Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec, ota.kubinec@gmail.com"

Transkript

1 Analýza financování dobrovolnických aktivit v ochraně přírody podpořených z veřejných rozpočtů a finanční ohodnocení dobrovolnických činností ve prospěch společnosti a státu Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec, Zadavatelka: MEP Zuzana Brzobohatá při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011

2 Obsah Úvod a kontext...3 Metodika...4 Finanční přínos pro stát a společnost...6 Příroda...6 Monitoring...6 Osvěta...7 Vzdělávací aktivity...7 Souhrn...8 Podpora projektů z veřejných rozpočtů...8 Příroda...9 Monitoring...9 Osvěta Vzdělávací aktivity Souhrn Doporučení Dobrovolnický zákon a jeho aplikace Data k ohodnocení dobrovolnické práce Cesta ze závislosti Roztříštěnost zdrojů na dobrovolnické projekty Potenciální zdroj na podporu projektů Potvrzení o dobrovolnické práci Zdroje a literatura

3 Úvod a kontext Dobrovolnictví v dnešní době patří mezi základní ctnosti lidského jedince, potažmo většinové společnosti. Pomáhat druhým je hodnoceno jako dobrá a potřebná činnost, pokud si za dobrovolnou prací bez nároku na odměnu okamžitě nevybavíme volné časové možnosti, které můžeme využít k vlastnímu prospěchu například generováním dalšího zisku. Dobrovolnictví je tedy nejen správné, ale také výhodné. Jeho přínos pro společnost je neoddiskutovatelný, nicméně doposud vnímanými měkkými hodnotami dobrovolnictví jsou solidarita, získání nebo aplikování zkušenosti a dovedností, zábava, pocit z dobře vykonané práce, pomoci druhým nebo přírodě a životnímu prostředí, případně jiné oblasti lidské činnosti. Tedy nic, co by nasvědčovalo možnostem finančního ohodnocení dobrovolnické práce. V této analýze se zaměříme na finanční aspekty dobrovolnictví a jejich přínosu. Hlavním cílem, který si autor klade, je vyhodnocení vybraných dobrovolnických projektů koordinovaných dvěma občanskými sdruženími, a to z hlediska vytvořené finanční hodnoty ve srovnání s poskytnutou podporou z veřejných rozpočtů. Výsledkem dobrovolnických projektů jsou desetitisíce odpracovaných hodin dobrovolníky a zapojení tisíců občanů od školou povinné mládeže po ty, kdo si udělají čas po práci nebo o víkendu s cílem participovat na ochraně přírody a životního prostředí. Pro tuto analýzu bylo vybráno pět projektů, ke kterým zástupci organizací poskytli detailní a ověřitelná data, nikoli jen ve formě závěrečných zpráv. Profesionální přístup k vedení rozpočtů, kvalitní data si zaslouží samotné ocenění, stejně jako vstřícnost a otevřenost zástupců organizací. Pro účely samotné analýzy nebude nutné jejich identitu prozrazovat, neboť cílem není prezentovat aktivity vybraných organizací, podobně kvalitních a prospěšných projektů existuje více. Počáteční ambice, tedy rozebrat dobrovolnické projekty podpořené veřejnými rozpočty, narazily již ve fázi zjišťování dat z dostupných zdrojů. Některé veřejně dostupné zdroje nereflektují dobrovolnictví ve výstupech projektů, jiné jsou veřejnosti nedostupné, u některých jsou data nedohledatelná, případně nepřehledná. Data Českého statistického úřadu o počtech dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin v oblasti ochrany přírody a životního prostředí nejsou úplná. Dostupná data a informace, která se autor z veřejných zdrojů snažil získat, narážejí na samotnou podstatu definice dobrovolníka, dobrovolnické práce a organizace pracující s dobrovolníky. Tyto tři termíny jsou rozdílně vnímány jak ČSÚ, ministerstvy, tak i samotnými organizacemi. Tento problém se ukazuje při sběru dat a evidence v této oblasti, která je v současné době, domnívám se, nedostatečná. Samy nevládní neziskové organizace v oblasti ochrany přírody a životního prostředí tuto povinnost nemají, často navíc považují za zbytečné je hlásit, jelikož jejich motivace pro dobrovolnickou práci je jiná, než sbírat data a vyplňovat tabulky. 3

4 Důsledkem neexistence kvalitních dat však může stát za nezájmem politiků a úředníků s rozhodovacími pravomocemi podporovat významněji dobrovolnické projekty. Ovšem, jak si ukážeme v analýze, cena investice jedné koruny na podporu dobrovolnického projektu se jeví jako dobrá investice a stát se jeví jako skutečně dobrý investor. Zvolit ideální metodiku pro ohodnocení dobrovolnické práce je složité. Inspirací autorovi byly studie Nadace Partnerství věnující se oblasti ochrany přírody a životního prostředí a analýza České rady dětí a mládeže, která poprvé ocenila i hodnotu úspor rodičů dětí, jež dobrovolníci svou prací s dětmi vytvářejí. Zvolená metodika a získané výstupy analýzy by měly inspirovat k vytvoření detailnějších a propracovanějších analýz k problematice dobrovolnictví v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Přáním autora je podnítit širší diskuzi mezi státní správou a zástupci nevládního neziskového sektoru, který vytváří hodnoty a jehož přínos byl dosud podceňován. Oceňováním dobrovolnické práce a její hodnoty se začíná seriózně věnovat akademická sféra, Vysoká škola ekonomická v Praze a Centrum pro výzkum neziskového sektoru při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Autor je nezávislým expertem na neziskový sektor Analytického centra, které se v rámci Evropského roku dobrovolnictví významně podílelo na rozjezdu aktivit pracovních skupin, bylo účastno při řadě setkání a citlivě naslouchalo konstruktivním diskuzím mezi zástupci neziskového sektoru a ministerskými úředníky, a z těchto diskuzí vzešlé potřeby promítlo do závěrečné části práce. Metodika Pro účely této analýzy byly zvoleny čtyři oblasti: terénní práce (výsadba stromků, revitalizace erozních rýh, kosení luk, čištění lesa od odpadků apod.); monitoring zákonem chráněných druhů zvířat; vzdělávací aktivity, které vedou mládež k úctě k přírodě a životnímu prostředí); osvěta (informování veřejnosti, výstavy apod.). Pro výpočet odpracovaných dobrovolnických hodin bylo využito setkání a konzultace se dvěma občanskými sdruženími. Diskutoval se počet odpracovaných hodin na jednodenních velkých i malých akcích, víkendech nebo šesti a vícedenních pracovních táborech. Zvlášť byly posuzovány počty hodin strávených mládeží na oddílových schůzkách. K odlišení došlo u akcí podle typu prováděné práce: pracovní (vykonávání terénních prací nebo monitoringu), osvětové nebo vzdělávací. Podle typu práce byla posuzována náročnost příprav a realizace. V počtech hodin a ohodnocení se neobjevuje práce dobrovolníků pomáhajících s provozem kanceláře, ač jejich přínos není zanedbatelný. Pro ohodnocení jejich práce byli dobrovolníci rozděleni na dobrovolné vedoucí, kteří akce připravují, práci organizují a vyhodnocují (a na samotné akci tráví více času), a dobrovolníky účastníky, kteří se na provedených pracích aktivně podílejí. Neopomenuta zůstala mládež, která se účastní pravidelných oddílových schůzek. 4

5 Jednotlivé propočty byly porovnány se závěrečnými zprávami projektů, případně interními, veřejně nedostupnými, statistikami. Pro výpočet finančního ohodnocení bylo použito dat Informačního systému o průměrném výdělku, dostupném na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Použita byla data z 2. kvartálu, případně 3. kvartálu roku Každá pozice i typ práce si žádá jiný přístup ohodnocení, aby výsledná data co nejlépe odpovídala realitě. V případě účastníků pravidelných oddílových schůzek byla brána v potaz také virtuální úspora rodičů, kterou dobrovolnické organizace vytvářejí organizací a vedením schůzek a naplněním času dětí. Použita byla průměrná hodnota ročních příspěvků přírodovědeckých kroužků při Domovech dětí a mládeže a Centrech volného času v Praze a Brně, které byly přepočteny na jednu hodinu (schůzky v těchto institucích se pohybují kolem 1-2 hodin týdně). Analýza finančních zdrojů, které podpořily vybrané dobrovolnické projekty, se soustředila na podporu z veřejných zdrojů (dotace ministerstev, granty státních fondů, krajské a obecní rozpočty), nadací (granty) a soukromých zdrojů (individuální dary). Byla sledována podpora položek na mzdové náklady, společné náklady (nájem, energie, komunikace, kancelářské potřeby, dlouhodobě hmotný majetek apod.), a materiálové náklady potřebných pro realizaci aktivit (tisk, ubytování, strava, pojištění, cestovné a doprava, nákup pracovních pomůcek apod.). Všechny uvedené údaje pocházejí z rozpočtů a dat za rok 2010, která jsou kompletně uzavřená, a u nichž je jistota, že neprojdou změnou. Totéž se týká počtů dobrovolníků a jejich odpracovaných hodin. Pro lepší přehlednost jsou v závěrech výstupů výsledná data znázorněna poměrem investované koruny z veřejných rozpočtů a násobkem (výší finanční hodnoty), který dobrovolnická aktivita státu přináší. Analýza je doplněna rovněž názornými grafy. 5

6 Finanční přínos pro stát a společnost Příroda Terénní práce v krajině nebo v přírodě byly ohodnoceny v ISPV ČR (v platové sféře) jako kategorie Dělník pro pěstění a ošetřování lesa s průměrnou hodinovou mzdou 79,20 Kč. Autor se domnívá, že právě tato kategorie nejlépe vypovídá o reálně prováděném druhu prací v rámci dobrovolnických projektů zaměřených na oblast terénních prací, jež zahrnují výsadbu stromků, oplocení před okusem zvěří, revitalizaci rašelinišť, zahazování erozních rýh, kosení luk, čištění potoků apod. V roce 2010 dobrovolníci pro přírodu a životní prostředí (dva projekty dvou občanských sdružení) odpracovali celkem hodin, dalších hodin (874 h dobrovolní vedoucí, h dobrovolníci) trvaly samotné přípravy od zajištění místa, pracovních pomůcek, plánování a koordinace práce, informování účastníků, dopravy, stravy, ubytování a závěrečný úklid. Do této práce se zapojilo celkem dobrovolníků (nejde o unikátní počty, někteří dobrovolníci se účastnili více akcí). Práci dobrovolných vedoucích, nejlépe odráží v ISPV kategorie Vychovatelé (kromě pro osoby se speciálně vzdělávacími potřebami) s průměrnou hodinovou mzdou 115, 60 Kč. Celkové náklady na vedoucí by se pohybovaly v celkové výši Kč. Předpokládá se, že vedoucí tráví pracovně na přípravách akcích více času než ostatní účastníci, neboť mají i jiné povinnosti. Vedoucí na akcích (přípravy a pracovní účast) strávili hodin. Přípravy aktivit dobrovolnými pracovníky by byly ohodnoceny částkou Kč se zařazením do pracovní kategorie Asistent vychovatele, ohodnoceného 92,20Kč/hodina. Terénní práce dobrovolných pracovníků by byla oceněna Kč. Započítáme-li přípravy, práci dobrovolných pracovníků a dobrovolných vedoucích, pak pro dobrovolné terénní práce v přírodě docházíme k částce Kč. V uvedených počtech není zahrnutý násobek 1,34 na mzdové náklady. Komplikovanost výpočtů vychází z náročnosti příprav a odpracované doby na jednodenních, víkendových či 6 a vícedenních akcích i různého počtu dobrovolných vedoucích. Monitoring Pro oblast monitoringu zákonem chráněných druhů je vypovídající kategorie Strážce přírody ohodnocená dle ISPV hodinovou odměnou 92 Kč. Zde byly propočty jednodušší, jednotlivé akce se vzájemně podobaly, nebyl zde takový tlak na více druhových aktivit a přípravy. Práce monitoringu v sobě zahrnuje sběr exkrementů zvířat, srsti, odlévání stop, evidování výskytů, informování turistů, spolupráci s CHKO apod. 6

7 V roce 2010 bylo provedeno 250 pochůzek s průměrným obsazením 3,5 dobrovolníků včetně vedoucího. Dohromady se do monitoringu zapojilo 130 unikátních dobrovolníků a odpracovali hodin, které by byly ohodnoceny částkou Kč. Dalších 120 hodin bylo potřeba na přípravy, které by byly ohodnoceny Kč. Celkově by práce dobrovolníků byla oceněna Kč. Neuvádíme částku včetně mzdových nákladů. Osvěta V roce 2010 bylo v rámci osvětových aktivit (výstavy, přednášky, školení, informační stánky) odpracováno hodin s počtem 504 hodin příprav při zapojení 212 dobrovolníků (s možným opakováním na akcích). Pro práci dobrovolných vedoucích byla použita již zmíněná kategorie Vychovatelé (kromě pro osoby se speciálně vzdělávacími potřebami) s průměrnou hodinovou mzdou 115,60 Kč. Pro ohodnocení dobrovolníka informující veřejnost, případně se podílející na přednášce, či hlídání výstavy jsem použil hodnotu 80 Kč za hodinu, které v současnosti nabízejí firmy přes pracovní servery studentům na charitativní stánky, případně proto akce v obchodních domech. Osvětová činnost dobrovolníků by byla oceněna Kč. Celkové náklady na vedoucí (přípravy a pracovní účast) se pohybují v celkové výši Kč. Samotní vedoucí přípravou a účastí na akcích strávili 843 hodin. Samotné přípravy aktivit dobrovolnými pracovníky by byly ohodnoceny částkou Kč s tím, že pro dobrovolníky účastnících se příprav je počítáno s kategorií Asistentů vychovatelů, ohodnocených 92, 20 Kč za hodinu. Započítáme-li přípravy a samotnou práci dobrovolných pracovníků a dobrovolných vedoucích, pak pro osvětovou činnost docházíme k částce Kč. V uvedených počtech není zahrnutý násobek 1,34 na mzdové náklady. Vzdělávací aktivity V roce 2010 bylo v rámci vzdělávacích aktivit (školení, účast na oddílových schůzkách) odpracováno hodin s počtem hodin příprav. Samotnou práci dobrovolných vedoucích opět nejlépe odráží v ISPV kategorie Vychovatelé (kromě pro osoby se speciálně vzdělávacími potřebami) s průměrnou hodinovou mzdou 115, 60 Kč. Pokud jde o oddílové schůzky, pak jsou účastni dva zástupci organizace, vedoucí a instruktor. Pro instruktory bylo počítáno s pracovní kategorií Asistent vychovatele, ohodnoceného 92, 20 Kč. 7

8 Celkové ohodnocení vedoucích, případně instruktorů (přípravy a pracovní účast) se pohybují v celkové výši Kč. Vedoucí a instruktoři přípravami a účastí na schůzkách a akcích strávili hodin. V oblasti vzdělávacích aktivit jsme nemohli počítat samozřejmě s ohodnocením práce účastníků oddílových schůzek, na druhou stranu zde jde o vytvoření hodnoty úspory rodičům, kteří nemusí svým dětem platit mimoškolní vzdělávání v Domovech dětí a mládeže nebo při Centrech volného času. Tuto úsporu jsem vypočítal jako průměrnou hodnotu ročního příspěvku pro přírodovědecké kurzy u výše zmíněných institucí v Praze a Brně, který činí v hodinovém přepočtu 32 Kč. Vzhledem k dvouhodinové schůzce se cena pohybuje okolo 64 Kč. Celková úspora rodičů tedy činí Kč s jistotou, že jejich dítě vykonává smysluplnou aktivitu, kterou získává zkušenosti a kompetence, a nesedí doma u počítače nebo se nekontrolovaně pohybuje po sídlišti. V uvedených počtech není zahrnutý násobek 1,34 na mzdové náklady. Souhrn Celkem dobrovolníci odpracovali hodin (navíc účast dětí a mládeže ve výši hodin strávených oddílovou činností) při hodinách příprav. Pokud by se vedoucím vyplácela odměna, pak by výsledné ohodnocení bylo Kč (příprava i účast), a byla-li by ohodnocena práce dobrovolníků ve čtyřech zmíněných oblastech, dojdeme k částce Kč a úspoře Kč. Pokud by se počítala úspora rodičů jako samotně vytvořená hodnota, pak by celkové dobrovolné práce vedoucích a účastníků dobrovolných akcí včetně příprav byly oceněny částkou Kč. Počet hodin práce Počet hodin přípravy Odměna vedoucím Odměna příprav dobrovolníky Ocenění práce dobrovolníkůúčastníků Celkem Příroda Kč Kč Kč Kč Monitoring Kč Kč Kč Osvěta Kč Kč Kč Kč Vzdělávání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Podpora projektů z veřejných rozpočtů Při analýze příjmů podpořených projektů je patrná vysoká závislost na veřejných zdrojích. Nápadná je také roztříštěnost státních zdrojů, která v sobě zahrnuje dotace Ministerstva vnitra, Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, Státního fondu pro 8

9 životní prostředí a Ministerstva životního prostředí. Různé projekty jsou kryty různými zdroji. Příspěvky krajských a obecních samospráv jsou zanedbatelné. Dotace jsou využívány na mzdové náklady hlavních koordinátorů projektů, finanční koordinátory (často nejde o dobrovolníky), společné náklady ústřední kanceláře (nájmy, energie a služby, poštovné, komunikace, dlouhodobě hmotný majetek (PC), kancelářské potřeby, grafické služby apod.) a materiálové náklady na samotné dobrovolnické akce (cestovné a doprava, ubytování, strava, tisk, pojištění, nákup materiálu a pracovních pomůcek apod.). Je evidentní, že pro koordinaci dobrovolníků a dobrovolnických aktivit je nutno zajistit kvalitní zázemí. A právě tato složka je ze strany státu vzhledem k výkonu podhodnocena. Neziskové organizace pracují na dalších projektech, ať dobrovolnických nebo profesionálních za účasti odborníků. Z tohoto hlediska je pokrytí jejich zázemových potřeb vždy fundraisingově problematické a nedostatečné. Nicméně samotné společné náklady projektu v rámci jedné zavedené organizace jsou vždy nižší, než kdyby projekt existoval nezávisle, musel by zajišťovat zázemové potřeby, čímž by se neúměrně zvyšoval tlak na administrativu. Příroda Terénní aktivity v přírodě byly ze všech zdrojů podpořeny částkou Kč, přičemž z veřejných zdrojů byla podpora ve výši Kč, u nadací Kč a soukromé zdroje podpořili tuto činnost částkou Kč. Organizace tak díky 1 koruně dotované státem přinesly ohodnocenou práci ve výši 5,30 Kč, čili jedna koruna měla více než pětinásobný efekt. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak investovaná koruna se vrátila více než čtyřnásobně. Monitoring Monitoring chráněných druhů zvířat byly dotovány částkou Kč, veřejné zdroje monitoring podpořily Kč, nadační zdroje grantem Kč. Organizace tak díky 1 koruně dotované státem přinesly ohodnocenou práci ve výši 4,25 Kč, čili jedna koruna se vrátila víc jak čtyřikrát. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak jedna investovaná koruna se vrací více než dvojnásobně. 9

10 Osvěta Informační projekty pro veřejnost byly podpořeny v roce 2010 částkou Kč, Kč pocházelo z veřejných zdrojů, nadace podpořili tuto činnost Kč a ze soukromých zdrojů Kč. Organizace tak díky 1 koruny dotované státem přinesly ohodnocenou práci ve výši 6, 7 Kč, čili jedna koruna měla skoro sedminásobný efekt. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak jedna investovaná koruna se vrací 5,5krát. Vzdělávací aktivity Aktivity dětských oddílů a vzdělávání byly podpořeny Kč, ze státních zdrojů Kč a ze soukromých zdrojů Kč. Organizace tak díky 1 koruně dotované státem přinesly ohodnocenou práci více než devítinásobku a úsporu rodičům a smysluplné naplnění volnočasových aktivit jejich ratolestí ve výši Kč. Pokud bychom brali celkové příjmy na provedení aktivity, pak jedna investovaná koruna se vrací více než osmkrát. Souhrn Aktivity dobrovolníků byly v roce 2010 podpořeny Kč, z veřejných zdrojů (dotací a grantů SFŽP) šlo na podporu aktivit 73,5% ( Kč), z nadačních zdrojů 21,5% ( Kč) a soukromých zdrojů 5% ( Kč). Celkem Veřejné zdroje Nadační zdroje Soukromé zdroje Příroda Kč Kč Kč Kč Monitoring Kč Kč Kč Osvěta Kč Kč Kč Kč Vzdělávání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Na mzdy koordinátorů dobrovolnických aktivit (nikoli dobrovolných vedoucích) bylo vyčleněno Kč, 78% ( Kč) z veřejných zdrojů, 21% ( Kč) z nadací a 1% (4 450 Kč) ze soukromých zdrojů. 10

11 Společné náklady Mzdy Náklady na akce Stát Stát Stát Nadace Nadace Nadace Vlastní Vlastní Vlastní Společné náklady byly podpořeny částkou Kč, z dotací 71% ( Kč), nadacemi 27% ( Kč) a ze soukromých zdrojů 2% (8 536 Kč). Samotné materiálové náklady byly podpořeny Kč, 72% ( Kč) z dotací, 19% ( Kč) z nadací a 8% ( Kč) ze soukromých zdrojů. Vezmeme-li všechny analyzované projekty, docházíme k ocenění ve výši Kč (vč. úspor rodičům), podpořených Kč, z toho státními zdroji Kč. Státu a občanům se každá koruna vložená na tyto dobrovolnické projekty vrací 6,5krát. Podpora z veřejných rozpočtů vs. oceněná hodnota dobrovolnické práce Kč Kč Kč Kč Veřejné zdroje Kč 0 Kč Oceněná hodnota Oceněná hodnota Veřejné zdroje 11

12 Podpora všech zdrojů vs. oceněná hodnota dobrovolnické práce Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Celková podpora Oceněná hodnota Celková podpora Oceněná hodnota Doporučení Výstupy přibližují, kolikrát se státu a společnosti vrací investovaná koruna získaná z daní nebo jiných příjmů od českých občanů či Evropské unie. Stát se takto jeví jako velice dobrý investor, pokud by v novém roce výrazně nesnížil dotace na práci nevládních neziskových organizací využívajících pro svou činnost (nejen) dobrovolníky. Snížení dotací v letošním roce 2012 tak pravděpodobně bude pro mnohé organizace likvidační. Analytické centrum při setkáních v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravilo několik doporučení, jak zlepšit přístup k dobrovolnickým projektům a neziskovým organizacím v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Tato doporučení mají inspirovat, podnítit diskuzi, která v blízké době povede k zajištění a rozvoji kvalitně zajištěné dobrovolnické práce v České republice. Dobrovolnický zákon a jeho aplikace V dotačních programech veřejných rozpočtů neexistují dotace směřující cíleně na dobrovolnické projekty. Výjimkou se zdá být Ministerstvo vnitra ČR, které akredituje dobrovolnické projekty a poskytuje jim (v současnosti snižující se) dotace na provoz. Zde narážíme na problém v definici dobrovolníka, dobrovolnické práce a organizace s dobrovolnickým prvkem v zákoně. Organizací významně se podílejícími na dobrovolnické práci s dobrovolníky je daleko více, ale často jde o jejich členy, se kterými zákon nepočítá. Nový návrh zákona počítá v tomto směru opět jen s podporou akreditovaného dobrovolnictví - tedy podpora z Ministerstva vnitra se má vztahovat opět jen na organizace, které vysílají dobrovolníky do jiných organizací a nemají z nich vlastní užitek, a které navíc musí splnit další v zákoně podmínky. Pro ostatní se počítá 12

13 s podporou z jejich rezortních ministerstev a nedotačními výhodami (možnost využít dobrovolnickou práci na kofinancování). Data k ohodnocení dobrovolnické práce Domnívám se, že by bylo účelné ve spolupráci s ČSÚ začít sbírat relevantní data o počtech dobrovolníků a počtu jimi odpracovaných hodin v různých oblastech práce a začít ohodnocovat jejich práci. Inspirací pro přesnější ohodnocení dobrovolnické práce jsou, domnívám se, data Informační systému o průměrném výdělku ČR, která zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Ideální stav by byl, kdyby povinnost hlásit data měla všechna občanská sdružení podpořená z veřejných rozpočtů a českých nadací, tato data by se rozdělovala podle typu práce podobným způsobem, jakým bylo učiněno v této analýze. Ve spolupráci s nadacemi i samotnými organizacemi by data mohla být úplná. Díky tomu by dobrovolnictví v ochraně přírody a životního prostředí získalo u rozhodujících orgánů potřebnou prestiž, která evidentně chybí. Nemělo by jít o zásadní navýšení administrativy, ale efektivní metodikou zjistit počty zapojených účastníků, oboru vykonané práce, počtu odpracovaných hodin apod. Díky tomu budou sledovat NNO i sami dobrovolníci svůj vklad do společnosti a ministerstva budou mít relevantní data o přínosu jejich práce. Nakonec se samotná data mohu stát marketingovým artiklem pro samotné organizace v komunikaci s veřejností, kterou svými výsledky mohou motivovat k podpoře. Cesta ze závislosti V rámci pracovní skupiny ERD se zúčastněné organizace potýkají s podobnými finančními problémy a nejistotou ohledně budoucí dotační politiky vyčleněné na mzdy a společné náklady potřebnými pro zajištění nezbytného zázemí k práci s dobrovolníky. Jak bylo uvedeno, je zde patrná až přílišná závislost na veřejných zdrojích a měla by se významně posílit podpora ze soukromých zdrojů. Bylo by smysluplné zvážit vypsání několikaletého národního programu pro organizace s dobrovolnickým prvkem, který by směřoval ke stabilizaci jejich rozpočtů a vedl k získání finanční podpory od veřejnosti způsobem, jakým je to běžné v zahraničí. V současné době jsou podobné institucionální programy uzavřené a soukromé nadace (Nadace VIA, Nadace Partnerství, NROS apod.) svou roli na přelomu tisíciletí splnily. Institucionálních grantů využilo několik organizací k diverzifikaci svých příjmů, což vedlo ke snížení jejich závislosti na veřejných rozpočtech. Organizace s dobrovolnickým prvkem podpory institucionálních programů nevyužívalo (nebo nevyužilo), neboť svou činnost zaměřovali spíše na provádění samotné dobrovolnické práce, než na rozvoj a přežití ve finančně nestabilních letech. Efektivním nastavením takového programu by byly organizace lépe připraveny na snižování státní podpory a bylo by na nich, jak této příležitosti využijí ve svůj prospěch. 13

14 Velice dobře si vedly při udělování institucionálních grantů nadace, jejich zkušeností by bylo výhodné využít. Nastavením efektivních podmínek a účinné kontroly plnění institucionálních grantů by mohl být významně snížen tlak na veřejné rozpočty. Roztříštěnost zdrojů na dobrovolnické projekty Patrná je rovněž roztříštěnost a nevyváženost dotačních programů pro (nejen) organizace s dobrovolnickým prvkem. Samotné podmínky získání dotace může být problémem při kofinancování projektů z jiných zdrojů. Otázkou je, která instituce by měla dobrovolnické projekty (zapojování občanů) primárně podporovat: MŠMT, MŽP, MV nebo MMR? Doporučuji vytvořit mezirezortní skupinu (z odborů přidělování dotací), která ve spolupráci s NNO navrhne sjednocení a vyčlenění prostředků primárně určených pro NNO s dobrovolnickým prvkem. Stálo by za zvážení také vyčlenit téma v dotacích MŽP a podpořit zvlášť NNO s projekty obsahujícími dobrovolnický prvek nebo přidat na bodovém hodnocení projektů při zapojení dobrovolníků v rámci projektu. Mělo by se jasně vymezit, pod jaký rezort dobrovolnictví spadá a tento rezort by měl mít na starosti všechny aktivity. Případně by mohl existovat meziresortní úřad pro dobrovolnictví. Potenciální zdroj na podporu projektů Zdrojem příjmů pro podporu dobrovolnických organizací a jejich projektů by mohly být uhrazené pokuty České inspekce životního prostředí, které se ročně pohybují v několika desítkách miliónů korun. Připomínám, roční dotace neziskových organizací (bez ohledu na dobrovolnický potenciál) na projekty související s ochranou přírody a životního prostředí (tedy z Ministerstva životního prostředí) se v posledních letech pohybovaly kolem 20 mil korun, letošní dotační program počítá s poloviční částkou, která je (nejen) pro dobrovolnické organizace takřka likvidační. Tabulka udělených (nikoli uhrazených) pokud ČIŽP: Rok pokuty udělení Roční pokut Kč Kč Kč Kč Kč Potvrzení o dobrovolnické práci souhrn udělených Návrh, jak podpořit dobrovolnictví u veřejnosti. Samotná motivace k dobrovolnictví může být dána i způsobem odpočítaných položek ze základu daně. Akreditovaná dobrovolnická NNO by poskytovala potvrzení o vykonané dobrovolnické práci v rozsahu 14

15 X hodin, které by bylo možno odečíst ze základu daně podobně jako finanční dar. De facto by šlo o dar dobrovolníků státu. Jinou možností je dohoda neziskových organizací na podmínkách vystavení dobrovolnického certifikátu. V zahraničí jde o běžnou praxi, kdy zájemce o pracovní místo uvádí v životopise také své dobrovolnické aktivity. Dobrovolná práce je tak ve vyspělých zemích vnímána podstatně prestižněji, než v České republice. 15

16 Zdroje a literatura Černý, Jaroslav: Financování volnočasových aktivit dětí a mládeže v ČR v letech online Česká rada dětí a mládeže, s. Dostupné z: Růžička, Tomáš: Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací online. Partnerství, o.p.s., s. Dostupné z : Studie_dobrovolnickych_aktivit_v_ZP pdf Výroční zpráva ČIŽP za rok 2006 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: Výroční zpráva ČIŽP za rok 2007 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: %8cI%c5%bdP+za+rok+2007.pdf. Výroční zpráva ČIŽP za rok 2008 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: Výroční zpráva ČIŽP za rok 2009 online Praha: Česká inspekce životního prostředí, Dostupné z: V analýze byla dále použita reálná, interní data dvou nevládních neziskových organizací. 16

DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výstupy ze semináře pořádaného dne 19. ledna 2012 v Praze ORGANIZACEMI POD ZÁŠTITOU Ing. Zuzany Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu PaedDr. Aleny Gajdůškové,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Metodika hodnocení. Logika hodnocení a systém bodování. Systém nastavení hvězd

Metodika hodnocení. Logika hodnocení a systém bodování. Systém nastavení hvězd Metodika hodnocení Metodika hodnocení v rámci systému Značka kvality v sociálních službách je praktickým manuálem pro certifikátory. Je zde detailně uveden způsob a forma hodnocení jednotlivých subperspektiv

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Pár metodických poznámek k analýze rizik Poznámky ke způsobu vyhodnocení

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více