Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu."

Transkript

1 Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne , podle 17 odst. 2 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis (dále jen "zákon o odpadech") a dále 10 písm. a), 84 odst. 2 písm. i) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení) ve, vydává tuto obecn závaznou vyhlášku. 1/2007: l. I. Psobnost a závaznost vyhlášky. (1) Vyhláška stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu (dále jen systém ), vznikajícího na území Obce Šemnice (dále jen Obec ) a povinnosti fyzických osob a pvodc odpad pi nakládání s komunálním odpadem. (2) Tato vyhláška je závazná: a) pro všechny fyzické osoby na území Obce, pi jejichž innosti vznikají odpady1)a na které se nevztahují povinnosti pvodce odpad2), b) pro právnické osoby a fyzické osoby oprávnné k podnikání, které produkují odpad zaazený podle Katalogu odpad3) jako odpad komunální nebo odpad komunálnímu podobný, a které na základ písemné dohody s obcí využívají systém pro nakládání s komunálními odpady, stanovený touto vyhláškou, c) pro další osoby, které mají ve vlastnictví stavbu urenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území Obce, i osoby, které vlastní, spravují jiné nemovitosti, ke kterým vykonávají právo hospodaení, nebo ke kterým mají jiné majetkové oprávnní4) a dále pro oprávnné osoby nakládající s komunálním odpadem na území obce. 1) 3 odst. 1 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 2) 4 písm. p) zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 3) Vyhláška Ministerstva životního prostedí. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu, a tranzitu odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad) 4) 123 zákona.40/1964 Sb., obanský zákoník ve l. II. Obecné povinnosti.5) (1) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost pedcházet vzniku odpad, omezovat jejich množství a nebezpené vlastnosti. (2) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost v mezích daných zákonem o odpadech zajistit pednostn využití odpad ped jejich odstranním. Materiálové využití odpad má pednost ped jiným využitím odpad. (3) Pi posuzování vhodnosti zpsobu odstranní odpad má vždy pednost zpsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnjší k životnímu prostedí. Uložením na skládku mohou být odstraovány pouze ty odpady, u nichž jiný zpsob odstranní není dostupný nebo by pinášel vyšší riziko pro životní prostedí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho provádcím pedpism. (4) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními pedpisy vydanými na ochranu životního prostedí. Nakládání s nebezpenými odpady se ídí též zvláštními právními pedpisy platnými pro výrobky, látky a pípravky se stejnými nebezpenými vlastnostmi, pokud není v zákonu o odpadech nebo provádcích právních pedpisech k nmu stanoveno jinak.

2 (5) K pevzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávnna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, která je provozovatelem zaízení6) podle zvláštního pedpisu za podmínek stanovených tímto pedpisem též Obec. 5) 10, 11, 12 ) zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 6) 14, 17 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve. l. III. Základní pojmy pro úely této vyhlášky. (1) Odpad je každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a písluší do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k zákonu o odpadech. (2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba pedá movitou vc, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu o odpadech, k využití nebo odstranní ve smyslu tohoto zákona nebo pedá-li ji osob oprávnné ke sbru nebo výkupu odpad podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný pevod. (3) Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou vc píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k zákonu o odpadech osoba sama. Osoba má povinnost zbavit se movité vci, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k pvodnímu úelu a vc ohrožuje životní prostedí nebo byla vyazena na základ zvláštního pedpisu7) (4) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území Obce pi innosti fyzických osob, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání8). Jedná se zejména o následující odpady: a) vytídné využitelné složky komunálního odpadu (nap. papír a lepenka, sklo, plasty, pop. další), b) nebezpené složky vytídné z komunálního odpadu (nap. barvy, lepidla, pryskyice, rozpouštdla, kyseliny, hydroxidy, odmašovací pípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, záivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, ledniky, mrazniky, zaízení s obsahem chlorfluoruhlovodík a obaly od nich atd.), c) smsný komunální odpad - složka komunálního odpadu, která zstává po vytídní využitelných složek komunálního odpadu (papír a lepenka, sklo, plasty pop. další), objemného, nebezpeného odpadu a pípadn dalších. Smsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových koš rozmístných Obcí na veejných prostranstvích, d) objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou pro její rozmry i hmotnost nelze odkládat do bžných sbrných nádob na smsný komunální odpad a která neobsahuje nebezpené složky komunálního odpadu. Objemným odpadem jsou nap. zbytky devných obal, praky, sporáky, spotební elektronika, koberce, starý nábytek, aj., e) odpady z údržby zahrad a park f) jiné komunální odpady 7) Nap. zákon. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, zákon. 635/1992 Sb., o ochran spotebitele, ve znní pozdjších pedpis 8) 4 písm. b) zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve (5) Nebezpený odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpených odpad podle provádcího právního pedpisu3) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze. 2 k zákonu o odpadech. (6) Stavební a demoliní odpad je odpad vznikající pi stavební innosti oban pi jednotlivých stavebních úpravách provádných v bytech. Jedná se o všechny druhy odpad vznikající pi stavební innosti, které jsou dle Katalogu odpad takto oznaeny (nap. beton,

3 cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, devo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy vetn slitin, vytžená zemina, izolaní materiály a jiné stavební a demoliní odpady). (7) Nakládání s odpady je jejich shromažování, sousteování, sbr, výkup, tídní, peprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraování9). (8) Oprávnná osoba je každá osoba, která je oprávnná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních pedpis10). (9) Povinná osoba je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, která vyrábí nebo dováží vybrané výrobky a má zákonnou povinnost zptného odbru tchto výrobk po jejich použití11). (10) Svozová spolenost je oprávnná osoba, která na základ platné smlouvy s obcí zajišuje nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území Obce. (11) Sbrné nádoby na komunální odpad jsou nádoby nebo kontejnery, urené ke shromažování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (kovové, plastové, tzv. popelnice nebo kontejnery), které splují technické parametry podle zvláštních pedpis výrobce s vnitním objemem od 80 do 1100 litr. Sbrnými nádobami jsou rovnž velkoobjemové kontejnery pro shromažování objemného a stavebního odpadu. Jsou to i barevn odlišené nádoby urené pro shromažování využitelných složek komunálního odpadu. Dále jsou to také odpadkové koše rozmístnné Obcí na veejných prostranstvích. (12) Stanovišt sbrných nádob na komunální odpad je místo, kde jsou sbrné nádoby trvale nebo pechodn umístny za úelem shromažování komunálního odpadu. Stanovišt sbrných nádob, ze kterého je provádn svoz komunálního odpadu, uruje vlastník i správce nemovitosti po dohod se svozovou spoleností tak, aby nedocházelo k porušování této vyhlášky a dalších pedpis. Pokud dohody nelze dosáhnout, urí další postup Obec. 9) 4 písm. d) zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 10) 4 písm. r) zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 11) 38 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis (13) Separovaný sbr je samostatný sbr vybraných komodit komunálního odpadu (papír, lepenka, plasty - zejména PET obaly, sklo pop. dalších) do speciálních sbrných nádob nebo plastových pytl. (14) Dostatený objem sbrné nádoby na smsný komunální odpad je takový vnitní objem sbrné nádoby nebo souet vnitních objem sbrných nádob, který pi dané frekvenci svozu odpadu (bžn 1x nebo 2x týdn) a pi daném potu osob užívající nemovitost, umožuje uložit veškerý smsný komunální odpad, vznikající pi provozu domácností i ve stavb urené k individuální rekreaci, do sbrné nádoby nebo nádob. Doporuený dostatený objem je stanoven na 28 litr na osobu a týden. (15) Správce nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba, která na základ smluvního vztahu s vlastníkem nemovitosti vykonává povinnosti spojené se správou nemovitosti. (16) Okolí sbrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2m ( všechny smry) od sbrných nádob. l. IV. Tídní komunálního odpadu. Komunální odpad se tídí na následující složky: a) smsný odpad b) objemný odpad c) nebezpený odpad d) odpad vytídný na papír, sklo a plasty e) odpad z údržby zelen

4 l. V. Místa urená pro odkládání odpadu. (1) Pro shromažování, tídní a sbr komunálního odpadu jsou osobám na území Obce, ureny tato místa a sbrné nádoby: a) barevné sbrné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu (separovaný sbr), umístné obcí trvale na parkovišti ped obchodem v ásti obce Sedleko a Dubina, b) sbrné nádoby maloobjemové ( popelnice) na smsný komunální odpad, ve vlastnictví majitel nemovitostí, umístných na stanovištích pro jednotlivé objekty, c) velkoobjemový kontejner na objemný odpad, který se cyklicky pistavuje na urená stanovišt v Sedleku, Šemnici, Dubin, U Mostu, Beraním Dvoe a je ve vlastnictví Obce. Termín pistavení je 7 dní pedem vyvšen na úední vývsce. d) maloobjemové kontejnery ve vlastnictví obce na smsný odpad v rekreaní chataské oblasti Pulovice a Dubina umístných na vyhrazených stanovištích. V zimním období jsou kontejnery umístny jen na stanovišti U Mostu. e) odpadkové koše na veejném prostranství v Sedleku a Dubin. (2) Sbrné nádoby smjí využívat pro odkládání jimi produkovaného odpadu pouze pvodci odpad, kteí uzaveli písemnou dohodu s Obcí a tuto dohodu plní. l. VI. Povinnosti fyzických osob. (1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne úinnosti této vyhlášky komunální odpad oddlen shromažovat, tídit, a pedávat k využití a odstranní dle výše uvedeného systému. Zejména pak jsou povinny: a) vytídný papír, sklo a plasty odkládat pouze do píslušných, barevn oznaených sbrných nádob, b) oddlen shromažovat, tídit nebezpené složky komunálního odpadu a pedávat je v urenou dobu do sbrných míst a na Obcí urená místa pi jejich mobilním sbru. Pitom jsou povinny poínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvíat i rostlin nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostedí, c) objemný odpad odkládat do velkoobjemových kontejner, d) smsný komunální odpad odkládat pouze do sbrných nádob k tomuto úelu urených a ádn oznaených samolepkou pro konkrétní nemovitost. Samolepku obdrží každý pvodce odpad,který uzave písemnou dohodu s Obcí a tuto dohodu plní, e) pokud neexistuje stálé nebo pechodné stanovišt pro sbrné nádoby (popelnice, kontejnery) toto stanovišt zídit, f) plnit sbrné nádoby (popelnice, kontejnery) pouze tak, aby je bylo možno ádn uzavít a pi manipulaci s nimi nedocházelo k vypadávání komunálního odpadu, g) udržovat stálou istotu v okolí sbrných nádob, h) odpad ze zelen (zahrady, pedzahrádky) odkládat pouze na vlastním pozemku mimo veejná prostranství a místa veejn pístupná, i) sbrné nádoby (popelnice, kontejnery) umisovat na pechodném stanovišti jen v den svozu odpad a to tak, aby k nim pracovníci svozové spolenosti mli pístup. Umístním sbrných nádob nesmí být zpsobena dopravní pekážka. (2) Je zakázáno: a) odkládat odpady mimo místa urená pro odkládání odpad, a tak vytváet nebo rozšiovat nepovolené skládky odpad na území Obce, b) odkládat smsný komunální odpad do jiných sbrných nádob než tch, které jsou ureny oznaením pro danou nemovitost, c) ukládat do sbrných nádob na smsný komunální odpad tekuté látky bez vlastního obalu, stavební odpad, zeminu, odpad ze zelen, nebezpené složky komunálního opadu, d) využívat sbrných nádob k jiným úelm nebo pro ukládání jiných odpad, než pro které jsou ureny, e) ukládat do velkoobjemových kontejner smsný komunální odpad vetn popela a odpady z podnikatelské innosti,

5 f) zapalovat odpad ve sbrných nádobách, kreslit na sbrné nádoby i na n vylepovat plakáty a propaganí materiály, sbrné nádoby niit, poškozovat nebo pemisovat ze stanovišt sbrných nádob, g) stlaovat odpad ve sbrných nádobách, h) pálit odpady na oteveném ohni a v topeništích, která nejsou pímo urena ke spalování odpad (ureno výrobcem), i) zcizovat odpad ze sbrných nádob i míst urených k jeho odkládání, j) odkládat smsný komunální odpad z domácností do veejných odpadkových koš, k) bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpad, vjezdu sbrných vozidel a tak narušovat chod daného systému. l. VII. Povinnosti vlastník a správc objektu. Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo hospodaení i právo užívání: a) zajistí zízení zpevnného stálého, nebo pechodného stanovišt pro sbrné nádoby, b) dohodne prostednictvím Obce, nebo svozové spolenosti pistavení dostateného doporueného objemu funkních sbrných nádob a potebnou etnost jejich vývozu, c) zajistí fyzickým osobám užívajícím nemovitost nepetržitý pístup ke sbrným nádobám. V pípad znemožnní svozu odpadu svozovou spoleností (v dsledku stavebních prací, havárií, uzávrky komunikace atp.), pistaví po dobu nezbytn nutnou sbrné nádoby na náhradní stanovišt po dohod se svozovou spoleností, d) udržuje istotu a poádek na stálém stanovišti sbrných nádob a jeho okolí (do 2 m). Je povinna uinit veškerá opatení k ochran své nemovitosti, která lze na ní vyžadovat, aby zabránila odkládání odpadu na stanovišt mimo sbrné nádoby. Neuiní-li tak, pechází na ní povinnost zajistit odstranní takto odloženého odpadu na své náklady, e) sbrné nádoby umístí (stálá stanovišt) nebo piblíží (pechodná stanovišt) podle místních podmínek v dostupné vzdálenosti od možného místa dojezdu svozového vozidla, f) zajistí trvalé oznaení každé ze sbrných nádob samolepkou od Obce, g) zajistí bezpený pístup a schdnost pístupových cest ke stanovišti sbrných nádob po celý rok vetn úklidu snhu na pístupových cestách, l. VIII. Povinnosti svozové spolenosti. (1) Svozová spolenost je povinna zajistit: a) pravidelný svoz smsného komunálního odpadu ve všech ástech Obce, b) pistavení dostateného doporueného objemu sbrných nádob, c) svoz a odstranní odpad v souladu se smlouvou uzavenou s Obcí, d) vyprazdování sbrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku a úrazm, e) po vyprázdnní sbrných nádob jejich neprodlené vrácení na stálé nebo pechodné stanovišt, f) náhradní odvoz v pípad poruchy nebo jiné skutenosti, která zpsobila nesplnní smluvn dohodnuté innosti, a to nejpozdji do 24 hodin, g) vyprazdování nádob na separovaný sbr a velkoobjemových kontejner v souladu se smlouvou uzavenou s obcí a písemn dohodnutými termíny tak, aby nedocházelo k hygienickým a estetickým závadám a ke zneišování okolí stanoviš tchto nádob, (2) Je-li v den svozu okolí stanovišt sbrných nádob zneištné (do vzdálenosti 2m), je svozová spolenost povinna zajistit neprodlen jeho úklid. (3) Svozová spolenost je povinna pistavit a provést svoz velkoobjemových kontejner, které byly písemn objednány, a to za úplatu, pokud jejich obsah neodporuje ustanovením této vyhlášky.

6 l. IX. Povinnosti poadatel kulturních, obchodních, sportovních, spoleenských a jiných obdobných akcí. Poadatelé kulturních, obchodních, sportovních, spoleenských a jiných obdobných akcí pi nichž vznikají odpady svým složením podobné komunálnímu odpadu, jsou povinni v místech jejich konání umístit dostatený poet sbrných nádob vhodného objemu na takto vzniklý odpad. Jsou dále povinni zabezpeit odvoz a odstranní v nich shromáždného odpadu, vetn úklidu okolí stanoviš sbrných nádob. l.x. Nebezpený odpad. (1) Sbr nebezpeného odpadu probíhá svozovou spoleností 2x ron vždy v beznu a záí a pesný termín bude oznámen 14 dní pedem na úedních vývskách. (2) Nebezpený odpad bude pebírán na oploceném stanovišti v Sedleku a v Dubin v den svozu. l. XI. Finanní ustanovení Provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálního odpadu je zpoplatnn12). l. XII. Kontrola a sankce (1) Dodržování této vyhlášky jsou oprávnni kontrolovat starosta a místostarosta Obce. (2) Porušování této vyhlášky bude postihováno podle obecn závazných pedpis 13) 12) Obecn závazná vyhláška.2/2007 obce Šemnice. 13) Zákon. 128/2000 Sb., o obcích, ve ; zákon NR. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve l. XIII. Zrušovací ustanovení. Zrušuje se: (1) Obecn závazná vyhláška Obce Šemnice.7/2005. l. XIV. Úinnost. Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti dne místostarosta obce Ing. Vladimír Matj starosta obce Vladislav Tma Vyvšeno na úední desce dne Sundáno:

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Zastupitelstvo města Šenova vydalo dne 29.11.2001 souladu s ustanovením 10a), 84odst.2 písm.i) zák.č.128/2000sb.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více