NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA"

Transkript

1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Aliacem s.r.o. Šířava 27, Přerov Tel: Web: Telefonní číslo pro naléhavé situace Telefonní číslo pro naléhavé situace (Po Pá 09:00 15:00 hodin) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro lidské zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) Lidské zdraví Životní prostředí Není klasifikováno. Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335 STOT SE 3 - H335 Není klasifikováno. Xi; R41, R37/38. R43 Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s kůží může způsobit zčervenání, svědění, podráždění, ekzém nebo vytvoření trhlin. Prach může dráždit dýchací systém. Nepředpokládá se, že výrobek představuje nebezpečí pro životní prostředí Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí 1 / 10

2 Standardní věta o nebezpečnosti Pokyn pro bezpečné zacházení Obsahuje H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P261 Zamezte vdechování prachu par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte znečištěnou kůži. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P321 Odborné ošetření (viz lékařská pomoc na tomto štítku). P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy. PORTLAND CEMENT, CALCIUM SULFATE 2.3. Další nebezpečnost 2 / 10

3 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi PORTLAND CEMENT 50-80% CAS číslo: EC číslo: Klasifikace Skin Irrit. 2 - H315 Xi;R37,R38,R41. R43. Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1B - H317 STOT SE 3 - H335 STOT SE 3 - H335 STOT SE 3 - H335 Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) QUARTZ SAND 20-40% CAS číslo: EC číslo: Klasifikace Není klasifikováno. - Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) CALCIUM SULFATE 1-5% CAS číslo: EC číslo: Registrační číslo REACH: XXXX Klasifikace Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) Skin Irrit. 2 - H315 - Eye Dam. 1 - H318 Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci Inhalace Požití Styk s kůží Styk s očima Přemístěte postiženého pryč od zdroje kontaminace. Necítíte-li se dobře, vyhledejte Lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Podejte Velké množství vody k vypití. Je důležité, aby byla látka okamžitě odstraněna z kůže. Necítíte-li se dobře, Vyhledejte lékařskou pomoc. Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Ukažte tento bezpečnostní list Lékařskému personálu. Pokud podráždění přetrvává i po omytí, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky a široce otevřete oči. 3 / 10

4 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Inhalace Požití Styk s kůží Styk s očima Podráždění nosu, hrdla a dýchacích cest. Může způsobit bolesti žaludku nebo zvracení. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s kůží může způsobit podráždění, zarudnutí nebo dermatitidu. Vážné podráždění, pálení a slzení Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Poznámky pro lékaře Žádná specifická doporučení. V případě pochybností vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Výrobek je nehořlavý Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zvláštní nebezpečnost Nebezpečné zplodiny hoření Není zaznamenáno žádné mimořádné nebezpečí ohně nebo výbuchu. Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty Pokyny pro hasiče Ochranná opatření během hašení požáru Žádná zvláštní protipožární opatření nejsou známa. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Opatření pro ochranu osob Používejte ochranné oděvy v souladu s informacemi uvedenými v sekci 8 tohoto bezpečnostního listu Opatření na ochranu životního prostředí Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte vypouštění do kanalizace Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Metody pro čištění Zabraňte tvorbě a šíření prachu. Nejsou doporučeny žádné specifické čistící postupy. 4 / 10

5 6.4. Odkaz na jiné oddíly Odkaz na jiné oddíly Používejte ochranné oděvy v souladu s informacemi uvedenými v sekci 8 tohoto bezpečnostního listu. Zachyťte a zlikvidujte uniklý produkt v souladu s informacemi uvedenými v oddíle 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Opatření pro bezpečné zacházení Pokyny týkající se obecné hygieny při práci Zabraňte tvorbě a šíření prachu. Zamezte vdechování prachu. Zamezte styku s Zamezte styku s kůží. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Měly by být uplatňovány zásady správné osobní hygieny Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Opatření pro bezpečné Skladování Žádná specifická doporučení Specifické konečné/specifická konečná použití Specifické konečné/specifická Příslušná určená použití tohoto výrobku jsou podrobně popsána v oddíle 1.2. konečná použití ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Limity expozice na pracovišti PORTLAND CEMENT Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinový TWA): PEL 10 mg/m³ QUARTZ SAND Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinový TWA): PEL 0,1 mg/m³ Limit pro krátkodobou expozici (15-minutový TWA): PEL PEL = Prípustné expozicní limity. CALCIUM SULFATE (CAS: ) DNEL PNEC Pracovníci - Inhalační; Dlouhodobá systémové účinky: mg/m³ Pracovníci - Inhalační; Krátkodobá systémové účinky: 5082 mg/m³ REACH informace o dokumentaci - ČOV; 100 mg/l REACH informace o dokumentaci 5 / 10

6 8.2. Omezování expozice Ochranné prostředky Vhodné technické kontroly Ochrana očí/obličeje Ochrana rukou Jiná ochrana kůže a těla Hygienická opatření Ochrana dýchacích cest Zajistěte odpovídající celkové a místní odvětrávání. Dodržujte všechny limity expozice na pracovišti pro daný výrobek nebo jeho složky. Používejte tyto ochranné prostředky: Ochranné brýle. Doporučuje se použití chemicky odolných, nepropustných rukavic. Pro zabránění kontaminace kůže používejte odpovídající ochranný oděv. Použijte technická opatření pro snížení znečištění vzduchu na přípustnou úroveň expozice. Pro zamezení vysychání kůže používejte vhodný krém na pokožku. Není-li větrání dostatečné, musí být použita vhodná ochrana dýchacích cest. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Práškovitá látka. Barva Tmavá. Šedá. Zápach Bez charakteristického zápachu. Prahová hodnota zápachu Nebylo stanoveno. ph Nebylo stanoveno. Bod tání Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vzplanutí Rychlost odpařování Faktor odpařování Hořlavost (pevné látky, plyny) Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Jiná hořlavost Tlak par Hustota par Relativní hustota Nebylo stanoveno. Objemová hustota Nebylo stanoveno. Rozpustnost(i) Nerozpustný ve vodě Rozdělovací koeficient Teplota samovznícení Nebylo stanoveno. 6 / 10

7 Teplota rozkladu Viskozita Výbušné vlastnosti Výbušné vlastnosti pod vlivem plamene Oxidační vlastnosti Nebylo stanoveno. Ne Nesplňuje kritéria klasifikace jako oxidující Další informace ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Stálost Možnost nebezpečných reakcí Možnost nebezpečných reakcí Tyto materiály mohou reagovat s produktem: Kyseliny. Za normálních teplot a při doporučeném způsobu použití je látka stabilní. Tyto materiály mohou reagovat s produktem: Kyseliny Podmínky, kterým je třeba zabránit Podmínky, kterým je třeba Zabraňte styku s vodou. Zamezte styku s: Kyseliny. zabránit Neslučitelné materiály Neslučitelné materiály Zabraňte styku s kyselinami Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečné produkty Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty. rozkladu ODDÍL 11: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Inhalace Požití Styk s kůží Styk s očima Akutní a chronická nebezpečnost pro zdraví Cesta vstupu Senzibilizující. Prach může dráždit dýchací systém. Žádné škodlivé účinky nejsou očekávány u množstvích, u nichž je pravděpodobné, že mohou být náhodně pozřena. Prášek může způsobit podráždění kůže. Dlouhodobá nebo opakovaná expozice může způsobit těžké podráždění. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Opakovaná expozice může způsobit chronické podráždění oka. Tento produkt může způsobit podráždění kůže nebo očí. Dlouhodobá nebo opakovaná expozice může způsobit těžké podráždění. Prach může dráždit dýchací systém. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Inhalační Kontakt s kůží a/nebo očima. 7 / 10

8 Cílové orgány Zdravotní příznaky Lékařské pokyny Žádné specifické cílové orgány nejsou známy. Podráždění kůže. Suchá kůže. Podráždění očí a sliznic. Celkové dýchací potíže, suchý kašel. Žádné informace nejsou k dispozici. ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita Perzistence a rozložitelnost Perzistence a rozložitelnost Bioakumulační potenciál Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient Mobilita v půdě Mobilita Výrobek není snadno biologicky rozložitelný. Výrobek není schopný bioakumulace. Výrobek je netěkavý. Nepovažuje se za mobilní Výsledky posouzení PBT a vpvb Výsledky posouzení PBT a Tento výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vpvb. vpvb Jiné nepříznivé účinky ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Metody nakládání s odpady Likvidujte odpad pouze u autorizovaného smluvního partnera. ODDÍL 14: Informace pro přepravu Obecné Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží (IMDG, IATA, ADR/RID) Číslo OSN Náležitý název OSN pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Žádné varovné označení pro účely přepravy není vyžadováno Obalová skupina 8 / 10

9 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Látka nebezpečná pro životní prostředí/látka znečišťující moře Ne Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Legislativa EU Pokyny Posouzení chemické bezpečnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (ve znění pozdějších předpisů). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ve znění pozdějších předpisů). Workplace Exposure Limits EH40. Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace Komentáře k revizi POZNÁMKA: Čáry na okrajích poukazují na významné změny od předchozí revize. Datum revize Revize 1 Plné znění věta označujících rizikovost Plné znění standardních vět o nebezpečnosti R37 Dráždí dýchací orgány. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R38 Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. NC Neklasifikováno. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 9 / 10

10 Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se neposkytuje žádná záruka ohledně její přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je zodpovědností uživatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro jeho vlastní potřebu. 10 / 10