OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO"

Transkript

1 Název stavby: OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Místo stavby: parc.č. 4515, 4520, 4519/44, 4519/46, 4519/54, 4519/53, 4519/55, 4519/52, 4519/56, 4519/47, 4501, k.ú. Tábor Investor: Autor projektu: Město Tábor Žižkovo náměstí 3, Tábor Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, Tábor, Tel: , IČO: Kreslil: Jiří Pěknic, Mob: , e- mail: Způsob výstavby: dodavatelsky Dodavatel: Stupeň: dle výběrového řízení ohlášení stavby OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Datum: 12/2012 Kopie:

2 A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje a) Název stavby: OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO b) Investor: Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor c) Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, Tábor, Tel: , IČO: Údaje o umístění stavby a) Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Katastrální území: Tábor (764701) b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu Číslo pozemku: Vlastnické právo: 4515 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4520 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/44 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/46 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/54 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/53 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/55 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/52 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/56 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4519/47 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor 4501 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Části A, B Strana 2

3 c) Dopravní a technická infrastruktura v území V zájmovém území se nachází místní komunikace - ulice Jesenského, Zelená a Skálova. Přes zájmové území jsou vedeny trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o podzemní vedení veřejného osvětlení, nízkého napětí, sdělovacích kabelů, kanalizace, vodovodu, teplovodu a plynovodu. 3. Základní údaje o stavbě a) Rozsah stavby Projektová dokumentace řeší stavební opravy části stávajícího chodníku v ulici Jesenského (délka úseku cca 223m) v Táboře. Dle ČSN se jedná o místní komunikace funkční skupiny D2; dle zákona 13/1997 Sb. místní komunikace IV. třídy. Betonové dlaždice 300x300x40mm tvořící v současnosti povrch těchto chodníků jsou v nevyhovujícím stavu (místní propadliny, rozlomené dlaždice) a budou tedy rozebrány a nahrazeny zámkovou dlažbou. Trasa a šířka přitom zůstanou zachovány. V případě nutnosti budou doplněny podkladní vrstvy nových dlažeb v místech, kde jsou chodníky propadlé. Bude tak zamezeno propadání nové dlažby v těchto místech. Podél chodníku budou dále vyměněny stávající poškozené obrubníky. Dojde k sjednocení výškového uložení některých stávajících propadlých obrubníků a v místech prostorů pro přecházení a vjezdů budou chodníky bezbariérově upraveny (snížení obrubníků, varovné pásy ze speciální dlažby). Při opravách chodníků budou narušeny stávající vjezdy k sousedním nemovitostem a proto i oprava těchto vjezdů je zahrnuta do projektu. b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů Při stavbě budou dodrženy příslušné normy, technické podmínky, předpisy, vyhlášky či zákony, jako zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.. Požadavky dotčených orgánů byly v projektu zohledněny, popř. k nim musí být přihlíženo před zahájením stavby a hlavně při samotném provádění stavby. Jednotlivá vyjádření dotčených orgánů jsou v dokladové části. Části A, B Strana 3

4 c) Věcné a časové vazby na okolí Tato stavba nemá věcné a časové vazby na jiné stavby. Po dobu oprav bude zabezpečen přístup osob do přilehlých nemovitostí. Chodci budou značkami a příslušnými cedulemi upozorněny na stavbu a příslušnými cedulemi budou vyzváni k přejití na druhý chodník. Průjezd ulicí Jesenského nebude zakázán, v řešeném úseku bude pouze při realizaci první a druhé etapy stavby dočasně zakázáno parkování vozidel (značky B 28 Zákaz zastavení ) a rychlost projíždějících vozidel bude omezena na 30 km/h (značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost ). Zhotovitel zabezpečí úklid okolních ulic, pokud budou při stavbě znečištěny a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami. d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby Zahájení stavby se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku Stavba bude rozdělena na 2 etapy, které budou postupně uváděny do provozu. Dokončení stavby se předpokládá v roce Před započetím všech zemních prací budou polohově i hloubkově vytyčeny stávající inženýrské sítě. Při stavbě pak budou práce v jejich blízkosti prováděny dle podmínek jednotlivých správců, a to výhradně ručně a za jejich technického dozoru. Stavba bude označena popř. ohraničena v úsecích dle jednotlivých etap. Po celou dobu výstavby bude zabezpečen průjezd Jesenského ulicí a přístup osob do přilehlých nemovitostí například přes dočasné lávky. I. etapa: Nejdříve dojde k rozebrání stávajících betonových dlaždic tvořících v současnosti povrch chodníku (vytříděné dlaždice budou uloženy na skládce investora pro další použití). Dále budou odstraněny všechny betonové obrubníky včetně potřebné šířky asfaltu (250mm) a travnatého pásu (500mm). Následně budou provedeny rýhy pro osazení nových silničních i chodníkových obrubníků dle navržených výšek. Stávající podkladní vrstvy chodníku budou upraveny pro umožnění pokládky zámkové dlažby (tzn. odebrání cca 120mm stávajících podkladních vrstev, výměna za štěrkové vrstvy, jejich vyrovnání a zhutnění). V místech, kde se stávající chodník propadá, budou podkladní vrstvy zkontrolovány, a v případě, že nebudou tvořeny alespoň 180mm vrstvou štěrku, budou v těchto místech doplněny dle PD. Nakonec dojde k pokládce nové zámkové dlažby na vrstvu patřičně hutněného lože z kameniva tl. cca 40mm. V konečných úpravách bude na plochách určených k zatravnění (cca 0,5m široký pás podél obrubníků) rozhrnuta a urovnána zemina (ornice) a tyto plochy budou osety travní parkovou směsí. Části A, B Strana 4

5 II. etapa: Nejprve budou odstraněny stávající betonové dlaždice (vytříděné dlaždice budou uloženy na skládce investora pro další použití). Dále budou odstraněny všechny betonové obrubníky včetně potřebné šířky asfaltu, betonu (250mm) a travnaté ostrůvky, pásy (500mm). Následně budou provedeny rýhy pro osazení nových silničních i chodníkových obrubníků dle navržených výšek. Dále budou stávající podkladní vrstvy upraveny pro umožnění pokládky zámkové dlažby (tzn. odebrání cca 120mm stávajících podkladních vrstev, výměna za štěrkové vrstvy, jejich vyrovnání do vhodných sklonových poměrů a zhutnění). V místech, kde jsou nerovnosti, nebo se stávající chodník propadá, budou podkladní vrstvy zkontrolovány, a v případě, že nebudou tvořeny alespoň 180mm vrstvou štěrku, budou v těchto místech doplněny dle PD. Nakonec dojde k pokládce nové zámkové dlažby na vrstvu hutněného lože z kameniva tl. min 40mm. V konečných úpravách bude na plochách určených k zatravnění (cca 0,5m široký pás podél obrubníků) rozhrnuta a urovnána zemina (ornice) a tyto plochy budou osety travní parkovou směsí. III. etapa: Nejprve budou odstraněny stávající betonové dlaždice (vytříděné dlaždice budou uloženy na skládce investora pro další použití). Dále budou odstraněny všechny betonové i kamenné obrubníky včetně potřebné šířky asfaltu, betonu (250mm) a travnaté pásy v celé šířce. V délce drátěného oplocení vyčnívají betonové patky sloupku 400/400 nad úroveň chodníku (cca 100mm). Tyto budou částečně odstraněny (cca 200mm), tak aby bylo možné průběžné položení obrubníku a dlažby. Následně budou provedeny rýhy pro osazení nových silničních i chodníkových obrubníků dle navržených výšek. Dále budou stávající podkladní vrstvy upraveny pro umožnění pokládky zámkové dlažby (tzn. odebrání cca 120mm stávajících podkladních vrstev, výměna za štěrkové vrstvy, jejich vyrovnání do vhodných sklonových poměrů a zhutnění). V místech, kde jsou nerovnosti, nebo se stávající chodník propadá, budou podkladní vrstvy zkontrolovány, a v případě, že nebudou tvořeny alespoň 180mm vrstvou štěrku, budou v těchto místech doplněny dle PD. Nakonec dojde k pokládce nové zámkové dlažby na vrstvu hutněného lože z kameniva tl. min 40mm. V konečných úpravách bude na plochách určených k zatravnění rozhrnuta a urovnána zemina (ornice) a tyto plochy budou osety travní parkovou směsí. e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Viz. část D. Zásady organizace výstavby. Části A, B Strana 5

6 B. Souhrnná technická zpráva a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů Zájmové území se nachází v Táboře z jedné strany podél ulice Jesenského v délce mezi ulicemi Skálova a Zelená. V současné době jsou chodníky zamýšlené k opravě v nevyhovujícím stavu. Povrch chodníku je tvořen z betonových dlaždic. V některých místech jsou tyto dlaždice rozlámané nebo propadlé a na chodníku se tak tvoří kaluže. Obrubníky podél chodníku jsou rozlámané a částečně propadlé. Dešťové vody jsou odváděny na přilehlou komunikaci a dále do uličních vpustí umístěných podél obrub chodníku. Osvětlení chodníku je zajištěno lampami veřejného osvětlení umístěnými přímo v prostoru chodníku. Podle stávajícího stavu lze usuzovat, že některé části mají špatný podklad. Ve špatném stavu jsou také obrubníky, ve kterých je dlažba upnuta. V projektu bylo vycházeno z mapového podkladu, který byl včetně výškopisu a polohopisu získán z Odboru územního rozvoje města Tábora. Dále byl na zájmovém území proveden stavebně-technický průzkum nutný k vyhotovení této dokumentace. b) Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability Stavba bude rozdělena na 3 etapy (viz. níže). Navržené opravy se týkají stávajícího chodníků v délce cca 70m (I. etapa), 72m (II. etapa) a 83m (III. etapa). Šířky chodníků, stejně jako směrové a výškové uspořádání zůstanou zachovány. Povrch chodníků bude nově ze zámkové betonové dlažby vibrolisované tl. 60mm. I. etapa: Nejdříve dojde k rozebrání stávajících betonových dlaždic 300/300/40 tvořících v současnosti povrch chodníku (vytříděné dlaždice budou uloženy na skládce investora pro další použití). Dále budou odstraněny všechny betonové obrubníky včetně potřebné šířky asfaltu (250mm) a travnatého pásu (500mm). Následně budou provedeny rýhy pro osazení nových silničních i chodníkových obrubníků dle navržených výšek. Stávající podkladní vrstvy chodníku budou upraveny pro umožnění pokládky zámkové dlažby (tzn. odebrání cca 120mm stávajících podkladních vrstev, výměna za štěrkové vrstvy, jejich vyrovnání a zhutnění). V místech, kde se stávající chodník propadá, budou podkladní vrstvy zkontrolovány, a v případě, že nebudou tvořeny alespoň 180mm vrstvou štěrku, budou v těchto místech doplněny dle PD. Nakonec dojde k pokládce nové zámkové dlažby na vrstvu patřičně hutněného lože z kameniva tl. cca 40mm. Sklon chodníku min.1%. V konečných úpravách bude na plochách určených k zatravnění (cca 0,5m široký pás podél obrubníků) rozhrnuta a urovnána zemina (ornice) a tyto plochy budou osety travní parkovou směsí. Části A, B Strana 6

7 II. etapa: Nejprve budou odstraněny stávající betonové dlaždice (vytříděné dlaždice budou uloženy na skládce investora pro další použití). Dále budou odstraněny všechny betonové obrubníky včetně potřebné šířky asfaltu, betonu (250mm) a travnaté ostrůvky, pásy (500mm). Následně budou provedeny rýhy pro osazení nových silničních i chodníkových obrubníků dle navržených výšek. Dále budou stávající podkladní vrstvy upraveny pro umožnění pokládky zámkové dlažby (tzn. odebrání cca 120mm stávajících podkladních vrstev, výměna za štěrkové vrstvy, jejich vyrovnání do vhodných sklonových poměrů a zhutnění). V místech, kde jsou nerovnosti, nebo se stávající chodník propadá, budou podkladní vrstvy zkontrolovány, a v případě, že nebudou tvořeny alespoň 180mm vrstvou štěrku, budou v těchto místech doplněny dle PD. Nakonec dojde k pokládce nové zámkové dlažby na vrstvu hutněného lože z kameniva tl. min 40mm. V konečných úpravách bude na plochách určených k zatravnění (cca 0,5m široký pás podél obrubníků) rozhrnuta a urovnána zemina (ornice) a tyto plochy budou osety travní parkovou směsí. III. etapa: Nejprve budou odstraněny stávající betonové dlaždice (vytříděné dlaždice budou uloženy na skládce investora pro další použití). Dále budou odstraněny všechny betonové i kamenné obrubníky včetně potřebné šířky asfaltu, betonu (250mm) a travnaté pásy v celé šířce. V délce drátěného oplocení vyčnívají betonové patky sloupku 400/400 nad úroveň chodníku (cca 100mm). Tyto budou částečně odstraněny (cca 200mm), tak aby bylo možné průběžné položení obrubníku a dlažby. Následně budou provedeny rýhy pro osazení nových silničních i chodníkových obrubníků dle navržených výšek. Dále budou stávající podkladní vrstvy upraveny pro umožnění pokládky zámkové dlažby (tzn. odebrání cca 120mm stávajících podkladních vrstev, výměna za štěrkové vrstvy, jejich vyrovnání do vhodných sklonových poměrů a zhutnění). V místech, kde jsou nerovnosti, nebo se stávající chodník propadá, budou podkladní vrstvy zkontrolovány, a v případě, že nebudou tvořeny alespoň 180mm vrstvou štěrku, budou v těchto místech doplněny dle PD. Nakonec dojde k pokládce nové zámkové dlažby na vrstvu hutněného lože z kameniva tl. min 40mm. V konečných úpravách bude na plochách určených k zatravnění rozhrnuta a urovnána zemina (ornice) a tyto plochy budou osety travní parkovou směsí. Části A, B Strana 7

8 Konstrukční vrstvy chodníku (minimální tloušťky): ČSN Zámková betonová dlažba vibrolisovaná DL ČSN Lože z kameniva frakce 4-8mm L ČSN Štěrk frakce 8-16mm ŠT ČSN Štěrk frakce 16-32mm ŠT Celkem Konstrukční vrstvy vjezdů (minimální tloušťky): ČSN Zámková betonová dlažba vibrolisovaná DL ČSN Lože z kameniva frakce 4-8mm L ČSN Štěrk frakce 8-16mm ŠT ČSN Štěrk frakce 16-32mm ŠT Celkem 60mm 40mm 70mm 180mm 350mm 60mm 40mm 100mm 200mm 400mm Pláň zemního tělesa a jednotlivé konstrukční vrstvy musí být patřičně hutněny. Pláň pod chodníky musí být hutněna minimálně na 30 MPa, štěrkové vrstvy pod chodníky minimálně na 60 MPa. Při opravách nebudou dotčeny okolní objekty. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a po dokončení výstavby během jejího užívání nemělo za následek: - zřícení stavby nebo její části - větší stupeň nepřípustného přetvoření - poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině c) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající, řeší se pouze oprava chodníku. Přes řešené území jsou vedeny trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o podzemní vedení veřejného osvětlení, nízkého napětí, sdělovacích kabelů, kanalizace, vodovodu, teplovodu a plynovodu. Veškeré inženýrské sítě jsou v dokumentaci zakresleny pouze orientačně podle vyjádření správců sítí k existenci sítí. Před započetím zemních prací je tedy nutné tyto sítě přesně vytýčit přímo na staveništi. Během stavby nedojde k přeložce inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny podle podmínek jednotlivých správců a příslušných ČSN. Části A, B Strana 8

9 d) Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí Po dobu oprav bude zabezpečen přístup osob do přilehlých nemovitostí. Chodci budou značkami a příslušnými cedulemi upozorněny na stavbu a příslušnými cedulemi budou vyzváni k přejití na druhý chodník. Průjezd ulicí Jesenského nebude zakázán, v řešeném úseku bude pouze při realizaci první a druhé etapy stavby dočasně zakázáno parkování vozidel (značky B 28 Zákaz zastavení ) a rychlost projíždějících vozidel bude omezena na 30 km/h (značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost ). Zhotovitel zabezpečí úklid okolních ulic, pokud budou při stavbě znečištěny a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se neuvažují žádné její škodlivé vlivy na okolní pozemky a stavby jak během výstavby, tak po dokončení. Během stavebních prací budou veškeré negativní vlivy minimalizovány. Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména o: - omezení hlučnosti na stavbě a omezení či zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech pracovního volna a klidu - ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami - zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě - odvoz a likvidaci odpadů ze stavby Odpady vzniklé při stavbě: Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem se zbytkovým obsahem škodlivin (N), zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob. Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. e) Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby Bezpečnost stavby je zajištěna návrhem stavby dle příslušných norem, technických podmínek, zákonů a vyhlášek (ČSN , TP 170, vyhláška Části A, B Strana 9

10 č. 398/2009 Sb., atd.). Při dodržení předpisů BOZP a požárních předpisů je stavba bezpečná pro užívání k účelům daným v této dokumentaci. f) Zásady řešení bezbariérového užívání přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Veškeré bezbariérové úpravy a úpravy pro zrakově postižené byly navrhovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a s normou ČSN Projektování místních komunikací. V místech snížení obrubníků pod 80mm bude zámkovou dlažbou pro nevidomé vyznačen varovný pás. Uložení této dlažby musí odpovídat platným normám a předpisům. Podélné sklony chodníků nepřekračují 8,33%, příčné sklony 1-2%. Umělá vodící linie pro nevidomé je vytvořena zvýšeným obrubníkem o 60mm nad okolní povrch chodníku, nebo stávající linií domů, oplocení, opěrnou zdí (viz. situace a příčné řezy). g) Podklady pro vytýčení stavby Jedná se o opravu stávajících chodníků, stavba tedy bude umístěna stejně jako doposud. Části A, B Strana 10

VÝMĚNA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI NA BYDŽOVĚ

VÝMĚNA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI NA BYDŽOVĚ Název stavby: VÝMĚNA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI NA BYDŽOVĚ Místo stavby: k.ú. Tábor, parc.č. 2886/1, 2996/1, 2996/2, 3357, 5669, 5692/1, 5746, 5824/1, 5824/2, 5824/4, 5824/6, 5824/15, 5824/17, 5824/19,

Více

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Název stavby: Místo stavby: Investor: Autor projektu: OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Tábor k.ú. Tábor, parc.č. 2180, 2184, 2293 Město Tábor, Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PRO

Více

OPRAVA CHODNÍKU V ULICI ZAHRADNÍ A STROMOVÁ, TÁBOR - ČEKANICE

OPRAVA CHODNÍKU V ULICI ZAHRADNÍ A STROMOVÁ, TÁBOR - ČEKANICE Místo stavby: Investor: Projektant: Tábor ulice Zahradní, ulice Stromová k.ú. Čekanice u Tábora (619086), parc. č. 350/3, 354, 359/1, 359/3, 359/4, 359/5, 541/1, 547 Město Tábor, Odbor dopravy Žižkovo

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

D. Zásady organizace výstavby

D. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Týnské ulici Tábor, Jihočeský kraj, Katastrální území Horky u Tábora Město Tábor, dbor dopravy, Žižkovo náměstí 11,

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Průvodní a technická zpráva SO 04 Vypracoval: EDS Trade, s.r.o. Datum: 06/2015 Aktualizace: 04/2016 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 2 A.1. Průvodní zpráva...

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Chrastava, Hřbitovní ulice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany IČ 00231584 b) Projektant Ing.Pavel

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný projektant: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 26245906, tel./fax.: 568 422 142, e-mail:

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

A. Průvodní zpráva 05/2015

A. Průvodní zpráva 05/2015 Obsah A. Průvodní zpráva... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2. Seznam podkladů... 2

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové Rekonstrukce

Více

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA POZEMCÍCH P. Č. 427 A 270/1 V NÁCHODĚ U TÁBORA

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA POZEMCÍCH P. Č. 427 A 270/1 V NÁCHODĚ U TÁBORA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA POZEMCÍCH P. Č. 427 A 270/1 V NÁCHODĚ U TÁBORA Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení A. B. E. ČÁST 1 Zadavatel ČÁST 2 : Zpracovatel : Tábor, listopad 2011 zak.

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Objekt: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE Vypracoval: Ing. ŠAFÁŘ Václav Hostašovice 117 741 01 NJ Datum: 20.9.2013 Investor: Obec Hostašovice

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ zpracovaná dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU V OBCI TACHOV SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název akce: Splašková kanalizace Trojanovice Investor: Katastrální území: Obec Trojanovice Trojanovice Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Stavební úřad: Pověřený

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: Modernizace víceúčelového hřiště Králíky) INVESTOR: Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky 561 69 PROJEKTANT: Ing. Jiří Dvořák Obsah B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 OBSAH...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací 1. Popis inženýrského objektu, funkčnost a technické řešení Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících, chodníků, vjezdů a vstupů. Stávající komunikace a vjezdy jsou v nevyhovujícím stavu (propadající

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU B. Souhrnná technická zpráva

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU B. Souhrnná technická zpráva Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

A Průvodní zpráva OBEC STARÝ KOLÍN. Náměstí Starý Kolín. Aleš Jambor, AJ-projekt, Havelcova 70, Kolín III

A Průvodní zpráva OBEC STARÝ KOLÍN. Náměstí Starý Kolín. Aleš Jambor, AJ-projekt, Havelcova 70, Kolín III A Průvodní zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: Místo stavby: Stupeň dokumentace: CHODNÍK V UL. SPORTOVNÍ, OBEC STARÝ KOLÍN Obec Starý Kolín Náměstí 117 281

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 58 dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Dokumentace ke stavebnímu povolení C. Stavební část C 102 Polní komunikace C 58 HS : 001/02/2009 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť Objednatel: Obec Lahošť Švermova 22 417 25 Lahošť Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť SO 01 - Chodníky a obrubníky SO 02 - Zpevněni dna příkopů žlabovkami a deskami Dokumentace pro stavební povolení

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

A.PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA PARCELE 2582/1

A.PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA PARCELE 2582/1 A.PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA PARCELE 2582/1 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě název stavby: Oprava opěrné zdi na parcele č. 2582/1 místo stavby: Parcela č.2582/1, Tábor Ústecká

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související.

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související. 1. Předmět projektu Jedná se o rekonstrukci chodníků v části Chomutova - Zadní Vinohrady. Rekonstrukcí projde chodník podél ulice Vítězslava Nezvala a chodník před panelovým domem čp.4664 až čp.4672 v

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A. 1. 1 Údaje o stavbě:... 2 A.1.2 Údaje o žadateli:... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:... 2 A. 2 Seznam vstupních podkladů...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

tel. : ,

tel. : , Investor : Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ 00265365 Datum : Projektant : Jiří Kotek Vypracoval : Jiří Kotek květen 2014 Stavební úřad : Podbořany Kraj : Ústecký Stupeň PD : Stavba : Oprava

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Dodavatelské zajištění: Úroveň PD: Investor provede výběrové řízení na zhotovitele stavby. projektová dokumentace - technická pomoc 1. Urbanistické, a

Dodavatelské zajištění: Úroveň PD: Investor provede výběrové řízení na zhotovitele stavby. projektová dokumentace - technická pomoc 1. Urbanistické, a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Rekonstrukce části místní komunikace ul. Jiráskova v Bílovci Investor: Město Bílovec Slezské náměstí 1/1 Obec s rozšířenou Městský úřad Bílovec Slezské náměstí 1/1 Pověřený

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Technická zpráva 023/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava účelové komunikace ulice Pod Světlou Horou u č.p. 152 ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah : 1. Identifikační

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan ÚNOR 2016 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p , Chomutov

Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p , Chomutov 01. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby: Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p. 4741-4743, Chomutov k. ú.: Chomutov I Místo stavby: par. č. 4801/87,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA pro výběr dodavatele ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU K DOMU č.p.1549, k.ú. ROŽNOV P.R. Investor: Zpracovatel: Město Rožnov p.r. Ing. Roman Ulrich, Dolní 434, 744 01 Frenštát

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

OPRAVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ UL. CIHELNÍ A UL. POD TÁBORSKÝM VRCHEM

OPRAVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ UL. CIHELNÍ A UL. POD TÁBORSKÝM VRCHEM Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 Akce: Stavebník: OPRAVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ UL. CIHELNÍ A UL. POD TÁBORSKÝM VRCHEM MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ Zakázka č. 284/2015 NÁMĚSTÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava krytu komunikace ul. Sokolská v obci Nespeky. Příloha č. C.1. Vypracoval: Ing. Roman Tichovský

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava krytu komunikace ul. Sokolská v obci Nespeky. Příloha č. C.1. Vypracoval: Ing. Roman Tichovský ING. TICHOVSKÝ ROMAN projektová a inženýrská kancelář Bezručova 1271, 256 01 Benešov Adresa: Telefon: 727809952 E-mail: tichovskyr@seznam.cz IČ: 45061319 DIČ: 6706301536 TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava krytu komunikace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

X.ETAPA PROJEKTU REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V CHROPYNI SO 01 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

X.ETAPA PROJEKTU REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V CHROPYNI SO 01 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ODP. OJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL HIP Ing. Vojtěch Řihák - ComTech Ing. V. Řihák Ing. V. Řihák Projektová a inž. činnost, dopravní stavby Třasoňova 3344, 767 01 Kroměříž KRAJ : Zlínský MÍSTO : Chropyně

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN MARX VYPRACOVAL ING. MILAN MARX TENET spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV Č.ZAKÁZKY 150085 DATUM 04. 2015 FORMÁT

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní projektant : Ivana RADOJČIĆOVÁ MěÚ : Šabina Kraj : Karlovarský Datum : 03/2015 Stavebník : Obec Šabina,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

CYKLOSTEZKA BEČVA ÚSEK HUSTOPEČE NAD BEČVOU - ŠPIČKY STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

CYKLOSTEZKA BEČVA ÚSEK HUSTOPEČE NAD BEČVOU - ŠPIČKY STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ CYKLOSTEZKA BEČVA ÚSEK HUSTOPEČE NAD BEČVOU - ŠPIČKY STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ Investor : Mikroregion Hranicko Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice IČ: 70961051 Místo stavby : katastrální

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Srpnová 171 541 01 Trutnov, tel. 603 919 318 Zodpovědný projektant Vypracoval Akce Investor Klášterská Lhota - oprava místní komunikace na p.p.č. 630/1 Obec Klášterská Lhota

Více

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Výstavba zpomalovacích prahů na místní komunikaci : Dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015 Obsah B.1. Popis území stavby... 2 a) Charakteristika stavebního pozemku... 2 b) Výčet provedených průzkumů a podkladů... 2 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma... 2 d) Poloha vzhledem k záplavovému

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více