ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace Předmět (název) zakázky Způsob zadání zakázky Předpokládaná hodnota plnění zakázky Zadavatel Doručení nabídek Lhůta pro doručení nabídek Indikativní harmonogram zakázky Kontext zadání evaluace Komunikační plán IOP Podklady pro dodavatele Základní informace o implementační struktuře IOP Výchozí situace dosavadní znalost Evaluační úkoly a otázky Evaluační úkoly a otázky Požadované výstupy a jejich uživatelé Požadované výstupy a termíny jejich předložení ŘO Uživatelé výstupů Pokyny pro zpracování a předložení nabídky Základní pokyny pro předkladatele nabídek Struktura nabídky Dodatečná ustanovení Hodnocení nabídek Způsob bodového hodnocení nabídek Hodnotící proces Platební podmínky Návrh smlouvy...16

2 1. Základní informace 1.1. Předmět (název) zakázky Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP 1.2. Způsob zadání zakázky Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu 1.3. Předpokládaná hodnota plnění zakázky CZK bez DPH 1.4. Zadavatel Instituce: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Adresa: Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Odpovědný útvar: Odbor řízení operačních programů Ředitelka: Ing. Lumíra Kafková Kontaktní osoba: Ing. Hana Komoňová Telefon: Doručení nabídek Poštou na adresu: Odbor řízení operačních programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí Praha 1 nebo osobně do podatelny ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6 Praha 1. Nabídka musí být zabezpečena proti otevření a musí na ní být uveden název zakázky, heslo NEOTVÍRAT, adresát, odesílatel a jeho adresa Lhůta pro doručení nabídek Nabídka musí být doručena nejpozději do 15:00 hod Indikativní harmonogram zakázky Oznámení výsledků výběrového řízení 10. prosince 2010 Uzavření smlouvy do 30. prosince 2010 Vstupní zpráva do 20 pracovních dní od uzavření smlouvy Průběžná zpráva do 2 měsíců od uzavření smlouvy Závěrečná zpráva do

3 2. Kontext zadání evaluace 2.1. Komunikační plán IOP V souladu s článkem 69 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, který konstatuje, že členský stát má pro pomoc ze strukturálních fondů zajistit informační a propagační opatření, aby byla zajištěna průhlednost a plná informovanost o pomoci čerpané ze strukturálních fondů (SF), byla vytvořena komunikační strategie jako součást implementace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) České republiky. Podle článku 2 až 11 prováděcích pravidel Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 nese Řídící orgán (ŘO) pověřený prováděním strukturální pomoci Společenství odpovědnost za plnění povinností týkajících se informování a propagace, zejména za to, že budou informovány příslušné cílové skupiny. Informační a propagační opatření jsou realizována v souladu s Národním strategickým referenčním rámcem a prostřednictvím komunikačních plánů pro jednotlivé operační programy. Komunikační plán (KoP) pro Integrovaný operační program (IOP) rozpracovává komunikační strategii pro pomoc z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), resp. IOP pro období Vychází z Komunikačního plánu Operačního programu Technická pomoc (OP TP), který představuje rámcovou komunikační strategii pro ČR a pro NSRR na období Tuto strategii vypracoval Národní orgán pro koordinaci ministerstva pro místní rozvoj a KoP IOP je s ní konzistentní. Za realizaci KoP IOP zodpovídá ŘO IOP. Rámcovou strategii pro IOP rozpracovávají a upřesňují roční komunikační plány obsahující detailní informace o plánovaných informačních a propagačních aktivitách. KoP IOP obsahuje údaje o cílech, cílových skupinách, obsahu, strategii a nástrojích informačních a propagačních aktivit, o financování, řízení a implementaci, hodnocení a subjektech podílejících se na řízení programu. Globálním cílem informačních a propagačních opatření Komunikačního plánu IOP pro období je celkové zvýšení povědomí veřejnosti o pomoci poskytované České republice z ERDF prostřednictvím IOP, zvýšení její transparentnosti a vytvoření jednotné představy o této pomoci na všech úrovních implementace. Evaluace prověří aktuální stav informovanosti cílových skupin KoP o IOP a vyhodnotí reálný dopad realizace KoP včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů. Na základě evaluačního šetření budou zpracovány výstupy, které budou zařazeny do komunikační strategie pro další období. Očekávané výstupy: 1. kvantitativní šetření zaměřené na povědomí veřejnosti o IOP, jeho aktivitách a realizovaných projektech 2. kombinace kvantitativního a kvalitativního šetření sledujícího postoje žadatelů a příjemců k IOP, znalosti o možnostech financování projektových záměrů, mechanismu financování a znalosti konkrétních projektů financovaných IOP; 3. kvalitativní šetření sledující postoje pracovníků ŘO a ZS k mechanismu plánování, řízení a vyhodnocování komunikačních aktivit a ke způsobu interní komunikace; 2

4 4. kvantitativní a kvalitativní analýza obsahu tištěných článků, audiovizuálních a online příspěvků v českých médiích a na internetu za rok , součástí analýzy bude doporučení pro efektivní komunikaci s médii a novináři a databáze hodnocených článků a příspěvků ve formátu rtf; 5. vyhodnocení úspěšnosti komunikačních mechanismů a nástrojů KoP a doporučení pro zlepšení informovanosti cílových skupin KoP; 6. revidování komunikačního plánu IOP a návrh strategie komunikace na období ; 7. návrh ročního komunikačního plánu IOP pro období duben 2011 až březen 2012; 8. další výstupy podle návrhu vybraného evaluátora Podklady pro dodavatele Dodavatel bude kromě vlastních šetření vycházet z následujících dokumentů, které jsou k dispozici na vyžádání u zadavatele: 1. Komunikační plán IOP Roční komunikační plány IOP, včetně jednotlivých plánů všech zprostředkujících subjektů IOP 3. Jednotlivá vyhodnocení ročních komunikačních plánů 4. Evaluační studie komunikačních potřeb Ministerstva vnitra (manažerské shrnutí volně dostupné na v sekci dokumenty) 5. Komunikační strategie Ministerstva zdravotnictví (volně dostupná na v sekci dokumenty) 6. Kvantitativní zhodnocení všech propagačních aktivit ŘO i ZS IOP Webové stránky zprostředkujících subjektů IOP a řídícího orgánu IOP 8. Programový dokument IOP, výroční zprávy IOP (volně dostupné na v sekci dokumenty) 2.3. Základní informace o implementační struktuře IOP Složitá implementační struktura IOP s vysokým počtem zprostředkujících subjektů vyplývá z širokého zaměření programu a rozsahu prioritních os, jakož i z národního legislativního rámce. Usnesením vlády č. 175/2006 bylo výkonem funkce Řídicího orgánu IOP určeno Ministerstvo pro místní rozvoj. Delegování části činností na zprostředkující subjekty je zajištěno bilaterálními dohodami uzavřenými s příslušnými ministerstvy, v případě Centra pro regionální rozvoj je delegace 1 Požadovaná sledovaná média: deníky (MfD, Právo, LN, HN), deníky vydavatelství Vltava Labe Press ( klasické regionální deníky typu Hradecký deník) televizní zpravodajství (ČT, Nova, Prima, Z1), rozhlasové zpravodajství (ČRo1, Impuls, F1), týdeníky (Ekonom, Euro, Profit, Týden, Reflex, Respekt), regionální přílohy (MfD, Právo, LN) a zpravodajské internetové stránky (novinky.cz, ihned.cz, aktualne.cz, idnes.cz, lidovky.cz). 3

5 činností provedena rozhodnutím ministra pro místní rozvoj. ŘO IOP delegoval část činností na pět zprostředkujících subjektů. Jejich přehled je učiněn v následující tabulce. Zprostředkující subjekty IOP Zprostředkující Útvar plnící funkci Oblast intervence subjekt ZS CRR - x x x x x x x x 1 x 1 MK Odbor pro strategii a x dotační politiku MPSV Odbor sociálních x služeb a sociálního začleňování Odbor implementace x programů ESF MV Odbor strukturálních x x x fondů MV MZd Odbor evropských x fondů MZD 1 Je-li příjemcem v prioritních osách 6a/6b Technická pomoc CRR ČR, ŘO nedeleguje žádné činnosti na ZS. Na implementaci IOP (resp. oblastí intervencí 4.1, 5.2, 5.3 ) dále spolupracují věcně příslušné odbory MMR: Odbor cestovního ruchu: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu, zúčastňuje se jednání výběrové komise pro oblasti intervence 4.1. Odbor podpory bydlení: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu a na realizaci oblasti intervence 5.2. Odbor územního plánování: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu a realizaci oblasti intervence 5.3. Je nutné, aby si dodavatel byl plně vědom složitosti Integrovaného operačního programu a jeho implementační struktury Výchozí situace dosavadní znalost Během období provedla agentura STEM, s.r.o analýzu stávající situace v oblasti komunikace strukturálních fondů EU. Její součástí byla analýza realizace Komunikačního akčního plánu na úrovni Rámce podpory Společenství (RPS) v období a analýza zahraničních zkušeností. Předmětem analýzy byly také výsledky šetření povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech. V návaznosti na průzkum agentury STEM o Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech vyplynula pro NSRR následující doporučení, která by se měla odrazit v komunikačních plánech jednotlivých OP: Intenzivnější zapojení médií; Pravidelné zapojování tisku; Pokračování v souhrnném mapování a vyhodnocování využívání fondů EU v České republice; Zvýšení adresnosti, interaktivnosti a praktičnosti pořádaných školení a seminářů; Intenzivnější zapojení netradičních forem informačních a komunikačních opatření; Sjednocení terminologie komunikačního plánu. 4

6 Doporučení pro provádění informačních a propagačních opatření: Zkvalitnění stránek coby centrálního místa získávání informací; zefektivnění distribuce publikací přenesením váhy především na elektronickou formu; intenzivnější využívání případových studií a modelových projektů; pokračování v přípravě a distribuci publikací a pořádání informačních a vzdělávacích akcí s horizontálním přesahem napříč všemi operačními programy; zvýšení praktičnosti informací předávaných pomocí plakátů, letáků a digitálních médií; sjednocení vizuální podoby komunikačních a publikačních aktivit; zvýšení kreativnosti využívání propagačních předmětů. Další zjištění, která vyplynula ze třetí etapy Závěrečné zprávy z výzkumu veřejného mínění a sekundární analýzy pro Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2006, jsou uvedena v KoP IOP na stranách Evaluační úkoly a otázky 3.1. Evaluační úkoly a otázky Úkol č. 1 Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP proveďte zjištění míry povědomí a kvality mínění o IOP Evaluační otázky: 1.1. Do jaké míry cílové skupiny KoP 2 znají Integrovaný operační program, jak IOP vnímají, jaké jsou příčiny tohoto vnímání? 1.2. Které informační zdroje nejvíce využily cílové skupiny pro získání znalostí o IOP a které informační zdroje postrádají? 1.3. Do jaké míry má odborná veřejnost povědomí o možnostech zapojení do IOP? 1.4. Do jaké míry zná odborná veřejnost cíle a podporované aktivity IOP? Úkol č. 2 Vyhodnoťte úspěšnost komunikačních a propagačních aktivit řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů IOP Evaluační otázky: 2.1. Které komunikační a propagační nástroje vedou nejefektivněji k zajištění znalosti a povědomí o IOP mezi cílovými skupinami KoP a proč? 2.2. Do jaké míry a proč se prostřednictvím realizovaných komunikačních a propagačních aktivit (tj. nástrojů informovanosti a publicity) ne/daří zvyšovat povědomí veřejnosti o pomoci poskytované z IOP? 2.3 Jak lépe využít potenciál jednotlivých komunikačních a propagačních aktivit? 2 Cílové skupiny jsou specifikovány v textu KoP IOP. 5

7 Úkol č. 3 Na základě úkolů číslo 1 a 2 proveďte syntézu zjištění a navrhněte doporučení pro zvýšení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit pro období Evaluační otázky: 3.1. Které komunikační a propagační aktivity a nástroje se osvědčily ve vztahu k evaluačním kritériím uvedených v kapitole 2.2. a proč? 3.2. Na jaké cílové skupiny posílit či oslabit zaměření propagačních a komunikačních aktivit, do jaké míry a proč? 3.3. Které nástroje informovanosti a publicity využívat více či méně za účelem zvýšení dopadu komunikačních a propagačních aktivit IOP na jednotlivé cílové skupiny KoP? 3.4. Které aspekty je vhodné zohlednit při návrhu komunikačního plánu, aby dopad publicity odpovídal vynaloženým časovým, finančním a lidským vstupům? 3.5. Jak upravit rozvržení zodpovědností za realizaci komunikačních a propagačních aktivit mezi ŘO a ZS za účelem maximalizace úspěšnosti realizace KoP? 3.6. Je komunikační plán IOP na období nastaven optimálně s ohledem na současné výsledky programu a fázi programového cyklu IOP, a proč? Jaké případné úpravy by vedly ke zlepšení. Navrhněte indikátory pro hodnocení KoP tak aby bylo možné měřit i kvalitativní pokrok. Úkol č. 4 Na základě předchozích úkolů 1 až 3 navrhněte roční komunikační plán IOP na rok 2011, resp. pro období duben 2011 březen

8 4. Požadované výstupy a jejich uživatelé 4.1. Požadované výstupy a termíny jejich předložení ŘO POŽADOVANÉ VÝSTUPY 1. Vstupní zpráva 2. Průběžná zpráva TERMÍN DETAIL JAZYK Do 20 prac. dní od uzavření smlouvy Do 2 měsíců od uzavření smlouvy Ve zprávě bude podrobně popsán harmonogram realizace projektu a detailní metodologie řešení projektu, obsahující minimálně (i) dekompozice vybraných otázek na podotázky, (ii) identifikace potřebných informací pro odpověď na jednotlivé podotázky, (iii) výzkumný design pro každou podotázku, (iv) identifikace zdrojů dat pro každou otázku a instrumentů jejich sběru. Zpráva bude obsahovat výsledky provedených šetření kvantitativní šetření veřejnosti, kombinace kvantitativního a kvalitativního šetření odborné veřejnosti, kvalitativní šetření pracovníků implementační struktury IOP a kvantitativní a kvalitativní analýza tištěných článků, audiovizuálních a online příspěvků v českých médiích a na internetu. Průběžná zpráva bude mít následující strukturu: a) obsah zprávy, b) shrnutí zprávy na max. 5 stran, c) dílčí závěry šetření, d) detailní metodologie. ČJ ČJ 3. Závěrečná evaluační zpráva Konečná verze do Bude vyhotovena v 1 výtisku a v elektronické formě na CD/DVD v 1 kuse (formát.doc a.pdf). Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat manažerské shrnutí, vyhodnocení úspěšnosti komunikačních mechanismů a nástrojů KoP vycházející z ročních komunikačních plánů a výsledků šetření a doporučení pro zlepšení informovanosti cílových skupin KoP a odpovědi na evaluační otázky. Zpráva bude mít následující strukturu: a) obsah zprávy, b) manažerské shrnutí zprávy na max. 10 stranách ČJ + manažerské shrnutí také v AJ 7

9 c) popis průběhu realizace projektu a metod aplikovaných pro splnění jednotlivých úkolů, d) výsledky úkolů definovaných v kap. 3, e) závěry a doporučení, f) revize rámcového KoPu a návrh strategie komunikace do konce program. období, g) návrh ročního komunikačního plánu 2011/ Prezentace výsledků evaluace dle dohody po odevzdání závěrečné evaluační zprávy Závěrečná zpráva bude vyhotovena ve 2 výtiscích a v elektronické formě na CD/DVD v 1 kusu (formát.doc a.pdf). Po dohodě se zadavatelem uskuteční zpracovatel prezentaci výsledků evaluace. ČJ 4.2. Uživatelé výstupů - Řídící orgán IOP - Zprostředkující subjekty IOP - Národní orgán pro koordinaci NSRR, - řídící orgány a.jiné odpovědné orgány zapojené do řízení ostatních programů financovaných z EU v průběhu programového období Pracovní skupina pro publicitu a komunikaci IOP - Pracovní skupina pro evaluace - Monitorovací výbor IOP - Evropská komise 5. Pokyny pro zpracování a předložení nabídky 5.1. Základní pokyny pro předkladatele nabídek Několik subjektů může předložit společnou nabídku za podmínky, že bude v nabídce jasně specifikováno, který subjekt bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy, tento subjekt bude také odpovědný zadavateli ohledně plnění předmětu smlouvy a bude kontaktní osobou při plnění předmětu smlouvy a před uzavřením smlouvy Splnění kvalifikačních předpokladů (viz požadovaná Část III. nabídky) prokazuje jen ten, který bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy V případě, že uchazeč hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatele, identifikuje tohoto subdodavatele v nabídce obchodní firmou nebo názvem společnosti, adresou sídla, právní formou, statutárním orgánem, 8

10 identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Jde-li o zahraniční právnickou osobu, městem registrace a číslem registrace a institucí, kde byla společnost zaregistrována, statutárním orgánem. Jde-li o fyzickou osobu bydlištěm či místem podnikání, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, příp. osobu oprávněnou jednat za tuto fyzickou osobu Dále v nabídce identifikuje části veřejné zakázky, které hodlá plnit tímto subdodavatelem. Odpovědnost za plnění subdodavatele zůstává na uchazeči. Změna subdodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele. Kvalifikační předpoklady (viz požadovaná Část III. nabídky) nemůže prokázat za uchazeče subdodavatel Nabídka bude na titulní straně podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Nabídka bude napsána v češtině Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálu (předmětem hodnocení bude pouze originál). Dále zadavatel požaduje (není zadávací podmínkou) předložit 2 kopie nabídky. Na titulní straně jednotlivých výtisků nabídky dodavatel uvede, zda se jedná o originál či kopii. V případě rozporu mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního výtisku Nabídka bude předložena dle pokynu v bodě Všechny části nabídky budou svázány v jeden celek v pořadí ČÁST I, ČÁST II a ČÁST III. Takto svázaný dokument a přiložená elektronická verze nabídky na CD-ROM budou tvořit celkovou nabídku. Bude-li nabídka postrádat některou z požadovaných částí nebo dokumentů, může být tato nabídka vyřazena z dalšího hodnocení hodnotící komisí Struktura nabídky Část I. Věcná část (max. 40 stran) 1. Identifikace uchazeče: 1.1. Obchodní firma nebo název uchazeče 1.2. Adresa sídla 1.3. Kontaktní korespondenční adresa, jméno kontaktní osoby, její a telefon 1.4. Právní forma 1.5. Statutární orgán 1.6. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno 1.7. Údaj, zda je uchazeč plátcem DPH 1.8. Jde-li o zahraniční právnickou osobu, město registrace a číslo registrace a instituci, kde byla společnost zaregistrována 1.9. Bankovní spojení Číslo účtu 9

11 2. Představení společnosti s referencemi, případně doložené odkazy na webu, na realizované zakázky za poslední 3 roky. 3. Představení členů realizačního týmu doložené životopisy s přehledem členů realizačního týmu, životopisy budou v přílohách nabídky. 4. Popis, jak budou realizovány požadované aktivity a výstupy. 5. Popis průběžných a finálních výstupů z aktivit. 6. Harmonogram aktivit. Část II. Finanční nabídka - Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH a bude vyjádřena v české měně. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť. - Maximální cena této zakázky je CZK bez DPH. Část III. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Při prokazování splnění kvalifikace se dodavatel bude řídit 50 až 58 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 1. Technické kvalifikační předpoklady a) Seznam obdobných zakázek za poslední tři roky k datu podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, minimální úroveň pro splnění tohoto požadavku je stanovena na tři zakázky obdobného charakteru. 3 Subjekt předkládající nabídku musí doložit předcházející praxi s přípravou, realizací nebo hodnocením programů fondů EU v posledních třech letech. Za zkušenosti z oblasti přípravy a realizace operačních programů EU se pro tento případ nepovažují zkušenosti se zpracováním žádostí o poskytnutí dotace. b) uvedení garanta realizačního týmu, kterým se předpokládá osoba, splňující podmínky odborné způsobilosti (doložení CV) - vysokoškolský titul - účast na min. třech zakázkách obdobného charakteru 3 c) uvedením realizačního týmu se specifikací podílu jednotlivých členů na předmětu plnění. 4 3 Minimální úrovní pro naplnění obdobného charakteru zakázky se považuje zakázka minimálně za 0,5 mil. Kč v oblasti evaluace jakéhokoli programu fondů EU. 4 Zadavatel požaduje aby vedoucím realizačního týmu byl garant uvedený v bodě b) a aby min. počet členů týmu byl celkem 3. 10

12 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč: pro bod 1a) prostřednictvím prostého seznamu zakázek s uvedením rozsahu a doby plnění a uvedením zadavatele vč. kontaktní osoby, pro bod 1b) prostřednictvím CV odborného garanta, případně příslušnými osvědčeními, pro bod 1c) prostřednictvím seznamu osob realizačního týmu a CV jednotlivých členů. Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele, případně odborného garanta či realizačního týmu. Pokud podává několik dodavatelů společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 50 odst. 1, písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle 50 odst. 1, písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně ( 51 odst.5). 2. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 11

13 c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu; l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách; a m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona o veřejných zakázkách. Kvalifikační požadavky k) m) se nedají prokázat čestným prohlášením, jsou prokázány jejich skutečným předložením. 3. Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč doloží dle 54 bodu a), b) zákona kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. 12

14 5.3. Dodatečná ustanovení Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo: - odmítnout všechny předložené nabídky, - nevracet podané nabídky, - vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné, nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty, přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy, na které se nabídka uchazeče odvolává. 6. Hodnocení nabídek 6.1. Způsob bodového hodnocení nabídek Po věcné stránce budou nabídky hodnoceny dle dílčích hodnotících kritérií, která jsou popsána v Tabulce č. 1. Z hodnocení se vyhotovuje protokol, který podepíší členové hodnotící komise. Protokol z jednání komise a výsledky jednání podléhají souhlasu zadavatele. Tabulka č. 1 EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY Kritérium 1. Celková kvalita nabídky Váha 30 % Kritérium 2. Nabídková cena Váha 70 % Kvalita návrhu realizace předmětu plnění Celková nabídková cena s DPH Rozhodujícím kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována na základě vážených kritérií celkové kvality nabídky a nabídkové ceny. Váha kritéria celkové kvality nabídky je stanovena 30 % a váha nabídkové ceny 70 % Všichni hodnotitelé budou mít k dispozici pro hodnocení nabídky v případě prvního kritéria Kvalita návrhu realizace předmětu plnění bodů Každý hodnotitel přidělí v případě prvního kritéria body na základě následující hodnotící škály: 81 až 100 bodů: Plně vyhovující a vysoce profesionální nabídka s jednoznačným prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Detailně propracovaný, naprosto vyhovující a jednoznačný návrh realizace předmětu plnění s uvedením popisu vhodně zvolené metodologie, přístupu k získávání podkladů a relevantních informací i konkrétnější podoby obsahu a struktury výstupů zakázky. 13

15 61 až 80 bodů: Vyhovující a profesionální nabídka s mírně rutinním prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Vyhovující, v detailech méně propracovaný návrh realizace předmětu plnění a popis metodologie vedou k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele. 41 až 60 bodů: Nabídka vyhovující s výhradami - Návrh realizace předmětu plnění i zvolená metodologie vedou k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele, přičemž jejich popis i popis obsahu a struktury výstupů zakázky však nejsou uchazečem detailně specifikovány. 21 až 40 bodů: Nabídka vyhovující s velkými výhradami - Návrh realizace předmětu plnění i metodologie vedou k naplnění cíle projektu, nejsou však uchazečem kvalitně propracovány a specifikovány s ohledem na potřeby zadavatele. Popis obsahu a struktury výstupů zakázky je nejasný a nejednoznačný. 0 až 20 bodů: Nevyhovující nabídka - Uchazeč neporozuměl hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Návrh realizace předmětu plnění i metodologie nevede k naplnění cíle projektu V daném kritériu (Kritérium 1.) získá nabídka číselnou hodnotu (Kredit 1), která vznikne tak, že počet bodů od každého člena/ky hodnotící komise dané hodnocené nabídky bude poměřen s nejlepší nabídkou a vynásoben váhou daného kritéria dle vzorce: 100 x (Hodnocená nabídka / Nejlepší nabídka) x 30 % = Kredit 1, kde hodnocenou nabídkou je počet bodů kvalitativního kritéria hodnocené nabídky; nejlepší nabídka je nabídka, která dosáhla v hodnocení kvality nejvyššího počtu bodů; 30 % je váha Kritéria Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá číselnou hodnotu (Kredit 2) na základě vzorce: 100 x (Nejnižší cena / Hodnocená cena) x 70 % = Kredit 2, kde hodnocenou cenou je celková cena hodnocené nabídky bez DPH; nejnižší cena je nejnižší cena nabídky bez DPH a 70 % je váha Kritéria Na základě součtu kreditu za kvalitu a cenu (Kredit 1 + Kredit 2) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která získá po součtu nejvyšší číselnou hodnotu Nabídka, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je nabídkou vítěznou. Zadavatel vyzve uchazeče, který podal vítěznou nabídku, k uzavření smlouvy. Odmítneli uchazeč, který podal vítěznou nabídku, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento uchazeč součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření 14

16 smlouvy uchazeče, který se umístil na druhém místě. Odmítne-li uchazeč, který se umístil na druhém místě, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento uchazeč součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil na třetím místě Z hodnocení se vyhotovuje protokol, který podepíší členové/ky hodnotící komise. Protokol z jednání komise a výsledky jednání podléhají souhlasu zadavatele Hodnotící proces Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace. Hodnotící komise zasedne nejpozději do 2 týdnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel vyrozumí uchazeče, který nabídku podal, elektronicky Pověřený člen hodnotící komise otevře obálky s nabídkami podle času doručení. Po otevření všech včas doručených nabídek členové hodnotící komise posoudí úplnost nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. V případě, že nabídka zásadním způsobem nevyhoví požadavkům, vyřadí komise tuto nabídku z dalšího hodnocení Na žádost zadavatele uchazeč ve lhůtě stanovené zadavatelem písemně objasní předložené informace či doklady Jestliže je nabídka neúplná, nebude nabídka předmětem hodnocení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel elektronicky uchazeče, který nabídku podal Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze věcného hodnocení jednotlivých nabídek Pokud byla z doručených nabídek pouze jediná úplná, která odpovídá zadávacím podmínkám, hodnocení se neprovádí a tato nabídka je považována za vítěznou Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů Zadavatel nepřipouští překročení maximální ceny této zakázky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu než je maximální cena této zakázky, bude jeho nabídka vyřazena z hodnocení V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení Komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených výše Každá nabídka získá celkový kredit vypočtený součtem získaných kreditů za celkovou kvalitu a cenu služeb. 15

17 Nabídka, která získá nejvyšší celkový kredit (Kredit 1 + 2), bude vybrána jako vítězná nabídka (ekonomicky nejvýhodnější nabídka) Zpráva z jednání hodnotící komise bude vyhotovena a podepsána všemi členy hodnotící komise. Zpráva z jednání hodnotící komise podléhá rozhodnutí subjektu s oprávněním jednat jménem zadavatele O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na ovou adresu uvedenou v jejich nabídce. Uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, bude vyzván k uzavření smlouvy. 7. Platební podmínky Daňový doklad faktura bude vystavena po ukončení předmětu plnění. Přílohu daňového dokladu - faktury bude tvořit akceptační protokol (případně jiný doklad) o převzetí plnění. Daňový doklad faktura bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené v 28 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy před zahájením plnění. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu pro místní rozvoj. Projekt bude hrazen z Technické pomoci Integrovaného operačního programu, projekt číslo CZ.1.06/6.2.. (bude doplněno po přidělení čísla v nově vyhlášené výzvě TP IOP) 8. Návrh smlouvy V zájmu urychlení jednání k uzavření smluvního vztahu požaduje zadavatel předložení návrhu smlouvy, který bude zpracován v intencích tohoto poptávkového řízení. Návrh předložený dodavatelem může zadavatel upravit. Smlouva bude obsahovat minimálně následující náležitosti: Smlouva musí být v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a s nabídkou nejvhodnějšího uchazeče, včetně seznamu členů realizačního týmu dodavatele a harmonogramu jednotlivých aktivit. Smlouva bude uzavřena podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Ujednání o předmětu veřejné zakázky: dle zadávacích podmínek. Údaje o platebních podmínkách dle kap. 7. Ujednání o náležitostech faktury: Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou. Ujednání o termínu a místu plnění: Plnění zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy. Dokončení zakázky je stanoveno nejpozději na 31. března Místem plnění předmětu zakázky je Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj. 16

18 Ujednání o ceně: Celková cena předmětu zakázky činí:... bez DPH, DPH činí.,.,- Kč včetně DPH. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a k její změně může dojít pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dní od doručení faktury objednateli. V záhlaví faktury musí být uvedeno číslo smlouvy v CES, dále výrazně uveden název objednatele včetně osoby, která ho zastupuje a budou zvýrazněna slova Integrovaný operační program , oblast intervence 6.2, Ministerstvo pro místní rozvoj, projekt Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP. Nedílnou součástí faktury je kopie potvrzeného Předávacího protokolu nebo dodacího listu. Faktura musí být doručena objednateli do 14 dnů od převzetí zásilky, to znamená každého vydání, do podatelny (účtárny) MMR. Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání zadavateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je dodavatel povinen uhradit zadavateli (MMR) smluvní pokutu ve výši Kč ,- a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednání o spolupůsobnosti při výkonu finanční kontroly: Dodavatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: Dodavatel se zaváže poskytovat služby řádně a včas a případné vadné plnění bezplatně napravit a uhradit vzniklé škody. Ujednání o smluvních pokutách: V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním harmonogramu díla, zaplatí zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Ujednání o náhradě škody: Zadavatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu. Ujednání o odstoupení od smlouvy: Zadavatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených obchodním zákoníkem a smlouvou o dílo. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno dodavateli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského 17

19 účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. (dle Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu) Zadavatel má právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění s výjimkou podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění a hodnocených skutečností. V Praze dne 4. listopadu Ing. Lumíra Kafková ředitelka odboru řízení operačních programů 18

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby Ve smyslu 6 zákona

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Vy zva k poda nı nabı dek

Vy zva k poda nı nabı dek Vy zva k poda nı nabı dek Na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Název zakázky: Zateplení Obecního úřadu v obci Sadov 1. Zadavatel identifikační

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky V Praze dne 3. 5. 2016 Čj.: 3680/2016 - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Projektová

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace M PROJEKT, sdružení fyzických osob Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 5 350 02 CHEB Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Jandík Cheb 28.07.2011 VĚC: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče V Praze dne 22.12. 2014 Čj.: 568-134/2014 - ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče Zadávací

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel:

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: MONITORING MÉDIÍ PRO POTŘEBY MŠMT Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Název výzvy Dodávka SW aplikací pro projekt Nová cesta

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Název výzvy Dodávka SW aplikací pro projekt Nová cesta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy Dodávka SW aplikací pro projekt Nová cesta Zadavatel Církevní gymnázium spol. s r.o. Olomouc Nešverova 693/1 779 00 Olomouc IČ: 61942839 DIČ: CZ61942839

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více