Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu"

Transkript

1 , LIBEREC 1 tel.: , fax: , MANAGEMENT Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00 hodin Formou přednášky a řízené diskuse budou ředitelky mateřských škol seznámeny se systémem inspekční činnosti. Obsahem programu jsou témata zaměřená na Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2008/2009, kritéria a indikátory pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení vzdělávání, průběh a cíl inspekční činnosti při institucionálním hodnocení školy a inspekční metody. Všechna uvedená témata budou podrobně komentována (zaměření na MŠ). Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou školní inspekcí. ředitelkám a vedoucím učitelkám MŠ 480 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová PhDr. Irena Borkovcová, PaedDr. Alice Bláhová Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu Manažeři ve školství se často dostávají do situace, kdy jsou nuceni vyjednávat se zřizovateli, s rodiči, s dodavateli, s podřízenými atp. Správné vedení vyjednávání je předpokladem úspěchu. Tento dvoudenní seminář je zaměřen na vyjednávání jako proces. Účastníci se seznámí s tím, jak rozpoznat příležitosti pro vyjednávání, jak využít běžné vyjednávací taktiky a kdy použít týmového vyjednávání. Podrobně poznají jednotlivé kroky vyjednávacího procesu a naučí se, jak zajistit, aby právě oni měli tento proces v rukách. Zlepší své schopnosti naslouchání a vedení vyjednávání k dohodě, která je přijatelná pro obě strany. Teoretická východiska budou procvičována na zcela konkrétních vyjednávacích modelových situacích. ředitelům škol a školských zařízení 1030 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová 1 Mgr. Kamila Bobysudová

2 Kolokvium ředitelů Datum konání: bude upřesněn 0 Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o legislativních změnách, výměnu zkušeností v aplikaci těchto změn do podmínek organizace, umožní rozsáhlou diskuzi o transformačních změnách a jejich postupu. Program je vhodný pro absolventy Studia pro ředitele škol a školských zařízení, kteří cítí potřebu se i nadále profesionálně rozvíjet. ředitelům škol a školských zařízení, absolventům SŘ - FSI 500 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová 8 vyučovací(ch) hodin(y) Lektoři NIDV, Odborní pracovníci MŠMT Genderová rovnost ve škole - proč a jak o ni usilovat Datum konání: 4. prosince 2008, Celostátní konference aktuálně reaguje na jednu z priorit vzdělávací politiky státu, tj. genderovou rovnost ve vzdělávání. Program: Představení pojmu gender a genderové perspektivy (vymezení pojmů genderové role, identity, nerovnosti, socializaci); Genderově zatížené oblasti školního života (organizace školního prostředí, komunikace vyučujících se žáky a žákyněmi, genderově motivovaná šikana, typické vzdělávací dráhy dívek a chlapců, zastoupení žen a mužů ve školách, finanční odměňování, vedení pedagogického sboru) a Idea genderové rovnosti v současných školách (idea genderové rovnosti v současné školské politice, genderová rovnost a ŠVP, možnosti prosazování genderové rovnosti ve vlastní škole ukázky aktivit, projektové dny, třídní charty, pracovní vztahy a podmínky atd.). ředitelům škol a školských zařízení 370 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, zasedací místnost 081/C 8 vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Lenka Václavíková-Helšusová, Ph.D.

3 Pedagogický pracovník ve víru paragrafů Datum konání: 14. ledna 2009, 10:00-15:00 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy (nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagog. pracovníků, vyhláška č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagog. pracovníků) definice a předpoklady pro výkon činnosti pedagog. pracovníka a pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení, získávání odborné kvalifikace, přímá pedagog. činnost, DVPP (druhy a formy, volno k samostudiu, akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů) a kariérní systém pedagog. pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem obcí a svazkem obcí), pracovní řád. ředitelům škol a školských zařízení 390 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová Mgr. Michal Trunda PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Evaulace v MŠ Datum konání: 4. prosince 2008, V semináři, ve kterém se pomocí videozáznamu přeneseme do mateřské školy, budeme sledovat práci lektorky s dětmi, společně s ní řešit situace, hledat cesty kudy dál a jak jinak a lépe směřovat ke kvalitní komunikaci s dětmi a ke zvýšení kvality vzdělávání ve směru cílů předškolního vzdělávání z RVP. V teoretické části bude vysvětlen rozdíl mezi evaluací a hodnocením a na praktických příkladech se budeme pokoušet o skutečnou evaluaci zaměřenou na posun kvality pedagogického procesu a práce školy. učitelům MŠ 450 Kč Mgr. Eva Svobodová

4 Hodnocení a sebehodnocení Datum konání: 6. listopadu 2008, Vzdělávací seminář ukáže možnosti sebehodnocení a hodnocení žáků v praxi - souvislost s kompetencí k učení. Účastníci si vyzkouší formulaci principu hodnocení. Seznámí se s právními informacemi k hodnocení Z 561/2004 Sb., V 48 /2005 Sb., manuál str , s principy hodnocení, porovnají vlastní zkušenosti se zkušenostmi ostatních účastníků ( slovní hodnocení, hodnocení známkou aj.) V diskuzi objasní význam hodnocení, klady a zápory, způsob hodnocení ( slovní x klasifikace, vztažné soustavy, kriteriální hodnocení, objektivizace, jak hodnocení chápou děti, rodiče a učitelé a další). Zaměření hodnocení na výstupy ŠVP, dekompozice kompetencí, kritéria pro hodnocení splnění úkolů, vyzkoušení formulací principu hodnocení. pedagogickým pracovníkům ZŠ 430 Kč Mgr. Robert Čapek, Ph.D Cesty k efektivnější výuce (činnosti, metody a formy) Datum konání: 12. listopadu 2008, Seminář představuje nové trendy ve výuce aplikovatelné do různých předmětů a praktické cesty, jak k nim dojít. Témata jsou: Úkoly a poslání školy se mění Vzájemná spolupráce dětí při učení (kooperativní výuka) Podmínky efektivního učení Vytváření bezpečného klimatu ve třídě Od hodnocení k sebehodnocení. Informace o moderních metodách efektivní práce učitele Nové nástroje pro zjišťování dynamiky třídy a práce v konkrétních případech. Rozbor vyučovacích hodin z hlediska moderní didaktiky jako prostředku vyhledávání cest k efektivní výuce a k efektivnímu vzdělávání. Pracuje se aktivními, zážitkovými metodami, vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi. pedagogickým pracovníkům ZŠ 410 Kč Mgr. Dalibor Dudek

5 5 vyučovací(ch) hodin(y) Didaktika výuky českých dějin 2. poloviny 20. století Datum konání: 20. listopadu 2008, Seminář se zahrnuje obsah učebních osnov dějepisného učiva se zaměřením na období 20. století, zvláště pak jeho 2.poloviny ve školních vzdělávacích programech, vytváření klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových přesahů. Dále začlenění evropské dimenze do dějepisného vyučování, vývojové linie a historické procesy, porovnání historických událostí a procesů v národním a regionálním kontextu, vliv různých aspektů na dějinné události. Práce s prameny a dalšími informačními zdroji ve výuce dějepisu 2. poloviny 20.století. Součástí bude výčet metod a postupů vhodných ve výuce dějepisu sledujících rozvoj dovedností a orientace v terminologii, postupy používané při práci s citlivými tématy a využití globálního pohledu na historické události. učitelům 2.stupně ZŠ 430 Kč Program je vhodný i pro učitele středních škol. Mgr Helena Štajglová Cesty k efektivnější výuce - aktivity vedoucí k naplňování průřezových témat Datum konání: 2. prosince 2008, Seminář se zaměřuje na průřezová témata jako na důležitý prvek vzdělávání, vytvářející příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhající rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a mohou se stát nástrojem učitele k zatraktivnění výuky pro žáky a k propojení teorie s praxí a životem obecně. Praktický seminář ukazuje, jak se v procesu realizace ŠVP zabývat průřezovými tématy, jak podtrhnout hlavní myšlenky tématu, jak formulovat konkrétní cíle, vybrat vhodné formy. Seminář propojuje důležité teoretické zázemí s příklady a ukázkami. pedagogickým pracovníkům ZŠ 410 Kč 5 vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Marie Kordulová

6 Cesty k efektivnější výuce - manažerské dovednosti učitele Datum konání: 3. prosince 2008, Seminář vychází z myšlenky, že každý učitel je manažerem ve své třídě. Obsahem semináře témata: Identifikace s rolí manažera Identifikace vlastních silných a slabých stránek jako východiska pro osobnostní rozvoj Vlastnosti, které by měl dobrý manažer mít Základní komunikační a prezentační dovednosti Volba a definování vlastní strategie v práci manažera Práce s chybami při vedení žáků a dospělých lidí Možnosti řešení problémových a konfliktních situací Asertivní chování v roli učitele - manažera Vedení rodičovských schůzek, pracovních jednání a porad. Učitelé si posílí oblast manažerských dovedností, definují vlastní strategii pro práci manažera, eliminují chyby a nedostatky při práci s žáky i dospělými lidmi, ujasní si svoje silné a slabé stránky. pedagogickým pracovníkům ZŠ 410 Kč 5 vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Marie Kordulová Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 4. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová NIDV Liberec, Mgr. Květa Ječná

7 4 vyučovací(ch) hodin(y) Tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP předškolní výchovy Datum konání: 26. listopadu 2008, Jedná se především o prevenci zacílenou na zdravý vývoj páteře. Obsahem semináře je na základě výzkumu se seznámit s nutnou prevencí vývoje daných svalových skupin předškolních dětí. Naučit se posoudit držení těla dětí na základě testu. Při svalové nerovnováze - seznámit se s typy cviků, které ji mohou zhoršovat a zároveň se naučit používat cviky bezpečné. Seznámit se s metodikou harmonické chůze co je Klappova metoda a její využití. Tělovýchovné chvilky, dechová cvičení, cvičení na židli, balanční cvičení. Účastníci se seznámí moderními metodami cvičení, specifickými a korektivními cviky, které je nezbytné zařazovat v rámci RVP předškolní výchovy pro zabezpečení správného fyziologického vývoje dětí v mateřských školách. Seminář byl konzultován s odborníky z pediatrické praxe. učitelé MŠ 500 Kč 8 vyučovací(ch) hodin(y) Seminář byl konzultován s odborníky z pediatrické praxe. Eva Otavová Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 6. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová ZŠ 28. října, Česká Lípa Mgr. Květa Ječná

8 4 vyučovací(ch) hodin(y) Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 13. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová OAHŠ, Turnov Mgr. Květa Ječná 4 vyučovací(ch) hodin(y) Kudy z nudy - využití RVP ke zlepšení výuky Datum konání: 20. listopadu 2008, Semináře jsou určeny pro učitele českého jazyka na ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obsahuje praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Hry jsou zaměřené na rozvoj základních schopností a dovedností (paměť, postřeh, soustředění, pozornost, fantazii, tvořivost, rytmus, představivost, vnímání zrakem, sluchem...)seminář předvede, jak je možné inspirovat učitele, jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Tvorba vlastní čítanky. Literární hry k tématickým celkům. Projekty (mezipředmětové vztahy) - Řecké báje a pověsti, divadlo, humor, Robinson Crusoe. Slohové bloky. Literatura x film, televize. učitelé 2.stupně ZŠ 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová ZŠ Husova, Frýdlant Mgr. Květa Ječná 4 vyučovací(ch) hodin(y)

9 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Finanční gramotnost Datum konání: 26. listopadu 2008, 11:00-16:00 Informativní vzdělávací program je určen pro učitele všech typů škol. Účastníci budou seznámeni se způsobem zapracování standardů finanční gramotnosti do platných RVP (pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, střední odborné vzdělávání). Cílem vzdělávacího programu (dále VP) je seznámit účastníky s novými prvky a trendy ve výuce finančního vzdělávání. Účastníci se dále seznámí s pojetím metodické příručky pro učitele, která se vztahuje k finančnímu vzdělávání ve školách. Ve VP budou účastníkům poskytnuty informace o způsobech zapracování problematiky finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů. Součástí VP bude diskuse k problematice finančního vzdělávání ve všech typech škol. pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol 550 Kč Lektoři NIDV Učitel střední školy a tvorba ŠVP Datum konání: bude upřesněno Program je určen především pedagogickému sboru jedné střední školy nebo týmu učitelů, který zpracovává školní vzdělávací program. Účastníci se nejprve seznámí s konkrétním rámcovým vzdělávacím programem pro odborné vzdělávání tak, aby pochopili filozofii a smysl nových vzdělávacích strategií a dokázali se správně orientovat, až budou vytvářet vlastní ŠVP. Budou vysvětleny jednotlivé části ŠVP - identifikační údaje, profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu a školy, učební plán, přehled rozpracování obsahu vzdělávání, učební osnovy nebo vzdělávací moduly, projekty, materiální a personální zajištění výuky, charakteristika spolupráce se sociálními partnery. Důraz bude kladen na nové pojmy: klíčové kompetence, průřezová témata. týmům učitelů SOŠ a SOU 590 Kč dle objednavatele Lektoři NIDV 8 vyučovací(ch) hodin(y)

10 Týmová spolupráce v praxi Datum konání: bude upřesněno Pro úspěšnou realizaci ŠVP je potřeba, aby kolektivy škol pracovaly jako tým. Workshop je zaměřen na dvě oblasti práce týmu: stmelení kolektivu a budování týmu. Tyto části lze realizovat jednotlivě, eventuelně se mohou prolínat. Obsahem obou části programu jsou aktivity zaměřené na: Stmelení skupiny; Podpoření důvěry a podpory v týmu; Vzájemnou spolupráci a její efektivitu; Vnímání celkového cíle oproti cílům podskupin nebo jednotlivců; Komunikaci ve skupině; Odpovědnost v týmu; Aktivní přístup k řešení úkolů a problémů. Program je realizován především zážitkovou formou. Nedílnou součástí je také rozbor všech aktivit a následná diskuze o reálné situaci ve škole. Workshop je připravován vždy podle specifických potřeb daného kolektivu dle kontraktu mezi školou a lektorem. školským týmům 1030 Kč dle objednavatele Mgr. Kamila Bobysudová Velké postavy českých dějin I Datum konání: 25. listopadu 2008, První část vzdělávacího programu, ve kterém na půdorysu šesti dvojic historických postav jsou přiblíženy české dějiny od raného středověku až po pozdní středověk. Jedná se o tyto dějinně zlomové postavy: Cyril a Metoděj (věrozvěstové ze Soluně); Václav a Boleslav (bratrovražda na úsvitu českých dějin); Přemysl Otakar II. a Václav II. (král železný a zlatý a vězeň na Bezdězu); Karel IV. a Václav IV. (otec vlasti a jeho nezdárný syn); Jan Nepomucký a Jan Hus (jak se v Čechách (ne)stát světcem); Jan Žižka a Zikmund Lucemburský (boží bojovník a poslední Lucemburk). Součástí bude i přehled příslušné historické literatury.jedná se o šestihodinovou akci, na kterou bude volně navazovat vzdělávací program "Velké postavy českých dějin II". pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol 450 Kč Mgr. Jiří Staňa

11 Začínající učitel Datum konání: 24. listopadu 2008, Osobnost učitele. Klíčové dovednosti učitele. Žáci - seznámení, kontakt, spolupráce. Učitelé - spolupráce s ostatními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy. Rodiče - spolupráce s rodiči, třídní schůzky. Třídní učitel a jeho práce. Výuka - stavba vyučovací hodiny, formy výuky, křivka výkonnosti, jak žáky motivovat, hodnocení a klasifikace žáků. Příprava na hodinu. Chyby začínajících - čeho se vyvarovat. Informace - zdroje informací, písemné, elektronické, internet, jak pracovat s informacemi. Psychohygiena učitele - jak nezešílet, relaxace. Praktické ukázky. začínajícím učitelům 400 Kč Mgr. Jiří Staňa 4 vyučovací(ch) hodin(y) Inovační metody v práci učitele SŠ Datum konání: 11. listopadu 2008, V kontextu realizované kurikulární reformy, která klade, mimo jiné, důraz na rozvíjení klíčových kompetencí žáků, je třeba výuku ve SOŠ a SOU směřovat na činnostní a zkušenostní orientaci, emocionálně motivační dimenzi, na konstruktivistická východiska vyučování. Jednou z významných cest proměn současné školy a důležitým předpokladem naplnění obsahu kurikulární reformy je zavádění pedagogických inovací do běžné výuky. Jedná se především o skupinové a kooperativní vyučování, projektové vyučování, otevřené vyučování, problémové vyučování, tvorbu studentského portfolia atd. Zážitkové metody výuky jako např. dramatizace, simulace, mikrovyučování apod. Výstupem ze vzdělávacího programu je portfolio účastníků (reflektivní portfolio učitele). učitelům SŠ 500 Kč Turnov, Obchodní akademie a Hotelová škola, Zborovská vyučovací(ch) hodin(y) Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

12 Jazykové vzdělávání Rozvoj mluvení a psaní za pomoci obrázků a krátkých textů v němčině Datum konání: 10. listopadu 2008, (přesunuto ze ) Mluvení a psaní patří mezi 4 základní jazykové dovednosti, které je třeba neustále trénovat a procvičovat. Nácvik těchto dovedností by měl být pokud možno systematický (od základní školy až po maturitu), ale zároveň by se neměl stát nudnou rutinní záležitostí. Tento praktický seminář nabízí řadu příkladů, jak právě tyto dovednosti rozvíjet pomocí krátkých (pokud možno co nejautentičtějších) textů a obrázků. Učitelé si sami vyzkouší řadu aktivit (her) vhodných pro rozvoj právě mluveného a psaného projevu. učitelům ZŠ, SŠ a G 340 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová Liberec, krajské Mgr. Renáta Šebestová pracoviště NIDV, 4 vyučovací(ch) hodin(y) Výslovnost pro učitele anglického jazyka Datum konání: 11. listopadu 2008, Seminář se zaměřením na zlepšování výslovnosti učitelů angličtiny pod vedením rodilého mluvčího. Výslovnost souhlásek odlišných od češtiny. Výslovnost samohlásek a hláskových párů. Rytmus, přízvuk a intonace. Vázaná řeč. Efektivní způsob výuky výslovnosti v hodinách anglického jazyka. Způsob výuky frázových sloves, metody výuky... učitelům AJ 230 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Mgr. Lenka Dlabolová Liberec, krajské M.A. Richard Hunter pracoviště NIDV, 4 vyučovací(ch) hodin(y)

13 DALŠÍ TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ Odměny a tresty ve školní praxi Datum konání: 5. listopadu 2008, 9:00-15:00 Vzdělávací seminář se zaměřením na odměny a tresty ve školní praxi se bude zabývat těmito okruhy: 1. Školní prostředí, autorita a kázeň 2. Odměny a tresty ve školní praxi 3.1. Odměna a trest jako modifikátory chování 3.2. Lidský faktor 3. Odměny Proč odměňovat? Jak odměňovat? 4. Tresty Je učitel školním dozorcem? Zásady trestání Druhy a posloupnost trestů Fyzické a psychické tresty Kázeňské události a strategie řešení 5. Mravní výchova 5.1. Cíle mravní výchovy, mravnost a morálka 5.2. Morální vývoj 5.3. Obsah a metody morální výchovy 6. Klima školy a třídy 6.1. Klima třídy a nástroje jeho měření MCI CES 6.2. Suportivní metody pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol 450 Kč Pracoviště: Liberec Garant: Petra Karbanová Mgr. Robert Čapek, Ph.D.