Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Zuzana Baumgartnerová Učitelství pro ZŠ a SŠ Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu použité literatury. V Brně dne 11. listopadu

3 V úvodu své práce bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Bohumíře Lazarové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a za její ochotnou pomoc při zpracování této diplomové práce.

4 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORICKÉ KOŘENY POBYTU A VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Formování novodobého pojetí výchovy v přírodě Počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě ve světě Vývoj pobytu a výchovy v přírodě v ČR OUTDOOROVÉ AKTIVITY Turistika Hry v přírodě Cvičení v přírodě Sporty v přírodě Cyklistika Horolezectví a vysokohorská turistika Lyžování a snowboarding Vodní sporty Orientační sporty Adrenalinové sporty Další aktivity spojené s pobytem ve volné přírodě OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Cíle osobnostního rozvoje Metody osobnostního rozvoje ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Cíle zážitkové pedagogiky Metody zážitkové pedagogiky Hra jako nástroj zážitkové pedagogiky Bezpečnost a odbornost při realizaci outdoorových aktivit u zážitkových programů EMPIRICKÁ ČÁST REALIZÁTOŘI OUTDOOROVÝCH AKTIVIT ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK Cíl výzkumu a metodologie postupu Popis jednotlivých subjektů SHRNUTÍ A KOMPARACE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY RESUMÉ

5 Úvod Úvod Téma volnočasových aktivit se dostává do centra pozornosti stále častěji. Je to tím, že lidé mají více volného času, než tomu bylo dříve. Snižuje se délka pracovní doby, zvyšuje se produktivita práce, a tak v naší společnosti již není problémem si zabezpečit dostatek životních prostředků pro relativně blahobytný konzum. Přestože spousta lidí tvrdí, že volného času má v dnešní uspěchané době čím dál méně, dovolím si, vzhledem k rostoucí nabídce volnočasových aktivit různého druhu, tvrdit opak. Neboť kde není poptávky, tam by přece nebylo ani nabídky. Prodlužující se délka volného času je veskrze pozitivním jevem, máme tak více času na rodinu, své koníčky či relaxaci, pokud si však umíme volný čas dobře zorganizovat. Volný čas se však může stát i jistým civilizačním problémem. Právě proto stále hledáme alternativy pro vyplnění této doby, aby se zamezilo sociálně destruktivním činnostem. Aktivity v přírodě jsou jednou z alternativ a reakcí na krizové projevy současné společnosti. Postmoderní kultura nabízí skrze multimediální prostředky nepřeberné množství podnětů a informací televize, počítače, internet, virtuální realita apod., a odsouvá člověka od skutečnosti k plytkým prožitkům a jejich hromadění bez ohledu na jejich hodnotové zakotvení. Outdoorové aktivity v kombinaci se zážitkovou pedagogikou se svým jednoznačným příklonem k reálnosti a síle prožitků téměř vzpírají tomuto trendu. Přírodní prostředí nabízí postmodernímu člověku opravdovost a hloubku. Zkušenosti, které získá člověk v přímém kontaktu s přírodou, jsou často považovány při rozvoji osobnosti za nejdůležitější. Je ale každá činnost, ze které si člověk odnáší novou zkušenost či nový pohled a třeba jen posílení zdraví, vnitřní harmonie a klidu, součástí osobnostního rozvoje? Co vlastně pojem osobnostní rozvoj obsahuje? A jakou spojitost outdoorových aktivit a rozvoje osobnosti uvádějí prameny? Cílem teoretické části této diplomové práce je pojednat o názoru, že pobyt a aktivity v přírodě mají pozitivní vliv na rozvoj osobnosti člověka. Příroda je 5

6 Úvod opravdu tím správným místem, kam chodíme relaxovat, kde čerpáme nové síly a kam utíkáme před shonem a hlukem našeho civilizovaného života. Tyto myšlenky rozvíjíme v kapitolách o historii pobytu v přírodě, o outdoorových aktivitách a sportech v přírodě, osobnostním rozvoji a zážitkové pedagogice. Outdoorové aktivity jsou jako nástroj rozvoje osobnosti používány a zdokonalovány řadou neziskových organizací doma i v zahraničí. Poptávka po tomto způsobu vzdělávání a formování osobnosti dala vzniknout velkému množství komerčních subjektů. Orientace na trhu ovšem není pro potenciálního zákazníka jednoduchá. Proto jsme si dali za cíl v empirické části této práce popsat internetové nabídky vybraných subjektů. Dále se pokusíme o kvalitativní zhodnocení jejich webových stránek. Internetové prezentace porovnáme zejména z hlediska informativnosti a přehlednosti; zhodnotíme i jejich důvěryhodnost. Zdrojem informací pro diplomovou práci je studium odborné literatury. Používáme různorodou literaturu zaměřenou zejména na volnočasové aktivity, ekologii a teorii výchovy v přírodě. Dále čerpáme z webových stránek organizací, které se výše zmíněnými aktivitami zabývají v praxi. 6

7 1. Teoretická část

8 1. Teoretická část 1.1 Historické kořeny pobytu a výchovy v přírodě V této práci se budeme věnovat vlivu aktivit v přírodě na rozvoj osobnosti, proto je třeba začít pátrat po jejich prvních náznacích hluboko v historii a zmínit se i o počátku výchovy jako takové. Tak, jak se vyvíjela lidská společnost a její kultura, měnil se i vztah a význam člověka a přírody v každodenním životě. Vztah člověka a přírody můžeme rozdělit na dvě období: 1. Období přirozeného životního prostředí člověka tedy prostředí, v němž se člověk a jeho kultura vyvíjí v závislosti na klimatických, biologických a biotických podmínkách biosféry. 2. Období odcizení člověka od přirozeného životního prostředí lidská kultura se díky technicko-vědnímu, společensko-kulturnímu vývoji a stavu poznání odcizuje a vzdaluje od přírody (Hanuš, Jirásek, 1996). Člověk se v celé své historii snaží přírodu podmanit, ovládnout a využívat pro své nároky a potřeby. Díky svým adaptačním schopnostem a inteligenci získávají naši předkové zkušenosti, vědomosti a dovednosti a posunují se dále na vývojovém žebříčku. V období prvotně pospolné společnosti nelze odlišit pobyt v přírodě a mimo ni, protože člověk byl s přírodou v mnohem těsnějším kontaktu než dnes. Přesto se, vedle výchovy pracovní, objevovaly první náznaky výchovy mravní, stanovovala se pravidla sociálních vztahů, hierarchické zákonitosti a mladý člověk musel v té či oné formě prokázat, že je schopen samostatně obstát v boji o přežití (Gabriel, 2006, s. 7). V dalším období pak dochází k formování nového vztahu člověka k přírodě. Výchovu v přírodě zde především utvářely: 8

9 1. Teoretická část filozofie, umění, přírodní vědy, obory a disciplíny, tělocvičné systémy, reformní, alternativní pedagogické směry, sporty (horolezectví, vodáctví, lyžování, běhy, cyklistika), volnočasové výchovné směry, reakce na globální ekologickou krizi (ochrana přírody, ekologická, globální výchova, výchova k lidským právům a právům přírody) (Hanuš, Jirásek, 1996). Toto období je ovlivňováno významnými osobnostmi ze světa vědy, filozofie, politiky či kultury. V jednotlivých historických periodách se utvářely podněty, které mají vliv na dnešní podobu pobytu a výchovy v přírodě Formování novodobého pojetí výchovy v přírodě S nástupem renesance a romantismu nastává návrat k člověku, přírodě a jejímu poznávání (Neuman, 2000). Jeden z prvních zajímavých pokusů výchovy v přírodě nacházíme v období renesance, kdy se italský myslitel, humanista a pedagog Vittorino Ramboldini de Feltre rozhodl vybudovat ústav věrný myšlence školy v přírodě. V krásném čistém prostředí na břehu jezera tak vznikla škola la casa ciogosa dům radosti, dům veselí, škola hravá. Proti rozmařilosti a přepychu šlechty staví výchovu ve skromnosti a střídmosti a využívá nepohodlí, otužování a tělesných cvičení. Uplatňuje některé nové metody výchovy ve vzdělávání (nepoužívá tělesné tresty, vychovává příkladem, seznamuje s přírodou, klade důraz na mravní a estetickou výchovu) (Hanuš, Jirásek, 1996). Vztah k přírodě zdůrazňoval i francouzský humanista François Rabelais ( ), duchovní otec kultu nového člověka, který popisuje v románu Gargantua a Pantagruel. Obraz nové výchovy zde rozvíjí na základě harmonické shody s přírodou: aktéři jeho románu sportují, jezdí na koni, pozorují přírodu, 9

10 1. Teoretická část studují květiny a svět kolem sebe srovnávají s tím, co je psáno v knihách (Gabriel, 2006). Důležitost sepětí člověka s přírodou si uvědomoval také český teolog, filozof, pedagog a spisovatel Jan Ámos Komenský ( ). Ten svým moderním přístupem zásadně ovlivnil výchovu nejen školní, ale i mimoškolní. Položil základy moderních vyučovacích metod sám vodil své žáky do přírody, kde je názorně učil poznávat květiny, stromy i zvířata. Vyzdvihoval důležitost cestování pro poznání světa a položil základy výchovy zkušeností a prožitkem (Neuman, 2000). O sto let později na J. A. Komenského navázal další velký reformátor pedagogických metod Jean Jacques Rousseau ( ). Na rozdíl od něj byl ale spíše mužem teorie, který ve vlastním životě uskutečnil jen málo z toho, co popisoval ve svých dílech. Rousseau navádí k zrovnoprávnění citu s rozumem a vyzvedává vedle citu i přírodu, kde jedině se může realizovat lidská přirozenost (Jirásek, 2001). V rozpravě Emil, čili o výchově vyslovil myšlenky, které přispěly k novému pohledu na život v přírodě a k návratu lidí k přirozenému způsobu života. Věřil v počáteční dobrotu člověka, zároveň však varoval před možností zla v člověku jako důsledku jeho zespolečenštění. Filantropismus (Filein Antropos = milovat člověka), středověký myšlenkový proud přelomu 18. a 19. století navazující na osvícenství. Vyzdvihuje antický ideál výchovy kalokaghátia. Šíp (2008) jej popisuje jako harmonický rozvoj duševních a fyzických sil, který se pokouší vychovat osobnost vyrovnanou a silnou jak po stránce fyzické, tak po stránce intelektuální, citové a duchovní. Ve výchově se prosazuje rovnováha, harmonie mezi tělesnou zdatností a výchovou duchovní, vzdělání i pro nejnižší vrstvy společnosti. Váňa (1963) uvádí za zakladatele tohoto výchovného hnutí německého pedagoga Johana Bernharda Basedova ( ). Ten vycházel z Rousseauových myšlenek, že člověk je od přírody dobrý a má-li se volně a přirozeně vyvíjet, je potřeba, aby byl ve styku s přírodou, chodil do přírody promýšlet vlastní názory a cvičil tělo jen takto lze docílit souměrného vývoje ducha i těla. Roku 1774 otevírá v Dessavě výchovný ústav Filantropinum, s jehož chovanci uskutečňuje první tábory mládeže ve volné 10

11 1. Teoretická část přírodě. Ve stejném roce vydává dílo Elementalwerk (Základní dílo). V druhé polovině 18. století však tato škola zaniká. Jeho žák Christian Gotthif Salzmann pokračuje v započatém díle a roku 1784 zřizuje první školu v lesích na severní straně Durynského lesa, poblíž Walterhausenu. Ta je otevřena do konce 19. století (Cipro, 1984). Na Rousseauovo zdůraznění do té doby opomíjeného citu navazuje na sklonku 18. století myšlenkový směr a umělecké a kulturní hnutí nazvané romantismus. Byla to reakce na životní styl končícího století a některé dominující ideály osvícenství. Příroda vystupuje v romantismu jako něco, s čím člověk splývá a co ho prostupuje, jako zdroj lidských schopností rozumu, víry a citu (Jirásek, 2001). Pro romantismus je charakteristický posun k subjektivnímu a ideálnímu, spolu s vyzdvihováním iracionálních složek duševního života, intuice, prožitku, citu, fantazie a spontaneity. Z tohoto období vycházejí hlavní zdroje pobytu v přírodě, na něž navazujeme i v současnosti. Jsou to zdroje, které vytvořily základ a budoucí podobu výchovy, pobytu a rekreace v přírodě v celé euroamerické kultuře (Hanuš, Jirásek, 1996). Na přelomu 18. a 19. století vzniká v Evropě řada tělocvičných systémů. Každý z těchto systémů větší či menší měrou zdůrazňuje potřebu cvičení, výletů, vycházek, turistiky či táboření v přírodě. S těmito systémy také souvisí počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě. V jednotlivých státech jsou patrné rozdíly v přístupu k této problematice Počátky hnutí a organizací zabývajících se pobytem v přírodě ve světě Na přelomu 18. a 19. století vzniká v Německu pod vlivem romantismu hnutí Vandervogel. Jeho členové putují do přírody a spojuje je odpor k pruské organizaci a pořádku. Toto hnutí má obrovský význam pro rozvoj turistiky a to v její masové a organizované podobě. Má vliv i na tělovýchovné Turnérské hnutí. 11

12 1. Teoretická část Pod vlivem německy hovořících zemí se turistika rozšiřuje a stává se součástí životního stylu i jiných evropských zemích. S rozvojem turistiky souvisí i rozvoj horolezectví. Skutečný zájem o tento sport začíná až po výstupu na Mt. Ventoux v Provensálských Alpách, který uskutečnil Francesco Petrarca. Ten o svých zkušenostech a pocitech napsal velkolepé básně, které motivovaly celé zástupy k jeho následování a k horským výstupům. V roce 1857 vzniká v Londýně první horolezecký klub Alpin Club, vydává vlastní časopis Alpin Journal (Neuman, 2000). S touto dobou je spojen i vznik vrcholového sportovního horolezectví. Ve Skandinávii je pobyt v přírodě spojen zejména se jménem Fridtjofa Nansana, biologa, sportovce, polárního badatele, oceánografa a hlavně pokrokového myslitele a velkého propagátora lyžování. Francouzská škola kritizuje stávající tělocvičné systémy a prosazuje nutnost návratu cvičení do přírody. Tělovýchovný reformátor Georges Hubert propracovává tzv. Méthode naturelle, přirozenou metodu cvičení v přírodě, vynikající svou všestranností a užitečností pomocí níž dochází k rozvoji základního pohybového fondu člověka (Kos, Zapletal 1971). Za vzor si bere přírodní národy. Tato metoda je považována za předchůdce dnešních ropes courses, tzv. lanových aktivit (Neuman, 2001). Anglický romantický básník William Wordsworth ( ) se inspiruje ideou optimálního vývoje člověka směřujícího ke zdatnosti a plnému zdraví, k němuž přispívá horské putování, toulky po rozlehlých dolinách i po hřbetech hor a jiné formy rekreace v přírodě. Jeho úvahy o psychohygienických účincích pěší turistiky, obsažené v díle Průvodce k jezerům severní Anglie, významně přispívají k chápání rekreace nejen v jeho vlasti, ale i v celosvětovém měřítku (Hanuš, Jirásek, 1996). V roce 1882 je anglickým duchovenstvem v Glasgowě založena tzv. Brigáda hochů, organizace pro mládež, jejíž cílem bylo vytvořit smysluplný program a činnost pro chudé děti z velkých měst. Byly pro ně organizovány programy, vycházky a různá cvičení ve volné přírodě, většinou ve formě vojenských cvičení. Brigády byly přímými předchůdci skautingu. Tato dnes již celosvětově rozšířená 12

13 1. Teoretická část organizace společně s přístupy organizace Outward Bound v mnohém formovala současný pohled na aktivní pobyt v přírodě. Popíšeme tedy blíže vývoj obou organizací. Skauting Za oficiální začátek skautského hnutí je považováno uspořádání prvního pokusného letního tábora generálem Robertem Baden-Powellem v roce Robert Baden-Powell zužitkoval své zkušenosti z boje na Středním východě a v Africe. Oceňoval vlastnosti, díky nimž dokázali domorodci dlouho úspěšně odolávat nesmírné přesile Britů. Baden-Powell měl značné nároky na zdatnost a přizpůsobivost svých vojáků (stopaři, anglicky scouts ). Zásady své výchovy formuluje ve svém stěžejním díle Scouting for Boys [61]. Skauting začal jedním mužem, jedním ostrovem a jednou knihou (Šimánek, 1946, s. 17). Tato skauty hojně citovaná věta však není úplně pravdivá, neboť nemalý podíl na dnešní tváři skautingu má i Ernest Thompson Seton. Jisto jest, že ona romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Setonovou, kdežto pořádek, kázeň, organizace jsou zase dílem Baden- Powellovým obou výborných psychologů a pedagogů (Svojsík, 1991, s ). Skauting docenil především význam věkových zvláštností, vyvodil z nich odlišný obsah i metody působení na jednotlivé stupně od předškolního věku až po období dospělosti a na jejich základě vytvořil i zvláštní organizační složky. Stanovil tak postupné cíle, jimiž dospěl k uplatnění krátkodobých i dlouhodobých perspektiv, jimiž své členy získával pro aktivní činnost v organizaci (Hanuš, Jirásek, 1996). Skauting objevil nové prostory výchovného působení, a to zejména v přírodě. Poskytoval také svým členům pocit rovnosti s ostatními a svobody rozhodování o svých záležitostech, přinášel jim nové zážitky ze společného života v novém neznámém prostředí. Díky tomuto přístupu se skauting rychle šíří do celého světa do Německa, Nizozemí, Ruska, Itálie, Francie, Srbska, Švédska atd. 13

14 1. Teoretická část Outward Bound Outward Bound je termín používaný v námořnické angličtině a charakterizuje loď opouštějící jistoty přístavu, kterou čekají rizika a nástrahy plavby po širém moři. Tuto metaforu použil za 2. světové války německý pedagog Kurt Hahn ( ), který se svou originální pedagogikou zážitku (prožitkovou terapií) patří k zajímavým a inspirativním reformátorům v oblasti výchovy. Narodil se a působil v Německu až do nástupu fašismu, kdy byl nucen opustit svou vlast a poté působil v zahraničí, především ve Velké Británii. Během svého života založil a vedl světoznámé soukromé střední školy: školu na zámku Salem v Německu (1920), školu v Gordonstounu ve Skotsku (1934) a školu v řecké Anavrytě (1949) [62]. Outward Bound Schools je název pro krátkodobé školy, které založil společně s rejdařem Lawrencem Holtem (1941) ve waleském přímořském městečku Aberdag (Aberdovey) původně jako výcvikové středisko přežití pro námořníky, po válce jako střediska zážitkové pedagogiky. Hahn s Holtem zjistili, že schopnost vyrovnávat se s krizovými situacemi je více než fyzickou trénovaností určována psychickou odolností. V tréninkových podmínkách náročných outdoorových programů dávali proto mladým námořníkům zažívat svízelné situace, aby jim ukázali, že nepohodlí ještě neznamená fatální problém a že při koncentraci volního úsilí lze překonávat i velmi dramatické situace (Svatoš, Lebeda, 2004). Pro britskou mládež Hahn navrhl a zkoušel uplatnit odznak zdatnosti County Badge Scheme (1940), který byl oficiálně vyhlášen v roce 1956 pod názvem Duke of Edinburgh Award. Od čtyřicátých let se tato střediska pod označením Outward Bound šíří po celém světě. V současnosti působí 40 škol na všech pěti kontinentech. V USA sedm, ve Velké Británii pět, v Německu tři, dále pak v Austrálii, Belgii, České republice, Francii, Honkongu, Indonésii, Japonsku a dalších (Hanuš, Jirásek, 1996). 14

15 1. Teoretická část Za oceánem se v tomto období formuje skupina amerických idealistických filozofů a spisovatelů, jež nabádají k chápání přírody jako výrazu duchovna, jako prostředí, v němž je možno realizovat rozhovor s Bohem i vlastní duší, kde je možno poznat sebe sama. Filozofové transcendentalismu, nazvaného podle transcendentálního idealismu Immanuela Kanta, kritizovali nelidskost kapitalismu, vyzývali k mravnímu sebezdokonalení, ke sblížení s přírodou. Myšlenky vycházející ze střetu novoanglického puritanismu a evropského romantismu znamenaly vlastně také první vědomý pokus o kulturní sebeurčení Američanů jako národa. Transcendentalisté své teorie rozvíjeli pod silným vlivem učení Platónova a anglických romantických básníků tzv. jezerní školy (Anzenbacher, 2004 ). Vůdčí osobností transcendentalistů je americký spisovatel a básník Ralph Waldo Emerson. Ve svém díle mimo jiné řeší vztah ducha a hmoty myšlenkou: Příroda je symbolem ducha. Neméně důležitým představitelem transcendentalismu byl Henry David Thoureau, přírodovědec, filozof a spisovatel, který ve svém díle obraňuje práva a důstojnost přírody (Hanuš, Jirásek, 1996). Na myšlenky H. D. Thoreaua navazuje Ernest Thompson Seton, zvaný Černý vlk ( ), spisovatel, výtvarník, přírodovědec a zálesák, jeden z nejvýznamnějších tvůrců systémů výchovy v přírodě. Pro svůj výchovný experiment použil název woodcraft. Woodcraft Slovní spojení pochází z angličtiny a ve volném překladu znamená zálesáckou dovednost. Inspirací pro Setonovo dílo se stali kanadští indiáni jejich způsob života, zvyky, tradice, filozofie a především jejich přirozeně těsné sepětí s přírodou (Kubát, Porsch, 2007). Myšlenku celoživotního harmonického rozvoje lidského jedince odráží alegorie o čtyřhrannosti výchovy (symbolicky vyjádřená woodcrafterským zákonem čtyřnásobného ohně ) čtyřech jejích cílech a cestách cesty těla, 15

16 1. Teoretická část mysli, ducha, služby (Seton, 1991). Seton v zákoně zakotvil obecně platnou soustavu lidských a mravních zásad. Podařilo se mu dosáhnout toho, o co mu zřejmě šlo uvést v život takový systém mravních zásad, který není svázán s žádnou církví nebo náboženstvím, s žádnou filozofickou doktrínou, ale sdružuje pozitivní prvky všech a je tedy přijatelný pro všechny (Pecha, 1999). I přes zdánlivě rozdílný vývoj aktivního pobytu v přírodě v jednotlivých státech se jednotlivé směry v mnohém ovlivňují a doplňují. Přístupy skautského hnutí, Outward Bound a Woodcraftu jsou nejen inspirací pro tvorbu dnešních metod rozvíjení člověka aktivitami v přírodě ve světě, ale v mnohém ovlivnily i vývoj pobytu a výchovy v přírodě v České republice Vývoj pobytu a výchovy v přírodě v ČR K rozvoji cestování za poznáním a dobrodružstvím v českých zemích dochází již v 15. století. Jan Ámos Komenský začleňuje cestování a pobyt v přírodě do výchovy mládeže. S nástupem romantismu v 19. století přichází i myšlenka všestranně a harmonicky rozvinutého vývoje člověka, včetně pobytu a výchovy v přírodě (Neuman, 2000). V době obrození si otázky vlivu přírody na člověka pokládá český filozof Bernard Bolzano ve své knize O nejlepším státě. O masovější zavedení pobytu v přírodě se postarali členové České obce sokolské, a to zejména svými denními i nočními pochodovými cvičeními, výšlapy po stopách Karla Hynka Máchy k českým hradům či památným výletem na horu Říp. Zakladatelem Sokola a pozdějším prvním náčelníkem Sokola byl kritik, historik umění, estetik, profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze Miroslav Tyrš, který o sokolské tělovýchovné soustavě napsal knihu Základové tělocviku. K největšímu rozvoji u sokolského hnutí dochází po vzniku ČSR. Popularita Sokola vychází z tradice protirakouského zaměření hnutí a z boje příslušníků Sokola v průběhu 1. světové války v Československých legiích. Velká pozornost, 16

17 1. Teoretická část podpořená dokonalou metodickou propracovaností, je věnována cvičení v přírodě, vycházkám, výletům a později táboření (Neuman, 2000). Významnou osobností z konce 19. století v oblasti propagace sportu a pobytu v přírodě byl též Josef Rösler Ořovský (Hanuš, Jirásek, 1996). V České republice jsou dvě hlavní myšlenkové linie výchovy v přírodě, woodcraft a skauting, spojovány se jmény Antonína Benjamína Svojsíka a Miloše Seiferta. Oba tito muži zasvětili svoje životy práci s mládeží. Antonín Benjamín Svojsík ( ) středoškolský profesor a člen Sokola se při své cestě do Velké Británie v roce 1905 seznamuje se Setonovým woodcraftem a výchovou v nejrůznějších zemích světa. O šest let později jede do Anglie, aby se zde seznámil i s Powellovým skautingem. Poznává, že výchova v přírodě, věc do té doby u nás neznámá, se velmi dobře osvědčuje pro svůj hluboký výchovný náboj, pro svoji opravdovost. Svojsík se vrátil nadšen krásou skautského života v přírodě, energickým a přece ušlechtilým vystupováním skautů a opravdovostí, s jakou konali svoji práci a plnili příkazy konání dobra (Plajner, 1992). Na základě získaných poznatků mohl Svojsík uspořádat první tábor pod hradem Lipnicí. Protože Sokol junáctví jako výchovný směr mládeže nepřijal, byl Svojsíkem vytvořen Skautský odbor ve Svazu spolků a přátel pro tělesnou výchovu. Pro téměř lavinovité šíření junáctví byl ale již záhy v červnu 1914 založen samostatný skautský spolek s názvem Junák - český skaut (Morkes, 2007). Hlavní myšlenky zakládá na ideálech anglického skautingu a woodcraftu a po poradě s osobnostmi českého národního hnutí (František Čáda, Karel Kramář, Tomáš Garrigue Masaryk a další) vybírá ideje a myšlenky, které zasahují do naší tradice. Hlavním tvůrcem druhého ideového hnutí výchovy v přírodě byl středoškolský profesor, překladatel, myslitel, spisovatel a propagátor junáckého hnutí Miloš Seifert Woowotanna. Poté, co se seznámil s dílem E. T. Setona, prosazuje tyto 17

18 1. Teoretická část formy výchovy a dává jim název Lesní moudrost. Vydává dílo Přírodou a životem k čistému lidství, kde kromě indiánů oceňuje i vzor našich slovanských předků. Ideál junáctví, zvláště jeho romantická představa junáctví slovanského, je jedním z pilířů jeho tvorby. Seton čerpal z tradic indiánských a dával mladým lidem za vzor indiána. Seifert indiánské tradice sice od Setona převzal, ale chtěl je doplnit tradicemi místními slovanskými (Šimková, 2009). Ve dvacátých letech k nám na přání T. G. Masaryka vysílá světová asociace YMCA svoje sekretáře a pověřuje je zakládáním a rozvojem její činnosti u nás. Toto Křesťanské sdružení mladých mužů (Young Mens Christian Association) v počátcích funguje zejména v rámci armády, později, po svém rozšíření, zaměří svoji činnost na vysokoškolskou mládež (Hanuš, Jirásek, 1996). Od roku 1888 se datuje vznik Klubu českých turistů, který vytváří vhodné podmínky pro turistiku v Československu (značení cest, budování chodníků aj.). Koncem roku 1918 se pak přejmenovává na Klub československých turistů a rozšiřuje svoji činnost na Slovensko a Podkarpatskou Rus (Vyškovský a kol., 1997). Tehdejší ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zavádí nové školní osnovy pro tělesnou výchovu, jejichž součástí jsou i turistické výlety a vycházky do přírody. V této době u nás působí i židovský tělocvičný svaz MAKABI, Maďarský tělocvičný svaz, Německý tělocvičný svaz, Svaz německých horolezců, Karpatenverein maďarský a německý turistický spolek aj. (Hanuš, Jirásek, 1996). Pod sílícími civilizačními tlaky a díky antiautoritářské české povaze vzniká čistě český jev v oblasti pobytu v přírodě tramping. Bylo to sociální hnutí mladých lidí bez organizace, kteří si zakládali na volnosti a nezávislosti, snažili se prokázat svou soběstačnost a odolnost v přírodních podmínkách. Tvořili volné skupiny, později pevnější kolektivy v osadách. První trampskou osadou byl Roaring Camp Tábor řvavých (1914). Náplní činnosti bylo táboření, později se pěstovaly i sportovní disciplíny (Hurychová, 1975). Prvky skautingu a woodcraftu 18

19 1. Teoretická část jsou zde doplněny romantikou z knih Jacka Londona a Karla Maye. Tramping je průpravnou školou k vytvoření silných ušlechtilých charakterů opírajících se o ideje trampingu: lásku k přírodě, vlastní konání vychované samotou, sebekázeň a soběstačnost. Čtyřicátá léta jsou, zejména díky Sokolskému hnutí, obdobím rozkvětu pobytu v přírodě. Vznikají příručky na toto téma i časopis Do přírody. Roční průměr stanových táborů je Vyvrcholením vývoje sokolského pobytu a výchovy v přírodě bylo vystoupení sokolských táborníků na XI. Sokolském sletu v Praze, kde táborníků během několika minut vybudovalo na šestihektarovém sletišti 75 táborů o stanech a provedlo náročné pásmo Den na táboře (Hanuš, Jirásek, 1996). Po nástupu vlády komunistické strany (1948) zanikají organizace se specializací na pobyt v přírodě a vzniká jednotná tělovýchovná organizace Pionýrská organizace Československého svazu mládeže (dále jen PO ČSM) jako součást Československého svazu mládeže (dále jen ČSM). Na narůstající kritice formálnosti a neefektivnosti této organizace dochází k vzedmutí nové vlny zájmu o tramping. Vzniká též Ústřední sekce turistiky při Ústředním výboru Československého tělovýchovného svazu (Neuman, Hanuš, 2007). V roce 1957 vzniklý Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) přehodnocuje jako první svůj vztah k pobytu a výchově v přírodě. Vytváří mimo jiné definici turistiky a vše, co jí neodpovídá, je odmítáno. Po okupaci spřátelenými armádami jsou postupně všechny vzniklé organizace rozpuštěny nebo přičleněny k Pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže (PO SSM). V počátku období normalizace vzniká hnutí Brontosaurus zaměřené na kolektivní formy rekreace mládeže, které se významně přičinilo o rozvoj ekologické výchovy u nás (Neuman, 2000). Souběžně s tím SSM pořádá dál pro své instruktory experimentální akce, ve kterých se objevuje myšlenka spojení náročných sportovních aktivit s kulturními prvky. Zdůrazňuje se komplexní přístup vycházející z prázdninové rekreační pedagogiky. Přelomem je rok 1977, kdy ve Žďáru nad Sázavou vzniká pod hlavičkou ČÚV SSM Prázdninová škola 19

20 1. Teoretická část Lipnice, která se má zabývat rozvojem moderních forem pobytu v přírodě a turistiky (Hanuš, Jirásek, 1996). Po nástupu demokracie v devadesátých letech 20. stol. opět vznikají zrušené organizace Junák, Sokol, Orel YMCA, YVCA a další. Česká republika se prostřednictvím prázdninové školy stává členem Otward bound. Výchovou v přírodě se zabývají také školská zařízení a ústavy pedagogické fakulty vysokých škol, dále také Katedra sportů a aktivit v přírodě FTVS UK Praha, kde vzniká specializace Sporty v přírodě Outdoor Leadership, Katedra rekreologie FTK UP Olomouc a Katedra řízení volného času a sportů FŘIT VŠ Hradec Králové (Neuman, 2000). Předmětem jejich výzkumu je výchova mimo vyučování, pedagogika volného času a tělesná výchova. Všechny tyto instituce a školy hodnotí dosavadní přístup k této otázce a jeho další rozvoj, směřování v rámci povinné školní výuky na ZŠ, ale i na středních a vysokých školách, tak i v oblasti využívání volného času. Vzniká též Nadace Pangea, usilující mimo jiné i o podporu a rozvoj výchovy v přírodě. Historický vývoj prázdninové školy Lipnice V historickém vývoji outdoorových aktivit, především zážitkově pedagogických přístupů, má nezastupitelné místo Prázdninová škola Lipnice (dále PŠL), jejímž specifikem je cílené zaměření své činnosti na období mladší dospělosti (adolescence a pozdní adolescence) a využívání specifické metody zážitkové pedagogiky. Vzniku PŠL v roce 1977 předcházelo dlouhé období vývoje, jehož kořeny bychom našli ještě hluboko před rokem Věnujme se tedy jednotlivým obdobím, abychom lépe pochopili původ a vývoj její metody. Kladný vztah k přírodnímu prostředí, skautské a zálesácké dovednosti, záliba v provozování řady sportů v přírodě a turistiky spolu s potřebou osobnostního zrání a smysluplného rozvíjení ve vztahu k přírodě spojily dohromady skupinu lidí, která stála u kořenů toho, co dnes nazýváme Prázdninovou školou Lipnice. 20

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě:

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě: Studijní směr Aktivity v přírodě: Cíle studijního směru je připravit posluchače na práci ve školách, cestovních kancelářích a outdoorových agenturách. Při studiu poznáte lidi ze svého okolí z jiného úhlu,

Více

Poznámka: Zkouší se v rozsahu látky odpřednášené na přednáškách, seminářích a témat, zadaných k samostudiu.

Poznámka: Zkouší se v rozsahu látky odpřednášené na přednáškách, seminářích a témat, zadaných k samostudiu. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY STUDIJNÍ OBOR REKREOLOGIE PREZENČNÍ, BAKALÁŘSKÝ Zahájení studia v akademickém roce 2008/2009 a později Cílem státní závěrečné zkoušky je prokázat úroveň

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_3_44_Čj Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 12. 2. 2013 Datum ověření ve výuce: 4.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vyučující: Pavel Kaplan a Michal Pařízek. JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8/1538 Praha 2 120 00

Vyučující: Pavel Kaplan a Michal Pařízek. JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8/1538 Praha 2 120 00 Vyučující: Pavel Kaplan a Michal Pařízek Výběrový kurz JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8/1538 Praha 2 120 00 Osnova: 1. Uvedení do hodiny a předmětu. 2. Cvičení

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ Úvodní kapitola knihy se věnuje tématu, které spojuje všechny lezecké a lanové techniky. Tedy v první řadě samotným

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Preference spotřebitelů adrenalinové turistiky

Preference spotřebitelů adrenalinové turistiky Preference spotřebitelů adrenalinové turistiky Dobrodružná turistika V současnosti jeden z nejrychleji se rozvíjejících doplňkových segmentů v cestovním ruchu. Měkká a tvrdá dobrodružná turistika se od

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_3_49_Čj Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 14. 2. 2013 Datum ověření ve výuce: 2.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Kondiční hry a cvičení v přírodě

Kondiční hry a cvičení v přírodě Jiří Kirchner, Jan Hnízdil, Oto Louka Kondiční hry a cvičení v přírodě Spoluautor některých kapitol Martin Nosek Recenzent PaedDr. Jiří Kuban Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Nabídka adrenalinových aktivit na trhu cestovního ruchu v České republice

Nabídka adrenalinových aktivit na trhu cestovního ruchu v České republice Nabídka adrenalinových aktivit na trhu cestovního ruchu v České republice strana 2 Cestovní ruch Při realizaci cestovního ruchu dochází k propojení dvou prvků systému: subjekt cestovního ruchu (účastník),

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Zážitkové učení. Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím Konfucius

Zážitkové učení. Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím Konfucius Zážitkové učení Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím Konfucius Co je to zážitkové učení? Zážitkové učení je učení se z důsledků vlastního jednání, hledání

Více

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0 0 0 25 RGB 204 204 205 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE 2728 CMYK 96 69 0 0 RGB 35 84 155 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 0 0 50 RGB 153 153 153 PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

KVALIFIKACE VE VYSOKOHORSKÉ TURISTICE

KVALIFIKACE VE VYSOKOHORSKÉ TURISTICE Klub českých turistů, Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 - Lužiny, P.O.BOX 42 sekce vysokohorské turistiky e-mail: kct@kct.cz, http://www.kct.cz KVALIFIKACE VE VYSOKOHORSKÉ TURISTICE Obsah: I. Výcvikové

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu LEZENÍ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu LEZENÍ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu LEZENÍ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Lezení Hodiny jsou čerpány z disponibilních hodin. Pro

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Wüstenrot ProCesty Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách v zahraničí. Co pojišťujeme V rámci cestovního pojištění

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ

DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ Téma č. 1 HISTORIE ŠKOLSTVÍ A VÝVOJ TV NA NAŠICH ŠKOLÁCH 1774 - počátek povinné školní docházky (Marie Terezie) 1869-1. učební osnovy - zavedení 2 hodiny TV (pořadová,

Více