Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika klíčové aktivity motivační aktivity"

Transkript

1 Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity pod vedením Ing. Jitky Svatošové. IPn Podpora technických a přírodovědných oborů Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 poděkování Odborná garantka klíčové aktivity Motivační aktivity a hlavní autorka této metodiky Ing. Jitka Svatošová tímto děkuje všem členům expertního týmu, kteří se na vzniku této metodiky přímo podíleli a kteří jsou jmenovitě uvedeni níže, jakož i všem ostatním, kteří svou prací na projektu PTPO její vznik umožnili. Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. se zabývá fyzikou pevných látek na Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval několik zahraničních pobytů např. v USA a ve Švédsku. V letech byl rektorem MU v Brně. Má velký zájem o to, aby ani jeden technicky talentovaný žák nezůstal nepovšimnut. Prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. je vedoucím Katedry telekomunikační techniky Vysoké školy báňské Technické niverzity Ostrava, je členem řady odborných i zájmových organizací např. The International Society for Optical Engineering (SPIE). Dlouhá léta pracuje v Jednotě českých fyziků a matematiků, kde se mimo jiné zabývá problematikou nedostatku kvalitních studentů a absolventů technických oborů. Mgr. Andrea Vondráková působí jako vedoucí odboru vnějších vztahů Českého vysokého učení technického v Praze. Stojí tak za většinou propagačních aktivit ČVUT, např. a celé řady dalších. Ing. Marie Pojerová pracuje již řadu let jako ředitelka úspěšné pražské základní školy Hanspaulka. Má tak mnoho praktických zkušeností s prací s nejmenšími školáky a jejich motivací. Ing. Dana Černínová je manažerkou pro vzdělávací programy České membránové platformy, věnuje se spolupráci průmyslu a škol. Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. pracuje jako odborná asistentka na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Mimo odborné vědecké práce se podílí na popularizaci přírodovědných a technických oborů, zejména matematiky. PhDr. Alena Křepelová je zástupkyní ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 6. V rámci své práce s mládeží se věnuje mimo jiné také kariérnímu poradenství. 1

3 obsah obsah 1. Realizace motivačních aktivit projektu Analytické studie Regionální koordinátoři Evaluace 8 2. Cílové skupiny motivačních aktivit Členění hlavní cílové skupiny Charakteristika Generace Y a Generace Z Podpora zájmu dívek a žen Práce s talenty Hlavní cílová skupina Předškolní věk a mladší školní věk (včetně 1. a 2. třídy ZŠ) Mladší školní věk 8 11 let Starší školní věk let Podskupina let Podskupina let Střední školy a víceletá gymnázia let Podskupina rozhodnutí Podskupina nerozhodnutí Studenti vysokých škol let Vedlejší cílová skupina Další vzdělávání vedlejší cílové skupiny Zapojení institucí Zkušenosti regionálních koordinátorů Pilotní projekty Spolupráce se školami nižšího stupně (ZŠ a SŠ) Spolupráce s institucemi zabývajícími se alespoň částečně výchovou a podporou TPO Zapojení podniků do propagace TPO Spolupráce podniků se ZŠ a SŠ Spolupráce podniků s VŠ 45 2

4 obsah 6. Zapojení absolventů, studentů, popularizátorů Propojení s dalšími aktivitami projektu Doporučení centrálním institucím Odkazy, návaznosti Přílohy 53 Problémy identifikace nadaných žáků s technickým a přírodovědným nadáním 53 Kompendium o nadání z přednášek prof. Smékala 59 Zkušenosti regionálního koordinátora s komunikací se středními školami a jejich studenty 65 3

5 kapitola 1 1. Realizace motivačních aktivit projektu Technické a přírodovědné obory (TPO) mají dvě významné společné přednosti: Jejich výuka je pevně spjatá s realitou života. Přírodní vědy jsou základem života a technické vědy hrají rozhodující úlohu v aplikacích užitečných pro společnost. Vzdělání v těchto oborech je bezprostředně uplatnitelné v mezinárodním prostředí. Hlavních důvodů, proč se zaměřit na podporu technických a přírodovědných oborů, je několik: Primárním a účelovým důvodem je získání dostatečného počtu nadaných studentů pro technické a přírodovědné studijní programy s cílem zajistit dostatek odborníků pro potřeby společnosti. Podpora technických a přírodovědných oborů by měla přispět k harmonizaci a vyváženosti zájmu mladé generace o studium v souladu s dlouhodobým přirozeným vývojem společnosti v celé šíři. V České republice je v současné době potřeba výrazně posílit obecnou vzdělanost ve smyslu racionálního a vědeckého poznání světa. Nutná je výchova mladé generace ke kritickému myšlení. Důraz by měl být kladen také na etický aspekt, zejména ve smyslu poctivé odborné a vědecké práce. Cílem podpory technických a přírodovědných oborů je v neposlední řadě udržet kontakt s dynamickým rozvojem vědy a techniky ve světě. ČR byla v minulosti vnímána jako země s vysoce rozvinutým průmyslem a vědeckovýzkumnou průmyslovou základnou, mladá generace by měla na tuto tradici navázat. Zahraniční firmy k nám přicházejí především proto, že v ČR je dosud kvalitní personální zázemí, tato skutečnost je ale do budoucna ohrožena. Foto: Archiv PTPO MŠMT 4

6 kapitola 1 Uvedené důvody vedly řadu vysokých škol a dalších organizací ke snaze nabídnout mladé generaci vybraná témata z technických a přírodovědných oborů formou zážitku, i nad rámec běžné výuky ve školách. Všechny tyto aktivity jsou v projektu Podpora technických a přírodovědných oborů PTPO (CZ.1.07/4.2.00/ ) zahrnuty pod název motivační aktivity. Projekt Podpora technických a přírodovědných oborů je realizován jako celek, jehož hlavním úkolem je zvýšit zájem mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů. Realizované klíčové aktivity motivační aktivity, komunikace vědy a podpora výuky jsou v rámci tohoto projektu velice úzce propojené a bylo nezbytné, aby navzájem spolupracovaly Analytické studie V roce 2006 se uskutečnil mezinárodní průzkum PISA 1, který proběhl pod záštitou organizace OECD 2. Průzkum PISA 2006 (viz. byl zaměřen na přírodní vědy a v tuto chvíli poskytuje nejaktuálnější výsledky v dané oblasti. Celý projekt Podpora technických a přírodovědných oborů vychází z výsledků uvedeného průzkumu a z výsledků třech studií, které byly zadány ke zpracování na samém začátku realizace projektu: Studie zahraničních zkušeností s podporou zájmu o technické a přírodovědné obory [1] Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných oborů [2] Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory [3] Zpracované studie měly potvrdit správné nastavení projektu, jeho klíčových aktivit, a zejména upřesnit kroky, které povedou k podpoře zájmu o studium technických a přírodovědných oborů. 1 Programme for International Student Assessment [Program pro mezinárodní hodnocení žáků] 2 Organization for Economic Co-operation and Development [Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj] 5

7 kapitola Regionální koordinátoři Projekt PTPO vytvořil v rámci klíčové aktivity motivační aktivity celostátní síť spolupracujících institucí nazvanou Síť regionálních koordinátorů. Ta vznikla v rámci pravidel projektu na základě nadlimitní veřejné zakázky rozdělené do 14 dílčích částí odpovídajících jednotlivým krajům České republiky. Dodavatelé byli vybíráni pro každý region (dílčí část) zvlášť, s tím že každý z dodavatelů mohl podat nabídku do neomezeného počtu regionů. Pro každý kraj byl vybrán jeden regionální koordinátor a jeho činnost odpovídala skutečnosti, kterou popsal v rámci nabídky pro vyhlášenou veřejnou zakázku. Regionální koordinátoři IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 1 PRAHA Česká hlava, s.r.o. 9 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ RK HKK 2 STŘEDOČESKÝ KRAJ Česká hlava, s.r.o. 10 PARDUBICKÝ KRAJ Univerzita Pardubice KARLOVARSKÝ KRAJ Techmania Science Center, o.p.s. PLZEŇSKÝ KRAJ Techmania Science Center, o.p.s OLOMOUCKÝ KRAJ Přírodovědecká fakulta UPOL MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VŠB-TUO JIHOČESKÝ KRAJ Techmania Science Center, o.p.s. ÚSTECKÝ KRAJ Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. LIBERECKÝ KRAJ Česká hlava, s.r.o. VYSOČINA VUT v Brně ZLÍNSKÝ KRAJ s.r.o. JIHOMORAVSKÝ KRAJ VUT v Brně Činnost regionálních koordinátorů zahrnovala následující tři hlavní body: realizace jednoho regionálního projektu v daném regionu šíření know-how projektu PTPO a přispívání k jeho publicitě, zejména v daném regionu provádění monitoringu aktivit na podporu zájmu o TPO v daném regionu souvisejícího s projektem, a to jak výchozího, tak i průběžného. V rámci monitoringu regionální koordinátoři vytvořili databázi ZŠ, SŠ a zaměstnavatelů v daném regionu, zaměřenou zejména na spolupracující organizace Z pohledu motivačních aktivit byla zajímavá první, nejdůležitější a finančně nejnáročnější část činnosti regionálních koordinátorů, proto se jí budeme nyní věnovat podrobněji. Regionální koordinátoři navrhli a v průběhu realizace zakázky realizovali tzv. regionální projekt (RP), který byl souborem aktivit, jejichž primárním cílem bylo podpořit zájem hlavní cílové skupiny projektu PTPO (zájemci o studium) o technické a přírodovědné obory. Aktivity RP mohly na hlavní cílovou skupinu působit přímo, nebo prostřednictvím dalších osob např. učitelů, rodičů, 6

8 kapitola 1 Foto: Archiv PTPO MŠMT Celkem bylo v rámci činnosti regionálních koordinátorů realizováno více než 230 různých aktivit zaměřených na všechny tři klíčové aktivity projektu motivační aktivity, komunikaci vědy a podporu výuky. Nejvíce aktivit bylo zaměřeno právě na motivaci cílové skupiny. Některé aktivity měly řadu opakování, a tak bylo realizováno více než 900 akcí, kterých se zúčastnilo celkově přes osob. počet aktivit počet účastníků x PHA STC LBK KLK PLK JHC VYS JHM OLK PAK ULK ZLK MSK HKK 0 PHA STC LBK KLK PLK JHC VYS JHM OLK PAK ULK ZLK MSK HKK Graf 1: Počet aktivit v jednotlivých regionech Graf 2: Počet účastníků aktivit v jednotlivých regionech Činnost regionálních koordinátorů byla pro projekt velmi přínosná. Na základě jejich zkušeností byla ověřena řada nových i inovovaných aktivit. Většina aktivit prošla autoevaluací, kdy regionální koordinátoři odpovídali na otázku, zda budou uvedené aktivity realizovat i po skončení projektu PTPO a u více než 100 aktivit odpověděli ano. Aktivity byly evaluovány také pomocí dotazníků pro jejich účastníky. 7

9 kapitola Evaluace Velmi důležitou součástí motivačních aktivit je nezávislá evaluace realizovaných akcí. Více o evaluaci, jejím průběhu a výsledcích je v samostatných přílohách nazvaných: Evaluace popularizačních aktivit projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO) Výsledky kvantitativní části evaluace Kvalitativní výzkum studentů gymnázií doplňková technika k evaluačním dotazníkům Evaluace projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), Kvalitativní studie, Hodnocení projektu pohledem regionálních koordinátorů 8

10 kapitola 2 2. Cílové skupiny motivačních aktivit V rámci podpory technických a přírodovědných oborů je nutné pracovat s těmito cílovými skupinami: Potenciální zájemci o studium a studenti technických i přírodovědných oborů vysokých škol (hlavní cílová skupina) Tuto cílovou skupinu je možné ještě dále členit například podle věku, pohlaví, ale také je zde nutné zohlednit jiný přístup k talentovaným mladým lidem, z nichž někteří již o TPO mají dlouhodobě zájem i povědomí o nich, jiní se s TPO setkávají poprvé a zájem v nich potřebujeme probudit. Reprezentanti subjektů spoluvytvářejících postoje a ovlivňujících rozhodování hlavní cílové skupiny (vedlejší cílová skupina) Do této skupiny řadíme zejména pedagogy všech stupňů škol, včetně budoucích pedagogů, dále absolventy vysokých škol a ostatní, tj. reprezentanty fakult a VŠ, organizátory volnočasových aktivit, rodiče uchazečů o studium, zaměstnavatele, reprezentanty ostatních subjektů (muzea, vědecké instituce a další subjekty podílející se na podpoře zájmu o TPO), média (novináře, mediální pracovníky a mediální skupiny) atd Členění hlavní cílové skupiny Generace zahrnující studenty vysokých škol a potenciální zájemce o studium bývá také nazývána Generací Y, resp. Generací Z. Jde o lidi narozené v letech 1977 až 1997, respektive po roce Foto: Archiv PTPO MŠMT 9

11 kapitola Charakteristika Generace Y a Generace Z Jednou z významných charakteristik Generace Y je to, že vyrůstala obklopena moderními technologiemi [4]. Dospívala v době, kdy vlastnit osobní počítač a mobilní telefon bylo zcela běžné, kdy internet naprosto změnil práci s informacemi. Na rozdíl od předchozích generací, pro které byly tyto technologie něco nového a zacházet s nimi se teprve měly naučit, Generace Y je generací dětí, pro něž jsou moderní technologie zcela běžnou součástí života, rutinní práce s nimi v každodenním životě je pro ně naprostou samozřejmostí. Mladá generace se také domnívá, že lidstvo dokáže v budoucnu díky technice a vědě vyřešit všechny problémy. To si myslí 57,6 % z nich, naproti tomu mezi staršími generacemi má tento názor 48,5 % zastánců. Starší generace si, na rozdíl od Generace Y, poněkud nepřekvapivě zachovávají nedůvěru k technice a ve vyšší míře tvrdí, že je ji třeba přijímat s obezřetností. U této generace je jasně patrný pokles zájmu o vzdělávání na učilištích, naopak se hlásí na střední odborné školy a gymnázia, následně usilují o přijetí na vysokou školu. Pozitivní trend ve vzdělání Generace Y je také zcela určitě ovlivněn tím, že v současnosti existuje široký výběr vzdělání oproti předchozí době, kdy byly možnosti značně omezené. V posledních desetiletích vedle sebe existují jak státní, tak soukromé školy. Rozšířily se i možnosti v odborném vzdělávání a v nabídce kurzů. Nesmíme také zapomenout na možnost online výuky, která je nyní dostupná díky rozšíření internetu. Příslušníci Generace Z jsou první, kdo se narodil do digitálního světa, do téže doby, v jaké se začal rozvíjet World Wide Web a dnešní podoba internetu [5]. Od dětství se pohybují v prostředí bezdrátových sítí, osobních počítačů, notebooků, ipodů, přehrávačů MP3, mobilních telefonů, počítačových a video her atd. Sociální sítě (MySpace, Twitter, Facebook a další) a instant messaging splňuje jejich potřebu být online komunikovat a sdílet obsahy virtuálně v reálném čase. Používají současně jednak více hardwaru, jednak více softwarových aplikací na jednom zařízení, stejně jako nejrůznějších zdrojů informací. Internet však používají živelně, mnohem dříve než projdou jakoukoli formální přípravou, mnohdy jako jediný zdroj informací, bez znalosti sofistikovanějších vyhledávacích strategií a kritického hodnocení obsahu. Podle standardů American Library Association (Information literacy standards for student learning) není tato internetová generace informačně gramotná [6]. Vzdělávání a výchova dětí vyrůstajících v digitálním světě, tzv. digital natives, kladou specifické nároky na učitele, rodiče a ostatní tzv. digital immigrants, z nichž někteří mohou mít obavy z nutnosti změn učebních modelů nebo i sociálních rolí [7]. Protože velká část Generace Z ještě nedosáhla dospělosti, odborníci jsou opatrní v odhadech jejich životních aspirací. Hovoří o faktorech, které by mohly ovlivnit jejich životy. Generace Z (ve srovnání s předchozími) se narodila starším matkám, do menších rodin, je zahrnuta horlivou péčí ambiciózních rodičů. Nemusela by tak mít problém s autoritami a adaptabilitou (New Silent Generation). Samozřejmost sdílení a komunikace by mohla být příčinou vyšší míry kooperativnosti a menšího sebeprosazování. Pesimističtější scénáře vidí totéž jako problém hledání své profesní role mezi lídrovstvím a týmovou prací. Optimisté vidí Generaci Z jako méně materialistickou, sociálně spravedlivější, vzdělanou, technologicky zdatnou a inovativní [8]. Přesto je zájem o studium přírodovědných a technických oborů nižší, zejména pokud se jedná o kvalitní uchazeče. Z tohoto důvodu je nutné Generaci Y (resp. Generaci Z) pro studium podporovaných oborů motivovat a využít k tomu takové prostředky (aktivity, informace, ), které tyto generace vnímají a respektují. 10

12 kapitola 2 Dvě ze tří analytických studií realizovaných v rámci projektu [1] a [3] potvrdily, že k nejvýraznějšímu rozhodování o oboru dalšího studia dochází ve věku mezi 13 a 17 lety, ale ze zkušeností víme, že zaujetí jednotlivými obory se profiluje i dříve (10 11 let). Možnost ovlivnit zájem o technické a přírodovědné obory tomuto rozhodování musí předcházet. Z diskuse se zahraničními pedagogy během konání EUSO 3 vyplynulo, že v některých zemích, např. v Rakousku, začínají ovlivňovat zájem dětí o technické a přírodovědné obory už v mateřských školách. Z těchto výsledků vyplývá, že je tedy nutné zájem o podporované obory vzbudit u dětí či žáků co nejdříve. Foto: Archiv PTPO MŠMT Pro účely lepšího zmapování a zaměření motivačních aktivit se jeví jako užitečné jejich rozdělení podle věku. Důvody pro toto dělení jsou dány jednak různou schopností vnímat a zvládat určité aktivity, jednak dobou, po kterou je možné mládež zaujmout, ale například i dostupností aktivit s ohledem na místo bydliště či školy. Toto dělení do značné míry souvisí i se vzdělávacím systémem v České republice. Jak již bylo uvedeno dříve, motivační aktivity by měly respektovat několik dalších aspektů členění hlavní cílové skupiny, kterými jsou kromě věku také pohlaví, talent a vlastní zájem o podporované TPO. 3 European Union Science Olympiad (Přírodovědná olympiáda zemí EU) 11

13 kapitola Podpora zájmu dívek a žen Pro rozdělení některých aktivit podle pohlaví hovoří to, že zejména technické obory jsou v naší společnosti stále ještě často vnímány jako obory mužské [3]. Podle průzkumů z USA [9] klesá procento žen studujících technické a přírodovědné obory s vyšší úrovní vzdělání. Zatímco na středních školách je zájem dívek i chlapců o TPO srovnatelný, na dalších stupních vzdělání se o TPO zajímá stále vyšší procento mužů než žen [10]. V USA je nejmenší podíl žen v oborech kosmický výzkum a strojírenství. Podíl absolventek je kolem 10%. Pokud jde o zaměstnání, pracuje v USA ve všech oborech STEM (Science, Technology and Mathematics) 27 % žen, nižší je pak podíl v obchodě a průmyslu 21 % žen. V ČR není takto podrobný průzkum k dispozici, ale v posledních letech je dle statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) mezi absolventy přírodovědných oborů vysokých škol 5 7 % žen a mezi absolventy technických oborů 9 12 % žen. Jak tuto situaci řešit? I tady se můžeme podívat na návrhy řešení do zahraničí. Většinou jsou uváděny následující způsoby [1]: změna způsobu výuky (ukazuje se, že vliv učitele učitelky je patrný zejména v začátcích výuky) změna zažitých modelů a rolí (mužská a ženská) zdůraznění oborů, ve kterých je zapojení žen jednodušší (ekologie, informatika, zdravotnictví, ) teamová práce na problematice během výuky na školách prezentace dobrých příkladů zapojení žen do TPO mentoring společnosti či sdružení žen pracujících v daném oboru srovnání platových rozdílů mezi muži a ženami ve stejném oboru usnadnit propojení pracovní a životní role žen, tj. slaďovat pracovní a soukromý, případně rodinný život Všechny tyto způsoby jsou aplikovatelné také v ČR. Další zajímavé odkazy zabývající se touto problematikou: České Projekt Gender Management je společnou iniciativou Nadace Open Society Fund Praha, Gender centra Fakulty sociálních studií MU v Brně a Genderového informačního centra Nora o. p. s. Národní kontaktní centrum ženy a věda (NKC-ŽV) Sociologického ústavu AV ČR 12

14 kapitola 2 Malá dívčí univerzita FIT Letní škola FIT pro dívky Dámský klub ČVUT https://sites.google.com/site/damskyklubcvut/zeny-cvut Portál ČVUT pro dívky Zahraniční Ženy ve fyzice Technical women s organization (USA) Příklad založení společnosti žen pracujících v technických profesích SEX AND SCIENCE: HOW PROFESSOR GENDER PERPETUATES THE GENDER GAP Scott E. Carrell, Marianne E. Page, James E. West Working Paper Možnosti, jak ovlivnit motivaci dívek a žen pro technické a přírodovědné obory: Předškolní věk (uvedená pravidla platí bez rozdílu pohlaví): prací technicky a přírodovědně zaměřených MŠ, kde jsou dětem představeny technické a přírodovědné obory bez ohledu na to, zda jde o hochy nebo dívky nabízet mateřským školám zážitková představení zaměřená na TPO a návštěvy technických muzeí, přírodovědných expozicí atd. volit vhodné typy hraček (zvláště různé stavebnice) a podporovat hry s technickou a přírodovědnou tématikou, zaměřit se i na volbu obsahu omalovánek a pohádek možnostmi zapojit se do společných her a manuální práce, nedělit činnosti a aktivity na mužské a ženské Základní školy: vliv učitelů a jejich přístupu (důraz na vzdělávání učitelů v badatelsky orientovaném způsobu výuky) ukázky ženských příkladů v TPO, podpora těch dívek, které mají zájem soutěže zaměřené na dívky kroužky TPO zaměřené na dívky spolupráce s médii, kde by byl prostor ukázat zajímavé ženské vzory 13

15 kapitola 2 Foto: Archiv PTPO MŠMT Střední školy: zdůraznit možnosti uplatnění dívek v těchto oborech mentoring ze strany studentek vysokých škol studujících TPO, umožňující zapojení mladších zájemkyň do vědecké práce (např. SOČ 42 ) podpora vlastních nápadů soutěže, diskusní kluby, důraz na témata v TPO, která zajímají ženy, případně na interdisciplinární témata (např. zdraví, ekologie, jídlo, kosmetika, grafická práce, design, programování, ) Vysoké školy: uplatnění žen ve vědě dobré příklady a publicita hledat zajímavá vědecká témata pro ženy podpora žen kluby, granty, stipendia, soutěže Absolventky, zaměstnankyně: podpora spojení práce s rodinou, tj. slaďovat pracovní a soukromý, případně rodinný život podpora žen ve vědě, zejména po návratu z rodičovské dovolené možnost startovacích grantů, které ulehčí návrat po rodičovské dovolené (má např. UP Olomouc) školky, dětské koutky, práce z domova 4 Středoškolská odborná činnost 14

16 kapitola Práce s talenty Při motivaci žáků a studentů pro technické a přírodovědné obory je potřeba mít na paměti také talentované děti. Ty často vyžadují odlišný přístup. Vůbec nejtěžší je talentované dítě objevit a pak jeho talent smysluplně rozvíjet. Dřívější jednodimenzionální pojetí nadání, kdy byly v centru pozornosti pouze rozumové schopnosti, je dnes vystřídáno pojetím multidimenzionálním, které uvažuje o širším rejstříku charakteristik. Výsledky testů inteligence již není možné považovat za jediné a hlavní kriterium nadaných. Skvělý model J. S. Renzulliho [11], který vymezuje nadání jako interakci třech skupin vlastností, je uveden v Příloze 1. Tento základní model je dalšími psychology rozpracován v souvislosti se vztahem k sociálnímu prostředí. Zatímco schopnosti jsou převážně stabilní, kreativita a zaangažovanost v úkolu se mohou rozvíjet prostřednictvím cílené stimulace a tréninkem (podrobněji viz Příloha 2). V zaangažovanosti potenciálních studentů technických a přírodovědných oborů hraje roli motivace. Primární motivace pramení z vlastního zájmu, ale vnější motivace vzniká pomocí vnějších pobídek k aktivitě. Realizací motivačních aktivit nabízených v tomto projektu se otevírá prostor k další identifikaci nadaných. Plošná identifikace nadání dětí se u nás institucionálně neprovádí. Pouze v pedagogicko-psychologických poradnách se diagnostikují děti na základě žádosti školy nebo rodičů. Talent může objevit a výrazně ovlivnit také učitel. Právě vzhledem k obtížnosti rané identifikace nadání vidíme jako smysluplné poskytnout možnosti i příležitosti, které obohacují a podporují rozvoj nadání, co největšímu okruhu potencionálních talentů. Tuto myšlenku dokumentuje psycholog Vladimír Smékal (viz Příloha 2) slovy: Talenty lze rozvíjet výchovou v daleko širším rozsahu, než se běžně soudí, významným faktorem jejich probouzení je vůle učit se a poznávací dychtivost. Řečeno lapidárně T. Edisonem: Talent je z deseti procent nadání a z devadesáti procent píle. Dodali bychom též příležitostí danou např. rodičem nebo prarodičem. Touto příležitostí mohou být bezpochyby také motivační aktivity. Literatury o talentu, schopnostech, testování apod. je nepřeberné množství. Na úvod nebo pro rychlou orientaci doporučujeme např. [12]. Odkazů na různé testy je velká řada. Lze najít testy na vlastní hodnocení, případně testy vyhodnocené ve spolupráci s učitelem. Bohužel převládají testy s odpovědí typu a, b, c, nikoliv problémově orientované. Příklady stránek, na nichž lze nalézt testy pro žáky: Talnet Talnet je projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky. Doporučený věk studentů je od 13 do 19, účast mladších dětí je možná po konzultaci. Proškoly Portál Proskoly.cz nabízí školám širokou paletu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze. Poznámka: dostupnost přes licenci zakoupenou školou 15

17 Aleph.cz Příprava na testy studijních předpokladů od Masarykovy univerzity Poznámka: ukázky testů a kurzů zdarma, jinak za poplatek Scio Je zde velká nabídka vědomostních testů, testů na obecné studijní předpoklady, matematiku, přírodní vědy. Mensa Obsahuje především testování, ale i řadu konkrétních úloh a přehled škol s Kluby nadaných dětí (KND). Na základě všech výše uvedených aspektů jsme mládež (uchazeče o studium) rozdělili do několika základních skupin a pro každou skupinu navrhli specifické motivační aktivity. 16

18 kapitola 3 3. Hlavní cílová skupina Foto: Archiv PTPO MŠMT 3.1. Předškolní věk a mladší školní věk (včetně 1. a 2. třídy ZŠ) Vzbudit zájem o technické a přírodovědné obory je možné už od raného dětství. Bylo již zmíněno, že na základě diskuse se zahraničními pedagogy účastníky soutěže EUSO víme, že v sousedním Rakousku začínají s motivací dětí již v mateřských školách. Jde o zasazení semínka, ze kterého může zájem později vyrůst. Větší ambice by byly nereálné, protože myšlení v předškolním věku je převážně názorné. Je to fáze fantazijního zpracování informací, intuitivního uvažování, které ještě není regulováno logikou, uvažování je egocentrické. Děti ještě nedovedou uvažovat komplexněji, vzít v úvahu víc než jeden aspekt věci. Vhodnou činností je hlavně hra, dají se využít i pohádky a kresba. V těchto činnostech půjde o aplikaci naučeného. V tomto věku je potřeba zaměřit se na vliv maminek, které jsou s dětmi většinu času, které se dětem věnují většinu času. 17

19 kapitola 3 Příklady aktivit: nabídky volných (levných) vstupů do muzeí, science parků atd. v dopoledních hodinách pro matky s dětmi environmentální výchova vztah dětí k přírodě (např. lesní školky ) technické koutky v nákupních centrech či jiných místech, kam maminky s dětmi chodí, např. v kavárnách, na akcích typu festivalů tvůrčí vybavení dětských hřišť zaměřené na rozvoj zájmu o TPO něco složit, postavit, smontovat leporela vysvětlující základní přírodovědné a technické jevy stránky s jednoduchými technickými principy pro rodiče (maminky), odpovědi na otázky jak to funguje a proč Další skupinou aktivit, které lze v tomto věku využít, jsou aktivity zaměřené na mateřské školy. Příklady aktivit: vhodně zvolené typy hraček, nabídka her s technickou a přírodovědnou tématikou nabídky návštěv aktivit na podporu zájmu o TPO (muzea, školy, ZOO, botanické zahrady atd.) v dopoledních hodinách přijet s vhodnými popularizačními aktivitami do MŠ soutěže pro děti kdo postaví vyšší věž, složí rychleji model, vzdělávání učitelek a vychovatelek MŠ Příklady ověřených a úspěšných aktivit: Název aktivity: Den vědy v ZOO Dvůr Králové nad Labem Realizátor: VUT v Brně Stručný popis realizace aktivity Na realizaci aktivity se podílela Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. Akce zahrnovala celodenní program pro veřejnost, především pro děti a rodiče. Cílem bylo představit návštěvníkům ZOO vědu jako zábavnou, hravou a zajímavou. Pro rodiče s dětmi byla připravena biologicko-zeměpisná soutěž (zeměpisný kvíz), která byla navázána na flóru a faunu ZOO. Vyplněné odpovědní formuláře byly slosovatelné. Proč ji zařazujeme, co na ní bylo zajímavé, proč je mezi vybranými, čím je výjimečná Aktivita probíhala v interiérech i exteriérech zoologické zahrady formou přednášek, soutěží apod. Znalost prostředí a časté návštěvy rodin s dětmi dělá ze zoologické zahrady ideální místo pro posílení zájmu o technické a přírodovědné obory. Název aktivity: Dětský den s přírodovědci Realizátor: nebyla realizována v rámci projektu Stručný popis realizace aktivity V rámci dětského dne pozvala PřF UK děti z mateřských a základních škol do své botanické zahrady. Organizátoři připravili sedm stanovišť, kde se děti dozvěděly něco o chemii, pod mikroskopem si prohlédly sršně, klíště před nasátím a po něm, či se blíže seznámily s chameleonem a potemníky. Odborný výklad musel být u dětí z MŠ opravdu hodně zjednodušen, u starších už bylo možné navazovat na jejich školní znalosti. iforum.cuni.cz/iforum html Proč ji zařazujeme, co na ní bylo zajímavé, proč je mezi vybranými, čím je výjimečná Aktivita nebyla realizována v rámci projektu PTPO. Je ojedinělá tím, že nabízí přírodovědný program pro nejmladší děti, a to i v době, kdy jsou přímo v mateřské škole a mohou přijít v doprovodu učitelek. 18

20 kapitola Mladší školní věk 8 11 let Je zřejmé, že se jedná o děti, které ještě potřebují doprovod, radu a vysvětlení rodičů nebo jiných dospělých osob, případně odpovědný přístup učitele. Nejsou většinou schopny samostatně systematicky experimentovat, ale výrazně na ně působí okolní prostředí. Vnímají velmi dobře vnější impulsy. Výraznou roli u nich hraje hravost, zvídavost, snaha objevovat a zkoušet nové věci. Začíná se mírně odlišovat jejich genderové vnímání (mužské a ženské obory), proto je již v tomto věku nutné ukázat také možnosti zapojení žen v technických a přírodovědných oborech. Pro tuto věkovou kategorii je ideální, pokud většina motivačních aktivit probíhá přímo ve škole, např. formou volnočasových aktivit, kroužků či aplikací do výuky. Děti mohou být vedeny učiteli (stávajícími i budoucími), ale i studenty vysokých škol, pracovníky DDM atd. V tomto věku se nabízí možnost prožití prvních objevů v prvouce a v přírodovědě. Důležité je, aby to byly činnostní, prožitkové hodiny a aby byly propojené se životem, což v tomto období není tak těžké. Děti daného věku rády dělají něco důležitého, líbí se jim vzniklé zvukové, barevné a jiné efekty, zkrátka když to něco dělá a ještě úplně nepátrají po hlubším vysvětlení. Charakteristika aktivit: dostupné co do vzdálenosti (aktivity musí přijít za dětmi) umožňující zapojení celé rodiny (dětí i jejich rodičů) rozvíjející zvídavost, pozorovací talent, možnosti zkusit si vlastní nápad pod kontrolou dospělých show s efektními pokusy a srozumitelným vysvětlením, související s praktickým životem dětské tábory cíleně organizované pro mladší děti a zaměřené na přírodní vědy kroužky zaměřené na rozšíření znalostí a dovedností v přírodních vědách nad rámec výuky popularizační akce na půdě univerzit, v technických muzeích, science centrech akce přímo zaměřené na dívky, které ukazují, že i ženy mají ve vědě a technice své místo Příklady ověřených a úspěšných aktivit: Název aktivity: Seznámení žáků ZŠ s problematikou životního prostředí Realizátor: VUT v Brně Stručný popis realizace aktivity Aktivitu realizovala Masarykova univerzita (MU) jako subdodavatel VUT v Brně. Žáci základních škol navštívili Centrum pro toxické látky v prostředí na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kde pro ně byla nachystána krátká přednáška o tom, co je to vysoká škola, kdo ji může jít studovat, a zejména o tom, co je to životní prostředí (ŽP), jaké má problémy a proč je chránit. Důraz byl kladen na to, jak každý z nás může ŽP aktivně pomáhat. Během výkladu byly kladeny četné dotazy, šlo spíše o dialog s žáky, šlo tedy spíše o dialog s žáky než o přednášku. Následně byli žáci rozděleni na deset skupinek a bylo pro ně nachystáno deset stolů se samostatnými úkoly, u kterých pracovali pod vedením doktorandů z Centra. Úlohy u stolů byly zaměřeny na biologické i chemické metody výzkumu ŽP (ph, mikroskopie, stanovení stříbra, modelové organismy ekotoxikologických testů) a některé problémy ŽP (sinice, třídění odpadu). Žáci během práce vyplňovali pracovní list. Proč ji zařazujeme, co na ní bylo zajímavé, proč je mezi vybranými, čím je výjimečná Aktivita potvrzuje myšlenku, že s motivací je vhodné začínat už u malých dětí na ZŠ a že cílovou skupinou vysokých škol by měly být nejen střední školy, ale i školy základní. 19

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

CZ.1.07/2.3.00/ Prezentace projektu MŠMT Ing. J. Svatošová manažerka projektu

CZ.1.07/2.3.00/ Prezentace projektu MŠMT Ing. J. Svatošová manažerka projektu http://step.vscht.cz/ CZ.1.07/2.3.00/35.0019 Prezentace projektu MŠMT 13.3.2014 Ing. J. Svatošová manažerka projektu O PROJEKTU Projekt je realizován VŠCHT Praha bez partnera v rámci OP VK prioritní osy

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum Lenka Mynářová koordinátor projektu Projekt realizují: Partneři: Obsah 1. Proč tento projekt? 1.1. Momenty pravdy při získávání talentu pro vědu a výzkum

Více

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně Autodesk Academia Fórum 2013 Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně http://www.vutbr.cz Agenda Univerzity/Vysoké školy - partneři pro VVI/VOŠ/SŠ/ZŠ/MŠ

Více

Cizí jazyky pro život

Cizí jazyky pro život CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol

Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol Nabídka přednášek, seminářů, témat projektů na: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/fs Fakultní školy Aktuality Nabídka přednášek, seminářů, témat pro

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA Projekt Badatelé.cz Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Sdružení TEREZA www.terezanet.cz Ing. Dana Votápková Proč projekt vznikl? návaznost na projekt 3V vědě

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROČ A JAK HODLÁ UP OLOMOUC PODPOROVAT VÝUKU CAD NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH? doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ Vypracovala: Technologická agentura České republiky Sekce I oddělení strategií a analýz V Praze dne: 25. 9. 2016 1 Stručný souhrn...

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání v HK

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání v HK Centrum přírodovědného a technického vzdělávání v HK 13. června 2017 Workshop pro výchovné a kariérní poradce ZŠ Kam po základní škole? Aneb profesní volba deváťáků. Centrum přírodovědného a technického

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více