Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu"

Transkript

1 , LIBEREC 1 tel.: , fax: , MANAGEMENT Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00 hodin Formou přednášky a řízené diskuse budou ředitelky mateřských škol seznámeny se systémem inspekční činnosti. Obsahem programu jsou témata zaměřená na Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2008/2009, kritéria a indikátory pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení vzdělávání, průběh a cíl inspekční činnosti při institucionálním hodnocení školy a inspekční metody. Všechna uvedená témata budou podrobně komentována (zaměření na MŠ). Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou školní inspekcí. ředitelkám a vedoucím učitelkám MŠ 480 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová PhDr. Irena Borkovcová, PaedDr. Alice Bláhová Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu Manažeři ve školství se často dostávají do situace, kdy jsou nuceni vyjednávat se zřizovateli, s rodiči, s dodavateli, s podřízenými atp. Správné vedení vyjednávání je předpokladem úspěchu. Tento dvoudenní seminář je zaměřen na vyjednávání jako proces. Účastníci se seznámí s tím, jak rozpoznat příležitosti pro vyjednávání, jak využít běžné vyjednávací taktiky a kdy použít týmového vyjednávání. Podrobně poznají jednotlivé kroky vyjednávacího procesu a naučí se, jak zajistit, aby právě oni měli tento proces v rukách. Zlepší své schopnosti naslouchání a vedení vyjednávání k dohodě, která je přijatelná pro obě strany. Teoretická východiska budou procvičována na zcela konkrétních vyjednávacích modelových situacích. ředitelům škol a školských zařízení 1030 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová 1 Mgr. Kamila Bobysudová

2 Kolokvium ředitelů Datum konání: bude upřesněn 0 Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o legislativních změnách, výměnu zkušeností v aplikaci těchto změn do podmínek organizace, umožní rozsáhlou diskuzi o transformačních změnách a jejich postupu. Program je vhodný pro absolventy Studia pro ředitele škol a školských zařízení, kteří cítí potřebu se i nadále profesionálně rozvíjet. ředitelům škol a školských zařízení, absolventům SŘ - FSI 500 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová 8 vyučovací(ch) hodin(y) Lektoři NIDV, Odborní pracovníci MŠMT Genderová rovnost ve škole - proč a jak o ni usilovat Datum konání: 4. prosince 2008, Celostátní konference aktuálně reaguje na jednu z priorit vzdělávací politiky státu, tj. genderovou rovnost ve vzdělávání. Program: Představení pojmu gender a genderové perspektivy (vymezení pojmů genderové role, identity, nerovnosti, socializaci); Genderově zatížené oblasti školního života (organizace školního prostředí, komunikace vyučujících se žáky a žákyněmi, genderově motivovaná šikana, typické vzdělávací dráhy dívek a chlapců, zastoupení žen a mužů ve školách, finanční odměňování, vedení pedagogického sboru) a Idea genderové rovnosti v současných školách (idea genderové rovnosti v současné školské politice, genderová rovnost a ŠVP, možnosti prosazování genderové rovnosti ve vlastní škole ukázky aktivit, projektové dny, třídní charty, pracovní vztahy a podmínky atd.). ředitelům škol a školských zařízení 370 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, zasedací místnost 081/C 8 vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Lenka Václavíková-Helšusová, Ph.D.

3 Pedagogický pracovník ve víru paragrafů Datum konání: 14. ledna 2009, 10:00-15:00 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy (nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagog. pracovníků, vyhláška č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagog. pracovníků) definice a předpoklady pro výkon činnosti pedagog. pracovníka a pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení, získávání odborné kvalifikace, přímá pedagog. činnost, DVPP (druhy a formy, volno k samostudiu, akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů) a kariérní systém pedagog. pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem obcí a svazkem obcí), pracovní řád. ředitelům škol a školských zařízení 390 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová Mgr. Michal Trunda PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Evaulace v MŠ Datum konání: 4. prosince 2008, V semináři, ve kterém se pomocí videozáznamu přeneseme do mateřské školy, budeme sledovat práci lektorky s dětmi, společně s ní řešit situace, hledat cesty kudy dál a jak jinak a lépe směřovat ke kvalitní komunikaci s dětmi a ke zvýšení kvality vzdělávání ve směru cílů předškolního vzdělávání z RVP. V teoretické části bude vysvětlen rozdíl mezi evaluací a hodnocením a na praktických příkladech se budeme pokoušet o skutečnou evaluaci zaměřenou na posun kvality pedagogického procesu a práce školy. učitelům MŠ 450 Kč Mgr. Eva Svobodová

4 Hodnocení a sebehodnocení Datum konání: 6. listopadu 2008, Vzdělávací seminář ukáže možnosti sebehodnocení a hodnocení žáků v praxi - souvislost s kompetencí k učení. Účastníci si vyzkouší formulaci principu hodnocení. Seznámí se s právními informacemi k hodnocení Z 561/2004 Sb., V 48 /2005 Sb., manuál str , s principy hodnocení, porovnají vlastní zkušenosti se zkušenostmi ostatních účastníků ( slovní hodnocení, hodnocení známkou aj.) V diskuzi objasní význam hodnocení, klady a zápory, způsob hodnocení ( slovní x klasifikace, vztažné soustavy, kriteriální hodnocení, objektivizace, jak hodnocení chápou děti, rodiče a učitelé a další). Zaměření hodnocení na výstupy ŠVP, dekompozice kompetencí, kritéria pro hodnocení splnění úkolů, vyzkoušení formulací principu hodnocení. pedagogickým pracovníkům ZŠ 430 Kč Mgr. Robert Čapek, Ph.D Cesty k efektivnější výuce (činnosti, metody a formy) Datum konání: 12. listopadu 2008, Seminář představuje nové trendy ve výuce aplikovatelné do různých předmětů a praktické cesty, jak k nim dojít. Témata jsou: Úkoly a poslání školy se mění Vzájemná spolupráce dětí při učení (kooperativní výuka) Podmínky efektivního učení Vytváření bezpečného klimatu ve třídě Od hodnocení k sebehodnocení. Informace o moderních metodách efektivní práce učitele Nové nástroje pro zjišťování dynamiky třídy a práce v konkrétních případech. Rozbor vyučovacích hodin z hlediska moderní didaktiky jako prostředku vyhledávání cest k efektivní výuce a k efektivnímu vzdělávání. Pracuje se aktivními, zážitkovými metodami, vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi. pedagogickým pracovníkům ZŠ 410 Kč Mgr. Dalibor Dudek

5 5 vyučovací(ch) hodin(y) Didaktika výuky českých dějin 2. poloviny 20. století Datum konání: 20. listopadu 2008, Seminář se zahrnuje obsah učebních osnov dějepisného učiva se zaměřením na období 20. století, zvláště pak jeho 2.poloviny ve školních vzdělávacích programech, vytváření klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových přesahů. Dále začlenění evropské dimenze do dějepisného vyučování, vývojové linie a historické procesy, porovnání historických událostí a procesů v národním a regionálním kontextu, vliv různých aspektů na dějinné události. Práce s prameny a dalšími informačními zdroji ve výuce dějepisu 2. poloviny 20.století. Součástí bude výčet metod a postupů vhodných ve výuce dějepisu sledujících rozvoj dovedností a orientace v terminologii, postupy používané při práci s citlivými tématy a využití globálního pohledu na historické události. učitelům 2.stupně ZŠ 430 Kč Program je vhodný i pro učitele středních škol. Mgr Helena Štajglová Cesty k efektivnější výuce - aktivity vedoucí k naplňování průřezových témat Datum konání: 2. prosince 2008, Seminář se zaměřuje na průřezová témata jako na důležitý prvek vzdělávání, vytvářející příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhající rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a mohou se stát nástrojem učitele k zatraktivnění výuky pro žáky a k propojení teorie s praxí a životem obecně. Praktický seminář ukazuje, jak se v procesu realizace ŠVP zabývat průřezovými tématy, jak podtrhnout hlavní myšlenky tématu, jak formulovat konkrétní cíle, vybrat vhodné formy. Seminář propojuje důležité teoretické zázemí s příklady a ukázkami. pedagogickým pracovníkům ZŠ 410 Kč 5 vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Marie Kordulová

6 Cesty k efektivnější výuce - manažerské dovednosti učitele Datum konání: 3. prosince 2008, Seminář vychází z myšlenky, že každý učitel je manažerem ve své třídě. Obsahem semináře témata: Identifikace s rolí manažera Identifikace vlastních silných a slabých stránek jako východiska pro osobnostní rozvoj Vlastnosti, které by měl dobrý manažer mít Základní komunikační a prezentační dovednosti Volba a definování vlastní strategie v práci manažera Práce s chybami při vedení žáků a dospělých lidí Možnosti řešení problémových a konfliktních situací Asertivní chování v roli učitele - manažera Vedení rodičovských schůzek, pracovních jednání a porad. Učitelé si posílí oblast manažerských dovedností, definují vlastní strategii pro práci manažera, eliminují chyby a nedostatky při práci s žáky i dospělými lidmi, ujasní si svoje silné a slabé stránky. pedagogickým pracovníkům ZŠ 410 Kč 5 vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Marie Kordulová Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 4. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová NIDV Liberec, Mgr. Květa Ječná

7 4 vyučovací(ch) hodin(y) Tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP předškolní výchovy Datum konání: 26. listopadu 2008, Jedná se především o prevenci zacílenou na zdravý vývoj páteře. Obsahem semináře je na základě výzkumu se seznámit s nutnou prevencí vývoje daných svalových skupin předškolních dětí. Naučit se posoudit držení těla dětí na základě testu. Při svalové nerovnováze - seznámit se s typy cviků, které ji mohou zhoršovat a zároveň se naučit používat cviky bezpečné. Seznámit se s metodikou harmonické chůze co je Klappova metoda a její využití. Tělovýchovné chvilky, dechová cvičení, cvičení na židli, balanční cvičení. Účastníci se seznámí moderními metodami cvičení, specifickými a korektivními cviky, které je nezbytné zařazovat v rámci RVP předškolní výchovy pro zabezpečení správného fyziologického vývoje dětí v mateřských školách. Seminář byl konzultován s odborníky z pediatrické praxe. učitelé MŠ 500 Kč 8 vyučovací(ch) hodin(y) Seminář byl konzultován s odborníky z pediatrické praxe. Eva Otavová Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 6. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová ZŠ 28. října, Česká Lípa Mgr. Květa Ječná

8 4 vyučovací(ch) hodin(y) Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 13. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová OAHŠ, Turnov Mgr. Květa Ječná 4 vyučovací(ch) hodin(y) Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 20. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová ZŠ Husova, Frýdlant Mgr. Květa Ječná 4 vyučovací(ch) hodin(y)

9 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Finanční gramotnost Datum konání: 26. listopadu 2008, 11:00-16:00 Informativní vzdělávací program je určen pro učitele všech typů škol. Účastníci budou seznámeni se způsobem zapracování standardů finanční gramotnosti do platných RVP (pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, střední odborné vzdělávání). Cílem vzdělávacího programu (dále VP) je seznámit účastníky s novými prvky a trendy ve výuce finančního vzdělávání. Účastníci se dále seznámí s pojetím metodické příručky pro učitele, která se vztahuje k finančnímu vzdělávání ve školách. Ve VP budou účastníkům poskytnuty informace o způsobech zapracování problematiky finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů. Součástí VP bude diskuse k problematice finančního vzdělávání ve všech typech škol. pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol 550 Kč Lektoři NIDV Učitel střední školy a tvorba ŠVP Datum konání: bude upřesněno Program je určen především pedagogickému sboru jedné střední školy nebo týmu učitelů, který zpracovává školní vzdělávací program. Účastníci se nejprve seznámí s konkrétním rámcovým vzdělávacím programem pro odborné vzdělávání tak, aby pochopili filozofii a smysl nových vzdělávacích strategií a dokázali se správně orientovat, až budou vytvářet vlastní ŠVP. Budou vysvětleny jednotlivé části ŠVP - identifikační údaje, profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu a školy, učební plán, přehled rozpracování obsahu vzdělávání, učební osnovy nebo vzdělávací moduly, projekty, materiální a personální zajištění výuky, charakteristika spolupráce se sociálními partnery. Důraz bude kladen na nové pojmy: klíčové kompetence, průřezová témata. týmům učitelů SOŠ a SOU 590 Kč dle objednavatele Lektoři NIDV 8 vyučovací(ch) hodin(y)

10 Týmová spolupráce v praxi Datum konání: bude upřesněno Pro úspěšnou realizaci ŠVP je potřeba, aby kolektivy škol pracovaly jako tým. Workshop je zaměřen na dvě oblasti práce týmu: stmelení kolektivu a budování týmu. Tyto části lze realizovat jednotlivě, eventuelně se mohou prolínat. Obsahem obou části programu jsou aktivity zaměřené na: Stmelení skupiny; Podpoření důvěry a podpory v týmu; Vzájemnou spolupráci a její efektivitu; Vnímání celkového cíle oproti cílům podskupin nebo jednotlivců; Komunikaci ve skupině; Odpovědnost v týmu; Aktivní přístup k řešení úkolů a problémů. Program je realizován především zážitkovou formou. Nedílnou součástí je také rozbor všech aktivit a následná diskuze o reálné situaci ve škole. Workshop je připravován vždy podle specifických potřeb daného kolektivu dle kontraktu mezi školou a lektorem. školským týmům 1030 Kč dle objednavatele Mgr. Kamila Bobysudová Velké postavy českých dějin I Datum konání: 25. listopadu 2008, První část vzdělávacího programu, ve kterém na půdorysu šesti dvojic historických postav jsou přiblíženy české dějiny od raného středověku až po pozdní středověk. Jedná se o tyto dějinně zlomové postavy: Cyril a Metoděj (věrozvěstové ze Soluně); Václav a Boleslav (bratrovražda na úsvitu českých dějin); Přemysl Otakar II. a Václav II. (král železný a zlatý a vězeň na Bezdězu); Karel IV. a Václav IV. (otec vlasti a jeho nezdárný syn); Jan Nepomucký a Jan Hus (jak se v Čechách (ne)stát světcem); Jan Žižka a Zikmund Lucemburský (boží bojovník a poslední Lucemburk). Součástí bude i přehled příslušné historické literatury.jedná se o šestihodinovou akci, na kterou bude volně navazovat vzdělávací program "Velké postavy českých dějin II". pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol 450 Kč Mgr. Jiří Staňa

11 Začínající učitel Datum konání: 24. listopadu 2008, Osobnost učitele. Klíčové dovednosti učitele. Žáci - seznámení, kontakt, spolupráce. Učitelé - spolupráce s ostatními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy. Rodiče - spolupráce s rodiči, třídní schůzky. Třídní učitel a jeho práce. Výuka - stavba vyučovací hodiny, formy výuky, křivka výkonnosti, jak žáky motivovat, hodnocení a klasifikace žáků. Příprava na hodinu. Chyby začínajících - čeho se vyvarovat. Informace - zdroje informací, písemné, elektronické, internet, jak pracovat s informacemi. Psychohygiena učitele - jak nezešílet, relaxace. Praktické ukázky. začínajícím učitelům 400 Kč Mgr. Jiří Staňa 4 vyučovací(ch) hodin(y) Inovační metody v práci učitele SŠ Datum konání: 11. listopadu 2008, V kontextu realizované kurikulární reformy, která klade, mimo jiné, důraz na rozvíjení klíčových kompetencí žáků, je třeba výuku ve SOŠ a SOU směřovat na činnostní a zkušenostní orientaci, emocionálně motivační dimenzi, na konstruktivistická východiska vyučování. Jednou z významných cest proměn současné školy a důležitým předpokladem naplnění obsahu kurikulární reformy je zavádění pedagogických inovací do běžné výuky. Jedná se především o skupinové a kooperativní vyučování, projektové vyučování, otevřené vyučování, problémové vyučování, tvorbu studentského portfolia atd. Zážitkové metody výuky jako např. dramatizace, simulace, mikrovyučování apod. Výstupem ze vzdělávacího programu je portfolio účastníků (reflektivní portfolio učitele). učitelům SŠ 500 Kč Turnov, Obchodní akademie a Hotelová škola, Zborovská vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

12 Jazykové vzdělávání Rozvoj mluvení a psaní za pomoci obrázků a krátkých textů v němčině Datum konání: 10. listopadu 2008, (přesunuto ze ) Mluvení a psaní patří mezi 4 základní jazykové dovednosti, které je třeba neustále trénovat a procvičovat. Nácvik těchto dovedností by měl být pokud možno systematický (od základní školy až po maturitu), ale zároveň by se neměl stát nudnou rutinní záležitostí. Tento praktický seminář nabízí řadu příkladů, jak právě tyto dovednosti rozvíjet pomocí krátkých (pokud možno co nejautentičtějších) textů a obrázků. Učitelé si sami vyzkouší řadu aktivit (her) vhodných pro rozvoj právě mluveného a psaného projevu. učitelům ZŠ, SŠ a G 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová Liberec, krajské Mgr. Renáta Šebestová pracoviště NIDV, 4 vyučovací(ch) hodin(y) Výslovnost pro učitele anglického jazyka Datum konání: 11. listopadu 2008, Seminář se zaměřením na zlepšování výslovnosti učitelů angličtiny pod vedením rodilého mluvčího. Výslovnost souhlásek odlišných od češtiny. Výslovnost samohlásek a hláskových párů. Rytmus, přízvuk a intonace. Vázaná řeč. Efektivní způsob výuky výslovnosti v hodinách anglického jazyka. Způsob výuky frázových sloves, metody výuky... učitelům AJ 230 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová Liberec, krajské M.A. Richard Hunter pracoviště NIDV, 4 vyučovací(ch) hodin(y)

13 DALŠÍ TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ Odměny a tresty ve školní praxi Datum konání: 5. listopadu 2008, 9:00-15:00 Vzdělávací seminář se zaměřením na odměny a tresty ve školní praxi se bude zabývat těmito okruhy: 1. Školní prostředí, autorita a kázeň 2. Odměny a tresty ve školní praxi 3.1. Odměna a trest jako modifikátory chování 3.2. Lidský faktor 3. Odměny Proč odměňovat? Jak odměňovat? 4. Tresty Je učitel školním dozorcem? Zásady trestání Druhy a posloupnost trestů Fyzické a psychické tresty Kázeňské události a strategie řešení 5. Mravní výchova 5.1. Cíle mravní výchovy, mravnost a morálka 5.2. Morální vývoj 5.3. Obsah a metody morální výchovy 6. Klima školy a třídy 6.1. Klima třídy a nástroje jeho měření MCI CES 6.2. Suportivní metody pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol 450 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Inovace dějepisného kurikula v RVP G aktuální stav řešené problematiky Mgr. Aleš Franc, seminář v Telči, 7.-

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Tvorba ŠVP Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Struktura ŠVP ŠVP má obsahovat tyto časti: úvodní identifikačni údaje, charakteristika školy profil absolventa, klíčové a odborné kompetence charakteristiku

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více