Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře"

Transkript

1 Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

2 Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků z různých materiálů - prezentace výrobků a aktivit formou výstav a vystoupení před rodiči - spojení pracovních činností s řemeslnou výrobou, tematické rozdělení podle řemesel (motivace k volbě povolání) - dokumentování aktivit fotoalba, fotokniha, CD, internetové stránky - zajištění exkurzí do firem - hodnocení a sebehodnocení (vyuţití portfolia) - konference pro učitele z jiných škol příklady dobré praxe Na realizaci klíčové aktivity Řemesla se budou podílet vyučující I. stupně ve 4. a 5. ročníku ve spolupráci s hlavní manaţerkou. Učitelé budou připravovat a následně realizovat činnosti pro ţáky, zejména v předmětu Pracovní činnosti v rámci oblasti Svět práce. Ve 4. ročníku se budou ţáci seznamovat s běţnými řemesly, v 5. ročníku bude kladen důraz na výrobky z různých materiálů. Ve spolupráci se Střední školou stavební v Jihlavě bude moţné, aby si ţáci některá řemesla sami vyzkoušeli. Studenti střední školy připraví pro naše ţáky polotovary, které budou ţáci dokončovat a sestavovat v hotové výrobky. Tím zajistíme, ţe ţáci vyrobí v krátkém čase výrobek, který bude mít určitou hodnotu a praktické vyuţití (stojánek na tuţky, brousítko, krmítko, podloţka pod hrnec, obrázek na zeď, větrník, lodičky, přívěsky, ). Zároveň se naučí pracovat s vhodným nářadím a pouţívat různé techniky, které budou moci později uplatňovat v praxi. Předpřipravené výrobky budou přiměřené věku a schopnostem ţáků. Hotové výrobky budou ţáky motivovat k dalšímu zájmu o praktické činnosti. Výrobky budou vystavovány v prostorách školy. Dokumentace jednotlivých činností projektu bude umístěna na internetových stránkách školy. Rodiče se budou moci zúčastnit výstavy, případně prezentace výrobků a výsledků práce svých dětí. Pro ţáky budou zajištěny exkurze do podniků a firem v Jihlavě, případně v dalších místech kraje Vysočina. Učitelé se budou vzdělávat v oblastech vztahujících se k pracovním činnostem, volbě povolání a vyuţívání informačních technologií. Časový harmonogram 1 7/2011 příprava metodických listů, pilotní ověřování některých postupů 8/2011 dokončení příprav na aktivity se ţáky 9/2011 5/2012 realizace aktivit se ţáky 6/2012 hodnocení klíčové aktivity Náklady na aktivitu Osobní náklady na inovaci ŠVP v oblasti Svět práce. V rámci dohod budou učitelé vykazovat hodiny, které budou spojeny s přípravou aktivit pro ţáky: - vedoucí aktivity - hlavní manaţerka - čtyři členové týmu Zařízení: - jeden notebook pro vedoucí aktivity - digitální fotoaparát k dokumentaci výrobků a činností - stavebnice k zajištění aktivní výuky

3 - nářadí a materiál do dílny (kleště, řezáky, štětce, štípačky, měřítka, dlátka, nůţky na plech, hřebíky, šroubky, modurit, fólie, látky, drátky, kůţe, sklíčka, barvy, laky, profily, plech, sololit, ) - literatura k čerpání inspirace pro pracovní činnosti Sluţby: - školení učitelů (odborný kurz k pracovním činnostem, společná školení NIDV volba povolání, prezentace, školení na PC - pravidla prezentace a úpravy textů, individuální vzdělávání k rozvoji klíčových kompetencí učitelů) - dva pracovní výjezdy celého realizačního týmu (k zahájení a organizaci projektu, k dokončení výstupů a hodnocení projektu) - čtyři exkurze do firem v rámci kraje Vysočina (např. ekofarma, sklárny, truhlářská dílna, skanzen Veselý Kopec) kusů polotovarů pro ţáky 4. a 5. ročníku do pracovních činností - vytištění metodických listů - zhotovení fotografií a fotoknihy

4 Klíčová aktivita č. 2 Svět práce V rámci aktivity budou realizovány se žáky 6., 7. a 9. ročníku tyto činnosti: - příprava na Pracovní činnosti v 6. a 9. ročníku (zhotovování a upravování výrobků z různých materiálů) - prezentace výrobků a aktivit formou výstav - vytvoření metodických listů - spojení pracovních činností s řemeslnou výrobou (motivace k volbě povolání) - dokumentování aktivit fotoalba, fotokniha, CD, internetové stránky - zajištění exkurzí pro ţáky 6., 7. a 9. ročníků - příprava na hodnocení a sebehodnocení (vyuţití portfolia) - konference pro učitele z jiných škol příklady dobré praxe Na realizaci klíčové aktivity Svět práce se budou podílet vyučující II. stupně v 6. a 9. ročníku ve spolupráci s hlavní manaţerkou. Učitelé budou připravovat a následně realizovat činnosti se ţáky v oblasti Svět práce. V 6. ročníku se budou ţáci učit opracovávat dřevo, kov i plasty, dokončovat budou polotovary připravené učni Střední školy stavební v Jihlavě. V 9. ročníku, v předmětu Svět práce i ve volitelných Pracovních činnostech se budou ţáci zabývat náročnějšími výrobky, důraz bude kladen na jejich estetické dokončení, funkčnost a správný popis výroby. Také v tomto ročníku vyuţijeme sluţeb výše zmíněné střední školy. Ve spolupráci i s dalšími středními školami v Jihlavě bude ţákům umoţněno zpracovat alespoň jeden výrobek v odborných dílnách. Zde jim také učni předvedou práci na speciálních strojích. Dokumentace jednotlivých činností projektu bude umístěna na internetových stránkách školy. Pro ţáky budou zajištěny exkurze do podniků a firem v Jihlavě, případně v dalších místech kraje Vysočina. Učitelé se budou vzdělávat v oblastech vztahujících se k pracovním činnostem, volbě povolání a vyuţívání informačních technologií. Časový harmonogram 1-7/2011 příprava metodických listů, vybavení dílny, pilotní ověřování některých postupů 8/2011 dokončení příprav na aktivit pro ţáky 9/ /2012 příprava realizace aktivit se ţáky 6/2012 hodnocení klíčové aktivity Náklady na aktivitu Osobní náklady na inovaci ŠVP v oblasti Svět práce. Veškeré osobní náklady jsou čerpány na aktivity spojené s přípravou metodických listů, přípravou na realizaci aktivit pro ţáky a hodnocením jednotlivých výstupů. V klíčové aktivitě jsou zapojeni: - vedoucí aktivity - hlavní manaţerka - 1 člen týmu Zařízení k zajištění aktivit: - notebook pro vedoucí aktivity

5 - nářadí a materiál do dílny (konzultace s odbornými učiteli Střední školy stavební v Jihlavě) - literatura k čerpání inspirace pro Pracovní činnosti Sluţby k zajištění aktivit: - školení učitelů (odborný kurz k Pracovním činnostem, společná školení NIDV volba povolání, prezentace, školení na PC - pravidla prezentace a úpravy textů, individuální vzdělávání k rozvoji klíčových kompetencí učitelů) - 2 pracovní výjezdy celého realizačního týmu (k zahájení a organizaci projektu, k dokončení výstupů a hodnocení projektu) - 3 exkurze pro ţáky do firem v rámci kraje Vysočina kusů polotovarů pro ţáky 6. a 9. ročníku do Pracovních činností - vytištění metodických listů - zhotovení fotografií a fotoknihy

6 Klíčová aktivita č. 3 Moje kariéra V rámci klíčové aktivity Moje kariéra budou realizovány činnosti, které budou zejména rozvíjet klíčové kompetence k učení, sociální a k řešení problémů. Tato aktivita je rozčleněna na čtyři ročníkové projekty posilující kompetence spojené s volbou povolání. Tím, ţe jednotlivé projekty budou realizovány formou elektronické prezentace, je rozvíjena schopnost práce s ICT. U kaţdého ročníkového projektu bude poţadována jeho prezentace a anotace, případně stručné shrnutí některé části v cizím jazyce (anglickém nebo německém). Při kladení poţadavků na zpracování projektu budou zohledňovány individuální schopnosti jednotlivých ţáků. Při tvorbě elektronické verze budou ţáci spolupracovat s vyučujícím informatiky. Učitelé českého jazyka a cizích jazyků budou vhodně do výuky zařazovat např. popis činnosti, výtah a slovní zásobu konverzačního tématu týkajícího se osobnosti, zájmů a povolání. Ţáci budou s učiteli konzultovat svoje přípravy i výstupy projektu. Ročníkový projekt pro ţáky 6. tříd - Já a svět práce kolem mě V předmětech Výchova ke zdraví a Výchova k občanství se ţáci zabývají svojí osobností schopnostmi, vlastnostmi, sebehodnocením, atd. Všímají si funkce rodiny, zabývají se regionem, ve kterém ţijí. Trh práce je mapován v rámci projektu Svět práce (podpora ESF projekt Naše cesty k učení), na který bychom chtěli navázat. V rámci ročníkového projektu budou ţáci zpracovávat prezentaci, která bude mapovat povolání jejich rodičů, prarodičů a lidí, kteří ţijí v blízkém okolí ţáka. Práce by měla být doplněna vlastním postojem k různým povoláním. Ţák bude veden k tomu, aby dokázal zváţit, které povolání by mohl vykonávat vzhledem ke svým osobním vlastnostem a schopnostem. Měl by být schopen stručně představit některé povolání, nejlépe to, které by chtěl vykonávat, a uvést důvody, které ho k tomu vedou. Ročníkový projekt pro ţáky 7. tříd Moje zájmy V 7. ročníku se více zaměříme na hledání povolání s ohledem na zájmy ţáků. V prezentaci budou popisovat svoje zájmy a aktivity, kterým se věnují ve volném čase. Zabývat se mohou i oblastmi, které je baví ve škole a více se o ně zajímají. Podporu pro zpracování ročníkového projektu získají ţáci v rámci předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství. Ročníkový projekt pro ţáky 8. tříd Povolání Ročníkový projekt bude zahájen výjezdem ţáků. Jeho náplní budou aktivity týkající se výběru povolání. Výjezd bude spojen i s exkurzí do některé firmy či podniku v blízkosti místa pobytu (Humpolec, Pelhřimov, Velké Meziříčí). Po návratu do školy si ţáci zvolí povolání, kterému by se chtěli věnovat nebo by o něm chtěli získat více informací. Třídní učitel bude koordinovat výběry povolání tak, aby byl v rámci třídy vytvořen jejich co nejširší přehled. Při zpracování prezentace budou ţáci postupovat podle broţury Moje kariéra, která bude vytvořena v přípravné fázi projektu. Třídní učitel se bude na třídnických hodinách postupně věnovat objasnění jednotlivých kapitol, ze kterých by se měl celý ročníkový projekt skládat (popis povolání, jeho historie, ţivotopis významné osobnosti nebo popis někoho, kdo povolání vykonává, podmínky pro výkon povolání, moţnosti studia a získání kvalifikace, uplatnění na trhu práce). Na závěr vznikne Kniha povolání, která bude přístupná v Informačním centru a na internetových stránkách naší školy. Ročníkový projekt pro ţáky 9. tříd Kariéra V 9. ročníku se budeme více zaměřovat na rozvíjení klíčových kompetencí k učení, zejména k samostatnému třídění a zpracování informací. Koordinátorem zůstane opět třídní učitel, ale

7 vedení práce se přesune na vyučující volitelných předmětů. V nich by se ţáci měli profilovat vzhledem k volbě střední školy a budoucí profesní kariéře. V průběhu roku budou moci konzultovat svoji práci po stránce odborné i jazykové. Forma prezentace a její struktura bude dána připravenou broţurou Moje kariéra. Práce budou nejprve prezentovat před spoluţáky. Na závěr roku proběhne obhajoba ročníkové práce a následně slavnostní předání certifikátu projektu Kariéra. Předání bude uspořádáno v Informačním centru školy nebo v některých historických prostorách jihlavské radnice. Prezentace ročníkových projektů budou probíhat v jednotlivých třídách a ročnících. Zdařilé práce budou prezentovány rodičům a pozvaným hostům (zástupci školské rady a rady školy, zástupcům Magistrátu města Jihlavy a zájemcům z řad učitelů jiných škol). Ţáci s nejlepšími prezentacemi mohou reprezentovat školu na Přehlídce prezentací, jejíţ první ročník se letos uskutečnil, pod záštitou Krajského úřadu kraje Vysočina. Všechny práce budou archivovány. Přístupné budou v Informačním centru školy. Se svolením ţáků a rodičů je umístíme i na internetové stránky školy. Ţáci si budou svoje ročníkové práce, včetně hodnocení a certifikátů, zakládat do svých portfolií. Měly by slouţit jako zpětná vazba a zároveň motivace k celoţivotnímu vzdělávání souvisejícím s kariérním růstem. Na realizaci klíčové aktivity Moje kariéra se budou podílet vyučující II. stupně v 6. aţ 9. ročníku ve spolupráci s hlavní manaţerkou. Časový harmonogram 1-7/ 2011 příprava broţury Moje kariéra, týmová spolupráce učitelů, pilotní ověřování některých postupů 8/2011 dokončení příprav na aktivity se ţáky 9/2011 5/2012 realizace a průběţná reflexe aktivit ţáků 6/ 2012 hodnocení klíčové aktivity Náklady na aktivitu Na realizaci aktivity se bude podílet celkem 16 učitelů II. stupně: jedna vedoucí aktivity, hlavní manaţerka a 14 členů týmu. K zajištění aktivity bude pořízeno: - 10 notebooků jeden pro vedoucí aktivity a devět k zapůjčení pro ţáky do Informačního centra školy - interaktivní učebnice a odborná literatura, zejména k výuce volitelných předmětů a jako zdroj dalších informací pro ročníkový projekt Kariéra - GPS navigace k zajištění aktivity volitelného předmětu Sluţby spojené s realizací aktivity: - školení učitelů (společná školení NIDV volba povolání, prezentace; školení na PC - pravidla prezentace a úpravy textů, individuální vzdělávání k rozvoji klíčových kompetencí učitelů) - 2 pracovní výjezdy celého realizačního týmu (k zahájení a organizaci projektu, k dokončení výstupů a hodnocení projektu) - exkurze do firmy pro ţáky 8. ročníku - vytištění broţury Moje kariéra - zhotovení fotografií a fotoknihy