Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015"

Transkript

1 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MOL-VNN na podporu stanoveného účelu v 2. kole roku 2015 Administrátor Dotaci je možno poskytnout právnickým a fyzickým osobám na financování běžných výdajů souvisejících s aktivitami v oblasti ŽP v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Neinvestiční podpora na : - ekologickou výchovu a osvětu dětí a mládeže, projekty na poznávání ŽP - ochranu přírody a krajiny - údržbu, ochranu a tvorbu zeleně ve městě, lokalizaci biotopů - péči o vodní toky a vodní zdroje - ochranu ovzduší - předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadků - péči o zvířata a zjišťování výskytu chráněných živočichů - záchranu památek a dotaci na jejich restaurování Podpora bude poskytnuta v souladu se Statutem fondu ŽP Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou (dále jen MOL-VNN). TO DŽP MOL-VNN ,- Kč Kontaktní osoba Jaroslava Holíková, tel.: Odkaz na webové stránky Datum zveřejnění dotačního programu 16. dubna 2015 Datum zahájení příjmu žádostí 15. května 2015 Datum ukončení příjmu žádostí 15. června 2015 ve 12:00 hodin Výše a způsobilost nákladů Maximální výše poskytnuté ,- Kč Maximální výše MOL- VNN ze způsobilých nákladů 80 % (v %) Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel 3 žádosti k tomuto dotačnímu programu Způsobilé náklady Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů 1

2 na realizaci aktivity. Nezpůsobilé náklady Investiční výdaje Alkohol a tabákové výrobky Vedení účetnicví a služby daňového poradenství Telefonní poplatky Věcné a peněžité odměny Bankovní poplatky Kolky Ostatní podmínky Právnické a fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky MOL-VNN nebo A. Okruh žadatelů jím zřízeným organizacím, dále pak orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení. B. Forma podpory Účelová neinvestiční C. Termín realizace aktivit Žádost o poskytnutí se podává výhradně prostřednictvím formuláře. Žádost o poskytnutí z fondu ŽP Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou včetně povinných příloh. Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí jsou uvedeny ve Statutu fondu ŽP Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Formuláře i Statut jsou dostupné na webu městského obvodu: Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období od 15. května 2015 do 15. června 2015 do 12:00 hodin následujícím způsobem: D. Způsob, termín a místo podání žádosti 1. osobně na sekretariátu Úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou v jeho provozní době. Žádost musí být osobně předána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne do 12:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas, který bude na předané žádosti vystaven pověřeným úředníkem Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 2. zaslán poštou na adresu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem Dotační program kultura, a opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem, je-li právnickou osobou. Obálka musí být viditelně označena též kontaktní adresou žadatele. Žádost musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne do 12:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas, který bude na doručené žádosti vystaven pověřeným úředníkem Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Adresa pro doručování žádostí: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 Vratislavice nad Nisou Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno. 2

3 E. F. Povinné přílohy k žádosti Hodnocené oblasti Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ VÝŠE DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU PRO OBLAST ŽP Podmínky Hodnocení Žádost je zpracována na předepsaném formuláři a je úplná Administrativní Požadovaná je v limitu maximální přípustné soulad výše Je splněn požadavek minimálního podílu příjemce K žádosti jsou přiloženy všechny přílohy Obsah žádosti je v souladu s vyhlášeným účelem Podmínkou pro postoupení žádosti k hodnocení specifických kritérií je splnění všech bodů administrativního souladu G Specifická kritéria Zásady k posuzování žádostí o granty z FŽP : 1.fáze - filtrace : zařazení x vyřazení projektu 1) realizace projektu v k.ú. Vratislavice nad Nisou ANO x NE 2) projekt spada do oblastí : ANO x NE 1. ekolog.výchova a osvěta dětí a mládeže, projekty na poznávání ŽP 2. ochrana přírody a krajiny 3. údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě, lokalizace biotopů 4. péče o vodní toky a vodní zdroje 5. ochrana ovzduší 6. předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů 7. péče o zvířata a zjišťování výskytu chráněných živočichů 3

4 velký 5 cílové skupiny : malé 5 velké Charakter akce : max. 15 bodů charakter časový : krátkodobý 10 dlouhodobý Rozpočet : max. 15 bodů náklady : přiměřené 10 nepřiměřené 0 míra spolufinancování : odpov.char.projektu 5 neodp.char.projektu 0 5. Propagace : max. 10 bodů : v možnostech žadatele : web, tisk v rámci ČR 10 povinnost : Zpravodaj 0 Procentuelní hodnocení přidělení dle přiděleného bodového ohodnocení : Přidělená finanční částka do 100 % za 100 b b. Přidělená finanční částka do 80 % za b. Přidělená finanční částka do 50 % za 39 b. 4

5 Konzultace žádostí Jaroslava Holíková, tel.: , od do do 12:00 hod. H. Harmonogram administrace žádostí Příjem žádostí sekretariát Úřadu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou od do do 12:00 hod. (rozhodující je datum a hodina doručení MOL- VNN) Hodnocení a návrh na přidělení Komise ŽP RMO Liberec Vratislavice nad Nisou od do Schválení návrhu Zastupitelstvo MO září 2015 I. Oznámení o schválení poskytnutí J. Právní forma K. L. M. N. Doklady požadované k uzavření smlouvy Termín poskytnutí Podmínky vyúčtování Zrušení dotačního řízení Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Zastupitelstvem městského obvodu. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční z rozpočtu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Ostatní příjemci předkládají: - kopii dokladu o právní subjektivitě/výpisu z obchodního rejstříku - kopie stanov/zakládací listiny - čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči MOL-VNN nebo jím zřízeným organizacím, dále pak orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení - kopii dokladu o zřízení účtu Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je ke stažení zde: Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny ve Statutu kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční. Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční. Přílohy: 1. Formulář Žádosti o poskytnutí z fondu ŽP Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 5