povolání v oborech Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory..."

Transkript

1 Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně dovednostech v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/ , dále jen projekt. OBSAH: 1. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Akreditovaný kvalifikační kurz3 2. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Certifikovaný kurz pro nelékařské povolání v oborech Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Ekonomika ve zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Jak se hlásit na vzdělávací aktivity projektu pomocí klientského systému IPVZ (hlásí se pouze účastníci na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory, bod 3) Registrace nového uživatele Přihlášení do klientského systému IPVZ Hledání vzdělávací akce Přihlášení na vzdělávací akci Hodnocení vzdělávací akce...chyba! Záložka není definována. 1

2 1. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Certifikovaný kurz pro nelékařské povolání v oborech Informace o vzdělávacím programu Cílem absolvování CK je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oboru pro konkrétně uvedená nelékařská povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. Vzdělávání se bude uskutečňovat formou absolvování odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení v rozsahu vzdělávacího programu. Celková délka vzdělávacího programu není určena. Vzdělávací programy certifikovaných kurzů jsou zpracovávány dle Metodického pokynu MZ ČR k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu. Vzdělávací programy zpracovávají akreditovaná zařízení. Vzdělávací program CK zahrnuje: cíle CK, určení pro který nelékařský obor je určen, vstupní a jiné požadavky, délku a rozsah a obsah CK, učební plán a osnovy, způsob ukončení CK. Každý ze současných a nově plánovaných CK má a bude mít jiný obsah. Certifikované kurzy budou určeny pro zdravotnické pracovníky nelékařských povolání kromě zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem a přímým vedením. Jednotlivé vzdělávací akce budou probíhat formou kurzů skládající se z teoretické a praktické výuky. Podmínky pro přijetí Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu (CK) je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb. Nelékařský pracovník musí mít pracovní úvazek 0,6 a více u zaměstnavatele mimo hlavní město Praha. V případě více pracovních úvazků platí totéž, v součtu musí být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají. (Př. 0,6 úvazku v Benešově a k tomu 0,4 FN Motol nebo 0,2 Kolín, 0,2 Pardubice, 0,3 Mladá Boleslav nebo 1,0 úvazku V Brně). Postup pro přijetí Uchazeč si podá žádost o zařazení do CK na akreditované pracoviště a zároveň dodá příslušné požadované dokumenty: - kompletně vyplněnou žádost o přijetí do certifikovaného kurzu v rámci projektu - úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, nebo o uznání způsobilosti podle hlavy VII nebo VIII. V případě zdravotnických pracovníků, kteří jsou evidováni v Registru zdravotnický pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob ( 72), akreditované zařízení zkontroluje údaje podle věty první v tomto registru a úředně ověřené kopie dokladů nepožaduje - kopii podepsané pracovní smlouvy minimálně na 0,6 úvazku v mimopražských zařízeních, uzavřenou minimálně po dobu trvání projektu, než zakončí účastník CK závěrečnou zkouškou, nejpozději do čestné prohlášení (formulář ke stažení na 2

3 - cizí státní příslušníci přikládají k žádosti rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Při splnění podmínek ve výše uvedeném odstavci akreditované zařízení zařadí uchazeče do CK do 1 měsíce od obdržení žádosti s přiloženými potřebnými dokumenty k přijetí do CK a zároveň uchazeči oznámí termín začátku vzdělávání. Akreditované zařízení současně seznámí uchazeče s organizací CK a s požadavky na úspěšné absolvování CK. Při podpisu prezenční listiny obdrží účastník hodnotící dotazník vzdělávací akce, který odevzdá při ukončení vzdělávací akce. Vyplnění dotazníku je anonymní. Po úspěšném absolvování CK vydá akreditované pracoviště certifikát, který má platnost pro Českou republiku. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal zvláštní odbornou způsobilost. 2. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Ekonomika ve zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Vzdělávací program Ekonomika ve zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení je určen pro management v přímo řízených organizací, jehož členové nejsou absolventy studia MBA. Informace o vzdělávacím programu Vzdělávací program bude složen na sebe navazujících 6 modulů, které budou zaměřeny na výuku v oblastech: ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnického zařízení, management zdravotnického zařízení, právo ve zdravotnictví, řízení lidských zdrojů a zvládnutí pedagogického minima. Podmínky pro přijetí Nelékařský pracovník musí mít pracovní úvazek 0,6 a více u zaměstnavatele mimo hlavní město Praha. V případě více pracovních úvazků platí totéž, v součtu musí být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají. (Př. 0,6 úvazku v Benešově a k tomu 0,4 FN Motol nebo 0,2 Kolín, 0,2 Pardubice, 0,3 Mladá Boleslav nebo 1,0 úvazku V Brně). Zájemce o kurz se přihlašuje přímo u realizátora akce/ akreditovaného pracoviště. V případě, že realizátorem je IPVZ, platí přihlášení účastníka přes Klientský systém IPVZ. Při podpisu prezenční listiny odevzdá účastník čestné prohlášení (formulář ke stažení na a obdrží hodnotící dotazník vzdělávací akce, který odevzdá při ukončení vzdělávací akce. Vyplnění dotazníku je anonymní. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získá účastník doklad o absolvování. 3

4 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Akreditovaný kvalifikační kurz Informace o vzdělávacím programu Anotace kurzu a délka kurzu je stanovena příslušným vzdělávacím programem, jedná se o tyto obory: Všeobecný sanitář, Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník, Masér, Slabozraký a nevidomý masér, Biomedicínské inženýrství, Odborné laboratorní metody, Biomedicínská technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby. Podmínky pro přijetí Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb. Nelékařský pracovník musí mít pracovní úvazek 0,6 a více u zaměstnavatele mimo hlavní město Praha. V případě více pracovních úvazků platí totéž, v součtu musí být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají. (Př. 0,6 úvazku v Benešově a k tomu 0,4 FN Motol nebo 0,2 Kolín, 0,2 Pardubice, 0,3 Mladá Boleslav nebo 1,0 úvazku V Brně). Postup pro přijetí Uchazeč si podá žádost o zařazení do AKK na akreditované pracoviště, kde si chce plnit příslušnou praxi dle vyhl. č.96/2004 Sb. Zájemce o kurz se přihlašuje přímo u realizátora akce/ akreditovaného pracoviště. V případě, že realizátorem je IPVZ, platí přihlášení účastníka přes Klientský systém IPVZ. K žádosti účastník doloží: kompletně vyplněnou žádost o přijetí do Akreditovaného kvalifikačního kurzu v rámci projektu kopii podepsané pracovní smlouvy minimálně na 0,6 úvazku v mimopražských zdravotnických zařízeních, minimálně po dobu trvání projektu/než zakončí účastník AKK závěrečnou zkouškou, nejpozději do Akreditované zařízení zašle uchazeči do 30 dnů po obdržení žádosti vyrozumění a zároveň uchazeči oznámí termín začátku vzdělávání. Při podpisu prezenční listiny odevzdá účastník čestné prohlášení (formulář ke stažení na a obdrží hodnotící dotazník vzdělávací akce, který odevzdá při ukončení vzdělávací akce. Vyplnění dotazníku je anonymní. Akreditovaný kvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce vydá AP osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 4

5 4. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí. Informace o vzdělávacím programu Obsah konferencí a seminářů bude zaměřen na získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod. Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému, neboť konference a semináře budou doloženy souhlasným stanoviskem profesních a jiných organizací. Konkrétní obsahy a náplně konferencí a seminářů budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí. Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí. Podmínky pro přijetí Nelékařský pracovník musí mít pracovní úvazek 0,6 a více u zaměstnavatele mimo hlavní město Praha. V případě více pracovních úvazků platí totéž, v součtu musí být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají. (Př. 0,6 úvazku v Benešově a k tomu 0,4 FN Motol nebo 0,2 Kolín, 0,2 Pardubice, 0,3 Mladá Boleslav nebo 1,0 úvazku V Brně). Zájemce o kurz se přihlašuje přímo u realizátora akce/ akreditovaného pracoviště. V případě, že realizátorem je IPVZ, platí přihlášení účastníka přes Klientský systém IPVZ. Při podpisu prezenční listiny odevzdá účastník čestné prohlášení (formulář ke stažení na a obdrží hodnotící dotazník vzdělávací akce, který odevzdá při ukončení vzdělávací akce. Vyplnění dotazníku je anonymní. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získá účastník doklad o absolvování. 5. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře do vzdělávacího programu Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. 5

6 Informace o vzdělávacím programu Výsledkem programu bude dosažení kvalifikace pro klinické kódování morbidity podle MKN základního stupně odpovídající požadavkům na mezinárodní certifikovaný trénink kodérů MKN, vzniklým ze spolupráce Světové zdravotnické organizace Rodiny mezinárodních klasifikací a Mezinárodní federace pro zdravotnickou dokumentaci. Pro hromadné zpracování dat je nutné převést slovní popisy diagnóz do strojově zpracovatelných kódů. Jako kódovací systém je v České republice používána Mezinárodní klasifikace nemocí a důvodů styku se zdravotními službami (MKN-10, 10.revize, 2.vydání). Podmínky pro přijetí Nelékařský pracovník musí mít pracovní úvazek 0,6 a více u zaměstnavatele mimo hlavní město Praha. V případě více pracovních úvazků platí totéž, v součtu musí být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají. (Př. 0,6 úvazku v Benešově a k tomu 0,4 FN Motol nebo 0,2 Kolín, 0,2 Pardubice, 0,3 Mladá Boleslav nebo 1,0 úvazku V Brně). Zájemce o kurz se přihlašuje přímo u realizátora akce/ akreditovaného pracoviště. V případě, že realizátorem je IPVZ, nadále platí přihlášení účastníka přes Klientský systém IPVZ. Při podpisu prezenční listiny odevzdá účastník čestné prohlášení (formulář ke stažení na a obdrží hodnotící dotazník vzdělávací akce, který odevzdá při ukončení vzdělávací akce. Vyplnění dotazníku je anonymní. Kurz bude ukončen závěrečným výstupním testem a certifikátem. 6. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Podmínkou přijetí do vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči je odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika podle zák. 96/2004 Sb., nebo odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky podle zák. 96/2004 Sb. Informace o vzdělávacím programu Tyto akce umožní nelékařským zdravotnickým pracovníkům obnovovat si znalosti a dovednosti v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob. Součástí konferencí a seminářů je získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Konkrétní obsahy a náplně jsou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí. Podmínky pro přijetí Nelékařský pracovník musí mít pracovní úvazek 0,6 a více u zaměstnavatele mimo hlavní město Praha. V případě více pracovních úvazků platí totéž, v součtu musí být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají. (Př. 0,6 úvazku v Benešově a k tomu 0,4 FN Motol nebo 0,2 Kolín, 0,2 Pardubice, 0,3 Mladá Boleslav nebo 1,0 úvazku V Brně). 6

7 Zájemce o kurz se přihlašuje přímo u realizátora akce/ akreditovaného pracoviště. V případě, že realizátorem je IPVZ, nadále platí přihlášení účastníka přes Klientský systém IPVZ. Při podpisu prezenční listiny odevzdá účastník čestné prohlášení (formulář ke stažení na a obdrží hodnotící dotazník vzdělávací akce, který odevzdá při ukončení vzdělávací akce. Vyplnění dotazníku je anonymní. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získá účastník doklad o absolvování. 7. Jak se hlásit na vzdělávací aktivity projektu pomocí klientského systému IPVZ (platí pouze pro účastníky hlásící se na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory, bod 3) Na stránkách se každý nový účastník, který má zájem o vzdělávací aktivitu projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů, musí přihlásit do klientského systému IPVZ. Pokud se jedná o účastníka, který se ještě žádné akce v IPVZ neúčastnil, tak se musí nově zaregistrovat Registrace nového uživatele V případě přihlášení na vzdělávací aktivitu, je nutná registrace. Registraci provádíte pouze jednou, a to při vašem prvním přihlášení na vzdělávací akci. Po vyplnění několika základních informací o vás, obdržíte přihlašovací údaje pro přihlášení do klientského systému IPVZ. Registraci můžete provést na adrese Účastník vyplní povinné registrační údaje viz krok 1, 2 a registraci dokončí (krok 3) a) krok 1 7

8 b) krok 2 8

9 c) krok 3 dokončení registrace Po dokončení registrace obdrží účastník během několika minut na svoji ovou adresu přihlašovací údaje do klientského systému, které ho opravňují k výběru a přihlášení se na vzdělávací aktivitu 9

10 7.2. Přihlášení do klientského systému IPVZ Po obdržení uživatelského jména a hesla se přihlásíte do klientského systému pomocí přihlašovacího formuláře s názvem Přihlášení do klientského systému v pravé horní části obrazovky. Zde zadejte uživatelské jméno Zde zadejte své heslo 10

11 7.3. Hledání vzdělávací akce Pomocí vyhledavače ve vzdělávacích akcích si vyhledejte vzdělávací aktivitu, o kterou máte zájem. Hledání naleznete na adrese nebo v záložce Vyhledat vzdělávací akci Volba pokročilého vyhledávání Při volbě Použít pokročilé vyhledávání můžete přímo vyhledat pouze akce podporované projektem EU. Vyhledat pouze akce, na které přispívá projekt EU Při této volbě můžete přímo vyhledat pouze akce podporované projektem EU 11

12 7.4. Přihlášení na vzdělávací akci Poté, co vyhledáte vzdělávací aktivitu projektu, o kterou máte zájem, kliknutím na její název zobrazíte detailní informace. Kliknutím na název akce zobrazíte podrobné informace o vzdělávací akci 12

13 Následně se Vám zobrazí detail projektové akce. Kliknutím na zelené tlačítko spustíte průvodce přihlášením na vzdělávací akci 13

14 Přihlásíte standardním způsobem s vyplněním všech povinných polí, které jsou označeny hvězdičkou. Informace při přihlášení na vzdělávací akce se Vám předvyplní informacemi, které jste zadali při registraci a) krok 1 Informace o Vás se automaticky předvyplní podle informací zadaných při registraci 14

15 b) krok 2 pro potřeby projektu je nutné vyplnit informace o zaměstnání Pro potřeby projektu je nutné pečlivě vyplnit informace o zaměstnání 15

16 c) krok 3 souhrn informací o přihlášení Souhrn informací Po přihlášení na vzdělávací akci Vám systém automaticky odešle ovou zprávu, že Vaše přihláška byla přijata a bude zpracována. V případě potíží s registrací nebo přihlášením kontaktujte IT oddělení IPVZ na tel.: nebo v pracovní dny mezi hod. 16