USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2016 Usnesení RM č. 715/ Dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2016 Usnesení RM č. 716/ Podání žádosti o převod pozemků p. č. KN 2268 a p. č. KN st. 108/2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 717/ Nákup budovy čp s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp./č. ev. na pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 718/ Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina Usnesení RM č. 719/ č. 97 přijetí dotace od MMR ČR Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi Usnesení RM č. 720/ č právní služby nad rámec mandátní smlouvy Usnesení RM č. 721/ Návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň Usnesení RM č. 722/ Zřízení služebnosti - kanalizační stoka BE 400 na parkovišti v ul. Dukelská v Třeboni Usnesení RM č. 723/ Informace - záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m 2 v k. ú. Stará Hlína Usnesení RM č. 724/ Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 725/ Smlouva o smlouvě budoucí darovací spojená se smlouvou budoucí o zřízení služebnosti kanalizační stoka na pozemku p. č. KN 2500/1 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 726/ Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2016 Usnesení RM č. 727/ Dotace v oblasti ostatních zájmových činností na rok 2016 Usnesení RM č. 728/ Návrh na přerušení řízení o vyklizení nemovitostí (město vs. ČEVAK a.s.) Usnesení RM č. 729/ Udělení souhlasu s provedením opravy bytů nákladem nájemce Usnesení RM č. 730/ Zveřejnění nájmu bytu č. 1 v čp. 102/I na Masarykově nám. Usnesení RM č. 731/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp. 566 SBD Roubalová Usnesení RM č. 732/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp SBD Talman Usnesení RM č. 733/ Nájem nebytového prostoru v čp. 2/II, Chelčického ul., Třeboň Usnesení RM č. 734/ Nebytový prostor čp. 87/I, Masarykovo nám., Třeboň Usnesení RM č. 735/ Veřejná zakázka "Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni" Usnesení RM č. 736/ Veřejná zakázka projektové dokumentace Rozšíření kapacity jídelen a kuchyně - zajištění zpracovatele PD Usnesení RM č. 737/ Zpráva Rybářství Třeboň Hld. a.s. o stavu rybníků ve vlastnictví města Třeboně 1

2 Usnesení RM č. 26. č.101 Školní jídelna přesun mezi položkami, dodatek č. 2 Usnesení RM č. 738/ Veřejná zakázka projektové dokumentace Nové ubytovací kapacity Bertiny lázně zajištění zpracovatele PD Usnesení RM č. 739/ č přesun mezi položkami úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K. Tyla Usnesení RM č. 740/ č. 105 přesun mezi položkami Sadové úpravy a ozelenění Usnesení RM č. 741/ Zimní stadion Třeboň - projektová dokumentace, výjimka ze směrnice o veřejných zakázkách Usnesení RM č. 742/ zapůjčení zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob Usnesení RM č. 743/ Zpoplatnění skupinových prohlídek divadla J. K Tyla Usnesení RM č. 744/ č. 98 přesuny mezi položkami Usnesení RM č. 745/ č cestovné - zahraniční cesty Usnesení RM č. 746/ Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne Usnesení RM č. 36. Návrh programu jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 747/ Nákup vodovodního řadu, rozpočtové č. 104 Usnesení RM č. 748/ Usnesení RM č. 749/ Souhlasné prohlášení - Pergola Usnesení RM č. 750/ Usnesení RM č. 751/ č přijetí dotace od OPŽP - TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV Usnesení RM č. 752/ Rekonstrukce pokoje v místnosti 227 zpracování studie a projektové dokumentace Usnesení RM č. 753/ Dodatek č. 3 Smlouvy o výkonu funkce jednatele Lázní Aurora s.r.o. Usnesení RM č. 754/ Obměna kamerového systému Lázní Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 755/ Zpráva o plnění usnesení rady města Usnesení RM č. Usnesení RM č. 715/ zápis z jednání Kulturní komise ze dne II. neschvaluje poskytnutí dotace žadateli Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice na jednorázovou akci Konference cestovního ruchu Třeboňsko II a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu na jednorázovou akci takto: Žadatel Účel Dotace 2016 (v Kč) Spolek Třeboňská nocturna Zimní abonentní koncerty ABOKO ,00 2

3 IV. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Spolek Třeboňská nocturna. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na jednorázovou akci Zimní abonentní koncerty ABOKO V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a žádost Spolku Třeboňská nocturna předložit na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 716/ poskytnutí dotací žadatelům na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2016 takto: Žadatel Dotace 2016 (v Kč) Asociace TOM Zálesáci ,00 SK Boxing Třeboň ,00 Hokej Třeboň ,00 Junák - český skaut ,00 I uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi městem Třeboň a žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok II a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací žadatelům na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2016 takto: Žadatel Dotace 2016 (v Kč) oddíl Taekwon-do ITF ,00 TJ Jiskra Třeboň ,00 IV. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi městem Třeboň a žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě III. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy na dotace do ,00 Kč starostce města k podpisu, žádosti o dotace nad ,00 Kč předložit ke na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 717/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemků p. č. KN 2268 o výměře 19 m 2 a p. č. KN st. 108/2 vč. budovy bez č. p./č. ev. o výměře 71 m 2, vše v k. ú. Břilice od Státního pozemkového úřadu, IČ: (Husinecká 1024/11a, Praha 3) do vlastnictví města Třeboně. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 718/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup budovy čp (stavba plynové kotelny vč. komínu) stojící na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez č. p./č. ev. (stavba regulační stanice plynu) na pozemku p. č. KN 1694/5 v k. ú. Třeboň vč. příslušenství od společnosti Teplospol a.s., IČ: (Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec), do vlastnictví města Třeboně, za cenu ,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30.dnů od podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne

4 Usnesení RM č. 719/ a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina připojenou v příloze podkladového materiálu. útvaru tajemníka předložit podkladový materiál zastupitelstvu města na jeho jednání dne Usnesení RM č. 720/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2016 podprogram Cestování dostupné všem k akci Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového č. 97, které spočívá ve snížení transferu v příjmové části rozpočtu a současné snížení výdajové části rozpočtu takto: - snížení příjmové položky 4216 Dotace-MMR-Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi, 0, ORJ 0750, ORG , UZ o částku ,00 Kč, - snížení výdajové položky 612X Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi-dotace-mmr, 2143, ORJ 0750, ORG , UZ o částku ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (Kč): po od počátku výdaje (Kč): X I odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne a zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 721/ provedení rozpočtového č. 99, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu -z položky 5901 Rezervy běžných výdajů, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5166 Právní služby nad rámec mandátní smlouvy, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka výdaje (Kč): po od počátku Usnesení RM č. 722/ Informaci o potřebě pořídit Změnu č. 4 Územního plánu Třeboň. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit 1) Pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň. 4

5 2) Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro Změnu č. 4 Územního plánu Třeboň. I odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň předložit materiál na jednání zastupitelsva města dne Usnesení RM č. 723/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (jako oprávněný) a spol. Romantick s.r.o. (jako povinný, se sídlem Rudolfovská 34, České Budějovice) na pozemcích p. č. KN 587/13 a 587/20 k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geometrického plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu umístění, údržby a opravy kanalizační stoky BE 400. Služebnost bude zřízena bezúplatně ve prospěch města Třeboně. Náklady spojené se sepsáním smlouvy o zřízení služebnosti vč. vkladu do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. I zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (jako oprávněný) a p. Martinem Říhou (jako povinný, bytem Šustova 899, Třeboň) na pozemku p. č. KN 587/3 k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geometrického plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu umístění, údržby a opravy kanalizační stoky BE 400. Služebnost bude zřízena bezúplatně ve prospěch města Třeboně. Náklady spojené se sepsáním smlouvy o zřízení služebnosti vč. vkladu do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. II zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (jako oprávněný) a pí Helenou Šafářovou (jako povinný, bytem Floriánská 247, Lomnice nad Lužnicí) na pozemcích p. č. KN 587/12 a 587/16 k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geometrického plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu umístění, údržby a opravy kanalizační stoky BE 400. Služebnost bude zřízena bezúplatně ve prospěch města Třeboně. Náklady spojené se sepsáním smlouvy o zřízení služebnosti vč. vkladu do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. IV. ukládá Usnesení RM č. 724/ vyjádření paní Petry Míškové (Husova 11, Třeboň) k záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m 2 v k. ú. Stará Hlína. Usnesení RM č. 725/ I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 1087/17 o výměře cca 160 m 2 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 726/ uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací spojené se smlouvou budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (jako budoucí obdarovaný a budoucí oprávněný) a společností VETPOINT s.r.o. (Husova 9, Třeboň, jako budoucí dárce a budoucí povinný). Předmětem daru (smlouvy) bude prodloužená kanalizační stoka DN 300 SN o délce 73 m se dvěma revizními šachtami na pozemku p. č. KN 2500/1 v k. ú. Třeboň. Služebnost v právu uložení, napojení a vedení kanalizační stoky na pozemku p. č. KN 2500/1 k. ú. Třeboň bude zřízena bezúplatně v případě uzavření darovací smlouvy na prodlouženou kanalizační stoku. K předání předmětu daru dojde nejpozději do 3 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. 5

6 Usnesení RM č. 727/ zápis z jednání Komise mládeže a sportu ze dne I poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na jednorázové akce takto: Žadatel Účel Dotace 2016 (v Kč) TJ Jiskra Třeboň Hokej Třeboň Jaroslav Samec, Třeboň Jana Marn, Františkov Sportovní hry TJ Jiskra Třeboň Výuka bruslení všech žáků 1. tříd v Třeboni Vánoční turnaj ve stolním tenise ročník tenisového odpoledne TENIS S NÁMI 5.000, , ,00 II uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě II. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na jednorázové akce uvedené v bodě II., IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu. Usnesení RM č. 728/ poskytnutí dotace žadateli v oblasti ostatních zájmových činností na jednorázovou akci takto: 0,00 Žadatel Účel Dotace 2016 (v Kč) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Třeboň Dětské rybářské závody k zahájení školního roku ,00 I uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na jednorázovou akci Dětské rybářské závody k zahájení školního roku. I odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu starostce města k podpisu. Usnesení RM č. 729/ podání návrhu na přerušení řízení ve věci žalobce města Třeboň proti žalovanému spol. ČEVAK a.s. (se sídlem Severní 8/2264, , České Budějovice, IČ: ), a to v řízení o vyklizení nemovitostí vedeného u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod jednacím číslem 6 C 30/ odboru finančnímu a majetkovému zajistit ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners plnění usnesení. Usnesení RM č. 730/ I. uděluje souhlas s provedením opravy bytové jednotky č.1054/16 (v nájemní smlouvě označen č. 7) o velikosti 1+1 (27,23 m2) v čp. 1054/II v ulici B. Němcové vlastním nákladem nájemce bytu ve výši ,00 Kč včetně DPH Kč dle rozpisu v důvodové zprávě podkladového materiálu. II. uděluje souhlas s provedením opravy bytové jednotky 1054/18 o velikosti 2+1 (47,39 m 2 ) v čp. 1054/II v ulici B. Němcové vlastním nákladem nájemce bytu ve výši ,00 Kč včetně DPH dle rozpisu v důvodové zprávě podkladového materiálu. I 6

7 Usnesení RM č. 731/ zveřejnění záměru nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 (68,30 m 2 ) v čp. 102/I na Masarykově nám. s nájemným podlahové plochy v částce 80,00 Kč za m 2 pro žadatele o byt v majetku města. Usnesení RM č. 732/ převod členských práv a povinností k bytu č. 4 a č. 9 v čp. 566/II v ulici Táboritská, Třeboň mezi převodcem paní Janou Adamovou a budoucím nabyvatelem paní Simonou Roubalovou. I Dohody o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně mezi Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000, městem Třeboň a paní Simonou Roubalovou. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň 2000 a města Třeboně k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 733/ převod členských práv a povinností k bytu č. 22 o velikosti 62,35 m 2 v čp. 1194/II v ulici Okružní, Třeboň mezi převodcem paní Irenou Krištofovou a budoucím nabyvatelem panem Romanem Talmanem. I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně mezi Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000, městem Třeboň a panem Romanem Talmanem. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň 2000 a města Třeboně k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 734/ žádosti doručené v době zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 2/II, ul. Chelčického, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 623/1 k. ú. Třeboň. I, že nabídky od spol. MODA ČAPEK s.r.o. (se sídlem Boženy Němcové 1095, Třeboň), pí Alice Koubkové (trv. bytem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec) a pí Anny Honnerové (trv. bytem Hliník 830, Třeboň) nepřijímá. II odstoupení od záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 2/II, ul. Chelčického, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 623/1 k. ú. Třeboň v souladu s usnesením RM č. 445/ ze dne , kdy uchazeči o nebytový prostor byli povinni předložit podnikatelský záměr. IV. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově čp. 2/II, Chelčického ulice, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 623/1 k. ú. Třeboň, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, když celková výměra podlahové plochy činí 28,00 m2. Uchazeči o nebytový prostor jsou povinni předložit: 1) Podnikatelský záměr, 2) Nabídku výše nájemného, když minimální nájemné bude činit 1.780,00 Kč/m 2 /rok. Prioritou výběru je podnikatelský záměr s ohledem na lokalitu, objekt a vhodnost prostoru pro podnikatelský záměr. Nájemné bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2017 o míru inflace za předcházející rok. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. V případě, že je nájemce plátcem DPH, nebo se stane plátcem DPH, bude k nájemnému účtována DPH dle platných právních předpisů. Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku o pronájem nebytových prostor. V. schvaluje komisi pro otevírání obálek na pronájem nebytového prostoru v čp. 2/II, ul. Chelčického, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 623/1 k. ú. Třeboň ve složení: Ing. Alena Baštová, pí Jitka Filípková, pí. 7

8 Vladislava Bicková, náhradníci: Ing. Lenka Blažková, pí Renata Němcová, pí Radka Bicková. VI. ukládá Usnesení RM č. 735/ žádosti doručené v době zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 87/I, Masarykovo nám., Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 548 k. ú. Třeboň. I nepřijmout nabídky od Tareka Mohameda Samira Ibrahima Hasana (trv. bytem Budějovická 928II, Třeboň), Bc. Roberta Šerého (trv. bytem Husova 12/I, Třeboň) a pí Lenky Tětkové Wegenkittové (trv. bytem Kostelní 1044/38, České Budějovice). II odstoupení od záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 87/I, Masarykovo nám., Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 548 k. ú. Třeboň v souladu s usnesením RM č. 679/ ze dne , kdy uchazeči o nebytový prostor byli povinni předložit podnikatelský záměr. IV. ukládá Usnesení RM č. 736/ externí administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni. I hodnotící komisi k podlimitní veřejné zakázce na služby Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni s tím, že tato hodnotící komise plní zároveň funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace. I odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 737/ jako zadavatel veřejné zakázky projektové dokumentace Rozšíření kapacity jídelen a kuchyně výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek dle čl. XII. odst. 3, a to z čl. XI. odst. 3, spočívající v povinnosti zveřejnění na internetových stránkách města a dále z čl. XI. odst. 4, spočívající v omezení počtu dodavatelů. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení Usnesení RM č. Zprávu Rybářství Třeboň Hld. a.s. o stavu rybníků ve vlastnictví města Třeboně. Usnesení RM č. 738/ uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne se společností VIDOX s.r.o., U Poráků 511 Horní Brána, Český Krumlov, na veřejnou zakázku Školní jídelna Třeboň rekonstrukce varny spočívající ve zvýšení smluvní ceny díla z částky ,34 Kč vč. DPH na částku ,34 Kč vč. DPH z důvodu nepředvídaných prací, nutných k dokončení díla, I provedení rozpočtového č. 101 na krytí zvýšení smluvní ceny díla dodatkem č. 2 a na výměnu části oken v jídelně školní jídelny, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 ZŠ Na Sadech - odborná učebna, 3113, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - z položky 6121 MŠ Sluníčko - kotelna, 3111, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS I, 3612, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč 8

9 - do položky 6121 Školní jídelna - rekonstrukce, 3113, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. od Paragr Položk po Rozpočtov Čís. RM ÚZ ORG ORJ počátku af a é výdaje (Kč): I odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a odboru rozvoje a investic předložit Dodatek č. 2 starostce k podpisu. Usnesení RM č. 739/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Bertiny lázně s.r.o. jako zadavatel projektu (PD) veřejné zakázky Nové ubytovací kapacity Bertiny lázně výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek dle čl. XII odst. 3, a to výjimku z čl. XI odst. 3 spočívající v povinnosti (ne)zveřejnění na profilu zadavatele (na internetových stránkách města) a výjimku z čl. XI odst. 4 spočívající v omezení počtu vyzvaných uchazečů. jednateli Bertiných lázní Třeboň s.r.o. zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 740/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové č. 103, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS I, 3612, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K. Tyla, 3322, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr af Položka po od počátku výdaje (Kč): XXXX odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit návrh na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 741/ provedení rozpočtového č. 105, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5171 Opravy MK Třeboň, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5169 Sadové úpravy a ozelenění, 3745, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po od počátku 9

10 výdaje: odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 742/ výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle čl. XII. odst. 3, a to z čl. XI. odst. 3, spočívající v povinnosti zveřejnění na internetových stránkách města a dále z čl. XI. odst. 4, spočívající v omezení počtu dodavatelů u veřejné zakázky malého rozsahu Zimní stadion Třeboň - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby. I v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Zimní stadion Třeboň - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby nabídku společnosti AS PJEKT CZ s.r.o. sídlem U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov, IČ: , jejíž celková výše nabídkové ceny činí ,00 Kč s DPH. I odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení Usnesení RM č. 743/ uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob s pí Jaroslavou Vítovou a pí Jaroslavou Linkovou odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvy o výpůjčce k podpisu Usnesení RM č. 744/ zpoplatnění skupinových prohlídek v budově divadla J. K. Tyla, Masarykovo nám. 2, Třeboň odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 745/ provedení rozpočtového č. 98, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -z položky 5137 DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 6.000,00 Kč, -do položky 5194 Věcné dary, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 6.000,00 Kč -z položky 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč -z položky 5139 Tisk propagačních materiálů - Dům přírody, 2143, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5138 Nákup zboží, 2143, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč -z položky 5164 Ostatní služby - trhy, 2141, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -z položky 5168 Ostatní služby - cestovní ruch, 2143, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -z položky 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, 2141, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. 10

11 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka výdaje (Kč): po od počátku odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 746/ provedení rozpočtového č. 100, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu -z položky 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5173 Cestovné - zahraniční cesty, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka výdaje (Kč): po od počátku útvaru tajemníka a Usnesení RM č. zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne Usnesení RM č. 747/ návrh programu jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 748/ nákup vodovodního řadu popsaný Kolaudačním souhlasem č.j. ŽP 2168/ Kn ze dne od společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ: , se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň) za zůstatkovou cenu k , a to za cenu ,93 Kč vč. DPH. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové č. 104, které spočívá v: 11

12 -navýšení příjmové položky 3112 Prodej bytů, 3612, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, -navýšení příjmové položky 3111 Prodej pozemků, 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, -navýšení výdajové položky 6121 Nákup vodovodního řadu Gigant, 2310, ORJ 0800, ORG XXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, -navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (Kč): po od počátku výdaje (Kč): XXXX Financování (Kč): I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit rozpočtové na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 749/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. prodej vodovodního řadu popsaný Kolaudačním souhlasem č.j. ŽP 2168/ Kn ze dne od společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ: , se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň) za zůstatkovou cenu k , a to za cenu ,93 Kč vč. DPH. jednatelům podepsat kupní smlouvu. Usnesení RM č. 750/ souhlasné prohlášení mezi městem Třeboň (IČ: , se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň) a spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (IČ: , se sídlem Tylova 171, Třeboň) ve věci vlastnického práva účastníka Bertiny lázně Třeboň s.r.o. ke stavbě (pergoly) na části pozemku KN 3774, nově oddělené a nově označené jako pozemek p. č. KN 3774/2 o výměře 122 m 2, k. ú. Třeboň na základě geometrického plánu č /2016. Účastníci považují vlastnické právo účastníka Bertiny lázně Třeboň s.r.o. ke stavbě pergoly za nezpochybnitelné a účastníci nejsou v tomto smyslu v žádném sporu. odboru finančnímu a majetkovému předložit souhlasné prohlášení starostce města k podpisu. Usnesení RM č. 751/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. souhlasné prohlášení mezi městem Třeboň (IČ: , se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň) a spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (IČ: , se sídlem Tylova 171, Třeboň) ve věci vlastnického práva účastníka Bertiny lázně Třeboň s.r.o. ke stavbě (pergoly) na části pozemku KN 3774, nově oddělené a nově označené jako pozemek p. č. KN 3774/2 o výměře 122 m2, k. ú. Třeboň na základě geometrického plánu č /2016. Účastníci považují vlastnické právo účastníka Bertiny lázně Třeboň s.r.o. ke stavbě pergoly za nezpochybnitelné a účastníci nejsou v tomto smyslu v žádném sporu. 12

13 jednateli společnosti uzavřít souhlasné prohlášení a spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. zajistit vklad práva do katastru nemovitostí. Usnesení RM č. 752/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí transferu dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV v letech v celkové výši ,93 Kč. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV. II a doporučuje zastupitelstvu města schválit - provedení rozpočtového č. 106, které spočívá v přijetí transferu - částky týkající se roku do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu a dále přesun vlastního podílu takto: - navýšení příjmové položky 4216 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-IV, 0, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku ,58 Kč, - navýšení příjmové položky 4116 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-NIV, 0, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku 6.716,70 Kč, - navýšení výdajové položky 612X TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-IV, 2321, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku ,58 Kč, - navýšení výdajové položky 5139 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-NIV 2321, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku 6.716,70 Kč, - navýšení výdajové položky 612X TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV-vl. podíl-iv, 2321, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku ,41 Kč, - navýšení výdajové položky 5139 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV-vl. podíl-niv, 2321, ORJ 0750, ORG XXX, NZUZ o částku 3.819,30 Kč, - ponížení výdajové položky 612X ČOV + kanalizace Stará Hlína - vl. podíl, 2321, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (Kč): po od počátku XXX výdaje (Kč): XXX XXX X XXX XXX X XXX X IV. schvaluje stažení žádosti o podporu na realizaci akce TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA KANALIZACE A ČOV podané do programu Ministerstva zemědělství, a to za podmínek, že zastupitelstvo města schválí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen RoPD ) na tutéž akci z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) a zároveň schválí přijetí dotace na tuto akci z OPŽP. V. ukládá odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit body I. III. na jednání zastupitelstva dne a zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 753/ I. uděluje souhlas společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČ: , Tylova 171, Třeboň s investicí vlastních finančních prostředků na zpracování Studie a prováděcí projektové dokumentace na akci - Kompletní výměny interiéru 13

14 a zařízení vzorového pokoje za cenu ,50 Kč včetně DPH. Jedná se o výměnu interiéru a technické zhodnocení místností číslo 227 a v budově Dům čp. 172, Bertiny lázně, Třeboň inventární číslo 01801/155 ve vlastnictví města Třeboň. I přeúčtování části nákladů ve výši ,00 Kč včetně DPH za Studii a prováděcí projektovou dokumentaci - Kompletní výměny interiéru a zařízení vzorového pokoje , které se týkají technického zhodnocení v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň. I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. IV. ukládá odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 754/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o. uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Lázně Aurora s. r. o. s jednatelem PhDr. Milanem Kramárikem. II. pověřuje jednatele společnosti Lázně Aurora s.r.o. MUDr. Antonína Doležala podpisem Dodatku č. 3. I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 755/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o. a společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. uzavření smlouvy o dílo Smlouva o dodání a montáži kamerového systému Lázně Aurora mezi společnostmi Lázně Aurora s.r.o.. a A.F.C. Controls s.r.o. v hodnotě ,00 Kč bez DPH. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. II uzavření smlouvy o dílo Smlouva o dodání a montáži kamerového systému Bertiny lázně mezi společnostmi Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a A.F.C. Controls s.r.o. v hodnotě ,00 Kč bez DPH. IV. schvaluje uzavření servisní smlouvy o údržbě kamerového systému mezi společnostmi Lázně Aurora s.r.o. a A.F.C. Controls s.r.o. v celkové hodnotě paušálních plateb za 48 měsíců ,00 Kč bez DPH. V. schvaluje uzavření servisní smlouvy o údržbě kamerového systému mezi společnostmi Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a A.F.C. Controls s.r.o. v celkové hodnotě paušálních plateb za 48 měsíců ,00 Kč bez DPH. VI. pověřuje jednatele společnosti Lázně Aurora s.r.o. a Bertiny lázně Třeboň s.r.o. PhDr. Milana Kramárika podpisem smluv schválených pod body I. IV. výše. Usnesení RM č. zprávu o plnění usnesení rady města ze dne: , , , , , , Mgr. Terezie Jenisová v. r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Bylo zpracováno dne

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM. Starostka Mgr. Terezie Jenisová zahájila jednání

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214.

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214. Č. j. METRX00A8T1R USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy Usnesení RM č. 117/2016-40

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 119 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 75/2014-4 3. Rozpočtové opatření č.

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 21.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4671/2016 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření nájemní smlouvy Slatinné lázně

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 46/2017 ze dne 31. 10. 2017 Usnesení číslo 702/17-R46 ze dne 31. 10. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 46/2017 ze dne 31.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 43/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 Usnesení číslo : 221/2004 a) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru preje části pozemku

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Program: 1. Zahájení 2. Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 22/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 10. 2004 1. Zastupitelstvo města schválilo: - program jednání podle návrhu doplněného o body 5b) a 9b). - návrhovou komisi

Více

Usnesení z 6. jednání ZM dne

Usnesení z 6. jednání ZM dne USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 18.05.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Usnesení ZM č. 92/2015-6 2. Zpráva o plnění usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00AAF4C ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 16.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Partnerství v rámci projektu Vital Watersheds

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 30/2019 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2305/2016 USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 08.06.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 15.03.2017 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 517/2017 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z 77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z 77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 8. 2005 429/2005 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru dlouhodobého pronájmu objektu - Vodárenské věže Na Kopečku a pozemků p.č. 369,

Více

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 253/2006 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne 30.1.2013 v kanceláři starosty města 632/42/RM/2013 Kontrola plnění usnesení ze 41. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 41. schůze

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM. ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 02.11.2015 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM. Starostka Mgr. Terezie Jenisová zahájila jednání v 17:03 hodin, přivítala členy zastupitelstva,

Více