Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou formou center aktivit. Vydal: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o. Rok vydání: 2011 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2012

2 Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Proč realizujeme projektové dny? Vnímáme potřebu rozvíjet v dětech takové schopnosti a dovednosti, které jim pomohou plnohodnotně se uplatnit v současné společnosti. Projektové vyučování nabízí možnosti získávání poznatků aktivní formou, kdy děti samy objevují jevy a souvislosti. Tyto poznatky pak mají trvalejší charakter a motivují děti k dalšímu zkoumání a objevování. V rámci projektových dnů se žákům nabízí celá řada zajímavých témat a reálných situací, s nimiž se ve svém životě mohou setkat. Klademe rovněž důraz na rozvoj dovednosti spolupracovat a vhodně komunikovat Proč se učíme v centrech aktivit? Díky práci formou center aktivit u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti a spolupráci. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a touhu poznávat nové věci. Při činnostech v centrech děti zapojují více smyslů, čímž dochází ke snadnějšímu pochopení probírané látky. Úkoly jsou vypracovány tak, aby děti mohly nahlédnout na danou problematiku z více úhlů pohledu, nacházet různá řešení a následně se dopracovat k určitému závěru. Získají tak prostor k utvoření vlastního názoru. Tímto způsobem se děti více aktivizují a zvyšuje se tak jejich zájem o výuku. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Poděkování: Dovoluji si touto formou poděkovat všem autorům sborníku metodických námětů, kterými byli učitelé ZŠ, Liberec, Lesní a zároveň partnerských škol ZŠ, Liberec, Husova, ZŠ, Liberec, Sokolovská, ZŠ, Liberec, Křížanská a ZŠ, Liberec, 5. května za kvalitně odvedenou práci při zpracování jednotlivých metodických námětů. Vážení a milí kolegové, dostáváte do rukou Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ, který vznikl v rámci projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů. Hlavním cílem projektu je využít zkušenosti získané v projektovém vyučování a při práci formou center aktivit za období několika uplynulých let a podpořit v běžné vzdělávací praxi na školách aktivní metody učení při naplňování cílů a očekávaných výstupů průřezových témat. Projektová výuka nabízí žákům možnost netradičním způsobem poznávat reálné životní situace, řešit problémy a diskutovat o nich s vrstevníky, nacházet smysl získaných poznatků. Předložený soubor námětů byl vytvořen zkušenými učiteli, a je tedy ověřen pedagogickou praxí. Metodické náměty jsou řazeny podle ročníků a průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech a mediální výchova). Každý námět je zpracován v přehledné tabulce, která obsahuje mimo jiné i podrobný popis postupu při realizaci projektové výuky. Vzhledem k finanční náročnosti tisku nemohly být do tištěné podoby zařazeny veškeré materiály. Proto zároveň přikládáme CD s kompletním obsahem Sborníku metodických námětů, jehož součástí jsou i doprovodné aktivity, pracovní listy, přípravy interaktivní výuky a další materiály. Věříme, že v této publikaci naleznete zajímavé náměty pro rozvoj aktivních metod výuky i ve svých vyučovacích jednotkách. Jsme přesvědčeni o přínosu této vzdělávací metody pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Přejeme vám hodně úspěchů při Vaší zodpovědné práci. Za projektový tým Ing. Tomáš Řebíček, hlavní manažer projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/ příjemce: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace partneři projektu: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

5 PRVNÍ ROČNÍK 1

6 průřezové téma: MKV 1. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Indiáni jejich život, jazyk, zvyky a tradice Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Žák řekne alespoň tři informace o životě indiánů, přiřadí typické indiánské názvy (tepee, totem, vigvam, tomahavk, náčelník ) k obrázku. Kultivovaně recituje báseň Josefa Kainara Indiáni. Dílčí: Rozliší vizuálně i sluchově krátké a dlouhé i í. Osvojí si podobu malého psacího i í, napíše ho i přečte. Přiřadí k danému počtu prvků správnou číslici. Čísla porovná. Přiřadí obrázky stop ke správným zvířatům (srnec, zajíc, bažant, liška, myšice, divoké prase). Uplatní svou fantazii při společné tvorbě totemu i následné prezentaci. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Píše přehledně a úhledně. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci prezentovat. Dokáže ocenit práci svých vrstevníků. Žáci 1. ročníku během jednoho týdne pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání. V hodnotícím kruhu pak svou práci odprezentují. Úkoly se týkají života indiánů, některé se vztahují se k písmenku i. Žáci se tak postupně dozvídají o jiné kulturní společnosti. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 24 žáky 5 skupin po vyučující, 1 asistentka vychovatelka školní družiny (vhodné jsou i další asistenti z řad rodičů) 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebna MKV Kulturní diference OSV Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Komunikace Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova Příprava (pouze vyučující): (Doba přípravy všech pomůcek asi 180 minut) Centrum matematiky Do dvojic magnetický terč a dvě šipky, do dvojic tabulku a fix (možno místo tabulky papír a tužku). Centrum čtení Karty z tvrdého kartonu ve tvaru listů se samohláskami. Z kartonu na špejli motýly s M m a hady ve tvaru S s. Podobné jako Příloha č. 3. Šest pruhů papíru s indiánskými pokřiky z písmen i í, z nich tři jsou totožné s pokřiky z přípravy na interaktivní tabuli viz. příloha č.2 Indiáni SMART Notebook. Pro každou skupinu list formátu A3 se skupinovou prací viz Příloha č 4. (Vyjde malé i, velké I, dýmka míru). Bzučák. Interaktivní tabule a příprava v příloze č 2. Centrum psaní Rozstříhané obrázky zvířat jako puzzle, tělové barvy, zrcátka. Pruh papíru pro rychlíky na výrobu čelenky. Ateliér pro každého čtvrtku formátu A2, šablonu na šířku totemu, pastely, izolepu na slepení do totemu, nůžky. Kniha Nauč se kreslit 2. Věda a objevy razítka stop s polštářkem potřeným razítkovací barvou z výukové pomůcky Krabice jehličí, pro každou skupinu jeden papír s natisknutými razítky stop na poznávací úkol, kniha, přehled stop a zvířat, čistý papír pro každou skupinu.den před realizací učitel rozdělí žáky do pěti skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu. Před realizací projektu je nutné vyvodit písmenko Ii, povídat si o indiánech,

7 průřezové téma: MKV 1. ročník 1. objasnit určité pojmy (teepee, totem ), k tomu může posloužit příprava na interaktivní tabuli Příloha č. 2. Před realizací center doporučuji dětem ukázat stopy zvířat a vyprávět jim k tomu příběh, aby si dovedly představit, co po nich v centru vědy a objevů budeme chtít. Viz Příloha č. 8 naskenovaná z knihy Lesní čarování I. Během indiánských dnů mohou děti doma trénovat čtení z tematicky zaměřeného listu Příloha č. 7 Trénování čtení. Skládání slabik a jejich čtení mohou děti trénovat z pomůcky Příloha č.3 Slabiky na špejli. Ranní kruh: V prvním indiánském ranním kruhu se děti učí básničku Indiáni od Josefa Kainara. Ta je uvedena v Příloze č. 2. V dalších ranních kruzích mohou plnit různé úkoly o indiánech. Průběh a vyhodnocení (2x 45 minut): 10 minut Děti si ve svém centru prohlížejí zadání, zdatnější čtenáři nebo dospělí jim ho přečtou. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby) Vše vidí na obrázku v zadání. 45 minut Práce v centrech. Skupinová či samostatná. Vyučující i asistenti dohlíží na práci dětí, pomáhají. 35 minut Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Z centra matematiky a vědy a objevů si děti vyberou jednoho mluvčího, ten ostatním řekne, co v centru dělali a jak se jim práce dařila. Z ateliéru mluvčí představí společný totem, potom přijde každý ze spoluautorů a představí svou část totemu. Pokud se ostatním dětem jejich práce líbí, ocení je potleskem. Namalovaní indiáni z centra psaní se přijdou představit a ukázat. Řeknou svá indiánská jména, mohou zatančit krátký indiánský tanec. Z centra čtení také přijdou všechny děti, každé bude mít jeden papír s pokřiky. Paní učitelka znovu pustí pokřiky na interaktivní tabuli. Děti určují, čí pokřik právě zazněl. Dále je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další den. Vyučující každé centrum zvlášť vyhodnotí. Práce z ateliéru a centra vědy a objevů se ve třídě vystaví. Namalované děti z centra psaní doporučuji vyfotografovat. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře WILDOVÁ, R., STAUDKOVÁ, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě. Praha, ALTER, s. r. o TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 1 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o PENC, V., KŘIVÁNEK, Z.: PÍSANKA 2 pro 1. Ročník Písmena číslice. Praha, ALTER, s. r. o CURTO, ROSA, M.: Nauč se kreslit 2. Praha, Knižní klub JOHNSONOVÁ, J.: Jak číst stopy zvířat. Praha, Mladá Fronta PONÍŽILOVÁ, B.: Výuková pomůcka Krabice jehličí. Brno, Rezekvítek (odtud jsou razítka stopy zvířat i puzzle skládačky zvířat). PONÍŽILOVÁ JUŘÍČKOVÁ, B.: Lesní čarování I. Brno, Rezekvítek Interaktivní tabule Příprava na interaktivní tabuli od Mgr. Jitky Junkové z Příloha č. 1 Indiáni - zadání do center Příloha č. 2 Indiáni SMART Notebook (Staženo z autor Mgr. Jitka Junková) Příloha č. 3 DÚ čtení slabik Příloha č. 4 Skupinová práce Ii centrum čtení Příloha č. 5 Čtení i I Příloha č. 6 Psaní Příloha č. 7 Trénování čtení Příloha č. 8 Stopy zvířat Příloha č. 9 Klíč ke stopám Příloha č. 10 Matematika Příloha č. 11 Totem postup Příloha č. 12 Obrázky použité v zadání a pracovních listech (Převzato z i-creative.cz/2008/07/21/indianske-omalovanky/) Příloha č. 13 Fotografie z realizace Projekt byl realizován s 24 žáky v 1. třídě v listopadu. Doporučuji nechat si větší prostor na hodnotící kruh. Dále doporučuji vypracovaný pracovní list z centra čtení nevystavovat ani neukazovat, dokud centry neprojdou všechny skupinky. Aby ostatní měli také možnost sami zjistit, co vyjde. Příprava na různorodé úkoly v těchto centrech je časově náročná, je zde mnoho pomůcek na vyrobení. Vzhledem k náročnosti úkolů také doporučuji pro práci center tři dospělé. Ale dá se to určitě zvládnout i ve dvou.

8 průřezové téma: MV 1. ročník 2. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Ufoni Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Žák uplatní svou fantazii při tvorbě díla z modelíny i následné prezentaci. Přečte a rozpozná tiskací tvary písmen A, a, O, o, E, e. Složí vyhláskované dvojslabičné slovo. Přiřadí k danému počtu prvků správnou číslici. Vyjmenuje alespoň 5 předmětů, které slouží ke školní výuce. Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Píše přehledně a úhledně. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Označí počet prvků množiny v oboru do 5. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci prezentovat. Slovy a potleskem ocení práci svých vrstevníků. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku během jednoho týdne pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání. Úkoly jsou tematicky propojené, týkají se ufonů. V hodnotícím kruhu pak žáci svou práci odprezentují. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 29 žáky 5 skupin po vyučující, 1 asistentka vychovatelka školní družiny (vhodné jsou i další asistentky z řad rodičů) 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebny OSV Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Komunikace MV Tvorba mediálního sdělení Prvouka, Český jazyka, Matematika, Výtvarná výchova Příprava (pouze vyučující): (30 minut) Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit, kromě učebnic dětí i jednotlivé pomůcky. Centrum matematiky Stavebnice Polyform. Centrum čtení Pro každou skupinu vytištěný pracovní list viz příloha č. 2 na formát A3. Ateliér Modelína, igelity, podložky, papírky na jmenovky. Centrum vědy a objevů Nůžky, lepidla, vzor na ukázku. Den před realizací rozdělí žáky do pěti skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu. Před realizací projektu si děti z papíru a špejle vyrobí vysílačku, která slouží jako motivace při procvičování hláskování. Tato vysílačka překládá z ufonštiny. Paní učitelka hláskuje jednoduchá dvojslabičná slova, děti je říkají. Procvičování hláskování je také domácí úkol pro děti. Zadání tohoto domácího úkolu je v příloze č. 6. Ranní kruh: Paní učitelka dětem vypráví o tom, že si budeme hrát, že k nám zavítali ufoni. Co všechno se během ufonské návštěvy u nás přihodilo, se děti dozvědí z center. V dalším ranním kruhu můžeme vyvodit písmenko Uu třeba pomocí ufonů. Průběh a vyhodnocení (2 x 45 minut): 10 minut Děti si ve svém centru prohlížejí zadání, zdatnější čtenáři nebo dospělí jim ho přečtou.

9 průřezové téma: MV 1. ročník 2. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby) Vše vidí na obrázku v zadání. 50 minut Práce v centrech. Skupinová či samostatná. Vyučující i asistenti dohlíží na práci dětí, pomáhají. 30 minut Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Z každé skupinky si děti vyberou jednoho mluvčího, ten ostatním řekne, co v centru dělali a jak se jim práce dařila. Z ateliéru a vědy a objevů představí svá díla všichni žáci. Žáci z ateliéru si přednesou krátkou zprávu o svém ufonovi. Pokud se ostatním dětem jejich práce líbí, ocení je potleskem. Dále je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další den. Vyučující každé centrum zvlášť vyhodnotí. Práce z ateliéru a centra vědy a objevů se ve třídě vystaví. WILDOVÁ, R., STAUDKOVÁ, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě. Praha, ALTER, s. r. o TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 1 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ M.: Můj svět a pohádka pracovní listy. Liberec, Dialog Příloha č. 1 Ufoni - zadání do center Příloha č. 2 Skupinová práce UFON BLUDIŠTĚ (Částečně převzato z Příloha č. 3 Čtení Příloha č. 4 Ufonská třída Příloha č. 5 Matematika + psaní Příloha č. 6 Hra na ufony - DÚ Příloha č. 7 Obrázky použité v zadání a pracovním listu (Převzato z www. i-creative.cz, Příloha č. 8 Fotografie z realizace Projekt byl realizován v 1. třídě v říjnu. Doporučuji nechat si větší prostor na hodnotící kruh kvůli ateliéru. Děti se dokáží dlouze rozpovídat o svém vymodelovaném ufonovi. Doporučuji pracovní list z centra čtení nevystavovat, dokud centry neprojdou všechny skupinky. Aby ostatní měli také možnost sami objevovat řešení cestu bludištěm a neokoukali ji od předchozích skupinek.

10 průřezové téma: OSV 1. ročník 3. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Pejsci Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Žák si osvojí zpaměti některé básně z klasické české poezie. Orientuje se v čase a v ročních obdobích, rozpozná znaky zimy na základě vlastních prožitků. Tyto své poznatky dále zpracuje a využije při skupinové práci. Nahlédne na poezii z několika úhlů pohledu. Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Přednáší zpaměti jednoduché básničky. Vnímá umění jako bohatství své země. Připraví a předvede vlastní vystoupení. Píše přehledně a úhledně. Rozvíjí svůj písemný kultivovaný projev. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Respektuje a toleruje práva druhých. Vypráví jednoduchý příběh na podkladě vlastních prožitků o znacích zimy. Označí počet prvků množiny v oboru do 10. Provádí početní operace +, - s přirozenými čísly v oboru do 10 zpaměti. Vytvoří lineární uspořádání v oboru do 10, zobrazí číslo na číselné ose. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace. Popíše roční období. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti práce. Usiluje o dobré vztahy ve třídě. Vyjmenuje základní barvy. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku v měsíci lednu během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka, některé skupinky si již předčítají zadání samostatně. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu znají zpaměti básně některých českých dětských autorů. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 29 žáky 5 skupin po 6, 1 skupina po 5 1 vyučující a 1 asistentka vyučující 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebny OSV Seberegulace a Sebeorganizace, Kreativita, Komunikace Český jazyk, Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Prvouka Příprava (pouze vyučující): (60 minut) Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit (u některých center jsou 2 varianty), výtvarné pomůcky a potřeby. Do každého centra zadání kromě matematiky je na samostatném listě básnička, která práci v centru provází. Přílohy č Centrum čtení - Pracovní list pro každého Příloha č. 6. Centrum psaní Pracovní listy Příloha 7, 8 vždy jeden do centra. Pro rychlíky je možné rámečky Logico Piccolo s kartami nebo Lota skládačky od Škola hrou Centrum matematiky Do každého centra jeden list s básničkou Příloha č. 12 a jeden barevný papír na nalepení básničky. Centrum vědy a objevů vystřihovánky Přílohy č. 13 a 14. Ateliér Pastely, nůžky, lepidlo. Den před realizací rozdělí žáky do pěti skupin. (Možnost rozdělit losem, cíleně nebo nechat děti si vybrat.)

11 průřezové téma: OSV 1. ročník 3. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu, přičemž vždy jeden den pracují v jednom centru a postupně se střídají v jednotlivých centrech. Při prezentaci si své práce představí a ohodnotí. Týden před realizací zadání DÚ žáci se naučí se recitovat báseň Průběh a vyhodnocení (60 minut) 5 minut - Děti se ve svém centru seznámí se zadanými úkoly. Vyučující či asistentka jim vysvětlí zadanou práci. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby). 40 minut - Práce v centrech. Skupinová či samostatná. Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá. 15 minut - Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Postupně po centrech má každý slovo, aby prezentoval svou práci a řekl, jak se mu pracovalo. Je zde prostor pro ocenění, případné další připomínky a poděkování. Vyučující každé centrum zvlášť ohodnotí. Doporučené pomůcky a informační zdroje ŽÁČEK, J.: Aprílová škola. Praha, Albatros VODŇANSKÝ, J.: Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Albatros, Praha HRUBÍN, F.: Říkejte si se mnou. Praha, Albatros TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 2 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o WILDOVÁ, R. A KOL.: Písanka ke slabikáři, Pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ, Sešit 2. Praha, ALTER, s. r. o JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka pracovní listy. Liberec, Dialog JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka. Liberec, Dialog PAVLOVÁ, J., PIŠLOVÁ, S.: Barevná čeština pro prvňáčky. Praha, SPN PIŠLOVÁ, S.: Hrajeme si s písmeny. Praha, Panorama Další knihy s dětskou poezií. Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Báseň na procházce Příloha č. 3 Báseň Psí život Příloha č. 4 Báseň Dejte mi pastelku Příloha č. 5 Báseň Hodné štěně Příloha č. 6 Pracovní list čtení Příloha č. 7 Pracovní list pes 1 Příloha č. 8 Pracovní list pes 2 Příloha č. 9 Psaní Příloha č. 10 Matematika 1 Příloha č. 11 Matematika 2 Příloha č. 12 Matematika básnička Příloha č. 13 Dívka Příloha č. 14 Chlapec Příloha č. 15 Obrázky použité v zadání a na pracovních listech (převzato z Příloha č. 16 Fotografie z realizace Je důležité, aby v předstihu obdrželi žáci informaci, že si mají připravit a doma se naučit recitovat nějakou báseň. Tato centra jsme využili jako přípravu na školní kolo recitační soutěže.

12 průřezové téma: MV 1. ročník 4. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Pohádky Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Žák si přiřadí názvy klasických dětských pohádek k jejich ilustracím a hlavním postavám. Svými slovy jednoduše převypráví průběh děje. Tyto své poznatky dále zpracuje a využije při skupinové práci a při hraní skupinových her. Nahlédne na pohádky z několika úhlů pohledu. Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Vypráví jednoduchý příběh, zdramatizuje jej. Připraví a předvede vlastní vystoupení. Hlasitě a správně čte jednoduchý text s porozuměním. Roztřídí postavy podle rodu (mužský, ženský, střední) pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to. Píše přehledně a úhledně. Rozvíjí svůj písemný kultivovaný projev. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Označí počet prvků množiny v oboru do 20. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti práce. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu vystoupí před třídu a svou práci prezentuje. Ocení práci svých vrstevníků potleskem a slovem. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku v měsíci únoru během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka, některé skupinky si již předčítají zadání samostatně. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu rozeznají dětské pohádky podle zadaných indicií, znají názvy pohádek a jejich hlavní postavy. Dokáží pohádku zdramatizovat, namalovat a pojmenovat. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 29 žáky 5 skupin po 6, 1 skupina po 5 1 vyučující a 1 asistentka vyučující 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebny OSV Komunikace, Kreativita, MV Tvorba mediálních sdělení, Práce v realizačním týmu Český jazyk, Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Prvouka Příprava s dětmi před centry (120 minut) Učitel: Připraví si pohádku na vyprávění, nakopíruje dětem list s domácím úkolem. Na tvorbu puzzle nakopíruje dětem omalovánky pohádek viz níže. Na tato centra aktivit je důležitá příprava, aby pohádku Devět všichni bezpečně znali. Proto ji v předstihu několika dní před samotnými centry dětem vyprávíme. Přílohy č. 16 a 17. Můžeme dát dětem za úkol pohádku převyprávět rodičům Příloha č. 18. Další fází přípravy na pohádková centra je výroba puzzle vybarvení omalovánek, zalaminování a rozstříhání. Příloha č. 6. Rozstříhat puzzle na vodorovné proužky, aby jejich skládání nebylo příliš obtížné. My jsme tuto pomůcku vyráběli s dětmi odpoledne v družině.

13 průřezové téma: MV 1. ročník 4. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příprava (pouze vyučující): (60 minut) Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit, pracovní listy, výtvarné pomůcky a potřeby, obrázky pohádek, názvy pohádek a postav na kartách (vhodné zalaminovat). Centrum čtení Jedna sada karet s obrázky k pohádkám a jejich názvy. Přílohy č. 2 a 3. Do každého centra jeden společný pracovní list čtyřsměrky Příloha č. 4. Jedna sada karet s názvy pohádkových bytostí Příloha č. 5. Všechny karty doporučujeme zalaminovat. Puzzle na skládání, které si děti předtím vyrobily. Centrum psaní Jeden list rozdílů Příloha č. 7 zalaminovaný nejlépe zvětšený na A3. Karty s ručně napsanými psacím písmem různé obměny jmen Jeníček a Mařenka (Jeník, Jan, Marie, Maruška ) na obtahování. Rámečky Logicco Piccolo s kartami o pohádkách Centrum matematiky Do každého centra dohromady jeden pracovní list ježibaby Příloha č. 9 a jeden list Pohádkový maraton Příloha č. 10. Lota matematické skládačky z edice Škola hrou Centrum vědy a objevů Do každého centra dohromady prac. list Kvočna a kuřátka Příloha č. 13 a jedno divadélko Příloha č na čtvrtce. Špejle a izolepu či samolepky na výrobu loutek. Ateliér Papíry formátu A4 a suché či olejové pastely, pokud děti nemají svoje. vybrat.) TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 2 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka pracovní listy. Liberec, Dialog JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka. Liberec, Dialog WILDOVÁ, R. a kol.: Písanka ke Slabikáři, pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ, sešit 2. Praha, ALTER STRAKA, A.: Hrátky s pohádkami. Brno, nakladatelství MC KRAPP, Ch., překlad VAŇKOVÁ, H.: Počítáme s pastelkou. Praha, Portál KOŘEN, J.: Hry v počtech pro 1. ročník. Brno, Nová škola FUČÍKOVÁ, R.: S pastelkami do pohádky. Praha, AXIÓMA TYMICHOVÁ, H.: Nauč mě správně psát. Praha, SPN Šéfredaktorka MIKŠÍČKOVÁ-BAVOROVÁ, E.: Časopis Sluníčko. Praha, Mladá Fronta, květen Jakékoli pohádkové knihy. Rámečky Logicco Piccolo s kartami POHÁDEK Lota matematické skládačky z edice Škola hrou Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Názvy pohádek Příloha č. 3 Obrázky pohádek Příloha č. 4 Pohádková čtyřsměrka Příloha č. 5 Názvy pohádkových postav Příloha č. 6 Omalovánky na puzzle Příloha č. 7 Rozdíly Příloha č. 8 Psaní Příloha č. 9 Ježibaba Příloha č. 10 Pohádkový maraton Příloha č. 11 Matematika 1 Příloha č. 12 Matematika 2 Příloha č. 13 Kvočna a kuřátka Příloha č. 14 Devět 1 Příloha č. 15 Devět 2 Příloha č. 16 Devět 3 Příloha č. 17 Devět 4 Příloha č. 18 Domácí úkol Devět Příloha č. 19 Divadlo 1 Příloha č. 20 Divadlo 2 Příloha č. 21 Divadlo 3 Příloha č. 22 Divadlo 4 Příloha č. 23 Divadlo 5 Příloha č. 24 Obrázky použité v zadání i prac. listech (převzato z Příloha č. 25 Fotografie z realizace Na tato centra aktivit je důležitá příprava, aby pohádku Devět všichni bezpečně znali. Dále pak výroba puzzle vybarvení omalovánek. Už samotný fakt, že děti pracují se svou vlastnoručně vyrobenou pomůckou, je pro ně velkou motivací k práci.

14 průřezové téma: OSV 1. ročník 5. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Roční období Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Popíše rozmanitost života v jednotlivých ročních obdobích. Pojmenuje nejznámější rostliny ze svého okolí. Uvede příklady živočichů a popíše jejich život v jednotlivých ročních období. Dílčí: Pozná a pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny. Čte se správným přízvukem a pauzami mezi slovy. Rozliší větu podle intonace. Čte s porozuměním. Kultivovaně se dorozumívá se spolužáky. Provádí početní operace (sčítání, odčítání) do 20 bez přechodu i s přechodem přes desítku. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti a uplatňuje je v plošném uspořádání. Respektuje práci ve skupině. Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci odprezentovat. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku v jednom dni pracují v centrech aktivit a plní úkoly podle pokynů v zadání na téma Roční období. V hodnotícím kruhu svou práci odprezentují. 1. ročník/ 4 skupiny - Realizováno s 27 žáky 1 vyučující a 1 asistent (vychovatelka) 1 den, vyučovací hodina Kmenová učebna a vedlejší místnost školní družiny OSV Rozvoj poznávání, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a Kompetice Prvouka, Český jazyk a literatura, Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti Příprava (pouze vyučující): Připraví si zadání do center aktivit příloha č. 1, jednotlivé pomůcky (pracovní listy příloha č. 4, věty příloha č. 3, označení ročních období příloha č. 2, papíry, dostatečné množství novin, časopisů, letáků). Věty je lepší zalaminovat a teprve potom rozstříhat. (60 minut) Den před realizací se žáci losem rozdělí do čtyř skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu. Průběh a vyhodnocení Žáci během 1 dne projdou všemi centry. 15 minut - žáci se schází v jednotlivých centrech a připravují si pomůcky podle pokynů v zadání. Rozdělí si jednotlivé role. První centrum 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech skupinová nebo samostatná. Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá. V centru ateliér pomáhá asistent (vychovatelka). Druhé centrum 10 minut - žáci přecházejí do druhého centra. Připraví si potřebné pomůcky. 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech skupinová nebo samostatná. Třetí centrum 10 minut - žáci přecházejí do třetího centra. Připraví si potřebné pomůcky. 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech. Čtvrté centrum 10 minut - žáci přecházejí do posledního centra. 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech Hodnotící kruh 30 minut - hodnotící kruh řízený vyučujícím. Postupně po skupinách má každý slovo, aby odprezentoval svou práci a uvede klady a zápory společné a samostatné práce v jednotlivých centrech. Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další práci. Vyučující každou skupinu zvlášť vyhodnotí.

15 průřezové téma: OSV 1. ročník 5. Doporučené pomůcky a informační zdroje ŽÁČEK, J.: Slabikář. Praha, ALTER ŽÁČEK, J.: Encyklopedie pro žáčky. Praha, Albatros Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Názvy ročních období Příloha č. 3 Věty Příloha č. 4 Barevné počítání Příloha č. 5 Roční období Smart aplikace, autor Mgr. Radka Kuncová, ZŠ Libice nad Cidlinou; převzato z V časovém rozvrhu nejsou speciálně označené přestávky. Žáci mohou kdykoliv během práce odejít na toaletu či se podle potřeby napít. Zadání do center je nutné volit v takovém rozsahu, aby žáci bez problémů ve vymezeném čase stihli všechny úkoly.

16 průřezové téma: MKV 1. ročník 6. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Dopravní prostředky Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní cíl: Žáci rozřadí dopravní prostředky do systému, poznají rozmanitost dopravních prostředků, jejich výhody a nevýhody. Dílčí cíle: Žák čte text s porozuměním, procvičuje logické myšlení a jednoduché matematické operace, řadí dopravní prostředky do systému, vytvoří koláž obsahující dopravní prostředky. Děti si zopakují, jaké dopravní prostředky znají, roztřídí dopravní prostředky do určitého systému (lodní, pozemská, vzdušná.doprava.). Výsledné práce děti zhodnotí v závěrečném kruhu. 1. ročník/ 25 dětí, 4 skupiny dětí 1 učitel + 1 asistent 5 vyučovacích hodin Kmenová třída + učebna v knihovně OSV Rozvoj schopností poznávání, kreativita MKV Lidské vztahy, Multikulturalita Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova Příprava (pouze vyučující) (25 min) Centrum českého jazyka: pracovní list (4 ks) Centrum matematiky: prac. list (4ks), linkovaný papír vel. A5 (25ks) V centru matematiky jsou napsaná čísla na kartičkách ve tvaru formule. Čísla lze napsat na jednoduché lepící papírky. Centrum prvouky: modré karty s obrázky, pracovní list (25 ks) Centrum výtvarné výchovy: čtvrtka A1 (4 ks), čtvrtka A4 (25 ks) Pomůcky pro děti jsou vypsané u jednotlivých center. Průběh: 4 centra (4 x 45 min) 15 minut ranní kruh spojený s motivací na téma Dopravní prostředky 4 x 45 minut pracují v centrech dle zadání 30 minut hodnotící kruh spojený s prezentací výsledků z jednotlivých center Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Karty s obrázky dopravních prostředků. Ostatní pomůcky jsou součástí příloh a jsou konkrétně vypsané v daných centrech. Pracovní list na PRV autor Regina Mayerová (převzato z: Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Pracovní list na PRV(převzato z: Příloha č. 3 Výtvory dětí z centra VV, ČJ Příloha č. 4 Karty s dopravními prostředky neznámá omalovánka Centrum výtvarné výchovy pracuje mimo třídu s asistentkou (v knihovně).

17 průřezové téma: MKV 1. ročník 6.

18 průřezové téma: MKV 1. ročník 7. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: V lesním království Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní cíl: Žák pojmenuje vybrané rostliny, stromy a zvířata, která může nalézt v lese. Dílčí cíle: Český jazyk Žák čte text s porozuměním, definuje větu, z čeho se skládá, její začátek a konec. Vymýšlí vlastní věty. Matematika Žák se orientuje v obrázku, používá jednoduché početní operace na konkrétních příkladech, procvičuje sčítání a odčítání do 20. Prvouka Žák určuje, kde se v lese nachází jednotliví živočichové a rostliny. Vybírá, co je vyrobené ze dřeva. Pracovní činnosti Žák vytváří papírovou lišku. Procvičuje stříhání nůžkami. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Děti se různými úhly pohledu obeznámí s lesem a jeho životem. Naučí se spoustu nových rostlin a některých živočichů. 1. ročník, 25 dětí 1 učitel + 1 asistent 5 vyučovacích hodin Kmenová třída + učebna v knihovně OSV Rozvoj schopností poznávání, MKV Lidské vztahy Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Pracovní činnosti Příprava (pouze vyučující) (25 min) Učitel rozstříhá (popřípadě zalaminuje) kartičky a pexeso do centra prvouky. Učitel nachystá: Centrum matematiky: pracovní list + Spojovačku pro každého žáka. Centrum prvouky: kartičky + pexeso, pracovní listy do centra, doporučené encyklopedie Centrum českého jazyka: linkovaný papír do center (4 ks) Centrum prvouky: Šablona lišky, čtvrtky velikosti A4 (25 ks) Jednotlivé pomůcky jsou vypsané u každého centra. Časové rozvržení: 4 centra (4 x 45 min) 15 minut ranní kruh spojený s motivací na téma Lesní království 4 x 45 minut pracují v centrech dle zadání 30 minut hodnotící kruh spojený s prezentací výsledků z jednotlivých center Doporučené pomůcky a informační zdroje Spojovačka (viz přílohy) Pohádka O budce Encyklopedie: BEAUMONTOVÁ, E.: Objevujeme svět: Les. Praha, Matys, LAROUSSE: Moje první encyklopedie, Příroda. Praha, Mladá fronta, MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011.

19 průřezové téma: MKV 1. ročník 7. Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Pracovní listy na PRV (3ks) (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Příloha č. 3 Obrázek + spojovačka na MA (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Příloha č. 4 Liška Příloha č. 5 Výtvory z center Příloha č. 6 Pracovní list na matematiku (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Příloha č. 7 Pexeso (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Spojovačka je v centru matematiky začleněna až na konec. Děti zde spojují číslice do 100, i přesto, že se v 1. ročníku učí pouze do 20. Vycházela jsem z vědomostí mých dětí, proto není nutné se striktně držet zadání a stačí dětem poskytnout jednodušší úkol.

20 průřezové téma: OSV 1. ročník 8. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Zvířata v lese Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní cíle: Žáci svými slovy popíší, jak žije a čím se živí jelen, datel, sýkorka a zajíc. Dílčí cíle: Prv Žáci vystřihnou potravu a správně přiřadí ke zvířeti, vypracují společně úkoly na prac. listě, vyluští křížovku. M Žáci si procvičí sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 Čtení Žáci zjistí nové informace o zajíci, jelenovi, datlovi a sýkorce, základní informace zapisují do tabulky a nakreslí obrázek týkající se jednotlivých živočichů. VV Žáci nakreslí vybrané zvíře a napíší o něm základní informace. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Děti se dozví, jak žije jelen, datel, sýkorka a zajíc. Zjistí, jakou má rád potravu a kde ho najdeme. Vytvoří společně nástěnné obrazy těchto zvířat. Procvičí si mechanické sčítání a odčítání. 1. ročník, 24 dětí 1 učitel + 1 asistent 4 vyučovací hodiny + komunitní kruh Kmenová třída + učebna v knihovně OSV Rozvoj schopností poznávání, Komunikace Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět Příprava (pouze vyučující): (15 min) Centrum prvouky: pracovní list (4 ks) Centrum matematiky: pracovní listy (4 ks) Centrum čtení: doporučené encyklopedie, pracovní list (4 ks), čtvrtka A2 (4 ks), linkovaný papír A5 (24 ks) Centrum výtvarné výchovy: velký papír (4 ks) Pomůcky pro děti jsou uvedené v jednotlivých centrech. Průběh: (4 x 45 minut) Centrum PRV 45min. Centrum M 45 min. Centrum čtení 45 min. Centrum VV 45 min. Komunitní (hodnotící) kruh lze uspořádat následující den. Doporučené pomůcky a informační zdroje Pracovní listy (viz. přílohy) CHIMÉRY: Ilustrovaná encyklopedie evropské přírody, Praha, Slovart ŽÁČEK, J.: Encyklopedie pro žáčky, Praha, Albatros KOSTEČKOVÁ, M. a kolektiv: Pracovní karty a šablony pro činnostní učení v matem. v 1. ročníku, list 2a, ZŠ Liberec Lesní MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory U nás v lese omalovánka (může se hodit). Pomůcky jsou uvedené v jednotlivých listech u daných center.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ.

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ. CENTRUM ČTENÍ VLK, TO JE TEN NENASYTA, CO SI NIKDY NEVYČÍTÁ, ŽE BABIČKU S KARKULKOU SPOLKL TOU SVOU TLAMOU ZLOU JAK TO BYLO POTOM DÁL? CO MYSLIVEC UDĚLAL? (Jan Noha) ZNÁTE DOBŘE POHÁDKY? BĚŽTE NA KOBEREC

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více