Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Zuzana Baumgartnerová Učitelství pro ZŠ a SŠ Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu použité literatury. V Brně dne 11. listopadu

3 V úvodu své práce bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Bohumíře Lazarové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a za její ochotnou pomoc při zpracování této diplomové práce.

4 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORICKÉ KOŘENY POBYTU A VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Formování novodobého pojetí výchovy v přírodě Počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě ve světě Vývoj pobytu a výchovy v přírodě v ČR OUTDOOROVÉ AKTIVITY Turistika Hry v přírodě Cvičení v přírodě Sporty v přírodě Cyklistika Horolezectví a vysokohorská turistika Lyžování a snowboarding Vodní sporty Orientační sporty Adrenalinové sporty Další aktivity spojené s pobytem ve volné přírodě OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Cíle osobnostního rozvoje Metody osobnostního rozvoje ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Cíle zážitkové pedagogiky Metody zážitkové pedagogiky Hra jako nástroj zážitkové pedagogiky Bezpečnost a odbornost při realizaci outdoorových aktivit u zážitkových programů EMPIRICKÁ ČÁST REALIZÁTOŘI OUTDOOROVÝCH AKTIVIT ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK Cíl výzkumu a metodologie postupu Popis jednotlivých subjektů SHRNUTÍ A KOMPARACE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY RESUMÉ

5 Úvod Úvod Téma volnočasových aktivit se dostává do centra pozornosti stále častěji. Je to tím, že lidé mají více volného času, než tomu bylo dříve. Snižuje se délka pracovní doby, zvyšuje se produktivita práce, a tak v naší společnosti již není problémem si zabezpečit dostatek životních prostředků pro relativně blahobytný konzum. Přestože spousta lidí tvrdí, že volného času má v dnešní uspěchané době čím dál méně, dovolím si, vzhledem k rostoucí nabídce volnočasových aktivit různého druhu, tvrdit opak. Neboť kde není poptávky, tam by přece nebylo ani nabídky. Prodlužující se délka volného času je veskrze pozitivním jevem, máme tak více času na rodinu, své koníčky či relaxaci, pokud si však umíme volný čas dobře zorganizovat. Volný čas se však může stát i jistým civilizačním problémem. Právě proto stále hledáme alternativy pro vyplnění této doby, aby se zamezilo sociálně destruktivním činnostem. Aktivity v přírodě jsou jednou z alternativ a reakcí na krizové projevy současné společnosti. Postmoderní kultura nabízí skrze multimediální prostředky nepřeberné množství podnětů a informací televize, počítače, internet, virtuální realita apod., a odsouvá člověka od skutečnosti k plytkým prožitkům a jejich hromadění bez ohledu na jejich hodnotové zakotvení. Outdoorové aktivity v kombinaci se zážitkovou pedagogikou se svým jednoznačným příklonem k reálnosti a síle prožitků téměř vzpírají tomuto trendu. Přírodní prostředí nabízí postmodernímu člověku opravdovost a hloubku. Zkušenosti, které získá člověk v přímém kontaktu s přírodou, jsou často považovány při rozvoji osobnosti za nejdůležitější. Je ale každá činnost, ze které si člověk odnáší novou zkušenost či nový pohled a třeba jen posílení zdraví, vnitřní harmonie a klidu, součástí osobnostního rozvoje? Co vlastně pojem osobnostní rozvoj obsahuje? A jakou spojitost outdoorových aktivit a rozvoje osobnosti uvádějí prameny? Cílem teoretické části této diplomové práce je pojednat o názoru, že pobyt a aktivity v přírodě mají pozitivní vliv na rozvoj osobnosti člověka. Příroda je 5

6 Úvod opravdu tím správným místem, kam chodíme relaxovat, kde čerpáme nové síly a kam utíkáme před shonem a hlukem našeho civilizovaného života. Tyto myšlenky rozvíjíme v kapitolách o historii pobytu v přírodě, o outdoorových aktivitách a sportech v přírodě, osobnostním rozvoji a zážitkové pedagogice. Outdoorové aktivity jsou jako nástroj rozvoje osobnosti používány a zdokonalovány řadou neziskových organizací doma i v zahraničí. Poptávka po tomto způsobu vzdělávání a formování osobnosti dala vzniknout velkému množství komerčních subjektů. Orientace na trhu ovšem není pro potenciálního zákazníka jednoduchá. Proto jsme si dali za cíl v empirické části této práce popsat internetové nabídky vybraných subjektů. Dále se pokusíme o kvalitativní zhodnocení jejich webových stránek. Internetové prezentace porovnáme zejména z hlediska informativnosti a přehlednosti; zhodnotíme i jejich důvěryhodnost. Zdrojem informací pro diplomovou práci je studium odborné literatury. Používáme různorodou literaturu zaměřenou zejména na volnočasové aktivity, ekologii a teorii výchovy v přírodě. Dále čerpáme z webových stránek organizací, které se výše zmíněnými aktivitami zabývají v praxi. 6

7 1. Teoretická část

8 1. Teoretická část 1.1 Historické kořeny pobytu a výchovy v přírodě V této práci se budeme věnovat vlivu aktivit v přírodě na rozvoj osobnosti, proto je třeba začít pátrat po jejich prvních náznacích hluboko v historii a zmínit se i o počátku výchovy jako takové. Tak, jak se vyvíjela lidská společnost a její kultura, měnil se i vztah a význam člověka a přírody v každodenním životě. Vztah člověka a přírody můžeme rozdělit na dvě období: 1. Období přirozeného životního prostředí člověka tedy prostředí, v němž se člověk a jeho kultura vyvíjí v závislosti na klimatických, biologických a biotických podmínkách biosféry. 2. Období odcizení člověka od přirozeného životního prostředí lidská kultura se díky technicko-vědnímu, společensko-kulturnímu vývoji a stavu poznání odcizuje a vzdaluje od přírody (Hanuš, Jirásek, 1996). Člověk se v celé své historii snaží přírodu podmanit, ovládnout a využívat pro své nároky a potřeby. Díky svým adaptačním schopnostem a inteligenci získávají naši předkové zkušenosti, vědomosti a dovednosti a posunují se dále na vývojovém žebříčku. V období prvotně pospolné společnosti nelze odlišit pobyt v přírodě a mimo ni, protože člověk byl s přírodou v mnohem těsnějším kontaktu než dnes. Přesto se, vedle výchovy pracovní, objevovaly první náznaky výchovy mravní, stanovovala se pravidla sociálních vztahů, hierarchické zákonitosti a mladý člověk musel v té či oné formě prokázat, že je schopen samostatně obstát v boji o přežití (Gabriel, 2006, s. 7). V dalším období pak dochází k formování nového vztahu člověka k přírodě. Výchovu v přírodě zde především utvářely: 8

9 1. Teoretická část filozofie, umění, přírodní vědy, obory a disciplíny, tělocvičné systémy, reformní, alternativní pedagogické směry, sporty (horolezectví, vodáctví, lyžování, běhy, cyklistika), volnočasové výchovné směry, reakce na globální ekologickou krizi (ochrana přírody, ekologická, globální výchova, výchova k lidským právům a právům přírody) (Hanuš, Jirásek, 1996). Toto období je ovlivňováno významnými osobnostmi ze světa vědy, filozofie, politiky či kultury. V jednotlivých historických periodách se utvářely podněty, které mají vliv na dnešní podobu pobytu a výchovy v přírodě Formování novodobého pojetí výchovy v přírodě S nástupem renesance a romantismu nastává návrat k člověku, přírodě a jejímu poznávání (Neuman, 2000). Jeden z prvních zajímavých pokusů výchovy v přírodě nacházíme v období renesance, kdy se italský myslitel, humanista a pedagog Vittorino Ramboldini de Feltre rozhodl vybudovat ústav věrný myšlence školy v přírodě. V krásném čistém prostředí na břehu jezera tak vznikla škola la casa ciogosa dům radosti, dům veselí, škola hravá. Proti rozmařilosti a přepychu šlechty staví výchovu ve skromnosti a střídmosti a využívá nepohodlí, otužování a tělesných cvičení. Uplatňuje některé nové metody výchovy ve vzdělávání (nepoužívá tělesné tresty, vychovává příkladem, seznamuje s přírodou, klade důraz na mravní a estetickou výchovu) (Hanuš, Jirásek, 1996). Vztah k přírodě zdůrazňoval i francouzský humanista François Rabelais ( ), duchovní otec kultu nového člověka, který popisuje v románu Gargantua a Pantagruel. Obraz nové výchovy zde rozvíjí na základě harmonické shody s přírodou: aktéři jeho románu sportují, jezdí na koni, pozorují přírodu, 9

10 1. Teoretická část studují květiny a svět kolem sebe srovnávají s tím, co je psáno v knihách (Gabriel, 2006). Důležitost sepětí člověka s přírodou si uvědomoval také český teolog, filozof, pedagog a spisovatel Jan Ámos Komenský ( ). Ten svým moderním přístupem zásadně ovlivnil výchovu nejen školní, ale i mimoškolní. Položil základy moderních vyučovacích metod sám vodil své žáky do přírody, kde je názorně učil poznávat květiny, stromy i zvířata. Vyzdvihoval důležitost cestování pro poznání světa a položil základy výchovy zkušeností a prožitkem (Neuman, 2000). O sto let později na J. A. Komenského navázal další velký reformátor pedagogických metod Jean Jacques Rousseau ( ). Na rozdíl od něj byl ale spíše mužem teorie, který ve vlastním životě uskutečnil jen málo z toho, co popisoval ve svých dílech. Rousseau navádí k zrovnoprávnění citu s rozumem a vyzvedává vedle citu i přírodu, kde jedině se může realizovat lidská přirozenost (Jirásek, 2001). V rozpravě Emil, čili o výchově vyslovil myšlenky, které přispěly k novému pohledu na život v přírodě a k návratu lidí k přirozenému způsobu života. Věřil v počáteční dobrotu člověka, zároveň však varoval před možností zla v člověku jako důsledku jeho zespolečenštění. Filantropismus (Filein Antropos = milovat člověka), středověký myšlenkový proud přelomu 18. a 19. století navazující na osvícenství. Vyzdvihuje antický ideál výchovy kalokaghátia. Šíp (2008) jej popisuje jako harmonický rozvoj duševních a fyzických sil, který se pokouší vychovat osobnost vyrovnanou a silnou jak po stránce fyzické, tak po stránce intelektuální, citové a duchovní. Ve výchově se prosazuje rovnováha, harmonie mezi tělesnou zdatností a výchovou duchovní, vzdělání i pro nejnižší vrstvy společnosti. Váňa (1963) uvádí za zakladatele tohoto výchovného hnutí německého pedagoga Johana Bernharda Basedova ( ). Ten vycházel z Rousseauových myšlenek, že člověk je od přírody dobrý a má-li se volně a přirozeně vyvíjet, je potřeba, aby byl ve styku s přírodou, chodil do přírody promýšlet vlastní názory a cvičil tělo jen takto lze docílit souměrného vývoje ducha i těla. Roku 1774 otevírá v Dessavě výchovný ústav Filantropinum, s jehož chovanci uskutečňuje první tábory mládeže ve volné 10

11 1. Teoretická část přírodě. Ve stejném roce vydává dílo Elementalwerk (Základní dílo). V druhé polovině 18. století však tato škola zaniká. Jeho žák Christian Gotthif Salzmann pokračuje v započatém díle a roku 1784 zřizuje první školu v lesích na severní straně Durynského lesa, poblíž Walterhausenu. Ta je otevřena do konce 19. století (Cipro, 1984). Na Rousseauovo zdůraznění do té doby opomíjeného citu navazuje na sklonku 18. století myšlenkový směr a umělecké a kulturní hnutí nazvané romantismus. Byla to reakce na životní styl končícího století a některé dominující ideály osvícenství. Příroda vystupuje v romantismu jako něco, s čím člověk splývá a co ho prostupuje, jako zdroj lidských schopností rozumu, víry a citu (Jirásek, 2001). Pro romantismus je charakteristický posun k subjektivnímu a ideálnímu, spolu s vyzdvihováním iracionálních složek duševního života, intuice, prožitku, citu, fantazie a spontaneity. Z tohoto období vycházejí hlavní zdroje pobytu v přírodě, na něž navazujeme i v současnosti. Jsou to zdroje, které vytvořily základ a budoucí podobu výchovy, pobytu a rekreace v přírodě v celé euroamerické kultuře (Hanuš, Jirásek, 1996). Na přelomu 18. a 19. století vzniká v Evropě řada tělocvičných systémů. Každý z těchto systémů větší či menší měrou zdůrazňuje potřebu cvičení, výletů, vycházek, turistiky či táboření v přírodě. S těmito systémy také souvisí počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě. V jednotlivých státech jsou patrné rozdíly v přístupu k této problematice Počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě ve světě Na přelomu 18. a 19. století vzniká v Německu pod vlivem romantismu hnutí Vandervogel. Jeho členové putují do přírody a spojuje je odpor k pruské organizaci a pořádku. Toto hnutí má obrovský význam pro rozvoj turistiky a to v její masové a organizované podobě. Má vliv i na tělovýchovné Turnérské hnutí. 11

12 1. Teoretická část Pod vlivem německy hovořících zemí se turistika rozšiřuje a stává se součástí životního stylu i jiných evropských zemích. S rozvojem turistiky souvisí i rozvoj horolezectví. Skutečný zájem o tento sport začíná až po výstupu na Mt. Ventoux v Provensálských Alpách, který uskutečnil Francesco Petrarca. Ten o svých zkušenostech a pocitech napsal velkolepé básně, které motivovaly celé zástupy k jeho následování a k horským výstupům. V roce 1857 vzniká v Londýně první horolezecký klub Alpin Club, vydává vlastní časopis Alpin Journal (Neuman, 2000). S touto dobou je spojen i vznik vrcholového sportovního horolezectví. Ve Skandinávii je pobyt v přírodě spojen zejména se jménem Fridtjofa Nansana, biologa, sportovce, polárního badatele, oceánografa a hlavně pokrokového myslitele a velkého propagátora lyžování. Francouzská škola kritizuje stávající tělocvičné systémy a prosazuje nutnost návratu cvičení do přírody. Tělovýchovný reformátor Georges Hubert propracovává tzv. Méthode naturelle, přirozenou metodu cvičení v přírodě, vynikající svou všestranností a užitečností pomocí níž dochází k rozvoji základního pohybového fondu člověka (Kos, Zapletal 1971). Za vzor si bere přírodní národy. Tato metoda je považována za předchůdce dnešních ropes courses, tzv. lanových aktivit (Neuman, 2001). Anglický romantický básník William Wordsworth ( ) se inspiruje ideou optimálního vývoje člověka směřujícího ke zdatnosti a plnému zdraví, k němuž přispívá horské putování, toulky po rozlehlých dolinách i po hřbetech hor a jiné formy rekreace v přírodě. Jeho úvahy o psychohygienických účincích pěší turistiky, obsažené v díle Průvodce k jezerům severní Anglie, významně přispívají k chápání rekreace nejen v jeho vlasti, ale i v celosvětovém měřítku (Hanuš, Jirásek, 1996). V roce 1882 je anglickým duchovenstvem v Glasgowě založena tzv. Brigáda hochů, organizace pro mládež, jejíž cílem bylo vytvořit smysluplný program a činnost pro chudé děti z velkých měst. Byly pro ně organizovány programy, vycházky a různá cvičení ve volné přírodě, většinou ve formě vojenských cvičení. Brigády byly přímými předchůdci skautingu. Tato dnes již celosvětově rozšířená 12

13 1. Teoretická část organizace společně s přístupy organizace Outward Bound v mnohém formovala současný pohled na aktivní pobyt v přírodě. Popíšeme tedy blíže vývoj obou organizací. Skauting Za oficiální začátek skautského hnutí je považováno uspořádání prvního pokusného letního tábora generálem Robertem Baden-Powellem v roce Robert Baden-Powell zužitkoval své zkušenosti z boje na Středním východě a v Africe. Oceňoval vlastnosti, díky nimž dokázali domorodci dlouho úspěšně odolávat nesmírné přesile Britů. Baden-Powell měl značné nároky na zdatnost a přizpůsobivost svých vojáků (stopaři, anglicky scouts ). Zásady své výchovy formuluje ve svém stěžejním díle Scouting for Boys [61]. Skauting začal jedním mužem, jedním ostrovem a jednou knihou (Šimánek, 1946, s. 17). Tato skauty hojně citovaná věta však není úplně pravdivá, neboť nemalý podíl na dnešní tváři skautingu má i Ernest Thompson Seton. Jisto jest, že ona romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Setonovou, kdežto pořádek, kázeň, organizace jsou zase dílem Baden- Powellovým obou výborných psychologů a pedagogů (Svojsík, 1991, s ). Skauting docenil především význam věkových zvláštností, vyvodil z nich odlišný obsah i metody působení na jednotlivé stupně od předškolního věku až po období dospělosti a na jejich základě vytvořil i zvláštní organizační složky. Stanovil tak postupné cíle, jimiž dospěl k uplatnění krátkodobých i dlouhodobých perspektiv, jimiž své členy získával pro aktivní činnost v organizaci (Hanuš, Jirásek, 1996). Skauting objevil nové prostory výchovného působení, a to zejména v přírodě. Poskytoval také svým členům pocit rovnosti s ostatními a svobody rozhodování o svých záležitostech, přinášel jim nové zážitky ze společného života v novém neznámém prostředí. Díky tomuto přístupu se skauting rychle šíří do celého světa do Německa, Nizozemí, Ruska, Itálie, Francie, Srbska, Švédska atd. 13

14 1. Teoretická část Outward Bound Outward Bound je termín používaný v námořnické angličtině a charakterizuje loď opouštějící jistoty přístavu, kterou čekají rizika a nástrahy plavby po širém moři. Tuto metaforu použil za 2. světové války německý pedagog Kurt Hahn ( ), který se svou originální pedagogikou zážitku (prožitkovou terapií) patří k zajímavým a inspirativním reformátorům v oblasti výchovy. Narodil se a působil v Německu až do nástupu fašismu, kdy byl nucen opustit svou vlast a poté působil v zahraničí, především ve Velké Británii. Během svého života založil a vedl světoznámé soukromé střední školy: školu na zámku Salem v Německu (1920), školu v Gordonstounu ve Skotsku (1934) a školu v řecké Anavrytě (1949) [62]. Outward Bound Schools je název pro krátkodobé školy, které založil společně s rejdařem Lawrencem Holtem (1941) ve waleském přímořském městečku Aberdag (Aberdovey) původně jako výcvikové středisko přežití pro námořníky, po válce jako střediska zážitkové pedagogiky. Hahn s Holtem zjistili, že schopnost vyrovnávat se s krizovými situacemi je více než fyzickou trénovaností určována psychickou odolností. V tréninkových podmínkách náročných outdoorových programů dávali proto mladým námořníkům zažívat svízelné situace, aby jim ukázali, že nepohodlí ještě neznamená fatální problém a že při koncentraci volního úsilí lze překonávat i velmi dramatické situace (Svatoš, Lebeda, 2004). Pro britskou mládež Hahn navrhl a zkoušel uplatnit odznak zdatnosti County Badge Scheme (1940), který byl oficiálně vyhlášen v roce 1956 pod názvem Duke of Edinburgh Award. Od čtyřicátých let se tato střediska pod označením Outward Bound šíří po celém světě. V současnosti působí 40 škol na všech pěti kontinentech. V USA sedm, ve Velké Británii pět, v Německu tři, dále pak v Austrálii, Belgii, České republice, Francii, Honkongu, Indonésii, Japonsku a dalších (Hanuš, Jirásek, 1996). 14

15 1. Teoretická část Za oceánem se v tomto období formuje skupina amerických idealistických filozofů a spisovatelů, jež nabádají k chápání přírody jako výrazu duchovna, jako prostředí, v němž je možno realizovat rozhovor s Bohem i vlastní duší, kde je možno poznat sebe sama. Filozofové transcendentalismu, nazvaného podle transcendentálního idealismu Immanuela Kanta, kritizovali nelidskost kapitalismu, vyzývali k mravnímu sebezdokonalení, ke sblížení s přírodou. Myšlenky vycházející ze střetu novoanglického puritanismu a evropského romantismu znamenaly vlastně také první vědomý pokus o kulturní sebeurčení Američanů jako národa. Transcendentalisté své teorie rozvíjeli pod silným vlivem učení Platónova a anglických romantických básníků tzv. jezerní školy (Anzenbacher, 2004 ). Vůdčí osobností transcendentalistů je americký spisovatel a básník Ralph Waldo Emerson. Ve svém díle mimo jiné řeší vztah ducha a hmoty myšlenkou: Příroda je symbolem ducha. Neméně důležitým představitelem transcendentalismu byl Henry David Thoureau, přírodovědec, filozof a spisovatel, který ve svém díle obraňuje práva a důstojnost přírody (Hanuš, Jirásek, 1996). Na myšlenky H. D. Thoreaua navazuje Ernest Thompson Seton, zvaný Černý vlk ( ), spisovatel, výtvarník, přírodovědec a zálesák, jeden z nejvýznamnějších tvůrců systémů výchovy v přírodě. Pro svůj výchovný experiment použil název woodcraft. Woodcraft Slovní spojení pochází z angličtiny a ve volném překladu znamená zálesáckou dovednost. Inspirací pro Setonovo dílo se stali kanadští indiáni jejich způsob života, zvyky, tradice, filozofie a především jejich přirozeně těsné sepětí s přírodou (Kubát, Porsch, 2007). Myšlenku celoživotního harmonického rozvoje lidského jedince odráží alegorie o čtyřhrannosti výchovy (symbolicky vyjádřená woodcrafterským zákonem čtyřnásobného ohně ) čtyřech jejích cílech a cestách cesty těla, 15

16 1. Teoretická část mysli, ducha, služby (Seton, 1991). Seton v zákoně zakotvil obecně platnou soustavu lidských a mravních zásad. Podařilo se mu dosáhnout toho, o co mu zřejmě šlo uvést v život takový systém mravních zásad, který není svázán s žádnou církví nebo náboženstvím, s žádnou filozofickou doktrínou, ale sdružuje pozitivní prvky všech a je tedy přijatelný pro všechny (Pecha, 1999). I přes zdánlivě rozdílný vývoj aktivního pobytu v přírodě v jednotlivých státech se jednotlivé směry v mnohém ovlivňují a doplňují. Přístupy skautského hnutí, Outward Bound a Woodcraftu jsou nejen inspirací pro tvorbu dnešních metod rozvíjení člověka aktivitami v přírodě ve světě, ale v mnohém ovlivnily i vývoj pobytu a výchovy v přírodě v České republice Vývoj pobytu a výchovy v přírodě v ČR K rozvoji cestování za poznáním a dobrodružstvím v českých zemích dochází již v 15. století. Jan Ámos Komenský začleňuje cestování a pobyt v přírodě do výchovy mládeže. S nástupem romantismu v 19. století přichází i myšlenka všestranně a harmonicky rozvinutého vývoje člověka, včetně pobytu a výchovy v přírodě (Neuman, 2000). V době obrození si otázky vlivu přírody na člověka pokládá český filozof Bernard Bolzano ve své knize O nejlepším státě. O masovější zavedení pobytu v přírodě se postarali členové České obce sokolské, a to zejména svými denními i nočními pochodovými cvičeními, výšlapy po stopách Karla Hynka Máchy k českým hradům či památným výletem na horu Říp. Zakladatelem Sokola a pozdějším prvním náčelníkem Sokola byl kritik, historik umění, estetik, profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze Miroslav Tyrš, který o sokolské tělovýchovné soustavě napsal knihu Základové tělocviku. K největšímu rozvoji u sokolského hnutí dochází po vzniku ČSR. Popularita Sokola vychází z tradice protirakouského zaměření hnutí a z boje příslušníků Sokola v průběhu 1. světové války v Československých legiích. Velká pozornost, 16

17 1. Teoretická část podpořená dokonalou metodickou propracovaností, je věnována cvičení v přírodě, vycházkám, výletům a později táboření (Neuman, 2000). Významnou osobností z konce 19. století v oblasti propagace sportu a pobytu v přírodě byl též Josef Rösler Ořovský (Hanuš, Jirásek, 1996). V České republice jsou dvě hlavní myšlenkové linie výchovy v přírodě, woodcraft a skauting, spojovány se jmény Antonína Benjamína Svojsíka a Miloše Seiferta. Oba tito muži zasvětili svoje životy práci s mládeží. Antonín Benjamín Svojsík ( ) středoškolský profesor a člen Sokola se při své cestě do Velké Británie v roce 1905 seznamuje se Setonovým woodcraftem a výchovou v nejrůznějších zemích světa. O šest let později jede do Anglie, aby se zde seznámil i s Powellovým skautingem. Poznává, že výchova v přírodě, věc do té doby u nás neznámá, se velmi dobře osvědčuje pro svůj hluboký výchovný náboj, pro svoji opravdovost. Svojsík se vrátil nadšen krásou skautského života v přírodě, energickým a přece ušlechtilým vystupováním skautů a opravdovostí, s jakou konali svoji práci a plnili příkazy konání dobra (Plajner, 1992). Na základě získaných poznatků mohl Svojsík uspořádat první tábor pod hradem Lipnicí. Protože Sokol junáctví jako výchovný směr mládeže nepřijal, byl Svojsíkem vytvořen Skautský odbor ve Svazu spolků a přátel pro tělesnou výchovu. Pro téměř lavinovité šíření junáctví byl ale již záhy v červnu 1914 založen samostatný skautský spolek s názvem Junák - český skaut (Morkes, 2007). Hlavní myšlenky zakládá na ideálech anglického skautingu a woodcraftu a po poradě s osobnostmi českého národního hnutí (František Čáda, Karel Kramář, Tomáš Garrigue Masaryk a další) vybírá ideje a myšlenky, které zasahují do naší tradice. Hlavním tvůrcem druhého ideového hnutí výchovy v přírodě byl středoškolský profesor, překladatel, myslitel, spisovatel a propagátor junáckého hnutí Miloš Seifert Woowotanna. Poté, co se seznámil s dílem E. T. Setona, prosazuje tyto 17

18 1. Teoretická část formy výchovy a dává jim název Lesní moudrost. Vydává dílo Přírodou a životem k čistému lidství, kde kromě indiánů oceňuje i vzor našich slovanských předků. Ideál junáctví, zvláště jeho romantická představa junáctví slovanského, je jedním z pilířů jeho tvorby. Seton čerpal z tradic indiánských a dával mladým lidem za vzor indiána. Seifert indiánské tradice sice od Setona převzal, ale chtěl je doplnit tradicemi místními slovanskými (Šimková, 2009). Ve dvacátých letech k nám na přání T. G. Masaryka vysílá světová asociace YMCA svoje sekretáře a pověřuje je zakládáním a rozvojem její činnosti u nás. Toto Křesťanské sdružení mladých mužů (Young Mens Christian Association) v počátcích funguje zejména v rámci armády, později, po svém rozšíření, zaměří svoji činnost na vysokoškolskou mládež (Hanuš, Jirásek, 1996). Od roku 1888 se datuje vznik Klubu českých turistů, který vytváří vhodné podmínky pro turistiku v Československu (značení cest, budování chodníků aj.). Koncem roku 1918 se pak přejmenovává na Klub československých turistů a rozšiřuje svoji činnost na Slovensko a Podkarpatskou Rus (Vyškovský a kol., 1997). Tehdejší ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zavádí nové školní osnovy pro tělesnou výchovu, jejichž součástí jsou i turistické výlety a vycházky do přírody. V této době u nás působí i židovský tělocvičný svaz MAKABI, Maďarský tělocvičný svaz, Německý tělocvičný svaz, Svaz německých horolezců, Karpatenverein maďarský a německý turistický spolek aj. (Hanuš, Jirásek, 1996). Pod sílícími civilizačními tlaky a díky antiautoritářské české povaze vzniká čistě český jev v oblasti pobytu v přírodě tramping. Bylo to sociální hnutí mladých lidí bez organizace, kteří si zakládali na volnosti a nezávislosti, snažili se prokázat svou soběstačnost a odolnost v přírodních podmínkách. Tvořili volné skupiny, později pevnější kolektivy v osadách. První trampskou osadou byl Roaring Camp Tábor řvavých (1914). Náplní činnosti bylo táboření, později se pěstovaly i sportovní disciplíny (Hurychová, 1975). Prvky skautingu a woodcraftu 18

19 1. Teoretická část jsou zde doplněny romantikou z knih Jacka Londona a Karla Maye. Tramping je průpravnou školou k vytvoření silných ušlechtilých charakterů opírajících se o ideje trampingu: lásku k přírodě, vlastní konání vychované samotou, sebekázeň a soběstačnost. Čtyřicátá léta jsou, zejména díky Sokolskému hnutí, obdobím rozkvětu pobytu v přírodě. Vznikají příručky na toto téma i časopis Do přírody. Roční průměr stanových táborů je Vyvrcholením vývoje sokolského pobytu a výchovy v přírodě bylo vystoupení sokolských táborníků na XI. Sokolském sletu v Praze, kde táborníků během několika minut vybudovalo na šestihektarovém sletišti 75 táborů o stanech a provedlo náročné pásmo Den na táboře (Hanuš, Jirásek, 1996). Po nástupu vlády komunistické strany (1948) zanikají organizace se specializací na pobyt v přírodě a vzniká jednotná tělovýchovná organizace Pionýrská organizace Československého svazu mládeže (dále jen PO ČSM) jako součást Československého svazu mládeže (dále jen ČSM). Na narůstající kritice formálnosti a neefektivnosti této organizace dochází k vzedmutí nové vlny zájmu o tramping. Vzniká též Ústřední sekce turistiky při Ústředním výboru Československého tělovýchovného svazu (Neuman, Hanuš, 2007). V roce 1957 vzniklý Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) přehodnocuje jako první svůj vztah k pobytu a výchově v přírodě. Vytváří mimo jiné definici turistiky a vše, co jí neodpovídá, je odmítáno. Po okupaci spřátelenými armádami jsou postupně všechny vzniklé organizace rozpuštěny nebo přičleněny k Pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže (PO SSM). V počátku období normalizace vzniká hnutí Brontosaurus zaměřené na kolektivní formy rekreace mládeže, které se významně přičinilo o rozvoj ekologické výchovy u nás (Neuman, 2000). Souběžně s tím SSM pořádá dál pro své instruktory experimentální akce, ve kterých se objevuje myšlenka spojení náročných sportovních aktivit s kulturními prvky. Zdůrazňuje se komplexní přístup vycházející z prázdninové rekreační pedagogiky. Přelomem je rok 1977, kdy ve Žďáru nad Sázavou vzniká pod hlavičkou ČÚV SSM Prázdninová škola 19

20 1. Teoretická část Lipnice, která se má zabývat rozvojem moderních forem pobytu v přírodě a turistiky (Hanuš, Jirásek, 1996). Po nástupu demokracie v devadesátých letech 20. stol. opět vznikají zrušené organizace Junák, Sokol, Orel YMCA, YVCA a další. Česká republika se prostřednictvím prázdninové školy stává členem Otward bound. Výchovou v přírodě se zabývají také školská zařízení a ústavy pedagogické fakulty vysokých škol, dále také Katedra sportů a aktivit v přírodě FTVS UK Praha, kde vzniká specializace Sporty v přírodě Outdoor Leadership, Katedra rekreologie FTK UP Olomouc a Katedra řízení volného času a sportů FŘIT VŠ Hradec Králové (Neuman, 2000). Předmětem jejich výzkumu je výchova mimo vyučování, pedagogika volného času a tělesná výchova. Všechny tyto instituce a školy hodnotí dosavadní přístup k této otázce a jeho další rozvoj, směřování v rámci povinné školní výuky na ZŠ, ale i na středních a vysokých školách, tak i v oblasti využívání volného času. Vzniká též Nadace Pangea, usilující mimo jiné i o podporu a rozvoj výchovy v přírodě. Historický vývoj prázdninové školy Lipnice V historickém vývoji outdoorových aktivit, především zážitkově pedagogických přístupů, má nezastupitelné místo Prázdninová škola Lipnice (dále PŠL), jejímž specifikem je cílené zaměření své činnosti na období mladší dospělosti (adolescence a pozdní adolescence) a využívání specifické metody zážitkové pedagogiky. Vzniku PŠL v roce 1977 předcházelo dlouhé období vývoje, jehož kořeny bychom našli ještě hluboko před rokem Věnujme se tedy jednotlivým obdobím, abychom lépe pochopili původ a vývoj její metody. Kladný vztah k přírodnímu prostředí, skautské a zálesácké dovednosti, záliba v provozování řady sportů v přírodě a turistiky spolu s potřebou osobnostního zrání a smysluplného rozvíjení ve vztahu k přírodě spojily dohromady skupinu lidí, která stála u kořenů toho, co dnes nazýváme Prázdninovou školou Lipnice. 20

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 8 U Jiří Kirchner, Jan Hnízdil,

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORBIS - PICTUS TÁBOR

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORBIS - PICTUS TÁBOR CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORBIS - PICTUS TÁBOR CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Orbis Pictus byla založena u v roce 1994 fyzickou osobou, a když v červenci roku 2000 získala nového zřizovatele Římskokatolickou

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

www.axa-assistance.cz kategorie sportů

www.axa-assistance.cz kategorie sportů kategorie sportů Běžné sporty sporty bez navýšení základních sazeb Zahrnuje následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni: aerobic airsoft aquaaerobic badminton

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

GENERALI SURVIVAL 2013

GENERALI SURVIVAL 2013 GENERALI SURVIVAL 2013 výzva pro všechny, co se odváží 12. ročník přírodního víceboje dvojic & 1. Mistrovství ČR vozíčkářů a sportovců bez handicapu Nejde o to, kolik vozíčkářů závod nastoupí. Ti, co nastoupí,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum OUTDOOR PROGRAMY Klienti mají za úkol vyřešit to, jak překonat lanové překážky před nimi. Vhodné pro kolektivy (zejména pro akce typu teambuilding). Místo: okolí Hotelu DUO Poznámka: cena je uvedena orientační

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 1 SPOROTOVNÍ KROUŽEK ŽIVOT V POHYBU LEDEN BŘEZEN 2013

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více