prûmyslu a obchodu strana 28

29 Tato publikace byla vytvofiena v rámci projektu RUSE - Redirecting Urban areas development towards Sustainable Energy, kter získal finanãní podporu Evropské komise (DG REGIO - Interreg IIIC West Zone Community Programme, Contract reference RUSE, 2W0057N). Názory zde prezentované patfií organizátorûm a nemûïou b t povaïovány za oficiální názor Evropské komise.

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) 1. ÚVOD Cílem Evropské unie je umožnit volný pohyb osob, vytváření vnitřního trhu, který je založený na základě vyváženého hospodářského růstu,

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

ZÁKLADNÍ TYPY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍŘ v budovách lze realizovat v zásadě dva typy opatření

ZÁKLADNÍ TYPY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍŘ v budovách lze realizovat v zásadě dva typy opatření TYPY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ A MOŽNOSTI KOMBINACE EPC S DOTACEMI Z OPŽP ZÁKLADNÍ TYPY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍŘ v budovách lze realizovat v zásadě dva typy opatření stavební opatření (zateplení pláště

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE OBSAH: 1. Úvod představení společnosti SEVEn 2. Způsoby financování projektů v energetice 1. Vlastní zdroje 2. Dotační prostředky 3. Energetické služby se zárukou EPC

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více