Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně. Olgy Sehnalové v roce 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně. Olgy Sehnalové v roce 2014"

Transkript

1 Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2014 Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce P ehled se soust edí na akce p esahující rámec každodenních povinností v evropských institucích, zastupitelstvu města Kromě íže či aktivit p ímo vyplývajících z těchto funkcí, jako jsou nap. zasedání výborů a pléna Evropského parlamentu, jednání frakcí či pracovních skupin. Zahrnout nelze ani úplný výčet domácích aktivit. Nejaktuálnější informace o působení Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu i v České republice se vždy dozvíte na jejím facebookovém a twitterovém účtu, stejně jako na jejích internetových stránkách. Leden 2014 O ochraně spot ebitelů diskutovali účastníci seminá e v Senátu PČR Rok 2014 zahájila Olga Sehnalová zorganizováním seminá e Ochrana spot ebitelů v rámci jednotného vnit ního trhu v prostorách Senátu PČR. Seminá byl zamě en na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spot ebitele v EU, mezi pozvanými ečníky byli mimo jiné zástupci ministerstev, Evropské komise či spot ebitelských organizací. Akce se setkala s velkým ohlasem odborné i laické ve ejnosti, její průběh mimo jiné pokrývala i ČT24. Na téma potravinových podvodů se Olga Sehnalová vyjad ovala i pro ČT a ČRo Plus. Již tradičně byla také na začátku roku pod její záštitou spuštěna studentská soutěž Spot eba pro život. Parlamentní aktivity Olgy Sehnalové spočívaly p evážně v p ípravných pracích na schválení dohody s litevským p edsednictvím ke zprávám balíčku o technické způsobilosti vozidel, kde byla jednou z hlavních parlamentních zpravodajek. Dohoda byla úspěšně odhlasována na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) na konci ledna. Ve výboru proběhla také debata s eckým p edsednictvím o politických prioritách v průběhu p íštích šesti měsíců. Mezi ně pat il i systém tísňového volání ecall, kde je Olga Sehnalová hlavní zpravodajkou. Na prvním plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v roce 2014 vystoupila europoslankyně ke t em bodům. Vzhledem ke schválení důležité zprávy o inteligentních tachografech, která spadala do agendy výboru pro dopravu, poskytla i několik Seminá e Ochrana spot ebitelů v rámci jednotného vnit ního trhu" se zúčastnil i vedoucí právního oddělení dtestu Lukáš Zelený Debata v Evropském parlamentu o systému ecall

2 rozhovorů pro česká média. Po návratu do Česka se v prostorách Senátu zúčastnila pravidelného setkání europoslanců se členy Výborů pro evropské záležitosti Parlamentu ČR. Únor 2014 Olga Sehnalová dvojkou na kandidátce ČSSD do eurovoleb Se začátkem února již byly zahájeny p ípravy na květnové volby do Evropského parlamentu. Úst ední výkonný výbor ČSSD zvolil na svém zasedání jako svého volebního lídra profesora Jana Kellera, europoslankyně Olga Sehnalová obsadila druhé místo kandidátky. Úspěchem práce Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu bylo schválení pozice Parlamentu k návrhu na ízení o zavedení ve ejného systému tísňového volání ecall v zemích Evropské unie. Její kolegové ve Výboru pro vnit ní trh a ochranu spot ebitelů odhlasovali tuto pozici velkou většinou. Systém ecall v p ípadě dopravní nehody kdekoli v Evropě p ivolá lidem pomoc prost ednictvím linky 112 a záchraná ům pošle pozici havarovaného automobilu p es navigační systémy. Pozici Evropského parlamentu následně schválili i europoslanci na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Podporu pléna získala i zpráva k hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách, kde Olga Sehnalová jako stínová zpravodajka prosadila adu Jan Keller vedl kandidátku ČSSD do eurovoleb, dvojkou byla Olga Sehnalová Tým europoslankyně Sehnalové mí í na setkání s českými pozměňovacích návrhů, nap. k potírání klamavé noviná i reklamy a agresivních praktik či roli účinnějšího vymáhání pravidel. Stínovou zpravodajkou byla Olga Sehnalová i u zprávy o integrovaném trhu doručování zásilek pro růst elektronického obchodu v EU. Prosadila návrh koncepce tzv. evropské značky důvěry elektronického obchodu, snadnější dohledávání zásilek p i nákupu v zahraniční či zlepšení doručování do odlehlých oblastí. I tato zpráva získala většinovou podporu Parlamentu. Aktivitám souvisejícím s prací v p íslušných parlamentních výborech se Olga Sehnalová věnovala i v České republice. Jako členka výboru TRAN uspo ádala v Praze v prostorách Generálního editelství Českých Zpravodaj EP ke 4. železničnímu balíčku Said El Khadraoui drah setkání hlavního zpravodaje Evropského parlamentu k politické části aktuálně projednávaného 4. železničního balíčku s p edními zástupci železničního sektoru v České republice. Tato jednání byla uspo ádána p ed hlasováním na plénu Evropského parlamentu, kde měli europoslanci p ijmout změny k návrhu Evropské komise. Otázky související s ochranou spot ebitele a dvojí kvalitou potravin probírala europoslankyně nejen v po adu Pro a proti na Českém rozhlase Plus, ale i na regionálním diskusním fóru ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati. Jeho tématem byla ochrana spot ebitele, p edevším to, jaká opat ení Evropský parlament p ijal nebo se chystá p ijmout v oblasti označování potravin, internetového nakupování a p edváděcích akcí, tzv. šmejdů. Odpoledne se uskutečnil i kulatý stůl za účasti odborníků na spot ebitelskou politiku. Ve Štrasburku Olga Sehnalová také p ivítala návštěvnickou skupinu složenou ze členů ČSSD z Olomouckého kraje a Mladých sociálních demokratů ze Do Štrasburku za Olgou Sehnalovou p ijela návštěvnická skupina Zlínského kraje. Návštěvníci absolvovali p ednášku o z Olomouckého a Zlínského kraje Evropském parlamentu, seznámili se s aktivitami

3 europoslankyně a nechyběla ani prohlídka města a okolí. B ezen 2014 Odhlasování balíčku směrnic o technické způsobilosti vozidel a ecké dny V Evropském parlamentu vyvrcholila práce europoslankyně jako zpravodajky návrhu k balíčku směrnic o technické způsobilosti vozidel schválením jeho konečné podoby. Hlasování uzav elo půlroční kolo rozhovorů mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou. Hlavním cílem balíčku je nastavit minimální úroveň technických kontrol tak, aby osobní a užitková vozidla byla dlouhodobě udržována v dobrém technickém stavu, což povede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Sladění pravidel navíc pomůže zajistit nediskriminační podmínky pro p epravce ve všech členských státech. Poslanci také odhlasovali požadavek výboru IMCO na zavedení jednotné evropské nabíječky, která usnadní život miliónům spot ebitelů. Kulturu, tradice, gastronomii, historii i současnost ecka, které na ja e 2014 p edsedalo Radě EU, v Kromě íži p edstavily již tradiční Evropské dny po ádané Olgou Sehnalovou. Účastníci se mohli s eckem seznámit všemi smysly nechyběla ochutnávka toho nejlepšího z ecké kuchyně, koncert Marthy Elefteriadu, výstavy, filmové projekce, p ednášky či program pro děti. Ve Zlíně uspo ádala Olga Sehnalová s mladými sociálními demokraty Zlínského kraje seminá Jak zkrotit hazard. Na akci vystoupili experti z celé ady oblastí dotýkajících se hazardu, sama poslankyně zdůraznila nutnost hazard v České republice účinně regulovat a zabývat se i online gamblingem. Olga Sehnalová působila v Evropském parlamentu i jako stínová zpravodajka návrhu k této problematice. U p íležitosti svátku Mezinárodního dne žen se pak zúčastnila seminá e Sociálně demokratických žen. ecké dny byly již osmými Evropskými dny po ádanými Olgou Sehnalovu v Kromě íži V p edvolební kampani nechyběly ani aktivity pro děti Duben 2014 Zahájení volební kampaně do eurovoleb Duben byl pro Olgu Sehnalovou ve znamení p edvolebních výjezdů. Jako dvojka na kandidátce ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu navštívila v rámci své volební kampaně hned několik krajů po celé České republice. Jen ve Zlínském a Olomouckém kraji zavítala do více než čty iceti měst a obcí. Místní pokaždé pozvala na kávu a kus eči o tom, co je trápí a kde mohou hledat zastání. S lidmi hovo ila také o své dosavadní práci v Evropském parlamentu, kde se věnuje p edevším ochraně spot ebitele, boji proti dvojí kvalitě potravin a výrobků a posilování práv občanů, zejména seniorů, proti nekalým obchodním praktikám. V rodné Kromě íži se kromě p edvolebního setkání s občany zúčastnila i vzpomínky na místního rodáka Karla Kryla a odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Mezi p edvolebními akcemi v České republice stihla europoslankyně odjet i na plenární zasedání Evropského parlamentu do Štrasburku, kde vystoupila s dotazem na Evropskou komisi k pracovním a životním podmínkám idičů v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Zúčastnila se také pietní vzpomínky k 6ř. výročí vypálení obce Ploština na konci druhé světové války. Na oslavách 1. máje ve Zlíně Olga Sehnalová se stala Vaším hlasem v Evropě i pro volební období

4 Květen 2014 Vyvrcholení kampaně a volby do Evropského parlamentu Po oslavách prvního máje pokračovala Olga Sehnalová ve své p edvolební kampani a v setkávání se s občany. P edvolební program pak vyvrcholil v evropských volbách o víkendu 23. a 24. května úspěšným znovuzvolením Olgy Sehnalové poslankyní Evropského parlamentu. Kromě ní byli z kandidátky ČSSD zvoleni Jan Keller, Pavel Poc a Miroslav Poche. Společně jsou členy Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Nově zvolení čeští europoslanci se sešli s premiérem ČR Červen 2014 Nově zvolení poslanci ustavují své frakce a výbory Po p edvolebním shonu a obměně poslanců začalo na půdě Evropského parlamentu ustavování jednotlivých politických skupin, volba jejich vedení a rozdělování europoslanců do jednotlivých výborů a meziparlamentních delegací. I v tomto období pokračuje Olga Sehnalová v práci v parlamentním Výboru pro ochranu spot ebitelů, jehož se stala stálou členkou, a ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, v němž má status náhradnice. Může tak navázat na svou dosavadní práci v parlamentu na tématech, která si p edsevzala a kterých se týkala i její volební kampaň. Spolu s dalšími nově zvolenými českými europoslanci se Olga Sehnalová na začátku června sešla s p edsedou vlády ČR a státním tajemníkem ČR pro evropské záležitosti. Na konci června pak na Kromě ížsku europoslankyně navštívila dva úspěšné průmyslové podniky společnosti TOS Hulín a.s. a Triangolo s.r.o. Setkala se s vedením obou firem a prohlédla si jejich provoz včetně investic po ízených s podporou evropských zdrojů. O tématech Zlínského kraje diskutovala na pozvání hejtmana kraje Stanislava Mišáka i na setkání se senátory, poslanci a europoslankyněmi zvolenými za kraj. Tisková konference po plenárním zasedání EP Červenec 2014 Ustavující zasedání Evropského parlamentu a volba p edsedy Evropské komise Práce poslanců Evropského parlamentu naplno vypukla po hlasování na začátku července, kdy začaly pracovat parlamentní výbory v novém složení. Na ustavujícím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali europoslanci nap íklad o doporučeních pro boj s nezaměstnaností mladých nebo o plánech Litvy na p ijetí eura. Zásadní byla volba p edsedy Evropské komise. Do této pozice zvolili europoslanci Jean-Clauda Junckera, jehož Komise se následně ujala funkce 1. listopadu. Tato témata p iblížila Olga Sehnalová s europoslancem Pavlem Pocem českým noviná ům na pravidelné tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu. Kromě aktivit v Evropském parlamentu se europoslankyně zúčastnila také ady událostí v České republice. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech společně s odcházející p edsedkyní Výboru pro kulturu, vzdělávání a mládež EP Doris Pack a programovým editelem festivalu Karlem Ochem vyhlásila 10 filmů nominovaných na letošní filmovou Cenu LUX Evropského parlamentu.p ijala také pozvání na tradiční Dolňácké slavnosti v Hluku, kde se uskutečnila tradiční Jízda králů. V Kralicích na Hané se již poněkolikáté Tradiční Jízda králů v Hluku se koná jen jednou za t i roky Vystoupení na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

5 zúčastnila Letního posezení klubu Sociálně demokratických žen Prostějov a Vlasteneckého sdružení antifašistů Prostějovska. V návaznosti na jmenování členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů navštívila pražskou centrálu spotřebitelského sdružení dtest, vydavatele stejnojmenného časopisu a jednoho z předních sdružení věnujících se spotřebitelské politice v České republice. Na konci července se také pošesté aktivně zúčastnila závodu v lidovém triatlonu Morkovské chlap. Srpen 2014 Parlamentní přestávka ve znamení přípravy na komunální volby Po rušném červenci následovala v práci Evropského parlamentu srpnová přestávka. Poslední prázdninové dny však byly bohaté na nejrůznější aktivity v České republice. V Kroměříži se například slavily Dožínky Zlínského kraje, současně se konal i 20. ročník tradičního tenisového turnaje starostů a představitelů samospráv měst a obcí ČR. Obou akcí se zúčastnila i Olga Sehnalová, stejně jako slavnostního zahájení Mistrovství světa v parašutismu 2014 v Prostějově. V něm o medaile v různých kategoriích bojovali účastníci z 25 zemí všech kontinentů. Srpnový program zakončila Olga Sehnalová na setkání sociálních demokratů z Olomouckého kraje a Opolského vojvodství v polské Nyse. Tradice vzájemného setkávání a spolupráce sociálních demokratů z obou stran hranice probíhá i v návaznosti na dohodu o partnerství mezi ČSSD a SLD, kterou v roce 2013 podepsali předsedové stran. Tématem byly mimo jiné nadcházející komunální volby a rozvoj přeshraniční spolupráce. Se svou povolební agendou v Evropském parlamentu seznámila europoslankyně přítomné také na tradičním rozloučení s prázdninami, které uspořádali sociální demokraté z Morkovic. Pod záštitou Olgy Sehnalové se konala tradiční cyklojízda Otevření rekonstruované Květné zahrady se účastnil i premiér Září 2014 Sestavování nové Komise a zahájení kampaně pro komunální volby V Evropském parlamentu bylo září ve znamení hledání nových komisařů a výběru jejich portfolií. Spolu s dalšími českými europoslanci se proto Olga Sehnalová ve Štrasburku setkala s Věrou Jourovou, kandidátkou na komisařku za Českou republiku. Interpelovala také Komisi ve věci vzájemného uznávání průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Výsledky štrasburského plenárního zasedání, konkrétně reakci ze strany Evropské unie na dopady ruských sankcí na české zemědělce, pak představila v Praze na další z tiskových konferencí. Začátek školního roku přivítala europoslankyně s maturanty z kroměřížského gymnázia, jehož je absolventkou. 1. září vítali také sociální demokraté, kteří zahájili svou předvolební kampaň pro nadcházející komunální volby. Své kolegyně kandidující do Senátu, Alenu Gajdůškovou a Hanu Doupovcovou, podpořila na předvolebních setkáních i europoslankyně Sehnalová, která tak využila příležitosti k poděkování za podporu ve volbách do Evropského parlamentu. Vedle předvolebních setkání s občany navštívila spolu s ministrem zdravotnictví Němečkem Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo Nemocnici Milosrdných Bratří ve Vizovicích. Ve Štrasburku se europoslanci setkali s Věrou Jourovou Olga Sehnalová otevřela nové Dopravní VaV centrum

6 Jako kroměřížská rodačka nechyběla Olga Sehnalová ani na slavnostním otevření rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži. Ve svém rodném městě také spoluorganizovala již 13. ročník Evropského týdne mobility, jehož tradici ve městě zahájila coby místostarostka. V třetím zářijovém týdnu se tedy pod její záštitou konala například tradiční cyklojízda, procházka do okolí či projížďka elektrickým vláčkem Podzámeckou zahradou pro klienty z Domovů pro seniory. V České republice se Olga Sehnalová zúčastnila i Kulatého stolu k revizi strategie Evropa 2020 pořádaného Úřadem vlády ČR, slavnostního zahájení provozu nového Dopravního VaV centra, konference k bezpečnosti silničního provozu BRNOSAFETY 2014 či zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a diskuse na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Říjen 2014 Kroměříž žila Itálií, Evropský parlament výběrem komisařů Italské dny v Kroměříži završila procházka po místních památkách V říjnu Evropský parlament finalizoval výběr nových komisařů. Uskutečnilo se tedy i slyšení s českou kandidátkou na komisařku pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost mužů a žen, Věrou Jourovou. Do jejího grilování se zapojili europoslanci ze čtyř parlamentních výborů včetně Olgy Sehnalové. Všechny výbory Jourovou následně na post eurokomisařky schválily a její jmenování odhlasovalo i plénum Evropského parlamentu. Volby se konaly i na komunální úrovni. V kroměřížském zastupitelstvu získala Česká strana sociálně demokratická čtyři mandáty. Znovuzvolena nejvíce hlasy přitom byla ze šestého místa kandidátky i dlouholetá zastupitelka Olga Sehnalová. V Kroměříži se v říjnu odehrály také tradiční Evropské dny, tentokrát věnované Itálii. Při této příležitosti zavítalo do města několik významných osobností spojených s touto zemí, konaly se výstavy, zajímavé přednášky, ochutnávka italských specialit i procházka po kroměřížských památkách, na nichž zanechali své stopy italští mistři. Jako členka výboru IMCO navštívila Olga Sehnalová v říjnu také závod Sfinx v Holešově a iniciovala spolupráci na testování vybraných potravin s obchodním řetězcem Albert, provozovaným společností Ahold. S ředitelem kvality obchodního řetězce se domluvila na zorganizování senzorického a analytického testování vybraných potravin, které má přinést další argumenty v otázce rozdílné kvality značkových potravin. Součástí jednání byla i prohlídka prodejní plochy a zázemí jedné z kroměřížských prodejen Albert. Evropskou komisi oslovila Olga Sehnalová ve věci výše potravinářských maloobchodních marží v EU. V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku přivítala europoslankyně na konci října skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje. Pozváním do sídla této evropské instituce jim chtěla vyjádřit své poděkování za jejich pomoc a podporu v kampani v květnových evropských volbách. Velký úspěch slavila na Italských dnech přednáška o událostech na italské frontě za první světové války V Závodu Sfinx v Kroměříži představili Olze Sehnalové podrobnosti výroby sladkostí Listopad 2014 Europoslankyně Sehnalová první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu ETSC Na začátku listopadu se europoslankyně Sehnalová stala první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC). Ve správní radě této Pro účastníky XI. Českého fóra Evropského parlamentu mládeže ČR vedla Olga Sehnalová workshop o EU

7 prestižní nevládní neziskové organizace s celoevropskou působností přijala statut pozorovatelky. ETSC podporuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti ve všech druzích dopravy a představuje hlas dopravních expertů z celé Evropské unie. Parlamentní agendu obstarala mj. interpelace k diskriminačním praktikám autopůjčoven, ve které Olga Sehnalová upozornila na diskriminaci občanů na základě jejich země pobytu. Tomuto tématu se poslankyně i nadále aktivně věnuje. Setkala se se zástupkyněmi Potravinářské komory ČR, s nimiž jednala o dvojí kvalitě potravin a vztazích mezi výrobci a prodejci v potravinářském řetězci. Řady zajímavých událostí se Olga Sehnalová účastnila i v České republice. Do Ostravy-Poruby se vypravila za vítěznou střední školou letošního ročníku soutěže Spotřeba pro život, nad níž držela záštitu. Místní studenti uspěli v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu a podívají se tak do Evropského parlamentu. V Olomouci pak vystoupila na IV. dopravněpsychologickém semináři na téma psychické způsobilosti k řízení pořádaném Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V Kroměříži následně slavnostně zahájila XI. České fórum Evropského parlamentu mládeže ČR a pro jeho účastníky vedla workshop o EU. V Brně debatovala o ochraně spotřebitele na besedě organizované Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením, v Plzni jednala s manažerem Plzeňského Prazdroje o tématech ochrany spotřebitele. Prosinec 2014 Završení práce na systému ecall Na počátku prosince vyvrcholila legislativní práce Olgy Sehnalové na zavedení veřejného systému tísňového volání ecall. Europoslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele drtivou většinou schválili výslednou podobu návrhu, jemuž v listopadu předcházelo úspěšné uzavření dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU. Všichni europoslanci budou o potvrzení zavedení ecallu hlasovat na plenárním zasedání na jaře Po 31. březnu 2018 by pak systémem postupně měly být vybaveny všechny nové modely osobních automobilů. Dopravním tématům se Olga Sehnalová věnovala i na dalších akcích. Na pracovní oběd a setkání s poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, Stálého Zastoupení ČR při EU a Ministerstva dopravy ČR například do Bruselu pozvala reprezentanty společností ČD a SŽDC. Společně diskutovali o možnostech spolupráce při přípravě přeshraničního železničního spojení na trase Slovensko - ČR (Praha) - Německo (Mnichov). Hlavním tématem bylo vyjasnění pozic české a německé strany. Do Bruselu pozvala europoslankyně i druhou skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje, kteří jí pomáhali s předvolební kampaní. V prostorách Evropského parlamentu absolvovala návštěva úvodní přednášku o fungování Evropského parlamentu, Olga Sehnalová jim následně představila své hlavní aktivity v parlamentních výborech a v závěru návštěvy nechyběla ani návštěva galerie plenárního zasedání Evropského parlamentu. Ve Štrasburku pak spolu s další poslankyní zvolenou za Zlínský kraj, Martinou Dlabajovou, přivítala zástupce Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Kolegům z Evropského parlamentu společně prezentovaly projekt Evropských kulturních stezek sv. Cyrila a Metoděje. S výkonným ředitelem ETSC Antoniem Avenosem V Bruselu Olga Sehnalová přivítala skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje Projekt Evropských kulturních stezek Cyrila a Metoděje představily ve Štrasburku europoslancům Olga Sehnalová s Martinou Dlabajovou Výslednou podobu návrhu o zavedení veřejného systému tísňového volání ecall schválili na začátku prosince europoslanci ve výboru IMCO

8 Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) Poslankyně Evropského parlamentu Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a od dokončení studia v roce 1995 pracovala jako lékařka v nemocnici v Kroměříži. Je členkou Zastupitelstva města Kroměříže, do něhož byla poprvé zvolena v roce V letech 1998 až 2009 vykonávala také funkci místostarostky města. V červnu 2009 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu za ČSSD, kde již druhé volební období působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zároveň je místopředsedkyní Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem.

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2016

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2016 Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2016 Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce 2016. Přehled se soustředí na akce přesahující

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE Hejtman Hašek jednal s představiteli Čínské rozvojové banky

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE Hejtman Hašek jednal s představiteli Čínské rozvojové banky PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2015 9. prosince 2015 Hejtman Hašek jednal s představiteli Čínské rozvojové banky V návaznosti na svá jednání v Pekingu během státní návštěvy v listopadu přijal

Více

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2012

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2012 Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2012 Přehled obsahuje nejvýznamnější aktivity poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové v roce 2012. Soustředí se na události

Více

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2015

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2015 Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2015 Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce 2015. Přehled se soustředí na akce přesahující

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Souhrn nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2011

Souhrn nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2011 www.sehnalova.cz Souhrn nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2011 Dokument popisuje nejvýznamnější aktivity europoslankyně Olgy Sehnalové na půdě Evropského parlamentu i v rámci

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Z á p i s z 51. schůze výboru, která se konala ve dnech 6 8. dubna 2010 v Ostravě duben 2010 Z á p i s z 51. schůze

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 24. do 28. listopadu 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 24. do 28. listopadu 2014 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 24. do 28. listopadu 2014 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 24. listopadu 2014 Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 15. 16. října 2016 Dny kantonské opery v Jihomoravském kraji Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě

Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu březen duben 4. 3. Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě 5. 3. 6.3. Předseda Senátu M. Štěch spolu s předsedou

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Role národních parlamentů v Evropské unii

Role národních parlamentů v Evropské unii Role národních parlamentů v Evropské unii Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze u kulatého stolu konaného v rámci Národního konventu o EU 12. června 2015. Doporučení vypracoval analytický tým think-tanku

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS. 14. listopad 2016, Předkládá za Vedení ČMKOS Josef Středula

Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS. 14. listopad 2016, Předkládá za Vedení ČMKOS Josef Středula Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS 14. listopad 2016, Předkládá za Vedení ČMKOS Josef Středula Nová prognóza vývoje HDP dle ČNB (11/2016) Nová prognóza vývoje inflace dle ČNB (11/2016) Další snižování

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím MZV č. 3/2009/12 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2016 1. rok funkčního období: prosinec 2013 říjen 2014 Ustavující

Více

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu DOKUMENTY EU Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Základní rysy správních reforem po roce 1989 Organizace veřejné správy v ČR Hlavní cíle reforem Transformace Demokratizace Modernizace Východiska po r. 1989 Ekonomická, politická situace Dvě úrovně centrální

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1998 3. volební období Z Á P I S z 9. schůze výboru pro evropskou integraci, konané ve dnech 26. 29. ledna 1999 v Harrachově 2 Přítomni: Omluveni: prezenční

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Odhazování odpadků na veřejných prostranstvích v Rohrbachu Dialog se zainteresovanými subjekty - potraviny jsou cenné Zelené slavnosti trvale udržitelné kulturní

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne 13. 9. 2000 Přítomni: posl. K.Čelišová, K.Dostálová, V.Filip, J.Hofman, M.Horáková,

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PRACOVNÍ DOKUMENT Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 29.1.2016 PRACOVNÍ DOKUMENT o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 93 USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více