, látky nevykazující žádný biologický účinek. Selektivní 5- dejodaci katalyzuje rovněž dejodasa D3, která inaktivuje jak T 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", látky nevykazující žádný biologický účinek. Selektivní 5- dejodaci katalyzuje rovněž dejodasa D3, která inaktivuje jak T 4"

Transkript

1 Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana Pavelka Stanislav 1 ' Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha Radiometrická enzymová stanovém jsou založena na enzymatické konverzi radioaktivně značených substrátů na značené produkty a měření radioaktivity, buď produktů nebo zbývajících substrátů, po jejich kvantitativním odseparování. Za vhodně zvolených podmínek separace a následné kvantifikace lze takto stanovit enormně malá množství, femtomoly radioaktivně značených nízkomolekulárních sloučenin (viz dále. Tyreoidální hormony (TH jsou jednoduché organické sloučeniny odvozené od jodovaných zbytků aminokyseliny L-tyrosinu. NejdůležitějŠím z mnoha známých jodothyroninů je tyroxin čili 3,3\5,5'-tetrajodthyronin (T4, který je fakticky prohormonem, prekursorem biologicky mnohem aktivnějšího 3,3\5-trijodthyroninu (T3. Zatímco všechen tyroxin je syntetizován ve štítné žláze, většina, minimálně 80 % cirkulujícího T3 vzniká v periferních tkáních, dejodací lokálního tyroxinu. Je popsána řada metabolických přeměn molekul jodothyroninů, jichž se účastní různé enzymy (včetně dále zmiňovaných v periferních tkáních 1. Nejdůležitějšími biotransformačními reakcemi TH jsou však postupné dejodace (viz Obr. 1. Počátečním krokem je monodejodace tyroxinu, ke které dochází buď na vnějším, fenolickém jádře, přičemž vzniká trijodthyronin; nebo na vnitřním, tyrosylovém jádře, kdy vzniká reverzní 3,3',5*-trijodthyronin (rt3. Vedle dejodací se na metabolických přeměnách TH podílejí i další enzymatické procesy. Ty zahrnují především oxidativní deaminaci postranního alaninového řetězce a konjugaci fenolické hydroxylové skupiny buď s uridindifosfoglukuronovou kyselinou nebo sulfokonjugaci. Jen velmi malá množství TH jsou vylučována močí nebo výkaly bez předchozích biochemických obměn. Aktivaci, respektive inaktivaci TH prostřednictvím monodejodací katalyzují specifické selenoenzymy nazývané jodothyronin dejodasy (ID typu 1, 2 a 3 (Dl, D2 a D3, respektive 2. Tyto tři odlišné typy dejodas byly definovány na základě jejich rozdílné substrátové speciíity; rozdílného reakčního mechanismu; odlišné citlivosti k inhibici propylthiouracilem; a rozdílné změny jejich aktivity in vivo, kníž dochází jako odpověď na změnu tyroidního stavu živočicha (t.j., na změnu koncentrace kolujících TH. Všechny tři dejodasy jsou integrální membránové proteiny, které vyžadují pro svoji katalytickou funkci jako kofaktor dosud neidentifikované thioly. Konverzi prohormonu T 4 5*-monodejodací v T 3, hormon s nejvyšší biologickou aktivitou, katalyzují dvě dejodasy, Dl a D2. Dejodasa Dl se vyskytuje hlavně v játrech, ledvinách, štítné žláze a hypofýze; jaterní Dl díky své velmi vysoké aktivitě je považována za hlavní zdroj cirkulujícího T3. Naproti tomu dejodasa D2, která se vyskytuje vnejvyšších aktivitách v hnědé tukové tkáni, hypofýze, mozku, placentě a skeletálmm svalstvu je nezbytná pro lokální tvorbu T3 v těchto tkáních. Dl katalyzuje také 5-dejodaci na vnitřním kruhu T 4 za vzniku rt 3, látky nevykazující žádný biologický účinek. Selektivní 5- dejodaci katalyzuje rovněž dejodasa D3, která inaktivuje jak T 4 tak T 3 za vzniku rt 3, resp. 3,3'-dijodthyroninu (T2. Dejodační reakce tak představují centrální mechanismy jak pro tvorbu T 3 z T 4, tak pro degradaci jodothyroninů. Je zřejmé, že faktory regulující relativní rychlosti a podíly dejodací na vnějším versus vnitřním jádře T 4 také determinují konečné biologické účinky sekretovaného tyroxinu. -23-

2 1 0 \ D ~ /-CH 2-CH-CO( L-thyroxine J Ď ^ Y (T 4 s^m^ NH2 HO '/ l n 0-C i ^ =JKCH 2-CH-COOH H 0 L. ' v y 0 V 7 C H 2 CH-COOH I 3,5,3-triiodothyronine 3,3',5'-triiodothyronine (reverse T 3 HO 9 Vni ^ CH,-CH-COOH CH^-CH-COOH / 2 HO-/ Vo-/ VcH 2 - Č H - C O O H 3,5-diiodothyronine (3,5-T 2 HO \ 3,3'-diiodothyronine Y (3,3'-T 2 CH?-CH-COOH HO 3',5'-diiodothyronine C H 2 - C H - C O O H V (3,5'-T 2 3-monoiodothyronine 3'-monoiodothyronine H 0 \ / \ / C H 2 " Č H - C 0 0 H Thyronine (T 0 Obr. 1 Enzymaticky katalyzované postupné dcjodace jodothyroninu, probíhající bud na vnějším (5', resp. 3' nebo na vnitřním (5, resp. 3 jádře. Předpokládá se, že TH mohou modulovat počet vazebných míst na receptoreeh, koncentraci neurotransmiterů a metabolitů v mozku a tím způsobem mohou kontrolovat aktivitu některých neurotransmiterů (např. serotoninu které se podílejí, alespoň hypoteticky, na patogenesi depresivního onemocnění. Serotoninergní systém je spojen s celou řadou psychických onemocnění; nejspolehlivěji je probádána jeho úloha právě v etiologii endogenní deprese včetně sebevražedného chování, bulimických a anorektických neuróz a schizofrenie. Při depresi je pozorován nedostatek serotoninu (a noradrenalinu na postsynaptických receptoreeh. Mechanismus působení v současné době široce používaných a vysoce účinných antidepresiv třetí generace, známých jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, je založen právě na inhibici znovuvstřebání (reuptake serotoninu do presynapse a tak prodloužení jeho účinku na postsynaptických receptoreeh. Zvýšená koncentrace T3 v mozkových buňkách, a tedy zvýšené hladiny serotoninu, jsou převážně výsledkem zvýšené lokální dejodace tyroxinu působením dejodasy D2. Naproti tomu dejodasa D3 způsobuje snížení hladin T 3 a serotoninu v CNS. Neadekvátní enzymové aktivity mozkových ID tedy mohou zapříčinit nedostatečnou (dočasnou lokální koncentraci T3 a mohou tak být jedním z patogenních faktorů deprese 3. Nedávno jsme orientačně studovali změny v metabolismu TH u potkanů, způsobené dlouhodobým podáváním fluoxetinu v pitné vodě. Fluoxetin (Prozac, Obr. 2 je ne-tricyklické antidepresivum třetí generace, které řadíme právě do skupiny látek SSRI; je to v současné době nejčastěji předepisovaný prostředek pro léčení epizodických depresí. V našich studiích na úrovni celého organismu, v nichž jsme sledovali vliv podávaného fluoxetinu, eventuelně -24-

3 v kombinaci s T3, na sérové hladiny TH jsme získali mimo jiné také některé neočekávané výsledky. V předkládané práci jsme se snažili o vysvětlení dřívějších nálezů a zaměřili jsme se proto na vypracování extrémně citlivých a přitom robustních radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit ID a na jejich použití pro kvantifikaci dejodas všech tří typů v různých Částech mozku a některých dalších tkáních experimentálních zvířat, kterým byly dlouhodobě podávány fluoxetin, T3, T4 a jejich různé kombinace. Obr. 2 Fluoxetin hydrochlorid (Prozac, ne-tricyklické antidepresivum třetí generace ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI. Experimentální část Vývoj radiometrických metod pro stanoveni enzymových aktivit ID Radiometrická stanovení enzymových aktivit Dl, D2 a D3 se prováděla principielně obdobným způsobem jako jsme už dříve uvedli 4, avšak s některými zásadními modifikacemi, jako např. vyvíjecflio systému pro TLC. Dejodasy se stanovovaly buď v mikrosomálních frakcích (játra a ledviny nebo v postmitochondriálních supernatantech (mozky, hypofýzy, Štítné žlázy připravených standardním postupem ze zamrazených vzorků příslušných tkání s použitím uig celkového proteinu (v závislosti na typu tkáně a typu ID v konečném objemu 40 u.1. Radioaktivní produkty enzymových reakcí I-jodid, 125 I-dijodthyronin (T 2 a 12Í I_T 3 (a neradioaktivní jodid byly separovány od nespotřebovaných radioaktivních substrátů ( S I-rT 3, LT 4 a 125 I-T 3 v případě stanovení Dl, D2 a D3, respektive tenkovrstevnou chromatografií s použitím silikagelových TLC desek (20 x 20 cm s koncentrační zónou 2,5 x 20 cm; Merck, KGaA, Germany. Latentní obrazy radiochromatogramů, získané bezfilmovou autoradiografíí expozicí TLC desek s rozdělenými reakčními směsmi na fólie BAS-MS 2025 "storage phosphor screens" (Fujifilm Co., Japan, byly vyhodnoceny s použitím laserového skaneru BAS-5000 (Fujifilm Co., Japan a kvantifikovány s použitím software Aida, v (raytest Isotopenmessgeráte GmbH, Germany. Hodnoty specifické enzymové aktivity byly vyjádřeny v jednotkách pikomoly (v případě stanovení Dl, resp. femtomoly (v případě D2 a D3 příslušného jodothyroninů konvertované za hodinu a vztažené na mg celkového proteinu (např. fmol T3/h/mg prot.. Experimenty na zvířatech Farmakologické studie byly prováděny na mladých rostoucích samcích laboratorního potkana kmene Wistar, krmených ad libitum standardní peletovanou dietou (ssniff R-Z; Spezialdiaten GmbH, Soest, Germany. Celkem 90 zvířat bylo náhodně rozděleno do jedné kontrolní a osmi experimentálních skupin (po 10 v každé skupině. Po sedmi dnech adaptace byla zvířatům v průběhu experimentálního období po dobu 25 dní podávána v pitné vodě různá množství fluoxetinu (Ratiopharm, 3,3',5-trijodo-L-thyroninu (Sigma, 3,3',5,5*-tetrajodo-L-thyroninu (Sigma, nebo jejich kombinace. Pro každé zvíře byl denně registrován přírůstek tělesné hmotnosti, objem vypitého roztoku a spotřeba diety. Koncentrace aplikovaných substancí v roztocích byly denně adjustovány tak, aby v průběhu celého experimentálního období vzhledem k měnícím se tělesným hmotnostem zvířata obdržela předem definovaná stále stejná množství příslušných látek vztažená na 100 g tělesné hmotnosti a den. Kontrolní zvířata pila vodu bez přídavku jakékoliv látky. Na konci experimentálního období byla zvířata v hluboké -25-

4 éterové narkóze zabita přestřižením jugulární žíly. Od každého zvířete bylo zajištěno maximální množství krve pro získání krevního séra a byly vypreparovány orgány: štítná žláza, adenohypofýza, různé části mozku, játra, ledviny a některé další tkáně. Vzorky byly okamžitě zamraženy v kapalném dusíku a uloženy v hlubokomrazícím boxu při -80 C před izolací postmitochondriálních supernatantů, event, irúkrosomových frakcí standardními postupy. Výsledky a diskuse Vliv podávaných farmakfluoxetinu, T3 a jejich kombinací na hladiny TH v sérech potkanů Subchronické podávám samotného fluoxetinu způsobilo iriírný pokles sérových hladin celkového tyroxinu (53.2 ± 7.9 vs ± 8.5 nmol L 1 u kontrolních zvířat; průměr ± S.D. pro n Tento nález byl ve shodě s literárními údaji 5. Trijodthyronin podávaný samostatně (10 Jig na zvíře a den způsobil velmi markantní pokles koncentrace tyroxinu (na 7.1 ± 1.5 nmol L" 1, z důvodu negativní zpětnovazebně regulace, tedy opět ve shodě s očekáváním. Avšak fluoxetin podávaný spolu s T3 nezměnil vliv trijodthyroninu na koncentraci celkového tyroxinu (8.6 ± 3.0 nmol V 1. To bylo v ostrém kontrastu s účinky fluoxetinu na sérové hladiny trijodthyroninu. Podávání samotného fluoxetinu mělo zanedbatelný vliv na sérové koncentrace celkového T3 (1.12 ±0.16 vs ± 0.11 nmol L"! u kontrol; průměr ± S.D. pro n = 10, což bylo opět ve shodě s literaturou 6. Avšak u zvířat s experimentálně zvýšenými suprafyziologickými hladinami sérového T3, navozenými dlouhodobým podáváním samotného T3, došlo po subchronickém podávání fluoxetinu společně s T3 k jednoznačnému, velmi výraznému poklesu koncentrace trijodthyroninu k téměř noirnálriím hodnotám sérových hladin celkového T 3 (ze 7.65 ± 3.18 na 1.70 ± 0.35 nmol L" 1. Jedním z více možných vysvětlení tohoto nálezu by mohla být fluoxetinem způsobená indukce enzymů katalyzujících konjugaci fenolické skupiny TH, a tedy zvýšená exkrece konjugovaného T3-glukuronátu, případně T 3 -sulfátu. Jiným důvodem by mohly být změny v enzymových aktivitách ID. Vliv podávaných farmak fluoxetinu, T? a jejich kombinací na enzymové aktivity ID ve tkáních potkanů Obr. 3-5 uvádí příklady obrazů radiochromatogramů - výsledků separace enormně malých množství, femtomolů radioaktivně značených sloučenin, a následné extrémně citlivé kvantifikace v případě radiometrických stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas Dl, D2 a D3. Tato stanovení jsou založena na použití vytypovaných preferovaných substrátů - různých jodothyroninů značených radiojodem 2 1; optimalizované tenkovrstevné chromatografické separaci radioaktivních produktů od nespotřebovaných substrátů; a bezfilmové autoradiografii radiochromatogramů s použitím fólií storage phosphor screens" s následnou kvantifikací latentních elektronických obrazů pomocí laserového densitometry Subchronické podávání potkanům samotného fluoxetinu způsobilo pouze mírné zvýšení aktivity D2 (55 ± 34 v*. 31 ± 9 fmol Tyh/mg prot. u kontrolních zvířat; průměr ± S.D. pro n = 8 a naopak, podle očekávání, rnírný pokles aktivit D3 v cerebelu a některých dalších částech mozku potkanů. Detekované změny aktivit Dl nebyly signifikantní. Z hlediska možného ovlivnění metabolismu TH na úrovni celého organismu jsou však nejdůležitější lokální změny enzymových aktivit ID v hypofýze. Ve shodě s naším očekáváním jsme zjistili, že podávání samotného T 3 (t.j. navození hypertyroidního stavu způsobilo výrazný pokles enzymové aktivity D2 (45 ± 34 vs. 234 ± 62 fmol T 3 /h/mg prot. u kontrol; průměr ± S.D. pro n - 8 v izolovaných adenohypofýzách potkanů (viz Obr. 6 a simultánní markantní nárůst Dl (244 ± 31 vs. 70 ± 15 pmol Tyh/mg prot. u kontrol; průměr ± S.D. pro n = 8 a D3 aktivit (prakticky ve všech studovaných tkaních. V kontrastu s účinky samotného T 3, podávání kombinace fluoxetinu s T 3 způsobilo u potkanů pouze nevýznamné zvýšení Dl a D3 aktivit. Výsledky prezentované na Obr. 3-6 jasně dokumentují výbornou použitelnost vyvinuté a zavedené metodiky pro radiometrická stanovení enzymových aktivit ID. -26-

5 Dl I i m m m m <» jj^yjmr^k ^gm^^g, ^ i^^^fc ^.. w.. w Sample 3 Bl B2 B3 B4 B5 B6. ; Obr. 3 Radiochromatogram získaný při radiometrickém stanovení enzymové aktivity D1. D3 **** * * #* Sample Bl B2 B3 B4 B5 B6 Obr. 4 Radiochromatogram získaný při radiometrickém stanovení enzymové aktivity D

6 D2 ######» * * * Itttttlfftlll Sample 1 S Bl B2 B3 B4 B5 B6 Obr. 5 Radiochromatogram získaný při radiometrickém stanovení enzymové aktivity D2. Elektronický obraz odseparovaných značených produktů enzymové reakce ( I-T3 a i25 I- jodidu od nespotřebovaného substrátu ( I-Ť4. V prvních šesti liniích jsou naneseny alikvoty reakčních směsí, obsahujících vzorky mikrosomálních frakcí (S1-S6 vyizolovaných z hypofýz experimentálních potkanů. Pro stanovení enzymové aktivity D2 byly tyto vzorky inkubovány za optimalizovaných reakčních podmínek po dobu 30 min při 37 C. V dalších šesti liniích jsou naneseny příslušné blanky (B1-B6 - stejné vzorky ve stejných reakčních směsích, avšak inkubované při 0 C. 400 o 350 M a jjjf I 200 r4 «J a in <u II r I I Control BFluox BT3 B Fluox+T3 Obr. 6 Vliv podávání fluoxetinu, T3 a jejich kombinace na specifické enzymové aktivity D2 (fmol iyh/mg prot. v adenohypofýze potkanů.

7 Tato práce byla podpořena MŠMT (výzkumný záměr MSM , (výzkumnýzáměr AV0Z a GA ČR (grant304/08/0256. Akademií věd ČR 1. Werner and Ingbar's The Thyroid. A Fundamental and Clinical Text. (Braverman L.E., Utiger R.D., eds., 7th ed. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia fíohrle J., in Methods Enzymoi, 347 ( ícirkegaard C, Faber J., Eur. J. Endocrinol, 138 ( Pavelka S., Kopecký P., Bendlová B. et al, Pediatr. Res., 42 ( Halbreich U., Psvchopharmacol. Bull., 33 ( Joffe R.T., J. Clin. Psychiatry, 59 (Suppl. 5 ( Development of radiometric methods for determination of enzyme activities of iodothyronine deiodinases: The influence of antidepressant drag fluoxetine on the types 1, 2 and 3 deiodinase activities in the rat brain Pavelka Stanislav Institute of Biochemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague The objectives of the present study were to establish valid assay conditions for measurement of the types 1, 2, and 3 (Dl, D2, and D3, respectively iodothyronine deiodinases (IDs activities, and to use the radiometric enzyme assays especially to follow the effects of antidepressant drug fluoxetine (Prozac on the metabolism of thyroid hormones (TH in the rat. In particular, the effects of subchronic administration of fluoxetine alone and in combination with 3,5,3'-triiodothyronine (T 3 on T 3 production and degradation in the CNS and peripheral tissues were investigated. The newly developed radiometric enzyme assays for IDs, based on the use of preferred l35 I-Iabeled iodothyronines as substrates, TLC separation of radioactive products from the unconsumed substrates, film-less autoradiography of radiochromatograms using storage phosphor screens, and quantification of the separated compounds with the BAS-5000 laser scanner, proved to be very sensitive and rapid and, at the same time, reliable and robust. -29-

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin Vladimíra Kvasnicová Aminokyseliny aminokyseliny přijímáme v potravě ve formě proteinů: důležitá forma organicky vázaného dusíku, který tak může být v těle využit k syntéze dalších

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Klára Truhlářová, FPBT BL 342 Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Laboratoř živočišné biochemie

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková Integrace metabolických drah v organismu Zdeňka Klusáčková Hydrolýza a resorpce základních složek potravy Přehled hlavních metabolických drah Biochemie výživy A) resorpční fáze (přísun živin) glukóza hlavní

Více

Enzymy charakteristika a katalytický účinek

Enzymy charakteristika a katalytický účinek Enzymy charakteristika a katalytický účinek Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek enzymy 28.7.2012 3. ročník čtyřletého G Charakteristika

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Proteiny krevní plazmy SFST - 194 Plazmatické proteiny Proteiny krevní plazmy SFST - 194 zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Vladimíra Kvasnicová Distribuce v tělních tekutinách protein M r (x 10 3 ) intravaskulárně

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy Alice Skoumalová 1. Pentóza fosfátová dráha Přehledné schéma: Pentóza fosfátová dráha (PPP): Probíhá v cytozolu Všechny buňky Dvě části: 1) Oxidační

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA RŮZNÝCH DRUHŮ MASA (drůbeží, rybí) Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NEO-BRONCHOL 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 pastilka obsahuje 15 mg ambroxoli hydrochloridum Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA 4 FÁZE 1. vstup absorpce 2. přenos distribuce 3. metabolické přeměny biotransformace 4. vylučování - exkrece 1.FÁZE ABSORPCE - DS a) inhalací vdechováním - plyny,

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem sp. zn. sukls175449/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička

Více

Izolace nukleových kyselin

Izolace nukleových kyselin Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls193313/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMALIS 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu) Pomocné látky

Více

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin 2 Vladimíra Kvasnicová Odbourávání AMK 1) odstranění aminodusíku z molekuly AMK 2) detoxikace uvolněné aminoskupiny 3) metabolismus uhlíkaté kostry AMK 7 produktů 7 degradačních

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA ČAJŮ Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení antioxidační kapacity vybraných

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

13/sv. 6 CS (80/891/EHS) 65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz Oddělení biochemie - 4. patro pracovna 411 Doporučená literatura kapitoly z biochemie http://neoluxor.cz (10% sleva přes

Více

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII Jana Novotná Hypoxie nedostatek O 2 v krvi (srdeční nebo plicní onemocnění). Plicní hypertenze zvýšení krevního tlaku v plicním cévním řečišti (plicní

Více

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva Jiří Brožík, J. Guyokrma spol. s r.o. Vzhledem k požadavkům trhu, kdy chovatelé vyžadují účinné a rentabilní výrobky

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, vyhodnocení výsledků, diskuse Anotace

Více

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Co je hlavním mechanismem pro odstranění aminoskupiny před odbouráváním většiny aminokyselin: a. oxidativní deaminace b. transaminace c. dehydratace d. působení

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nasic pro děti nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 10 gramů roztoku obsahuje 5 mg xylometazolini hydrochloridum a 500 mg dexpanthenolum.

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE M. Minařík, M. Sotolářová 1), J. Masák 2), A. Čejková 2), M. Pohludka 2), M. Siglová 2), V. Jirků 2), 1) EPS, spol. s

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok Magda Součková. Experimentální část - pokračování

Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok Magda Součková. Experimentální část - pokračování Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok 2009 Magda Součková Experimentální část

Více

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání.

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 2 mg/ml injekční roztok pro kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá( látka: Meloxicamum Pomocné

Více

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot)

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Kapka kapilární krve nanesena na testovací kartičku filtračního papíru a vysušena odběr z prstu ušního lalůčku z patičky (u novorozenců) odběrová

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu Otázka: Enzymy, vitamíny, hormony Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Enzymy, vitamíny, hormony a jejich význam pro biologickou funkci živých organismů Enzymy - látka sloužící jako biokatalyzátory - historie:

Více

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. ENZYMOLOGIE 1 Enzymologie Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. Jak je možné, že buňka dokáže utřídit hrozivou změť chemických procesů, které v ní v každém okamžiku

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Vašatová M., Tichý M. ÚKBD, Fakultní nemocnice Hradec Králové 6.5.2010 Jindřichův Hradec Definice infarktu myokardu

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty Nejširší možnost ochrany Spectron je velmi účinné baktericidní antibiotikum na drůbežích farmách po celém světě. Zcela široké spektrum

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům

Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardalis 2,5 mg/20 mg žvýkací tablety pro psy Cardalis 5 mg/40 mg žvýkací tablety pro psy Cardalis 10 mg/80 mg žvýkací tablety

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

Lenka Fialová kařské biochemie 1. LF UK. Mastné kyseliny (MK) v přírodě více než 100 mastných kyselin. většinou sudý počet uhlíků a lineární řetězec

Lenka Fialová kařské biochemie 1. LF UK. Mastné kyseliny (MK) v přírodě více než 100 mastných kyselin. většinou sudý počet uhlíků a lineární řetězec Mastné kyseliny Charakteristika,třídění,, význam Lenka Fialová Ústav lékal kařské biochemie 1. LF UK Mastné kyseliny (MK) v přírodě více než 100 mastných kyselin většinou sudý počet uhlíků a lineární řetězec

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více