Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky"

Transkript

1 Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 Obsah 1. Úvod Název Popis podpůrných vzdělávacích aktivit Studentské projekty Studentsko-expertní konference Cíl Cílová skupina Návrhy témat Personální zajištění Materiální a technické zabezpečení Způsob vyhodnocení aktivity Kalkulace předpokládaných nákladů: Příloha č. 1 Ukázka studentských projektů Příloha č. 2 Ukázka PPT prezentace Příloha č. 3 Ukázka návrhu ocenění Příloha č. 4 Požadavky na zpracování Studentských projektů Příloha č. 5 Jak hodnotit studentský projekt Příloha č. 6 Hodnocení studentského projektu

3 1. Úvod Metodika předkládá zevrubný návod na organizaci podpůrných aktivit pro studenty středních zdravotnických škol. Studentské odborné projekty a v návaznosti na ně pořádaná studentsko-expertní konference byly realizovány v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ ). Metodika poskytuje potřebné materiální, technické a personální zajištění, návrhy témat včetně ukázky studentských prací a PPT prezentace, hodnotící tabulky a osvědčení pro účastníky kurzu DVPP. 2. Název Další podpůrné vzdělávací aktivity pro žáky (studentské odborné projekty, studentsko-expertní konference) 3. Popis podpůrných vzdělávacích aktivit Moderní systém vzdělávání se bez dalších vzdělávacích aktivit rozšiřujících teoretické i praktické znalosti neobejde. Nejen z tohoto důvodu však vznikla tato aktivita. 4. Studentské projekty Nastavený model spolupráce studentů a odborníků z praxe je velice efektivní a podporuje snahu studentů zvládat samostatnou odbornou práci, což je důležité pro jejich další studium i pro následný nástup do praxe. V případě, že to vedení partnerské školy umožní, je zde i varianta, že by se úspěšně obhájený studentský projekt započítával do studijních povinností. Takovýto postup by zásadně zvýšil motivaci žáků se projektů účastnit a také to zvyšuje dopad a význam projektu. Témata (např. prevence kardiovaskulárních chorob, problematika obezity populace, kvalita života dialyzovaných pacientů) jsou navrhována tak, aby se studenti mohli ve vybraném tématu do určité míry sami vzdělávat, shromažďovat potřebné informace, následně je vyhodnocovat a předkládat k posouzení mentorům (lékařům či sestrám) z FNUSA, kteří jsou jim k dispozici, a to pro průběžné konzultace i odbornou revizi jejich studentské práce. Odborný mentor ručí za odbornou stránku studentských projektů. Konzultace se studenty může probíhat formou osobní (doporučeno je setkání na začátku při zadání práce, uprostřed a před dokončením projektu), ové či skypové komunikace. Délka konzultace je stanovena v trvání jedné hodiny, 1 x za dva týdny. Podle zájmu může na jednom tématu pracovat jeden student, dvojice či skupina žáků. S formální stránkou projektů pomáhá studentům pedagog, který je zodpovědný za celkovou formu práce po stránce stylistické a gramatické správnosti, uvedení zdrojů a použité literatury atd. Vzhledem k rozsahu a náročnosti by 3

4 měla práce na studentském projektu probíhat minimálně deset měsíců. Je vhodné, aby si studenti mohli vybrat, zda budou téma zpracovávat pouze v rovině teoretické či svůj projekt rozšíří i o výzkumnou část. Pro obě varianty však platí předem dohodnutá pravidla (viz příloha č. 4) i termíny. Po ukončení projektu mentor zhodnotí celkový přístup studenta (hodnotící kritéria viz příloha č. 5). Vyplněný a podepsaný formulář lze zaslat elektronicky nebo poštou. Po odevzdání všech projektů proběhne školní kolo, ve kterém bude jednotlivými školami vybrána nejlepší práce s výzkumnou částí a nejlepší práce bez výzkumné části. Tyto pak reprezentují školu na nejbližší studentsko-expertní konferenci. 5. Studentsko-expertní konference Na desetiměsíční spolupráci studentů a odborníků z praxe navazuje studentsko-expertní konference. Konference má tři panely - studentský, učitelský a expertní. Jedná se o společnou inovativní platformu pro odbornou interakci studentů středních zdravotnických škol, odborných učitelů a expertů z praxe. Obě varianty dokončených prací (s výzkumem i bez výzkumu) hodnotí zástupci z řad pedagogů i mentorů. Autoři vybraných projektů prezentují na setkání své práce. PPT prezentace má předem dohodnutou formu i obsah (viz příloha č. 6). Pětičlenná komise posuzuje nejen vlastní prezentaci práce, ale i adekvátnost použité terminologie, dodržení časového limitu či schopnost adekvátně reagovat na dotazy či připomínky. 6. Cíl Cílem podpůrných vzdělávacích aktivit je přispět ke zlepšení vzdělávání studentů na partnerských středních zdravotnických školách, výraznějšímu propojení mezi teoretickým a praktickým vzděláváním a umožnění většího pochopení reálné praxe. Studenti mají možnost ověřit si svou schopnost spolupracovat s experty, vyhledávat potřebnou literaturu, vyhodnocovat získaná data, pracovat na tvorbě odborného textu a v neposlední řadě prezentovat vlastní práci, správně užívat odbornou terminologii, adekvátně reagovat na dotazy i přijímat kritiku. 7. Cílová skupina Hlavní cílovou skupinou jsou žáci partnerských středních zdravotnických škol. Aktivita je určena především pro studenty 3. ročníků. Důvodem je délka i náročnost projektu. 4

5 8. Návrhy témat - prevence kardiovaskulárních chorob - význam komunikace lékař/pacient x zdravotnický personál/pacient - prevence gynekologických onemocnění - informovanost laické veřejnosti o KPR - problematika dlouhodobé péče - smysl zavádění nových standardů do zdravotnické péče - syndrom vyhoření u pomáhajících profesí - rehabilitační péče u pacienta s diagnózou CMP - problematika péče o stárnoucí/umírající klienty - obezita populace - informovanost laické veřejnosti o nebezpečí pohlavně přenosných chorob - výhody/negativa kvality životy u pacienta v domácí péči - ageismus mýtus nebo hrozba - vliv imobilizačního syndromu na kvalitu života seniorů - znalost znakové řeči nezbytnost/nadstandard pro práci ve zdravotnictví - kvalita života dialyzovaných pacientů - edukační proces u pacientů s diagnózou DM - potřeba psychologa u pacientů se závažnou diagnózou - problematika dobrovolnictví ve zdravotní péči - kvalita života u pacientů se stomií - význam neustálého vzdělávání pro zdravotnický personál - komplexní ošetřovatelská péče u geriatrického pacienta - kvalita života u pacientů po amputaci končetiny - edukace pacientů s diagnózou vředová choroba gastroduodenální - postavení bezdomovců ve zdravotnických zařízeních - komplikace DM a jak jim předcházet - zdravotní následky poruch příjmu potravy - problematika neprofesionálního chování zdravotnického personálu 9. Personální zajištění Na realizaci podpůrných vzdělávacích aktivit pro studenty se podílí organizační tým, pedagogové a experti z praxe. 5

6 Pracovní náplň organizačního týmu: - počet pracovníků dle potřeby (počtu účastníků) - komunikace s odbornými mentory pro studentské projekty - zajištění prvního kontaktu studenta a odborného mentora - komunikace se studenty - komunikace s pedagogy - kontrola obsahové a formální stránky práce, PPT prezentace - řešení vzniklých problémů - zajištění zpětné vazby ze strany expertů pro výuku i účastníků kurzu, vyhodnocení kurzu (modulů/okruhů) - organizační zajištění studentsko-expertní konference Pracovní náplň odborného mentora pro studentské projekty: - počet pracovníků dle potřeby (počtu zapojených studentů) - zarámování odborného obsahu práce, PPT prezentace, pomoc s přípravou materiálů, vyhledáváním literatury či jiných zdrojů vztahující se k práci, dotazníkového šetření atd. - komunikace s organizačním týmem - odborné konzultace se studenty - komunikace s pedagogy - podání zpětné vazby studentům - vyhodnocení aktivity Personální zajištění vychází nejen z výběru témat, kdy je potřeba odpovídající kvalifikace mentora. Nezbytná je i odpovídající praxe lektora a zkušenosti s pedagogickou výukou. Za potřebnou úroveň teoretických znalostí, praktických i pedagogických dovedností mentorů odpovídá garant podpůrných vzdělávacích aktivit, náměstek Úseku ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení. Kvalifikační požadavky na odborného mentora pro studentské projekty: - všeobecná sestra - vysokoškolské studium - specializační studium - doktorandské studium - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb. pro obor všeobecná sestra - odborná praxe - pedagogická praxe (výuka praxe v rámci specializačního studia, vedení odborných kurzů, vedení odborné praxe studentů středních a vyšších odborných škol zdravotnického zaměření, prezentace na konferencích a seminářích, publikační činnost a vědecko-výzkumná činnost) 6

7 10. Materiální a technické zabezpečení Je nezbytné, aby poskytovatel aktivity disponoval odpovídajícími prostory, audiovizuální technikou a dalším vybavením potřebným pro odpovídající zabezpečení studentsko-expertní konference: - projekční technika: o o o o o promítací plátno datový projektor a počítač vybavený potřebným softwarem včetně prezentačních a video projekčních programů reproduktor mikrofony připojení k internetu - flipchart - židle - audiovizuální technika o o o fotoaparát kamera zálohovací HDD 11. Způsob vyhodnocení aktivity Úspěšnost aktivity je hodnocena na základě zpětné vazby získané po ukončení studentského projektu z hodnotících protokolů odborných mentorů i pedagogů (viz příloha č. 5). Studenti prezentující na studentsko-expertní konferenci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací akce (viz příloha č. 3). 12. Kalkulace předpokládaných nákladů: Pro vyčíslení předpokládaných nákladů je nutno vzít v úvahu následující položky. Počet odborných mentorů: Položka Celkové náklady na lektory z toho Hodinová odměna pro 1 mentora včetně odvodů Ubytování lektorů Stravování a doprava lektorů Náklady na zajištění prostor Ubytování, stravování a doprava účastníků z toho Doprava účastníků Stravování a ubytování účastníků Předpokládané náklady 7

8 Náklady na učební texty z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. Rozmnožení textů počet stran Režijní náklady z toho Stravné a doprava organizátorů Ubytování organizátorů Poštovné, telefony Doprava a pronájem techniky Propagace Ostatní náklady Odměna organizátorům Náklady celkem Poplatek za 1 účastníka Poznámky ke kalkulaci: - Náklady na zajištění prostor nevznikají, pokud se studentsko-expertní konference uskuteční v prostorách organizátora. Podobně je to i s ubytováním, stravováním a dopravou mentorů, pedagogů i studentů. - Jestliže si náklady na dopravu účastníci hradí sami, nevznikají organizátorům náklady ani na tuto položku. 8

9 13. Příloha č. 1 Ukázka studentských projektů 9

10 14. Příloha č. 2 Ukázka PPT prezentace 10

11 15. Příloha č. 3 Ukázka návrhu ocenění O C E N Ě N Í pro žáky partnerských škol.. prezentoval/a studentský projekt na Studentsko-expertní konferenci konané v rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ ), OPVK. Datum konání:... Vedoucí projektu Ing. J. Blažková Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. J. Zvěřinová 11

12 16. Příloha č. 4 Požadavky na zpracování Studentských projektů POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ Studentská práce bude obsahovat tyto části: - Logolink na titulní straně - titulní stranu (1. strana) - prohlášení (2. strana) - poděkování (3. strana) - anotaci (4. strana) - obsah - vlastní zpracování - bibliografické citace - použité zdroje - přílohy Rozsah: - minimálně 15, maximálně 25 stran, - do tohoto počtu stran se počítá: o úvod o hlavní textová část o závěr - do počtu stran se nezapočítává: o titulní strana o prohlášení o poděkování o anotace o obsah o seznam literatury o zdroje o přílohy - pokud práce nastavený limit nedodrží či překročí, bude automaticky vyřazena - typ písma Arial č. 12, - řádkování 1,5 Hodnocení: 12

13 Studentské práce budou vyhodnoceny (hodnotící kritéria viz příloha) ve školních kolech na jednotlivých partnerských školách, následně pak budou nejlepší studentské projekty (v kategorii s výzkumem i v kategorii bez výzkumu, vždy po jedné vítězné práci z každé kategorie) prezentovány v rámci studentsko-expertní konference. Prezentace závěrů nejlepších studentských projektů: - délka prezentace v rozsahu maximálně 20 minut - zpracování v programu Power Point či v jiném obdobném programu Vlastní prezentace začne krátkým úvodním slovem. Autor vysvětlí přítomným důvody, které ho vedly k volbě tématu, práci stručně představí, charakterizuje, shrne výsledky. Může se zmínit o důležitých či zajímavých okolnostech. 13

14 17. Příloha č. 5 Jak hodnotit studentský projekt JAK HODNOTIT STUDENTSKÝ PROJEKT Kritéria hodnocení SP metodik: (SP s výzkumnou částí) Cílem tohoto textu je vytyčit obecná kritéria pro hodnocení studentských projektů (dále jen SP). Práce by měla danou problematiku ozřejmit i zcela nezasvěceným a student/ka by měl/a ukázat, že dobře prostudoval/a dostupnou literaturu a orientuje se v tématu. Hlavním významem SP je prokázání schopností studenta/ky pracovat s literaturou, formulovat hypotézy, sbírat a zpracovávat data a své výsledky případně vhodně oddiskutovat, pokud k tomu bude vyzván/a. Postup hodnocení SP: Hodnotitel přiřadí bodové ohodnocení k 6 oblastem v bodové škále 0 až 4 bodů. Maximální počet bodů SP je 24. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Hodnocení studentského projektu. Dejte, prosím, přednost věcným připomínkám před formálními nedostatky. Hodnocené oblasti: Úvod - Uvede i méně zasvěceného čtenáře do dané problematiky? - Je studovaná problematika vztažena i k nějakým zásadním otázkám širšího rázu? - Jsou fakta kriticky zhodnocena a je jasně ukázáno, kde jsou zde ještě mezery našeho poznání? - Nejsou opomenuty některé zásadní práce? - Jsou cíle práce jasně formulovány nejlépe formou hypotéz? - Jsou tyto hypotézy testovatelné? Materiál a metodika - Je vše dostatečně a jasně uvedeno a popsáno tak, aby kdokoliv mohl práci/výzkum/výpočty zopakovat? - Je materiál/získaná data postačující k zodpovězení vytyčených otázek? - Je zvolená metodika efektivní/vede k cíli/zodpovězení otázek? - Jsou použity vhodné statistické metody s ohledem na charakter dat? Výsledky - Jsou uvedené výsledky relevantní vzhledem k vytyčeným hypotézám/výzkumné otázce a finální diskusi? - Jsou použity vhodné statistické metody s ohledem na charakter dat? - Jsou popisky obrázků dostatečné k jejich pochopení/jsou formálně správně očíslovány/je uveden jejich seznam a zdroj? 14

15 Diskuse - Jsou výsledky řádně diskutovány vzhledem ke známým údajům z literatury? - Je objasněn případný nesoulad s publikovanými daty? - Jsou zde odpovědi na otázky kladené v úvodu? - Je jasně řečeno, jak dopadlo testování hypotéz? Literatura - Jsou zde všechny (a právě jen tyto) práce citované v textu? - Je styl citování jednotný? Anotace - Je možné si na základě souhrnu představit, o čem práce je? Škála: 0 = nesplněno, 1 = částečně splněno, 2 = splněno s výhradami, 3 = splněno s drobnými výhradami, 4 = splněno bez výhrad Každý metodik vybere za svoji SZŠ práci s nejvyšším počtem bodů. Na studentsko-expertní konferenci budou prezentovány práce ze zapojených škol. Kritéria hodnocení SP hodnotící komise: (SP s výzkumnou částí) Kritéria pro hodnocení SP zahrnují kromě výše uvedených 6 oblastí navíc hodnocení vlastní prezentace projektu studentem na studentsko-expertní konferenci. Hodnotící pětičlenná komise zasedá ve složení: - 3 pedagogové (hodnocení se neúčastní pedagog, který práci studenta na konferenci nominoval), - náměstkyně pro oš. péči, - supervizor projektu. Průběh hodnocení: Člen hodnotící komise přiřadí nejprve bodové ohodnocení k 6 oblastem v bodové škále 0 až 4 bodů. Maximální počet bodů SP je 24. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Následně na studentsko-expertní konferenci ohodnotí prezentaci v 6 hodnocených oblastech v bodové škále 0 až 2 body, maximální celkový počet bodů je 12. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Hodnocení studentského projektu. Otázky k posouzení prezentace: 1. Představení cíle práce, 2. přehlednost, srozumitelnost a logická struktura prezentace PPT i přednesu, 15

16 3. dodržení maximálního časového limitu (20 minut), 4. správnost použité terminologie, 5. jistota vystupování, 6. schopnost reagovat adekvátně na dotazy či připomínky. Škála: 0 = nesplněno 1 = částečně splněno 2 = splněno Závěrečné hodnocení SP: Práce, která obdrží v součtu nejvyšší počet bodů od všech členů hodnotící komise za oba hodnocené celky, bude označena za vítěznou. 16

17 JAK HODNOTIT STUDENTSKÝ PROJEKT Kritéria hodnocení SP metodik: (SP bez výzkumné části) Cílem tohoto textu je vytyčit obecná kritéria pro hodnocení studentských projektů (dále jen SP). Práce by měla danou problematiku ozřejmit i zcela nezasvěceným a student/ka by měl/a ukázat, že dobře prostudoval/a dostupnou literaturu a orientuje se v tématu. Hlavním významem SP je prokázání tvůrčího přístupu studenta/ky k řešení problémů ve zdravotnické praxi, prokázání způsobilosti pracovat s literaturou, sbírat a zpracovávat potřebná data, případně svou práci odprezentovat, pokud k tomu bude vyzván/a. Postup hodnocení SP: Hodnotitel přiřadí bodové ohodnocení k 5 oblastem v bodové škále 0 až 4 bodů. Maximální počet bodů SP je 20. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Hodnocení studentského projektu. Dejte, prosím, přednost věcným připomínkám před formálními nedostatky. Hodnocené oblasti: Úvod - Uvede i méně zasvěceného čtenáře do dané problematiky? - Je studovaná problematika vztažena i k nějakým zásadním otázkám širšího rázu? - Jsou cíle práce jasně formulovány? Materiál a metodika - Je vše dostatečně a jasně uvedeno a popsáno tak, aby kdokoliv mohl práci zopakovat? - Je materiál postačující k splnění vytýčeného cíle? - Je zvolená metodika efektivní/vede k cíli? Závěr - Jsou zde odpovědi na otázky kladené v úvodu? - Jsou v závěru práce zhodnoceny a shrnuty získané poznatky, případně naplnění cílů? Literatura - Jsou zde všechny (a právě jen tyto) práce citované v textu? - Je styl citování jednotný? Anotace - Je možné si na základě souhrnu představit, o čem práce je? Škála: 0 = nesplněno, 17

18 1 = částečně splněno, 2 = splněno s výhradami, 3 = splněno s drobnými výhradami, 4 = splněno bez výhrad Kritéria hodnocení SP hodnotící komise: (SP bez výzkumné části) Kritéria pro hodnocení SP zahrnují kromě výše uvedených 6 oblastí navíc hodnocení vlastní prezentace projektu studentem na studentsko-expertní konferenci. Hodnotící pětičlenná komise zasedá ve složení: - 3 metodici (hodnocení se neúčastní metodik, který práci studenta na konferenci nominoval), - náměstkyně pro oš. péči, - supervizor projektu. Průběh hodnocení: Člen hodnotící komise přiřadí nejprve bodové ohodnocení k 5 oblastem v bodové škále 0 až 4 bodů. Maximální počet bodů SP je 20. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Následně na studentsko-expertní konferenci ohodnotí prezentaci v 6 hodnocených oblastech v bodové škále 0 až 2 body, maximální celkový počet bodů je 12. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Hodnocení studentského projektu. Otázky k posouzení prezentace: 1. Představení cíle práce, 2. přehlednost, srozumitelnost a logická struktura prezentace PPT i přednesu, 3. dodržení maximálního časového limitu (20 minut), 4. správnost použité terminologie, 5. jistota vystupování, 6. schopnost reagovat adekvátně na dotazy či připomínky. Škála: 0 = nesplněno 1 = částečně splněno 2 = splněno Závěrečné hodnocení SP: Práce, která obdrží v součtu nejvyšší počet bodů od všech členů hodnotící komise za oba hodnocené celky, bude označena za vítěznou. 18

19 JAK HODNOTIT STUDENTSKÝ PROJEKT Kritéria hodnocení SP odborný mentor pro studentské projekty: (SP bez výzkumné části) Cílem tohoto textu je vytyčit obecná kritéria pro hodnocení studentských projektů (dále jen SP). Práce by měla danou problematiku ozřejmit i zcela nezasvěceným a student/ka by měl/a ukázat, že dobře prostudoval/a dostupnou literaturu a orientuje se v tématu. Hlavním významem SP je prokázání tvůrčího přístupu studenta/ky k řešení problémů ve zdravotnické praxi, prokázání způsobilosti pracovat s literaturou, sbírat a zpracovávat potřebná data, případně svou práci odprezentovat, pokud k tomu bude vyzván/a. Postup hodnocení SP: Hodnotitel přiřadí bodové ohodnocení k 5 oblastem v bodové škále 0 až 4 bodů. Maximální počet bodů SP je 20. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Hodnocení studentského projektu. Dejte, prosím, přednost věcným připomínkám před formálními nedostatky. Hodnocené oblasti: Úvod - Uvede i méně zasvěceného čtenáře do dané problematiky? - Je studovaná problematika vztažena i k nějakým zásadním otázkám širšího rázu? - Jsou cíle práce jasně formulovány? Materiál a metodika - Je vše dostatečně a jasně uvedeno a popsáno tak, aby kdokoliv mohl práci zopakovat? - Je materiál postačující k splnění vytýčeného cíle? - Je zvolená metodika efektivní/vede k cíli? Závěr - Jsou zde odpovědi na otázky kladené v úvodu? - Jsou v závěru práce zhodnoceny a shrnuty získané poznatky, případně naplnění cílů? Literatura - Jsou zde všechny (a právě jen tyto) práce citované v textu? - Je styl citování jednotný? Anotace - Je možné si na základě souhrnu představit, o čem práce je? Škála: 0 = nesplněno, 19

20 1 = částečně splněno, 2 = splněno s výhradami, 3 = splněno s drobnými výhradami, 4 = splněno bez výhrad 20

21 JAK HODNOTIT STUDENTSKÝ PROJEKT Kritéria hodnocení SP odborný mentor pro studentské projekty: (SP s výzkumnou částí) Cílem tohoto textu je vytyčit obecná kritéria pro hodnocení studentských projektů (dále jen SP). Práce by měla danou problematiku ozřejmit i zcela nezasvěceným a student/ka by měl/a ukázat, že dobře prostudoval/a dostupnou literaturu a orientuje se v tématu. Hlavním významem SP je prokázání schopností studenta/ky pracovat s literaturou, formulovat hypotézy, sbírat a zpracovávat data a své výsledky případně vhodně oddiskutovat, pokud k tomu bude vyzván/a. Postup hodnocení SP: Hodnotitel přiřadí bodové ohodnocení k 6 oblastem v bodové škále 0 až 4 bodů. Maximální počet bodů SP je 24. Bodové ohodnocení zaznamená hodnotitel do formuláře Hodnocení studentského projektu. Dejte, prosím, přednost věcným připomínkám před formálními nedostatky. Hodnocené oblasti: Úvod - Uvede i méně zasvěceného čtenáře do dané problematiky? - Je studovaná problematika vztažena i k nějakým zásadním otázkám širšího rázu? - Jsou fakta kriticky zhodnocena a je jasně ukázáno, kde jsou zde ještě mezery našeho poznání? - Nejsou opomenuty některé zásadní práce? - Jsou cíle práce jasně formulovány nejlépe formou hypotéz/výzkumné otázky? - Jsou tyto hypotézy testovatelné? Je výzkumná otázka natolik konkrétní, aby na ni bylo možné ve stanoveném rozsahu odpovědět? Materiál a metodika - Je vše dostatečně a jasně uvedeno a popsáno tak, aby kdokoliv mohl práci/výzkum/výpočty zopakovat? - Je materiál/získaná data postačující k zodpovězení vytyčených otázek? - Je zvolená metodika efektivní/vede k cíli/zodpovězení otázek? - Jsou použity vhodné statistické metody s ohledem na charakter dat? Výsledky - Jsou uvedené výsledky relevantní vzhledem k vytyčeným hypotézám/výzkumným otázkám a finální diskusi? - Jsou použity vhodné statistické metody s ohledem na charakter dat? - Jsou popisky obrázků dostatečné k jejich pochopení/jsou formálně správně očíslovány/je uveden jejich seznam a zdroje? 21

22 Diskuse - Jsou výsledky řádně diskutovány vzhledem ke známým údajům z literatury? - Je objasněn případný nesoulad s publikovanými daty? - Jsou zde odpovědi na otázky kladené v úvodu? - Je jasně řečeno, jak dopadlo testování hypotéz? Literatura - Jsou zde všechny (a právě jen tyto) práce citované v textu? - Je styl citování jednotný? Anotace - Je možné si na základě souhrnu představit, o čem práce je? Škála: 0 = nesplněno, 1 = částečně splněno, 2 = splněno s výhradami, 3 = splněno s drobnými výhradami, 4 = splněno bez výhrad 22

23 18. Příloha č. 6 Hodnocení studentského projektu HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO PROJEKTU Člen hodnotící komise studentsko-expertní konference (SP bez výzkumné části) Jméno studenta: Škola: Název práce: Předmět hodnocení Počet bodů (0 4) 1. Úvod 2. Materiály a metodika 3. Závěr 4. Literatura 5. Anotace Hodnocení přístupu studenta: Celkový počet bodů Jméno, příjmení, titul hodnotitele: Datum: Podpis hodnotitele: 23

24 HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO PROJEKTU Člen hodnotící komise studentsko-expertní konference (SP bez výzkumné části) Jméno studenta: Škola: Název práce: Předmět hodnocení - prezentace Počet bodů (0 2) 1. Představení cíle práce 2. Přehlednost, srozumitelnost a logická struktura prezentace PPT i přednesu 3. Dodržení maximálního časového limitu (20 minut) 4. Adekvátnost použité terminologie 5. Jistota vystupování 6. Schopnost reagovat na dotazy či připomínky Doplnění hodnocení, připomínky, dotazy k prezentaci: Celkový počet bodů Jméno, příjmení, titul hodnotitele: Datum: Podpis hodnotitele: 24

25 HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO PROJEKTU Člen hodnotící komise studentsko-expertní konference (SP bez výzkumné části) Jméno studenta: Škola: Název práce: Předmět hodnocení - prezentace Počet bodů (0 2) 1. Představení cíle práce 2. Přehlednost, srozumitelnost a logická struktura prezentace PPT i přednesu 3. Dodržení maximálního časového limitu (20 minut) 4. Adekvátnost použité terminologie 5. Jistota vystupování 6. Schopnost reagovat na dotazy či připomínky Doplnění hodnocení, připomínky, dotazy k prezentaci: Celkový počet bodů Jméno, příjmení, titul hodnotitele: Datum: Podpis hodnotitele: 25

26 HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO PROJEKTU Metodik (SP bez výzkumné části) Jméno studenta: Škola: Název práce: Předmět hodnocení Počet bodů (0 4) 1. Úvod 2. Materiály a metodika 3. Závěr 4. Literatura 5. Anotace Hodnocení přístupu studenta: Celkový počet bodů Jméno, příjmení, titul hodnotitele: Datum: Podpis hodnotitele: 26

27 HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO PROJEKTU Metodik SZŠ (SP s výzkumnou částí) Jméno studenta: Škola: Název práce: Předmět hodnocení Počet bodů (0 4) 1. Úvod 2. Materiály a metodika 3. Výsledky 4. Diskuze 5. Literatura 6. Anotace Doplnění hodnocení, připomínky: Celkový počet bodů Jméno, příjmení, titul hodnotitele: Datum: Podpis hodnotitele: 27