Základní údaje o investiční společnosti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o investiční společnosti:"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a i n v e s t i č n í s p o l e č n o s t i z a r o k (dle ustanovení 3 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Investič ní společ nost Č eské spoř itelny, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Perštýně 342/1, PSČ Datum vzniku investiční společnosti: Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku do : kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování Rozhodnutím České národní banky jako správního orgánu pro oblast kapitálového trhu ze dne pod č.j. 41/N/134/2005/5 bylo povoleno rozšíření předmětu podnikání investiční společnosti o výkon činnosti obhospodařování majetku zákazníka. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Na základě toho bylo dne do obchodního rejstříku zapsáno toto znění předmětu podnikání: činnost podle 14 zákona o kolektivním investování a činnost podle 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k podílovému fondu činnost podle 15 odst. 1 zákona o kolektivním investování a činnost podle 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k investičnímu fondu činnost obhospodařování majetku zákazníka uvedená v 15 odst. 3 zákona o kolektivním investování, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a ) d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována (číslo zápisu v obchodním rejstříku): Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2, PSČ (oddíl B, vložka 1154) IČ: DIČ: CZ Základní kapitál: tis. Kč Základní kapitál byl v plném rozsahu splacen. Vlastní kapitál investiční společnosti k datu činí tis. Kč a převyšuje tak požadavky na výši vlastního kapitálu stanovené v ustanovení 69 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. Nepřímo ovládající osobou osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika.

2 V České republice je trh fondů a správy aktiv sektorem s vysoce konkurenčním prostředím. Objem majetku, svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl koncem roku 2007 hodnoty 715,8 mld. Kč, z toho podílové fondy tvoří více než 315,2 mld. Kč. Nejvyšší nárůst majetku byl v roce 2007 zaznamenán u zajištěných fondů, dále pak u akciových fondů a úspěšně rostly i fondy fondů a smíšené fondy. Pokles objemu majetku se projevil u dluhopisových fondů. Investiční společnost si dlouhodobě udržuje vedoucí pozici na tuzemském trhu s podílovými fondy. Ke konci roku 2007 obhospodařovala spolu se svou sesterskou společností ERSTE SPARINVEST téměř třetinu majetku v podílových fondech z celkového trhu v ČR, a to i při rychle rostoucí konkurenci, zejména zahraničních fondů. Investiční společnost působila výhradně na kapitálovém trhu České republiky, kde za uplynulý rok bylo dosaženo vysokého obratu při obchodování s podílovými listy obhospodařovaných standardních otevřených podílových fondů a speciálních fondů fondů. Hodnota celkových prodejů činila 28,56 mld. Kč, přičemž odkupy činily celkem 23,73 mld. Kč. Čisté prodeje v úrovni 4,83 mld. Kč jsou výsledkem, který odpovídá celkovému vývoji obchodování na tuzemském trhu v roce V roce 2007 ekonomické ukazatele investiční společnosti přesáhly projektované hodnoty, ale obchodní výsledky zaostaly za očekáváním. Hlavním trendem byly nižší nové prodeje podílových listů. K tomuto výsledku přispěla zvýšená domácí konkurence ostatních investičních produktů i turbulence vyvolané na zahraničních trzích. Investiční společnost je jedním ze zakládajících členů bývalé Unie investičních společností České republiky, která se na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne přeměnila na Asociaci fondů a asset managementu České republiky (AFAM ČR). Novým a řádným členem AFAM ČR se v lednu 2006 stala i Česká spořitelna, a.s. Dne schválila valná hromada AFAM ČR koncepci sloučení s Asociací pro kapitálový trh (AKAT). Dne pak tuto koncepci schválila i valná hromada AKAT. Na základě těchto koncepčních záměrů vzniklo dne rozhodnutím valné hromady asociace nové sdružení správců aktiv s názvem ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH (AKAT) podle modelu evropské asociace fondů a asset managementu EFAMA. Investiční společnost v období od do nevykazovala žádnou kvalifikovanou účast podle ustanovení 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti. Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných investiční společností je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ Propagaci podílových fondů obhospodařovaných investiční společností, vytváření a zabezpečování jejich obchodní strategie, nabízení podílových listů, distribuci podílových listů, evidenci podílových listů, vydávání a odkupování podílových listů, řízení rizik, správu informačního systému, vedení účetnictví podílových fondů, denní propočet vlastního kapitálu a výpočet aktuální hodnoty podílových listů, informační činnosti ve vztahu k podílníkům, zajišťování plnění daňových povinností a výkon interního auditu zajišťuje pro investiční společnost na základě uzavřených smluv administrátor, kterým je Česká spořitelna, a.s. Administrátor je bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a obchodníkem s cennými papíry. Dne , poté co nabyly účinnosti změny statutů fondů schválené Českou národní bankou, byla převedena evidence podílových listů fondů do samostatné evidence investičních nástrojů vedené Českou spořitelnou, a.s. 2

3 Informace o právnických osobách, které byly s investiční společností personálně propojené dle ustanovení 2 písm. f) vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti: Právnické osoby personálně propojené s investiční společností dle ustanovení 2 písm. f) vyhlášky č. 603/2006 Sb. Doba personálního propojení Česká spořitelna, a.s brokerjet České spořitelny, a.s Fyzické osoby uvedené ustanovení 2 písm. f) vyhlášky č. 603/2006 Sb. Členství a funkce Členství v orgánech a funkce právnických v orgánech osob investiční propojených společnosti s investiční společností Jméno, příjmení Ing. Jiří Škorvaga, CSc. od člen představenstva Ing. Jiří Škorvaga, CSc. předseda dozorčí rady od člen a od předseda dozorčí rady - - Nadace České spořitelny, a.s Ing. Jiří Škorvaga, CSc. člen správní rady - - Pražské jaro, o.p.s Ing. Jiří Škorvaga, CSc. člen správní rady - - REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Erste Bank Magyarorszag Befektetesi Alapkezelö Rt., Budapest S - Versicherung, Vienna Erste Bank Magyarorszag Befektetesi Alapkezelö Rt., Budapest Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bratislava Garanční fond obchodníků s cennými papíry Ing. Jiří Škorvaga, CSc. člen dozorčí rady - - Ing. Jiří Škorvaga, CSc. předseda dozorčí rady - - Mag. Heinz Bednar člen dozorčí rady od člen dozorčí rady Mag. Heinz Bednar člen dozorčí rady - - Günther Mandl člen dozorčí rady od člen dozorčí rady Günther Mandl člen dozorčí rady - - Ing. Radek Urban člen správní rady/ předseda správní rady (od ) od jediný člen představenstva 3

4 Složení statutárního orgánu investiční společnosti (představenstva) zapsané v obchodním rejstříku k : Ing. Radek Urban (1965), od jediný člen představenstva a generální ředitel Absolvent VŠE Praha, fakulta obchodní (1987); Swiss Banking School (1999). Odborná praxe 17 let. Dalšími vedoucími osobami v investiční společnosti jsou: Ing. Štěpán Mikolášek (1977), od náměstek generálního ředitele Absolvent VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví (2000), CFA Institute Charlottesville, USA (2004). Odborná praxe 8 let. Ing. Martin Řezáč (1974), od náměstek generálního ředitele Absolvent VŠE Praha, fakulta mezinárodních vztahů (1998), CFA Institute Charlottesville, USA. Odborná praxe 8 let. Vedoucí osoby investiční společnosti byly odsouhlaseny k výkonu funkce Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou, a to na základě předložených údajů, dokladů a čestných prohlášení o jejich dosaženém vzdělání, odborné praxi, o jejich bezúhonnosti, odborné způsobilosti a zkušenostech v oblasti kolektivního investování. Žádná z vedoucích osob investiční společnosti není osobou vyjmenovanou v ustanovení 73 (neslučitelnost funkcí) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Složení dozorčí rady investiční společnosti k : Ing. Jiří Škorvaga, CSc., od člen a od předseda dozorčí rady Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a postgraduálního studia na Československé akademii věd. Odborná praxe 15 let. Mag. Heinz Bednar, člen od Absolvent Univerzity ve Vídni, fakulta sociálních a hospodářských věd. Odborná praxe 18 let. Günther Mandl, člen od Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni, Spořitelní kvalifikace I. a II. stupně. Odborná praxe 25 let. Ke dni , kdy skončilo funkční období Mag. Heinze Bednara v dozorčí radě, byl pan Bednar dne rozhodnutím jediného akcionáře znovu zvolen za člena dozorčí rady společnosti. Zápis této změny v obchodním rejstříku byl proveden dne

5 Údaje o portfolio manažerech obhospodařovaných standardních podílových fondů a speciálních fondů fondů: Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1977 Štěpán Mikolášek, Ing., CFA náměstek generálního ředitele, ředitel divize Správa podílových fondů, portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) Financial Analyst Seminar, Chicago, USA (2007) 8 let (OPF BONDINVEST ( ), TRENDBOND ( ), VYVÁŽENÝ MIX FF ( ), Výnosový OPF - nyní AKCIOVÝ MIX FF ( /2007), HIGH GRADE dluhopisový FF nyní ČS balancovaný OPF (08/ ), HIGH YIELD dluhopisový FF (08/ )) Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1973 Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) 10 let (OPF EUROTREND ( ), DYNAMICKÝ MIX FF ( ), GLOBAL STOCKS FF ( ), Výnosový OPF - nyní: AKCIOVÝ MIX FF (02/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/ )) 5

6 Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1969 Ján Hájek, Ing., CFA portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000) Valuation models and M&A, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1995) Portfolio Investment Management, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1996) Modern Portfolio Management, ČFA, Brno (2000) Interní stáž - ING IM US & Latin America Funds, Atlanta, USA (2001) ING IM Portfolio Management Conference, The Hague, Nizozemsko (2001) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2002) Interní stáž KBC Securities, Brusel, Belgie (2003) CFA Analyst Seminar, Evanston, USA (2006) 4 roky (OPF ING český akciový fond (07/ /2001), BBL Dynamic Czech Republic Fund (07/ /2001), TOP STOCKS (08/ )) Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1971 Jiří Lengál, Ing., Mgr., CFA portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor biochemie (1995) Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor finance (1998) Equity Markets and Analysis, Advanced Fixed Income Analysis, Derivatives, Moneco, Brno ( ) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2005) 8 let (OPF SPOROTREND ( )) 6

7 Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1973 Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995) Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) Deriváty, Citibank, Praha (2000) Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001) 10 let (OPF MERKUR ( ), SPOROINVEST ( ), ČS korporátní dluhopisový ( ), OPATRNÝ MIX FF (07/ )) Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1972 Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) Macroeconomy and market, ČFA, Brno Foreign securities, ČFA, Brno Treasury game, Citibank (1999) Derivatives, Citibank (2001) Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) 10 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ ( ), SPOROBOND ( ), BONDINVEST ( ), KONZERVATIVNÍ MIX FF ( ), OPATRNÝ MIX FF (2005-6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/ ), Privátní portfolio AR 50 (10/ ), Privátní portfolio AR 75 (10/ )) 7

8 Informace o všech peněžitých i nepeněžitých plněních od investiční společnosti, přijatých v období od do osobami uvedenými v ustanovení 3 písm. k) vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti: Skupiny osob dle ustanovení 3 písm. k) vyhl. č. 603/2006 Sb. jediný člen představenstva Celková hodnota peněžitých i nepeněžitých plnění, tis. Kč Právní důvod přijatých plnění 40,00 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ISČS ze dne Další vztahy mezi investiční společností a vybranými osobami, ze kterých vzniká nárok na plnění členové dozorčí rady 0, generální ředitel a ostatní vedoucí osoby investiční společnosti porfolio manažeři (bez vedoucích osob) ,77 hlavní pracovní poměr - mzda 9 669,31 hlavní pracovní poměr - mzda Informace o počtu cenných papírů fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností, které byly k datu v majetku osob uvedených v ustanovení 3 písm. k) vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti: Skupiny osob dle ustanovení 3 písm. k) vyhl. č. 603/2006 Sb. jediný člen představenstva Celkový počet podílových listů FKI ISČS v majetku vybraných osob k datu Celkový počet podílových listů FKI ISČS, které byly k datu předmětem opčních či jiných práv vybraných osob 0 0 členové dozorčí rady 0 0 generální ředitel a ostatní vedoucí osoby investiční společnosti porfolio manažeři (bez vedoucích osob) ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč/PL ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč/PL 0 0 8

9 Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ABN AMRO Bank N.V PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko I.-XII./2007 ATON Capital Group Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace I.-XII./2007 BAWAG Bank CZ a.s COMMERZBANK AG Cowen International Limited Česká spořitelna, a.s Československá obchodní banka, a.s DEUTSCHE BANK AG Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Frankfurt nad Mohanem, Taunusanlage 12, SRN I.-XII./2007 I.-XII./2007 I.-XII./2007 I.-XII./2007 I.-XII./2007 I.-XII./2007 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika I.-XII./2007 HVB Bank Czech Republic a.s ING BANK N.V. ING BANK N.V JPMorgan Chase & Co. Praha 1, nám. Republiky 3a/ č.p. 2090, PSČ KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ Park Avenue, NY 10017, New York, USA I.-XII./2007 I.-XII./2007 I.-XII./2007 VII. XII

10 Kepler Equities Morgan Stanley and Co., Inc. Patria Finance, a.s Rodman & Renshaw, LLC UBS Cyprus Moscow Ltd. WOOD & Company Financial Services, a.s Zimmerman Adams International Stadelhoferstrasse 22, Postfach 8024, Zürich, Švýcarská konfederace 1585 Broadway, NY 10036, New York, USA Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA Moskva , Paveleckij Tower, Paveleckaja Ploščaď 2/2, Ruská federace Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska I.-XII./2007 I.-XII./2007 I.-XII./2007 I.-XII./2007 VII. XII I.-XII./2007 VII. XII Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v období od do : u žádného ze sporů nepřevyšuje hodnota předmětu sporu stanovenou hranici. Průměrný počet zaměstnanců investiční společnosti v rozhodném období: 21,58 10

11 Seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v období od do : a) standardních fondů Typ fondu dle AFAM ČR fond peněžního trhu dluhopisový dluhopisový dluhopisový smíšený fond fondů akciový akciový smíšený fond fondů fond fondů fond fondů fond fondů fond fondů fond fondů Název standardního podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., AKCIOVÝ MIX FF otevřený podílový fond (dříve Výnosový otevřený podílový fond) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS balancovaný otevřený podílový fond (dříve HIGH GRADE dluhopisový FF otevřený podílový fond) Investiční společnost České spořitelny, a.s., HIGH YIELD dluhopisový FF otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond (dříve GLOBALTREND FF) Investiční společnost České spořitelny, a.s., OPATRNÝ MIX FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond (dříve SPOROMIX 3) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond (dříve SPOROMIX 5) ISIN Kód SIN pro evidenci v SCP (do ) NID fondu v registru SCP CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ x CZ x CZ x CZ CZ CZ CZ CZ

12 fond fondů fond fondů fond fondů fond fondů dluhopisový Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2040 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST - otevřený podílový fond CZ x CZ x CZ x CZ x x x b) speciálních fondů fondů Typ fondu dle AFAM ČR fond fondů fond fondů fond fondů Název speciálního fondu fondů Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond ISIN NID fondu v registru SCP CZ CZ CZ c) speciálních fondů kvalifikovaných investorů Typ fondu dle AFAM ČR smíšený cenných papírů cenných papírů Název speciálního fondu kvalifikovaných investorů Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND ALTERNATIVNÍCH INVESTIC - otevřený podílový fond ISIN NID fondu v registru SCP CZ CZ CZ

13 Poznámky: 1 dne vydala Česká národní banka následující rozhodnutí podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,: - rozhodnutí č. j. 41/N/117/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/118/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/119/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/120/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSů otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/121/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/122/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., HIGH GRADE dluhopisový FF- otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/123/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., HIGH YIELD dluhopisový FF - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/124/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/125/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., OPATRNÝ MIX FF - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/126/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/127/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/128/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/129/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/130/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/131/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., - Výnosový otevřený podílový fond - rozhodnutí č. j. 41/N/132/2006/4 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond Tato rozhodnutí nabyla právní moci dne a nová znění statutů nabyla účinnosti dne Schválené změny statutů se týkají těchto oblastí: v článku II odstavci 8 statutů se doplňuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, v článku I odstavci 7 statutů se upravuje znění tak, aby bylo zřejmé, že ČNB není zmocněna udělovat povolení k převzetí majetku z jiného podílového fondu, v článku I odstavci 8 statutů se uvádí nový název obchodní firmy auditora podílového fondu, v článku III odstavci 22 statutů se doplňují charakteristiky dalších typů finančních derivátů, u Výnosového otevřeného podílového fondu se mění název na AKCIOVÝ MIX FF, u Výnosového otevřeného podílového fondu (od , tj. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, s novým názvem AKCIOVÝ MIX FF) se s platností stanovenou uplynutím 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB nahrazuje stávající znění článku III Investiční cíle a politika za znění článku IIIa Investiční cíle a politika, s nově stanovenými investičními cíli a politikou, odpovídající fondu fondů se 75% akciovou složkou tvořenou cennými papíry 13

14 vydávanými fondy kolektivního investování investujícími do akcií. V článku III se pro usnadnění přechodu na novou investiční politiku ze stávajících investičních limitů vypouští 10% investiční limit pro cenné papíry vydávané fondy kolektivního investování. u Výnosového otevřeného podílového fondu (od , tj. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, s novým názvem AKCIOVÝ MIX FF) se s platností stanovenou uplynutím 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB nahrazuje v článku IV stávající znění odstavce 1 za znění odstavce 1a, ve kterém je podílový fond zatříděn do vyššího rizikového stupně, v článku III odstavci 1 statutů podílových fondů KONZERVATIVNÍ MIX FF, VYVÁŽENÝ MIX FF, DYNAMICKÝ MIX FF a v článku IIIa odstavci 1 statutu Výnosový podílový fond (od , tj. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, s novým názvem AKCIOVÝ MIX FF) se nově zmiňuje zajišťování měnového rizika akciové složky portfolia, v článku III odstavci 2 statutu podílového fondu SPOROTREND se v benchmarku nahrazuje index MSCI Turkey indexem ISE 30, index PX-D se nahrazuje indexem PX, v článku III odstavci 6 statutu podílového fondu SPOROINVEST se omezuje do výše 10 % hodnoty majetku v podílovém fondu možnost investovat do cenných papírů vydávaných jinými fondy kolektivního investování, v článku VII odstavci 1 statutů se upřesňuje údaj o druhu cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, v článku VII odstavci 5 statutů podílových fondů HIGH GRADE dluhopisový FF, HIGH YIELD dluhopisový FF a TOP STOCKS se doplňuje identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), v článku VII statutu podílového fondu BONDINVEST se v souladu s ustanovením 85 odst. 4 zákona o kolektivním investování upravuje znění odstavce 1 a doplňuje se nový odstavec 13, informující o lhůtě, ve které se promlčuje nárok na výplatu podílů na zisku, v článku XII odstavci 2 statutů se upřesňuje, že povinnost uveřejňování údajů o struktuře majetku v podílovém fondu se váže vždy k poslednímu dni měsíce, v článku VIII odstavci 1 statutů se zvyšují uváděné maximální sazby úplaty za obhospodařování (kromě podílového fondu SPOROINVEST a SPOROBOND) a v článku XV odstavci 6 se zvyšují uváděné maximální sazby prodejního poplatku, v článku XV statutů, v ustanoveních týkajících se pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů, se nahrazuje pojem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pojmem pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů, v článku XVI Změny statutu se znění jednotlivých odstavců přizpůsobuje novému 84a zákona o kolektivním investování, vypouští se ustanovení o účinnosti statutu ke dni , v příloze č. 1 statutů se uvádějí údaje o další vedoucí osobě investiční společnosti, doplňuje se nová příloha statutů č. 2 - členění druhů aktiv, do kterých je investován majetek v podílovém fondu (ostatní přílohy se přečíslovávají), v příloze statutů s odhadem výše jednotlivých nákladů podílového fondu se uvádí i jejich procentní vyjádření k odhadované průměrné hodnotě vlastního kapitálu. Kromě toho byly v přílohách statutů fondů provedeny změny, které schválilo představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s., s platností ode dne Jedná se o následující změny, které nepodléhají schválení ČNB: aktualizace údajů o historické výkonnosti podílového fondu a srovnání historické výkonnosti podílového fondu s vývojem benchmarku, pokud jej podílový fond sleduje, aktualizace ukazatele celkové nákladovosti podílového fondu, tzv. TER (Total Expense Ratio), včetně výpočtu tzv. syntetického TER pro podílové fondy investující více než 10 % svého majetku do cenných papírů jiných fondů kolektivního investování, aktualizace ukazatele obrátkovosti aktiv, tzv. PTR (Portfolio Turnover Ratio), odhad nákladů fondu kolektivního investování a jejich výše pro rok

15 2 dne Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření speciálního fondu kvalifikovaných investorů s názvem Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND 2005 otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. 41/N/159/2006/4). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne dne Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření speciálního fondu kvalifikovaných investorů s názvem Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ALTERNATIVNÍCH INVESTIC otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/51/2007/4). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne dne Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření čtyř nových fondů typu fond fondů, a to Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/229/2007/4), Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2025 FF otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/230/2007/4), Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/231/2007/4) a Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2040 FF otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/232/2007/4). Tato rozhodnutí nabyla právní moci dne První podílové listy těchto fondů byly vydány dne dne vydala Česká národní banka rozhodnutí č. j. Sp/541/228/2007/4 podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., HIGH GRADE dluhopisový FFotevřený podílový fond. Toto rozhodnutí České národní banky a nové znění statutu fondu nabylo právní moci dne Schválené změny statutu se týkají těchto oblastí: s platností stanovenou uplynutím dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB se v celém statutu nahrazuje název HIGH GRADE dluhopisový FF otevřený podílový fond novým názvem ČS balancovaný otevřený podílový fond, s platností stanovenou uplynutím dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB se v článku I se doplňuje nový odstavec 10, ve kterém se uvádí předchozí název podílového fondu, v článku II odstavci 8 statutu se doplňuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, s platností stanovenou uplynutím dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB se nahrazuje stávající znění článku III Investiční cíle a politika zněním článku IIIa Investiční cíle a politika, s nově stanovenými investičními cíli a politikou, odpovídajícími smíšenému fondu s až 50% podílem akcií, s platností stanovenou uplynutím dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB se nahrazuje v článku IV stávající znění odstavce 1 zněním odstavce 1a, ve kterém je podílový fond zatříděn do vyššího rizikového stupně, s platností stanovenou uplynutím dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB se v článku VIII odstavci 1 statutu zvyšují uváděné maximální sazby úplaty za obhospodařování majetku v podílovém fondu a v článku XV odstavci 6 se zvyšují uváděné maximální sazby prodejního poplatku. Podílníci podílového fondu HIGH GRADE dluhopisový FF otevřený podílový fond, pokud se schválenou změnou investičních cílů a politiky či se souvisejícími změnami statutu nesouhlasí, mají možnost, po dobu dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, bezplatné výměny jimi vlastněných podílových listů tohoto podílového fondu za podílové listy jiného standardního 15

16 podílového fondu se zaknihovanými podílovými listy, obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a. s., nebo mohou kdykoliv uplatnit své právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností. 6 dne Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření tří nových fondů typu speciální fond fondů, a to Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/273/2007/2), Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/272/2007/2) a Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. Sp/541/274/2007/2). Tato rozhodnutí nabyla právní moci dne První podílové listy těchto fondů byly vydány dne dne vydala Česká národní banka rozhodnutí č. j. Sp/541/453/2007/1 podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne a nové znění statutu fondu nabylo účinnosti dne Schválené změny statutu se týkají zejména změny výnosového fondu na fond růstový. Výplata splatných podílů na zisku z minulých let se bude řídit zněním statutu platným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok Ve statutu podílového fondu se s účinností od mění zejména následující ustanovení: ve Vymezení pojmů se aktualizují údaje o platných vyhláškách, v článku I odstavci 8 se uvádí nová adresa sídla auditora podílového fondu, v článku II odstavci 8 statutu se doplňuje a aktualizuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, odstavec 16 z článku VI se přesouvá do poslední věty článku III odstavce 12, v článku IV odstavci 3 se doplňuje poslední věta, v článku VI v odstavci 10 se mění text tak, že Vytvářený zisk je od roku 2008 v plném rozsahu ponecháván v podílovém fondu, ve fondu reinvestic, jako zdroj pro další investice a zvyšuje hodnotu podílového listu., ze statutu se vypouští celý dosavadní článek VII Výplata podílů na zisku a následující články se přečíslovávají, v dosavadním článku XIV (po přečíslování článek XIII) se vypouští ustanovení dosavadního odstavce 3, následující odstavec se přečíslovává, v dosavadním článku XVI (po přečíslování článek XV) se vypouští ustanovení dosavadních odstavců 8, 9 a 14 a následující odstavce se přečíslovávají, doplňuje se nový poslední článek statutu Účinnost, ve kterém se stanovuje, že Toto znění statutu nabývá účinnosti dne 1. dubna Výplata splatných podílů na zisku za rok 2007 se řídí zněním statutu účinným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok 2007 (31. březen 2008). Investiční společnost České spořitelny, a. s., jako emitent podílových listů podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, prohlašuje za neplatné ke dni nabytí účinnosti nového znění statutu tohoto podílového fondu, tj. ke dni , kupóny č. 14, č. 15 a č. 16 a talón kupónového archu všech podílových listů BONDINVEST v souvislosti s tím, že za rok 2008 a další léta již podíly na zisku z výsledků hospodaření s majetkem podílového fondu BONDINVEST nebudou, v důsledku uvedené změny jeho statutu, vypláceny. Investiční společnost České spořitelny, a. s., informuje podílníky podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, ve lhůtě minimálně 6 měsíců podle článku XI odstavce 3 statutu, o svém záměru sloučit tento podílový fond s podílovým 16

17 fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond. V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Investiční společnost České spořitelny, a. s., rozhodnutí o povolení sloučení do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu BONDINVEST, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu SPOROBOND uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost předpokládá, že sloučení podílového fondu BONDINVEST bude předcházet změna podoby jeho podílových listů z listinné na zaknihovanou a že k následnému sloučení podílového fondu BONDINVEST s podílovým fondem SPOROBOND bude moci dojít nejdříve ve čtvrtém čtvrtletí roku Od již nejsou nabízeny podílové listy fondu BONDINVEST na pobočkách České spořitelny, a.s. Zpětné odkupy podílových listů a výplaty splatných podílů na zisku fondu jsou prováděny i nadále. Výplata podílů na zisku fondu BONDINVEST za rok 2007 na kupon č. 13 se neuskuteční. Důvodem je záporný hospodářský výsledek fondu v roce pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části výroční zprávy použit kurz stanovený ČNB k a uveřejněný v kurzovním lístku č dne vydala Česká národní banka následující rozhodnutí podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,: rozhodnutí č. j. 2008/3436/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS balancovaný otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3435/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2020 FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3434/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3433/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3432/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2040 FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3431/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3429/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3428/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., GLOBAL STOCKS FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3427/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., High Yield dluhopisový FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3424/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3423/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3422/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond 17

18 rozhodnutí č. j. 2008/3421/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., TOP STOCKS otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3420/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., TRENDBOND otevřený dluhopisový podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3425/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., OPATRNÝ MIX FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3426/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3419/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., VYVÁŽENÝ MIX FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3430/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., DYNAMICKÝ MIX FF otevřený podílový fond rozhodnutí č. j. 2008/3437/570 o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., AKCIOVÝ MIX FF otevřený podílový fond Změny ve statutech výše uvedených standardních podílových fondů, schválené Českou národní bankou, souvisejí především se začleněním nákladů na reklamu do nákladů podílového fondu. Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne Ostatní změny ve statutech standardních podílových fondů, spočívající v aktualizaci příslušných ustanovení statutů, nepodléhaly podle 84a odst. 5 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předchozímu schválení Českou národní bankou a byly dne schváleny představenstvem investiční společnosti s tím, že nabudou účinnosti současně se změnami, které schválení Českou národní bankou podléhaly. Dále představenstvo Investiční společnost České spořitelny, a. s., schválilo s platností ode dne aktualizovaný text statutů standardních podílových fondů: Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond speciálních fondů, určených pro klienty privátního bankovnictví České spořitelny, a. s.: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond Ve statutech těchto podílových fondů se změnila pouze některá z těch ustanovení statutů, jejichž aktualizace nepodléhá schválení Českou národní bankou, a to: ve Vymezení pojmů se aktualizují údaje o platných vyhláškách, v článku I odstavci 8 se uvádí nová adresa sídla auditora podílového fondu, v článku II odstavci 1 a v článku XII odstavci 3 se v poznámce pod čarou upozorňuje na předpokládanou změnu sídla investiční společnosti v průběhu roku 2008, v článku II odstavci 8 se doplňuje a aktualizuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, znění odstavce 16 z článku VI se přesouvá do poslední věty článku III odstavce 12, v článku IV odstavci 3 se doplňuje poslední odkazující věta, v příloze č. 1 se aktualizují údaje o délce odborné praxe vedoucích osob investiční společnosti, v příloze č. 4, příp. č. 3 se aktualizuje, případně nově doplňuje, údaj o ukazateli celkové nákladovosti TER podílového fondu za rok 2007 a uvádí se odhad nákladů podílového fondu pro rok 2008, v příloze č. 4, příp. č. 3 se aktualizuje, případně nově doplňuje, údaj o syntetickém ukazateli celkové nákladovosti podílového fondu TER za rok 2007 (u podílových fondů investujících 18

19 alespoň 10 % majetku do jiných fondů kolektivního investování) a aktualizuje, případně nově doplňuje, údaj o ukazateli obrátkovosti aktiv PTR podílového fondu za rok 2007, v příloze č. 3 se doplňují údaje o výkonnosti podílového fondu (a jeho benchmarku) v roce 2007 (vyjma podílových fondů, které neexistovaly po celý rok 2007), v článku III odstavci 2 se upravuje definice benchmarků tak, že vzorec nově zahrnuje i daňový koeficient (pouze ve statutech podílových fondů ČS fond životního cyklu 2020 FF, ČS fond životního cyklu 2025 FF, ČS fond životního cyklu 2030 FF a ČS fond životního cyklu 2040 FF, ve kterých daňový koeficient nebyl ve vzorci benchmarku uveden), v článku VIII odstavci 6 se nově začleňují do výčtu nákladů na obhospodařování majetku v podílovém fondu hrazených z majetku v podílovém fondu i náklady na reklamu a propagaci (vyjma podílového fondu BONDINVEST a vyjma speciálních fondů určených pro klienty privátního bankovnictví ČS), v článku VIII odstavci 7 se uvádí, že po dobu nejméně dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB schvalujícího změnu statutu zařazující náklady na reklamu a propagaci do nákladů hrazených z majetku v podílovém fondu (tj. od ) bude investiční společnost hradit tyto náklady na reklamu a propagaci ze svých prostředků. 10 dne Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření nového fondu typu speciální fond fondů, a to Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. 2008/4541/570). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne v průběhu roku 2008 se předpokládá změna sídla investiční společnosti, a to v souvislosti s jejím přestěhováním na adresu Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ

20

21

22

23 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY sestavená k Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Investiční společnost České spořitelny, a.s. Na Perštýně 342/1, Praha 1, Staré Město Akciová společnost Identifikační číslo: Rozvahový den: Datum sestavení účetní závěrky:

24 Investiční společnost České spořitelny, a.s. Příloha účetní závěrky sestavená k OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 3 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 6 3. UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ Hmotný a nehmotný majetek Cenné papíry Opravné položky Rezervy Daň z příjmů Přepočty cizích měn POSTUPY ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Úrokové výnosy Poplatky a provize Položky z jiného účetního období Uskutečnění účetního případu POUŽITÉ FINANČNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ RIZIK DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE POHLEDÁVKY ZA BANKAMI CENNÉ PAPÍRY NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK OSTATNÍ AKTIVA DAŇOVÉ POHLEDÁVKY OSTATNÍ POHLEDÁVKY Dohadné účty aktivní NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ OSTATNÍ PASIVA DAŇOVÉ ZÁVAZKY A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK OSTATNÍ ZÁVAZKY REZERVY ZÁKLADNÍ KAPITÁL ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY SPRÁVNÍ NÁKLADY ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ DAŇ Z PŘÍJMŮ STÁT DAŇOVÁ POHLEDÁVKA STÁT DAŇOVÝ ZÁVAZEK ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA / ZÁVAZEK VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 2

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND otevřený podílový fond

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2008 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Výroč ní zpráva investič ní společ nosti za rok 2004

Výroč ní zpráva investič ní společ nosti za rok 2004 Výroč ní zpráva investič ní společ nosti za rok 2004 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Investič ní společ nost Č eské spoř itelny, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Perštýně

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2009 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2008

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2008 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2008 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS korporátní dluhopisový OPF ISIN: CZ0008472230

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Dne 18. 1. 2010 Česká národní banka udělila

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Výroční zpráva 2014. AR-MS Czech

Výroční zpráva 2014. AR-MS Czech Výroční zpráva 2014 AR-MS Czech 2014 Investiční společnost České spořitelny, a. s. (ISČS) byla renomovaným magazínem WORLD FINANCE oceněna jako nejlepší investiční společnost v ČR pro rok 2014 Udělením

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond STATUT J&T FVE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže uvedené

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 1.1. a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky: Praha

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Úvěry na bydlení Překlenovací úvěr SSČS Překlenovací úvěr

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více