Provedení marketingových aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provedení marketingových aktivit"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ Kounicova 290 / Brno - Veveří INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 1 z 21

2 článek 1 Základní údaje o zadavateli obchodní název: Indust, s.r.o. se sídlem: Kounicova 290 / 51, Brno Veveří místo realizace projektu: Botanická 68a, Brno Ponava zastoupen: Ing. MgA. Davidem Spáčilem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsán v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl kontaktní osoba: Ing. Martina Spáčilová tel: dále jen zadavatel nepoužito článek 2 Základní údaje o vyhlašovateli článek 3 Základní údaje o veřejné zakázce Název výběrového řízení: Provedení marketingových aktivit Vyhlášení výběrového řízení: Zveřejnění v obchodním věstníku: Termín pro podání nabídek: do do 14:00 hodin Termín pro dotazy: do do 14:00 hodin Dotazy budou přijímány pouze formou u na ovou adresu zadavatele a stejnou formou na ně bude reagováno. Maximální doba reakce je 5 pracovních dnů. Termín otevírání obálek: v 15:00 hodin v sídle zadavatele INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 2 z 21

3 Toto VŘ je výběrovým řízením na dodavatele v rámci projektu OPPI 3. výzvy dotačního titulu ICT a strategické služby s názvem Videoflot dle Pravidel pro výběr dodavatelů operačního programu Podnikání a inovace MPO ČR, verze dle č.j. 203/14/61100/ Zadavatel prohlašuje, že toto VŘ není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným obchodním příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách. Pozn.: v rámci této zadávací dokumentace jsou pojmy uchazeč a dodavatel chápány jako synonyma s totožným významem. článek 4 Předmět plnění výběrového řízení technické podmínky 1. Předmětem výběrového řízení je uzavření Smlouvy na dodávku marketingových služeb mezi dodavatelem a zadavatelem tohoto Výběrového řízení za podmínek dále stanovených. 2. Dodavatel je povinen předložit svou nabídku na jednotlivé části předmětu výběrového řízení. 3. Předpokládaný maximální finanční objem celé zakázky je ,- Kč (bez DPH) 3.1 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.a) (Analýza trhů pro entitu Casting ) je ,- Kč (bez DPH) 3.2 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.b) (Analýza trhů pro entitu Tvůrce ) je ,- Kč (bez DPH) 3.3 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.c) (Analýza trhů pro entitu Klienti ) je ,- Kč (bez DPH) 3.4 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.a) (Analýza trhů pro území ČR a Slovensko) je ,- Kč (bez DPH) 3.5 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.b) (Analýza trhů pro území USA a Kanady) je ,- Kč (bez DPH) 3.6 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.c) (Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie) je ,- Kč (bez DPH) INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 3 z 21

4 3.7 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.d) (Analýza trhů pro území Evropa a zbytku světa ) je ,- Kč (bez DPH) 4. Nabídky v cizí měně (v Euro) se přepočítávají kurzem ČNB platnému k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek (v souladu s čl. 22 shora uvedených pravidel pro výběr dodavatele OPPI). 5. Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci (dále též jen ZD) nebo jiných dokumentech, obsahují vymezení předmětu výběrového řízení, obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska použitelnosti a bezpečnosti. Konkrétní technická specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, je závazná tak, že musí být dodáno zařízení se srovnatelnými nebo lepšími parametry. 6. Specifikace dodávky: Analýza konkurence a průzkum koncových trhů se záměrem expanze Předmětem dodávky je zpracování analýzy trhu ve vybraných zemích dle níže uvedeného zadání a analýzy potenciálních zadavatelů. Videoflot je webová platforma, která propojuje videotvůce mezi sebou a s jejich potenciálními klienty. Cílem je jednodušší, dostupnější a svobodnější videoprodukce. Další informace viz K jednotlivým profilům: Videotvůrci: tvůrci mají na Videoflotu profesní profily, mají možnost vyhledávat mezi sebou, tj. tvořit týmy, a soutěžit o zakázky. Dalšími funkcionalitami, které jim budou k dispozici je casting, rental, atd. Profil tvůrců není jasně specifikován, neboť se zaměřujeme na kompletní postprodukci od jednotlivců po celá videoprodukční studia. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 4 z 21

5 Casting: Casting je profil pro herce, komparsisty, tanečníky, kaskadéry, dabéry atd. Profil vzniká a bude upraven, především na základě výstupů z této analýzy. Současná verze umožňuje vytvořit profesní profil se základními funkcionalitami, které jsou: tisk životopisu, vyhledávání mezi ostatními, specifické funkce a možnost být obsazen skrze poptávku od tvůrců. Klienti: Klienti se z převážné většiny skládají z majitelů středních a menších firem, marketingových agentur, jednotlivců (freelancerů), apod. Služby průzkumu trhu poptáváme z důvodu expanze do jednotlivých lokalit, které představují: ČR a Slovensko USA a Kanada Latinská Amerika a Brazílie Evropa a zbytek světa Pro každou lokalitu je třeba provést průzkum trhu sestávající z těchto dílčích částí: analýza trhu, analýza konkurence, analýza potenciálních partnerů ve vybraných lokalitách. Výstupem by měl být dokument, který představí jednotlivé trhy z pohledu entit (video tvůrce, casting, klienti), jaké jsou jejich omezení, resp. důvody, které by mohly vést k nepoužívání Videoflotu. Součástí musí být návrh řešení, které tyto bariéry překoná a také návrh plánu pro spolupráci s potenciálními partnery v jednotlivých lokalitách. 6.1 Předmět 1: Analýza situace na koncových trzích se zaměřením na entity, které představují účty Videoflotu 6.1.a) Analýza trhů pro entitu Casting Analýza vybraných trhů pro Casting, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 5 z 21

6 6.1.b) Analýza trhů pro entitu Tvůrce Analýza vybraných trhů pro Tvůrce, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). 6.1.b) Analýza trhů pro entitu Klienti Analýza vybraných trhů pro Klienty, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). (Pozn.: pod pojmem persony máme na mysli imaginární profily koncových uživatelů Videoflotu v rámci jednotlivých entit, vytvořené z několika respondentů). 6.2 Předmět 2: Analýza konkurence a průzkum koncových trhů 1) Competitive inteligence umožňující poznat tržní prostředí, konkurenci, nejsilnější hráče odvětví, výhled dalšího vývoje v odvětví, příležitosti a rizika pro jednotlivé regiony. 2) Analýza potenciálních partnerů ve vybraných lokalitách včetně předběžného kontaktu s potencionálními obchodními partnery. 6.2.a) Analýza trhů pro území ČR a Slovensko 6.2.b) Analýza trhů pro území USA a Kanady Součástí analýzovaných trhů jsou Spojené státy včetně Aljašky a Kanady. 6.2.c) Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie Brazílie představuje specifický trh, proto je z celku Latinské Ameriky vyčleněna a bude analýzována jako samostatné území. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 6 z 21

7 6.2.d) Analýza trhů pro území Evropa a zbytek světa Toto území představuje Evropské státy mimo ČR a Slovenska (viz čl. 6.2.a výše), země bývalého Sovětského svazu; výhodou bude alespoň částečná analýza asijských států a Austrálie. článek 5 Místo a doba plnění předmětu výběrového řízení 1. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Kounicova 290/51, Brno. Vzhledem k připravované změně sídla zadavatele a místa realizace projektu se místo plnění může změnit. Vzhledem k charakteru plnění nemá místo plnění žádný vliv na žádný z parametrů plnění. Dodavatelé budou o změně místa plnění bezodkladně informováni. 2. Plnění předmětu výběrového řízení bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dodávce. 3. Termín ukončení dodávky: nejpozději do článek 6 Hlavní podmínky financování a platební podmínky 1. Zálohy nebudou poskytovány. 2. Splatnost faktur je specifikována v čl. 7, bod 5. článek 7 Obchodní podmínky zadavatele (Požadavky na obsah smlouvy) 1. Zadavatel pro plnění předmětu výběrového řízení stanovuje obchodní podmínky ve formě Požadavků na obsah smlouvy specifikované níže. 2. Předmět smlouvy: Dodávka marketingových aktivit dle čl. 4 bodu 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d). 3. Termín plnění: nejpozději do INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 7 z 21

8 4. Smluvní pokuta při prodlení realizace: - 0,1% z celkové ceny dodávky za každý den prodlení pro dodávky dle čl. 4 bodu Splatnost faktur: minimálně 21 dnů. 6. Smlouva musí obsahovat klauzuli Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a tímto se k této spolupráci zavazuje. 7. Dodavatel je povinen akceptovat tyto Požadavky na obsah smlouvy. Od požadavků na obsah smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené ve formě Požadavků na obsah smlouvy dle této ZD se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. článek 8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Cena bude uvedena bez DPH, včetně DPH a specifikována částka DPH (viz též Krycí list nabídky). 2. V případě, že uchazeč předloží svou nabídkovou cenu v (EURO), bude pro účely přepočtu EUR/CZK použit aktuální kurz ČNB, platný v den hodnocení nabídek v souladu s čl. 22 shora uvedených pravidel pro výběr dodavatele OPPI. Varianty nabídky nejsou přípustné. článek 9 Požadavky na varianty nabídek INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 8 z 21

9 článek 10 Podmínky a požadavky na zpracování a řazení nabídky Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze strany dodavatele bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyřazení takové nabídky z dalšího posuzování a hodnocení. 1. Krycí list nabídky viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace 2. Splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. 53 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdější předpisů dostatečné je doložení čestného prohlášení uchazeče dle vzoru v Příloze č. 2 této ZD. 3. Kvalifikační předpoklady jsou splněny doložením: prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky, nebo prosté kopie živnostenského listu (případně i více) nebo výpisu ze Živnostenského rejstříku odpovídajícího předmětu výběrového řízení, dále doložením členství v relevantních asociacích a skupinách. V případě zahraničního dodavatele mohou být tyto dokumenty doloženy výpisem s obdobnými charakteristikami v jazyce dodavatele. 4. Splnění kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení se soupisem minimálně 3 obdobných dodávek (tvorba komplexních on-line řešení (s důrazem na fázi návrhu), produkce videí (včetně zahraničních), casting (s důrazem na nábor/výběr), tvorba plánu expanze na zahraniční trhy) za poslední 3 roky. Čestné prohlášení bude obsahovat tyto údaje: název akce, termín realizace, objem zakázky, název odběratele. Uchazeč bere na vědomí, že může být požádán o kontakt na referenčního klienta z důvodu získání osobní reference a zavazuje se tento kontakt dodat nebo zprostředkovat. 5. Dodavatel ve své nabídce předloží Obchodní podmínky a/nebo návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Do Obchodních podmínek nebo návrhu smlouvy budou dodavatelem zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu výběrového řízení, které jsou pro dodavatele závazné, a dodavatel není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v Požadavcích na obsah smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 9 z 21

10 části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh Požadavků na obsah smlouvy jako součást této zadávací dokumentace. 6. Dodavatel předloží oprávněnou osobou podepsaný oceněný Položkový rozpočet, který je podkladem pro stanovení nabídkové ceny a po ukončení výběrového řízení je nedílnou přílohou Požadavků na obsah smlouvy o dodávce. Článek 11 Podání nabídky 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každý z bodů dle čl. 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d). Nabídka musí být podána v českém jazyce. 2. Nabídky se podávají v jednom vyhotovení písemně a v jednom vyhotovení v elektronické verzi na datovém nosiči ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a Provedení marketingových aktivit, na které musí být uvedena identifikace uchazeče (minimálně jméno či název a sídlo uchazeče). 3. Nabídka v elektronické podobě (na nosiči CD nebo DVD, flash paměti, či jiném běžně použitelném médiu, nikoliv však na disketě či jiném obsolentím médiu) musí být ve formě skenu tištěné verze v souboru (případně více logicky členěných souborech) ve formátu pdf, přičemž velikost jednotlivých souborů musí být menší než 2MB. Postačuje naskenování černobíle v rozlišení 150 dpi, případně i nižším, pokud to nebude na závadu čitelnosti. 4. Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka dodavatele musí být svázána nebo jinak zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. 5. Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 6. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči v tomtéž výběrovém řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 10 z 21

11 článek 12 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrového řízení 1. Uchazeč je oprávněn po vyhlašovateli požadovat písemně formou u dodatečné informace k zadávacím podmínkám na ovou adresu vyhlašovatele. 2. Vyhlašovatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k podmínkám i bez předchozí žádosti. článek 13 Doručování nabídek 1. Veškerá oznámení týkající se předmětného výběrového řízení (např. písemné dotazy k obsahu zadávací dokumentace apod.) budou zasílána na ovou adresu kontaktní osoby zadavatele: 2. Kompletní nabídky budou doručovány na adresu místa realizace projektu: Botanická 68a, Brno Ponava. nejpozději do do 14:00 hod. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky zadavatelem, nikoliv datum a čas podání uchazečem (např. k poštovnímu či kurýrnímu doručení). 3. Zadavatel je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. Při osobním doručování budou nabídky přijímány v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin na adrese uvedené v odst výše. 4. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy jsou zadavatel, vyhlašovatel i dodavatel povinni toto písemně oznámit všem smluvním stranám. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 11 z 21

12 článek 14 Kritéria pro hodnocení 1. Způsob hodnocení zakázky: Dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d) budou hodnoceny následovně: a) Nabídková cena (bez DPH) 45 % Nabídky budou seřazeny podle ceny bez DPH; nejnižší cena bude hodnocena 100 bodů, každá následující bude ohodnocena polovičním počtem bodů zaokrouhleným na celé číslo dolů. b) Posouzení vhodnosti předloženého harmonogramu průzkumu, včetně zhodnocení relevantních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů: - počet respondentů (počet, relevantnost) 15 % - počet potenciálních obchodních partnerů (počet, relevantnost, započatá spolupráce) 15 % - posouzení vhodnosti plánu z hlediska časového a metodického 15 % - subjektivní posouzení relevantnosti a shody předloženého návrhu průzkumu se záměrem projektu VIDEOFLOT (viz % Nabídky budou seřazeny dle získaného bodového ohodnocení; nejvyšší bodové ohodnocení bude v rámci tohoto kritéria hodnoceno 100 %, každá následující bude ohodnocena polovičním počtem bodů zaokrouhleným na celé číslo dolů. V případě rovnosti nabídek bude vítězem vyhlášen uchazeč s nižší cenou, závazně specifikovanou v nabídce. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 12 z 21

13 Článek 15 Další informace k výběrovému řízení 1. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást spisové dokumentace. 2. V případě rozporů jednotlivých částí dokumentace má nejvyšší prioritu specifikace uvedená v tištěné formě nabídky v kapitole položkové specifikace ceny. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) měnit podmínky tohoto výběrového řízení. Pokud dojde ke změně v zadávací dokumentaci po vyhlášení zakázky, bude vyhlášeno nové výběrové řízení a lhůta pro podání nabídek poběží znovu od začátku, po dobu min. 30 dní. b) výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 4. Zadavatel výběrového řízení je žadatelem o dotaci z dotačního programu OP Podnikání a inovace, v rámci III. výzvy programu ICT a strategické služby. Řídí se metodikami pro výběr dodavatelů, tedy pravidly pro výběr dodavatele verze dle č.j. 203/14/61100/ Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem. 6. V souladu s ust. 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 7. Zadavatel bude v celém průběhu výběrového řízení vždy postupovat transparentně, nediskriminačně, s dodržením rovného přístupu. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 13 z 21

14 článek 16 Přílohy k Zadávací dokumentaci Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů V Brně dne INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 14 z 21

15 Příloha č. 1 Krycí list nabídky INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 15 z 21

16 Název zadavatele: Sídlo: KRYCÍ LIST NABÍDKY podané v rámci výběrového řízení na dodavatele Provedení marketingových aktivit Indust, s.r.o. IČ: Kounicova 290 / 51, Brno - Veveří UCHAZEČ IČ, DIČ SÍDLO STATUTÁRNÍ ORGÁN OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ TELEFON, Dodávka dle čl. 4 bodů 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d) (označte relevantní ANO / NE) 6.1.a (analýza Casting) 6.1.b (analýza Tvůrci) 6.1.c (analýza klienti) 6.2.a (analýza ČR a SK) 6.2.b (analýza USA) 6.2.c (analýza Lat. Am.) 6.2.d (analýza Evropa) INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 16 z 21

17 Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.a: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Videotvůrci Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.b: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Casting Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.c: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Klienti Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.a: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území ČR a Slovensko Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.b: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území USA a Kanady Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 17 z 21

18 Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.c: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.d: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území Evropa a zbytek světa Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V dne podpis oprávněné osoby INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 18 z 21

19 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 19 z 21

20 1 2 3 Čestné prohlášení dodavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů v rámci poptávkového řízení Provedení marketingových aktivit pro společnost Indust, s.r.o. Dodavatel: prohlašuje, že: - on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani vedoucí jeho organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani vedoucí jeho organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku v platném znění), INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 20 z 21

21 - vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, - není v likvidaci, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V dne jméno a funkce statutárního nebo oprávněného zástupce uchazeče, podpis INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 21 z 21