PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004"

Transkript

1 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ ŠKOLICÍ STŘEDISKA Tento program realizuje Opatření č. 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního programu průmysl a podnikání Cíl programu Program Školicí střediska (dále jen Program) definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro rozvoj lidských zdrojů zajištěním infrastruktury potřebné pro školení a vzdělávání pracovníků podniků na různých úrovních řízení podniku, v oblasti produkčního procesu pak vedoucí k osvojení nových a klíčových dovedností pracovníků odpovídajících požadavkům vykonávané činnosti na kvalitativně vyšší úrovni. Zejména jde o tyto podporované aktivity: a) Zvýšení počtu subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školicím zařízením, tj. stavební rekonstrukce a modernizace vybavení stávajících objektů firemních školicích zařízení včetně infrastruktury pro elektronické formy podnikového vzdělávání, případně výstavba nových objektů firemních školicích zařízení včetně vybavení potřebného pro vzdělávání. b) Zakládání nových oborových školicích zařízení sloužících pro vzdělávání více podnikatelských subjektů, případně nových oborových školicích zařízení s širší působností pro podnikatelskou komunitu a firmy v regionech, kde tato zařízení chybí a v regionech s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou pro vzdělávání. c) Pořízení školicích pomůcek a programů, sloužících k odbornému vzdělávání. Jedná se o podporu pořízení školicích pomůcek a školicích programů, sloužících k odbornému vzdělávání v daném školicím zařízení. Cílem programu není zejména: Podpora vzdělávání, školení, kurzů či jejich tvorba. 1

2 Základní ustanovení PROGRAM a) Správcem programu (poskytovatelem podpory) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. b) Implementační agenturou se v tomto Programu rozumí Česká agentura pro podporu podnikání a investic -, příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Základní pojmy Školicím zařízením se rozumí objekt nebo jeho část, včetně technického zařízení a zařizovacích předmětů a příslušné technické a dopravní infrastruktury pro podnikové vzdělávání. Školicí zařízení může mít buď oborový charakter tj. slouží pro více podnikatelských subjektů, nebo podnikový charakter tj. slouží především danému podnikatelskému subjektu. Školicí pomůckou se rozumí předměty, stroje, nástroje a zařízení, odborná literatura, technologie nebo software zakoupený nebo vyvinutý pro účely realizace školicího programu. Školicím programem se rozumí obsah a použité metody výuky aplikované za účelem dosažení cílů podnikového vzdělávání. 2. Příjemce podpory Příjemci podpory, pro účely tohoto Programu, mohou být podnikatelské subjekty, jež se mohou účastnit programu samostatně, nebo jako součást právnické osoby, kterou vytvoří spojením s dalšími podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty (územní samospráva, instituce podnikatelské samosprávy nebo vzdělávací instituce) za účelem realizace projektu. Podnikatelský subjekt: a) Musí mít sídlo na území České republiky. b) Musí být registrován jako plátce daně z příjmu na příslušném finančním úřadě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. 2

3 c) Je povinen předložit oprávnění k podnikání na území ČR podle zvláštního zákona (výpis z obchodního rejstříku, výpis z evidence živnostenského úřadu nebo oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů). d) Musí mít ke dni registrace žádosti podle svého čestného prohlášení vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí atp. e) Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni registrace žádosti : je na něho prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení jeho konkursu pro nedostatek majetku, je proti němu veden výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci. Nepodnikatelský subjekt (vždy ve spojení s podnikatelským subjektem) V rámci tohoto Programu se jedná o tyto nepodnikatelské subjekty: a) Územní samospráva. b) Instituce podnikatelské samosprávy (instituce sdružující a zastupující podnikatele). c) Vzdělávací instituce působící ve vzdělávání v oblastech vymezených dle bodu 3.5. (např. učňovské středisko, střední odborná škola, vysoká škola technického zaměření, vyšší odborná škola technického zaměření). Příjemci podpory musí splnit následující podmínky: a) v případě úplatného nabytí, výstavby nového nebo rekonstrukce stávajícího školicího zařízení podnikového charakteru je žadatel právnickou osobou, působící v oblastech dle bodu 3.5., b) v případě úplatného nabytí, výstavby nového nebo rekonstrukce oborového školicího zařízení, sloužícího více podnikatelským subjektům může být žadatelem: podnikatelský subjekt právnická osoba (působící v oblastech dle bodu 3.5.) 3

4 právnická osoba (vždy alespoň jeden podnikatelský subjekt, působící v oblastech dle bodu 3.5., dále případně ve spojení s nepodnikatelským subjektem). Pozn. k bodu b: Upřednostněny budou společné projekty, ve kterých budou zastoupeny v tomto bodě uvedené subjekty. Ve všech případech se jedná o infrastrukturu určenou pro vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů, působících v oblastech dle bodu 3.5. c) v případě pořízení školicí pomůcky nebo školicího programu musí být žadatelem podnikatelský subjekt - právnická osoba /definovaná dle bodu a) či b)/, působící v oblastech dle bodu 3.5., který sám nebo ve spolupráci se vzdělávací institucí působí v oblasti vzdělávání. Tyto školicí pomůcky a školicí programy se stanou součástí infrastruktury v oblasti odborného vzdělávání. 3. Podmínky programu 3.1. Podmínky přijatelnosti projektu Projektem se rozumí podnikatelská činnost příjemce podpory, na kterou je požadována podpora. Projekt musí splňovat tyto podmínky: a) Musí být realizován na území České republiky mimo region Praha. b) Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, případně kupní smlouvu k nemovitostem a pozemkům nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní k nemovitosti a pozemku, kde bude projekt realizován. Tato vlastnická práva prokáže výpisem z katastru nemovitostí (ne starším než 3 měsíce) a snímkem z katastrální mapy. c) V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům, musí být tato smlouva sjednána na dobu určitou a to minimálně na dobu, po kterou je příjemce podpory vázán podmínkou zachovat účel vzdělávacího zařízení. Smlouva musí obsahovat i ustanovení, že v případě změny majitele nemovitosti přecházejí práva a povinnosti z ní vyplývající na nového majitele. d) Úplnost a kvalita předkládaného projektu. 4

5 e) Podnikatelský záměr školicího zařízení (dle předepsané struktury) na období 1 roku od ukončení realizace projektu s výhledem na další 2 roky. f) V případě požadované podpory na projekt vyšší než 2,5 mil. Kč žadatel předloží studii proveditelnosti (dle předepsané struktury). g) V případě výstavby či rekonstrukce objektu žadatel předloží platné stavební povolení současně s žádostí o první platbu. h) Projekt musí být šetrný k životnímu prostředí. Žadatel doloží současně s žádostí o první platbu vyjádření vydané dle Postupu při posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období vydaného Ministerstvem životního prostředí. Tento postup upravuje způsob získání vyjádření z hlediska nutnosti posouzení projektu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Toto vyjádření nepotřebuje žadatel, který v projektu žádá pouze o podporu pořízení školících pomůcek a programů. i) Žadatel o dotaci musí zajistit spolufinancování nákladů na realizaci projektu z vlastních nebo z ostatních zdrojů (např. bankovní úvěr). Spolufinancování řešení projektu z jiných zdrojů musí být žadatelem řádně doloženo. j) V případě oborového školicího zařízení, sloužícího více podnikatelským subjektům, žádost o udělení podpory v příloze obsahuje též analýzu potřeby regionálního školicího zařízení ve vztahu k regionu a jeho vzdělávacím potřebám (nakolik vzdělávací zařízení pokryje skutečné potřeby daného regionu, při jaké kapacitě školicího zařízení a při jaké nabídce vzdělávání). k) V případě založení a výstavby nového oborového školicího zařízení sloužícího více podnikatelským subjektům je podmínkou neexistence nebo nedostatečná kapacita tohoto zařízení v daném regionu - kraji, aby nedošlo k duplicitě (žadateli o podporu potvrdí příslušný krajský úřad) Ostatní podmínky a) Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví v rámci projektu pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek po dobu 5-ti let ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 5

6 b) Příjemce podpory je ve vztahu k uznatelným nákladům projektu, na které je žádáno vyplacení dotace, povinen postupovat podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a dle pravidel určených Správcem programu. c) Každý uznatelný náklad (patřičně doložený průkaznými účetními doklady) lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát tzn., že náklad, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v rámci jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů. d) Příjemce podpory je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu stanoveném Rozhodnutím vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. e) Příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití dotace vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace. f) Příjemce podpory je povinen umožnit přímý přístup zaměstnancům Ministerstva průmyslu a obchodu, implementační agentury nebo jimi pověřeným zástupcům na místa související s realizací projektu a umožnit jim kontrolu dodržování Podmínek Programu. g) Příjemce podpory je povinen archivovat všechny dokumenty týkající se podpořeného projektu po dobu 10 let od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky pro monitorování po skončení projektu Příjemce podpory je povinen předkládat poskytovateli nebo implementační agentuře aktuální údaje pro vyhodnocení monitorovacích ukazatelů přínosů projektu za období od data poskytnutí podpory do konce třetího kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k vyplacení dotace, s frekvencí a ve formátu stanoveném poskytovatelem podpory. Podmínky pro monitorování jsou součástí Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. 6

7 3.4. Uznatelné náklady PROGRAM Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cíli programů a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu (neplatí u energetického auditu), musí být před proplacením dotace prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, není-li u jednotlivých programů stanoveno jinak, musí být doloženy průkaznými účetními doklady Uznatelné náklady jsou: a) Kupní cena nemovitostí, která se započítává do uznatelných nákladů do výše ceny obvyklé 1. Kupní cena nemovitostí je uznatelným nákladem v případě, že kupované nemovitosti nebudou dále určeny k převodu či pronájmu. b) Projektová příprava a projektová dokumentace projektu, zahrnující: - dokumentaci k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a prováděcí dokumentaci. c) Příprava území zahrnující: - úpravy, kterými se mění vzhled nebo odtokové poměry území (terénní úpravy), - sadové úpravy a oplocení území. d) Technická a dopravní infrastruktura zahrnující: - výstavbu místních a účelových komunikací a zpevněných ploch včetně chodníků a veřejného osvětlení, - přeložky technického vybavení území a přeložky dalšího vybavení území, - odstranění nevyužitelných staveb, - výstavbu či rekonstrukci přípojek médií a kanalizace objektů. e) Výstavba či rekonstrukce objektů (stavební část stavby, včetně technického zařízení budov a napojení na zdroje veřejné sítě). 1 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 f) Pořízení školicích pomůcek (pouze investice). g) Pořízení školicího programu. h) Technická zařízení a zařizovací předměty. i) Náklady na pořízení nehmotných aktiv, která jsou tvořena náklady na převod technologie ve formě nákupu patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how. Hodnotu nákladů na nákup nehmotných aktiv lze započítat za předpokladu, že investice do nehmotných aktiv zůstane spojena s regionem příjemce, který je způsobilý pro regionální podporu. V případě žadatele, který nesplňuje podmínku pro malého a středního podnikatele lze hodnotu investice do nehmotných aktiv zahrnout do uznatelných nákladů pouze do výše 25%. Za tímto účelem musí oprávněná nehmotná aktiva splňovat následující podmínky: - musí být využívána výhradně příjemcem veřejné podpory, - musí se jednat o odpisovatelná aktiva, - musí být zahrnuta do aktiv příjemce veřejné podpory a ponechána v podniku, který obdržel veřejnou podporu, po dobu nejméně pěti let ode dne vydání Rozhodnutí, - pokud budou nehmotná aktiva zakoupena od třetích subjektů, musí být tato transakce provedena za tržních podmínek, - investice potom musí být zachována po dobu minimálně pěti let, j) Náklady na publicitu spojené s realizací projektu Do uznatelných nákladů nelze zahrnout: a) Dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před přijetím žádosti o udělení podpory. b) Náklady na pronájem budov a jejich částí. c) Vlastní daně a DPH, pokud je příjemce podpory plátcem daně. d) Splátky půjček. e) Sankce a penále. f) Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty. g) Celní a správní poplatky. 8

9 h) Leasing (pro OPPP na programovací období ) Odvětvové vymezení Odvětvové vymezení oblastí podpory pro malé a střední podnikatele definovaného dle přílohy I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání. a) Zpracovatelský průmysl. b) Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a tepelné energie. c) Stavebnictví. d) Skladování (logistika). e) Činnosti v oblasti výpočetní techniky. f) Inženýrské činnosti a související technické poradenství. g) Technické zkoušky a analýzy Odvětvové vymezení oblastí podpory pro ostatní podnikatelské subjekty: a) Zpracovatelský průmysl (vyjma: ocelářský průmysl, výroba syntetických vláken, průmysl stavby lodí a průmysl výroby motorových vozidel). b) Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a tepelné energie. c) Stavebnictví. d) Skladování (logistika). e) Činnosti v oblasti výpočetní techniky. f) Inženýrské činnosti a související technické poradenství. g) Technické zkoušky a analýzy. Detailní rozpis odvětvového vymezení dle OKEČ a vymezení ocelářského průmyslu, výroby syntetických vláken, průmyslu stavby lodí a průmyslu výroby motorových vozidel jsou uvedeny v Příloze č Forma a výše podpory a) Podpora je poskytována formou dotace na uznatelné náklady do maximální výše 46% uznatelných nákladů projektu. 9

10 b) Na dotaci není právní nárok. PROGRAM c) Výše podpory na úplatné nabytí nemovitosti, výstavbu či rekonstrukci oborového školicího zařízení sloužícího více podnikatelským subjektům se poskytuje minimálně ve výši 400 tis. Kč, maximálně do výše 20 mil.kč. d) Výše podpory na úplatné nabytí nemovitosti, výstavbu či rekonstrukci školicího zařízení s podnikovým charakterem, se poskytuje minimálně ve výši 250 tis. Kč, maximálně do výše 10 mil. Kč. e) Výše podpory na pořízení školicích pomůcek se poskytuje minimálně ve výši 100 tis. Kč, maximálně do výše 6 mil. Kč. f) Výše podpory na pořízení školicího programu se poskytuje minimálně ve výši 100 tis. Kč, maximálně do výše 6 mil. Kč. g) Minimální výše podpory na jeden celkový projekt v rámci tohoto opatření činí 500 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 30 mil. Kč. 5. Výběr projektů 5.1. Výběrová kritéria Při rozhodování o poskytnutí podpory budou uplatněna tato výběrová kritéria: a) Účel a zaměření školicího zařízení - projektu (zapojení podniků, podnikatelských subjektů a samosprávy, zapojení vzdělávacích a výzkumných institucí do projektu, plán a nabídka školení a kurzů, nabídka prohlubování kvalifikace pro účastníky školení). b) Odborná způsobilost žadatele o podporu (dosavadní spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, délka praxe v odborném vzdělávání a v oboru činnosti, který má být ve školicím zařízení školen, získané certifikáty). c) Ekonomické a kvalitativní ukazatele a hodnocení podnikatelského záměru či studie proveditelnosti projektu (plánovaná kapacita, vytíženost, samofinancování provozu školicího zařízení). d) Specifické kritérium v případě rekonstrukce či výstavby (kritérium hodnotící efektivitu vynaložených veřejných finančních prostředků na stavební činnosti). 10

11 e) Specifické kritérium v případě školicích pomůcek a školicích programů (jejich přínos pro vzdělávání v daném vzdělávacím zařízení, kvalita školicích pomůcek a školicích programů v porovnání s obdobnými, které jsou nabízeny na trhu). Popis kritérií včetně metodiky hodnocení a možného bodového rozpětí je zveřejněn na internetových stránkách MPO Způsob výběru projektů Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně, přičemž (regionální kancelář) přijme žádost o udělení podpory, a provede základní posouzení. Následně (centrála) vyhodnotí projekt dle metodiky výběrových kritérií a v případě nutnosti zajistí též zpracování odborných nezávislých posudků hodnocení projektu. Následně žádosti o udělení podpory (včetně odborných posudků) předloží hodnotitelské komisi. Hodnotitelská komise projekty doporučí či nedoporučí ke schválení. Bude-li žádost hodnotitelskou komisí doporučena, potom Řídící orgán, jestliže neshledá žádné další formální či objektivní důvody k zamítnutí žádosti, vydá následně Rozhodnutí o poskytnutí podpory, jehož součástí budou podmínky poskytnutí podpory. 6. Účast v dalších programech K uznatelným nákladům podpořeným či uhrazeným z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, s výjimkou zvýhodněné záruky k bankovnímu úvěru, určenému na financování podpořeného projektu, poskytnuté v programu ZÁRUKA, maximálně však do výše stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory. 7. Doba trvání programu Program OPPP je vyhlášen na období Po jeho vyhlášení jsou žádosti přijímány průběžně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je 10/2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do 9/2008. Doba trvání Programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. 8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení Žádosti o poskytnutí podpory bude přijímat kontinuálně (regionální kanceláře) dle vyhlášených zásad. 11

12 a) Žádost o poskytnutí podpory obsahuje zejména identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, plán financování a harmonogram realizace projektu. Dále žádost obsahuje zejména: Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list či jiné oprávnění k podnikání (ne starší 3 měsíců). Čestná prohlášení o vyrovnaných závazcích vůči zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, příslušnému finančnímu úřadu, Fondu národního majetku, státním fondům (Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí ČR, Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond - SZIF, Pozemkovému fondu atp.). Čestné prohlášení žadatele, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo mu nebylo povoleno vyrovnání nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či není v likvidaci. Čestné prohlášení žadatele o výši závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti vyšší než 180 dnů. Daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) za období posledních tří let existence podniku. V případě dvouleté existence podniku - za poslední dva roky. Finanční výsledky podniku: za předcházející uzavřená 2 účetní období, včetně zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky ověřeny auditorem, aktuální výsledky hospodaření k poslednímu uzavřenému čtvrtletí, plán hospodaření na 2 5 let v návaznosti na délku projektu (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní uzávěrce). V případě obcí, svazku obcí či kraje přehled hospodaření s rozpočtovými zdroji za 2 předcházející kalendářní roky, rozpočtový výhled na kalendářní rok, ve kterém je podána žádost a na další dva kalendářní roky. Povinné pro všechny subjekty, které mají majetkové podíly v právnické osobě, která bude projekt realizovat. Písemný doklad prokazující zajištění zdrojů na spolufinancování projektu. 12

13 Podnikatelský záměr v předepsané struktuře. V případě žádosti o dotaci vyšší než 2,5 mil. studii proveditelnosti v předepsané struktuře. Vyplněné formuláře ISPROFIN (RA 80, RA 81, RA 82, RA 83, RA 84, RA 85) - účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku - u podpory nad 10 mil. - formuláře RA Certifikáty dokladující odbornou způsobilost žadatele. V případě školicích zařízení sloužících více podnikatelským subjektům dále: Analýzu potřeby regionálního školicího zařízení ve vztahu k regionu a jeho vzdělávacím potřebám (nakolik školicí zařízení pokryje skutečné potřeby daného regionu, při jaké kapacitě školicího zařízení a při jaké nabídce vzdělávání). V případě založení a výstavby nového oborového školicího zařízení sloužícího více podnikatelským subjektům dále: Potvrzení o neexistenci nebo nedostatečné kapacitě obdobného zařízení v daném regionu - kraji, aby nedošlo k duplicitě (žadateli o podporu potvrdí příslušný krajský úřad). Vyžaduje-li to charakter projektu dále: Doklad o vlastnickém právu žadatele k předmětu podpory (školicímu zařízení včetně vybavení; školicí pomůcce, případně školicím pomůckám; školicímu programu). Ve vztahu k nemovitostem, ve kterých bude projekt realizován musí žadatel předložit výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) a snímek z katastrální mapy. V případě, že je předmětem podpory nákup nemovitosti (včetně pozemku), žadatel předloží kupní smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí kupní k nemovitosti (včetně pozemku). V případě, že je předkládaný projekt realizován v pronajaté nemovitosti/prostorách, žadatel předloží nájemní smlouvu na dobu určitou, a to 13

14 minimálně na dobu, po kterou je příjemce podpory vázán podmínkou zachovat účel vzdělávacího zařízení. Smlouva musí obsahovat i ustanovení, že v případě změny majitele nemovitosti přecházejí práva a povinnosti z ní vyplývající na nového majitele. b) Formulář žádosti o podporu a další informace budou k dispozici ve všech Regionálních kancelářích u (dále jen RK CI), nebo přímo v centrále u, Štěpánská 15, Praha 2, nebo c) Žádosti přijímají Regionální pracoviště u uvedená v Příloze č. 1 Programu. Kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, je možno v zalepené a náležitě označené obálce poslat poštou nebo doručit osobně. Veškeré doklady se předkládají v originálech nebo ověřených kopiích. 9. Sankce za nedodržení podmínek programu Přidělená dotace je vázána na financování a skutečnou úhradu prokazatelných uznatelných nákladů na projekt nebo jeho etapu příjemcem, a to od podání Žádosti o čerpání podpory do ukončení realizace projektu. O konečné výši dotace rozhoduje Správce Programu. Povinnosti příjemce dotace budou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů EU na projekt (dále jen podmínky ). V případě porušení podmínek budou vůči příjemci podpory uplatněny sankce podle 44, odst. 2, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 14

15 Regionální kancelář pro Karlovarský kraj Regionální kancelář pro Ústecký kraj Regionální kancelář pro Liberecký kraj Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj Regionální kancelář pro Pardubický kraj Regionální kancelář pro kraj Vysočina Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Regionální kancelář pro Zlínský kraj Regionální kancelář pro Olomoucký kraj Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Seznam regionálních kanceláří Na Vyhlídce Karlovy Vary Tel.: , Fax.: Mírové náměstí Ústí nad Labem Tel.: , Fax.: nám. Dr. E. Beneše č.p. 4/ Liberec Tel.: , Fax.: Business center Bohemia, Anglické nábřeží Plzeň Tel.: , Fax.: Husova České Budějovice Tel.: , Fax: Wonkova Hradec Králové Tel.: , Fax.: nám. Republiky Pardubice Tel.: , Fax.: Žižkova Jihlava Tel.: bude doplněno Fax.: bude doplněno Žerotínovo nám. 3/ Brno Tel.: , Fax.: tř. T. Bati Zlín Tel.: , Fax.: Jeremenkova 40 B Olomouc Tel.: , Fax.: Výstavní Ostrava - Mariánské Hory Tel.: , Fax.: Štěpánská Praha 2 Tel.: , Fax.: Příloha č. 1 15

16 Příloha č. 2 Kategorie OKEČ podporované v rámci programu Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Školicí střediska Odvětvové vymezení oblastí podpory pro malé a střední podnikatele Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba PV, stavební výroba SV, služby S, symbol D. Zpracovatelský průmysl (vyjma výroby tabákových výrobků (oddíl 16) a výroby erotického zboží ) 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů /PV/ 17 Výroba textilií a textilních výrobků /PV/ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin /PV/ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi /PV/ 20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků /PV/ kromě nábytku 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru /PV/ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů /PV/ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy /PV/ 24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken /PV/ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků /PV/ 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků /PV/ 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků /PV/ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků kromě výroby strojů a zařízení /PV/ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. /PV/ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů /PV/ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. /PV/ 32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů /PV/ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů /PV/ 34 Výroba motorových vozidel /PV/ 35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení /PV/ 36 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl /PV/ 37 Recyklace druhotných surovin /PV/ E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie /PV/ F. Stavebnictví 45 Stavebnictví /SV/ I. Doprava, skladování, a spoje 63.1 Manipulace s nákladem a skladování* /S/ K. Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky /S/ 74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství /S/ 16

17 (z této kategorie nebudou podpořeny žadatelé z oblasti architektonických činností) 74.3 Technické zkoušky a analýzy /S/ Odvětvové vymezení oblastí podpory pro ostatní podnikatelské subjekty: Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba PV, stavební výroba SV, služby S, symbol D. Zpracovatelský průmysl (vyjma výroby tabákových výrobků - oddíl 16, výroby motorových vozidel oddíl 34 1 ) a výroby erotického zboží) 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů /PV/ 17 Výroba textilií a textilních výrobků /PV/ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin /PV/ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi /PV/ 20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků /PV/ kromě nábytku 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru /PV/ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů /PV/ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy /PV/ 24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken /PV/ (vyjma Výrobu syntetických vláken) 2 25 Výroba pryžových a plastových výrobků /PV/ 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků /PV/ 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků /PV/ (vyjma ocelářský průmysl) 3 28 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků kromě výroby strojů a zařízení /PV/ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. /PV/ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů /PV/ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. /PV/ 32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů /PV/ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů /PV/ 35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení /PV/ (vyjma průmysl stavby lodí) 4 36 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl /PV/ 37 Recyklace druhotných surovin /PV/ E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie /PV/ F. Stavebnictví 45 Stavebnictví /SV/ I. Doprava, skladování, a spoje 63.1 Manipulace s nákladem a skladování /S/ 17

18 K. Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky /S/ 74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství /S/ (z této kategorie nebudou podpořeny žadatelé z oblasti architektonických činností) 74.3 Technické zkoušky a analýzy /S/ 1) Průmysl výroby motorových vozidel Průmyslem výroby motorových vozidel se pro účely tohoto Programu rozumí vývoj, výroba a montáž motorových vozidel (1), motorů pro motorová vozidla (2) a modulů nebo subsystémů (3) těchto vozidel nebo motorů, a to prováděné buď přímo výrobcem nebo subdodavatelem první úrovně (4), přičemž pokud jde o tyto subdodavatele, je toto prováděno v kontextu souhrnného projektu (5). Definice použitých pojmů k bodu 1) (1) Motorová vozidla Označením motorová vozidla se rozumí osobní automobily, dodávkové automobily, nákladní automobily, silniční traktory, autobusy městské i dálkové a jiná užitková vozidla. Pod toto označení nespadají závodní automobily, automobily určené k použití v terénu (například vozidla sestrojená k jízdě na sněhu nebo k přepravě osob na golfových hřištích), motocykly, přívěsy, zemědělské a lesní traktory, obytné automobily a přívěsy, vozidla zvláštního určení (například požární vozidla, pojízdné dílny), výklopné vozy a vozíky, vozidla pro vnitrozávodní dopravu (například vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily se sedlovou ložní plochou, valníky) a vojenská vozidla určená pro armádu. (2) Motory pro motorová vozidla Označením motory pro motorová vozidla se rozumí vznětové a zážehové motory a též elektromotory a turbinové, plynové, hybridní a jiné motory pro motorová vozidla. (3) Moduly nebo subsystémy Modulem nebo subsystémem se rozumí sestava primárních součástí určených pro vozidlo nebo motor, který je vyráběn, sestavován nebo montován subdodavatelem první úrovně a který je dodáván prostřednictvím počítačového objednávkového systému nebo na bázi "dodání právě ve správnou dobu". Logistické, dodavatelské a skladovací systémy a subkontrahované kompletní operace tvořící součást výrobního řetězce, jako například lakování montážních celků, je rovněž třeba považovat za takové moduly a subsystémy. (4) Subdodavatel první úrovně Subdodavatelem první úrovně se rozumí dodavatel, který má svůj díl odpovědnosti za konstrukci a vývoj, a který vyrábí, montuje nebo dodává moduly nebo subsystémy pro výrobce vozidel během výroby nebo ve stádiu montáže. Subdodavatelem první úrovně je také dodavatel služeb, a to zejména logistických služeb. (5) Souhrnný projekt Jako souhrnný projekt se označuje takový projekt, který a) integruje jeden nebo více projektů subdodavatelů první úrovně v místě investice účastnících se na dodávkách modulů nebo subsystémů pro vyráběná motorová vozidla nebo pro vyráběné motory pro motorová vozidla, a b) trvá po dobu investičního projektu výrobce vozidel. 2) Výroba syntetických vláken Výrobou syntetických vláken se pro účely tohoto Programu rozumí: a) protlačování nebo tvarování všech druhů střižových a přízových vláken na bázi polyesteru, polyamidu, akrylu a polypropylenu, bez ohledu na jejich určení, nebo b) polymerace, včetně polykondenzace, pokud je součástí protlačování, nebo 18

19 c) každý doplňkový proces, který navazuje na zavedení technologie protlačování nebo tvarování žadatelem nebo jiným podnikatelem příslušejícím k témuž koncernu a který je u dané obchodní činnosti obvykle součástí procesu protlačování nebo tvarování vláken. 3) Ocelářský průmysl Ocelářským průmyslem se pro účely tohoto vymezení rozumí průmysl, který zpracovává železnou rudu, s výjimkou pyritu, houbovité železo nebo ocel, železný šrot a manganovou rudu na výrobu následujících výrobků: a) surové železo a feroslitiny, a to : surové železo pro ocelářský průmysl slévárenské a ostatní surové železo zrcadlovina a vysokouhlíkový feromangan b) surové výrobky a polotovary ze železa, obyčejné nebo speciální oceli včetně výrobků pro opětovné použití a převálcování, a to : tekutá ocel litá anebo nelitá do ingotů, včetně ingotů na kování polotovary, konkrétně sochory, bloky, ploštiny, předvalky a polotovary pro pocínování, široké svitky válcované za tepla kromě svitků klasifikovaných jako finální výrobky c) za tepla válcované finální výrobky ze železa, obyčejné nebo speciální ocele, a to : kolejnice, pražce, loďařské desky, samostatné desky, stropní nosníky, hrubé profily 80 mm a více, štětovnice tyče a profily pod 80 mm a plocháče pod 150 mm drát kruhové a čtvercové produkty pro roury za tepla válcované pruhy a pásy, včetně pásů pro roury za tepla válcované plechy do síly 3 mm tabule a plechy v síle 3 mm a více, univerzální tabule v síle 150 mm a více d) finální výrobky ze železa, obyčejné a speciální ocele, a to : pocínované plechy, bílé plechy cínověolověné, černé plechy, pozinkované plechy a ostatní povlakované plechy za studena válcované plechy pod 3 mm síly elektroplechy pásy na pocínování za studena válcované plechy a ve svitcích a pásech, síly 3 mm a více bezešvé trubky, roury a duté profily svařované železné a ocelové trubky a roury, jejichž vnější průměr přesahuje 406,4 mm 4) Průmysl stavby lodí Pro účely tohoto Programu je průmysl stavby lodí vymezen skupinou 35.1 OKEČ stavba a opravy lodí a člunů Podpora nesmí být poskytnuta na nákup dopravních prostředků 19

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005 ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ MARKETING Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Konečný příjemce Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest Agenturou pro podporu podnikání a investic vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat finanční podporu (DOTACI) na

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska Příručka způsobilých výdajů pro žadatele Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI (číslo I.),

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Prosperita OPPP. Pozn.: Znalecký posudek, který nebude starší než 12 měsíců, potvrdí, že kupní cena nepřesahuje tržní hodnotu.

Prosperita OPPP. Pozn.: Znalecký posudek, který nebude starší než 12 měsíců, potvrdí, že kupní cena nepřesahuje tržní hodnotu. Uznatelné náklady projektu jsou: Prosperita OPPP a) Kupní cena nemovitostí a pozemků pro související dopravní či technickou infrastrukturu, v přímé souvislosti s realizací cíle tohoto opatření. Kupní cena

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3:

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3: Příloha č. 3: Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr Datum převzetí Převzal Evidenční číslo Vyřizuje 1. Identifikační údaje žadatele a) Obchodní firma/název/jméno

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

NEMOVITOSTI (ve znění platném od.. 2007)

NEMOVITOSTI (ve znění platném od.. 2007) NEMOVITOSTI (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 - Prostředí pro podnikání a inovace, Opatření 2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

PROGRAM. schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004, ve znění platném od 1.4.2005. Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb

PROGRAM. schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004, ve znění platném od 1.4.2005. Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb , ve znění platném od 1.4.2005 Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb INOVACE Tento program realizuje Opatření 2.2 Podpora inovací, výrobků, technologií a služeb, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Znění preferenčního kritéria:

Znění preferenčního kritéria: Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Preferenční kritéria: U všech preferenčních

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Úvodní ustanovení Tato metodika k uznatelným nákladům OPPP nenahrazuje platné právní předpisy, ani jiné závazné dokumenty související

Více