Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt"

Transkript

1 Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt

2 Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem na charakter projektu investi ní, neinvesti ní Stanovení aktivit a kompetencí (pravomoc, odpov dnost) len projektového vyjasn ní slo ení týmu a kompetencí - na první sch zce po p iznání dotace Zásady pro dobrou funkci týmu: - komunikace standardizovat ( , telefony ) - zastupitelnost len týmu - pravidelné sch zky (nikoliv pouze ad-hoc) + zápisy ze sch zek - p esné uvedení úkol s termíny a osob zodpov dných za pln ní - d sledná kontrola pln ní úkol v termínech Nutné sch zky projektového týmu - první po schválení dotace p ítomni starosta, ú etní, projekt. mana er - p ipomenout a zkontrolovat obsah projektu, aktivity, výstupy, harmonogram, rozpo et,... - druhá po podpisu smlouvy s dodavatelem p ítomni TDI, zástupci dodavatele, starosta, ú etní e ení fakturace, zm n apod.

3 Projektový tým nedostatky a chyby Nej ast j í chyby a nedostatky projektového týmu nevyjasn né kompetence (v dy jen 1 hlavní mana er, který rozhoduje) nerozhodnost vedoucího mana era nekompetence nebo neodbornost patn zvolení lenové nedodr ování termín, nepln ní úkol málo sch zek, nebo v bec ádné sch zky patná komunikace mezi leny týmu, hádky sch zky v p íli velkém rozsahu dlouhé sch zky a nekoncep ní nepo izování zápis nepodepsané zápisy asté zm ny ve slo ení týmu pozor na nutnost zm ny hlásit není zastupitelnost

4 Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu to co daný projekt p ímo vytvá í (nap. 250 m2 revitalizovaného území, 1 rekonstruovaný objekt; 1 rekonstruovaná památka). Výstupy jsou promítnuty v hodnotách indikátor projektu. Indikátory jich musí projekt dosáhnout - bodovaná kritéria projektu. Indikátory - uvedeny v p íloze. 6 PP P. Indikátory definuje adatel ji v projektové ádosti musí se dodr et zm ny se musí v dy nahlásit a projednat. Aktivity Aktivity projektu uvád jí se v ádosti - konkrétní innosti, kterými se realizuje projekt nap. podání ádosti, výb rová ízení, fyzická realizace stavby apod. Nutno sledovat, zda nedochází ke zm n hlá ení zm n podle rozsahu na p íslu ný ÚORP i v monitorovacích zprávách.

5 Výstupy projektu, indikátory Indikátory jsou obsa eny ve smlouv o poskytnutí dotace - ídící orgán programu napl ování indikátor monitoruje (realizace, udr itelnost) Indikátory se d li na: Povinné indikátory obsa eny ve Smlouv o poskytnutí dotace Dopl kové indikátory jen v benefitu Pozor na povinné indikátory (jsou hodnoceny a sledovány, v. udr itelnosti projektu) problémy s jejich nedodr ením nebo zm nou

6 Harmonogram projektu sledovat etapy projektu sledovat odevzdávání monitorovacích zpráv projektu, i pr b ných sledovat dodr ování harmonogramu ve ejných zakázek naplánovat sch zky projektového týmu ve vztahu ke kontrolním dn m projektu zm ny aktivit projektu hlásí se v rámci monitorovacích zpráv ukon ení projektu zm na má vliv na Smlouvu o dotaci vy aduje vypracování dodatku zm ny finan ních etap formou oznámení o zm n

7 asté chyby Nej ast j í chyby p i stanovení hodnot indikátoru a nastavení harmonogramu : naddimenzovaná hodnota indikátoru, nap. po tu nov vzniklých pracovních míst zde je t eba po ítat s tím, e indikátor 1 nov vzniklého pracovního místa v projektu = plný pracovní úvazek (40h/týdn ), ostatní úvazky se s ítají (nap. dva ½ úvazky = 1 nov vzniklé pracovní místo) V ROP oblast podpory 1.2 p ír stek po tu osob p epravených ve ejnou dopravou celkem. Nutno p ihlédnout na bodové hodnocení zbyte n nenavy ovat; zhotovit odborný pr zkum p i stanovení n kterých hodnot indikátor Nezp sobilé aktivity v projektu, které adatel zahrne do projektu, je nutné zrealizovat do konce projektu!!! Harmonogram aktivit projektu je t eba stanovit v ádosti ve zjednodu ené podob, aby v realiza ní fázi nevznikaly asté zm ny podrobn j í popis aktivit uvést ve Studii ekonomického hodnocení.

8 Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram D kuji za pozornost!