Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových"

Transkript

1 Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6)

2 I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské a volnočasové aktivity (dále jen aktivity) provozované právnickými a fyzickými osobami působícími na území Stráže pod Ralskem. 2. Město Stráž pod Ralskem poskytuje na aktivity finanční prostředky prostřednictvím grantů. 3. Město Stráž pod Ralskem podporuje aktivity dětí a mládeže a seniorů možností bezplatného využívání sportovišť v majetku města, která jsou provozována jeho příspěvkovými organizacemi. II. Žadatelé 1. Žadatelem podpory může být právnická nebo fyzická osoba působící na území Stráže pod Ralskem a provozující pravidelně aktivity (dále jen žadatel o grant). 2. Okruh žadatelů o grant je upřesněn v podmínkách jednotlivých grantů. III. Granty Město poskytuje finanční prostředky v rámci následujících třech grantů: a) Provozní příspěvek. b) Podpora jednorázových akcí na území Stráže pod Ralskem. c) Stráž v pohybu. 1. Město Stráž pod Ralskem poskytuje: IV. Provozní příspěvek a) jednorázový provozní příspěvek ve výši 5 000,- Kč žadateli o grant, u kterého je zaregistrováno 5-10 dětí, bez ohledu na počet provozovaných pravidelných aktivit, b) jednorázový provozní příspěvek ve výši ,- Kč žadateli o grant, u kterého je zaregistrováno dětí, bez ohledu na počet provozovaných pravidelných aktivit, c) jednorázový provozní příspěvek ve výši ,- Kč žadateli o grant, u kterého je zaregistrováno 20 a více dětí, bez ohledu na počet provozovaných pravidelných aktivit, d) na pravidelnou aktivitu nestátním neziskovým občanským sdružením, které neprovozují pravidelnou aktivitu dětí a mládeže, ale aktivně působí na území města, t.j. min. jednou v roce pořádají pro občany města společenskou akci, a svou činností tak přispívají kjeho společenskému rozvoji jednorázový příspěvek 5000,- Kč. 2. Za pravidelnou aktivitu se považuje činnost žadatele o grant, který provozuje pravidelnou (tzn. min. 1 x týdně ve školním roce) aktivitu dětí a mládeže nebo činnost, která souvisí s rozvojem města, případně s rozvojem kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit občanů města. Strana 2 (celkem 6)

3 3. Grant je uplatňován předložením "Žádosti o provozní příspěvek" (příloha č. 1). Žadatel o grant odevzdá žádost o provozní příspěvek na podatelnu Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem na následující rok, v termínu do 15. prosince běžného roku. Pro rok 2012 se stanovuje termín pro podání žádosti o provozní příspěvek do 31. ledna Žadatel o grant provozující pravidelnou aktivitu dětí a mládeže, která vznikne do běžného roku a podá na podatelnu Městského úřadu žádost o provozní příspěvek do běžného roku, má nárok na jednu polovinu provozního příspěvku. 5. Provozní příspěvek vyplatí žadateli o grant po předložení žádosti o provozní příspěvek finanční odbor městského úřadu (dále jen finanční odbor): a) průběžně během roku na základě předložených účetních dokladů, b) zálohou na začátku roku, která musí být vyúčtována nejpozději do v roce, ve kterém byla záloha poskytnuta. 6. Seznam žadatelů o grant, kterým byl provozní příspěvek vyplacen zveřejní finanční odbor na webových stránkách města. Seznam bude průběžně aktualizován. 7. Výplata provozního příspěvku bude provedena finančním odborem v roce, ve kterém aktivita probíhá, tedy v následujícím roce po podání žádosti o provozní příspěvek. Výplata provozního příspěvku žadateli o grant, který o výplatu požádal v průběhu roku bude vyplacena finančním odborem v roce podání žádosti o provozní příspěvek. 8. Provozní příspěvek nevyžaduje spoluúčast žadatele o grant. 9. Poskytovatel požaduje jednorázovou podporu vyúčtovat nejpozději do 15. prosince roku, ve kterém byl provozní příspěvek čerpán. Originály účetních dokladů budou předloženy finančnímu odboru. Vedoucí finančního odboru nebo jím pověřený zaměstnanec ověří předložené originály dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) včetně výpisu z účtu prokazující úhradu jednotlivých faktur a označí je razítkem GRANT MĚSTA. Tomuto označení podléhají doklady pouze do výše přiděleného grantu. Oprávněnost čerpání finančních prostředků potvrdí zaměstnanec finančního odboru datem a svým podpisem. Kopie předložených dokladů budou uloženy na finančním odboru. Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy ajim podobné doklady se nepovažují pro účely vyúčtování provozního příspěvku za účetní doklad. 10. Žadatel o grant předloží nejpozději do 15. ledna následujícího roku po skončení roku, na který byl čerpán provozní příspěvek, na podatelnu městského úřadu "Zprávu o činnosti" (dále jen zpráva, příloha č. 2). 11. V případě, že nebudou dodrženy podmínky poskytnutí provozního příspěvku, musí být provozní příspěvek nejpozději do 30 dní po skončení běžného roku, ve kterém byl vyplacen, žadatelem o grant v plném rozsahu vrácen. V. Podpora jednorázových akcí na území Stráže pod Ralskem 1. Grant je určen pro pořadatele jednorázových akcí na území Města Stráže pod Ralskem. 2. Grant je poskytován na základě Žádosti o poskytnutí finančních prostředků (příloha č. 3, dále jen žádost o grant na akci). Strana 3 (celkem 6)

4 3. Jednorázovou akcí se rozumí jednodenní několikadenní akce pořádané ve Stráži pod Ralskem. 4. Grant je vyhlašován jednou či vícekrát ročně. 5. Rada města jako vyhlašovatel grantu upřesní pravidla čerpání finančních prostředků a stanoví podmínky poskytnutí grantu: spoluúčast žadatele, maximální, popř. minimální požadovaná částka dotace, datum odevzdání a vyhodnocení grantu. 6. O přidělení grantu rozhoduje Zastupitelstvo města na základě doporučení Rady města. Návrh na přidělení grantu připraví pracovní skupina, která bude jmenována Radou města z řad občanů města. 7. Zastupitelstvo města může přiznat celou požadovanou částku nebo její část. 8. Akce, na kterou je grant čerpán, nesmí být výdělečná a na pokrytí výdajů musí být přednostně použity příjmy akce (vstupné, startovné, účastnický poplatek apod.). V případě, že by výše grantu a příjmy převýšily výdaje, bude při vyúčtování grant krácen o přebytek. 9. Finanční odbor zveřejní výzvu pro přidělení grantů "Podpora jednorázových akcí na území Stráže pod Ralskem" nebo "Stráž v pohybu" na daný rok. 1o. Finanční odbor zveřejní informace o přidělení grantu Zastupitelstvem města do 10 dnů od rozhodnutí o přidělení grantu. 11. O proplacení přidělené částky či její části zasílá žadatel o grant finančnímu odboru "Závěrečné vyúčtování a závěrečnou zprávu" (příloha č. 4, dále jen závěrečná zpráva). Vedoucí finančního odboru, nebo jím pověřený zaměstnanec, na základě předložené závěrečné zprávy ověří správnost vyúčtování a to tak, že originály předložených dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) včetně výpisu z účtu prokazující úhradu jednotlivých faktur označí razítkem GRANT MĚSTA. Tomuto označení podléhají doklady pouze do výše přiděleného grantu. Na závěrečné zprávě potvrdí oprávněnost čerpání finančních prostředků datem a svým podpisem. Kopie těchto dokladů budou přílohou závěrečné zprávy. Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy ajim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování. 11. Závěrečné zprávy jsou předkládány finančnímu odboru nejpozději do 30 dnů po ukončení akce. Akce probíhající v prosinci daného roku pak nejpozději poslední pracovní den běžného roku. VI. Stráž v pohybu 1. Grant je určen pro pořádání jednorázových akcí, které se konají mimo město a pouze pro občany, kteří mají trvalé bydliště ve Stráži pod Ralskem. 2. Obvykle je stanovena min. 50 % spoluúčast žadatele o podporu. Strana 4 (celkem 6)

5 3. Ostatní podmínky jsou shodné s grantem dle bodu V. VII. Bezplatné využívání sportovišť volnočasovými aktivitami dětí a mládeže a seniory 1. Bezplatně mohou využívat sportoviště v majetku města, která jsou provozována jeho příspěvkovými organizacemi, žadatelé o grant, kteří organizují pravidelné aktivity dětí a mládeže. 2. Bezplatně mohou využívat sportoviště v majetku města, která jsou provozována jeho příspěvkovými organizacemi senioři. 3. Bezplatně mohou být používána tato sportoviště: školní hřiště provozované příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, bazén s tělocvičnami, vodní lyžařský vlek, krytá hala a kurty provozované příspěvkovou organizací PANDA SPORT. 4. Město Stráž pod Ralskem poskytuje žadatelům o provozní příspěvek podle či. IV, odst. 1 písmo a) - c) a seniorům, zdarma 2 hodiny týdně ve sportovních zařízení uvedených v čl. VII, odst Bezplatné využívání sportovišť v majetku města nemá přednost před komerčním využíváním sportovišť, tj. přednost využívání sportovišť má placené využití sportovišť. 6. Evidenci o bezplatném využívání všech sportovišť uvedených v čl. VII, odst. 3 povede příspěvková organizace PANDA SPORT na základě předložených žádostí o provozní příspěvek, které budou v kopii předány příspěvkové organizaci finančním odborem do běžného roku. VII. Společná ujednání 1. Dle těchto pravidel nemůže být poskytnut grant příspěvkovým organizacím města. 2. Grant města nesmí být použit na nákup alkoholických nápojů a cigaret, případně jiného nevhodného zboží. Dále na mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, na nevyrovnané závazky z předcházejících období, leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček, platby pokut a penále, nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisejí s posláním akce. 3. Finanční prostředky jsou určeny pro děti a mládež ve věku od 3 do 19 let. 4. Senioremje občan města, který dosáhl věku 65 let a více. 5. Na grant je možné vyplatit zálohu do výše schválené dotace. O vyplacení zálohy musí žadatel požádat vedoucího finančního odboru. 6. Žadatelé o grant, kterým byly vyplaceny finanční prostředky na základě těchto pravidel pro přidělení grantu jsou povinni zveřejnit ve zpravodaji VARTA: a) informace o pořádaných akcích, na které města poskytlo grant podle čl. III, písmo b) a c), b) zkrácenou verzi zprávy o činnosti aktivity (dle přílohy č. 2). 7. V případě nepředložení závěrečné zprávy do 30 dnů po ukončení akce, neinformování ve zpravodaji VARTA nebo při jiném porušení těchto pravidel je žadatel povinen dotaci či její Strana 5 (celkem 6)

6 vyplacenou zálohu vrátit. Za kontrolu plnění podmínek uvedených v tomto bodě zodpovídá vedoucí finančního odboru, nebo jím pověřený zaměstnanec finančního odboru. 8. V případě nečerpání finančních prostředků (např. zrušení akce, nesplnění podmínek spoluúčasti aj.) je povinen žadatel tuto skutečnost oznámit finančnímu odboru do 30 dní od zjištění výše uvedených skutečností. 9. Na přidělení prostředků z jakéhokoliv grantu není právní nárok. 10. Rada města si vyhrazuje právo výkladu jednotlivých ustanovení těchto pravidel a také rozhodnout o výjimkách z těchto pravidel. 11. Tato pravidla ruší "Pravidla pro poskytování příspěvku na kulturní, sportovní, společenské akce a dětské aktivity z rozpočtu města Stráž pod Ralskem", schválená Radou města dne , usnesením č. R/395/ Tato pravidla byla schválena Radou města dne 30. listopadu 2011 usnesením R/461/2011 a doplněna Radou města dne 18. ledna 2012 usnesením R/33/ Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna ~ěsto,11jlj ;hl... -If.. Inf}tJitka Urbánková mjstostarostka města Strana 6 (celkem 6)