AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE"

Transkript

1 AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou výuku aţ po záţitkové semináře. Vţdy záleţelo na poţadavku školy a tématu, který lektorům zadala. Sylabus vzdělávací akce dny projektového vyučování Anotace: Dny projektového vyučování jsou vzdělávací aktivitou v rámci KA01 projektu Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Projektové vyučování je často učiteli implementováno do výuky nesprávně, tato vzdělávací aktivita má pomoci jim i jejich ţákům naučit se pracovat formou projektového vyučování a propojit tak kaţdodenní problémová témata s teoretickou výukou ve škole. Vzdělávací aktivita respektuje metodiku projektového vyučování, akcentuje řešení konkrétního problému, propojení s praktickým ţivotem i mezipředmětovost. Umoţní ţákům rozvíjet klíčové kompetence, a naplňovat očekávané výstupy dle RVP ZV. Vzdělávací aktivita je zaloţena na jednom ústředním tématu, od něhoţ se odvíjejí problémové úlohy a jejich řešení. Projekt má přesah do praktického ţivota ţáků. Důraz je kladen na motivaci ţáků pro předmět Výchova k občanství. Délka aktivity: Vzdělávací aktivita trvá 8 hodin. Vzhledem k fázování projektového vyučování se jedná zpravidla o přípravnou fázi, realizační fázi a prezentační fázi, jejichţ sled můţe být časově oddělen (potřeba získávat informace v praxi apod.). Dle charakteru a tématu projektu zvolí lektor ve spolupráci se školou členění 1x8h, 2x4h, 2+4+2h nebo 4x2 hodiny (dokladem je zápis v třídní knize). Harmonogram: 1. Úvod představení projektu a lektorů 2. Učebnice představení nové učebnice Výchovy k občanství, lektoři naučí ţáky, jak 3. Projektové vyučování motivační a informační fáze, fáze plánování, sběru materiálů a informací, fáze tvůrčí, fáze prezentační a hodnotící ve všech fázích je kladen důraz na aktivní činnost ţáků pod vedením lektorů, na zvýšení atraktivity předmětu a na osvojení klíčových kompetencí. 4. Závěr reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit

2 Primární metodický materiál: Aktivity z učebnice kopie učebnice, didaktické pomůcky, prezentační potřeby (papíry, flipcharty, psací potřeby, vizualizační nástěnky, kreslící potřeby, lepicí guma apod.). Vedení vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivitu vede tým lektorů, zpravidla 2 (mění se podle Sylabus vzdělávací akce praktická cvičení Anotace: Praktická cvičení jsou vzdělávací aktivitou v rámci KA01 projektu Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Tato vzdělávací aktivita je zaměřena na dovednost ţáků jednat v kaţdodenních ţivotních situacích v oblasti osobní, vztahové, ekonomické, právní apod. Praktická cvičení jsou vedena podle učebnice Výchovy k občanství vzniklé v projektu. Aktivity jsou zaměřeny činnostně (aktivizační metody výuky), podstatou je vlastní činnost ţáků na základě předloţených výukových materiálů (učebnice). Ţáci rozvíjejí klíčové kompetence a dovednosti jednat v kaţdodenních ţivotních situacích, prostřednictvím své vlastní zkušenosti (např. situační metodou) získají znalosti a dovednosti potřebné k adaptaci ve společnosti. V rámci praktických cvičení jsou plněny očekávané výstupy dle RVP ZV. Důraz je kladen na motivaci ţáků pro předmět Výchova k občanství. Délka aktivity: Vzdělávací aktivita trvá 4 hodiny. Škola si zvolí časové rozčlenění těchto hodin podle vlastních moţností 1x4h, 2x2h, 4x1h (dokladem je zápis v třídní knize) Harmonogram: (časové údaje jsou orientační a řídí se aktuální situací ve škole) 1. Úvod představení projektu a lektorů, propagace (předání propagačních materiálů) 2. Učebnice představení nové učebnice Výchovy k občanství, lektoři naučí ţáky, jak 3. Výukové aktivity - podle volby školy jsou realizovány zpravidla 4 ukázkové aktivity z učebnice, zaměřené na různé tematické oblasti, s ohledem na volbu rozmanitých metod a rozvíjení očekávaných dovedností 4. Závěr reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit Primární metodický materiál: Aktivity z učebnice kopie učebnice, didaktické pomůcky a další (dle aktuálních potřeb). Vedení vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivitu vede tým lektor, zpravidla 2 (mění se podle Sylabus vzdělávací akce zážitkové semináře Anotace: Záţitkové semináře jsou vzdělávací aktivitou v rámci KA01 projektu Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Tato vzdělávací aktivita je zaloţena na záţitkovém učení formou hry, kdy se ţáci v rámci dostávají do simulované situace, kterou imaginárně proţívají,

3 zaujímají k ní postoj a řeší ji. Akcentována je týmová spolupráce, pracuje se se skupinovou dynamikou. Tato vzdělávací aktivita má ţákům a jejich učitelům ukázat smysl implementace průřezových témat do výuky a jejich účinek na rozvíjení postojů ţáků. V rámci záţitkových aktivit jsou rozvíjeny klíčové kompetence a plněny očekávané výstupy dle RVP. Aktivity mohou probíhat i mimo školu, ale není to podmínkou. Důraz je kladen na motivaci ţáků pro předmět Výchova k občanství. Délka aktivity: Vzdělávací aktivita trvá 6 hodin. Dle tématu a navozených situací můţe být seminář rozdělen do více kratších úseků, které dohromady dají 6 hodin (dokladem je zápis v třídní knize). Harmonogram: 5. Úvod představení projektu a lektorů 6. Učebnice představení nové učebnice Výchovy k občanství, lektoři naučí ţáky, jak 7. Zážitkové učení aktivita je postavena na situaci/příběhu, kterou ţáci imaginárně proţívají a zaujímají role, v rámci situace/příběhu řeší různé úkoly. Cílem je, aby si ţáci uvědomili problematičnost určitého společenského jevu, našli řešení, rozvinuli své postoje (příkladem je aktivita zelený muţíček v učebnici). 8. Závěr reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit Primární metodický materiál: Aktivity z učebnice zaměřené na proţitek, doplňkové aktivity z metodické příručky kopie učebnice, didaktické pomůcky, prezentační potřeby (papíry, flipcharty, psací potřeby, vizualizační nástěnky, kreslící potřeby, lepicí guma apod.). Vedení vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivitu vede tým lektorů, zpravidla 2 (mění se podle Aktivity byly zpravidla sloţeny z aktivit z Učebnice systémem skládačky. Právě tak ji nabízíme i školám, pokud budou mít zájem se zapojit. Aktivity jsou zaměřeny pro druhý stupeň ZŠ. Lektoři pracují s jednou třídou, zaměstnání trvají od 4 do 8 vyučovacích hodin. Jako ilustraci uvádíme několik příkladů. Projektová výuka, zaměřená na mediální výchovu: Reklama 74/7 práce se slovníčkem pojmů Čím na nás reklama útočí? Protichůdná poselství - projekt Tvorba reklamního sdělení inscenace, tvorba plakátu aktivit

4 Projektová výuka, zaměřená jako prevence proti vandalismu: 24-25/1-5 Práce s textem 34-35/8-10 Vandalismus 38-39/16,17 Vandalismus 46-49/ 1 3 Kultura 65-67/ 1 Hillsborough aktivit Projektová výuka, zaměřená pro rozvoj finanční gramotnosti a tématu vlastnictví /3 Vlastnictví 185-6/7-8 Druhy vlastnictví /1 6 DVD, autorské právo 198-9/ Vynálezy, patenty / 9, 10 Půjčky 209/ 12 Rozpočet aktivit Praktické cvičení: volby /11 Království /6-8 Školní vláda 315/22 Kraje /1 Periklova řeč / 3,4 Střepinkový soud / 9 Volební hra 339/15 Kocourkov aktivit Zážitkový seminář, zaměřený na osobnostní rozvoj:

5 145/4 Osobní trenéři 146/5 PC postava 149/1 Kruh vlastností 150/3 Kreslení vlastností 150/4 Negativní pozitivní vlastnosti 151/6 Vlastnosti ve dvojici 151/7 Přiraď vlastnost 152/9, Přijímačky 155/17 Znalosti, dovednosti aktivit