Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou formou center aktivit. Vydal: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o. Rok vydání: 2011 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2012

2 Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Proč realizujeme projektové dny? Vnímáme potřebu rozvíjet v dětech takové schopnosti a dovednosti, které jim pomohou plnohodnotně se uplatnit v současné společnosti. Projektové vyučování nabízí možnosti získávání poznatků aktivní formou, kdy děti samy objevují jevy a souvislosti. Tyto poznatky pak mají trvalejší charakter a motivují děti k dalšímu zkoumání a objevování. V rámci projektových dnů se žákům nabízí celá řada zajímavých témat a reálných situací, s nimiž se ve svém životě mohou setkat. Klademe rovněž důraz na rozvoj dovednosti spolupracovat a vhodně komunikovat Proč se učíme v centrech aktivit? Díky práci formou center aktivit u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti a spolupráci. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a touhu poznávat nové věci. Při činnostech v centrech děti zapojují více smyslů, čímž dochází ke snadnějšímu pochopení probírané látky. Úkoly jsou vypracovány tak, aby děti mohly nahlédnout na danou problematiku z více úhlů pohledu, nacházet různá řešení a následně se dopracovat k určitému závěru. Získají tak prostor k utvoření vlastního názoru. Tímto způsobem se děti více aktivizují a zvyšuje se tak jejich zájem o výuku. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Poděkování: Dovoluji si touto formou poděkovat všem autorům sborníku metodických námětů, kterými byli učitelé ZŠ, Liberec, Lesní a zároveň partnerských škol ZŠ, Liberec, Husova, ZŠ, Liberec, Sokolovská, ZŠ, Liberec, Křížanská a ZŠ, Liberec, 5. května za kvalitně odvedenou práci při zpracování jednotlivých metodických námětů. Vážení a milí kolegové, dostáváte do rukou Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ, který vznikl v rámci projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů. Hlavním cílem projektu je využít zkušenosti získané v projektovém vyučování a při práci formou center aktivit za období několika uplynulých let a podpořit v běžné vzdělávací praxi na školách aktivní metody učení při naplňování cílů a očekávaných výstupů průřezových témat. Projektová výuka nabízí žákům možnost netradičním způsobem poznávat reálné životní situace, řešit problémy a diskutovat o nich s vrstevníky, nacházet smysl získaných poznatků. Předložený soubor námětů byl vytvořen zkušenými učiteli, a je tedy ověřen pedagogickou praxí. Metodické náměty jsou řazeny podle ročníků a průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech a mediální výchova). Každý námět je zpracován v přehledné tabulce, která obsahuje mimo jiné i podrobný popis postupu při realizaci projektové výuky. Vzhledem k finanční náročnosti tisku nemohly být do tištěné podoby zařazeny veškeré materiály. Proto zároveň přikládáme CD s kompletním obsahem Sborníku metodických námětů, jehož součástí jsou i doprovodné aktivity, pracovní listy, přípravy interaktivní výuky a další materiály. Věříme, že v této publikaci naleznete zajímavé náměty pro rozvoj aktivních metod výuky i ve svých vyučovacích jednotkách. Jsme přesvědčeni o přínosu této vzdělávací metody pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Přejeme vám hodně úspěchů při Vaší zodpovědné práci. Za projektový tým Ing. Tomáš Řebíček, hlavní manažer projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/ příjemce: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace partneři projektu: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

5 PRVNÍ ROČNÍK 1

6 průřezové téma: MKV 1. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Indiáni jejich život, jazyk, zvyky a tradice Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Žák řekne alespoň tři informace o životě indiánů, přiřadí typické indiánské názvy (tepee, totem, vigvam, tomahavk, náčelník ) k obrázku. Kultivovaně recituje báseň Josefa Kainara Indiáni. Dílčí: Rozliší vizuálně i sluchově krátké a dlouhé i í. Osvojí si podobu malého psacího i í, napíše ho i přečte. Přiřadí k danému počtu prvků správnou číslici. Čísla porovná. Přiřadí obrázky stop ke správným zvířatům (srnec, zajíc, bažant, liška, myšice, divoké prase). Uplatní svou fantazii při společné tvorbě totemu i následné prezentaci. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Píše přehledně a úhledně. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci prezentovat. Dokáže ocenit práci svých vrstevníků. Žáci 1. ročníku během jednoho týdne pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání. V hodnotícím kruhu pak svou práci odprezentují. Úkoly se týkají života indiánů, některé se vztahují se k písmenku i. Žáci se tak postupně dozvídají o jiné kulturní společnosti. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 24 žáky 5 skupin po vyučující, 1 asistentka vychovatelka školní družiny (vhodné jsou i další asistenti z řad rodičů) 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebna MKV Kulturní diference OSV Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Komunikace Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova Příprava (pouze vyučující): (Doba přípravy všech pomůcek asi 180 minut) Centrum matematiky Do dvojic magnetický terč a dvě šipky, do dvojic tabulku a fix (možno místo tabulky papír a tužku). Centrum čtení Karty z tvrdého kartonu ve tvaru listů se samohláskami. Z kartonu na špejli motýly s M m a hady ve tvaru S s. Podobné jako Příloha č. 3. Šest pruhů papíru s indiánskými pokřiky z písmen i í, z nich tři jsou totožné s pokřiky z přípravy na interaktivní tabuli viz. příloha č.2 Indiáni SMART Notebook. Pro každou skupinu list formátu A3 se skupinovou prací viz Příloha č 4. (Vyjde malé i, velké I, dýmka míru). Bzučák. Interaktivní tabule a příprava v příloze č 2. Centrum psaní Rozstříhané obrázky zvířat jako puzzle, tělové barvy, zrcátka. Pruh papíru pro rychlíky na výrobu čelenky. Ateliér pro každého čtvrtku formátu A2, šablonu na šířku totemu, pastely, izolepu na slepení do totemu, nůžky. Kniha Nauč se kreslit 2. Věda a objevy razítka stop s polštářkem potřeným razítkovací barvou z výukové pomůcky Krabice jehličí, pro každou skupinu jeden papír s natisknutými razítky stop na poznávací úkol, kniha, přehled stop a zvířat, čistý papír pro každou skupinu.den před realizací učitel rozdělí žáky do pěti skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu. Před realizací projektu je nutné vyvodit písmenko Ii, povídat si o indiánech,

7 průřezové téma: MKV 1. ročník 1. objasnit určité pojmy (teepee, totem ), k tomu může posloužit příprava na interaktivní tabuli Příloha č. 2. Před realizací center doporučuji dětem ukázat stopy zvířat a vyprávět jim k tomu příběh, aby si dovedly představit, co po nich v centru vědy a objevů budeme chtít. Viz Příloha č. 8 naskenovaná z knihy Lesní čarování I. Během indiánských dnů mohou děti doma trénovat čtení z tematicky zaměřeného listu Příloha č. 7 Trénování čtení. Skládání slabik a jejich čtení mohou děti trénovat z pomůcky Příloha č.3 Slabiky na špejli. Ranní kruh: V prvním indiánském ranním kruhu se děti učí básničku Indiáni od Josefa Kainara. Ta je uvedena v Příloze č. 2. V dalších ranních kruzích mohou plnit různé úkoly o indiánech. Průběh a vyhodnocení (2x 45 minut): 10 minut Děti si ve svém centru prohlížejí zadání, zdatnější čtenáři nebo dospělí jim ho přečtou. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby) Vše vidí na obrázku v zadání. 45 minut Práce v centrech. Skupinová či samostatná. Vyučující i asistenti dohlíží na práci dětí, pomáhají. 35 minut Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Z centra matematiky a vědy a objevů si děti vyberou jednoho mluvčího, ten ostatním řekne, co v centru dělali a jak se jim práce dařila. Z ateliéru mluvčí představí společný totem, potom přijde každý ze spoluautorů a představí svou část totemu. Pokud se ostatním dětem jejich práce líbí, ocení je potleskem. Namalovaní indiáni z centra psaní se přijdou představit a ukázat. Řeknou svá indiánská jména, mohou zatančit krátký indiánský tanec. Z centra čtení také přijdou všechny děti, každé bude mít jeden papír s pokřiky. Paní učitelka znovu pustí pokřiky na interaktivní tabuli. Děti určují, čí pokřik právě zazněl. Dále je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další den. Vyučující každé centrum zvlášť vyhodnotí. Práce z ateliéru a centra vědy a objevů se ve třídě vystaví. Namalované děti z centra psaní doporučuji vyfotografovat. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře WILDOVÁ, R., STAUDKOVÁ, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě. Praha, ALTER, s. r. o TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 1 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o PENC, V., KŘIVÁNEK, Z.: PÍSANKA 2 pro 1. Ročník Písmena číslice. Praha, ALTER, s. r. o CURTO, ROSA, M.: Nauč se kreslit 2. Praha, Knižní klub JOHNSONOVÁ, J.: Jak číst stopy zvířat. Praha, Mladá Fronta PONÍŽILOVÁ, B.: Výuková pomůcka Krabice jehličí. Brno, Rezekvítek (odtud jsou razítka stopy zvířat i puzzle skládačky zvířat). PONÍŽILOVÁ JUŘÍČKOVÁ, B.: Lesní čarování I. Brno, Rezekvítek Interaktivní tabule Příprava na interaktivní tabuli od Mgr. Jitky Junkové z Příloha č. 1 Indiáni - zadání do center Příloha č. 2 Indiáni SMART Notebook (Staženo z autor Mgr. Jitka Junková) Příloha č. 3 DÚ čtení slabik Příloha č. 4 Skupinová práce Ii centrum čtení Příloha č. 5 Čtení i I Příloha č. 6 Psaní Příloha č. 7 Trénování čtení Příloha č. 8 Stopy zvířat Příloha č. 9 Klíč ke stopám Příloha č. 10 Matematika Příloha č. 11 Totem postup Příloha č. 12 Obrázky použité v zadání a pracovních listech (Převzato z i-creative.cz/2008/07/21/indianske-omalovanky/) Příloha č. 13 Fotografie z realizace Projekt byl realizován s 24 žáky v 1. třídě v listopadu. Doporučuji nechat si větší prostor na hodnotící kruh. Dále doporučuji vypracovaný pracovní list z centra čtení nevystavovat ani neukazovat, dokud centry neprojdou všechny skupinky. Aby ostatní měli také možnost sami zjistit, co vyjde. Příprava na různorodé úkoly v těchto centrech je časově náročná, je zde mnoho pomůcek na vyrobení. Vzhledem k náročnosti úkolů také doporučuji pro práci center tři dospělé. Ale dá se to určitě zvládnout i ve dvou.

8 průřezové téma: MV 1. ročník 2. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Ufoni Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Žák uplatní svou fantazii při tvorbě díla z modelíny i následné prezentaci. Přečte a rozpozná tiskací tvary písmen A, a, O, o, E, e. Složí vyhláskované dvojslabičné slovo. Přiřadí k danému počtu prvků správnou číslici. Vyjmenuje alespoň 5 předmětů, které slouží ke školní výuce. Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Píše přehledně a úhledně. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Označí počet prvků množiny v oboru do 5. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci prezentovat. Slovy a potleskem ocení práci svých vrstevníků. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku během jednoho týdne pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání. Úkoly jsou tematicky propojené, týkají se ufonů. V hodnotícím kruhu pak žáci svou práci odprezentují. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 29 žáky 5 skupin po vyučující, 1 asistentka vychovatelka školní družiny (vhodné jsou i další asistentky z řad rodičů) 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebny OSV Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Komunikace MV Tvorba mediálního sdělení Prvouka, Český jazyka, Matematika, Výtvarná výchova Příprava (pouze vyučující): (30 minut) Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit, kromě učebnic dětí i jednotlivé pomůcky. Centrum matematiky Stavebnice Polyform. Centrum čtení Pro každou skupinu vytištěný pracovní list viz příloha č. 2 na formát A3. Ateliér Modelína, igelity, podložky, papírky na jmenovky. Centrum vědy a objevů Nůžky, lepidla, vzor na ukázku. Den před realizací rozdělí žáky do pěti skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu. Před realizací projektu si děti z papíru a špejle vyrobí vysílačku, která slouží jako motivace při procvičování hláskování. Tato vysílačka překládá z ufonštiny. Paní učitelka hláskuje jednoduchá dvojslabičná slova, děti je říkají. Procvičování hláskování je také domácí úkol pro děti. Zadání tohoto domácího úkolu je v příloze č. 6. Ranní kruh: Paní učitelka dětem vypráví o tom, že si budeme hrát, že k nám zavítali ufoni. Co všechno se během ufonské návštěvy u nás přihodilo, se děti dozvědí z center. V dalším ranním kruhu můžeme vyvodit písmenko Uu třeba pomocí ufonů. Průběh a vyhodnocení (2 x 45 minut): 10 minut Děti si ve svém centru prohlížejí zadání, zdatnější čtenáři nebo dospělí jim ho přečtou.

9 průřezové téma: MV 1. ročník 2. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby) Vše vidí na obrázku v zadání. 50 minut Práce v centrech. Skupinová či samostatná. Vyučující i asistenti dohlíží na práci dětí, pomáhají. 30 minut Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Z každé skupinky si děti vyberou jednoho mluvčího, ten ostatním řekne, co v centru dělali a jak se jim práce dařila. Z ateliéru a vědy a objevů představí svá díla všichni žáci. Žáci z ateliéru si přednesou krátkou zprávu o svém ufonovi. Pokud se ostatním dětem jejich práce líbí, ocení je potleskem. Dále je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další den. Vyučující každé centrum zvlášť vyhodnotí. Práce z ateliéru a centra vědy a objevů se ve třídě vystaví. WILDOVÁ, R., STAUDKOVÁ, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě. Praha, ALTER, s. r. o TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 1 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ M.: Můj svět a pohádka pracovní listy. Liberec, Dialog Příloha č. 1 Ufoni - zadání do center Příloha č. 2 Skupinová práce UFON BLUDIŠTĚ (Částečně převzato z Příloha č. 3 Čtení Příloha č. 4 Ufonská třída Příloha č. 5 Matematika + psaní Příloha č. 6 Hra na ufony - DÚ Příloha č. 7 Obrázky použité v zadání a pracovním listu (Převzato z www. i-creative.cz, Příloha č. 8 Fotografie z realizace Projekt byl realizován v 1. třídě v říjnu. Doporučuji nechat si větší prostor na hodnotící kruh kvůli ateliéru. Děti se dokáží dlouze rozpovídat o svém vymodelovaném ufonovi. Doporučuji pracovní list z centra čtení nevystavovat, dokud centry neprojdou všechny skupinky. Aby ostatní měli také možnost sami objevovat řešení cestu bludištěm a neokoukali ji od předchozích skupinek.

10 průřezové téma: OSV 1. ročník 3. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Pejsci Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Žák si osvojí zpaměti některé básně z klasické české poezie. Orientuje se v čase a v ročních obdobích, rozpozná znaky zimy na základě vlastních prožitků. Tyto své poznatky dále zpracuje a využije při skupinové práci. Nahlédne na poezii z několika úhlů pohledu. Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Přednáší zpaměti jednoduché básničky. Vnímá umění jako bohatství své země. Připraví a předvede vlastní vystoupení. Píše přehledně a úhledně. Rozvíjí svůj písemný kultivovaný projev. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Respektuje a toleruje práva druhých. Vypráví jednoduchý příběh na podkladě vlastních prožitků o znacích zimy. Označí počet prvků množiny v oboru do 10. Provádí početní operace +, - s přirozenými čísly v oboru do 10 zpaměti. Vytvoří lineární uspořádání v oboru do 10, zobrazí číslo na číselné ose. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace. Popíše roční období. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti práce. Usiluje o dobré vztahy ve třídě. Vyjmenuje základní barvy. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku v měsíci lednu během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka, některé skupinky si již předčítají zadání samostatně. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu znají zpaměti básně některých českých dětských autorů. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 29 žáky 5 skupin po 6, 1 skupina po 5 1 vyučující a 1 asistentka vyučující 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebny OSV Seberegulace a Sebeorganizace, Kreativita, Komunikace Český jazyk, Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Prvouka Příprava (pouze vyučující): (60 minut) Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit (u některých center jsou 2 varianty), výtvarné pomůcky a potřeby. Do každého centra zadání kromě matematiky je na samostatném listě básnička, která práci v centru provází. Přílohy č Centrum čtení - Pracovní list pro každého Příloha č. 6. Centrum psaní Pracovní listy Příloha 7, 8 vždy jeden do centra. Pro rychlíky je možné rámečky Logico Piccolo s kartami nebo Lota skládačky od Škola hrou Centrum matematiky Do každého centra jeden list s básničkou Příloha č. 12 a jeden barevný papír na nalepení básničky. Centrum vědy a objevů vystřihovánky Přílohy č. 13 a 14. Ateliér Pastely, nůžky, lepidlo. Den před realizací rozdělí žáky do pěti skupin. (Možnost rozdělit losem, cíleně nebo nechat děti si vybrat.)

11 průřezové téma: OSV 1. ročník 3. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu, přičemž vždy jeden den pracují v jednom centru a postupně se střídají v jednotlivých centrech. Při prezentaci si své práce představí a ohodnotí. Týden před realizací zadání DÚ žáci se naučí se recitovat báseň Průběh a vyhodnocení (60 minut) 5 minut - Děti se ve svém centru seznámí se zadanými úkoly. Vyučující či asistentka jim vysvětlí zadanou práci. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby). 40 minut - Práce v centrech. Skupinová či samostatná. Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá. 15 minut - Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Postupně po centrech má každý slovo, aby prezentoval svou práci a řekl, jak se mu pracovalo. Je zde prostor pro ocenění, případné další připomínky a poděkování. Vyučující každé centrum zvlášť ohodnotí. Doporučené pomůcky a informační zdroje ŽÁČEK, J.: Aprílová škola. Praha, Albatros VODŇANSKÝ, J.: Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Albatros, Praha HRUBÍN, F.: Říkejte si se mnou. Praha, Albatros TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 2 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o WILDOVÁ, R. A KOL.: Písanka ke slabikáři, Pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ, Sešit 2. Praha, ALTER, s. r. o JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka pracovní listy. Liberec, Dialog JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka. Liberec, Dialog PAVLOVÁ, J., PIŠLOVÁ, S.: Barevná čeština pro prvňáčky. Praha, SPN PIŠLOVÁ, S.: Hrajeme si s písmeny. Praha, Panorama Další knihy s dětskou poezií. Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Báseň na procházce Příloha č. 3 Báseň Psí život Příloha č. 4 Báseň Dejte mi pastelku Příloha č. 5 Báseň Hodné štěně Příloha č. 6 Pracovní list čtení Příloha č. 7 Pracovní list pes 1 Příloha č. 8 Pracovní list pes 2 Příloha č. 9 Psaní Příloha č. 10 Matematika 1 Příloha č. 11 Matematika 2 Příloha č. 12 Matematika básnička Příloha č. 13 Dívka Příloha č. 14 Chlapec Příloha č. 15 Obrázky použité v zadání a na pracovních listech (převzato z Příloha č. 16 Fotografie z realizace Je důležité, aby v předstihu obdrželi žáci informaci, že si mají připravit a doma se naučit recitovat nějakou báseň. Tato centra jsme využili jako přípravu na školní kolo recitační soutěže.

12 průřezové téma: MV 1. ročník 4. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Pohádky Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Žák si přiřadí názvy klasických dětských pohádek k jejich ilustracím a hlavním postavám. Svými slovy jednoduše převypráví průběh děje. Tyto své poznatky dále zpracuje a využije při skupinové práci a při hraní skupinových her. Nahlédne na pohádky z několika úhlů pohledu. Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Vypráví jednoduchý příběh, zdramatizuje jej. Připraví a předvede vlastní vystoupení. Hlasitě a správně čte jednoduchý text s porozuměním. Roztřídí postavy podle rodu (mužský, ženský, střední) pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to. Píše přehledně a úhledně. Rozvíjí svůj písemný kultivovaný projev. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Označí počet prvků množiny v oboru do 20. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti práce. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu vystoupí před třídu a svou práci prezentuje. Ocení práci svých vrstevníků potleskem a slovem. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku v měsíci únoru během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka, některé skupinky si již předčítají zadání samostatně. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu rozeznají dětské pohádky podle zadaných indicií, znají názvy pohádek a jejich hlavní postavy. Dokáží pohádku zdramatizovat, namalovat a pojmenovat. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů. 1. ročník/ 5 skupin - Realizováno s 29 žáky 5 skupin po 6, 1 skupina po 5 1 vyučující a 1 asistentka vyučující 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně kmenová učebny OSV Komunikace, Kreativita, MV Tvorba mediálních sdělení, Práce v realizačním týmu Český jazyk, Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Prvouka Příprava s dětmi před centry (120 minut) Učitel: Připraví si pohádku na vyprávění, nakopíruje dětem list s domácím úkolem. Na tvorbu puzzle nakopíruje dětem omalovánky pohádek viz níže. Na tato centra aktivit je důležitá příprava, aby pohádku Devět všichni bezpečně znali. Proto ji v předstihu několika dní před samotnými centry dětem vyprávíme. Přílohy č. 16 a 17. Můžeme dát dětem za úkol pohádku převyprávět rodičům Příloha č. 18. Další fází přípravy na pohádková centra je výroba puzzle vybarvení omalovánek, zalaminování a rozstříhání. Příloha č. 6. Rozstříhat puzzle na vodorovné proužky, aby jejich skládání nebylo příliš obtížné. My jsme tuto pomůcku vyráběli s dětmi odpoledne v družině.

13 průřezové téma: MV 1. ročník 4. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příprava (pouze vyučující): (60 minut) Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit, pracovní listy, výtvarné pomůcky a potřeby, obrázky pohádek, názvy pohádek a postav na kartách (vhodné zalaminovat). Centrum čtení Jedna sada karet s obrázky k pohádkám a jejich názvy. Přílohy č. 2 a 3. Do každého centra jeden společný pracovní list čtyřsměrky Příloha č. 4. Jedna sada karet s názvy pohádkových bytostí Příloha č. 5. Všechny karty doporučujeme zalaminovat. Puzzle na skládání, které si děti předtím vyrobily. Centrum psaní Jeden list rozdílů Příloha č. 7 zalaminovaný nejlépe zvětšený na A3. Karty s ručně napsanými psacím písmem různé obměny jmen Jeníček a Mařenka (Jeník, Jan, Marie, Maruška ) na obtahování. Rámečky Logicco Piccolo s kartami o pohádkách Centrum matematiky Do každého centra dohromady jeden pracovní list ježibaby Příloha č. 9 a jeden list Pohádkový maraton Příloha č. 10. Lota matematické skládačky z edice Škola hrou Centrum vědy a objevů Do každého centra dohromady prac. list Kvočna a kuřátka Příloha č. 13 a jedno divadélko Příloha č na čtvrtce. Špejle a izolepu či samolepky na výrobu loutek. Ateliér Papíry formátu A4 a suché či olejové pastely, pokud děti nemají svoje. vybrat.) TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 2 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka pracovní listy. Liberec, Dialog JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka. Liberec, Dialog WILDOVÁ, R. a kol.: Písanka ke Slabikáři, pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ, sešit 2. Praha, ALTER STRAKA, A.: Hrátky s pohádkami. Brno, nakladatelství MC KRAPP, Ch., překlad VAŇKOVÁ, H.: Počítáme s pastelkou. Praha, Portál KOŘEN, J.: Hry v počtech pro 1. ročník. Brno, Nová škola FUČÍKOVÁ, R.: S pastelkami do pohádky. Praha, AXIÓMA TYMICHOVÁ, H.: Nauč mě správně psát. Praha, SPN Šéfredaktorka MIKŠÍČKOVÁ-BAVOROVÁ, E.: Časopis Sluníčko. Praha, Mladá Fronta, květen Jakékoli pohádkové knihy. Rámečky Logicco Piccolo s kartami POHÁDEK Lota matematické skládačky z edice Škola hrou Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Názvy pohádek Příloha č. 3 Obrázky pohádek Příloha č. 4 Pohádková čtyřsměrka Příloha č. 5 Názvy pohádkových postav Příloha č. 6 Omalovánky na puzzle Příloha č. 7 Rozdíly Příloha č. 8 Psaní Příloha č. 9 Ježibaba Příloha č. 10 Pohádkový maraton Příloha č. 11 Matematika 1 Příloha č. 12 Matematika 2 Příloha č. 13 Kvočna a kuřátka Příloha č. 14 Devět 1 Příloha č. 15 Devět 2 Příloha č. 16 Devět 3 Příloha č. 17 Devět 4 Příloha č. 18 Domácí úkol Devět Příloha č. 19 Divadlo 1 Příloha č. 20 Divadlo 2 Příloha č. 21 Divadlo 3 Příloha č. 22 Divadlo 4 Příloha č. 23 Divadlo 5 Příloha č. 24 Obrázky použité v zadání i prac. listech (převzato z Příloha č. 25 Fotografie z realizace Na tato centra aktivit je důležitá příprava, aby pohádku Devět všichni bezpečně znali. Dále pak výroba puzzle vybarvení omalovánek. Už samotný fakt, že děti pracují se svou vlastnoručně vyrobenou pomůckou, je pro ně velkou motivací k práci.

14 průřezové téma: OSV 1. ročník 5. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Roční období Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní: Popíše rozmanitost života v jednotlivých ročních obdobích. Pojmenuje nejznámější rostliny ze svého okolí. Uvede příklady živočichů a popíše jejich život v jednotlivých ročních období. Dílčí: Pozná a pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny. Čte se správným přízvukem a pauzami mezi slovy. Rozliší větu podle intonace. Čte s porozuměním. Kultivovaně se dorozumívá se spolužáky. Provádí početní operace (sčítání, odčítání) do 20 bez přechodu i s přechodem přes desítku. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti a uplatňuje je v plošném uspořádání. Respektuje práci ve skupině. Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci odprezentovat. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Žáci 1. ročníku v jednom dni pracují v centrech aktivit a plní úkoly podle pokynů v zadání na téma Roční období. V hodnotícím kruhu svou práci odprezentují. 1. ročník/ 4 skupiny - Realizováno s 27 žáky 1 vyučující a 1 asistent (vychovatelka) 1 den, vyučovací hodina Kmenová učebna a vedlejší místnost školní družiny OSV Rozvoj poznávání, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a Kompetice Prvouka, Český jazyk a literatura, Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti Příprava (pouze vyučující): Připraví si zadání do center aktivit příloha č. 1, jednotlivé pomůcky (pracovní listy příloha č. 4, věty příloha č. 3, označení ročních období příloha č. 2, papíry, dostatečné množství novin, časopisů, letáků). Věty je lepší zalaminovat a teprve potom rozstříhat. (60 minut) Den před realizací se žáci losem rozdělí do čtyř skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu. Průběh a vyhodnocení Žáci během 1 dne projdou všemi centry. 15 minut - žáci se schází v jednotlivých centrech a připravují si pomůcky podle pokynů v zadání. Rozdělí si jednotlivé role. První centrum 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech skupinová nebo samostatná. Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá. V centru ateliér pomáhá asistent (vychovatelka). Druhé centrum 10 minut - žáci přecházejí do druhého centra. Připraví si potřebné pomůcky. 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech skupinová nebo samostatná. Třetí centrum 10 minut - žáci přecházejí do třetího centra. Připraví si potřebné pomůcky. 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech. Čtvrté centrum 10 minut - žáci přecházejí do posledního centra. 5 minut - čtení pokynů a jednotlivých úkolů. 45 minut - práce v centrech Hodnotící kruh 30 minut - hodnotící kruh řízený vyučujícím. Postupně po skupinách má každý slovo, aby odprezentoval svou práci a uvede klady a zápory společné a samostatné práce v jednotlivých centrech. Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další práci. Vyučující každou skupinu zvlášť vyhodnotí.

15 průřezové téma: OSV 1. ročník 5. Doporučené pomůcky a informační zdroje ŽÁČEK, J.: Slabikář. Praha, ALTER ŽÁČEK, J.: Encyklopedie pro žáčky. Praha, Albatros Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Názvy ročních období Příloha č. 3 Věty Příloha č. 4 Barevné počítání Příloha č. 5 Roční období Smart aplikace, autor Mgr. Radka Kuncová, ZŠ Libice nad Cidlinou; převzato z V časovém rozvrhu nejsou speciálně označené přestávky. Žáci mohou kdykoliv během práce odejít na toaletu či se podle potřeby napít. Zadání do center je nutné volit v takovém rozsahu, aby žáci bez problémů ve vymezeném čase stihli všechny úkoly.

16 průřezové téma: MKV 1. ročník 6. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Dopravní prostředky Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní cíl: Žáci rozřadí dopravní prostředky do systému, poznají rozmanitost dopravních prostředků, jejich výhody a nevýhody. Dílčí cíle: Žák čte text s porozuměním, procvičuje logické myšlení a jednoduché matematické operace, řadí dopravní prostředky do systému, vytvoří koláž obsahující dopravní prostředky. Děti si zopakují, jaké dopravní prostředky znají, roztřídí dopravní prostředky do určitého systému (lodní, pozemská, vzdušná.doprava.). Výsledné práce děti zhodnotí v závěrečném kruhu. 1. ročník/ 25 dětí, 4 skupiny dětí 1 učitel + 1 asistent 5 vyučovacích hodin Kmenová třída + učebna v knihovně OSV Rozvoj schopností poznávání, kreativita MKV Lidské vztahy, Multikulturalita Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova Příprava (pouze vyučující) (25 min) Centrum českého jazyka: pracovní list (4 ks) Centrum matematiky: prac. list (4ks), linkovaný papír vel. A5 (25ks) V centru matematiky jsou napsaná čísla na kartičkách ve tvaru formule. Čísla lze napsat na jednoduché lepící papírky. Centrum prvouky: modré karty s obrázky, pracovní list (25 ks) Centrum výtvarné výchovy: čtvrtka A1 (4 ks), čtvrtka A4 (25 ks) Pomůcky pro děti jsou vypsané u jednotlivých center. Průběh: 4 centra (4 x 45 min) 15 minut ranní kruh spojený s motivací na téma Dopravní prostředky 4 x 45 minut pracují v centrech dle zadání 30 minut hodnotící kruh spojený s prezentací výsledků z jednotlivých center Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Karty s obrázky dopravních prostředků. Ostatní pomůcky jsou součástí příloh a jsou konkrétně vypsané v daných centrech. Pracovní list na PRV autor Regina Mayerová (převzato z: Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Pracovní list na PRV(převzato z: Příloha č. 3 Výtvory dětí z centra VV, ČJ Příloha č. 4 Karty s dopravními prostředky neznámá omalovánka Centrum výtvarné výchovy pracuje mimo třídu s asistentkou (v knihovně).

17 průřezové téma: MKV 1. ročník 6.

18 průřezové téma: MKV 1. ročník 7. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: V lesním království Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní cíl: Žák pojmenuje vybrané rostliny, stromy a zvířata, která může nalézt v lese. Dílčí cíle: Český jazyk Žák čte text s porozuměním, definuje větu, z čeho se skládá, její začátek a konec. Vymýšlí vlastní věty. Matematika Žák se orientuje v obrázku, používá jednoduché početní operace na konkrétních příkladech, procvičuje sčítání a odčítání do 20. Prvouka Žák určuje, kde se v lese nachází jednotliví živočichové a rostliny. Vybírá, co je vyrobené ze dřeva. Pracovní činnosti Žák vytváří papírovou lišku. Procvičuje stříhání nůžkami. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Děti se různými úhly pohledu obeznámí s lesem a jeho životem. Naučí se spoustu nových rostlin a některých živočichů. 1. ročník, 25 dětí 1 učitel + 1 asistent 5 vyučovacích hodin Kmenová třída + učebna v knihovně OSV Rozvoj schopností poznávání, MKV Lidské vztahy Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Pracovní činnosti Příprava (pouze vyučující) (25 min) Učitel rozstříhá (popřípadě zalaminuje) kartičky a pexeso do centra prvouky. Učitel nachystá: Centrum matematiky: pracovní list + Spojovačku pro každého žáka. Centrum prvouky: kartičky + pexeso, pracovní listy do centra, doporučené encyklopedie Centrum českého jazyka: linkovaný papír do center (4 ks) Centrum prvouky: Šablona lišky, čtvrtky velikosti A4 (25 ks) Jednotlivé pomůcky jsou vypsané u každého centra. Časové rozvržení: 4 centra (4 x 45 min) 15 minut ranní kruh spojený s motivací na téma Lesní království 4 x 45 minut pracují v centrech dle zadání 30 minut hodnotící kruh spojený s prezentací výsledků z jednotlivých center Doporučené pomůcky a informační zdroje Spojovačka (viz přílohy) Pohádka O budce Encyklopedie: BEAUMONTOVÁ, E.: Objevujeme svět: Les. Praha, Matys, LAROUSSE: Moje první encyklopedie, Příroda. Praha, Mladá fronta, MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011.

19 průřezové téma: MKV 1. ročník 7. Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 Zadání do center Příloha č. 2 Pracovní listy na PRV (3ks) (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Příloha č. 3 Obrázek + spojovačka na MA (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Příloha č. 4 Liška Příloha č. 5 Výtvory z center Příloha č. 6 Pracovní list na matematiku (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Příloha č. 7 Pexeso (převzato z MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory 2011) Spojovačka je v centru matematiky začleněna až na konec. Děti zde spojují číslice do 100, i přesto, že se v 1. ročníku učí pouze do 20. Vycházela jsem z vědomostí mých dětí, proto není nutné se striktně držet zadání a stačí dětem poskytnout jednodušší úkol.

20 průřezové téma: OSV 1. ročník 8. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Centra aktivit: Zvířata v lese Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Hlavní cíle: Žáci svými slovy popíší, jak žije a čím se živí jelen, datel, sýkorka a zajíc. Dílčí cíle: Prv Žáci vystřihnou potravu a správně přiřadí ke zvířeti, vypracují společně úkoly na prac. listě, vyluští křížovku. M Žáci si procvičí sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 Čtení Žáci zjistí nové informace o zajíci, jelenovi, datlovi a sýkorce, základní informace zapisují do tabulky a nakreslí obrázek týkající se jednotlivých živočichů. VV Žáci nakreslí vybrané zvíře a napíší o něm základní informace. Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Děti se dozví, jak žije jelen, datel, sýkorka a zajíc. Zjistí, jakou má rád potravu a kde ho najdeme. Vytvoří společně nástěnné obrazy těchto zvířat. Procvičí si mechanické sčítání a odčítání. 1. ročník, 24 dětí 1 učitel + 1 asistent 4 vyučovací hodiny + komunitní kruh Kmenová třída + učebna v knihovně OSV Rozvoj schopností poznávání, Komunikace Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět Příprava (pouze vyučující): (15 min) Centrum prvouky: pracovní list (4 ks) Centrum matematiky: pracovní listy (4 ks) Centrum čtení: doporučené encyklopedie, pracovní list (4 ks), čtvrtka A2 (4 ks), linkovaný papír A5 (24 ks) Centrum výtvarné výchovy: velký papír (4 ks) Pomůcky pro děti jsou uvedené v jednotlivých centrech. Průběh: (4 x 45 minut) Centrum PRV 45min. Centrum M 45 min. Centrum čtení 45 min. Centrum VV 45 min. Komunitní (hodnotící) kruh lze uspořádat následující den. Doporučené pomůcky a informační zdroje Pracovní listy (viz. přílohy) CHIMÉRY: Ilustrovaná encyklopedie evropské přírody, Praha, Slovart ŽÁČEK, J.: Encyklopedie pro žáčky, Praha, Albatros KOSTEČKOVÁ, M. a kolektiv: Pracovní karty a šablony pro činnostní učení v matem. v 1. ročníku, list 2a, ZŠ Liberec Lesní MODRÁ, J.: Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem, Petrovice. Jablonné v Podještědí, Společnost pro Lužické hory U nás v lese omalovánka (může se hodit). Pomůcky jsou uvedené v jednotlivých listech u daných center.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma) Pes Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pes Stručná anotace učební jednotky V této hodině se budeme zabývat skládáním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Služby osobní asistence v Centru FILIPOVKA 01 Puzzle písmena Puzzle s písmenky slouží k procvičování abecedy a skládání slov. Děti se tak učí formou hry. 02 Puzzle

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více