AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA PACI ENTŮ S ALZHEIMEROVO U NEMOCÍ OČIMA JEJICH PEČOVATELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA PACI ENTŮ S ALZHEIMEROVO U NEMOCÍ OČIMA JEJICH PEČOVATELŮ"

Transkript

1 AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA PACI ENTŮ S ALZHEIMEROVO U NEMOCÍ OČIMA JEJICH PEČOVATELŮ P. MARTÍNEK, A. BARTOŠ SO UHRN U paci entů s Alzheimerovo u nemocí (AN) se postupně zhoršuje soběstačnost v běžném životě, a tak vzrůstá závislost na pomoci druhé osoby pečovatele. Pečovatelé 24 paci entů s AN vybrali z nabídky 34 různých aktivit denního života ty položky, které byly u jejich paci entů nejvíce zachované, nejvíce postižené a které nejvíce obtěžovaly pečovatele. So učasně se u paci entů s AN měřila kognitivní výkonnost pomocí testu Mini-Mental State Examinati on (MMSE). Nejméně se choroba dotýkala základních aktivit, zatímco nejvíce postižená byla ori entace v čase. Dezori entace v čase byla rovněž nejvíce obtěžující pro pečovatele paci entů s lehčí demencí (MMSE 18 25), zatímco pečovatelům paci entů s těžším kognitivním deficitem (MMSE 0 17) vadila zejména narušená komunikace. Tyto poznatky moho u být využitelné pro di agnostiku Alzheimerovy nemoci, při soci ální péči o paci enty a k většímu porozumění problémům pečovatelů. KLÍČOVÁ SLOVA Alzheimerova nemoc ADL aktivity denního života zátěž pečovatele funkční deficit demence ABSTRACT Activities of daily living in patients with Alzheimer s disease from the perspective of their caregivers. In patients with Alzheimer s disease (AD) the ability to perform activities of daily living (ADL) deteriorates causing them to become increasingly dependent on their caregivers. 24 caregivers of patients with AD were given a questionnaire on 34 ADL with the task of stating which activities are the most preserved and the most impaired in their patients. They also identified which activity s impairment was the biggest source of burden for caregivers themselves. The global cognitive performance of AD patients was measured using the Mini-Mental State Examination (MMSE). The least impact of the disease was seen in basic ADL, while orientation in time was most affected. Impaired orientation in time was found the most troublesome by the caregivers of patients with milder dementia (MMSE 18 25), while caregivers of patients with more pronounced dementia suffered predominantly from impaired communication. These findings can be useful for the diagnosis of Alzheimer s disease, in social care for patients and provide a better understanding of caregivers burden. KEY WORDS Alzheimer s disease ADL activities of daily living caregiver burden functional impairment dementia ÚVOD Alzheimerova nemoc (AN) bývá nazývána nemocí dvo u lidí. To u druho u osobo u je míněn pečovatel paci enta. Ten trpí jednak samotným faktem nemoci blízkého jedince, ale také nutností pečovat o něj. Přepočteme-li prevalenční údaje z USA [1] podle počtu obyvatel na česko u populaci, lze počet paci entů s AN v České republice odhadno ut asi na 150 tisíc. Většina jich žije ve svém domácím prostředí a pečovateli jso u zejména jejich rodinní příslušníci [2]. Osud paci entů v domácím prostředí se tedy dotýká velkého množství pečovatelů. Ti se musejí potýkat a vyrovnávat s řado u nedostatků v životě paci enta s AN. Syndrom demence v sobě podle definice zahrnuje nedostatky v kognitivních funkcích a aktivitách denního života (Activiti es of Daily Living ADL) [3]. Rozlišují se aktivity základní (basic ADL badl), týkající se sebeobsluhy (např. jedení či chůze), a aktivity instrumentální (instrumental ADL iadl), které umožňují člověku plno u soběstačnost (např. příprava jídla, telefonování, nakládání s penězi, cestování dopravními prostředky) [4]. Nepanuje úplná shoda v tom, které aktivity patří mezi ADL a které nikoli, ani v jejich 186

2 TAB. 1. DOTAZNÍK OBSAHUJÍCÍ 34 AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA KE ZHODNOCENÍ PEČOVATELI, KTERÝ JE MĚL HODNOTIT JAKO ZACHOVALÉ, NEJVÍCE POSTIŽENÉ A NEJVÍCE OBTĚŽUJÍCÍ. 1. příprava jídla (i) 12. udržení moče (b) 24. věnování se koníčkům, hrám (i/k) 2. jedení (b) 13. udržení stolice (b) 25. jízda dopravním prostředkem (i) 3. příprava nápojů (i) 14. pohyblivost (b) 26. samostatné vycházky (i) 4. pití (b) 15. chůze (b) 27. užívání léků (i) 5. oblékání (b) 16. orientace v čase (i/k) 28. péče o domácí mazlíčky (pes, rybičky, ) (i) 6. osobní hygiena (b) 17. orientace v prostoru (i/k) 29. spánek ve správnou dobu (i/k) 7. péče o zuby/protézu (b) 18. komunikace (i/k) 30. rozhodování se, kterou činnost dělat (i/k) 8. používání osobních potřeb 19. telefonování (i) 31. navštěvování známých (s) (brýle, protézy, ) (i) 20. vykonávání domácích prací (i) 32. starost o druhé (s) 9. koupání/sprchování (b) 21. kutilství (i) 33. skupinové aktivity (kostel, kluby) (s) 10. péče o vlastní zevnějšek (b) 22. nakupování (i) 34. čtení knih, časopisů (i/k) 11. používání toalety (b) 23. starání se o finance (i) Za každou položkou je v závorce označena příslušnost ke kategorii ADL: i instrumentální, b základní, i/k na pomezí kognitivních funkcí, s sociální. Toto rozdělení v dotazníku předkládaném pečovatelům uvedeno nebylo. Obr. 1. Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií aktivit denního života v dotazníku. rozdělování do kategori í. V naší studii z iadl ještě vydělujeme aktivity soci ální (soci al ADL sadl návštěvy přátel apod.) a ty, u kterých existuje určitý překryv s kognitivními funkcemi a jejich řazení mezi ADL je nejisté (hraniční ADL rozhodování se, ktero u činnost dělat atd.). Aktivity denního života paci entů s AN lze zjistit buď pohovorem s pečovatelem, nebo pomocí strukturovaných dotazníků. Dotazník ADL nejen poskytne údaje o paci entově soběstačnosti, ale může se stát i zdrojem většího poznání zátěže pečovatele a jejích příčin. Proto nás zajímalo, které části běžného fungování v životě paci entů s AN považují pečovatelé za zachované, za nejvíce postižené a které z postižených oblastí nejvíce obtěžují život pečovatelů. PACI ENTI A METODIKA V poradně pro poruchy paměti AD Centra na Ne urologické klinice FN Královské Vinohrady, 3. LF UK v Praze byl 28 pečovatelům ambulantních paci entů s klinicky pravděpodobno u AN [3] předložen k vyplnění dotazník obsahující 34 různých aktivit denního života, které byly vybrány z mezinárodních dotazníků a z dalších zdrojů. Položky zahrnovaly aktivity základní, instrumentální, soci ální a aktivity na pomezí s kognitivními funkcemi. Dotazník i s rozdělením na tyto kategori e aktivit je uveden v tab. 1, poměrné zasto upení kategori í ADL v dotazníku zobrazuje obr. 1. Každý pečovatel měl za úkol označit všechny aktivity, které jso u u paci enta zachovány jako dříve, dále vybrat tři až pět aktivit, které jso u u nemocného nejvíce postiženy, a 3 až 5 aktivit, jejichž nedostatečné vykonávání paci entem se v největší míře dotýkalo pečovatele a obtěžovalo ho (tab. 1, obr. 1). Paci entovi byl mezitím proveden krátký test kognitivních funkcí Mini- Mental State Examinati on (MMSE) [5]. Paci enti schopní podpisu a všichni pečovatelé paci entů podepsali informovaný so uhlas se zařazením do studi e. Projekt byl schválen Eticko u komisí 3. LF UK. Ukázalo se, že pečovatelé většino u nedodrželi stanovený limit 3 5 označení u nejvíce postižených a někdy ani u nejvíce obtěžujících aktivit. Jejich častým argumentem bylo, že výběr nelze omezit na pět nejvíce porušených aktivit, protože mnoho dalších je postiženo do stejné míry. Rovněž jsme zjistili, že tento úkol je pro pečovatele obtížný, protože vyžaduje náročné stratifikační operace: projít celý seznam, vybrat postižené aktivity a z nich určit 3 5, které jso u u paci enta narušeny nejvíce. Při označování aktivit, jejichž postižení u jejich blízkého je pro pečovatele nejvíce obtěžující, bylo dodržení limitu 5 položek podle pečovatelů snazší. Z následného vyhodnocování byly vyřazeny čtyři chybně vyplněné dotazníky. 187

3 TAB. 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ. Celá skupina Pacienti s těžším Pacienti s lehčím kognitivním postižením kognitivním postižením počet pacientů věk (průměr ± SD) 74 ± 8,6 71 ± 10,9 77 ± 3,5 podíl žen 75 % 75 % 75 % doba vzdělání (roky) 13 ± 2,6 12 ± 1,6 13 ± 3,4 skóre MMSE 16 ± 5,7 12 ± 5,1 20 ± 2,4 Údaje jsou vyjádřeny ve formátu průměr ± směrodatná odchylka, není-li uvedeno jinak. MMSE Mini-Mental State Examination TAB. 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PEČUJÍCÍCH O PACIENTY S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ. Celá skupina Pečovatelé pacientů s těžším Pečovatelé pacientů s lehčím kognitivním postižením kognitviním postižením věk (průměr ± SD) 61 ± 13,6 57 ± 13,4 65 ± 13,1 podíl žen 58 % 66 % 50 % nejčastější vztah k pacientovi dcera 33 % dcera 42 % manžel 33 % druhý nejčastější vztah manžel či manželka, manželka 25 % dcera či manželka, k pacientovi každý 25 % každý 25 % Obr. 2. Nejvíce zachované aktivity pacientů s Alzheimerovou nemocí podle pečovatelů. V levé části obrázku je hodnocení hůře kognitivně postižených pacientů (MMSE 0 17, tmavší barvou), v pravé části obrázku je hodnocení pacientů s lehčím kognitivním postižením (MMSE 18 25, světlejší barvou). V každé podskupině odpovídalo vždy 12 pečovatelů. Dolní měřítko ukazuje počet pečovatelů v každé podskupině, kteří označili položku jako nejvíce zachovanou. Celkový počet pečovatelů, kteří označili příslušnou aktivitu, je vždy uveden vpravo vedle pruhu. Celkový počet správně vyplněných dotazníků byl 24. Podle medi ánu MMSE byli paci enti rozděleni na podskupinu s těžším kognitivním postižením (0 17 bodů) a na podskupinu paci entů, u kterých byly kognitivní funkce na rušeny méně (18 25 bodů). V celém so uboru a v obo u podskupinách jsme zaznamenávali četnost označení každé aktivity Obr. 3. Nejvíce postižené aktivity pacientů s Alzheimerovou nemocí podle pečovatelů. Uspořádání obrázku je podobné jako u obr. 2. denního života pečovateli v každém ze tří kritéri í (nejvíce zachované, nejvíce postižené, nejvíce obtěžující). VÝSLEDKY Základní charakteristiky so uborů paci entů a pečovatelů jso u uvedeny v tab. 2 a 3. Nejčastěji označené aktivity pro každé kritéri um jso u uvedeny na obr Pečovatelé uváděli jako nejvíce zachované základní aktivity denního života, jako je příjem stravy a tekutin, vyměšovací funkce či položky spojené s vylučováním (obr. 2). Naopak nejvíce paci entů (2/ 3 16 z 24) mělo podle pečovatelů problémy s ori entací v čase, 188

4 Obr. 4. Aktivity, jejichž postižení u pacienta je pro pečovatele nejvíce obtěžující. Uspořádání obrázku je podobné jako u obr. 2. polovina měla problémy spravovat finance (obr. 3). Z postižených činností paci enta pečovatelům nejvíce vadila časová dezori entace, o něco méně problémy s komunikací (obr. 4). Pečovatelé paci entů s lehčím kognitivním postižením (MMSE 18 25) označili jako neporušené aktivity so uvisející s příjmem potravy a vylučováním, ale také oblékání a přípravu nápojů (obr. 2). Nejhůře na tom podle nich paci enti byli s ori entací v čase, staráním se o finance a chůzí (obr. 3). Pečovatele v této podskupině nejvíce obtěžovala paci entova dezori entace v čase (obr. 4). U hůře kognitivně postižených paci entů (MMSE 0 17) hodnotili pečovatelé jako zachované zejména ty aktivity, které mají vztah k hybnosti a vylučování (obr. 2), zatímco nejvíce postižena byla podle nich ori entace v čase spolu se čtením knih a časopisů (obr. 3). Pečovatele těchto paci entů nejvíce trápila narušená komunikace (obr. 4). Na obr. 5a c je znázorněna četnost všech 4 kategori í aktivit (badl, iadl, sadl a hraniční ADL) označených pečova- Obr. 5a. Relativní četnost označení různých kategorií ADL pečovateli jako nejvíce zachovaných (N = 365 označení). Obr. 5b. Relativní četnost označení různých kategorií ADL pečovateli jako nejvíce postižených (N = 161 označení). Obr. 5c. Relativní četnost označení různých kategorií ADL pečovateli jako nejvíce obtěžujících (N = 71 označení). Obr. 5 a c. Podíl označení všech položek příslušejících do kategori e ADL (např. pro zachované iadl = x1) ve všech 24 dotaznících na celkovém počtu označení všech položek ve všech 24 dotaznících (pro zachované aktivity = n1) vztažený k procentuálnímu zasto upení položek téže kategori e v dotazníku (pro iadl = xproc., srov. obr. 1). Výsledkem je četnost označení kategori e ADL v dotaznících korigovaná na procentuální zasto upení kategori e v dotazníku. Korekce je nutná vzhledem k různému počtu položek příslušejících k dané kategorii ADL. Tedy například pro nejvíce zachované aktivity typu iadl je výsledná hodnota (x1/ n1)/ xproc. Analýzy byly provedeny pro nejvíce zachované (5a), postižené (5b) a obtěžující aktivity (5c). Slo upce nad úrovní 1,0 tedy ukazují, že kategori e aktivit má podíl na označeních pečovateli větší než podíl na položkách v dotazníku, slo upce pod to uto úrovní značí opak. Čím delší je slo upec, tím je tato skutečnost výraznější. 189

5 teli za zachované, nejvíce postižené či obtěžující se zohledněním zasto upení kategori í v dotazníku. Z obrázků 5a c je patrné, že nejvíce jso u zachovány aktivity základní. Nejvíce postižené jso u aktivity hraničící s kognitivními funkcemi a instrumentální aktivity. Z těchto 2 tříd zároveň pocházejí i ty aktivity, jejichž postižení v největší míře obtěžuje pečovatele. DISKUZE AKTIVITY, JEJICHŽ NARUŠENÍ BYLO PRO PEČOVATELE NEJVÍCE OBTĚŽUJÍCÍ Ukázalo se, že většinu pečovatelů nejvíce obtěžovala časová dezori entace paci entů. Ori entovat se v čase klade vysoké nároky na kognitivní funkce (především na paměť), a tato schopnost je tedy citlivá u demence. Proto nás její postižení nepřekvapuje. Časová dezori entace paci enta může být pro pečovatele nepříjemná z mnoha důvodů. Paci ent nemůže samostatně vykonávat činnosti spojené s určito u míro u plánování (např. pravidelné užívání léků, dodržování termínů schůzek a někdy i samostatné cestování, ačkoli ori entace v prostoru může být neporušená). Pečovatele také unavuje paci entovo časté vyptávání se na běžné časové údaje. Pravděpodobně se tak děje do té doby, než se u paci enta rozvine nemoc natolik, že mu je již jeho časová dezori entace lhostejná (apati e), nebo se na čas není schopen zeptat (afázi e). Postižení časové ori entace je jevem, který nejvíce vadí pečovatelům kognitivně méně postižených paci entů. Pro pečovatele paci entů s více vyjádřeno u demencí jso u obtěžující spíše jiné nedostatky (obr. 4). Právě u paci entů s pokročilejší demencí je však dezori entace v čase výraznější (obr. 3). Proč pečovatelům paci entů s větším kognitivním postižením i přes těžší časovo u dezori entaci více vadí porušení jiných aktivit? Vysvětlením by mohlo být pečovatelovo vyrovnání se s nutností ne ustálé péče o aktivity vyžadující plánování, či apati e a afázi e nastupující v pozdějších stadi ích nemoci (a tím menší zatěžování otázkami na časové údaje). Rovněž se může obtěžující charakter časové dezori entace dostávat do pozadí kvůli ještě negativněji vnímaným postižením (např. narušení komunikace). Dalším příznakem, který pečovatelé nejhůře nesli, bylo narušení komunikace. Zde panuje výrazná asymetri e mezi podskupino u více a méně kognitivně postižených paci entů. Problém s komunikací označila za nejvíce obtěžující téměř polovina pečovatelů paci entů s horším kognitivním výkonem (MMSE 0 17), a tím se zde dostal na první místo (obr. 4). U podskupiny paci entů s lehčí demencí (MMSE 18 25) označil tuto položku jen jeden pečovatel z 12. Porušená komunikace patří také mezi nejčastěji postižené položky, a to opět zejména v podskupině kognitivně více porušených paci entů. Komunikace s paci entem se tedy pro pečovatele stane hlavním problémem až s postupem času. Pod pojmem narušená komunikace si moho u pečovatelé představovat různé obsahy. Moho u mít na mysli špatné porozumění a/ nebo vyjadřování, menší vůli k zahájení hovoru, zapomínání toho, co bylo řečeno či behavi orální problémy (slovní agresi apod). Bylo by užitečné tento fenomén blíže prozko umat. To by mohla učinit studi e zaměřená specificky na problém narušené komunikace. Nabízí se vysvětlení, že hlavním podkladem je afázi e, která je charakteristickým příznakem AN. Afázi e se objevuje většino u až po nástupu časové dezori entace a má ke komunikaci těsný vztah. Když je komunikace narušená, pečovatel je nucen nacházet jiné způsoby dorozumívání. Není však již možné komunikovat na původní úrovni, a tak pečovatel ztrácí kontakt s paci entem. To je zvláště bolestné, protože pečovatel (v naší studii jím byl v 50 % případů partner) očekává uspokojivo u úroveň vztahu, vděk či alespoň minimální slovní komunikaci (častým steskem pečovatelů je tolik o něj pečuji a ani si s ním nemohu popovídat ). NEJVÍCE POSTIŽENÉ AKTIVITY Mezi nejvíce postiženými aktivitami jso u obzvláště zajímavé ty, které vykazují výrazno u asymetrii. Výhradně u skupiny paci entů s větším kognitivním postižením vnímali pečovatelé jako velmi postižené čtení knih a časopisů. To může znamenat, že paci enti přestávají mít o čtení či o volnočasové aktivity obecně zájem, nebo z nějakého důvodu nejso u schopni číst či si z četby něco odnést. Protože asymetrické postižení vidíme rovněž ve věnování se koníčkům a hrám, je pravděpodobnější vliv apati e a až následně snad afázi e. Nepochybně se sem promítá i časté postižení zraku ve stáří. Zajímavé je, že polovina pečovatelů patřících k paci entům s lehčí demencí uvedla jako nejvíce postiženo u chůzi paci enta a téměř stejný počet i pohyblivost. Ve druhé podskupině naopak patřily tyto aktivity mezi nejvíce zachovalé. Neodpovídá to očekávanému vzorci postižení u AN, kdy narušená chůze a mobilita mezi časné projevy nemoci nepatří [6]. Z těchto důvodů jsme provedli hlubší analýzu dat od šestice paci entů, kterých se postižení chůze týkalo. Zjistili jsme, že polovina z nich byla v době našeho výzkumu před či po operaci klo ubu na dolní končetině, jeden z pečovatelů poskytl nesprávné údaje, u dalších dvo u jsme nezjistili žádno u příčinu. Tyto nesrovnalosti dokumentují to, že otázka ohledně chůze paci enta, obvyklá v mnoha dotaznících aktivit denního života, není pro účely hodnocení ambulantních paci entů s AN vhodná. VZTAH NEJVÍCE POSTIŽENÝCH A NEJVÍCE OBTĚŽUJÍCÍCH AKTIVIT Pečovatel musí nahrazovat chybějící schopnosti nemocného, aby doplnil deficit. To je u různých aktivit různě náročný úkol. Nejde jen o fyzicko u námahu. Ale nejde ani po uze o nahrazování, protože kupříkladu narušená komunikace není nepříjemná po uze kvůli nutnosti nahradit deficit. Odrazem této skutečnosti je, že seznam nejvíce postižených a nejvíce obtěžujících položek se do značné míry liší. Například komunikace je u hůře kognitivně postižených paci entů porušená do stejné míry jako starání se o finance (obr. 3). Narušená komunikace je však pro pečovatele této podskupiny paci entů nepoměrně více obtěžující (obr. 4). Potíže se staráním se o finance jso u 190

6 zde mezi nejvíce obtěžujícími po uze pro jednoho pečovatele. Přitom se jedná o veliký problém. Paci ent někdy může učinit nesprávné finanční rozhodnutí s nepříjemnými důsledky. Rovněž je většino u nutné vyřizovat za něj velko u část transakcí, často i nakupovat. Je tedy třeba věnovat pozornost nejen nejvíce postiženým aktivitám, ale také jejich subjektivnímu významu pro pečovatele. To so uvisí s otázko u, zda se můžeme spolehno ut na označení postižených aktivit pečovatelem. Je možné, že pečovatelé hodnotí aktivitu jako nejvíce postiženo u podle toho, nakolik je pro ně obtěžující. Potom by nešlo některá data objektivizovat, nezávislé pozorování by totiž označilo za porušené jiné ADL než výpověď pečovatele. Ten je zaměřen na aktivity, jejichž postižení u paci enta se ho bezprostředně dotýká. Toto vysvětlení se nabízí například u časové ori entace, která je podle pečovatelů jak nejvíce postižená, tak nejvíce obtěžující. Při celkovém porovnání obrázků 3 a 4 ale vidíme, že nejvíce postižené a nejvíce obtěžující aktivity jso u dosti rozdílné. Z toho lze uso udit, že pečovatel je schopen tyto věci od sebe odlišovat. Ačkoli jistá míra subjektivity v hodnocení ADL pečovatelem je nevyhnutelná, jso u výsledky zřejmě do značné míry ovlivněny objektivním náhledem. ZACHOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH AKTIVIT Pečovatelé v našem výzkumu potvrdili, že u paci entů s AN jso u po dlo uho u dobu dobře zachovány aktivity základní. Mezi kognitivně méně a kognitivně více postiženými paci enty v tomto ohledu nebyly zjištěny velké odlišnosti. Je známo, že základní aktivity jso u po dlo uho u dobu trvání nemoci dobře zachovány [6]. Přesto nás překvapila vysoká míra jejich zachování i ve skupině hůře kognitivně postižených. ZKO UMANÝ SO UBOR Interpretaci výsledků nelze oddělit od popisu charakteristik paci entů i pečovatelů (tab. 2, tab. 3). Ve zko umaném vzorku tvořily ženy 3/ 4 postižených AN, což je v so uladu s poznatkem, že kvůli vyšší střední délce života tato nemoc postihuje ženy častěji než muže [7]. Ženy byly častějšími pečovateli než muži. O paci enty pečovali jejich partneři nebo děti, a to ve stejném poměru. Nejčastějším pečovatelem byla dcera paci enta (33 %). Určitým omezením hodnoty našich zjištění je velikost so uboru, takže z výsledků nelze činit zobecnitelné závěry. Na druho u stranu byly předmětem studi e dotazníky vyplněné pečovateli paci entů s AN určenými přísnými mezinárodními kritérii [3]. Podrobná ne urozobrazovací vyšetření MRI a SPECT (Single Photon Emissi on Computed Tomography jednofotonová emisní počítačová tomografi e) mozku zajišťovala homogenitu so uboru paci entů s AN, takže paci enti se so učasně zjištěno u vaskulární složko u byli vylo učeni z konečného hodnocení. HODNOCENÍ ADL V KLINICKÉ PRAXI Naše práce ukazuje, nakolik zatěžující je pro pečovatele porušení různých aktivit u paci entů s AN. Pokud lékař stanovuje pomocí strukturovaného dotazníku paci entovy aktivity, může s těmito znalostmi odhadno ut i zátěž pečovatele vyplývající z paci entovy nesoběstačnosti. Důvodů pravidelného hodnocení ADL pomocí dotazníků je však více. Pomocí ADL se odlišuje mírná kognitivní porucha od AN [8]. Dotazníky rovněž umožňují kvantifikaci a sledování progrese onemocnění včetně sdružené symptomatiky, předpovídají instituci onalizaci a zvýšené riziko úmrtí paci enta [9]. Pečovateli, který dotazník vyplňuje, poskytne možnost sebereflexe ohledně nutnosti nebo zbytnosti pomoci. Závislost ve vykonávání ADL na pečujících osobách je hlavní faktor zhoršující kvalitu života paci entů s demencí [10]. Z dostupných dotazníků ADL lze pro paci enty s AN doporučit FAQ (Functi onal Activiti es Questi onnaire dotazník funkčního stavu) [11], na některých pracovištích se po užívá IADL (Instrumental Activities of Daily Living Scale Lawtonova škála instrumentálních aktivit denního života [4]. INTERVENCE A PODPORA PEČOVATELE Aktivity denního života paci entů s AN lze dočasně uchránit před zhoršováním pomocí inhibitorů acetylcholinesterázy. U rivastigminu byl dokonce prokázán přímý efekt na jejich zlepšení [12]. Kromě farmakologické léčby potřebují paci enti a jejich rodinní příslušníci psychicko u oporu a dostatek informací [2]. Pečovatele i paci enty je nutné mimo jiné dostatečně po učit o podstatě a průběhu onemocnění a možnostech intervence. Se zhoršujícími se ADL postupně získává paci ent nárok na státní příspěvek na péči. Pečovateli je možné doporučit příručky o péči [13]. Dále by měli být informováni o možnosti respitní péče (tj. ponechání paci enta v denním staci onáři, kde je o něj postaráno, zatímco si pečovatel může odpočino ut či vyřizovat potřebné věci) [2]. Pro pečující existují také svépomocné skupiny a psychologická pomoc. Další informace a podporu může pečujícímu poskytno ut některá z poboček České alzheimerovské společnosti či stránky této společnosti Hojné informace pro pečovatele obsahuje portál Zátěž pečovatelů paci entů s Alzheimerovo u nemocí je značná. Proto je třeba věnovat i jim kvalitní péči, jako u si právem zasluhují. Práce byla podpořena projekty MŠMT ČR 1M0517 a VZ MZČR MZ0PCP2005. LITERATURA 1. Hebert LE, Scherr PA, Bi eni as JL et al. Alzheimer dise ase in the U.S. populati on: prevalence estimates using the 2000 census. Arch Ne urol 2003; 60(8): Holmerová I, Rokosová M, Vaňková H. Kvalita péče o paci enty s demencí aneb co potřebují paci enti a jejich rodinní příslušníci. Čes Ger Rev 2006; 4(2): McKhann G, Drachman D, Folstein M et al. Clinical di agnosis of Alzheimer s dise ase: report of the NINCDS ADRDA Work Gro up under the a uspices of Department of He alth and Human Services Task Force on Alzheimer s Dise ase. Ne urology 1984; 34(7):

7 4. Kalvach Z. Hodnocení soběstačnosti a výkonnosti. In: Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R et al (eds). Geri atri e a gerontologi e. Praha: Grada Publishing 2004: Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini- mental state. A practical method for grading the cognitive state of pati ents for the clinici an. J Psychi atr Res 1975; 12(3): Njegovan V, Hing MM, Mitchell SL et al. The hi erarchy of functi onal loss associ ated with cognitive decline in older persons. J Gerontol A Bi ol Sci Med Sci 2001; 56(10): M638 M Hebert LE, Scherr PA, McCann JJ et al. Is the risk of developing Alzheimer s dise ase gre ater for women than for men? Am J Epidemi ol 2001; 153(2): Fari as ST, Mungas D, Reed BR et al. MCI is associ ated with deficits in everyday functi oning. Alzheimer Dis Assoc Disord 2006; 20(4): Bucks RS, Haworth J. Bristol Activiti es of Daily Living Scale: a critical evalu ati on. Expert Rev Ne urotherape utic 2002; 2(5): Andersen CK, Wittrup- Jensen KU, Lolk A et al. Ability to perform activiti es of daily living is the main factor affecting qu ality of life in pati ents with dementi a. He alth Qu al Life Outcomes 2004; 2: Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O et al. Dotazník funkčního stavu FAQ- CZ česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit paci entů s Alzheimerovo u nemocí. Psychi at pro Praxi, 2008; 9(1): Pidrman V. Demence její klinika a praxe. Čes Ger Rev 2003; 2: Zgola JM. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada doručeno do redakce přijato k publikaci MUC. PAVEL MARTÍNEK AS. MUDR. ALEŠ BARTOŠ, PH.D. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA NEUROLOGICKÁ KLINIKA FNKV AD CENTRUM, PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA MUC. PAVEL MARTÍNEK (1985) Studuje čtvrtým rokem obor všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK v Praze s výbornými studijními výsledky. V rámci studentské vědecké činnosti se zabývá aktivitami denního života pacientů s Alzheimerovou nemocí. Tato oblast nebyla v českém prostředí doposud podrobněji studována. Téma aktivit pacientů s AN zaujalo na fakultní konferenci v r Vítězstvím na této konferenci postoupil do celostátního kola (společného pro Českou a Slovenskou republiku), kde získal 2. místo, a rovněž do soutěže o prestižní ocenění Cena za lékařství (Prix de Medecine), kde získal 3. místo. Jeho školitelem je as. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., vedoucí klinické části AD Centra při Neurologické klinice FNKV a Psychiatrickém centru Praha. 192

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3.

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Jak najít hranice mezi stárnutím a Alzheimerovou nemocí? Bartoš, Raisová:

Více

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Dotazníky k hodnocení soběsta stačnosti pacientů s Alzheimerovou nemocí MUDr. Aleš BARTOŠ,, PhD. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Osnova 1) aktivity denního života (zkratka ADL)

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Výše příspěvku na péči u seni orů se syndromem demence

Výše příspěvku na péči u seni orů se syndromem demence Výše příspěvku na péči u seni orů se syndromem M. Hermanová So uhrn Zákon č. 108/ 2006 Sb., o soci álních službách, upravuje podmínky poskytování pomoci podpory fyzickým osobám v nepříznivé soci ální situ

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015 Jak hodnotit závěr neuropsychologického vyšetření Takto ne! Kognitivní výkon v pásmu podprůměru. IQ 90. neodpovídá premorbidním možnostem pacienta.. pravděpodobný organicky podmíněný kognitivní deficit.

Více

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Mild cognitive impairment -benigní stařecká zapomnětlivost lehká porucha kognitivních funkcí subjektivně pociťovaná i objektivně měřitelná nedosahuje stupně demence

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.. 2 33 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její

Více

Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí

Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Úvod DFK mapuje pragmatickou

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

PRŮVODCE ADMINISTRACÍ TESTŮ

PRŮVODCE ADMINISTRACÍ TESTŮ AKTUALIZOVÁNO 14.1.2009 změny jsou označené hvězdičkou PRŮVODCE ADMINISTRACÍ TESTŮ projekt DNY PAMĚTI 1 DOTAZNÍKY: Skrínink pomocí testu ACE-R a dalších doprovodných dotazníků: Osobní dotazník vyšetřovaného

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Úvod do neuropsychologie

Úvod do neuropsychologie Úvod do neuropsychologie Martin Vyhnálek Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých UK, 2. lékařské fakulty a FN Motol Neuropsychologické vyšetření Screeningové vyšetření lékař MMSE,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Základy klinické neuropsychologie

Základy klinické neuropsychologie Základy klinické neuropsychologie Tomáš Nikolai 1. Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze. 2. Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Neuropsychologie

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Terapie Alzheimerovy nemoci

Terapie Alzheimerovy nemoci Terapie Alzheimerovy nemoci současnost a pohledy do budoucna Robert Rusina Neurologická klinika IPVZ Fakultní Thomayerova nemocnice Praha Postupy a naděje v poslední dekádě Nefarmakologické postupy Memory

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Občané o životní úrovni

Občané o životní úrovni TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni Technické parametry

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 31 Souhrn Činnost logopedických pracovišť v ČR Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Národní ústav duševního zdraví, NÚDZ, Klecany Poradna pro poruchy

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Neurologická klinika Pavel Martínek Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Assessment of activities of daily living in

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči

Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči Iva Holmerová Předsedkyně Alzheimer Europe Gerontologické centrum a UK FHS CELLO INTERDEM Dnešní sdělení k demenci a dlouhodobé péči (demence jako průbířský

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Základní buněčné a fyziologické mechanismy paměti. MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol

Základní buněčné a fyziologické mechanismy paměti. MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol Základní buněčné a fyziologické mechanismy paměti MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol Poradna pro poruchy paměti FN Motol SYNDROM DEMENCE poškození paměti + jeden další příznak:

Více

Gerontopsychiatrické kazuistiky - intrakraniální tumory

Gerontopsychiatrické kazuistiky - intrakraniální tumory Gerontopsychiatrické kazuistiky - intrakraniální tumory Vanda Franková 1, Ivana Horská 1, Jan Kastner 2 1 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, 2 Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Brno, říjen 2016 Kazuistika

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

ria pro Alzheimerovu nemoc v podmínk AD Centrum

ria pro Alzheimerovu nemoc v podmínk AD Centrum Stará a nová diagnostická kritéria ria pro Alzheimerovu nemoc v podmínk nkách ČR Aleš Bartoš AD Centrum AD Centrum Psychiatrické centrum Praha Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika FNKV, 3.

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí

Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí Kateřina Táborská 1, Monika Hartmanová 1, Jan Laczó 2,3 KNME UK 2.LF a FN Motol Praha 1 Kognitivní centrum - Neurologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem 1.0 Titulní strana Diabetická asociace České republiky Závěrečná zpráva pilotního projektu Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem Zdůvodnění zprávy: Zkoušející nebo koordinující zkoušející:

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace PhDr. Martin Loučka, PhD. Centrum paliativní péče, Praha Oddělení lékařské psychologie, 3.LF UK Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 1. 11. 2016

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 2měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Burden of incapacity for work in asthma patients EVA SIXTOVÁ Oddělení metodiky a kontroly posuzování ZS, Česká správa sociálního zabezpečení SOUHRN

Více

Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II

Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II Tomandl J. Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II PRINCIPY TVORBY PROSTŘEDÍ PRO OSOBY S PARKINSONOVOU NEMOCÍ 1.11.2016 Praha I. podnět PODNĚT podněty vzešly od samotných pacientů s diagnostikovanou

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec Stáří by mělo být zdravé MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec STÁŘÍ je přirozená etapa života Senioři v ČR 1 400 tis.seniorů v ČR 3 5% potřebuje péči v institucích 300 tis.nesoběstačných v IADL 100 tis.nesoběstačných

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12 7. 10. 2013 Logopedie v Olomouckém kraji v roce 2012 Speech therapy in the Olomoucký

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 28. 8. 2014 12 Souhrn Logopedie v Moravskoslezském kraji v roce 2013 Speech therapy

Více

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Jiří Lukavský Psychiatrické centrum Praha, Psychologický ústav AV ČR, Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha stepankova@pcp.lf3.cuni.cz

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 5. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více