Žilinská univerzita v Žiline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žilinská univerzita v Žiline"

Transkript

1 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné plánovanie Pozemné staviteľstvo Technológia a manažment stavieb Garantuje: doc. Ing. Katarína Šlopková CSc. Zabezpečuje katedra: Stavebných konštrukcií a mostov Obdobie štúdia predmetu: 1 roč. zimný semester Forma výučby: Prednášky: 2 Počet kreditov: 5 Lab.cvič.: 2 Podmieňujúce predmety: Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie: Testy na každom cvičení, dve písomky, zápočet Záverečné hodnotenie: skúška Cieľ predmetu: Nadobudnúť základné znalosti o stavebných materiáloch Stručná osnova predmetu: Úvod do problematiky SM,základné vlastnosti SM, skúšky stavebných materiálov.stavebný kameň, kamenivo.maltoviny. Betón. Kovy. Drevo. Druhotné materiály. Kompozitné materiály.organické zlúčeniny. Bitumény. Izolačné látky. Sklo. Keramika. Stavebné dielce. Korózia. Literatúra: Rouseková I, a kol.: Stavebné materiály, JAGA Bratislava 2000 Drevený,I., Šlopková,K.: Stavebné materiály-návody na cvičenia. EDIS ŽU Žilina, 2004 Svoboda Ľ, a kol.: Stavebné hmoty. JAGA Bratislava 2004 Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: :30:23

2 Osnova: Úvod. Charakteristika a význam SM. Klasifikácia SM. Perspektíva rozvoja SM. Fyzikálne vlastnosti SM základné fyzikálne vlastnosti, mechanické, tepelné, akustické, ostatné fyzikálne vlastnosti SM. Skúšanie a hodnotenie vlastností SM deštruktívne a nedeštruktívne skúšky. Kameň, kamenivo a nerudné suroviny rozdelenie a vlastnosti hornín, ťažba a opracovanie kameňa, kamenivo na stavebné účely, základné vlastnosti a delenie kameniva, lomový kameň, dlažobné kocky, krajníky, obrubníky, kamenárske výrobky. Druhotné suroviny druhy a zásady ich využívania. Anorganické spojivá vzdušné maltoviny, vápno, sadra, horečnatá maltovina, vodné sklo; hydraulické maltoviny, hydraulické vápno, cement. Výroba, zloženie, vlastnosti a použitie anorganických spojív. Malty delenie, zložky, výroba, spracovanie, druhy mált a ich aplikácia. Vlákninové kompozitné materiály druhy, vlastnosti, technológia výroby, použitie. Betóny rozdelenie, zložky, výroba, čerstvý a zatvrdnutý betón, druhy betónov. Ľahké betóny rozdelenie a základné vlastnosti, pórobetóny, ľahké betóny z umelého pórovitého kameniva, ostatné druhy ĽB. Stavebné dielce betónové SD, SD z pórobetónu, dielce z keramických tvaroviek, ostatné dielce. Výroba, vlastnosti a použitie SD. Kovy železné a neželezné kovy, výroba, vlastnosti, použitie, opracovanie a spájanie kovov, pracovný diagram, korózia kovov. Plasty charakteristika a rozdelenie plastov, výroba, spracovanie, vlastnosti plastov, základné druhy plastov, výrobky z plastov na použitie v stavebníctve. Izolačné materiály izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie proti prechodu a stratám tepla, izolácie proti hluku a otrasom, špeciálne izolácie. Drevo druhy drevín, štruktúra dreva, fyzikálne vlastnosti, spracovanie a druhy výrobkov, materiály na báze dreva, kazy, škodcovia a ochrana dreva.

3 Stavebná keramika keramické suroviny, technológia výroby, výrobky stavebnej keramiky, žiaruvzdorné výrobky. Sklo suroviny a druhy skla, výroba a vlastnosti skla, sklárske výrobky, tavený čadič, minerálne vlny. Náterové látky rozdelenie a označovanie NL, zložky, charakteristika a použitie NL na báze syntetických plastov, skladovanie a bezpečnosť. Lepidlá a tmely druhy, rozdelenie a použitie. Ostatné stavebné materiály guma, korok, linoleum, papier, textil, geosyntetické materiály, nekovová výstuž (uhlíkové lamely), sklený hodváb, celulóza. Konvenčné a štatistické hodnotenie vlastností SM. Zhrnutie problematiky stavebných materiálov sanačné materiály. Otázky: 1. Základné chemické zákony 2. Plynné skupenstvo 3. Kvapalné a tuhé skupenstvo 4. Reakčná kinetika 5. Chemická termodynamika 6. Kremičitany a ich vlastnosti 7. Štruktúra kremičitanov 8. Chemické väzby 9. Stavba hmoty 10. Voda, vzduch 11. Korózia, ochrana proti korózii 12. Chemické reakcie 13. Lepidlá 14. Polymerácia, polykondenzácia, polyadícia 15. Druhy plastických látok, výroba 16. Použitie plastických látok 17. Plastmalty, plastbetóny 18. Náterové látky 19. Tmely 20. Základné fyzikálne vlastnosti

4 21. Základné mechanické vlastnosti 22. Tepelné vlastnosti 23. Deštruktívne a nedeštruktívne skúšky 24. Konvenčné a štatistické vyhodnocovanie vlastností 25. Stavebný kameň a kamenivo 26. Základné vlastnosti a ochrana dreva 27. Druhy výrobkov z dreva 28. Stavebné vzdušné vápno 29. Sadra-druhy, výrobky, použitie 30. Hydraulické vápno-vlastnosti, druhy, použitie 31. Tehliarske výrobky a keramické stavebné dielce 32. Izolačné látky proti vode a vlhkosti 33. Izolačné látky proti prechodu a stratám tepla 34. Izolačné látky proti hluku a otrasom 35. Druhy výrobkov z asfaltu 36. Malty-druhy, použitie, vlastnosti 37. Výroba cementov-suroviny, pálenie, mletie slinkov 38. Druhy a triedy cementov, ich použitie 39. Chemické zloženie portlandského slinku 40. Základné vlastnosti cementov 41. Zložky betónovej zmesi-plnivo, spojivo, voda, prísady 42. Ošetrovanie betónu a betónových konštrukcií 43. Pevnosť betónu 44. Trvanlivosť betónu a betónových konštrukcií 45. Betón s jemnou výstužou, železový a predpätý betón 46. Výroba betónu 47. Ľahčené betóny, suroviny, vlastnosti, použitie 48. Stavebné dielce-zhutňovanie bet. zmesi a UTB 49. Druhy výroby stav. dielcov a druhy staveb. dielcov 50. Výroba surového železa a ocele 51. Stavebné ocele-druhy, vlastnosti, použitie 52. Pracovný diagram a základné vlastnosti a skúšky ocelí 53. Neželezné kovy-hliník a jeho zliatiny 54. Spájanie a povrchové úpravy kovov 55. Základné vlastnosti zatvrdnutého betónu

5

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY Nitra 2014 Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

6.14. Stavební materiály - STM

6.14. Stavební materiály - STM 6.14. Stavební materiály - STM Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 2 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ MATERIÁLY Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ MATERIÁLY Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika

Více

Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.

Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Úvod Požiarnodeliace stavebné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré ohraničujú požiarne úseky a

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

24.10.2012. Stavební hmoty. Materiály pro stavební konstrukce, zkušebnictví a diagnostika staveb. Stavební hmoty podle původu

24.10.2012. Stavební hmoty. Materiály pro stavební konstrukce, zkušebnictví a diagnostika staveb. Stavební hmoty podle původu Stavební hmoty látky s vhodnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, používané pro stavební účely Základy stavebního inženýrství Materiály pro stavební konstrukce, zkušebnictví a diagnostika staveb doc.

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Milan OLŠOVSKÝ KAUČUKY VÝROBA VLASTNOSTI POUŽITIE PÚCHOV, 2012 Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Recenzenti: Prof. RNDr. Ignác CAPEK, DrSc. Ústav polymérov Slovenskej

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok -

Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Stenové konštrukčné systémy viacpodlažných budov monolitické a montované 1. Nosný konštrukčný systém definícia, typy nosných prvkov a ich funkcia: definícia

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika 1 20-0 - 0 S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria 20-0 - 0

Více

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s (Autorizace podle 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., číslo rozhodnutí o autorizaci 4/2003+20/2003+35/2006) Žadateli Centrum stavebního inženýrství a. s., Pražská

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv Pojiva

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4. října 1996,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4. října 1996, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se zavádí seznam výrobků patřících do tříd A Bez příspěvku k požáru stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Úvod Předpisy a normy Technické normy EU Hlavní kritéria kvality omítek...24

Úvod Předpisy a normy Technické normy EU Hlavní kritéria kvality omítek...24 Obsah Úvod..............................................................7 1 Druhy omítek.....................................................8 1.1 Rozdělení omítek dle složení......................................8

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 10 400 Kč Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní:

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového výzkumu pro aplikovaný výzkum anorganických

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný

Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 01 01 - odpad z ťažby

Více

Rozsah akreditácie. 4 Technické osvedčenie PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK

Rozsah akreditácie. 4 Technické osvedčenie PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK Strana 1/7 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov Studená 3, 826 34 Bratislava Výrobky na úpravu podložia

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia 1. Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované použitie. Možnosti a druhy

Více

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S Technologie staveb Technologie staveb podle materialu Tomáš Jelínek 3.S Materiálové dělení konstrukcí Dřevěné Kamenné Z keramických materiálů Betonové Kovové Dřevěné konstrukce Dřevo je přírodní, obnovitelný

Více

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT v Praze ČLENĚNÍ FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOVRSTVÉ FUNKCE NOSNÁ FUNKCE

Více

Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) 1

Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) 1 Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) Príloha 2 Druh odpadu 1) : 020399 - odpady inak nešpecifikované Druh odpadu 2) : B3060

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa CELIO a.s. CZU00166 Skládka S OO3 Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Batérie a akumulátory uvedené v , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

Batérie a akumulátory uvedené v , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie Zoznam vybraných prúdov odpadov v členení na druhy odpadov podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: Tab. P.1 potrebované batérie a akumulátory

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základy stavebního inženýrství Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základní charakteristiky konstrukce Zatížení působící na konstrukci Účinky zatížení vnitřní

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova www.zlinskedumy.cz Střední odborná

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu Příloha č. 2. Seznam druhu odpadů, které se budou na skládce Suchý důl III.etapa odstraňovat dle integrovaného povolení IPPC od 1.4.2007. d tohoto data nelze na skládce ukládat biologicky rozložitelný

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ Společnost QUALIFORM, a.s. jako notifikovaná osoba č. 1544 byla autorizována ÚNMZ rozhodnutím č. 58/2004 ze dne 6.12.2004 ve rozhodnutí č. 17/2008 ze dne 19.12.2008 a nově

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes 3t do 5t přes

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

kapitola 68 - tabulková část

kapitola 68 - tabulková část 6800 00 00 00/80 VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 6801 00 00 00/80 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky,

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ LEPENÍ Osnova učiva: Úvod Lepený spoj Rozdělení lepidel Druhy lepidel Tmely Příprava lepených

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé Katalógové číslo ázov druhu odpadu 02 01 01 kaly z prania a čistenia O 02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O 02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 02 01 08

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více