Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně. Olgy Sehnalové v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně. Olgy Sehnalové v roce 2014"

Transkript

1 Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně Olgy Sehnalové v roce 2014 Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce P ehled se soust edí na akce p esahující rámec každodenních povinností v evropských institucích, zastupitelstvu města Kromě íže či aktivit p ímo vyplývajících z těchto funkcí, jako jsou nap. zasedání výborů a pléna Evropského parlamentu, jednání frakcí či pracovních skupin. Zahrnout nelze ani úplný výčet domácích aktivit. Nejaktuálnější informace o působení Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu i v České republice se vždy dozvíte na jejím facebookovém a twitterovém účtu, stejně jako na jejích internetových stránkách. Leden 2014 O ochraně spot ebitelů diskutovali účastníci seminá e v Senátu PČR Rok 2014 zahájila Olga Sehnalová zorganizováním seminá e Ochrana spot ebitelů v rámci jednotného vnit ního trhu v prostorách Senátu PČR. Seminá byl zamě en na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spot ebitele v EU, mezi pozvanými ečníky byli mimo jiné zástupci ministerstev, Evropské komise či spot ebitelských organizací. Akce se setkala s velkým ohlasem odborné i laické ve ejnosti, její průběh mimo jiné pokrývala i ČT24. Na téma potravinových podvodů se Olga Sehnalová vyjad ovala i pro ČT a ČRo Plus. Již tradičně byla také na začátku roku pod její záštitou spuštěna studentská soutěž Spot eba pro život. Parlamentní aktivity Olgy Sehnalové spočívaly p evážně v p ípravných pracích na schválení dohody s litevským p edsednictvím ke zprávám balíčku o technické způsobilosti vozidel, kde byla jednou z hlavních parlamentních zpravodajek. Dohoda byla úspěšně odhlasována na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) na konci ledna. Ve výboru proběhla také debata s eckým p edsednictvím o politických prioritách v průběhu p íštích šesti měsíců. Mezi ně pat il i systém tísňového volání ecall, kde je Olga Sehnalová hlavní zpravodajkou. Na prvním plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v roce 2014 vystoupila europoslankyně ke t em bodům. Vzhledem ke schválení důležité zprávy o inteligentních tachografech, která spadala do agendy výboru pro dopravu, poskytla i několik Seminá e Ochrana spot ebitelů v rámci jednotného vnit ního trhu" se zúčastnil i vedoucí právního oddělení dtestu Lukáš Zelený Debata v Evropském parlamentu o systému ecall

2 rozhovorů pro česká média. Po návratu do Česka se v prostorách Senátu zúčastnila pravidelného setkání europoslanců se členy Výborů pro evropské záležitosti Parlamentu ČR. Únor 2014 Olga Sehnalová dvojkou na kandidátce ČSSD do eurovoleb Se začátkem února již byly zahájeny p ípravy na květnové volby do Evropského parlamentu. Úst ední výkonný výbor ČSSD zvolil na svém zasedání jako svého volebního lídra profesora Jana Kellera, europoslankyně Olga Sehnalová obsadila druhé místo kandidátky. Úspěchem práce Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu bylo schválení pozice Parlamentu k návrhu na ízení o zavedení ve ejného systému tísňového volání ecall v zemích Evropské unie. Její kolegové ve Výboru pro vnit ní trh a ochranu spot ebitelů odhlasovali tuto pozici velkou většinou. Systém ecall v p ípadě dopravní nehody kdekoli v Evropě p ivolá lidem pomoc prost ednictvím linky 112 a záchraná ům pošle pozici havarovaného automobilu p es navigační systémy. Pozici Evropského parlamentu následně schválili i europoslanci na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Podporu pléna získala i zpráva k hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách, kde Olga Sehnalová jako stínová zpravodajka prosadila adu Jan Keller vedl kandidátku ČSSD do eurovoleb, dvojkou byla Olga Sehnalová Tým europoslankyně Sehnalové mí í na setkání s českými pozměňovacích návrhů, nap. k potírání klamavé noviná i reklamy a agresivních praktik či roli účinnějšího vymáhání pravidel. Stínovou zpravodajkou byla Olga Sehnalová i u zprávy o integrovaném trhu doručování zásilek pro růst elektronického obchodu v EU. Prosadila návrh koncepce tzv. evropské značky důvěry elektronického obchodu, snadnější dohledávání zásilek p i nákupu v zahraniční či zlepšení doručování do odlehlých oblastí. I tato zpráva získala většinovou podporu Parlamentu. Aktivitám souvisejícím s prací v p íslušných parlamentních výborech se Olga Sehnalová věnovala i v České republice. Jako členka výboru TRAN uspo ádala v Praze v prostorách Generálního editelství Českých Zpravodaj EP ke 4. železničnímu balíčku Said El Khadraoui drah setkání hlavního zpravodaje Evropského parlamentu k politické části aktuálně projednávaného 4. železničního balíčku s p edními zástupci železničního sektoru v České republice. Tato jednání byla uspo ádána p ed hlasováním na plénu Evropského parlamentu, kde měli europoslanci p ijmout změny k návrhu Evropské komise. Otázky související s ochranou spot ebitele a dvojí kvalitou potravin probírala europoslankyně nejen v po adu Pro a proti na Českém rozhlase Plus, ale i na regionálním diskusním fóru ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati. Jeho tématem byla ochrana spot ebitele, p edevším to, jaká opat ení Evropský parlament p ijal nebo se chystá p ijmout v oblasti označování potravin, internetového nakupování a p edváděcích akcí, tzv. šmejdů. Odpoledne se uskutečnil i kulatý stůl za účasti odborníků na spot ebitelskou politiku. Ve Štrasburku Olga Sehnalová také p ivítala návštěvnickou skupinu složenou ze členů ČSSD z Olomouckého kraje a Mladých sociálních demokratů ze Do Štrasburku za Olgou Sehnalovou p ijela návštěvnická skupina Zlínského kraje. Návštěvníci absolvovali p ednášku o z Olomouckého a Zlínského kraje Evropském parlamentu, seznámili se s aktivitami

3 europoslankyně a nechyběla ani prohlídka města a okolí. B ezen 2014 Odhlasování balíčku směrnic o technické způsobilosti vozidel a ecké dny V Evropském parlamentu vyvrcholila práce europoslankyně jako zpravodajky návrhu k balíčku směrnic o technické způsobilosti vozidel schválením jeho konečné podoby. Hlasování uzav elo půlroční kolo rozhovorů mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou. Hlavním cílem balíčku je nastavit minimální úroveň technických kontrol tak, aby osobní a užitková vozidla byla dlouhodobě udržována v dobrém technickém stavu, což povede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Sladění pravidel navíc pomůže zajistit nediskriminační podmínky pro p epravce ve všech členských státech. Poslanci také odhlasovali požadavek výboru IMCO na zavedení jednotné evropské nabíječky, která usnadní život miliónům spot ebitelů. Kulturu, tradice, gastronomii, historii i současnost ecka, které na ja e 2014 p edsedalo Radě EU, v Kromě íži p edstavily již tradiční Evropské dny po ádané Olgou Sehnalovou. Účastníci se mohli s eckem seznámit všemi smysly nechyběla ochutnávka toho nejlepšího z ecké kuchyně, koncert Marthy Elefteriadu, výstavy, filmové projekce, p ednášky či program pro děti. Ve Zlíně uspo ádala Olga Sehnalová s mladými sociálními demokraty Zlínského kraje seminá Jak zkrotit hazard. Na akci vystoupili experti z celé ady oblastí dotýkajících se hazardu, sama poslankyně zdůraznila nutnost hazard v České republice účinně regulovat a zabývat se i online gamblingem. Olga Sehnalová působila v Evropském parlamentu i jako stínová zpravodajka návrhu k této problematice. U p íležitosti svátku Mezinárodního dne žen se pak zúčastnila seminá e Sociálně demokratických žen. ecké dny byly již osmými Evropskými dny po ádanými Olgou Sehnalovu v Kromě íži V p edvolební kampani nechyběly ani aktivity pro děti Duben 2014 Zahájení volební kampaně do eurovoleb Duben byl pro Olgu Sehnalovou ve znamení p edvolebních výjezdů. Jako dvojka na kandidátce ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu navštívila v rámci své volební kampaně hned několik krajů po celé České republice. Jen ve Zlínském a Olomouckém kraji zavítala do více než čty iceti měst a obcí. Místní pokaždé pozvala na kávu a kus eči o tom, co je trápí a kde mohou hledat zastání. S lidmi hovo ila také o své dosavadní práci v Evropském parlamentu, kde se věnuje p edevším ochraně spot ebitele, boji proti dvojí kvalitě potravin a výrobků a posilování práv občanů, zejména seniorů, proti nekalým obchodním praktikám. V rodné Kromě íži se kromě p edvolebního setkání s občany zúčastnila i vzpomínky na místního rodáka Karla Kryla a odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Mezi p edvolebními akcemi v České republice stihla europoslankyně odjet i na plenární zasedání Evropského parlamentu do Štrasburku, kde vystoupila s dotazem na Evropskou komisi k pracovním a životním podmínkám idičů v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Zúčastnila se také pietní vzpomínky k 6ř. výročí vypálení obce Ploština na konci druhé světové války. Na oslavách 1. máje ve Zlíně Olga Sehnalová se stala Vaším hlasem v Evropě i pro volební období

4 Květen 2014 Vyvrcholení kampaně a volby do Evropského parlamentu Po oslavách prvního máje pokračovala Olga Sehnalová ve své p edvolební kampani a v setkávání se s občany. P edvolební program pak vyvrcholil v evropských volbách o víkendu 23. a 24. května úspěšným znovuzvolením Olgy Sehnalové poslankyní Evropského parlamentu. Kromě ní byli z kandidátky ČSSD zvoleni Jan Keller, Pavel Poc a Miroslav Poche. Společně jsou členy Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Nově zvolení čeští europoslanci se sešli s premiérem ČR Červen 2014 Nově zvolení poslanci ustavují své frakce a výbory Po p edvolebním shonu a obměně poslanců začalo na půdě Evropského parlamentu ustavování jednotlivých politických skupin, volba jejich vedení a rozdělování europoslanců do jednotlivých výborů a meziparlamentních delegací. I v tomto období pokračuje Olga Sehnalová v práci v parlamentním Výboru pro ochranu spot ebitelů, jehož se stala stálou členkou, a ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, v němž má status náhradnice. Může tak navázat na svou dosavadní práci v parlamentu na tématech, která si p edsevzala a kterých se týkala i její volební kampaň. Spolu s dalšími nově zvolenými českými europoslanci se Olga Sehnalová na začátku června sešla s p edsedou vlády ČR a státním tajemníkem ČR pro evropské záležitosti. Na konci června pak na Kromě ížsku europoslankyně navštívila dva úspěšné průmyslové podniky společnosti TOS Hulín a.s. a Triangolo s.r.o. Setkala se s vedením obou firem a prohlédla si jejich provoz včetně investic po ízených s podporou evropských zdrojů. O tématech Zlínského kraje diskutovala na pozvání hejtmana kraje Stanislava Mišáka i na setkání se senátory, poslanci a europoslankyněmi zvolenými za kraj. Tisková konference po plenárním zasedání EP Červenec 2014 Ustavující zasedání Evropského parlamentu a volba p edsedy Evropské komise Práce poslanců Evropského parlamentu naplno vypukla po hlasování na začátku července, kdy začaly pracovat parlamentní výbory v novém složení. Na ustavujícím zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali europoslanci nap íklad o doporučeních pro boj s nezaměstnaností mladých nebo o plánech Litvy na p ijetí eura. Zásadní byla volba p edsedy Evropské komise. Do této pozice zvolili europoslanci Jean-Clauda Junckera, jehož Komise se následně ujala funkce 1. listopadu. Tato témata p iblížila Olga Sehnalová s europoslancem Pavlem Pocem českým noviná ům na pravidelné tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu. Kromě aktivit v Evropském parlamentu se europoslankyně zúčastnila také ady událostí v České republice. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech společně s odcházející p edsedkyní Výboru pro kulturu, vzdělávání a mládež EP Doris Pack a programovým editelem festivalu Karlem Ochem vyhlásila 10 filmů nominovaných na letošní filmovou Cenu LUX Evropského parlamentu.p ijala také pozvání na tradiční Dolňácké slavnosti v Hluku, kde se uskutečnila tradiční Jízda králů. V Kralicích na Hané se již poněkolikáté Tradiční Jízda králů v Hluku se koná jen jednou za t i roky Vystoupení na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

5 zúčastnila Letního posezení klubu Sociálně demokratických žen Prostějov a Vlasteneckého sdružení antifašistů Prostějovska. V návaznosti na jmenování členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů navštívila pražskou centrálu spotřebitelského sdružení dtest, vydavatele stejnojmenného časopisu a jednoho z předních sdružení věnujících se spotřebitelské politice v České republice. Na konci července se také pošesté aktivně zúčastnila závodu v lidovém triatlonu Morkovské chlap. Srpen 2014 Parlamentní přestávka ve znamení přípravy na komunální volby Po rušném červenci následovala v práci Evropského parlamentu srpnová přestávka. Poslední prázdninové dny však byly bohaté na nejrůznější aktivity v České republice. V Kroměříži se například slavily Dožínky Zlínského kraje, současně se konal i 20. ročník tradičního tenisového turnaje starostů a představitelů samospráv měst a obcí ČR. Obou akcí se zúčastnila i Olga Sehnalová, stejně jako slavnostního zahájení Mistrovství světa v parašutismu 2014 v Prostějově. V něm o medaile v různých kategoriích bojovali účastníci z 25 zemí všech kontinentů. Srpnový program zakončila Olga Sehnalová na setkání sociálních demokratů z Olomouckého kraje a Opolského vojvodství v polské Nyse. Tradice vzájemného setkávání a spolupráce sociálních demokratů z obou stran hranice probíhá i v návaznosti na dohodu o partnerství mezi ČSSD a SLD, kterou v roce 2013 podepsali předsedové stran. Tématem byly mimo jiné nadcházející komunální volby a rozvoj přeshraniční spolupráce. Se svou povolební agendou v Evropském parlamentu seznámila europoslankyně přítomné také na tradičním rozloučení s prázdninami, které uspořádali sociální demokraté z Morkovic. Pod záštitou Olgy Sehnalové se konala tradiční cyklojízda Otevření rekonstruované Květné zahrady se účastnil i premiér Září 2014 Sestavování nové Komise a zahájení kampaně pro komunální volby V Evropském parlamentu bylo září ve znamení hledání nových komisařů a výběru jejich portfolií. Spolu s dalšími českými europoslanci se proto Olga Sehnalová ve Štrasburku setkala s Věrou Jourovou, kandidátkou na komisařku za Českou republiku. Interpelovala také Komisi ve věci vzájemného uznávání průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Výsledky štrasburského plenárního zasedání, konkrétně reakci ze strany Evropské unie na dopady ruských sankcí na české zemědělce, pak představila v Praze na další z tiskových konferencí. Začátek školního roku přivítala europoslankyně s maturanty z kroměřížského gymnázia, jehož je absolventkou. 1. září vítali také sociální demokraté, kteří zahájili svou předvolební kampaň pro nadcházející komunální volby. Své kolegyně kandidující do Senátu, Alenu Gajdůškovou a Hanu Doupovcovou, podpořila na předvolebních setkáních i europoslankyně Sehnalová, která tak využila příležitosti k poděkování za podporu ve volbách do Evropského parlamentu. Vedle předvolebních setkání s občany navštívila spolu s ministrem zdravotnictví Němečkem Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo Nemocnici Milosrdných Bratří ve Vizovicích. Ve Štrasburku se europoslanci setkali s Věrou Jourovou Olga Sehnalová otevřela nové Dopravní VaV centrum

6 Jako kroměřížská rodačka nechyběla Olga Sehnalová ani na slavnostním otevření rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži. Ve svém rodném městě také spoluorganizovala již 13. ročník Evropského týdne mobility, jehož tradici ve městě zahájila coby místostarostka. V třetím zářijovém týdnu se tedy pod její záštitou konala například tradiční cyklojízda, procházka do okolí či projížďka elektrickým vláčkem Podzámeckou zahradou pro klienty z Domovů pro seniory. V České republice se Olga Sehnalová zúčastnila i Kulatého stolu k revizi strategie Evropa 2020 pořádaného Úřadem vlády ČR, slavnostního zahájení provozu nového Dopravního VaV centra, konference k bezpečnosti silničního provozu BRNOSAFETY 2014 či zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a diskuse na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Říjen 2014 Kroměříž žila Itálií, Evropský parlament výběrem komisařů Italské dny v Kroměříži završila procházka po místních památkách V říjnu Evropský parlament finalizoval výběr nových komisařů. Uskutečnilo se tedy i slyšení s českou kandidátkou na komisařku pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost mužů a žen, Věrou Jourovou. Do jejího grilování se zapojili europoslanci ze čtyř parlamentních výborů včetně Olgy Sehnalové. Všechny výbory Jourovou následně na post eurokomisařky schválily a její jmenování odhlasovalo i plénum Evropského parlamentu. Volby se konaly i na komunální úrovni. V kroměřížském zastupitelstvu získala Česká strana sociálně demokratická čtyři mandáty. Znovuzvolena nejvíce hlasy přitom byla ze šestého místa kandidátky i dlouholetá zastupitelka Olga Sehnalová. V Kroměříži se v říjnu odehrály také tradiční Evropské dny, tentokrát věnované Itálii. Při této příležitosti zavítalo do města několik významných osobností spojených s touto zemí, konaly se výstavy, zajímavé přednášky, ochutnávka italských specialit i procházka po kroměřížských památkách, na nichž zanechali své stopy italští mistři. Jako členka výboru IMCO navštívila Olga Sehnalová v říjnu také závod Sfinx v Holešově a iniciovala spolupráci na testování vybraných potravin s obchodním řetězcem Albert, provozovaným společností Ahold. S ředitelem kvality obchodního řetězce se domluvila na zorganizování senzorického a analytického testování vybraných potravin, které má přinést další argumenty v otázce rozdílné kvality značkových potravin. Součástí jednání byla i prohlídka prodejní plochy a zázemí jedné z kroměřížských prodejen Albert. Evropskou komisi oslovila Olga Sehnalová ve věci výše potravinářských maloobchodních marží v EU. V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku přivítala europoslankyně na konci října skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje. Pozváním do sídla této evropské instituce jim chtěla vyjádřit své poděkování za jejich pomoc a podporu v kampani v květnových evropských volbách. Velký úspěch slavila na Italských dnech přednáška o událostech na italské frontě za první světové války V Závodu Sfinx v Kroměříži představili Olze Sehnalové podrobnosti výroby sladkostí Listopad 2014 Europoslankyně Sehnalová první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu ETSC Na začátku listopadu se europoslankyně Sehnalová stala první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC). Ve správní radě této Pro účastníky XI. Českého fóra Evropského parlamentu mládeže ČR vedla Olga Sehnalová workshop o EU

7 prestižní nevládní neziskové organizace s celoevropskou působností přijala statut pozorovatelky. ETSC podporuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti ve všech druzích dopravy a představuje hlas dopravních expertů z celé Evropské unie. Parlamentní agendu obstarala mj. interpelace k diskriminačním praktikám autopůjčoven, ve které Olga Sehnalová upozornila na diskriminaci občanů na základě jejich země pobytu. Tomuto tématu se poslankyně i nadále aktivně věnuje. Setkala se se zástupkyněmi Potravinářské komory ČR, s nimiž jednala o dvojí kvalitě potravin a vztazích mezi výrobci a prodejci v potravinářském řetězci. Řady zajímavých událostí se Olga Sehnalová účastnila i v České republice. Do Ostravy-Poruby se vypravila za vítěznou střední školou letošního ročníku soutěže Spotřeba pro život, nad níž držela záštitu. Místní studenti uspěli v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu a podívají se tak do Evropského parlamentu. V Olomouci pak vystoupila na IV. dopravněpsychologickém semináři na téma psychické způsobilosti k řízení pořádaném Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V Kroměříži následně slavnostně zahájila XI. České fórum Evropského parlamentu mládeže ČR a pro jeho účastníky vedla workshop o EU. V Brně debatovala o ochraně spotřebitele na besedě organizované Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením, v Plzni jednala s manažerem Plzeňského Prazdroje o tématech ochrany spotřebitele. Prosinec 2014 Završení práce na systému ecall Na počátku prosince vyvrcholila legislativní práce Olgy Sehnalové na zavedení veřejného systému tísňového volání ecall. Europoslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele drtivou většinou schválili výslednou podobu návrhu, jemuž v listopadu předcházelo úspěšné uzavření dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU. Všichni europoslanci budou o potvrzení zavedení ecallu hlasovat na plenárním zasedání na jaře Po 31. březnu 2018 by pak systémem postupně měly být vybaveny všechny nové modely osobních automobilů. Dopravním tématům se Olga Sehnalová věnovala i na dalších akcích. Na pracovní oběd a setkání s poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, Stálého Zastoupení ČR při EU a Ministerstva dopravy ČR například do Bruselu pozvala reprezentanty společností ČD a SŽDC. Společně diskutovali o možnostech spolupráce při přípravě přeshraničního železničního spojení na trase Slovensko - ČR (Praha) - Německo (Mnichov). Hlavním tématem bylo vyjasnění pozic české a německé strany. Do Bruselu pozvala europoslankyně i druhou skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje, kteří jí pomáhali s předvolební kampaní. V prostorách Evropského parlamentu absolvovala návštěva úvodní přednášku o fungování Evropského parlamentu, Olga Sehnalová jim následně představila své hlavní aktivity v parlamentních výborech a v závěru návštěvy nechyběla ani návštěva galerie plenárního zasedání Evropského parlamentu. Ve Štrasburku pak spolu s další poslankyní zvolenou za Zlínský kraj, Martinou Dlabajovou, přivítala zástupce Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Kolegům z Evropského parlamentu společně prezentovaly projekt Evropských kulturních stezek sv. Cyrila a Metoděje. S výkonným ředitelem ETSC Antoniem Avenosem V Bruselu Olga Sehnalová přivítala skupinu návštěvníků z řad sociální demokracie Zlínského a Olomouckého kraje Projekt Evropských kulturních stezek Cyrila a Metoděje představily ve Štrasburku europoslancům Olga Sehnalová s Martinou Dlabajovou Výslednou podobu návrhu o zavedení veřejného systému tísňového volání ecall schválili na začátku prosince europoslanci ve výboru IMCO

8 Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) Poslankyně Evropského parlamentu Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a od dokončení studia v roce 1995 pracovala jako lékařka v nemocnici v Kroměříži. Je členkou Zastupitelstva města Kroměříže, do něhož byla poprvé zvolena v roce V letech 1998 až 2009 vykonávala také funkci místostarostky města. V červnu 2009 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu za ČSSD, kde již druhé volební období působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zároveň je místopředsedkyní Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem.