Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně. Olgy Sehnalové v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně. Olgy Sehnalové v roce 2014"

Transkript

1 Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2014 Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce P ehled se soust edí na akce p esahující rámec každodenních povinností v evropských institucích, zastupitelstvu města Kromě íže či aktivit p ímo vyplývajících z těchto funkcí, jako jsou nap. zasedání výborů a pléna Evropského parlamentu, jednání frakcí či pracovních skupin. Zahrnout nelze ani úplný výčet domácích aktivit. Nejaktuálnější informace o působení Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu i v České republice se vždy dozvíte na jejím facebookovém a twitterovém účtu, stejně jako na jejích internetových stránkách. Leden 2014 O ochraně spot ebitelů diskutovali účastníci seminá e v Senátu PČR Rok 2014 zahájila Olga Sehnalová zorganizováním seminá e Ochrana spot ebitelů v rámci jednotného vnit ního trhu v prostorách Senátu PČR. Seminá byl zamě en na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spot ebitele v EU, mezi pozvanými ečníky byli mimo jiné zástupci ministerstev, Evropské komise či spot ebitelských organizací. Akce se setkala s velkým ohlasem odborné i laické ve ejnosti, její průběh mimo jiné pokrývala i ČT24. Na téma potravinových podvodů se Olga Sehnalová vyjad ovala i pro ČT a ČRo Plus. Již tradičně byla také na začátku roku pod její záštitou spuštěna studentská soutěž Spot eba pro život. Parlamentní aktivity Olgy Sehnalové spočívaly p evážně v p ípravných pracích na schválení dohody s litevským p edsednictvím ke zprávám balíčku o technické způsobilosti vozidel, kde byla jednou z hlavních parlamentních zpravodajek. Dohoda byla úspěšně odhlasována na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) na konci ledna. Ve výboru proběhla také debata s eckým p edsednictvím o politických prioritách v průběhu p íštích šesti měsíců. Mezi ně pat il i systém tísňového volání ecall, kde je Olga Sehnalová hlavní zpravodajkou. Na prvním plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v roce 2014 vystoupila europoslankyně ke t em bodům. Vzhledem ke schválení důležité zprávy o inteligentních tachografech, která spadala do agendy výboru pro dopravu, poskytla i několik Seminá e Ochrana spot ebitelů v rámci jednotného vnit ního trhu" se zúčastnil i vedoucí právního oddělení dtestu Lukáš Zelený Debata v Evropském parlamentu o systému ecall

2 rozhovorů pro česká média. Po návratu do Česka se v prostorách Senátu zúčastnila pravidelného setkání europoslanců se členy Výborů pro evropské záležitosti Parlamentu ČR. Únor 2014 Olga Sehnalová dvojkou na kandidátce ČSSD do eurovoleb Se začátkem února již byly zahájeny p ípravy na květnové volby do Evropského parlamentu. Úst ední výkonný výbor ČSSD zvolil na svém zasedání jako svého volebního lídra profesora Jana Kellera, europoslankyně Olga Sehnalová obsadila druhé místo kandidátky. Úspěchem práce Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu bylo schválení pozice Parlamentu k návrhu na ízení o zavedení ve ejného systému tísňového volání ecall v zemích Evropské unie. Její kolegové ve Výboru pro vnit ní trh a ochranu spot ebitelů odhlasovali tuto pozici velkou většinou. Systém ecall v p ípadě dopravní nehody kdekoli v Evropě p ivolá lidem pomoc prost ednictvím linky 112 a záchraná ům pošle pozici havarovaného automobilu p es navigační systémy. Pozici Evropského parlamentu následně schválili i europoslanci na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Podporu pléna získala i zpráva k hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách, kde Olga Sehnalová jako stínová zpravodajka prosadila adu Jan Keller vedl kandidátku ČSSD do eurovoleb, dvojkou byla Olga Sehnalová Tým europoslankyně Sehnalové mí í na setkání s českými pozměňovacích návrhů, nap. k potírání klamavé noviná i reklamy a agresivních praktik či roli účinnějšího vymáhání pravidel. Stínovou zpravodajkou byla Olga Sehnalová i u zprávy o integrovaném trhu doručování zásilek pro růst elektronického obchodu v EU. Prosadila návrh koncepce tzv. evropské značky důvěry elektronického obchodu, snadnější dohledávání zásilek p i nákupu v zahraniční či zlepšení doručování do odlehlých oblastí. I tato zpráva získala většinovou podporu Parlamentu. Aktivitám souvisejícím s prací v p íslušných parlamentních výborech se Olga Sehnalová věnovala i v České republice. Jako členka výboru TRAN uspo ádala v Praze v prostorách Generálního editelství Českých Zpravodaj EP ke 4. železničnímu balíčku Said El Khadraoui drah setkání hlavního zpravodaje Evropského parlamentu k politické části aktuálně projednávaného 4. železničního balíčku s p edními zástupci železničního sektoru v České republice. Tato jednání byla uspo ádána p ed hlasováním na plénu Evropského parlamentu, kde měli europoslanci p ijmout změny k návrhu Evropské komise. Otázky související s ochranou spot ebitele a dvojí kvalitou potravin probírala europoslankyně nejen v po adu Pro a proti na Českém rozhlase Plus, ale i na regionálním diskusním fóru ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati. Jeho tématem byla ochrana spot ebitele, p edevším to, jaká opat ení Evropský parlament p ijal nebo se chystá p ijmout v oblasti označování potravin, internetového nakupování a p edváděcích akcí, tzv. šmejdů. Odpoledne se uskutečnil i kulatý stůl za účasti odborníků na spot ebitelskou politiku. Ve Štrasburku Olga Sehnalová také p ivítala návštěvnickou skupinu složenou ze členů ČSSD z Olomouckého kraje a Mladých sociálních demokratů ze Do Štrasburku za Olgou Sehnalovou p ijela návštěvnická skupina Zlínského kraje. Návštěvníci absolvovali p ednášku o z Olomouckého a Zlínského kraje Evropském parlamentu, seznámili se s aktivitami

3 europoslankyně a nechyběla ani prohlídka města a okolí. B ezen 2014 Odhlasování balíčku směrnic o technické způsobilosti vozidel a ecké dny V Evropském parlamentu vyvrcholila práce europoslankyně jako zpravodajky návrhu k balíčku směrnic o technické způsobilosti vozidel schválením jeho konečné podoby. Hlasování uzav elo půlroční kolo rozhovorů mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou. Hlavním cílem balíčku je nastavit minimální úroveň technických kontrol tak, aby osobní a užitková vozidla byla dlouhodobě udržována v dobrém technickém stavu, což povede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Sladění pravidel navíc pomůže zajistit nediskriminační podmínky pro p epravce ve všech členských státech. Poslanci také odhlasovali požadavek výboru IMCO na zavedení jednotné evropské nabíječky, která usnadní život miliónům spot ebitelů. Kulturu, tradice, gastronomii, historii i současnost ecka, které na ja e 2014 p edsedalo Radě EU, v Kromě íži p edstavily již tradiční Evropské dny po ádané Olgou Sehnalovou. Účastníci se mohli s eckem seznámit všemi smysly nechyběla ochutnávka toho nejlepšího z ecké kuchyně, koncert Marthy Elefteriadu, výstavy, filmové projekce, p ednášky či program pro děti. Ve Zlíně uspo ádala Olga Sehnalová s mladými sociálními demokraty Zlínského kraje seminá Jak zkrotit hazard. Na akci vystoupili experti z celé ady oblastí dotýkajících se hazardu, sama poslankyně zdůraznila nutnost hazard v České republice účinně regulovat a zabývat se i online gamblingem. Olga Sehnalová působila v Evropském parlamentu i jako stínová zpravodajka návrhu k této problematice. U p íležitosti svátku Mezinárodního dne žen se pak zúčastnila seminá e Sociálně demokratických žen. ecké dny byly již osmými Evropskými dny po ádanými Olgou Sehnalovu v Kromě íži V p edvolební kampani nechyběly ani aktivity pro děti Duben 2014 Zahájení volební kampaně do eurovoleb Duben byl pro Olgu Sehnalovou ve znamení p edvolebních výjezdů. Jako dvojka na kandidátce ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu navštívila v rámci své volební kampaně hned několik krajů po celé České republice. Jen ve Zlínském a Olomouckém kraji zavítala do více než čty iceti měst a obcí. Místní pokaždé pozvala na kávu a kus eči o tom, co je trápí a kde mohou hledat zastání. S lidmi hovo ila také o své dosavadní práci v Evropském parlamentu, kde se věnuje p edevším ochraně spot ebitele, boji proti dvojí kvalitě potravin a výrobků a posilování práv občanů, zejména seniorů, proti nekalým obchodním praktikám. V rodné Kromě íži se kromě p edvolebního setkání s občany zúčastnila i vzpomínky na místního rodáka Karla Kryla a odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Mezi p edvolebními akcemi v České republice stihla europoslankyně odjet i na plenární zasedání Evropského parlamentu do Štrasburku, kde vystoupila s dotazem na Evropskou komisi k pracovním a životním podmínkám idičů v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Zúčastnila se také pietní vzpomínky k 6ř. výročí vypálení obce Ploština na konci druhé světové války. Na oslavách 1. máje ve Zlíně Olga Sehnalová se stala Vaším hlasem v Evropě i pro volební období

4 Květen 2014 Vyvrcholení kampaně a volby do Evropského parlamentu Po oslavách prvního máje pokračovala Olga Sehnalová ve své p edvolební kampani a v setkávání se s občany. P edvolební program pak vyvrcholil v evropských volbách o víkendu 23. a 24. května úspěšným znovuzvolením Olgy Sehnalové poslankyní Evropského parlamentu. Kromě ní byli z kandidátky ČSSD zvoleni Jan Keller, Pavel Poc a Miroslav Poche. Společně jsou členy Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Nově zvolení čeští europoslanci se sešli s premiérem ČR Červen 2014 Nově zvolení poslanci ustavují své frakce a výbory Po p edvolebním shonu a obměně poslanců začalo na půdě Evropského parlamentu ustavování jednotlivých politických skupin, volba jejich vedení a rozdělování europoslanců do jednotlivých výborů a meziparlamentních delegací. I v tomto období pokračuje Olga Sehnalová v práci v parlamentním Výboru pro ochranu spot ebitelů, jehož se stala stálou členkou, a ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, v němž má status náhradnice. Může tak navázat na svou dosavadní práci v parlamentu na tématech, která si p edsevzala a kterých se týkala i její volební kampaň. Spolu s dalšími nově zvolenými českými europoslanci se Olga Sehnalová na začátku června sešla s p edsedou vlády ČR a státním tajemníkem ČR pro evropské záležitosti. Na konci června pak na Kromě ížsku europoslankyně navštívila dva úspěšné průmyslové podniky společnosti TOS Hulín a.s. a Triangolo s.r.o. Setkala se s vedením obou firem a prohlédla si jejich provoz včetně investic po ízených s podporou evropských zdrojů. O tématech Zlínského kraje diskutovala na pozvání hejtmana kraje Stanislava Mišáka i na setkání se senátory, poslanci a europoslankyněmi zvolenými za kraj. Tisková konference po plenárním zasedání EP Červenec 2014 Ustavující zasedání Evropského parlamentu a volba p edsedy Evropské komise Práce poslanců Evropského parlamentu naplno vypukla po hlasování na začátku července, kdy začaly pracovat parlamentní výbory v novém složení. Na ustavujícím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali europoslanci nap íklad o doporučeních pro boj s nezaměstnaností mladých nebo o plánech Litvy na p ijetí eura. Zásadní byla volba p edsedy Evropské komise. Do této pozice zvolili europoslanci Jean-Clauda Junckera, jehož Komise se následně ujala funkce 1. listopadu. Tato témata p iblížila Olga Sehnalová s europoslancem Pavlem Pocem českým noviná ům na pravidelné tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu. Kromě aktivit v Evropském parlamentu se europoslankyně zúčastnila také ady událostí v České republice. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech společně s odcházející p edsedkyní Výboru pro kulturu, vzdělávání a mládež EP Doris Pack a programovým editelem festivalu Karlem Ochem vyhlásila 10 filmů nominovaných na letošní filmovou Cenu LUX Evropského parlamentu.p ijala také pozvání na tradiční Dolňácké slavnosti v Hluku, kde se uskutečnila tradiční Jízda králů. V Kralicích na Hané se již poněkolikáté Tradiční Jízda králů v Hluku se koná jen jednou za t i roky Vystoupení na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

5 zúčastnila Letního posezení klubu Sociálně demokratických žen Prostějov a Vlasteneckého sdružení antifašistů Prostějovska. V návaznosti na jmenování členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů navštívila pražskou centrálu spotřebitelského sdružení dtest, vydavatele stejnojmenného časopisu a jednoho z předních sdružení věnujících se spotřebitelské politice v České republice. Na konci července se také pošesté aktivně zúčastnila závodu v lidovém triatlonu Morkovské chlap. Srpen 2014 Parlamentní přestávka ve znamení přípravy na komunální volby Po rušném červenci následovala v práci Evropského parlamentu srpnová přestávka. Poslední prázdninové dny však byly bohaté na nejrůznější aktivity v České republice. V Kroměříži se například slavily Dožínky Zlínského kraje, současně se konal i 20. ročník tradičního tenisového turnaje starostů a představitelů samospráv měst a obcí ČR. Obou akcí se zúčastnila i Olga Sehnalová, stejně jako slavnostního zahájení Mistrovství světa v parašutismu 2014 v Prostějově. V něm o medaile v různých kategoriích bojovali účastníci z 25 zemí všech kontinentů. Srpnový program zakončila Olga Sehnalová na setkání sociálních demokratů z Olomouckého kraje a Opolského vojvodství v polské Nyse. Tradice vzájemného setkávání a spolupráce sociálních demokratů z obou stran hranice probíhá i v návaznosti na dohodu o partnerství mezi ČSSD a SLD, kterou v roce 2013 podepsali předsedové stran. Tématem byly mimo jiné nadcházející komunální volby a rozvoj přeshraniční spolupráce. Se svou povolební agendou v Evropském parlamentu seznámila europoslankyně přítomné také na tradičním rozloučení s prázdninami, které uspořádali sociální demokraté z Morkovic. Pod záštitou Olgy Sehnalové se konala tradiční cyklojízda Otevření rekonstruované Květné zahrady se účastnil i premiér Září 2014 Sestavování nové Komise a zahájení kampaně pro komunální volby V Evropském parlamentu bylo září ve znamení hledání nových komisařů a výběru jejich portfolií. Spolu s dalšími českými europoslanci se proto Olga Sehnalová ve Štrasburku setkala s Věrou Jourovou, kandidátkou na komisařku za Českou republiku. Interpelovala také Komisi ve věci vzájemného uznávání průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Výsledky štrasburského plenárního zasedání, konkrétně reakci ze strany Evropské unie na dopady ruských sankcí na české zemědělce, pak představila v Praze na další z tiskových konferencí. Začátek školního roku přivítala europoslankyně s maturanty z kroměřížského gymnázia, jehož je absolventkou. 1. září vítali také sociální demokraté, kteří zahájili svou předvolební kampaň pro nadcházející komunální volby. Své kolegyně kandidující do Senátu, Alenu Gajdůškovou a Hanu Doupovcovou, podpořila na předvolebních setkáních i europoslankyně Sehnalová, která tak využila příležitosti k poděkování za podporu ve volbách do Evropského parlamentu. Vedle předvolebních setkání s občany navštívila spolu s ministrem zdravotnictví Němečkem Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo Nemocnici Milosrdných Bratří ve Vizovicích. Ve Štrasburku se europoslanci setkali s Věrou Jourovou Olga Sehnalová otevřela nové Dopravní VaV centrum

6 Jako kroměřížská rodačka nechyběla Olga Sehnalová ani na slavnostním otevření rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži. Ve svém rodném městě také spoluorganizovala již 13. ročník Evropského týdne mobility, jehož tradici ve městě zahájila coby místostarostka. V třetím zářijovém týdnu se tedy pod její záštitou konala například tradiční cyklojízda, procházka do okolí či projížďka elektrickým vláčkem Podzámeckou zahradou pro klienty z Domovů pro seniory. V České republice se Olga Sehnalová zúčastnila i Kulatého stolu k revizi strategie Evropa 2020 pořádaného Úřadem vlády ČR, slavnostního zahájení provozu nového Dopravního VaV centra, konference k bezpečnosti silničního provozu BRNOSAFETY 2014 či zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a diskuse na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Říjen 2014 Kroměříž žila Itálií, Evropský parlament výběrem komisařů Italské dny v Kroměříži završila procházka po místních památkách V říjnu Evropský parlament finalizoval výběr nových komisařů. Uskutečnilo se tedy i slyšení s českou kandidátkou na komisařku pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost mužů a žen, Věrou Jourovou. Do jejího grilování se zapojili europoslanci ze čtyř parlamentních výborů včetně Olgy Sehnalové. Všechny výbory Jourovou následně na post eurokomisařky schválily a její jmenování odhlasovalo i plénum Evropského parlamentu. Volby se konaly i na komunální úrovni. V kroměřížském zastupitelstvu získala Česká strana sociálně demokratická čtyři mandáty. Znovuzvolena nejvíce hlasy přitom byla ze šestého místa kandidátky i dlouholetá zastupitelka Olga Sehnalová. V Kroměříži se v říjnu odehrály také tradiční Evropské dny, tentokrát věnované Itálii. Při této příležitosti zavítalo do města několik významných osobností spojených s touto zemí, konaly se výstavy, zajímavé přednášky, ochutnávka italských specialit i procházka po kroměřížských památkách, na nichž zanechali své stopy italští mistři. Jako členka výboru IMCO navštívila Olga Sehnalová v říjnu také závod Sfinx v Holešově a iniciovala spolupráci na testování vybraných potravin s obchodním řetězcem Albert, provozovaným společností Ahold. S ředitelem kvality obchodního řetězce se domluvila na zorganizování senzorického a analytického testování vybraných potravin, které má přinést další argumenty v otázce rozdílné kvality značkových potravin. Součástí jednání byla i prohlídka prodejní plochy a zázemí jedné z kroměřížských prodejen Albert. Evropskou komisi oslovila Olga Sehnalová ve věci výše potravinářských maloobchodních marží v EU. V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku přivítala europoslankyně na konci října skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje. Pozváním do sídla této evropské instituce jim chtěla vyjádřit své poděkování za jejich pomoc a podporu v kampani v květnových evropských volbách. Velký úspěch slavila na Italských dnech přednáška o událostech na italské frontě za první světové války V Závodu Sfinx v Kroměříži představili Olze Sehnalové podrobnosti výroby sladkostí Listopad 2014 Europoslankyně Sehnalová první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu ETSC Na začátku listopadu se europoslankyně Sehnalová stala první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC). Ve správní radě této Pro účastníky XI. Českého fóra Evropského parlamentu mládeže ČR vedla Olga Sehnalová workshop o EU

7 prestižní nevládní neziskové organizace s celoevropskou působností přijala statut pozorovatelky. ETSC podporuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti ve všech druzích dopravy a představuje hlas dopravních expertů z celé Evropské unie. Parlamentní agendu obstarala mj. interpelace k diskriminačním praktikám autopůjčoven, ve které Olga Sehnalová upozornila na diskriminaci občanů na základě jejich země pobytu. Tomuto tématu se poslankyně i nadále aktivně věnuje. Setkala se se zástupkyněmi Potravinářské komory ČR, s nimiž jednala o dvojí kvalitě potravin a vztazích mezi výrobci a prodejci v potravinářském řetězci. Řady zajímavých událostí se Olga Sehnalová účastnila i v České republice. Do Ostravy-Poruby se vypravila za vítěznou střední školou letošního ročníku soutěže Spotřeba pro život, nad níž držela záštitu. Místní studenti uspěli v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu a podívají se tak do Evropského parlamentu. V Olomouci pak vystoupila na IV. dopravněpsychologickém semináři na téma psychické způsobilosti k řízení pořádaném Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V Kroměříži následně slavnostně zahájila XI. České fórum Evropského parlamentu mládeže ČR a pro jeho účastníky vedla workshop o EU. V Brně debatovala o ochraně spotřebitele na besedě organizované Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením, v Plzni jednala s manažerem Plzeňského Prazdroje o tématech ochrany spotřebitele. Prosinec 2014 Završení práce na systému ecall Na počátku prosince vyvrcholila legislativní práce Olgy Sehnalové na zavedení veřejného systému tísňového volání ecall. Europoslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele drtivou většinou schválili výslednou podobu návrhu, jemuž v listopadu předcházelo úspěšné uzavření dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU. Všichni europoslanci budou o potvrzení zavedení ecallu hlasovat na plenárním zasedání na jaře Po 31. březnu 2018 by pak systémem postupně měly být vybaveny všechny nové modely osobních automobilů. Dopravním tématům se Olga Sehnalová věnovala i na dalších akcích. Na pracovní oběd a setkání s poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, Stálého Zastoupení ČR při EU a Ministerstva dopravy ČR například do Bruselu pozvala reprezentanty společností ČD a SŽDC. Společně diskutovali o možnostech spolupráce při přípravě přeshraničního železničního spojení na trase Slovensko - ČR (Praha) - Německo (Mnichov). Hlavním tématem bylo vyjasnění pozic české a německé strany. Do Bruselu pozvala europoslankyně i druhou skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje, kteří jí pomáhali s předvolební kampaní. V prostorách Evropského parlamentu absolvovala návštěva úvodní přednášku o fungování Evropského parlamentu, Olga Sehnalová jim následně představila své hlavní aktivity v parlamentních výborech a v závěru návštěvy nechyběla ani návštěva galerie plenárního zasedání Evropského parlamentu. Ve Štrasburku pak spolu s další poslankyní zvolenou za Zlínský kraj, Martinou Dlabajovou, přivítala zástupce Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Kolegům z Evropského parlamentu společně prezentovaly projekt Evropských kulturních stezek sv. Cyrila a Metoděje. S výkonným ředitelem ETSC Antoniem Avenosem V Bruselu Olga Sehnalová přivítala skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje Projekt Evropských kulturních stezek Cyrila a Metoděje představily ve Štrasburku europoslancům Olga Sehnalová s Martinou Dlabajovou Výslednou podobu návrhu o zavedení veřejného systému tísňového volání ecall schválili na začátku prosince europoslanci ve výboru IMCO

8 Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) Poslankyně Evropského parlamentu Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a od dokončení studia v roce 1995 pracovala jako lékařka v nemocnici v Kroměříži. Je členkou Zastupitelstva města Kroměříže, do něhož byla poprvé zvolena v roce V letech 1998 až 2009 vykonávala také funkci místostarostky města. V červnu 2009 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu za ČSSD, kde již druhé volební období působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zároveň je místopředsedkyní Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem.

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2012

Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2012 Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2012 Přehled obsahuje nejvýznamnější aktivity poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové v roce 2012. Soustředí se na události

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Souhrn nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2011

Souhrn nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2011 www.sehnalova.cz Souhrn nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2011 Dokument popisuje nejvýznamnější aktivity europoslankyně Olgy Sehnalové na půdě Evropského parlamentu i v rámci

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím MZV č. 3/2009/12 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Průzkum Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský Jaroslav Hubata-Vacek 10. 10. 2013 Obsah Představení FČOK O průzkumu základní kritéria

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Odhazování odpadků na veřejných prostranstvích v Rohrbachu Dialog se zainteresovanými subjekty - potraviny jsou cenné Zelené slavnosti trvale udržitelné kulturní

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05 Dětské zastupitelstvo města Prezentace 10/02/05 Důvody realizace projektu Dětské zastupitelstvo (DZ) města m Hlavním m cílem c tohoto projektu je, dáníd možnosti aktivního se podílen lení dětí a mláde

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Euroregion Bílé Biele Karpaty prezentace a nové platformy spolupráce

Euroregion Bílé Biele Karpaty prezentace a nové platformy spolupráce FOND MIKROPROJEKTŮ Euroregion Bílé Biele Karpaty prezentace a nové platformy spolupráce Od 1. 9. 2011 do 31.7. 2012 realizuje Region Bílé Karpaty spolu s přeshraničním partnerem Regiónom Biele Karpaty

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 (k datu 26.3.2014) Strana 1 ÚVOD Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 10 programových řad, a to na celoplošných

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

ÚTVAR IA + BRNO + ČIIA = ZARUČENÝ ÚSPĚCH

ÚTVAR IA + BRNO + ČIIA = ZARUČENÝ ÚSPĚCH ÚTVAR IA + BRNO + ČIIA = ZARUČENÝ ÚSPĚCH sál Zastupitelstva města Brna Ing. Ivana Göttingerová Ing. Lucie Rádsetoulalová OKO MMB Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna (dále jen OKO MMB)

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS Rozšířené zprávy z regionů 1. část volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS 10. března proběhlo v plzeňské Besedě vyhlášení soutěže "Sportovec roku 2006 - Plzeň". Slavnostního večera se zúčastnil

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 11. května 2016 v 10:00 h V Praze 5. května 2016 Čj. 2234/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova

Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova V rámci projektu byl vypracován nový propagační roll up, kterým spolu s výstavou a ochutnávkou regionálních potravin účinně propagujeme

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více