Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP / x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail."

Transkript

1 Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) Datum: A DSP / x A4 -

2 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Strana 1/11

3 Obsah 1. Identifikační údaje Označení stavby Údaje o objednateli projektové dokumentace Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis): Základní údaje o stavbě Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Předpokládaný průběh stavby Vazby na územní plán a na územní rozhodnutí Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Celkový dopad stavby na dotčené území Přehled výchozích podkladů a průzkumů Členění stavby Podmínky realizace stavby Přehled budoucích vlastníků a správců Předávání částí stavby do užívání Souhrnný technický popis stavby Výsledky a závěry průzkumů Dotčená ochranná pásma Zásah stavby do území Nároky stavby na zdroje a její potřeby Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti Požární bezpečnost Přílohy Příloha č. 1: Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby Strana 2/11

4 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název stavby: Katastrální území: Obec: Kraj: Předmět PD: Druh stavby: Rekonstrukce komunikace ulice Na Výsluní v Chotěboři Chotěboř (okres Havlíčkův Brod); M ě sto Chotěboř Vysočina Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení Oprava místní komunikace 1.2 Údaje o objednateli projektové dokumentace Město Chotěboř Trčků z Lípy 69, Chotěboř IČO: , DIČ: CZ fax: pevná linka: pevná linka: Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Ing. Tomáš Petr Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, č Nad Vápenicí 42, , Jimramov Benátky IČO: Mobil: Zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis): GEONOVA s.r.o. Kyjovská 1962, , Havlíčkův Brod IČO : , DIČ : CZ tel. : fax : Strana 3/11

5 2. Základní údaje o stavbě 2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Ulice Na výsluní se nachází v jižní části města Chotěboř, mezi ulicemi Havlíčkova a Na Chmelnici. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci, jejíž délka dosahuje přibližně 400 m. Cílem návrhu je oprava stávající místní komunikace, včetně přilehlých chodníků. 2.2 Předpokládaný průběh stavby Předpokládaný termín zahájení stavby: 2015 Předpokládaný termín zahájení stavby: Vazby na územní plán a na územní rozhodnutí Jedná se o opravu stávajícího stavu. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): OZNAČENÍ PARCELY DRUH POZEMKU ZPŮSOB VYUŽITÍ VLASTNICKÉ PRÁVO 3214/33 ostatní plocha ostatní komunikace Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř 2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Ulice Na výsluní se nachází v jižní části města Chotěboř, mezi ulicemi Havlíčkova a Na Chmelnici. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci, jejíž délka dosahuje přibližně 400 m. Po celé délce ulice se po obou stranách nachází chodník. Chodníky jsou z vnější strany ohraničeny ploty soukromých pozemkům a vjezdy. Do ulice je zakázán vjezd nákladních vozidel v obou směrech. Přibližně v polovině řešeného území se nachází styková křižovatka tvaru T ulic Na Výsluní a Jižní. Stávající inženýrské sítě: Plynovod Kabelové trasy O2 Nadzemní vedení O2 Kabelové trasy TV Kabelové trasy ČEZ Nadzemní vedení ČEZ Kabelové trasy veřejného osvětlení Vodovod Kanalizace Strana 4/11

6 Fotodokumentace stávajícího stavu: Obr. 1 Začátek úseku Havlíčkova / Na Výsluní Obr. 2 Pohled ve směru staničení Strana 5/11

7 Obr. 3 Nejnižší bod řešeného území - pohled ve směru staničení Obr. 4 Křížení s ulicí Jižní Strana 6/11

8 Obr. 5 Pohled ve směru staničení 2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Stavbou nedojde ke změně vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí. 2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území Předmětná stavba nemění charakter a způsob využití území. 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů Katastrální mapa. Zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis). Prohlídka staveniště. Fotodokumentace současného stavu. Projektová dokumentace akce: Reko NTL Chotěboř, Na Výsluní Mapové podklady Strana 7/11

9 4. Členění stavby Členění projektové dokumentace bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Stavební část obsahuje jediný stavební objekt 101. A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1 Přehledná situace C. Stavební část: C Technická zpráva C Koordinační situační výkres C Detail obrubníku v místě pro přecházení a místě vjezdu C Vzorové příčné řezy C Pracovní příčné řezy 1-15 C Pracovní příčné řezy C Pracovní příčné řezy C Podélný profil D. Technologická část neobsazeno E. Zásady organizace výstavby součást přílohy C Technická zpráva 5. Podmínky realizace stavby Přístup na stavbu bude zajištěn z místních komunikací. Po dobu výstavby budou pozemky dotčené stavbou řádně zajištěny tak, aby bylo zamezeno pohybu nepovolaných osob po staveništi. Dále musí být zachovány veškeré funkce budov v okolí. 6. Přehled budoucích vlastníků a správců Místní komunikace bude dále ve vlastnictví města Chotěboř. 7. Předávání částí stavby do užívání Předávání stavby do užívání se předpokládá jako jeden celek. S ohledem na rozsah stavby nebude prováděno po etapách. 8. Souhrnný technický popis stavby Viz. příloha C Technická zpráva. Strana 8/11

10 9. Výsledky a závěry průzkumů Pro účely stavby nebyly provýděny žádné průzkumy. Byly prováděny pouze pochůzky v řešeném území pro upřesnění stávajících detailů. 10. Dotčená ochranná pásma Předmětná lokalita stavby se nenachází v památkové zóně. Nenachází se zde žádné kulturní památky. 11. Zásah stavby do území Stavba si nevyžádá trvalé ani dočasné zábory ZPF ani LPF. 12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby Vzhledem k charakteru stavby nedochází k novým požadavkům na napojení na sítě a zdroje technické infrastruktury. Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady. Strana 9/11

11 13. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti Při návrhu byly dodrženy technické normy a vyhlášky související s výstavbou pozemních komunikací: ČSN Projektování místních komunikací ČSN Vozovky pozemních komunikací TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) 13.1 Požární bezpečnost Při návrhu opravy stávající místní komunikace byla zohledněna ČSN Projektování místních komunikací, ČSN Vozovky pozemních komunikací a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Šířkové uspořádání splňuje pořadavek na minimální šířku komunikace 3 m pro přístup k objektům. Navrženými úpravami v zájmovém prostoru nejsou dotčeny stávající nástupní plochy pro požární techniku. 14. Přílohy 14.1 Příloha č. 1: Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby Strana 10/11

12 Příloha č. 1: Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na dané stavbě se doporučuje provést: Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště. Po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby. Kontrola funkčnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, úplného přechodného dopravního značení. Ve fázi upravené a zhutněné zemní pláně. Po osazení obrubníků. Průběžná kontrola pokládky nových konstrukčních vrstev komunikace, dostatečné hutnění, apod. Průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno. Průběžná kontrola zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizorních ochranných konstrukcí, zajištění zón pohybu chodců, apod. Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo. Strana 11/11