Provedení marketingových aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provedení marketingových aktivit"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ Kounicova 290 / Brno - Veveří INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 1 z 21

2 článek 1 Základní údaje o zadavateli obchodní název: Indust, s.r.o. se sídlem: Kounicova 290 / 51, Brno Veveří místo realizace projektu: Botanická 68a, Brno Ponava zastoupen: Ing. MgA. Davidem Spáčilem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsán v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl kontaktní osoba: Ing. Martina Spáčilová tel: dále jen zadavatel nepoužito článek 2 Základní údaje o vyhlašovateli článek 3 Základní údaje o veřejné zakázce Název výběrového řízení: Provedení marketingových aktivit Vyhlášení výběrového řízení: Zveřejnění v obchodním věstníku: Termín pro podání nabídek: do do 14:00 hodin Termín pro dotazy: do do 14:00 hodin Dotazy budou přijímány pouze formou u na ovou adresu zadavatele a stejnou formou na ně bude reagováno. Maximální doba reakce je 5 pracovních dnů. Termín otevírání obálek: v 15:00 hodin v sídle zadavatele INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 2 z 21

3 Toto VŘ je výběrovým řízením na dodavatele v rámci projektu OPPI 3. výzvy dotačního titulu ICT a strategické služby s názvem Videoflot dle Pravidel pro výběr dodavatelů operačního programu Podnikání a inovace MPO ČR, verze dle č.j. 203/14/61100/ Zadavatel prohlašuje, že toto VŘ není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným obchodním příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách. Pozn.: v rámci této zadávací dokumentace jsou pojmy uchazeč a dodavatel chápány jako synonyma s totožným významem. článek 4 Předmět plnění výběrového řízení technické podmínky 1. Předmětem výběrového řízení je uzavření Smlouvy na dodávku marketingových služeb mezi dodavatelem a zadavatelem tohoto Výběrového řízení za podmínek dále stanovených. 2. Dodavatel je povinen předložit svou nabídku na jednotlivé části předmětu výběrového řízení. 3. Předpokládaný maximální finanční objem celé zakázky je ,- Kč (bez DPH) 3.1 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.a) (Analýza trhů pro entitu Casting ) je ,- Kč (bez DPH) 3.2 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.b) (Analýza trhů pro entitu Tvůrce ) je ,- Kč (bez DPH) 3.3 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.c) (Analýza trhů pro entitu Klienti ) je ,- Kč (bez DPH) 3.4 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.a) (Analýza trhů pro území ČR a Slovensko) je ,- Kč (bez DPH) 3.5 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.b) (Analýza trhů pro území USA a Kanady) je ,- Kč (bez DPH) 3.6 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.c) (Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie) je ,- Kč (bez DPH) INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 3 z 21

4 3.7 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.d) (Analýza trhů pro území Evropa a zbytku světa ) je ,- Kč (bez DPH) 4. Nabídky v cizí měně (v Euro) se přepočítávají kurzem ČNB platnému k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek (v souladu s čl. 22 shora uvedených pravidel pro výběr dodavatele OPPI). 5. Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci (dále též jen ZD) nebo jiných dokumentech, obsahují vymezení předmětu výběrového řízení, obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska použitelnosti a bezpečnosti. Konkrétní technická specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, je závazná tak, že musí být dodáno zařízení se srovnatelnými nebo lepšími parametry. 6. Specifikace dodávky: Analýza konkurence a průzkum koncových trhů se záměrem expanze Předmětem dodávky je zpracování analýzy trhu ve vybraných zemích dle níže uvedeného zadání a analýzy potenciálních zadavatelů. Videoflot je webová platforma, která propojuje videotvůce mezi sebou a s jejich potenciálními klienty. Cílem je jednodušší, dostupnější a svobodnější videoprodukce. Další informace viz K jednotlivým profilům: Videotvůrci: tvůrci mají na Videoflotu profesní profily, mají možnost vyhledávat mezi sebou, tj. tvořit týmy, a soutěžit o zakázky. Dalšími funkcionalitami, které jim budou k dispozici je casting, rental, atd. Profil tvůrců není jasně specifikován, neboť se zaměřujeme na kompletní postprodukci od jednotlivců po celá videoprodukční studia. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 4 z 21

5 Casting: Casting je profil pro herce, komparsisty, tanečníky, kaskadéry, dabéry atd. Profil vzniká a bude upraven, především na základě výstupů z této analýzy. Současná verze umožňuje vytvořit profesní profil se základními funkcionalitami, které jsou: tisk životopisu, vyhledávání mezi ostatními, specifické funkce a možnost být obsazen skrze poptávku od tvůrců. Klienti: Klienti se z převážné většiny skládají z majitelů středních a menších firem, marketingových agentur, jednotlivců (freelancerů), apod. Služby průzkumu trhu poptáváme z důvodu expanze do jednotlivých lokalit, které představují: ČR a Slovensko USA a Kanada Latinská Amerika a Brazílie Evropa a zbytek světa Pro každou lokalitu je třeba provést průzkum trhu sestávající z těchto dílčích částí: analýza trhu, analýza konkurence, analýza potenciálních partnerů ve vybraných lokalitách. Výstupem by měl být dokument, který představí jednotlivé trhy z pohledu entit (video tvůrce, casting, klienti), jaké jsou jejich omezení, resp. důvody, které by mohly vést k nepoužívání Videoflotu. Součástí musí být návrh řešení, které tyto bariéry překoná a také návrh plánu pro spolupráci s potenciálními partnery v jednotlivých lokalitách. 6.1 Předmět 1: Analýza situace na koncových trzích se zaměřením na entity, které představují účty Videoflotu 6.1.a) Analýza trhů pro entitu Casting Analýza vybraných trhů pro Casting, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 5 z 21

6 6.1.b) Analýza trhů pro entitu Tvůrce Analýza vybraných trhů pro Tvůrce, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). 6.1.b) Analýza trhů pro entitu Klienti Analýza vybraných trhů pro Klienty, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). (Pozn.: pod pojmem persony máme na mysli imaginární profily koncových uživatelů Videoflotu v rámci jednotlivých entit, vytvořené z několika respondentů). 6.2 Předmět 2: Analýza konkurence a průzkum koncových trhů 1) Competitive inteligence umožňující poznat tržní prostředí, konkurenci, nejsilnější hráče odvětví, výhled dalšího vývoje v odvětví, příležitosti a rizika pro jednotlivé regiony. 2) Analýza potenciálních partnerů ve vybraných lokalitách včetně předběžného kontaktu s potencionálními obchodními partnery. 6.2.a) Analýza trhů pro území ČR a Slovensko 6.2.b) Analýza trhů pro území USA a Kanady Součástí analýzovaných trhů jsou Spojené státy včetně Aljašky a Kanady. 6.2.c) Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie Brazílie představuje specifický trh, proto je z celku Latinské Ameriky vyčleněna a bude analýzována jako samostatné území. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 6 z 21

7 6.2.d) Analýza trhů pro území Evropa a zbytek světa Toto území představuje Evropské státy mimo ČR a Slovenska (viz čl. 6.2.a výše), země bývalého Sovětského svazu; výhodou bude alespoň částečná analýza asijských států a Austrálie. článek 5 Místo a doba plnění předmětu výběrového řízení 1. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Kounicova 290/51, Brno. Vzhledem k připravované změně sídla zadavatele a místa realizace projektu se místo plnění může změnit. Vzhledem k charakteru plnění nemá místo plnění žádný vliv na žádný z parametrů plnění. Dodavatelé budou o změně místa plnění bezodkladně informováni. 2. Plnění předmětu výběrového řízení bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dodávce. 3. Termín ukončení dodávky: nejpozději do článek 6 Hlavní podmínky financování a platební podmínky 1. Zálohy nebudou poskytovány. 2. Splatnost faktur je specifikována v čl. 7, bod 5. článek 7 Obchodní podmínky zadavatele (Požadavky na obsah smlouvy) 1. Zadavatel pro plnění předmětu výběrového řízení stanovuje obchodní podmínky ve formě Požadavků na obsah smlouvy specifikované níže. 2. Předmět smlouvy: Dodávka marketingových aktivit dle čl. 4 bodu 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d). 3. Termín plnění: nejpozději do INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 7 z 21

8 4. Smluvní pokuta při prodlení realizace: - 0,1% z celkové ceny dodávky za každý den prodlení pro dodávky dle čl. 4 bodu Splatnost faktur: minimálně 21 dnů. 6. Smlouva musí obsahovat klauzuli Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a tímto se k této spolupráci zavazuje. 7. Dodavatel je povinen akceptovat tyto Požadavky na obsah smlouvy. Od požadavků na obsah smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené ve formě Požadavků na obsah smlouvy dle této ZD se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. článek 8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Cena bude uvedena bez DPH, včetně DPH a specifikována částka DPH (viz též Krycí list nabídky). 2. V případě, že uchazeč předloží svou nabídkovou cenu v (EURO), bude pro účely přepočtu EUR/CZK použit aktuální kurz ČNB, platný v den hodnocení nabídek v souladu s čl. 22 shora uvedených pravidel pro výběr dodavatele OPPI. Varianty nabídky nejsou přípustné. článek 9 Požadavky na varianty nabídek INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 8 z 21

9 článek 10 Podmínky a požadavky na zpracování a řazení nabídky Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze strany dodavatele bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyřazení takové nabídky z dalšího posuzování a hodnocení. 1. Krycí list nabídky viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace 2. Splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. 53 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdější předpisů dostatečné je doložení čestného prohlášení uchazeče dle vzoru v Příloze č. 2 této ZD. 3. Kvalifikační předpoklady jsou splněny doložením: prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky, nebo prosté kopie živnostenského listu (případně i více) nebo výpisu ze Živnostenského rejstříku odpovídajícího předmětu výběrového řízení, dále doložením členství v relevantních asociacích a skupinách. V případě zahraničního dodavatele mohou být tyto dokumenty doloženy výpisem s obdobnými charakteristikami v jazyce dodavatele. 4. Splnění kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení se soupisem minimálně 3 obdobných dodávek (tvorba komplexních on-line řešení (s důrazem na fázi návrhu), produkce videí (včetně zahraničních), casting (s důrazem na nábor/výběr), tvorba plánu expanze na zahraniční trhy) za poslední 3 roky. Čestné prohlášení bude obsahovat tyto údaje: název akce, termín realizace, objem zakázky, název odběratele. Uchazeč bere na vědomí, že může být požádán o kontakt na referenčního klienta z důvodu získání osobní reference a zavazuje se tento kontakt dodat nebo zprostředkovat. 5. Dodavatel ve své nabídce předloží Obchodní podmínky a/nebo návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Do Obchodních podmínek nebo návrhu smlouvy budou dodavatelem zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu výběrového řízení, které jsou pro dodavatele závazné, a dodavatel není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v Požadavcích na obsah smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 9 z 21

10 části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh Požadavků na obsah smlouvy jako součást této zadávací dokumentace. 6. Dodavatel předloží oprávněnou osobou podepsaný oceněný Položkový rozpočet, který je podkladem pro stanovení nabídkové ceny a po ukončení výběrového řízení je nedílnou přílohou Požadavků na obsah smlouvy o dodávce. Článek 11 Podání nabídky 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každý z bodů dle čl. 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d). Nabídka musí být podána v českém jazyce. 2. Nabídky se podávají v jednom vyhotovení písemně a v jednom vyhotovení v elektronické verzi na datovém nosiči ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a Provedení marketingových aktivit, na které musí být uvedena identifikace uchazeče (minimálně jméno či název a sídlo uchazeče). 3. Nabídka v elektronické podobě (na nosiči CD nebo DVD, flash paměti, či jiném běžně použitelném médiu, nikoliv však na disketě či jiném obsolentím médiu) musí být ve formě skenu tištěné verze v souboru (případně více logicky členěných souborech) ve formátu pdf, přičemž velikost jednotlivých souborů musí být menší než 2MB. Postačuje naskenování černobíle v rozlišení 150 dpi, případně i nižším, pokud to nebude na závadu čitelnosti. 4. Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka dodavatele musí být svázána nebo jinak zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. 5. Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 6. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči v tomtéž výběrovém řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 10 z 21

11 článek 12 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrového řízení 1. Uchazeč je oprávněn po vyhlašovateli požadovat písemně formou u dodatečné informace k zadávacím podmínkám na ovou adresu vyhlašovatele. 2. Vyhlašovatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k podmínkám i bez předchozí žádosti. článek 13 Doručování nabídek 1. Veškerá oznámení týkající se předmětného výběrového řízení (např. písemné dotazy k obsahu zadávací dokumentace apod.) budou zasílána na ovou adresu kontaktní osoby zadavatele: 2. Kompletní nabídky budou doručovány na adresu místa realizace projektu: Botanická 68a, Brno Ponava. nejpozději do do 14:00 hod. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky zadavatelem, nikoliv datum a čas podání uchazečem (např. k poštovnímu či kurýrnímu doručení). 3. Zadavatel je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. Při osobním doručování budou nabídky přijímány v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin na adrese uvedené v odst výše. 4. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy jsou zadavatel, vyhlašovatel i dodavatel povinni toto písemně oznámit všem smluvním stranám. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 11 z 21

12 článek 14 Kritéria pro hodnocení 1. Způsob hodnocení zakázky: Dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d) budou hodnoceny následovně: a) Nabídková cena (bez DPH) 45 % Nabídky budou seřazeny podle ceny bez DPH; nejnižší cena bude hodnocena 100 bodů, každá následující bude ohodnocena polovičním počtem bodů zaokrouhleným na celé číslo dolů. b) Posouzení vhodnosti předloženého harmonogramu průzkumu, včetně zhodnocení relevantních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů: - počet respondentů (počet, relevantnost) 15 % - počet potenciálních obchodních partnerů (počet, relevantnost, započatá spolupráce) 15 % - posouzení vhodnosti plánu z hlediska časového a metodického 15 % - subjektivní posouzení relevantnosti a shody předloženého návrhu průzkumu se záměrem projektu VIDEOFLOT (viz % Nabídky budou seřazeny dle získaného bodového ohodnocení; nejvyšší bodové ohodnocení bude v rámci tohoto kritéria hodnoceno 100 %, každá následující bude ohodnocena polovičním počtem bodů zaokrouhleným na celé číslo dolů. V případě rovnosti nabídek bude vítězem vyhlášen uchazeč s nižší cenou, závazně specifikovanou v nabídce. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 12 z 21

13 Článek 15 Další informace k výběrovému řízení 1. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást spisové dokumentace. 2. V případě rozporů jednotlivých částí dokumentace má nejvyšší prioritu specifikace uvedená v tištěné formě nabídky v kapitole položkové specifikace ceny. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) měnit podmínky tohoto výběrového řízení. Pokud dojde ke změně v zadávací dokumentaci po vyhlášení zakázky, bude vyhlášeno nové výběrové řízení a lhůta pro podání nabídek poběží znovu od začátku, po dobu min. 30 dní. b) výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 4. Zadavatel výběrového řízení je žadatelem o dotaci z dotačního programu OP Podnikání a inovace, v rámci III. výzvy programu ICT a strategické služby. Řídí se metodikami pro výběr dodavatelů, tedy pravidly pro výběr dodavatele verze dle č.j. 203/14/61100/ Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem. 6. V souladu s ust. 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 7. Zadavatel bude v celém průběhu výběrového řízení vždy postupovat transparentně, nediskriminačně, s dodržením rovného přístupu. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 13 z 21

14 článek 16 Přílohy k Zadávací dokumentaci Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů V Brně dne INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 14 z 21

15 Příloha č. 1 Krycí list nabídky INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 15 z 21

16 Název zadavatele: Sídlo: KRYCÍ LIST NABÍDKY podané v rámci výběrového řízení na dodavatele Provedení marketingových aktivit Indust, s.r.o. IČ: Kounicova 290 / 51, Brno - Veveří UCHAZEČ IČ, DIČ SÍDLO STATUTÁRNÍ ORGÁN OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ TELEFON, Dodávka dle čl. 4 bodů 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d) (označte relevantní ANO / NE) 6.1.a (analýza Casting) 6.1.b (analýza Tvůrci) 6.1.c (analýza klienti) 6.2.a (analýza ČR a SK) 6.2.b (analýza USA) 6.2.c (analýza Lat. Am.) 6.2.d (analýza Evropa) INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 16 z 21

17 Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.a: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Videotvůrci Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.b: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Casting Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.c: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Klienti Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.a: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území ČR a Slovensko Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.b: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území USA a Kanady Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 17 z 21

18 Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.c: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.d: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území Evropa a zbytek světa Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V dne podpis oprávněné osoby INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 18 z 21

19 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 19 z 21

20 1 2 3 Čestné prohlášení dodavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů v rámci poptávkového řízení Provedení marketingových aktivit pro společnost Indust, s.r.o. Dodavatel: prohlašuje, že: - on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani vedoucí jeho organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani vedoucí jeho organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku v platném znění), INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 20 z 21

21 - vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, - není v likvidaci, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V dne jméno a funkce statutárního nebo oprávněného zástupce uchazeče, podpis INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 21 z 21

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Vy zva k poda nı nabı dek

Vy zva k poda nı nabı dek Vy zva k poda nı nabı dek Na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Název zakázky: Zateplení Obecního úřadu v obci Sadov 1. Zadavatel identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec Městys Křinec IČ: 00239364, Náměstí 25, 289 33 Křinec zastoupený starostou městyse Milanem Mocem (dále jen zadávající) vypisuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE. Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) Štáblovská 35, Dolní Životice,

OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE. Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) Štáblovská 35, Dolní Životice, OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, e-mail: obec@dolnizivotice.cz VÝZVA k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) 1. Identifikační

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb.,

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

MARLENKA international s.r.o.

MARLENKA international s.r.o. Zadávací dokumentace Zadavatel výběrového řízení MARLENKA international s.r.o. Valcířská ul. 434, 738 01 Frýdek Místek, Lískovec ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení označenému PC 1

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více