I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6"

Transkript

1 K

2

3 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech. Předškolní vzdělávání. Základní vzdělávání 6. Střední vzdělávání. Terciární vzdělávání. Vzdělávání dospělých 6.6 Ústavní a ochranná výchova 6. Poradenské služby pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání 6.8 Umělecké a zájmové vzdělávání a sport a mládež.9 Služby vzdělávání 8 II. Ekonomická část výroční zprávy 8 III. Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 89

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy zpracovává krajský úřad, předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě zákona č. 6/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva (dále jen VZ ) obsahuje, se vztahují k období školního roku / a k rozpočtovému roku, dále také uvádí některé aktuální údaje školního roku /. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ (kapitola ) záměrně uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady), protože hlubší analýza kvantitativních údajů je rozpracována v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. /, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Speciální vzdělávání je již přičleněno k jednotlivým stupňům vzdělávání - předškolnímu, základním a střednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (Ústav pro informace ve vzdělávání - výkonové výkazy škol, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích P -, Český statistický úřad, přehledy z úřadů práce OK - práce) a z výkazů zisku a ztráty jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné, informace nám i v tomto roce poskytli ředitelé škol formou elektronického sběru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých subjektů s sebou přesto přineslo jisté obtíže. Není například možné exaktně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména děkujeme ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost a ochotu při pořizování dat.

5 PPK počet potencionálních klientů Seznam zkratek PPP pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (obor střední školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Abs absolventi AJ anglický jazyk PS počet skupin ČČK Český červený kříž psc přípravný stupeň základní školy speciální ČR Česká republika PSt počet studentů ČSÚ Český statistický úřad PT počet tříd ČSŽ Český svaz žen PZ počet žáků ČŠI Česká školní inspekce RDMKV rada dětí a mládeže kraje Vysočina DD dětský domov RLZ rozvoj lidských zdrojů DDM dům dětí a mládeže RRLZ Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina DM domov mládeže DÚ diagnostický ústav RVP rámcový vzdělávací program DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků RVVZ regionální výměna zkušeností DZKV Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání EU Evropská unie SOŠ střední odborná škola G gymnázium SOU střední odborné učiliště GG globální grant SPC speciálně pedagogické centrum GS grantové schéma SpŠ speciální škola GP grantový program SŠ střední škola Int, int internát SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže IPS informační a poradenské středisko při úřadech práce SVP středisko výchovné péče IVP individuální vzdělávací plán szč stanice zájmových činností jš jazyková škola šd školní družina K kapacita šh školní hospodářství KZ kód zřizovatele 6-církev, -kraj) (-obec, šj školní jídelna (úplná) -soukromník, šj-v/výv pouze výdejna/vývařovna školní jídelny Mimoř. nadaní mimořádně nadaní šk školní klub MN míra nezaměstnanosti škn školní knihovna MŠ mateřská škola ŠR školní rok MŠMT Ministerstvo školství, mládeže U ubytovaní a tělovýchovy UIV ústav pro informace ve vzdělávání MK Ministerstvo kultury ÚP úřad práce MV Ministerstvo vnitra ÚSP ústav sociální péče Nást., nástavby VOŠ vyšší odborná škola Neped. nepedagogický pracovník VÚ výchovný ústav NIDV Národní institut pro další vzdělávání VZ výroční zpráva NJ německý jazyk Zdrav. hend. zdravotní hendikep NNO nestátní nezisková organizace ZŠ základní škola OK - práce statistika MPSV ZŠp základní škola praktická OU odborné učiliště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠsp základní škola speciální ZUŠ základní umělecká škola Ped. pedagogický pracovník ZZ zdravotnické zařízení PO právnická osoba

6 I. STAV A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji. ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ KVANTITATIVNÍ ÚDAJE V roce působilo v Kraji Vysočina celkem právních subjektů vykonávajících činnost škol a školských zařízení, z nichž 6 zřizovaly obce, 8 kraj, 9 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství, MŠMT. V lednu roku došlo ke sloučení Střední školy Kamenice nad Lipou se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov, která se stala organizací přejímající. V průběhu roku vznikly dvě nové soukromé mateřské školy s právní subjektivitou (Meruzalka - MŠ Jihlavské Terasy, o.p.s. a MŠ Bambi kindergarten) a došlo ke sloučení Mateřské školy Dolní Cerekev 6, okres, příspěvkové organizace se Základní školou Dolní Cerekev, okres, příspěvková organizace, která se stala organizací přejímající. Kromě toho se vybudovaly nebo zrekonstruovaly dvě nová pracoviště MŠ (Třešť a Telč). Počet ZŠ zůstal během roku beze změn. V jednom případě při existující ZŠ vzniklo nové pracoviště MŠ (ZŠ a MŠ, Bartuškova ). Na území kraje vykonávalo svou činnost 6 mateřských škol, základních škol (6 právnických subjektů včetně bývalých speciálních škol), středních škol, z toho 6 běžných SŠ. V některých právních subjektech jsou v rámci jedné školy poskytovány různé stupně vzdělání. Na zajištění praktické výuky se kromě výše uvedených škol podílela i školská zařízení. Z toho jedno středisko praktického vyučování (zřizovatel firma) a jeden školní statek (zřizovatel kraj).terciární vzdělávání v prezenční či distanční formě studia zabezpečuje vyšších odborných škol, vysoké školy a další odloučená pracoviště vysokých škol sídlící mimo kraj. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo na základních uměleckých školách a střediscích pro volný čas dětí a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách dále působilo 6 oddělení školních družin a 6 školních klubů, které nabízely 8 zájmových útvarů. Stravování žáků zajišťovalo 69 školních jídelen (včetně samostatných vývařoven a výdejen). Ubytování poskytovalo domovů mládeže a internátů. V kraji je zřízeno 6 zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol zřizovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo 8 8 dětí, žáků a studentů. Základní umělecké školy navštěvovalo 6 žáků. Do pravidelných zájmových útvarů domů dětí a mládeže středisek volného času bylo zapojeno 6 68 účastníků. Ve školních jídelnách se stravovalo 9 dětí, žáků, studentů a dospělých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno 68 žáků a studentů. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče dětem. Vzdělávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem (bez škol zřizovaných MŠMT a MV) 8,6 přepočtených pracovníků (mzdové prostředky na ně činily, mil. Kč), z nichž bylo 89,8 přepočtených pedagogických pracovníků (mzdové prostředky na ně činily, mil. Kč). Podíl přepočtených počtů všech pracovníků (tj. pedagogických i nepedagogických) zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 6,8 %, podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků, % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzdělávání a školské služby dle školského zákona (bez skol zřizovaných MŠMT a MV), jsou 86, mil. Kč. 6

7 . ŘÍZENÍ A SPRÁVA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraj a obce) a jejich úřady. Oproti roku se počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu snížil na. Kromě toho zajišťoval kraj (oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje) realizaci globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na odborech a odděleních školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 6 pracovníků. Na národní úrovni pokračovalo v roce zavádění dvouúrovňového systému tvorby kurikulárních dokumentů škol, složeného z rámcových vzdělávacích programů (RVP) schvalovaných MŠMT a školních vzdělávacích programů, které v souladu s RVP připravují jednotlivé školy. V základních školách a ve většině oborů středních škol již probíhala výuka plně podle školních vzdělávacích programů. V roce proběhla maturitní zkouška opět podle nových předpisů (společná a profilová část) pod vedením CERMATu (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Většina středních škol s učebními obory se zapojila do systému jednotné závěrečné zkoušky. Na úrovni výstupu ze středních škol zůstává nedořešená standardizace odbornosti v maturitních oborech. V gesci ČŠI proběhlo testování v. a 9. ročnících základních škol. Pro přijímací řízení v roce doporučil OŠMS školám zřizovaným krajem, aby jedním z kritérií pro přijetí do maturitních oborů skupin K a M (obory gymnázií a středních odborných škol) byl výsledek přijímací zkoušky.

8 ZR kraj JI TR ZR kraj 6 ZR kraj PE 99 6 TR HB JI 6 HB 8 PE JI TR 8 6 počet žáků HB počet tříd počet škol PE okres počet škol počet žáků počet tříd Školní rok / ,8 -,6 -,9 -, -, -,,8 -,,9,,8,,,9,,,6, ,,6,8,,, 9, 9, 9,, 8, 9,,,6,,9,9,,,,,8,9,8 9, 9, 9, 9, 8,9 9,,,,,8,, rozdíl rozdíl rozdíl počet žáků na třídu počtu počtu počtu tříd žáků ve žáků v % ve š.r. š.r. /- ke š.r. /š.r./ š.r./ / / /,8, 8,, 9,,8 8, 9, 8,,6,6 9,6 9,,,, 8,6 6,9 š.r./, 9,,, 6,9 9,, 9,6 6,8 9,6, 9, 9,,,,,6 6, š.r./ počet žáků na školu počet obyv. k ,,, 9,6, 6,,,, 9,6, 6,,,, 9,6, 6, ,,,,,9,9,,,,,9,9,,,,,9,9 počet rozloha v hustota počet obcí obcí na km² osídlení km²,,,,,,96,6,6,,9,,,,,6,,,89 SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech),8,,,,8,,,,,,,,,,,,9,9 počet poč. tříd tříd na na km² obyv. ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ ZŠ MŠ typ školy Školní rok / (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech / a /

9 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k.. ) Rok narození Rok vstupu Rok vstupu Rok vstupu do do základní do střední mateřské školy školy školy Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Vývoj počtu tříletých 9 9 Okres TR Okres ZR

10 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu patnáctiletých

11 Přepočtený počet pracovníků - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Počet žáků na přepočteného ostat. pracovníka Počet ped. pracovníků na třídu Počet ostatních pracovníků na třídu Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) Personální podmínky vzdělávání v roce (dle výkazů MŠMT) Přepočtený počet pracovníků - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Počet žáků na přepočteného ostat. pracovníka Počet ped. pracovníků na třídu Počet ostatních pracovníků na třídu Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) Personální podmínky vzdělávání v roce (dle výkazů MŠMT) 8,,8,,8,6,8,6 6,,8 MŠ MŠ 8,6,96 6,6,,,8,6 66,6, 69,, 89,,8,9,, 6 8,,8 ZŠ ZŠ,9 69, 8,9, 8,6,8, 6 9,,8 G 6,6,,6,98,8,8,8 6 9,69 8, G 6,68 98,88,9,,8,6,9 6,9 88, SOŠ 9,6 96,8,8,,9,,9,8,8 SOŠ 6,6 8,9 8,,,,9,6 8, 6 999, 886, 6,,6,96,,9,9 68,,9 SOU SOU 8,9 66,6, 8,,,,89 696,6 6 9, DDM, 8,6 6, 9,99,66 6 9,6 6 89,, 6,98 6, 6 9,6 ZUŠ,96,, DDM,6 8, 6, ZUŠ 8,8,6, VOŠ 9,,89,,9 6,88,, 8, 8, VOŠ 89,, 9,8, 6,,,,6 9,

12 . Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami.. Struktura a organizace mateřských škol.. Personální podmínky vzdělávání.. Materiální podmínky vzdělávání.. Výsledky vzdělávání..6 Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy.. Financování

13 Soukr.MŠ Bambino, o.p.s. Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. MŠ Světýlko Církevní MŠ a SVČ Pacov ZŠ a MŠ T. G. Masaryka se speciálními třídami se speciálními třídami MŠ a SPC MŠ a SPC MŠ a SPC OZNAČENÍ Haškova 9 Světlá nad Sázavou Na Losích 8 Havlíčkův Brod Lípová / Slunná 8 Polnička Žďár nad Sázavou Herálec Herálec Dolní Rožínka 6 Dolní Rožínka 6 U Školy Křižanov Za Branou 8 Pacov Rouchovany 68 Rouchovany 68 Partyzánská Svratka Bohdalov Bohdalov Radostín nad Oslavou 6Radostín nad Oslavou 6 Na Besídce 6 Kamenice nad Lipou V. Nováka 8 Kamenice nad Lipou J. A. Komenského Okříšky 9.května Želetava Velká Losenice 8 Velká Losenice 8 Bělohrobského 6 Černovice Demlova 8 Demlova a Na Stoupách Na Kopcích Březník Březník Budkov Budkov Březová Chotěboř Na Chmelnici 66 Chotěboř Svojsíkova Chotěboř Kosmonautů 6 Chotěboř Kněžice Kněžice Vladislav Vladislav Předín Předín Domamil Domamil MÍSTO ULICE 6 KZ.. Přehledná tabulka s jednotlivými MŠ (tmavší pozadí ředitelství, bez pozadí - pracoviště) KZ=kód zřizovatele (-obec, - soukromník, 6-církev, -kraj). PT=počet tříd, PŽ=počet žáků zdrav.hend - zdravotně hendikepovaný, s vpuch - s vývojovými poruchami učení a chování (dle výkazů MŠMT a účetní uzávěrky) PT PD s vpuch zdrav.hend. z PŽ,,,,9,,,,,,,69,,,,,6,8 8,6,,88, 8,9,,,6,9,,,,,9,96,,,9,,,8,,9,,66,6,,8,,,,,6 Neped., 8, Ped. 9,8 6, 8,8 69,99 9, 6,,8,8 8,89 8, 66, 6,99 8,,9 8, 8,8 66, 9,6 6,9,, 98,8 8,8,69 9, 9,6 Ped. 8,,,8,9,,,9 86,,,96, 88,9,8,,,66 9,8,6,,,6 69,,9 966, 89,, Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ, 6 68, 66, 8,,66 88, 9, 8, 66,6 z toho na mzdy 66, 8,96 6, 9, 668,98 Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

14 Speciální MŠ ZŠ a MŠ při zdr. zaříz. Kraje Vysočina ZŠ Hany Benešové a MŠ ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka ZŠ, ZUŠ a MŠ Čtyřlístek OZNAČENÍ ULICE Myslibořice Myslibořice Tasov Tasov Čáslavice Čáslavice Dešov 9 Dešov 9 Kpt. Jaroše 8 Dukovanská 9 Kpt. Jaroše 86 Družstevní 9 Valeč Valeč Jiřice Humpolec Pletařská Hořepník Nová Cerekev Nová Cerekev Rovečné 9 Rovečné 9 Žďárská 6 Nové Město na Moravě Řečice 9 Radešínská Svratka Studenec Koněšín Osová Bítýška 6 Osová Bítýška 6 Dolní Bory Bory Přibyslavice 88 Přibyslavice 88 Kojetice Kojetice Na Výsluní 86 Nové Veselí Heraltice 8 Okříšky Padělek Jimramov Lesonice 6 Lesonice 6 Šebkovice 9 Šebkovice 9 Štěpánov nad Svratkou 9 Štěpánov nad Svratkou 9 Palackého 89 Jemnice Horní Stařeč Jakubské nám. 6 Stařeč Lípa Lípa Zámecká Lipnice nad Sázavou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Na Svahu 9 Havlíčkův Brod Kubišova 9 Okružní 96 Demlova 999 Lidická 86 Bartuškova 886 MÍSTO KZ PT PD s vpuch zdrav.hend. z PŽ,,,,,,,8,,,,,88,,,,,,96,9,,,8,,,,9,,9, 6,9,6,99,,,,8,9,99,,9,, 6,9,9,,,68,, 6,,, 9,69, 9,8 8,6 8, 8,,,,6,,8 Neped.,,8,,,6 Ped. 8,88 8, 9,8,6 666,89 68, 8,,8 8,8 898,8 66,, 9,9 8,,8 6,8,88 9,6,8 9,9 6,6 8,,8 9,, 9, 66, 9,8 68, 9,6 6,6 8,6 6,, Ped.,8, 8, 9,,6 6,,6,,,,,99 6, 96,6,,,,6,,9 66,9 8,9 8,, 6,9,8, 8,9 69, 8,,9 9,98 8,9 9, Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ, 6, 9,6,9 68,9 9 6, 8,9 6,96,,8 6 66, 8,8 96, 9 8, z toho na mzdy 8,9 68,,99, Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

15 Radkovice u Hrotovic OZNAČENÍ ULICE Cyrilometodějská Husova 68 Jaroměřice nad Rokytnou Želiv Želiv Nová 9 Mohelno Radkovice u Hrotovic 6Radkovice u Hrotovic 6 Česká Bělá Česká Bělá Vír 8 Vír 8 Křižánky 9 Svratka Rynárec 9 Rynárec 9 Rožná Rožná Rožná 8 Rožná 8 Dalečín Dalečín Školní Batelov Třebelovice Třebelovice Rozsochatec Rozsochatec Dlouhá Brtnice Dlouhá Brtnice Petrovice 68 Okříšky Na Skalce 6 Humpolec Na Rybníčku 6 Humpolec Smetanova 6 Humpolec Svatoslav Čechtín Vilová Lukavec Čejov Humpolec Stará Říše Stará Říše Nové Syrovice Nové Syrovice Kámen 6 Kámen 6 Žižkovo Pole 6 Přibyslav Komenského sady 6 Počátky Lučice Lučice Klášter Vilémov Dolní Krupá Dolní Krupá Pivovarská 66 Havlíčkova Borová Uhelná Příbram Uhelná Příbram. května 9 Golčův Jeníkov Budíkov Humpolec Kejžlice 9 Kejžlice 9 Růžená 9 Třešť Horní Krupá Havlíčkův Brod MÍSTO KZ PT PD s vpuch zdrav.hend. z PŽ,,9,,,,,,,,,,9,,8,,86,,9,,,,9,,,,6,6,9,8,,,,9,,6, 6,,,6,,,,8,9,,,,,66,8,,8,,8,,8,,6,89, Neped. 8,,8,8,8,9,96,,8,, Ped.,9 8,,86, 9,8 68, 9, 8, 6,, 8,8,,6 8,9, 8, 6,9 9,,,,,6 8,9 6,,,, 9,,8 6,6,6 8, 6,88 8, 89,6 Ped.,8, 8,8,9,,68 89, 9,8 96,9 8, 69,,8, 9,, 66,86, 96,,,9, 6,,8, 8,9 9,6 89, 9, 8,8,9, 6,,, 69,9 Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ 69,8 9, 98,8 8,,, 9,9,69 6,,9,, 6,9 69,8 8, 9, 8,66,6 9, 9 9,6 6, 6,9 8,6,,6 z toho na mzdy 8,9 9,,6,8 8, Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

16 6 Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov Kožlí Nové Město na Moravě Velké Meziříčí Velké Meziříčí Pražská 6 U Stínadel 66 Pod Náspem 99 Komenského 8 Osvobození Kožlí Zubří Mírová 8 Čechova Žirovnice Palackého 9 KZ ULICE Pavlov Stonařov Větrný Jeníkov Větrný Jeníkov Budišov 6 Budišov 6 ská 8 Náměšť nad Oslavou Husova 8 Náměšť nad Oslavou E. F. Buriana 68 Náměšť nad Oslavou Herálec 6 Herálec 6 Úsobí 8 Úsobí 8 Březinova Nová Říše Bítovčice 8 Luka nad Jihlavou Kozlov Velký Beranov Kostelec 8 Kostelec Lipník Lipník Hněvkovice Hněvkovice Rodinov 6 Kamenice nad Lipou Vyskytná Vyskytná Krásná Hora Krásná Hora Leština u Světlé 8 Leština u Světlé 8 Fryšava pod Žákovou horou Fryšava pod Žákovou horou Vídeň 6 Velké Meziříčí Poděšín Nížkov Vepřová 6 Velká Losenice Ždírec Polná Stránecká Zhoř 8 Měřín Sportovní 8 Habry Víska Chotěboř U Hřiště 8 Měřín Náměstí 6 Měřín MÍSTO MŠ Budišov, p.o. a Ždírec Víska se speciální třídou MŠ Měřín MŠ Měřín OZNAČENÍ PT PD s vpuch zdrav.hend. z PŽ,8,6,,,,,,,,,,9,,,,99,,8,,,,8,,8,96,,,,9,98,9,,68,6,9 9, 8,8,6,6,8,66,,8,6,9,,9,,,,,,8 Neped.,,8, 6,, Ped. 9,, 9 98,88 9, 99,9 8,,6,,88 9,9,99 86,,8 6, 8,6 6, 689, 9,6 8,6, 9,6 9, 8, 9, 6,6 98, 8, 9,,9 Ped. 8, 8, 6, 6,98 6, 6,9 8,8,9,69,,,, 6, 6, 9, 6,,,9,9,,8 6, 9, 6,6, 69, 9,6 8,69 Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ 8, 8, 8, 96,, 9,9 6,6 8,,8 66, 68, 6 9,9,69 6,8 8 6,89 8,,98 89,8 96,9, 898, 9, z toho na mzdy,8 6,9 6,,9 Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

17 Kaštánek OZNAČENÍ ULICE Sportovní 6 Velké Meziříčí Nad Plovárnou Velké Meziříčí Sokolovská 9 Velké Meziříčí Oslavická 8 Velké Meziříčí Mostiště Velké Meziříčí Olší nad Oslavou Velké Meziříčí Lhotky 6 Velké Meziříčí Jarní a Tylova 6 Březinova Březinova Dvořákova Erbenova Fibichova Hálkova Romana Havelky Antonínův Důl Seifertova 6 Mahenova Resslova Riegrova U Dlouhé stěny Březinova Nad Plovárnou Kollárova Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou Obránců míru 9 Gorazdovo náměstí 6 Benešova 6 Palackého U Obůrky Mrákotín Mrákotín Nevcehle 96 Urbanov Markvartice Stařeč Vyskytná nad Jihlavou 9Vyskytná nad Jihlavou 9 Pohledec Nové Město na Moravě Slavkovice 98 Nové Město na Moravě Drobného 99 Nové Město na Moravě MÍSTO KZ PT PD s vpuch zdrav.hend. z PŽ,9,,,9,8,,9,, 9,,,,,8,,6,,6,6, 8,,,,,9 Neped., Ped. 6,6 98, 6, 99,9 8,6 6,,9,, 6, 8,8,6,66 Ped. 9,8 8,9 9, 9,,,,,9, 9,98,69 8,99,9 Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ 8,9 9, 9 8, 9 8, 96, 9,6 6,9,88 9,8 z toho na mzdy 6,9 6, 89,,9 8 8, 8 98,9 8 8, Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

18 8 Telč Masarykova Sedlec Zámecká 9 Trnava Rudíkov 6 Častrov Obrataň Brzkov 9 Dobronín Veselská 9 Okružní Haškova Brodská Vančurova Santiniho Vysocká Nížkov Maleč Okrouhlice Horní Ves Malý Beranov Uhřínov Dolní Cerekev 6 Radkov Telč Rudíkov MŠ Sedmikráska Náměšť nad Oslavou Pohled Rudíkov 6 Častrov Obrataň Polná Dobronín Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Nížkov Maleč Okrouhlice Pelhřimov Uhřínov Dolní Cerekev 6 Telč Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Ostrov nad Oslavou Dukovany 8 Oudoleň Mnich Strážek 6 Žďár nad Sázavou Strážek Sněžné Kojčice 8 Rozsochy 6 Telč Telč ULICE Tyršova Žďárská Ostrov nad Oslavou Dukovany 8 Oudoleň Mnich Strážek 6 Škrdlovice Dolní Libochová 8 Daňkovice 9 Kojčice 8 Rozsochy 6 Komenského Nerudova MÍSTO MŠ Daňkovice, p.o. Telč Telč OZNAČENÍ KZ PT PD s vpuch 6 zdrav.hend. z PŽ,8,6,9,,,69,, 9,6,,,,6,,9,,6,,6,,,,8,8,,,,,66,,,,,,9, Neped.,6,,8,9,,8, 6, 6,8,,6,6,,,,6,69,, 8,8 Ped. 9, 69, 88,89 66, 68, 9, 98, 8,6 68, 9,6 86,,,98,9,6 66,,6,8 6,9 6, 6, 99,, 96,,99 69, 66,9 66,9 Ped., 6,,6, 96, 9,,8 89,9,9 88,6,,98,,6, 9,, 9,6 9,6,,9,,, 8, 8,, 98, Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ 688,6 8, 8,8,6 8, 9, 8,6, 96, 8, 6,9 8,88 8,, 8, 6,8,8,9, 9,6 9, 6,9 9,6 69, 6,6 9,88 99,6 8, 6, 98,89 6,,, z toho na mzdy 8, Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

19 9 Sázavka Luční 88 Barvířská J. Hory Věžnice 8 Javorová Stínadla 9 Družstevní 6 8. října 98 Dlouhá Ves 69 Dolní Vilémovice Opatov 99 Zachotín Pyšel Dalešice Hodov Na Podhoře Varhánkova 6 Tyršova 6 Kožichovice 6 Světnov 68 Pavlov Hodice Třebenice 8 Vysoké Studnice 9 Římov Lísek 9 Jámy 8 Vidonín 6 Bobrová Střítež Sudice Malčín 68 Olešná Rantířovská /9 Okrouhlice Dubovice Tis Polná, p.o. Polná, p.o. Polná, p.o. Studnička MŠ Jámy MŠ Střítež Olešná MŠ Kvítek MŠ Slunečnice Dubovice MŠ Tis, p.o. MÍSTO OZNAČENÍ Věžnice 8 Krucemburk Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Přibyslav Lipník Opatov Pelhřimov Náměšť nad Oslavou Dalešice Hodov Polná Polná Polná Žďár nad Sázavou Radostín nad Oslavou Třešť Lipník Velký Beranov Stařeč Lísek 9 Jámy 8 Vidonín 6 Bobrová Rapotice Světlá nad Sázavou Havlíčkův Brod Okrouhlice Dubovice Tis Třešť Sázavka Třešť Třešť ULICE KZ PT PD s vpuch zdrav.hend. z PŽ,8,,,9,,,,,8,,,8,,,,,,9,9,,,6,,,,6 6,,,,,6,8,6,6,,8,8,8,,,,,,9,,9,,,,,,,,6,,,,69, Neped.,,,,, Ped., 9,9,6 66,9,68 66,9 98,88 9, 68, 68, 6, 68, 9,, 68, 68,, 8, 8,6 86, 96,8,, 8,, 9, 86,6 8, 88,,6,99 6,9 Ped. 8,,, 9, 69,,8 6,6 6,98 9,9 9,,99,,6, 98,,,,89,6, 6,,6,, 68,,89 98,,6,6 69, 88,6 9, Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ 6,89,6,99 8,, 9, 99, 68, 8,6 8,, 86,, 86, 6, 9,9 96, 9, 998,8,6 66, 68, 99,6 68, 99, 96,8 9, 6,,89 6, 6, 6,6 98, 8, 68, 6,8 9,6,9 9,,8 6 9, 8,8 z toho na mzdy 68,6 96,6 89,8 99, Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

20 s spec.tř. MŠ Jersín Přibyslav Přibyslav Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod Korálky Havlíčkův Brod OZNAČENÍ Senožaty 6 Božejov Košetice 6 Tyršova 6 Nový Rychnov 86 Za Branou 8 Jatecká Olešná 8 Kaliště 6 Křelovice 9 Červená Řečice 6 Velká Chyška 9 Jersín 8 Čechtín Koněšín Bezručova 68 Tyršova Sobíňov Příčná 9 Nádražní 9 Prokopa Holého 8 Nad Tratí Příčná 89 Zahradnického 86 Šmolovy Žižkov II Zahradnického 86 Nuselská Veselý Žďár Štoky 8 náměstí Sv. Jiljí Dolní Město Lánecká 698 Pěšinky Sídliště 9 Nová Ves u Světlé Věž 8 Stříbrné Hory 6 MÍSTO Senožaty 6 Božejov Košetice 6 Horní Cerekev Nový Rychnov 86 Pacov Pacov Pelhřimov Kaliště 6 Křelovice 9 Červená Řečice 6 Velká Chyška 9 Jersín 8 Čechtín Koněšín Přibyslav Přibyslav Sobíňov Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Štoky 8 Libice nad Doubravou Dolní Město Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Věž 8 Přibyslav ULICE PT KZ PD s vpuch 6 zdrav.hend. z PŽ,,,,,88,,9,,6,,,,,9,, 8,,6,,,,,,,,8,9,,,,69,,6,,, Neped.,8,,8,,8,6 6,,,6,,8,,,8,9, Ped.,6 8,9 8,86 8,8,,6 68, 9,,,6,9 8,,6 6,8,69,6,6 8,9 66,9,, 9,6,9 96, 8, 69, Ped.,, 99, 9, 8,8, 86,9,,, 8,8,6,6 8,8 9,,, 6,9 6,9, 9,,,69,6, 8,6 Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ 8,6,, 6, 68,8 8, 88, 9, 86, 9,,8 9, 66,9 8, 9,6 6,86 68,6 6 6,9,9 8,,6, 6,6 6,, 6,,9 9 8,6, z toho na mzdy,9 Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

21 Nárameč, příspěvková orga Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem OZNAČENÍ ULICE Šlapanov Šlapanov Radešínská Svratka 9 Radešínská Svratka 9 Nová Ves u Nového Města Nové na Moravě Město na Moravě Věchnov Bystřice nad Pernštejnem Střítež 9 Střítež 9 Mladoňovice 8 Třebelovice Stonařov 6 Stonařov 6 Bohdalec 8 Bobrová Unčín Jimramov Jamné Jamné Litohoř 6 Lesonice Písečné Bystřice nad Pernštejnem Sněžné 96 Sněžné 96 Křídla Nové Město na Moravě Masarykovo náměstí 86 Velká Bíteš Lánice Velká Bíteš U Stadionu 8 Velká Bíteš Kaliště Batelov Krahulčí Telč Kouty 6 Kouty 6 Horní Dubenky Horní Dubenky Nárameč Budišov Nádražní Bystřice nad Pernštejnem Okružní Bystřice nad Pernštejnem Zahradní 6 Bystřice nad Pernštejnem Vatín 8 Žďár nad Sázavou Křoví 9 Křoví 9 Olešínky Dolní Rožínka Cejle 6 Batelov Velký Beranov Velký Beranov Lavičky 9 Velké Meziříčí Kamenice Kamenice Dušejov Dušejov Lukov Moravské Budějovice. máje 6 Hrotovice Blatnice 69 Jaroměřice nad Rokytnou Vojnův Městec Žďár nad Sázavou Prosetín Prosetín MÍSTO KZ PT PD s vpuch zdrav.hend. z PŽ,,9,,,,,88,,,69,,,,,6,,9,88,,, 8,66,,,99,9,,,9,98,,,,, 8,,,,,, 9,8,9,,,,9,,,,9,,,, Neped.,8,,,,8,,,,8,,,6,, 9, Ped. 96,, 9,8, 96,8 6,9 96,9 8,6,6,,8,8 6,9 6,6 69,8 9,9 9,9,9 88,6 66,,,8 8, 66, 6, 6, 8, 8,,9 6,6 6,8 9,8,6 8,,6 Ped.,,, 6,9,,9 9, 6,6,9,,,, 6,9, 6,6,69, 8,6 99,, 6, 8,,,,,8,, 9,6 6,8,,, 8,9 Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ 86, 8,, 68, 6,9,9 6, 99,9, 6,6 989, 9, 8,, 6, 9,8, 9,8,, 8, 69, z toho na mzdy 6, 9,9 Celkem Náklady na hl. činnost v tis.

22 Celkový součet MŠ KAŠTÁNEK Police Bambi kindergarten Meruzalka - Jihlavské Terasy, o.p.s. OZNAČENÍ ULICE Dolní Heřmanice Velké Meziříčí Rantířov 6 Vyskytná nad Jihlavou Nová 9 Luka nad Jihlavou Hartvíkovice 9 Hartvíkovice 9 Školní 69 Brtnice Střížov Luka nad Jihlavou Školní Brtnice Zhoř 8 Zhoř Fišerova Moravské Budějovice Husova 8 Moravské Budějovice Šafaříkova 6 Moravské Budějovice Jakubov u Mor.Bud. Lesonice Dobrá Voda 96 Křižanov Nové Dvory Nížkov Malá Losenice Velká Losenice Obyčtov Žďár nad Sázavou Ořechov 6 Ořechov 6 Moravec 8 Moravec 8 Sázava 8 Velká Losenice Hamry nad Sázavou 8 Žďár nad Sázavou Radňovice Nové Město na Moravě Věcov-Roženecké PasekyJimramov Puklice 8 Puklice 8 Výčapy 9 V Zahradách 9 Kralice nad Oslavou Březí 6 Osová Bítýška Police 6 Police 6 Školní 9 Humpolec Bartuškova Havlíčkova 9/ MÍSTO KZ PD 8 8 PT 9 s vpuch, 6,6,6,,,,,,8,,,,,,,,6,,,,6,6 9,9,69,,6,8,8,6,8,,,,,,9,,6,,,,9,98 6,,,66 8, 8,6,,9 96,8, 6, 6, 6,6 8,,96 8, 6, 8,6,9, 6, 8,89 8, 6,6,6 66,8 Ped. 6,6 89 6,8,6,,6,9,6 Neped.,99, 6,8,8, Ped. 9,6, 6,,, 9,, 9, 8, 6,8, z toho na mzdy,96 99, 9, 9, 6,,, Celkem Náklady na hl. činnost v tis. 6, 89,9 9 66, 9,9, 8,8,6 6,, 8,96, 8,6,, 8, 9, 9,89 9,,6,,,89,9 9, 6,9 8, 9,6,8 6,8 Neped. Přep. počet prac. za typ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ MŠ,96 zdrav.hend. z PŽ

23 .. Struktura a organizace mateřských škol Dle statistických výkazů k. 9. existovalo v Kraji Vysočina 6 mateřských škol, z nich bylo 8 samostatných právních subjektů, působilo jako součást základních škol a zbývající jsou místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb. V tomto počtu je zahrnuta speciální mateřská škola a není zahrnuta speciální mateřská škola při zdravotnickém zařízení. V mateřských školách (dále jen MŠ ) bylo 8 tříd s 8 dětmi, což odpovídá v průměru 9, dětí na školu (nejméně, nejvíce 8) a průměrně dětí na třídu (nejméně, nejvíce 8). Ve speciální mateřské škole bylo 9 dětí ve třídách. Nejvyšší povolený počet dětí (dříve kapacita) MŠ ve školském rejstříku byl 9 8 dětí, tzn. že předškolní zařízení byla celkově vytížena na 9 %. V roce nebylo v Kraji Vysočina vyhověno 9 žádostem o přijetí do MŠ. Věková struktura dětí: do let (nar.. září a později) dětí, leté (nar.. září 9. srpna ) dětí, leté (nar.. září 8. srpna 9) dětí, leté (nar.. září. srpna 8) dětí, starších (nar.. srpna 6 a dříve) 88 dětí. Věkové složení ve šk. roce / a / / 99 / do let leté leté leté starší Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT S - Z celkového počtu právních subjektů bylo 8 MŠ soukromých, církevní a ostatní MŠ zřizovaly obce. Všechny MŠ zajišťovaly celodenní provoz. 66 MŠ bylo zřízeno jako jednotřídní. ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních zřizuje kraj. Z celkového počtu se v třídách učilo podle upraveného vzdělávacího programu, tyto třídy navštěvovalo celkem dětí. Jednalo se většinou o třídy pro děti zrakově postižené (8 dětí), s vadami řeči (88 dětí), tělesně postižené ( dětí), s více vadami ( dětí), s vývojovými poruchami ( děti) a autismem ( dětí). S výjimkou MŠ jsou všechny děti individuálně či skupinově integrované v běžných MŠ. Ve školním roce / bylo na území kraje v mateřských školách evidováno dětí s cizím státním občanstvím ( Vietnamců, Ukrajinců, Mongolů, Slováků, ostatních cizinců). Ve školním roce / byla v prostorách MŠ poskytnuta logopedická péče celkem 9 dětem. Speciálně pedagogická centra zajišťovala poradenské služby přímo v mateřské škole 9 dětem, pedagogicko - psychologické poradny poskytly své služby celkem 6 dětem, z toho služby logopedie 6 dětem.

24 .. Personální podmínky vzdělávání Informace o personálních podmínkách jsou souhrnně uvedeny v tabulce Personální podmínky vzdělávání na straně. Ve školním roce bylo na pracovní smlouvu přijato nových absolventek učitelského studia, 8 ostatních učitelek, z toho 8 nekvalifikovaných. Během školního roku ukončilo pracovní poměr 99 učitelek, z nich z důvodu odchodu do důchodu. V důchodovém věku s pracovním poměrem na dobu určitou k. 6. pracovalo učitelek, na dobu neurčitou. Průměrný věk učitelek s pracovním poměrem na dobu určitou i neurčitou k. 6. činil let. 8 % všech učitelek bylo kvalifikovaných. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzy, školení a semináře pro učitele nejčastěji zajišťovaly následující vzdělávací instituce: Národní institut pro další vzdělávání (), Vysočina Education (98), Impuls (), Chaloupky v.s. o. (), Fakta s.r.o. (6). Témata kurzů, školení a seminářů Počet škol Management Jazykové vzdělávání učitelů bez cizojazyčné aprobace Obsluha výpočetní a didaktické techniky Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odbornosti Logopedické kurzy Práce s hendikepovanými a problémovými žáky Práce s talentovanými dětmi ŠVP Další úspěšnost předškoláka, evaluace v MŠ, dopravní výchova, kurz první pomoci, výtvarné, dramatické a hudební semináře, legislativa Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol.. Materiální podm ínky vzdělávání Všechny MŠ zřizované obcemi využívají ke své činnosti budovy v majetku zřizovatele... Výsledky vzdělávání Programy a granty Dle vlastních údajů škol se do realizace 69 jednotlivých projektů v rámci různých grantových programů a grantů zapojilo celkem MŠ, 6 učitelek a dětí. Celková výše získané podpory dosáhla výše cca tis. Kč. Mateřské školy se nejčastěji zapojovaly do programů a grantů vyhlašovaných orgány a organizacemi na úrovni národní a nadnárodní (MŠMT, EU, nadace), regionální (Fond Vysočina, Kraj Vysočina) a místní (města); viz. tabulka. Programy vyhlašované orgány a organizacemi na úrovni Národní a nadnárodní Regionální Místní Celkem Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč) Počet zúčastněných učitelů 96 6 Počet zúčastněných žáků V tabulce jsou zahrnuty projekty, které probíhají nebo budou zahájeny ve školním roce / nebo byly ukončené ve školním roce /. Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol

25 Ve školním roce bylo dále podáno projektů, které nebyly vybrány k financování a dalších projektů, o nichž k. 9. nebylo rozhodnuto. Soutěže a přehlídky dětí Úroveň Počet dětí MŠ, které se účastnily soutěží a přehlídek odborných Lokální (mikroregion, okres) Regionální (kraj, oblast) Národní Mezinárodní sportovních 8 8 uměleckých Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol..6 Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Mateřské školy spolupracovaly především s obcemi, základními školami, zájmovými organizacemi jako je Český svaz žen nebo Český červený kříž, s pečovatelskými domy apod. Z nejčastějších akcí můžeme jmenovat vánoční a velikonoční besídky, kulturní vystoupení ke Dni matek, tvořivá odpoledne pro tatínky, výstavy výtvarných prací v obcích, rej čarodějnic, masopustní koledování, vítání občánků do života, soutěže a hry k MDD, jarmarky a prodejní burzy hraček, knih, oblečení, branné dny, společné táboráky, drakiády, tvořivé dílny, společné vycházky pro rodiče a děti, organizování společných plesů, dětské karnevaly, zahradní slavnosti a rozloučení s prázdninami, vzdělávací přednášky a besedy atd.; 6 MŠ nevykázalo v dotazníkovém šetření ředitelů škol žádné aktivity. Při mateřských školách působila registrovaná sdružení rodičů, dětí a přátel školy. Mateřské školy dále organizovaly různé akce pro rodiče nebo ve spolupráci s rodiči. Jednalo se například o vystoupení, hry, dílny pro rodiče, besídky, cvičení pro rodiče, odborné přednášky nebo plesy... Financování Celkové náklady na hlavní činnost samostatných mateřských škol s celodenním provozem se školní jídelnou činily 66, tis Kč. Na třídu v těchto právnických osobách vychází průměrné náklady 6, tis. Kč; na jedno dítě, tis. Kč. Náklady na mzdy v nich v roce dosáhly 9, tis. Kč, tj. průměrně na třídu 9, tis. Kč a na dítě 6, tis. Kč. Průměrný měsíční příspěvek rodičů na dítě v MŠ činil Kč a pohyboval se v rozmezí od Kč do 9 Kč.

26 . ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Přehledná tabulka s jednotlivými základními školami.. Struktura a organizace základních škol.. Personální podmínky vzdělávání.. Materiální podmínky vzdělávání.. Výsledky vzdělávání..6 Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy.. Financování 6

27 .. Přehledná tabulka s jednotlivými ZŠ (tmavší pozadí ředitelství, bez pozadí - pracoviště) T.G. Masaryka Otokara Březiny ZŠ a MŠ T. G. Masaryka TGM O.Březiny OZNAČENÍ E. Rošického Jarní Polnička Nížkov Herálec Nádražní 6 Švermova Santiniho /8 Dolní Rožínka U Školy Komenského nám. Husova 9 Demlova Žižkova Nad Plovárnou Demlova F.B. Zvěřiny Rouchovany Havlíčkova 9 náměstí Svobody 9 Komenského nám. Náměstí Svobody 88 Cyrilometodějská 9. května Zahradníčkova J. Hory Barvířská Poděbradova 9 Komenského 8 J. A. Komenského 8 ULICE Žďár nad Sázavou Nížkov Herálec Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Dolní Rožínka Křižanov Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Hrotovice Rouchovany Moravské Budějovice Moravské Budějovice Jaroměřice nad Rokytnou Jemnice Třešť Třešť Polná Polná Okříšky SÍDLO KZ PT PŽ zdrav. hand. KZ=kód zřizovatele (-obec, - soukromník, 6-církev, -kraj). PT=počet tříd, PŽ=počet žáků zdrav.hand-zdravotně handikepovaný, s vpuch- s vývojovými poruchami učení a chování, mimoř.nad.-mimořádně nadaní (dle výkazů MŠMT a účetní uzávěrky) s vpuch z PŽ mimo ř. nad.,,,96,9 6,,6,,9,,, 6,68, 8,,,6 6,89,,6 8,,8 9, 8,9,6,,6,,8 8,9,8,6,6,9 6,89,,8,,,,,9,,,,8 6,6 9, Neped.,99 Ped. 6 9,,9,6 8,9 6,89 6,6 6 66, 9 9,89 8 6, 9, 9,8,98, 6,8 98,66 8, 9,9 9,6,6 66, 896,6 6,9 6,8 6, Ped. 9, 696,6,8,9 996,8 6,8 6,66, 6,6 9,,98 88, 6,8 89,86,9 8,8 98, 8, 6, 8,6,88,9 6, 98,66 Neped. 9, 9,, 9, 9 9,8,8 9,,6 6, 9,6 9,,86 9 8,6 968,9 9, 8, 8,9 6 98,,9 8 9, 86,9 9,6 69, 9,6 Celkem 8, 98, 8,9 6,,8 6 8, 8 9,, 8, 86,98 6,9 8,89 86,9,6 66,6,8 8,9,9 89,6, 6 68,6 8 99,6,6 8,9 z toho na platy Přep. počet prac. za Mzdové náklady na hlavní činnost v Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ typ ZŠ tis. Kč

28 8 T.G.Masaryka a Praktická škola T.G.Masaryka Křesťanská základní škola Ludvíka Svobody OZNAČENÍ Partyzánská Bohdalov Komenského 6/8 Náměstí 96 Radostín nad Oslavou 6 Tyršova 9 Komenského Dobrovského Týnská 8 Václavské náměstí ul. Kpt. Jaroše 86 Bartuškova Komenského náměstí 6/6 Pražská 6 Leandra Čecha 86 Pohledec Velká Losenice 8 Bělohrobského 6 Seifertova nám. Svobody 69/ Mohelno Na Kopcích Benešova 8 Březník 89 Budkov Kněžice Vladislav Předín 9 Domamil Myslibořice Tasov Oslavická 8/ Sokolovská / Rudíkov 6 Čáslavice ULICE Svratka Bohdalov Žďár nad Sázavou Měřín Radostín nad Oslavou 6 Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou Moravské Budějovice Želetava Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Velká Losenice 8 Černovice Mohelno Březník 89 Budkov Kněžice Vladislav Předín 9 Domamil Myslibořice Tasov Velké Meziříčí Velké Meziříčí Rudíkov 6 Čáslavice SÍDLO 6 KZ PT PŽ 9 8 zdrav. hand s vpuch z PŽ mimo ř. nad.,8,,,8,,9 8,6 8,6 8,,9, 9, 9,6,6 8,6,,, 9,9,6,8 6,6 6, 6,8 9,8, 8, 6,,9 8,, 9,9,6 8, Ped.,66,6,6,,, 8,6,,,,8,9,,98, 6,9 9,,,6,8,,,6,,,9,8,8 9, 9, 8, 9,6,9,6 Neped. 98, 98,6 6,6 6,,66 9,6, 9,9 8,,8,,6 8, 9,8, 6, 8,8 66,96 9,9 88, 8,6,9 8, 9,8 9 8, 9 6, 8,8 8,6 6, 8 9,6 6, 8, 86, 9,9 Ped. 6, 6,8 6,8 6, 6, 88, 9,, 86,9,88 9,6, 6,6 98, 6, 998,6 6, 9,6, 68, 6, 8,6, 96,9, 66, 6,, 69,,8,68,6 9,,6 Neped. 8, 88,9 6 8,8 88, 9,9, 9, 6, 6 8,,, 9 9, 96, 8, 9,9 8,8 88, 8 66,9 88,66 96, 8, 99,9, 6,8 6, 9,9 6, 6,6 8 6,6 968,8 9, 68,9 6, 8, Celkem 88,9, 9 8,,8 8,99 8, 69,89 9, 999, 6,9 68, 9,9 8,6,, 9 8, 8,6 6,9 9, 9, 6,6,9, 9,8 8,9,,8,9 9,,9,, 6,69 9, z toho na platy Mzdové náklady na hlavní činnost v Přep. počet prac. za Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ tis. Kč typ ZŠ

29 9 ULICE Dešov Budišov Valeč Vratislavovo náměstí Slavkovice Sadová 9 Hálkova 9 Hradská 89 Jiřice náměstí Prof. Bechyně Nová Cerekev Senožaty 8 Rovečné 8 při dětské psych. léčebně U stadionu 8 Tišnovská 6 a Praktická škola Poštovní 66/ Malá Tyršova 6 a Praktická škola Hradební 9 ZŠ a MŠ při zdr. zaříz. Kraje Vysočina Rozkošská 9 Habrecká 8 a Praktická škola U Trojice spec. a Praktická škola Dobešovská Komenského 6 Husova 9 Hradecká Řečice 9 Masarykova Studenec Osvobození 88 Na Pražské Komenského 6 Krásovy domky 989 Osová Bítýška 6 ZŠ Hany Benešové a MŠ Dolní Bory 6 OZNAČENÍ Dešov Budišov Valeč Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Velká Bíteš Humpolec Humpolec Humpolec Hořepník Nová Cerekev Senožaty 8 Rovečné 8 Velká Bíteš Velká Bíteš Velké Meziříčí Nové Město na Moravě Bystřice nad Pernštejnem Chotěboř Havlíčkův Brod Ledeč nad Sázavou Havlíčkův Brod Černovice Pelhřimov Humpolec Telč Radešínská Svratka Telč Koněšín Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov Osová Bítýška 6 Bory SÍDLO KZ PŽ 9 PT zdrav. hand s vpuch z PŽ mimo ř. nad.,,, 8, 9, 8, 8,8,96,,,,,,,,,,88,,,,6,,8,9,,8,, 6,6 6,69 6,8,89,99,9,9,8,9 8,88, 8,96, 6,8 8,,8 6,9 8,9,, 8,,6 6,,,,,9,6,66,98 6,, 9,,, Neped.,,9,,8 Ped.,, 9 8, 6,9,6 66,9 6,8 8, 6, 6, 96, 9, 6, 6,,8 6, 9, 99, 6, 8, 9,9,6,6 9, 8,9 8 69, 9, 9 6,6 9, 88,,8 6,8 98, 866, Ped. 6,96 6,6,,6, 9,6 69,, 9,6, 66, 8,9 8,96 8,, 66,9 6,,6 668,9,,9 8,66 9,9 68, 9,6 8, 66,,98 88,69 6,9 6,6 68,,,9 Neped.,, 6, 6 6, 96,6 966,86 6,9 6 8, 6, 8,,8 8, 8,9 8, 9,8 8,9 6,9 98,9 8,9 68,8,, 8, 9,, 99, 9,9 9,8, 8,9,6 9,8,9, Celkem 8,9 8,9 8,8 9, 8, 699, 6,88 8,9 9, 886,9 9,6 8, 9,8 8 68,,9 99, 8 6, , 6, 9, 8,, 9 9, 86,8 88, 9,6 9,,68 8 9, 6 66,,, 6,68,6 z toho na platy Mzdové náklady na hlavní činnost v Přep. počet prac. za Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ tis. Kč typ ZŠ

30 ULICE Havlíčkova Křížová Přibyslavice Kojetice 6 Na Městečku Rozsochy 6 Kollárova Heraltice 8 Jungmannova 6 Padělek Dolní Vilémovice Výčapy Lesonice Šebkovice 9 Štěpánov nad Svratkou 9 Jakubské nám. 6 Březinova 69/ Lípa 66 Lipnice nad Sázavou Chrudimská Nuselská Wolkerova 9 Konečná 88 Štáflova V Sadech 6 Bobrová 9 Bechyňovo náměstí Smetanova Buttulova Česká Bělá Vír 8 Křižánky 9 Rynárec Rožná Dalečín OZNAČENÍ ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola a Praktická škola ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka ZŠ, ZUŠ a MŠ Okříšky Kojetice Nové Veselí Rozsochy 6 Okříšky Jimramov Lipník Lesonice Šebkovice 9 Štěpánov nad Svratkou 9 Stařeč Lípa 66 Lipnice nad Sázavou Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Bobrová 9 Přibyslav Chotěboř Chotěboř Česká Bělá Vír 8 Svratka Rynárec Rožná Dalečín SÍDLO KZ PT PŽ zdrav. hand s vpuch z PŽ mimo ř. nad.,,66,6, 6,6,68,,8,,9, 6,,8,8,8 6, 6,98,6 9,9,6 8, 9,9,,9,6, 6,6,,,9,,,,8,9 Ped., 6,8,,,,88 6,,,,,9,6,8,9,9,9,8,9,69 6,, 9,, 6,8 8,, 6,99 8, 6,89,,6,,,, Neped. 9, 9,,8,8 9,6 9,6 9,, 6 6, 9, 6,8 89, 8,6,, 98, 66, 9,9 99,, 6 69,86,6 6 9,6 8, 9,, ,6 9,9 8,8 6, 6,9,6 8,68, 66,68 Ped. 6, 99,98 89,8 6, 8,88,, 8,8 88,,6 6,6,6,6 6, 8,9 8,8 66,6 6, 8,99 9,8, 6, 8,9,, 8,96,,8 9,6,, 6,8 6, 8,6, Neped.,9 8 8, 68,, 6 8,,9 88, 88,8 6,, 8,,,8 9, 9 88,6 9,9 6,66, 9 98,,, 9,8 68, 6 8, 8,8, 6,, 6 8, 89,6,6 6,8 6, 99,, Celkem,98 69,9 8,8, 9 8,6 9, 8,,6 8,9 6 89,8, 8, 8,,9 89, 8,69 9,8 8,8 8,9 666, 9 8,6 8 88,9 8 9, 88,6 6,6 9, 66,6 6,8 9 8, 6 66,8 8,66 86,6 6,6, 6,8 z toho na platy Mzdové náklady na hlavní činnost v Přep. počet prac. za Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ tis. Kč typ ZŠ

31 a OZNAČENÍ SÍDLO Školní Batelov Třebelovice Třebelovice Rozsochatec Rozsochatec Dlouhá Brtnice 8 Dlouhá Brtnice 8 Na Podskalí 8 Lukavec Čejov Humpolec Stará Říše Stará Říše Nové Syrovice Nové Syrovice Lučice 6 Lučice 6 Klášter Vilémov Dolní Krupá 8 Dolní Krupá 8 Náměstí 9 Havlíčkova Borová Skuhrov 8 Skuhrov 8 Uhelná Příbram Uhelná Příbram Mírová Golčův Jeníkov Růžená 8 Třešť Pavlov Stonařov Větrný Jeníkov Větrný Jeníkov Vícenice u Náměště nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Herálec 8 Herálec 8 Březinova 9 Nová Říše Kozlov Velký Beranov Kostelec 8 Kostelec Lipník Lipník Hněvkovice Hněvkovice Vyskytná Vyskytná Krásná Hora Krásná Hora Dobrnice Ledeč nad Sázavou Fryšava pod Žákovou h. Fryšava pod Žákovou h. Vepřová 6 Velká Losenice Školní 69 Rapotice V Zahradách 8 Habry Pavlínov Velké Meziříčí Komenského Žirovnice Kožlí Kožlí ULICE KZ PT PŽ zdrav. hand s vpuch z PŽ mimo ř. nad. 6,,9,8,,,9,,,,,,8,,6,,,,8,,,9,6,,9,,69,6,,,,9,6,9,, Ped.,,,69,,9,,9,,,8,,,,,6,,,68,9,,,,,,6,,,,,6,,6,,,8 Neped. 6,,8 8,,,9,,9 8, 9,9 66,96,6, 99,8,,8,6 8,, 8,9 6,96 9,,88 9,6, 86,,96,8 8,9 68,,,8 699,96,8,,6 Ped.,,8,6,88 69,,9 6, 9,, 8,9,6 8,9, 9, 9,8,, 69,,,,8 66,,9,,,,69 8,89 6,6, 6, 86,,8 98,9 6, Neped. 9, 66,,6 8,,,9 6,68 6, 6,9 8 68,, 9 66,,,6 8 96,86,8 89, 6, 8,, 6,6 9,88 6,, 8,9 9,9,6,98,, 8,,9 69, 6,9 9, Celkem 8 9, 9,,, 9,,8 9, 6,6 9,8 96,,8 6,6 9,6 6,,,, 6 96,9 9,96,8, 8,98 8, 6,,6 9, 9, 8, 88,8 9,6 9,69 8 6,9 6, 9,6,6 z toho na platy Mzdové náklady na hlavní činnost v Přep. počet prac. za Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ tis. Kč typ ZŠ

32 OZNAČENÍ Zubří Školní Mostiště Lhotky Rokytnice nad Rokytnou Netín Urbanov 6 Mrákotín Vyskytná nad Jihlavou 9 Dukovany 6 Oudoleň Strážek Škrdlovice Ostrov nad Oslavou 9 Trnava Častrov Obrataň 8 Brzkov 9 Polenská 6/ Maleč Okrouhlice 9 Dolní Cerekev 6 Sázavka Věžnice 8 Školní Dlouhá Ves 69 Opatov 68 Oslavice 6 Heřmanov 6 Pyšel Dalešice Nádražní 8 Komenského Světnov 6 Hodice 86 ULICE Nové Město na Moravě Velké Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí Rokytnice n. Rokytnou Radostín nad Oslavou Urbanov 6 Mrákotín Vyskytná nad Jihlavou 9 Dukovany 6 Oudoleň Strážek Žďár nad Sázavou Ostrov nad Oslavou 9 Častrov Obrataň 8 Polná Dobronín Maleč Okrouhlice 9 Dolní Cerekev 6 Sázavka Věžnice 8 Krucemburk Přibyslav Opatov Velké Meziříčí Heřmanov 6 Náměšť nad Oslavou Dalešice Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Žďár nad Sázavou Třešť SÍDLO KZ PT PŽ 8 zdrav. hand. 9 s vpuch z PŽ mimo ř. nad.,,,,,,8,6,,,,9,,,,,8,98,6,,6,,,,,8,,,,,,9 9,,,,, Neped.,,9 6,,6,89,6,9,,,9,,96,86,,,,,8,,,,,,68,,,,,,, 6,88 Ped. 8, 98, 699,8,9 89,6 98,8 8, 9, 66,8 9,9, 8, 696,9,8 9,96 9, 6,,8 9, 68,9 6, 9,99 66, 6, 9, 8, 8, 69, 99, 98,8,8 698, 8,,6 Ped. 8,9 89,68, 6, 6, 68,69, 6, 6,9 6, 6,9,6,8 6,9 9,8,,, 98,6 6,6 8, 8,9 6,9,,9, 8,6, 6,89 6,6 66,,9 6,,8 Neped. 9,68 8,86 8,9 9,6,8, 86,,8 9,8 9,8 89,8 6,69 6, 6,,, 6, 6, 66, 9, 8 88, 9 66, 6 8,9 9,6, 99,9 9 9,8 96, 6, 86,,, 9,9 89,6 Celkem 6,,6 6,,99 96,,9, 89, 8, 988,9 98, 89,9 8,9 6,6 6,,8, 68,,9,8 9 9,8 8, 68, 8, 86,8 8, 88,,,9 9, 86,86,8 99, 6, z toho na platy Mzdové náklady na hlavní činnost v Přep. počet prac. za Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ tis. Kč typ ZŠ

33 Otokara Březiny OZNAČENÍ SÍDLO Lísek 8 Lísek 8 Palachova 89/ Žďár nad Sázavou Božejov Božejov Košetice 6 Košetice 6 Tyršova 9 Horní Cerekev Nový Rychnov Nový Rychnov náměstí Svobody Pacov Nádražní Pacov Za Branou Pacov Olešná Pelhřimov Komenského sady 8 Počátky Želiv Želiv Vackova Kamenice nad Lipou Pelhřimovská 9 Kamenice nad Lipou Koněšín Koněšín Sobíňov Sobíňov Veselý Žďár Havlíčkův Brod Štoky Štoky náměstí Sv. Jiljí Libice nad Doubravou Komenského Světlá nad Sázavou Dolní Město Dolní Město Lánecká 699 Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé Světlá nad Sázavou Věž Věž Nová Ves u Chotěboře Nová Ves u Chotěboře Šlapanov Šlapanov Radešínská Svratka 9 Radešínská Svratka 9 Nová Ves u N. Města na M. Nové Město na Moravě Mladoňovice 6 Třebelovice Stonařov Stonařov Bohdalec 8 Bobrová Unčín Jimramov Jamné 66 Jamné Litohoř 98 Lesonice Písečné Bystřice nad Pernštejnem ULICE KZ PT PŽ 8 zdrav. hand. 9 8 s vpuch z PŽ mimo ř. nad., 8,6,,,,88,8 6,,9,,9 9,8,,,,,,8,69 6,9,,,,,,6,6,6,8,,,6,9,,,9 9,,9,,8,,,68,, 9,,,, 9,,,,6,8,6,,6,,6 Neped.,8 9,,,,,9 8,8 Ped. 9, 88, 86, 9,6 999,6,66 8,9 9, 6, 896,9, 6,6 88, 9, 89,8,8 96, 9,8 9,6 8,9 6, 9,9 9,, 8,8,9 6,,6 989,,66 9,,8 98, Ped.,98, 9,8 9,, 6,89,8, 9, 6,6 6, 6,,8,,8 9,,6, 8,,6,8,6 6, 8, 68,,,6 66,9, 8,6,89, 89, Neped. 6,6 9,9, 99, 8,8,99 6, 96, 6,8,9 8, 8,,,, 66,, 88,9 68,8,9 9, 6,, 8,8 99,8 6,, 8,98,88 9, 69,6 9,8 98,8 Celkem 98,6 9,,8 8 6,,9 8 9,99 66,6 8,9,,8 6, 66,6,8 6,6, 6 6, 98,8,8, 6,, 66,9 6,6 99, 69,9 69,8 6, 99, 6,9 8, 6,8 6,6 9,9 z toho na platy Mzdové náklady na hlavní činnost v Přep. počet prac. za Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ tis. Kč typ ZŠ

34 Celkový součet OZNAČENÍ Sněžné 96 Křídla Krahulčí Kouty 8 Horní Dubenky Ruda 8 Křoví 9 Zvole 8 Cejle 6 Velký Beranov Lavičky 6 Kamenice Dušejov 86 Lukov Vojnův Městec 9 Blatnice 69 Prosetín Dolní Heřmanice Školní Hartvíkovice 9 Školní Zhoř Jakubov u Mor.Bud. Dobrá Voda 96 Moravec Sázava 8 Hamry nad Sázavou Radňovice Věcov 66 Puklice 6 Benetice Martinská Police 6 ULICE Sněžné 96 Nové Město na Moravě Telč Kouty 8 Horní Dubenky Velké Meziříčí Křoví 9 Zvole 8 Batelov Velký Beranov Velké Meziříčí Kamenice Dušejov 86 Moravské Budějovice Žďár nad Sázavou Jaroměřice nad Rokytnou Prosetín Velké Meziříčí Luka nad Jihlavou Hartvíkovice 9 Brtnice Zhoř Lesonice Křižanov Moravec Velká Losenice Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě Věcov 66 Puklice 6 Benetice Kralice nad Oslavou Police 6 SÍDLO KZ PŽ 8 zdrav. hand s vpuch PT z PŽ 9,,8,9,9,,,,,66,8,6,,,,,,,68,,, 8,8,98,,,,,6,,,86,,6 Ped.,8,69,88,,,,,68,8,,,,,,,69,,,, 6,,8,,,,,,9,6,,,, Neped., 8, 8,9 8,6 6,6, 89, 6,8 9,9,8,8,96 6,6 96, 88, 6,6 6,8 6,6 6, 899, 9,6, 9, 86, 69,,6 66,,,8, 6, 6, 96,8 Ped.,9 9, 69,9,6,9 8,,, 8, 8,6 88,8 9,,66 6,9,, 6,8 6,8 8,6 9, 9,8,6,9,9 88, 8, 8,9 6,8,,9,9 88,, Neped. 8 88,96 96,98 68, 688,9, 9,9 6,,,9 9,6 899,8 8,8 9 8, 9,, 6,86,6 9,8 8 89,96,6 69,6 8,9, 6,9, 6, 6 8,6 86,6 8,9 9,9,6 9, 9, Celkem 6,, 8,8 68, 9,8 86,,6 9,9 68, 8 8,86, 8,9 8,,, 6,9 6, 88,69,9 6,98 9,6 6,8 96,,9,8 98,,8 6,6 88,9 9, 8, 9, 8, z toho na platy 9 69, 8,9 8, 96,6 86 9, 8,6 mimo ř. nad. Mzdové náklady na hlavní činnost v Přep. počet prac. za Mzodvé nákl. v tis. Kč za typ ZŠ tis. Kč typ ZŠ

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

ZK , př. 1 počet stran: 138

ZK , př. 1 počet stran: 138 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací stavy v kraji. Popis stavu

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

RK , př. 2 počet stran: 132

RK , př. 2 počet stran: 132 RK-09-2018-76, př. 2 počet stran: 132 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb rx. r-. l; :S, m f fn i ho y,\ 'i m.ní Q >N 1. KUJIP012O9XD DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb MARSH, s.r.o. se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 01 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Pořadí Registrační

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas Vyhodnocení krajského kola soutěže "Poznej Vysočinu" v Jihlavě dne 15. 3. 2019 1 Homola Jakub ZŠ a MŠ Bory 39 15:06:00 2 Hochmanová Tereza ZŠ Chotěboř, Smetanova 37 8:30:00 3 Mokričková Tereza Gymnázium

Více

ZK , př. 1 počet stran: 133

ZK , př. 1 počet stran: 133 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzděláva í stavy v kraji. Popis stavu

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Územně analytické podklady Kraje Vysočina

Územně analytické podklady Kraje Vysočina 4. úplná aktualizace Územně analytické podklady Kraje Vysočina A 1. Seznam záměrů na provedení změn v území Pořizovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor územního plánování a stavebního řádu KVĚTEN 2017

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání n území ORP Velké Meziříčí, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./15_005/0000406 Zpráva o průběhu spolupráce v rámci projektu

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory OPVK Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy 46 Doba realizace 1. 6. 2014 30. 6. 2015 Způsobilé náklady

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 V Moravských Budějovicích dne 1. října 2018 Mgr. Martina Bártová ředitelka OBSAH: 1 INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2 INFORMACE O ZŘIZOVATELI...

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě březen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě únor 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami 1. 2. 3. s roz.působností Třebíč Dukovany JEDU Dukovany ČEZ a.s.

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě srpen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě duben 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě září 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červenec 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 26. 7. 2005 č. 4/2005 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38 Bačkov Obecní úřad tel.: Miroslav Karel: Bačkov 38 fax: PSČ mobil: 776 21 29 63 Počet obyvatel: Světlá nad Sázavou lubos.knotef@seznamlcz Rozloha: 58291 ha starosta Bartoušov Bartoušov 71 fax: 569 43 81

Více

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 ZK-08-2016-xx, př. 1 Počet stran: 15 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 Rozpočet kraje 2017 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU

Více

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno.

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno. Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Adresář příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina CESTOVNÍ RUCH Vysočina Tourism, příspěvková organizace E-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz Telefon: 564 602 533, 606 775 429 Web: www.vysocinatourism.cz

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN Projekt Registrační číslo Nositel projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A březen 2011 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti podle

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 je nedílnou součástí dokumentu Zadávací dokumentace veřejné Dodávka zemního plynu pro statutární město Jihlava. A.1. Maloodběratel (MO) A.1.1.

Více