Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Zuzana Baumgartnerová Učitelství pro ZŠ a SŠ Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu použité literatury. V Brně dne 11. listopadu

3 V úvodu své práce bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Bohumíře Lazarové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a za její ochotnou pomoc při zpracování této diplomové práce.

4 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORICKÉ KOŘENY POBYTU A VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Formování novodobého pojetí výchovy v přírodě Počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě ve světě Vývoj pobytu a výchovy v přírodě v ČR OUTDOOROVÉ AKTIVITY Turistika Hry v přírodě Cvičení v přírodě Sporty v přírodě Cyklistika Horolezectví a vysokohorská turistika Lyžování a snowboarding Vodní sporty Orientační sporty Adrenalinové sporty Další aktivity spojené s pobytem ve volné přírodě OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Cíle osobnostního rozvoje Metody osobnostního rozvoje ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Cíle zážitkové pedagogiky Metody zážitkové pedagogiky Hra jako nástroj zážitkové pedagogiky Bezpečnost a odbornost při realizaci outdoorových aktivit u zážitkových programů EMPIRICKÁ ČÁST REALIZÁTOŘI OUTDOOROVÝCH AKTIVIT ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK Cíl výzkumu a metodologie postupu Popis jednotlivých subjektů SHRNUTÍ A KOMPARACE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY RESUMÉ

5 Úvod Úvod Téma volnočasových aktivit se dostává do centra pozornosti stále častěji. Je to tím, že lidé mají více volného času, než tomu bylo dříve. Snižuje se délka pracovní doby, zvyšuje se produktivita práce, a tak v naší společnosti již není problémem si zabezpečit dostatek životních prostředků pro relativně blahobytný konzum. Přestože spousta lidí tvrdí, že volného času má v dnešní uspěchané době čím dál méně, dovolím si, vzhledem k rostoucí nabídce volnočasových aktivit různého druhu, tvrdit opak. Neboť kde není poptávky, tam by přece nebylo ani nabídky. Prodlužující se délka volného času je veskrze pozitivním jevem, máme tak více času na rodinu, své koníčky či relaxaci, pokud si však umíme volný čas dobře zorganizovat. Volný čas se však může stát i jistým civilizačním problémem. Právě proto stále hledáme alternativy pro vyplnění této doby, aby se zamezilo sociálně destruktivním činnostem. Aktivity v přírodě jsou jednou z alternativ a reakcí na krizové projevy současné společnosti. Postmoderní kultura nabízí skrze multimediální prostředky nepřeberné množství podnětů a informací televize, počítače, internet, virtuální realita apod., a odsouvá člověka od skutečnosti k plytkým prožitkům a jejich hromadění bez ohledu na jejich hodnotové zakotvení. Outdoorové aktivity v kombinaci se zážitkovou pedagogikou se svým jednoznačným příklonem k reálnosti a síle prožitků téměř vzpírají tomuto trendu. Přírodní prostředí nabízí postmodernímu člověku opravdovost a hloubku. Zkušenosti, které získá člověk v přímém kontaktu s přírodou, jsou často považovány při rozvoji osobnosti za nejdůležitější. Je ale každá činnost, ze které si člověk odnáší novou zkušenost či nový pohled a třeba jen posílení zdraví, vnitřní harmonie a klidu, součástí osobnostního rozvoje? Co vlastně pojem osobnostní rozvoj obsahuje? A jakou spojitost outdoorových aktivit a rozvoje osobnosti uvádějí prameny? Cílem teoretické části této diplomové práce je pojednat o názoru, že pobyt a aktivity v přírodě mají pozitivní vliv na rozvoj osobnosti člověka. Příroda je 5

6 Úvod opravdu tím správným místem, kam chodíme relaxovat, kde čerpáme nové síly a kam utíkáme před shonem a hlukem našeho civilizovaného života. Tyto myšlenky rozvíjíme v kapitolách o historii pobytu v přírodě, o outdoorových aktivitách a sportech v přírodě, osobnostním rozvoji a zážitkové pedagogice. Outdoorové aktivity jsou jako nástroj rozvoje osobnosti používány a zdokonalovány řadou neziskových organizací doma i v zahraničí. Poptávka po tomto způsobu vzdělávání a formování osobnosti dala vzniknout velkému množství komerčních subjektů. Orientace na trhu ovšem není pro potenciálního zákazníka jednoduchá. Proto jsme si dali za cíl v empirické části této práce popsat internetové nabídky vybraných subjektů. Dále se pokusíme o kvalitativní zhodnocení jejich webových stránek. Internetové prezentace porovnáme zejména z hlediska informativnosti a přehlednosti; zhodnotíme i jejich důvěryhodnost. Zdrojem informací pro diplomovou práci je studium odborné literatury. Používáme různorodou literaturu zaměřenou zejména na volnočasové aktivity, ekologii a teorii výchovy v přírodě. Dále čerpáme z webových stránek organizací, které se výše zmíněnými aktivitami zabývají v praxi. 6

7 1. Teoretická část

8 1. Teoretická část 1.1 Historické kořeny pobytu a výchovy v přírodě V této práci se budeme věnovat vlivu aktivit v přírodě na rozvoj osobnosti, proto je třeba začít pátrat po jejich prvních náznacích hluboko v historii a zmínit se i o počátku výchovy jako takové. Tak, jak se vyvíjela lidská společnost a její kultura, měnil se i vztah a význam člověka a přírody v každodenním životě. Vztah člověka a přírody můžeme rozdělit na dvě období: 1. Období přirozeného životního prostředí člověka tedy prostředí, v němž se člověk a jeho kultura vyvíjí v závislosti na klimatických, biologických a biotických podmínkách biosféry. 2. Období odcizení člověka od přirozeného životního prostředí lidská kultura se díky technicko-vědnímu, společensko-kulturnímu vývoji a stavu poznání odcizuje a vzdaluje od přírody (Hanuš, Jirásek, 1996). Člověk se v celé své historii snaží přírodu podmanit, ovládnout a využívat pro své nároky a potřeby. Díky svým adaptačním schopnostem a inteligenci získávají naši předkové zkušenosti, vědomosti a dovednosti a posunují se dále na vývojovém žebříčku. V období prvotně pospolné společnosti nelze odlišit pobyt v přírodě a mimo ni, protože člověk byl s přírodou v mnohem těsnějším kontaktu než dnes. Přesto se, vedle výchovy pracovní, objevovaly první náznaky výchovy mravní, stanovovala se pravidla sociálních vztahů, hierarchické zákonitosti a mladý člověk musel v té či oné formě prokázat, že je schopen samostatně obstát v boji o přežití (Gabriel, 2006, s. 7). V dalším období pak dochází k formování nového vztahu člověka k přírodě. Výchovu v přírodě zde především utvářely: 8

9 1. Teoretická část filozofie, umění, přírodní vědy, obory a disciplíny, tělocvičné systémy, reformní, alternativní pedagogické směry, sporty (horolezectví, vodáctví, lyžování, běhy, cyklistika), volnočasové výchovné směry, reakce na globální ekologickou krizi (ochrana přírody, ekologická, globální výchova, výchova k lidským právům a právům přírody) (Hanuš, Jirásek, 1996). Toto období je ovlivňováno významnými osobnostmi ze světa vědy, filozofie, politiky či kultury. V jednotlivých historických periodách se utvářely podněty, které mají vliv na dnešní podobu pobytu a výchovy v přírodě Formování novodobého pojetí výchovy v přírodě S nástupem renesance a romantismu nastává návrat k člověku, přírodě a jejímu poznávání (Neuman, 2000). Jeden z prvních zajímavých pokusů výchovy v přírodě nacházíme v období renesance, kdy se italský myslitel, humanista a pedagog Vittorino Ramboldini de Feltre rozhodl vybudovat ústav věrný myšlence školy v přírodě. V krásném čistém prostředí na břehu jezera tak vznikla škola la casa ciogosa dům radosti, dům veselí, škola hravá. Proti rozmařilosti a přepychu šlechty staví výchovu ve skromnosti a střídmosti a využívá nepohodlí, otužování a tělesných cvičení. Uplatňuje některé nové metody výchovy ve vzdělávání (nepoužívá tělesné tresty, vychovává příkladem, seznamuje s přírodou, klade důraz na mravní a estetickou výchovu) (Hanuš, Jirásek, 1996). Vztah k přírodě zdůrazňoval i francouzský humanista François Rabelais ( ), duchovní otec kultu nového člověka, který popisuje v románu Gargantua a Pantagruel. Obraz nové výchovy zde rozvíjí na základě harmonické shody s přírodou: aktéři jeho románu sportují, jezdí na koni, pozorují přírodu, 9

10 1. Teoretická část studují květiny a svět kolem sebe srovnávají s tím, co je psáno v knihách (Gabriel, 2006). Důležitost sepětí člověka s přírodou si uvědomoval také český teolog, filozof, pedagog a spisovatel Jan Ámos Komenský ( ). Ten svým moderním přístupem zásadně ovlivnil výchovu nejen školní, ale i mimoškolní. Položil základy moderních vyučovacích metod sám vodil své žáky do přírody, kde je názorně učil poznávat květiny, stromy i zvířata. Vyzdvihoval důležitost cestování pro poznání světa a položil základy výchovy zkušeností a prožitkem (Neuman, 2000). O sto let později na J. A. Komenského navázal další velký reformátor pedagogických metod Jean Jacques Rousseau ( ). Na rozdíl od něj byl ale spíše mužem teorie, který ve vlastním životě uskutečnil jen málo z toho, co popisoval ve svých dílech. Rousseau navádí k zrovnoprávnění citu s rozumem a vyzvedává vedle citu i přírodu, kde jedině se může realizovat lidská přirozenost (Jirásek, 2001). V rozpravě Emil, čili o výchově vyslovil myšlenky, které přispěly k novému pohledu na život v přírodě a k návratu lidí k přirozenému způsobu života. Věřil v počáteční dobrotu člověka, zároveň však varoval před možností zla v člověku jako důsledku jeho zespolečenštění. Filantropismus (Filein Antropos = milovat člověka), středověký myšlenkový proud přelomu 18. a 19. století navazující na osvícenství. Vyzdvihuje antický ideál výchovy kalokaghátia. Šíp (2008) jej popisuje jako harmonický rozvoj duševních a fyzických sil, který se pokouší vychovat osobnost vyrovnanou a silnou jak po stránce fyzické, tak po stránce intelektuální, citové a duchovní. Ve výchově se prosazuje rovnováha, harmonie mezi tělesnou zdatností a výchovou duchovní, vzdělání i pro nejnižší vrstvy společnosti. Váňa (1963) uvádí za zakladatele tohoto výchovného hnutí německého pedagoga Johana Bernharda Basedova ( ). Ten vycházel z Rousseauových myšlenek, že člověk je od přírody dobrý a má-li se volně a přirozeně vyvíjet, je potřeba, aby byl ve styku s přírodou, chodil do přírody promýšlet vlastní názory a cvičil tělo jen takto lze docílit souměrného vývoje ducha i těla. Roku 1774 otevírá v Dessavě výchovný ústav Filantropinum, s jehož chovanci uskutečňuje první tábory mládeže ve volné 10

11 1. Teoretická část přírodě. Ve stejném roce vydává dílo Elementalwerk (Základní dílo). V druhé polovině 18. století však tato škola zaniká. Jeho žák Christian Gotthif Salzmann pokračuje v započatém díle a roku 1784 zřizuje první školu v lesích na severní straně Durynského lesa, poblíž Walterhausenu. Ta je otevřena do konce 19. století (Cipro, 1984). Na Rousseauovo zdůraznění do té doby opomíjeného citu navazuje na sklonku 18. století myšlenkový směr a umělecké a kulturní hnutí nazvané romantismus. Byla to reakce na životní styl končícího století a některé dominující ideály osvícenství. Příroda vystupuje v romantismu jako něco, s čím člověk splývá a co ho prostupuje, jako zdroj lidských schopností rozumu, víry a citu (Jirásek, 2001). Pro romantismus je charakteristický posun k subjektivnímu a ideálnímu, spolu s vyzdvihováním iracionálních složek duševního života, intuice, prožitku, citu, fantazie a spontaneity. Z tohoto období vycházejí hlavní zdroje pobytu v přírodě, na něž navazujeme i v současnosti. Jsou to zdroje, které vytvořily základ a budoucí podobu výchovy, pobytu a rekreace v přírodě v celé euroamerické kultuře (Hanuš, Jirásek, 1996). Na přelomu 18. a 19. století vzniká v Evropě řada tělocvičných systémů. Každý z těchto systémů větší či menší měrou zdůrazňuje potřebu cvičení, výletů, vycházek, turistiky či táboření v přírodě. S těmito systémy také souvisí počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě. V jednotlivých státech jsou patrné rozdíly v přístupu k této problematice Počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě ve světě Na přelomu 18. a 19. století vzniká v Německu pod vlivem romantismu hnutí Vandervogel. Jeho členové putují do přírody a spojuje je odpor k pruské organizaci a pořádku. Toto hnutí má obrovský význam pro rozvoj turistiky a to v její masové a organizované podobě. Má vliv i na tělovýchovné Turnérské hnutí. 11

12 1. Teoretická část Pod vlivem německy hovořících zemí se turistika rozšiřuje a stává se součástí životního stylu i jiných evropských zemích. S rozvojem turistiky souvisí i rozvoj horolezectví. Skutečný zájem o tento sport začíná až po výstupu na Mt. Ventoux v Provensálských Alpách, který uskutečnil Francesco Petrarca. Ten o svých zkušenostech a pocitech napsal velkolepé básně, které motivovaly celé zástupy k jeho následování a k horským výstupům. V roce 1857 vzniká v Londýně první horolezecký klub Alpin Club, vydává vlastní časopis Alpin Journal (Neuman, 2000). S touto dobou je spojen i vznik vrcholového sportovního horolezectví. Ve Skandinávii je pobyt v přírodě spojen zejména se jménem Fridtjofa Nansana, biologa, sportovce, polárního badatele, oceánografa a hlavně pokrokového myslitele a velkého propagátora lyžování. Francouzská škola kritizuje stávající tělocvičné systémy a prosazuje nutnost návratu cvičení do přírody. Tělovýchovný reformátor Georges Hubert propracovává tzv. Méthode naturelle, přirozenou metodu cvičení v přírodě, vynikající svou všestranností a užitečností pomocí níž dochází k rozvoji základního pohybového fondu člověka (Kos, Zapletal 1971). Za vzor si bere přírodní národy. Tato metoda je považována za předchůdce dnešních ropes courses, tzv. lanových aktivit (Neuman, 2001). Anglický romantický básník William Wordsworth ( ) se inspiruje ideou optimálního vývoje člověka směřujícího ke zdatnosti a plnému zdraví, k němuž přispívá horské putování, toulky po rozlehlých dolinách i po hřbetech hor a jiné formy rekreace v přírodě. Jeho úvahy o psychohygienických účincích pěší turistiky, obsažené v díle Průvodce k jezerům severní Anglie, významně přispívají k chápání rekreace nejen v jeho vlasti, ale i v celosvětovém měřítku (Hanuš, Jirásek, 1996). V roce 1882 je anglickým duchovenstvem v Glasgowě založena tzv. Brigáda hochů, organizace pro mládež, jejíž cílem bylo vytvořit smysluplný program a činnost pro chudé děti z velkých měst. Byly pro ně organizovány programy, vycházky a různá cvičení ve volné přírodě, většinou ve formě vojenských cvičení. Brigády byly přímými předchůdci skautingu. Tato dnes již celosvětově rozšířená 12

13 1. Teoretická část organizace společně s přístupy organizace Outward Bound v mnohém formovala současný pohled na aktivní pobyt v přírodě. Popíšeme tedy blíže vývoj obou organizací. Skauting Za oficiální začátek skautského hnutí je považováno uspořádání prvního pokusného letního tábora generálem Robertem Baden-Powellem v roce Robert Baden-Powell zužitkoval své zkušenosti z boje na Středním východě a v Africe. Oceňoval vlastnosti, díky nimž dokázali domorodci dlouho úspěšně odolávat nesmírné přesile Britů. Baden-Powell měl značné nároky na zdatnost a přizpůsobivost svých vojáků (stopaři, anglicky scouts ). Zásady své výchovy formuluje ve svém stěžejním díle Scouting for Boys [61]. Skauting začal jedním mužem, jedním ostrovem a jednou knihou (Šimánek, 1946, s. 17). Tato skauty hojně citovaná věta však není úplně pravdivá, neboť nemalý podíl na dnešní tváři skautingu má i Ernest Thompson Seton. Jisto jest, že ona romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Setonovou, kdežto pořádek, kázeň, organizace jsou zase dílem Baden- Powellovým obou výborných psychologů a pedagogů (Svojsík, 1991, s ). Skauting docenil především význam věkových zvláštností, vyvodil z nich odlišný obsah i metody působení na jednotlivé stupně od předškolního věku až po období dospělosti a na jejich základě vytvořil i zvláštní organizační složky. Stanovil tak postupné cíle, jimiž dospěl k uplatnění krátkodobých i dlouhodobých perspektiv, jimiž své členy získával pro aktivní činnost v organizaci (Hanuš, Jirásek, 1996). Skauting objevil nové prostory výchovného působení, a to zejména v přírodě. Poskytoval také svým členům pocit rovnosti s ostatními a svobody rozhodování o svých záležitostech, přinášel jim nové zážitky ze společného života v novém neznámém prostředí. Díky tomuto přístupu se skauting rychle šíří do celého světa do Německa, Nizozemí, Ruska, Itálie, Francie, Srbska, Švédska atd. 13

14 1. Teoretická část Outward Bound Outward Bound je termín používaný v námořnické angličtině a charakterizuje loď opouštějící jistoty přístavu, kterou čekají rizika a nástrahy plavby po širém moři. Tuto metaforu použil za 2. světové války německý pedagog Kurt Hahn ( ), který se svou originální pedagogikou zážitku (prožitkovou terapií) patří k zajímavým a inspirativním reformátorům v oblasti výchovy. Narodil se a působil v Německu až do nástupu fašismu, kdy byl nucen opustit svou vlast a poté působil v zahraničí, především ve Velké Británii. Během svého života založil a vedl světoznámé soukromé střední školy: školu na zámku Salem v Německu (1920), školu v Gordonstounu ve Skotsku (1934) a školu v řecké Anavrytě (1949) [62]. Outward Bound Schools je název pro krátkodobé školy, které založil společně s rejdařem Lawrencem Holtem (1941) ve waleském přímořském městečku Aberdag (Aberdovey) původně jako výcvikové středisko přežití pro námořníky, po válce jako střediska zážitkové pedagogiky. Hahn s Holtem zjistili, že schopnost vyrovnávat se s krizovými situacemi je více než fyzickou trénovaností určována psychickou odolností. V tréninkových podmínkách náročných outdoorových programů dávali proto mladým námořníkům zažívat svízelné situace, aby jim ukázali, že nepohodlí ještě neznamená fatální problém a že při koncentraci volního úsilí lze překonávat i velmi dramatické situace (Svatoš, Lebeda, 2004). Pro britskou mládež Hahn navrhl a zkoušel uplatnit odznak zdatnosti County Badge Scheme (1940), který byl oficiálně vyhlášen v roce 1956 pod názvem Duke of Edinburgh Award. Od čtyřicátých let se tato střediska pod označením Outward Bound šíří po celém světě. V současnosti působí 40 škol na všech pěti kontinentech. V USA sedm, ve Velké Británii pět, v Německu tři, dále pak v Austrálii, Belgii, České republice, Francii, Honkongu, Indonésii, Japonsku a dalších (Hanuš, Jirásek, 1996). 14

15 1. Teoretická část Za oceánem se v tomto období formuje skupina amerických idealistických filozofů a spisovatelů, jež nabádají k chápání přírody jako výrazu duchovna, jako prostředí, v němž je možno realizovat rozhovor s Bohem i vlastní duší, kde je možno poznat sebe sama. Filozofové transcendentalismu, nazvaného podle transcendentálního idealismu Immanuela Kanta, kritizovali nelidskost kapitalismu, vyzývali k mravnímu sebezdokonalení, ke sblížení s přírodou. Myšlenky vycházející ze střetu novoanglického puritanismu a evropského romantismu znamenaly vlastně také první vědomý pokus o kulturní sebeurčení Američanů jako národa. Transcendentalisté své teorie rozvíjeli pod silným vlivem učení Platónova a anglických romantických básníků tzv. jezerní školy (Anzenbacher, 2004 ). Vůdčí osobností transcendentalistů je americký spisovatel a básník Ralph Waldo Emerson. Ve svém díle mimo jiné řeší vztah ducha a hmoty myšlenkou: Příroda je symbolem ducha. Neméně důležitým představitelem transcendentalismu byl Henry David Thoureau, přírodovědec, filozof a spisovatel, který ve svém díle obraňuje práva a důstojnost přírody (Hanuš, Jirásek, 1996). Na myšlenky H. D. Thoreaua navazuje Ernest Thompson Seton, zvaný Černý vlk ( ), spisovatel, výtvarník, přírodovědec a zálesák, jeden z nejvýznamnějších tvůrců systémů výchovy v přírodě. Pro svůj výchovný experiment použil název woodcraft. Woodcraft Slovní spojení pochází z angličtiny a ve volném překladu znamená zálesáckou dovednost. Inspirací pro Setonovo dílo se stali kanadští indiáni jejich způsob života, zvyky, tradice, filozofie a především jejich přirozeně těsné sepětí s přírodou (Kubát, Porsch, 2007). Myšlenku celoživotního harmonického rozvoje lidského jedince odráží alegorie o čtyřhrannosti výchovy (symbolicky vyjádřená woodcrafterským zákonem čtyřnásobného ohně ) čtyřech jejích cílech a cestách cesty těla, 15

16 1. Teoretická část mysli, ducha, služby (Seton, 1991). Seton v zákoně zakotvil obecně platnou soustavu lidských a mravních zásad. Podařilo se mu dosáhnout toho, o co mu zřejmě šlo uvést v život takový systém mravních zásad, který není svázán s žádnou církví nebo náboženstvím, s žádnou filozofickou doktrínou, ale sdružuje pozitivní prvky všech a je tedy přijatelný pro všechny (Pecha, 1999). I přes zdánlivě rozdílný vývoj aktivního pobytu v přírodě v jednotlivých státech se jednotlivé směry v mnohém ovlivňují a doplňují. Přístupy skautského hnutí, Outward Bound a Woodcraftu jsou nejen inspirací pro tvorbu dnešních metod rozvíjení člověka aktivitami v přírodě ve světě, ale v mnohém ovlivnily i vývoj pobytu a výchovy v přírodě v České republice Vývoj pobytu a výchovy v přírodě v ČR K rozvoji cestování za poznáním a dobrodružstvím v českých zemích dochází již v 15. století. Jan Ámos Komenský začleňuje cestování a pobyt v přírodě do výchovy mládeže. S nástupem romantismu v 19. století přichází i myšlenka všestranně a harmonicky rozvinutého vývoje člověka, včetně pobytu a výchovy v přírodě (Neuman, 2000). V době obrození si otázky vlivu přírody na člověka pokládá český filozof Bernard Bolzano ve své knize O nejlepším státě. O masovější zavedení pobytu v přírodě se postarali členové České obce sokolské, a to zejména svými denními i nočními pochodovými cvičeními, výšlapy po stopách Karla Hynka Máchy k českým hradům či památným výletem na horu Říp. Zakladatelem Sokola a pozdějším prvním náčelníkem Sokola byl kritik, historik umění, estetik, profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze Miroslav Tyrš, který o sokolské tělovýchovné soustavě napsal knihu Základové tělocviku. K největšímu rozvoji u sokolského hnutí dochází po vzniku ČSR. Popularita Sokola vychází z tradice protirakouského zaměření hnutí a z boje příslušníků Sokola v průběhu 1. světové války v Československých legiích. Velká pozornost, 16

17 1. Teoretická část podpořená dokonalou metodickou propracovaností, je věnována cvičení v přírodě, vycházkám, výletům a později táboření (Neuman, 2000). Významnou osobností z konce 19. století v oblasti propagace sportu a pobytu v přírodě byl též Josef Rösler Ořovský (Hanuš, Jirásek, 1996). V České republice jsou dvě hlavní myšlenkové linie výchovy v přírodě, woodcraft a skauting, spojovány se jmény Antonína Benjamína Svojsíka a Miloše Seiferta. Oba tito muži zasvětili svoje životy práci s mládeží. Antonín Benjamín Svojsík ( ) středoškolský profesor a člen Sokola se při své cestě do Velké Británie v roce 1905 seznamuje se Setonovým woodcraftem a výchovou v nejrůznějších zemích světa. O šest let později jede do Anglie, aby se zde seznámil i s Powellovým skautingem. Poznává, že výchova v přírodě, věc do té doby u nás neznámá, se velmi dobře osvědčuje pro svůj hluboký výchovný náboj, pro svoji opravdovost. Svojsík se vrátil nadšen krásou skautského života v přírodě, energickým a přece ušlechtilým vystupováním skautů a opravdovostí, s jakou konali svoji práci a plnili příkazy konání dobra (Plajner, 1992). Na základě získaných poznatků mohl Svojsík uspořádat první tábor pod hradem Lipnicí. Protože Sokol junáctví jako výchovný směr mládeže nepřijal, byl Svojsíkem vytvořen Skautský odbor ve Svazu spolků a přátel pro tělesnou výchovu. Pro téměř lavinovité šíření junáctví byl ale již záhy v červnu 1914 založen samostatný skautský spolek s názvem Junák - český skaut (Morkes, 2007). Hlavní myšlenky zakládá na ideálech anglického skautingu a woodcraftu a po poradě s osobnostmi českého národního hnutí (František Čáda, Karel Kramář, Tomáš Garrigue Masaryk a další) vybírá ideje a myšlenky, které zasahují do naší tradice. Hlavním tvůrcem druhého ideového hnutí výchovy v přírodě byl středoškolský profesor, překladatel, myslitel, spisovatel a propagátor junáckého hnutí Miloš Seifert Woowotanna. Poté, co se seznámil s dílem E. T. Setona, prosazuje tyto 17

18 1. Teoretická část formy výchovy a dává jim název Lesní moudrost. Vydává dílo Přírodou a životem k čistému lidství, kde kromě indiánů oceňuje i vzor našich slovanských předků. Ideál junáctví, zvláště jeho romantická představa junáctví slovanského, je jedním z pilířů jeho tvorby. Seton čerpal z tradic indiánských a dával mladým lidem za vzor indiána. Seifert indiánské tradice sice od Setona převzal, ale chtěl je doplnit tradicemi místními slovanskými (Šimková, 2009). Ve dvacátých letech k nám na přání T. G. Masaryka vysílá světová asociace YMCA svoje sekretáře a pověřuje je zakládáním a rozvojem její činnosti u nás. Toto Křesťanské sdružení mladých mužů (Young Mens Christian Association) v počátcích funguje zejména v rámci armády, později, po svém rozšíření, zaměří svoji činnost na vysokoškolskou mládež (Hanuš, Jirásek, 1996). Od roku 1888 se datuje vznik Klubu českých turistů, který vytváří vhodné podmínky pro turistiku v Československu (značení cest, budování chodníků aj.). Koncem roku 1918 se pak přejmenovává na Klub československých turistů a rozšiřuje svoji činnost na Slovensko a Podkarpatskou Rus (Vyškovský a kol., 1997). Tehdejší ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zavádí nové školní osnovy pro tělesnou výchovu, jejichž součástí jsou i turistické výlety a vycházky do přírody. V této době u nás působí i židovský tělocvičný svaz MAKABI, Maďarský tělocvičný svaz, Německý tělocvičný svaz, Svaz německých horolezců, Karpatenverein maďarský a německý turistický spolek aj. (Hanuš, Jirásek, 1996). Pod sílícími civilizačními tlaky a díky antiautoritářské české povaze vzniká čistě český jev v oblasti pobytu v přírodě tramping. Bylo to sociální hnutí mladých lidí bez organizace, kteří si zakládali na volnosti a nezávislosti, snažili se prokázat svou soběstačnost a odolnost v přírodních podmínkách. Tvořili volné skupiny, později pevnější kolektivy v osadách. První trampskou osadou byl Roaring Camp Tábor řvavých (1914). Náplní činnosti bylo táboření, později se pěstovaly i sportovní disciplíny (Hurychová, 1975). Prvky skautingu a woodcraftu 18

19 1. Teoretická část jsou zde doplněny romantikou z knih Jacka Londona a Karla Maye. Tramping je průpravnou školou k vytvoření silných ušlechtilých charakterů opírajících se o ideje trampingu: lásku k přírodě, vlastní konání vychované samotou, sebekázeň a soběstačnost. Čtyřicátá léta jsou, zejména díky Sokolskému hnutí, obdobím rozkvětu pobytu v přírodě. Vznikají příručky na toto téma i časopis Do přírody. Roční průměr stanových táborů je Vyvrcholením vývoje sokolského pobytu a výchovy v přírodě bylo vystoupení sokolských táborníků na XI. Sokolském sletu v Praze, kde táborníků během několika minut vybudovalo na šestihektarovém sletišti 75 táborů o stanech a provedlo náročné pásmo Den na táboře (Hanuš, Jirásek, 1996). Po nástupu vlády komunistické strany (1948) zanikají organizace se specializací na pobyt v přírodě a vzniká jednotná tělovýchovná organizace Pionýrská organizace Československého svazu mládeže (dále jen PO ČSM) jako součást Československého svazu mládeže (dále jen ČSM). Na narůstající kritice formálnosti a neefektivnosti této organizace dochází k vzedmutí nové vlny zájmu o tramping. Vzniká též Ústřední sekce turistiky při Ústředním výboru Československého tělovýchovného svazu (Neuman, Hanuš, 2007). V roce 1957 vzniklý Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) přehodnocuje jako první svůj vztah k pobytu a výchově v přírodě. Vytváří mimo jiné definici turistiky a vše, co jí neodpovídá, je odmítáno. Po okupaci spřátelenými armádami jsou postupně všechny vzniklé organizace rozpuštěny nebo přičleněny k Pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže (PO SSM). V počátku období normalizace vzniká hnutí Brontosaurus zaměřené na kolektivní formy rekreace mládeže, které se významně přičinilo o rozvoj ekologické výchovy u nás (Neuman, 2000). Souběžně s tím SSM pořádá dál pro své instruktory experimentální akce, ve kterých se objevuje myšlenka spojení náročných sportovních aktivit s kulturními prvky. Zdůrazňuje se komplexní přístup vycházející z prázdninové rekreační pedagogiky. Přelomem je rok 1977, kdy ve Žďáru nad Sázavou vzniká pod hlavičkou ČÚV SSM Prázdninová škola 19

20 1. Teoretická část Lipnice, která se má zabývat rozvojem moderních forem pobytu v přírodě a turistiky (Hanuš, Jirásek, 1996). Po nástupu demokracie v devadesátých letech 20. stol. opět vznikají zrušené organizace Junák, Sokol, Orel YMCA, YVCA a další. Česká republika se prostřednictvím prázdninové školy stává členem Otward bound. Výchovou v přírodě se zabývají také školská zařízení a ústavy pedagogické fakulty vysokých škol, dále také Katedra sportů a aktivit v přírodě FTVS UK Praha, kde vzniká specializace Sporty v přírodě Outdoor Leadership, Katedra rekreologie FTK UP Olomouc a Katedra řízení volného času a sportů FŘIT VŠ Hradec Králové (Neuman, 2000). Předmětem jejich výzkumu je výchova mimo vyučování, pedagogika volného času a tělesná výchova. Všechny tyto instituce a školy hodnotí dosavadní přístup k této otázce a jeho další rozvoj, směřování v rámci povinné školní výuky na ZŠ, ale i na středních a vysokých školách, tak i v oblasti využívání volného času. Vzniká též Nadace Pangea, usilující mimo jiné i o podporu a rozvoj výchovy v přírodě. Historický vývoj prázdninové školy Lipnice V historickém vývoji outdoorových aktivit, především zážitkově pedagogických přístupů, má nezastupitelné místo Prázdninová škola Lipnice (dále PŠL), jejímž specifikem je cílené zaměření své činnosti na období mladší dospělosti (adolescence a pozdní adolescence) a využívání specifické metody zážitkové pedagogiky. Vzniku PŠL v roce 1977 předcházelo dlouhé období vývoje, jehož kořeny bychom našli ještě hluboko před rokem Věnujme se tedy jednotlivým obdobím, abychom lépe pochopili původ a vývoj její metody. Kladný vztah k přírodnímu prostředí, skautské a zálesácké dovednosti, záliba v provozování řady sportů v přírodě a turistiky spolu s potřebou osobnostního zrání a smysluplného rozvíjení ve vztahu k přírodě spojily dohromady skupinu lidí, která stála u kořenů toho, co dnes nazýváme Prázdninovou školou Lipnice. 20