Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)"

Transkript

1 Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje)

2 Karmelitská 7, Praha 1 tel

3 Problematikou práce s dětmi a mláde deží v jejich volném čase a činností školských zařízen zení pro zájmovz jmové vzdělávání se zabývá odbor pro mláde dež ředitelka odboru: ing. Eva Bartoňov ová tel eva.bartonova

4 Podpora činnosti nestátn tních neziskových organizací ze státn tního rozpočtu v rámci Programu státn tní podpory práce s dětmi d a mláde deží pro nestátn tní neziskové organizace pro roky 2004 aža 2006 na MŠMT M MT realizuje odbor pro mláde dež zodpovědný dný pracovník: Eva Hampejsová tel eva.hampejsova

5 Programy státn tní podpory práce s dětmi a mláde deží pro nestátn tní neziskové organizace pro roky 2004 aža 2006 Jsou určeny pro nestátn tní neziskové organizace dětíd a mláde deže e (t.j. občansk anská sdružen ení,, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízen zení církví) Jsou zaměř ěřeny do oblasti, které vyplývají z Koncepce státn tní politiky pro oblast dětíd a mláde deže do roku 2007 : podpora kmenových činností rozvoj vybraných oblasti práce s dětmi a mláde deží podpora rozvoje materiáln lně technické základny

6 Programy zahrnují hlavní témata: Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Podpora místnm stním m iniciativám Podpora práce s neorganizovanými dětmi a mláde deží

7 V rámci Programů státn tní podpory práce s dětmi d a mláde deží pro nestátn tní neziskové organizace pro roky 2004 aža 2006 bylo rozděleno: Neinvestice 500,00 450,00 Počet podaných projektů Počet podpořených projektů Celkem rozděleno v mil. Kč Celkem rozděleno v mil. Kč - podíl inflace 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 v roce 2003 v roce 2004 v roce 2005

8 V rámci Programů státn tní podpory práce s dětmi d a mláde deží pro nestátn tní neziskové organizace pro roky 2004 aža 2006 bylo rozděleno: Investice 80,00 70,00 60,00 Počet podaných projektů Počet podpořených projektů Celkem rozděleno v mil. Kč Celkem rozděleno v mil. Kč - podíl inflace 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 rok 2003 rok 2004 rok 2005

9 Podrobnosti, metodika a formuláře e o Programech státn tní podpory práce s dětmi a mláde deží pro nestátn tní neziskové organizace pro roky 2004 aža 2006 jsou umíst stěny na webové stránce MŠMTM MT msmt.cz v oddíle mláde dež/dotační programy

10 Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociáln lně patologických jevů u dětí a mláde deže e na rok 2006 Jsou určeny školám m a školským zařízen zením Na a MŠMT M MT realizuje: odbor speciáln lního vzdělávání a institucionáln lní výchovy ředitel odboru: PaedDr. Jiří Pilař tel jiri.pilar zodpovědný dný pracovník: PaedDr. Miloš Kusý tel

11 Programy pro oblast primárn rní prevence sociáln lně patologických jevů umožň žňují čerpat finanční prostředky Program I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízen zeními a nestátn tními neziskovými organizacemi (projekty místnm stního a regionáln lního charakteru) Cílem Programu I je podpora škol a školských zařízen zení,, které jsou samy realizátory preventivních programů. Program II - Prevence sociáln lně patologických jevů u dětíd a mláde deže e v působnosti resortu MŠMT M MT (projekty nadregionáln lního a celorepublikového charakteru) Cíle, obsah a forma projektu musí být v souladu s cíli dokumentu Strategie prevence sociáln lně patologických jevů u dětíd a mláde deže e v resortu školství, mláde deže e a tělovýchovy t na období

12 Program MŠMT M MT na podporu integrace romské komunity v roce 2006 Je určen: právnickým osobám m (včetn etně základních škol; s výjimkou nadací a nadačních fondů), které prokazatelně vykonávaj vají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity. na MŠMT M MT realizuje: odbor analyticko koncepční ředitel odboru: PhDr. Martin Profant tel zodpovědný dný pracovník: Mgr. Iveta NěmeN mečková tel iveta.nemeckova

13 Finanční prostředky z programů Evropské unie na MŠMT M MT realizuje: odbor pro zález ležitosti EU ředitel odboru: Mgr. Ivo Jupa tel Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatřen ení 3.1; Finanční mechanismy EHP/Norsko-Fond spolupráce škol - zajišťuje NA Socrates, Komunitárn rní programy a podprogramy jako Socrates, Arion, Lingua apod. Podrobné podmínky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci na webu MŠMTM MT

14 Možnosti financování z fondů programu EU Mláde dež Česká národní agentura Mláde dež Na Poříčí Praha 1 Tel/Fax: youth.cz youth.cz

15 Česká národní agentura MLÁDE DEŽ je grantovou agenturou zajišťuj ující v České republice program EU pro podporu mezinárodn rodních volnočasových aktivit mladých lidí ve věku v let. Poskytuje finanční prostředky na: Mezinárodn rodní výměny mláde deže Evropskou dobrovolnou službu Iniciativy mláde deže Podpůrn rná opatřen ení

16 Hlavní priority programu Mláde dež integrace mladých lidí s omezenými přílep ležitostmi do společnosti eliminace rasismu a xenofobie výchova k demokratickému mu evropskému občanstv anství implementace obecných cílůc vyplývajících ch z priorit Bílé knihy EU o mláde deži podpora a zkvalitnění neformáln lních vzdělávac vacích ch aktivit mláde dež podpora prvožadatel adatelů,, malých místnm stních nebo regionáln lních organizací a neformáln lních skupin