Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec, ota.kubinec@gmail.com"

Transkript

1 Analýza financování dobrovolnických aktivit v ochraně přírody podpořených z veřejných rozpočtů a finanční ohodnocení dobrovolnických činností ve prospěch společnosti a státu Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec, Zadavatelka: MEP Zuzana Brzobohatá při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011

2 Obsah Úvod a kontext...3 Metodika...4 Finanční přínos pro stát a společnost...6 Příroda...6 Monitoring...6 Osvěta...7 Vzdělávací aktivity...7 Souhrn...8 Podpora projektů z veřejných rozpočtů...8 Příroda...9 Monitoring...9 Osvěta Vzdělávací aktivity Souhrn Doporučení Dobrovolnický zákon a jeho aplikace Data k ohodnocení dobrovolnické práce Cesta ze závislosti Roztříštěnost zdrojů na dobrovolnické projekty Potenciální zdroj na podporu projektů Potvrzení o dobrovolnické práci Zdroje a literatura

3 Úvod a kontext Dobrovolnictví v dnešní době patří mezi základní ctnosti lidského jedince, potažmo většinové společnosti. Pomáhat druhým je hodnoceno jako dobrá a potřebná činnost, pokud si za dobrovolnou prací bez nároku na odměnu okamžitě nevybavíme volné časové možnosti, které můžeme využít k vlastnímu prospěchu například generováním dalšího zisku. Dobrovolnictví je tedy nejen správné, ale také výhodné. Jeho přínos pro společnost je neoddiskutovatelný, nicméně doposud vnímanými měkkými hodnotami dobrovolnictví jsou solidarita, získání nebo aplikování zkušenosti a dovedností, zábava, pocit z dobře vykonané práce, pomoci druhým nebo přírodě a životnímu prostředí, případně jiné oblasti lidské činnosti. Tedy nic, co by nasvědčovalo možnostem finančního ohodnocení dobrovolnické práce. V této analýze se zaměříme na finanční aspekty dobrovolnictví a jejich přínosu. Hlavním cílem, který si autor klade, je vyhodnocení vybraných dobrovolnických projektů koordinovaných dvěma občanskými sdruženími, a to z hlediska vytvořené finanční hodnoty ve srovnání s poskytnutou podporou z veřejných rozpočtů. Výsledkem dobrovolnických projektů jsou desetitisíce odpracovaných hodin dobrovolníky a zapojení tisíců občanů od školou povinné mládeže po ty, kdo si udělají čas po práci nebo o víkendu s cílem participovat na ochraně přírody a životního prostředí. Pro tuto analýzu bylo vybráno pět projektů, ke kterým zástupci organizací poskytli detailní a ověřitelná data, nikoli jen ve formě závěrečných zpráv. Profesionální přístup k vedení rozpočtů, kvalitní data si zaslouží samotné ocenění, stejně jako vstřícnost a otevřenost zástupců organizací. Pro účely samotné analýzy nebude nutné jejich identitu prozrazovat, neboť cílem není prezentovat aktivity vybraných organizací, podobně kvalitních a prospěšných projektů existuje více. Počáteční ambice, tedy rozebrat dobrovolnické projekty podpořené veřejnými rozpočty, narazily již ve fázi zjišťování dat z dostupných zdrojů. Některé veřejně dostupné zdroje nereflektují dobrovolnictví ve výstupech projektů, jiné jsou veřejnosti nedostupné, u některých jsou data nedohledatelná, případně nepřehledná. Data Českého statistického úřadu o počtech dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin v oblasti ochrany přírody a životního prostředí nejsou úplná. Dostupná data a informace, která se autor z veřejných zdrojů snažil získat, narážejí na samotnou podstatu definice dobrovolníka, dobrovolnické práce a organizace pracující s dobrovolníky. Tyto tři termíny jsou rozdílně vnímány jak ČSÚ, ministerstvy, tak i samotnými organizacemi. Tento problém se ukazuje při sběru dat a evidence v této oblasti, která je v současné době, domnívám se, nedostatečná. Samy nevládní neziskové organizace v oblasti ochrany přírody a životního prostředí tuto povinnost nemají, často navíc považují za zbytečné je hlásit, jelikož jejich motivace pro dobrovolnickou práci je jiná, než sbírat data a vyplňovat tabulky. 3

4 Důsledkem neexistence kvalitních dat však může stát za nezájmem politiků a úředníků s rozhodovacími pravomocemi podporovat významněji dobrovolnické projekty. Ovšem, jak si ukážeme v analýze, cena investice jedné koruny na podporu dobrovolnického projektu se jeví jako dobrá investice a stát se jeví jako skutečně dobrý investor. Zvolit ideální metodiku pro ohodnocení dobrovolnické práce je složité. Inspirací autorovi byly studie Nadace Partnerství věnující se oblasti ochrany přírody a životního prostředí a analýza České rady dětí a mládeže, která poprvé ocenila i hodnotu úspor rodičů dětí, jež dobrovolníci svou prací s dětmi vytvářejí. Zvolená metodika a získané výstupy analýzy by měly inspirovat k vytvoření detailnějších a propracovanějších analýz k problematice dobrovolnictví v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Přáním autora je podnítit širší diskuzi mezi státní správou a zástupci nevládního neziskového sektoru, který vytváří hodnoty a jehož přínos byl dosud podceňován. Oceňováním dobrovolnické práce a její hodnoty se začíná seriózně věnovat akademická sféra, Vysoká škola ekonomická v Praze a Centrum pro výzkum neziskového sektoru při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Autor je nezávislým expertem na neziskový sektor Analytického centra, které se v rámci Evropského roku dobrovolnictví významně podílelo na rozjezdu aktivit pracovních skupin, bylo účastno při řadě setkání a citlivě naslouchalo konstruktivním diskuzím mezi zástupci neziskového sektoru a ministerskými úředníky, a z těchto diskuzí vzešlé potřeby promítlo do závěrečné části práce. Metodika Pro účely této analýzy byly zvoleny čtyři oblasti: terénní práce (výsadba stromků, revitalizace erozních rýh, kosení luk, čištění lesa od odpadků apod.); monitoring zákonem chráněných druhů zvířat; vzdělávací aktivity, které vedou mládež k úctě k přírodě a životnímu prostředí); osvěta (informování veřejnosti, výstavy apod.). Pro výpočet odpracovaných dobrovolnických hodin bylo využito setkání a konzultace se dvěma občanskými sdruženími. Diskutoval se počet odpracovaných hodin na jednodenních velkých i malých akcích, víkendech nebo šesti a vícedenních pracovních táborech. Zvlášť byly posuzovány počty hodin strávených mládeží na oddílových schůzkách. K odlišení došlo u akcí podle typu prováděné práce: pracovní (vykonávání terénních prací nebo monitoringu), osvětové nebo vzdělávací. Podle typu práce byla posuzována náročnost příprav a realizace. V počtech hodin a ohodnocení se neobjevuje práce dobrovolníků pomáhajících s provozem kanceláře, ač jejich přínos není zanedbatelný. Pro ohodnocení jejich práce byli dobrovolníci rozděleni na dobrovolné vedoucí, kteří akce připravují, práci organizují a vyhodnocují (a na samotné akci tráví více času), a dobrovolníky účastníky, kteří se na provedených pracích aktivně podílejí. Neopomenuta zůstala mládež, která se účastní pravidelných oddílových schůzek. 4

5 Jednotlivé propočty byly porovnány se závěrečnými zprávami projektů, případně interními, veřejně nedostupnými, statistikami. Pro výpočet finančního ohodnocení bylo použito dat Informačního systému o průměrném výdělku, dostupném na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Použita byla data z 2. kvartálu, případně 3. kvartálu roku Každá pozice i typ práce si žádá jiný přístup ohodnocení, aby výsledná data co nejlépe odpovídala realitě. V případě účastníků pravidelných oddílových schůzek byla brána v potaz také virtuální úspora rodičů, kterou dobrovolnické organizace vytvářejí organizací a vedením schůzek a naplněním času dětí. Použita byla průměrná hodnota ročních příspěvků přírodovědeckých kroužků při Domovech dětí a mládeže a Centrech volného času v Praze a Brně, které byly přepočteny na jednu hodinu (schůzky v těchto institucích se pohybují kolem 1-2 hodin týdně). Analýza finančních zdrojů, které podpořily vybrané dobrovolnické projekty, se soustředila na podporu z veřejných zdrojů (dotace ministerstev, granty státních fondů, krajské a obecní rozpočty), nadací (granty) a soukromých zdrojů (individuální dary). Byla sledována podpora položek na mzdové náklady, společné náklady (nájem, energie, komunikace, kancelářské potřeby, dlouhodobě hmotný majetek apod.), a materiálové náklady potřebných pro realizaci aktivit (tisk, ubytování, strava, pojištění, cestovné a doprava, nákup pracovních pomůcek apod.). Všechny uvedené údaje pocházejí z rozpočtů a dat za rok 2010, která jsou kompletně uzavřená, a u nichž je jistota, že neprojdou změnou. Totéž se týká počtů dobrovolníků a jejich odpracovaných hodin. Pro lepší přehlednost jsou v závěrech výstupů výsledná data znázorněna poměrem investované koruny z veřejných rozpočtů a násobkem (výší finanční hodnoty), který dobrovolnická aktivita státu přináší. Analýza je doplněna rovněž názornými grafy. 5

6 Finanční přínos pro stát a společnost Příroda Terénní práce v krajině nebo v přírodě byly ohodnoceny v ISPV ČR (v platové sféře) jako kategorie Dělník pro pěstění a ošetřování lesa s průměrnou hodinovou mzdou 79,20 Kč. Autor se domnívá, že právě tato kategorie nejlépe vypovídá o reálně prováděném druhu prací v rámci dobrovolnických projektů zaměřených na oblast terénních prací, jež zahrnují výsadbu stromků, oplocení před okusem zvěří, revitalizaci rašelinišť, zahazování erozních rýh, kosení luk, čištění potoků apod. V roce 2010 dobrovolníci pro přírodu a životní prostředí (dva projekty dvou občanských sdružení) odpracovali celkem hodin, dalších hodin (874 h dobrovolní vedoucí, h dobrovolníci) trvaly samotné přípravy od zajištění místa, pracovních pomůcek, plánování a koordinace práce, informování účastníků, dopravy, stravy, ubytování a závěrečný úklid. Do této práce se zapojilo celkem dobrovolníků (nejde o unikátní počty, někteří dobrovolníci se účastnili více akcí). Práci dobrovolných vedoucích, nejlépe odráží v ISPV kategorie Vychovatelé (kromě pro osoby se speciálně vzdělávacími potřebami) s průměrnou hodinovou mzdou 115, 60 Kč. Celkové náklady na vedoucí by se pohybovaly v celkové výši Kč. Předpokládá se, že vedoucí tráví pracovně na přípravách akcích více času než ostatní účastníci, neboť mají i jiné povinnosti. Vedoucí na akcích (přípravy a pracovní účast) strávili hodin. Přípravy aktivit dobrovolnými pracovníky by byly ohodnoceny částkou Kč se zařazením do pracovní kategorie Asistent vychovatele, ohodnoceného 92,20Kč/hodina. Terénní práce dobrovolných pracovníků by byla oceněna Kč. Započítáme-li přípravy, práci dobrovolných pracovníků a dobrovolných vedoucích, pak pro dobrovolné terénní práce v přírodě docházíme k částce Kč. V uvedených počtech není zahrnutý násobek 1,34 na mzdové náklady. Komplikovanost výpočtů vychází z náročnosti příprav a odpracované doby na jednodenních, víkendových či 6 a vícedenních akcích i různého počtu dobrovolných vedoucích. Monitoring Pro oblast monitoringu zákonem chráněných druhů je vypovídající kategorie Strážce přírody ohodnocená dle ISPV hodinovou odměnou 92 Kč. Zde byly propočty jednodušší, jednotlivé akce se vzájemně podobaly, nebyl zde takový tlak na více druhových aktivit a přípravy. Práce monitoringu v sobě zahrnuje sběr exkrementů zvířat, srsti, odlévání stop, evidování výskytů, informování turistů, spolupráci s CHKO apod. 6

7 V roce 2010 bylo provedeno 250 pochůzek s průměrným obsazením 3,5 dobrovolníků včetně vedoucího. Dohromady se do monitoringu zapojilo 130 unikátních dobrovolníků a odpracovali hodin, které by byly ohodnoceny částkou Kč. Dalších 120 hodin bylo potřeba na přípravy, které by byly ohodnoceny Kč. Celkově by práce dobrovolníků byla oceněna Kč. Neuvádíme částku včetně mzdových nákladů. Osvěta V roce 2010 bylo v rámci osvětových aktivit (výstavy, přednášky, školení, informační stánky) odpracováno hodin s počtem 504 hodin příprav při zapojení 212 dobrovolníků (s možným opakováním na akcích). Pro práci dobrovolných vedoucích byla použita již zmíněná kategorie Vychovatelé (kromě pro osoby se speciálně vzdělávacími potřebami) s průměrnou hodinovou mzdou 115,60 Kč. Pro ohodnocení dobrovolníka informující veřejnost, případně se podílející na přednášce, či hlídání výstavy jsem použil hodnotu 80 Kč za hodinu, které v současnosti nabízejí firmy přes pracovní servery studentům na charitativní stánky, případně proto akce v obchodních domech. Osvětová činnost dobrovolníků by byla oceněna Kč. Celkové náklady na vedoucí (přípravy a pracovní účast) se pohybují v celkové výši Kč. Samotní vedoucí přípravou a účastí na akcích strávili 843 hodin. Samotné přípravy aktivit dobrovolnými pracovníky by byly ohodnoceny částkou Kč s tím, že pro dobrovolníky účastnících se příprav je počítáno s kategorií Asistentů vychovatelů, ohodnocených 92, 20 Kč za hodinu. Započítáme-li přípravy a samotnou práci dobrovolných pracovníků a dobrovolných vedoucích, pak pro osvětovou činnost docházíme k částce Kč. V uvedených počtech není zahrnutý násobek 1,34 na mzdové náklady. Vzdělávací aktivity V roce 2010 bylo v rámci vzdělávacích aktivit (školení, účast na oddílových schůzkách) odpracováno hodin s počtem hodin příprav. Samotnou práci dobrovolných vedoucích opět nejlépe odráží v ISPV kategorie Vychovatelé (kromě pro osoby se speciálně vzdělávacími potřebami) s průměrnou hodinovou mzdou 115, 60 Kč. Pokud jde o oddílové schůzky, pak jsou účastni dva zástupci organizace, vedoucí a instruktor. Pro instruktory bylo počítáno s pracovní kategorií Asistent vychovatele, ohodnoceného 92, 20 Kč. 7

8 Celkové ohodnocení vedoucích, případně instruktorů (přípravy a pracovní účast) se pohybují v celkové výši Kč. Vedoucí a instruktoři přípravami a účastí na schůzkách a akcích strávili hodin. V oblasti vzdělávacích aktivit jsme nemohli počítat samozřejmě s ohodnocením práce účastníků oddílových schůzek, na druhou stranu zde jde o vytvoření hodnoty úspory rodičům, kteří nemusí svým dětem platit mimoškolní vzdělávání v Domovech dětí a mládeže nebo při Centrech volného času. Tuto úsporu jsem vypočítal jako průměrnou hodnotu ročního příspěvku pro přírodovědecké kurzy u výše zmíněných institucí v Praze a Brně, který činí v hodinovém přepočtu 32 Kč. Vzhledem k dvouhodinové schůzce se cena pohybuje okolo 64 Kč. Celková úspora rodičů tedy činí Kč s jistotou, že jejich dítě vykonává smysluplnou aktivitu, kterou získává zkušenosti a kompetence, a nesedí doma u počítače nebo se nekontrolovaně pohybuje po sídlišti. V uvedených počtech není zahrnutý násobek 1,34 na mzdové náklady. Souhrn Celkem dobrovolníci odpracovali hodin (navíc účast dětí a mládeže ve výši hodin strávených oddílovou činností) při hodinách příprav. Pokud by se vedoucím vyplácela odměna, pak by výsledné ohodnocení bylo Kč (příprava i účast), a byla-li by ohodnocena práce dobrovolníků ve čtyřech zmíněných oblastech, dojdeme k částce Kč a úspoře Kč. Pokud by se počítala úspora rodičů jako samotně vytvořená hodnota, pak by celkové dobrovolné práce vedoucích a účastníků dobrovolných akcí včetně příprav byly oceněny částkou Kč. Počet hodin práce Počet hodin přípravy Odměna vedoucím Odměna příprav dobrovolníky Ocenění práce dobrovolníkůúčastníků Celkem Příroda Kč Kč Kč Kč Monitoring Kč Kč Kč Osvěta Kč Kč Kč Kč Vzdělávání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Podpora projektů z veřejných rozpočtů Při analýze příjmů podpořených projektů je patrná vysoká závislost na veřejných zdrojích. Nápadná je také roztříštěnost státních zdrojů, která v sobě zahrnuje dotace Ministerstva vnitra, Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, Státního fondu pro 8

9 životní prostředí a Ministerstva životního prostředí. Různé projekty jsou kryty různými zdroji. Příspěvky krajských a obecních samospráv jsou zanedbatelné. Dotace jsou využívány na mzdové náklady hlavních koordinátorů projektů, finanční koordinátory (často nejde o dobrovolníky), společné náklady ústřední kanceláře (nájmy, energie a služby, poštovné, komunikace, dlouhodobě hmotný majetek (PC), kancelářské potřeby, grafické služby apod.) a materiálové náklady na samotné dobrovolnické akce (cestovné a doprava, ubytování, strava, tisk, pojištění, nákup materiálu a pracovních pomůcek apod.). Je evidentní, že pro koordinaci dobrovolníků a dobrovolnických aktivit je nutno zajistit kvalitní zázemí. A právě tato složka je ze strany státu vzhledem k výkonu podhodnocena. Neziskové organizace pracují na dalších projektech, ať dobrovolnických nebo profesionálních za účasti odborníků. Z tohoto hlediska je pokrytí jejich zázemových potřeb vždy fundraisingově problematické a nedostatečné. Nicméně samotné společné náklady projektu v rámci jedné zavedené organizace jsou vždy nižší, než kdyby projekt existoval nezávisle, musel by zajišťovat zázemové potřeby, čímž by se neúměrně zvyšoval tlak na administrativu. Příroda Terénní aktivity v přírodě byly ze všech zdrojů podpořeny částkou Kč, přičemž z veřejných zdrojů byla podpora ve výši Kč, u nadací Kč a soukromé zdroje podpořili tuto činnost částkou Kč. Organizace tak díky 1 koruně dotované státem přinesly ohodnocenou práci ve výši 5,30 Kč, čili jedna koruna měla více než pětinásobný efekt. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak investovaná koruna se vrátila více než čtyřnásobně. Monitoring Monitoring chráněných druhů zvířat byly dotovány částkou Kč, veřejné zdroje monitoring podpořily Kč, nadační zdroje grantem Kč. Organizace tak díky 1 koruně dotované státem přinesly ohodnocenou práci ve výši 4,25 Kč, čili jedna koruna se vrátila víc jak čtyřikrát. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak jedna investovaná koruna se vrací více než dvojnásobně. 9

10 Osvěta Informační projekty pro veřejnost byly podpořeny v roce 2010 částkou Kč, Kč pocházelo z veřejných zdrojů, nadace podpořili tuto činnost Kč a ze soukromých zdrojů Kč. Organizace tak díky 1 koruny dotované státem přinesly ohodnocenou práci ve výši 6, 7 Kč, čili jedna koruna měla skoro sedminásobný efekt. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak jedna investovaná koruna se vrací 5,5krát. Vzdělávací aktivity Aktivity dětských oddílů a vzdělávání byly podpořeny Kč, ze státních zdrojů Kč a ze soukromých zdrojů Kč. Organizace tak díky 1 koruně dotované státem přinesly ohodnocenou práci více než devítinásobku a úsporu rodičům a smysluplné naplnění volnočasových aktivit jejich ratolestí ve výši Kč. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak jedna investovaná koruna se vrací více než osmkrát. Souhrn Aktivity dobrovolníků byly v roce 2010 podpořeny Kč, z veřejných zdrojů (dotací a grantů SFŽP) šlo na podporu aktivit 73,5% ( Kč), z nadačních zdrojů 21,5% ( Kč) a soukromých zdrojů 5% ( Kč). Celkem Veřejné zdroje Nadační zdroje Soukromé zdroje Příroda Kč Kč Kč Kč Monitoring Kč Kč Kč Osvěta Kč Kč Kč Kč Vzdělávání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Na mzdy koordinátorů dobrovolnických aktivit (nikoli dobrovolných vedoucích) bylo vyčleněno Kč, 78% ( Kč) z veřejných zdrojů, 21% ( Kč) z nadací a 1% (4 450 Kč) ze soukromých zdrojů. 10

11 Společné náklady Mzdy Náklady na akce Stát Stát Stát Nadace Nadace Nadace Vlastní Vlastní Vlastní Společné náklady byly podpořeny částkou Kč, z dotací 71% ( Kč), nadacemi 27% ( Kč) a ze soukromých zdrojů 2% (8 536 Kč). Samotné materiálové náklady byly podpořeny Kč, 72% ( Kč) z dotací, 19% ( Kč) z nadací a 8% ( Kč) ze soukromých zdrojů. Vezmeme-li všechny analyzované projekty, docházíme k ocenění ve výši Kč (vč. úspor rodičům), podpořených Kč, z toho státními zdroji Kč. Státu a občanům se každá koruna vložená na tyto dobrovolnické projekty vrací 6,5krát. Podpora z veřejných rozpočtů vs. oceněná hodnota dobrovolnické práce Kč Kč Kč Kč Veřejné zdroje Kč 0 Kč Oceněná hodnota Oceněná hodnota Veřejné zdroje 11

12 Podpora všech zdrojů vs. oceněná hodnota dobrovolnické práce Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Celková podpora Oceněná hodnota Celková podpora Oceněná hodnota Doporučení Výstupy přibližují, kolikrát se státu a společnosti vrací investovaná koruna získaná z daní nebo jiných příjmů od českých občanů či Evropské unie. Stát se takto jeví jako velice dobrý investor, pokud by v novém roce výrazně nesnížil dotace na práci nevládních neziskových organizací využívajících pro svou činnost (nejen) dobrovolníky. Snížení dotací v letošním roce 2012 tak pravděpodobně bude pro mnohé organizace likvidační. Analytické centrum při setkáních v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravilo několik doporučení, jak zlepšit přístup k dobrovolnickým projektům a neziskovým organizacím v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Tato doporučení mají inspirovat, podnítit diskuzi, která v blízké době povede k zajištění a rozvoji kvalitně zajištěné dobrovolnické práce v České republice. Dobrovolnický zákon a jeho aplikace V dotačních programech veřejných rozpočtů neexistují dotace směřující cíleně na dobrovolnické projekty. Výjimkou se zdá být Ministerstvo vnitra ČR, které akredituje dobrovolnické projekty a poskytuje jim (v současnosti snižující se) dotace na provoz. Zde narážíme na problém v definici dobrovolníka, dobrovolnické práce a organizace s dobrovolnickým prvkem v zákoně. Organizací významně se podílejícími na dobrovolnické práci s dobrovolníky je daleko více, ale často jde o jejich členy, se kterými zákon nepočítá. Nový návrh zákona počítá v tomto směru opět jen s podporou akreditovaného dobrovolnictví - tedy podpora z Ministerstva vnitra se má vztahovat opět jen na organizace, které vysílají dobrovolníky do jiných organizací a nemají z nich vlastní užitek, a které navíc musí splnit další v zákoně podmínky. Pro ostatní se počítá 12

13 s podporou z jejich rezortních ministerstev a nedotačními výhodami (možnost využít dobrovolnickou práci na kofinancování). Data k ohodnocení dobrovolnické práce Domnívám se, že by bylo účelné ve spolupráci s ČSÚ začít sbírat relevantní data o počtech dobrovolníků a počtu jimi odpracovaných hodin v různých oblastech práce a začít ohodnocovat jejich práci. Inspirací pro přesnější ohodnocení dobrovolnické práce jsou, domnívám se, data Informační systému o průměrném výdělku ČR, která zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Ideální stav by byl, kdyby povinnost hlásit data měla všechna občanská sdružení podpořená z veřejných rozpočtů a českých nadací, tato data by se rozdělovala podle typu práce podobným způsobem, jakým bylo učiněno v této analýze. Ve spolupráci s nadacemi i samotnými organizacemi by data mohla být úplná. Díky tomu by dobrovolnictví v ochraně přírody a životního prostředí získalo u rozhodujících orgánů potřebnou prestiž, která evidentně chybí. Nemělo by jít o zásadní navýšení administrativy, ale efektivní metodikou zjistit počty zapojených účastníků, oboru vykonané práce, počtu odpracovaných hodin apod. Díky tomu budou sledovat NNO i sami dobrovolníci svůj vklad do společnosti a ministerstva budou mít relevantní data o přínosu jejich práce. Nakonec se samotná data mohu stát marketingovým artiklem pro samotné organizace v komunikaci s veřejností, kterou svými výsledky mohou motivovat k podpoře. Cesta ze závislosti V rámci pracovní skupiny ERD se zúčastněné organizace potýkají s podobnými finančními problémy a nejistotou ohledně budoucí dotační politiky vyčleněné na mzdy a společné náklady potřebnými pro zajištění nezbytného zázemí k práci s dobrovolníky. Jak bylo uvedeno, je zde patrná až přílišná závislost na veřejných zdrojích a měla by se významně posílit podpora ze soukromých zdrojů. Bylo by smysluplné zvážit vypsání několikaletého národního programu pro organizace s dobrovolnickým prvkem, který by směřoval ke stabilizaci jejich rozpočtů a vedl k získání finanční podpory od veřejnosti způsobem, jakým je to běžné v zahraničí. V současné době jsou podobné institucionální programy uzavřené a soukromé nadace (Nadace VIA, Nadace Partnerství, NROS apod.) svou roli na přelomu tisíciletí splnily. Institucionálních grantů využilo několik organizací k diverzifikaci svých příjmů, což vedlo ke snížení jejich závislosti na veřejných rozpočtech. Organizace s dobrovolnickým prvkem podpory institucionálních programů nevyužívalo (nebo nevyužilo), neboť svou činnost zaměřovali spíše na provádění samotné dobrovolnické práce, než na rozvoj a přežití ve finančně nestabilních letech. Efektivním nastavením takového programu by byly organizace lépe připraveny na snižování státní podpory a bylo by na nich, jak této příležitosti využijí ve svůj prospěch. 13

14 Velice dobře si vedly při udělování institucionálních grantů nadace, jejich zkušeností by bylo výhodné využít. Nastavením efektivních podmínek a účinné kontroly plnění institucionálních grantů by mohl být významně snížen tlak na veřejné rozpočty. Roztříštěnost zdrojů na dobrovolnické projekty Patrná je rovněž roztříštěnost a nevyváženost dotačních programů pro (nejen) organizace s dobrovolnickým prvkem. Samotné podmínky získání dotace může být problémem při kofinancování projektů z jiných zdrojů. Otázkou je, která instituce by měla dobrovolnické projekty (zapojování občanů) primárně podporovat: MŠMT, MŽP, MV nebo MMR? Doporučuji vytvořit mezirezortní skupinu (z odborů přidělování dotací), která ve spolupráci s NNO navrhne sjednocení a vyčlenění prostředků primárně určených pro NNO s dobrovolnickým prvkem. Stálo by za zvážení také vyčlenit téma v dotacích MŽP a podpořit zvlášť NNO s projekty obsahujícími dobrovolnický prvek nebo přidat na bodovém hodnocení projektů při zapojení dobrovolníků v rámci projektu. Mělo by se jasně vymezit, pod jaký rezort dobrovolnictví spadá a tento rezort by měl mít na starosti všechny aktivity. Případně by mohl existovat meziresortní úřad pro dobrovolnictví. Potenciální zdroj na podporu projektů Zdrojem příjmů pro podporu dobrovolnických organizací a jejich projektů by mohly být uhrazené pokuty České inspekce životního prostředí, které se ročně pohybují v několika desítkách miliónů korun. Připomínám, roční dotace neziskových organizací (bez ohledu na dobrovolnický potenciál) na projekty související s ochranou přírody a životního prostředí (tedy z Ministerstva životního prostředí) se v posledních letech pohybovaly kolem 20 mil korun, letošní dotační program počítá s poloviční částkou, která je (nejen) pro dobrovolnické organizace takřka likvidační. Tabulka udělených (nikoli uhrazených) pokud ČIŽP: Rok pokuty udělení Roční pokut Kč Kč Kč Kč Kč Potvrzení o dobrovolnické práci souhrn udělených Návrh, jak podpořit dobrovolnictví u veřejnosti. Samotná motivace k dobrovolnictví může být dána i způsobem odpočítaných položek ze základu daně. Akreditovaná dobrovolnická NNO by poskytovala potvrzení o vykonané dobrovolnické práci v rozsahu 14

15 X hodin, které by bylo možno odečíst ze základu daně podobně jako finanční dar. De facto by šlo o dar dobrovolníků státu. Jinou možností je dohoda neziskových organizací na podmínkách vystavení dobrovolnického certifikátu. V zahraničí jde o běžnou praxi, kdy zájemce o pracovní místo uvádí v životopise také své dobrovolnické aktivity. Dobrovolná práce je tak ve vyspělých zemích vnímána podstatně prestižněji, než v České republice. 15

16 Zdroje a literatura Černý, Jaroslav: Financování volnočasových aktivit dětí a mládeže v ČR v letech online Česká rada dětí a mládeže, s. Dostupné z: Růžička, Tomáš: Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací online. Partnerství, o.p.s., s. Dostupné z : Studie_dobrovolnickych_aktivit_v_ZP pdf Výroční zpráva ČIŽP za rok 2006 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: Výroční zpráva ČIŽP za rok 2007 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: %8cI%c5%bdP+za+rok+2007.pdf. Výroční zpráva ČIŽP za rok 2008 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: Výroční zpráva ČIŽP za rok 2009 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: V analýze byla dále použita reálná, interní data dvou nevládních neziskových organizací. 16

DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výstupy ze semináře pořádaného dne 19. ledna 2012 v Praze ORGANIZACEMI POD ZÁŠTITOU Ing. Zuzany Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu PaedDr. Aleny Gajdůškové,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Průřezová témata. v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM. Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Průřezová témata. v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM. Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Průřezová témata v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Průřezová témata projektu Klíče pro život 1. Multikulturní výchova

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková Portál Pomoc na dvanáctce Portál městské části, na kterém jsou přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti. 7. dubna 2014 PhDr. Daniela Rázková PORTÁL POMOC NA DVANÁCTCE Pomoc na dvanáctce

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Celkem 13 600 Kč 8 000 Kč. Celkové náklady (ostatní + stipendium)

Celkem 13 600 Kč 8 000 Kč. Celkové náklady (ostatní + stipendium) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Ondřej Suchánek ROČNÍK: II. navazujícího magisterského NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Monitorovací průzkum prospěchu studentů na základních a středních školách podporovaných

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Kouty nad Desnou 2. listopadu 2008 Oblast vzdělávání, osvěty a výchovy Nástroje Program 2000 Dny s LČR Informační a vzdělávací střediska Lesní pedagogika

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Vzdělávací program FINANCOVÁNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V OBDOBÍ 2007-13. Projekt CZ.04.1.03/4.2.16.4/0026

Vzdělávací program FINANCOVÁNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V OBDOBÍ 2007-13. Projekt CZ.04.1.03/4.2.16.4/0026 Vzdělávací program FINANCOVÁNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V OBDOBÍ 2007-13 Projekt CZ.04.1.03/4.2.16.4/0026 Prosinec 2007 Obsah Obsah... 2 Seznam příloh:... 3 Předmluva... 4 Úvod... 5 Cíle... 5 Cílové skupiny...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Kateřina Kulichová ROČNÍK: I. Mgr. NÁZEV PRAXE/STÁŽE: Sdílení zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a jejich využití. VÝŠE STIPENDIA:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020 Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Hlavní cíl: Vymezit politiku státu vůči NNO koncepčním dokumentem, schváleným vládou, který bude sloužit jako východisko

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více