Provedení marketingových aktivit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provedení marketingových aktivit"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ Kounicova 290 / Brno - Veveří INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 1 z 21

2 článek 1 Základní údaje o zadavateli obchodní název: Indust, s.r.o. se sídlem: Kounicova 290 / 51, Brno Veveří místo realizace projektu: Botanická 68a, Brno Ponava zastoupen: Ing. MgA. Davidem Spáčilem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsán v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl kontaktní osoba: Ing. Martina Spáčilová tel: dále jen zadavatel nepoužito článek 2 Základní údaje o vyhlašovateli článek 3 Základní údaje o veřejné zakázce Název výběrového řízení: Provedení marketingových aktivit Vyhlášení výběrového řízení: Zveřejnění v obchodním věstníku: Termín pro podání nabídek: do do 14:00 hodin Termín pro dotazy: do do 14:00 hodin Dotazy budou přijímány pouze formou u na ovou adresu zadavatele a stejnou formou na ně bude reagováno. Maximální doba reakce je 5 pracovních dnů. Termín otevírání obálek: v 15:00 hodin v sídle zadavatele INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 2 z 21

3 Toto VŘ je výběrovým řízením na dodavatele v rámci projektu OPPI 3. výzvy dotačního titulu ICT a strategické služby s názvem Videoflot dle Pravidel pro výběr dodavatelů operačního programu Podnikání a inovace MPO ČR, verze dle č.j. 203/14/61100/ Zadavatel prohlašuje, že toto VŘ není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným obchodním příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách. Pozn.: v rámci této zadávací dokumentace jsou pojmy uchazeč a dodavatel chápány jako synonyma s totožným významem. článek 4 Předmět plnění výběrového řízení technické podmínky 1. Předmětem výběrového řízení je uzavření Smlouvy na dodávku marketingových služeb mezi dodavatelem a zadavatelem tohoto Výběrového řízení za podmínek dále stanovených. 2. Dodavatel je povinen předložit svou nabídku na jednotlivé části předmětu výběrového řízení. 3. Předpokládaný maximální finanční objem celé zakázky je ,- Kč (bez DPH) 3.1 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.a) (Analýza trhů pro entitu Casting ) je ,- Kč (bez DPH) 3.2 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.b) (Analýza trhů pro entitu Tvůrce ) je ,- Kč (bez DPH) 3.3 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.c) (Analýza trhů pro entitu Klienti ) je ,- Kč (bez DPH) 3.4 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.a) (Analýza trhů pro území ČR a Slovensko) je ,- Kč (bez DPH) 3.5 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.b) (Analýza trhů pro území USA a Kanady) je ,- Kč (bez DPH) 3.6 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.c) (Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie) je ,- Kč (bez DPH) INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 3 z 21

4 3.7 Předpokládaný finanční objem dodávky dle čl. 4 bodu 6.2.d) (Analýza trhů pro území Evropa a zbytku světa ) je ,- Kč (bez DPH) 4. Nabídky v cizí měně (v Euro) se přepočítávají kurzem ČNB platnému k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek (v souladu s čl. 22 shora uvedených pravidel pro výběr dodavatele OPPI). 5. Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci (dále též jen ZD) nebo jiných dokumentech, obsahují vymezení předmětu výběrového řízení, obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska použitelnosti a bezpečnosti. Konkrétní technická specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, je závazná tak, že musí být dodáno zařízení se srovnatelnými nebo lepšími parametry. 6. Specifikace dodávky: Analýza konkurence a průzkum koncových trhů se záměrem expanze Předmětem dodávky je zpracování analýzy trhu ve vybraných zemích dle níže uvedeného zadání a analýzy potenciálních zadavatelů. Videoflot je webová platforma, která propojuje videotvůce mezi sebou a s jejich potenciálními klienty. Cílem je jednodušší, dostupnější a svobodnější videoprodukce. Další informace viz K jednotlivým profilům: Videotvůrci: tvůrci mají na Videoflotu profesní profily, mají možnost vyhledávat mezi sebou, tj. tvořit týmy, a soutěžit o zakázky. Dalšími funkcionalitami, které jim budou k dispozici je casting, rental, atd. Profil tvůrců není jasně specifikován, neboť se zaměřujeme na kompletní postprodukci od jednotlivců po celá videoprodukční studia. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 4 z 21

5 Casting: Casting je profil pro herce, komparsisty, tanečníky, kaskadéry, dabéry atd. Profil vzniká a bude upraven, především na základě výstupů z této analýzy. Současná verze umožňuje vytvořit profesní profil se základními funkcionalitami, které jsou: tisk životopisu, vyhledávání mezi ostatními, specifické funkce a možnost být obsazen skrze poptávku od tvůrců. Klienti: Klienti se z převážné většiny skládají z majitelů středních a menších firem, marketingových agentur, jednotlivců (freelancerů), apod. Služby průzkumu trhu poptáváme z důvodu expanze do jednotlivých lokalit, které představují: ČR a Slovensko USA a Kanada Latinská Amerika a Brazílie Evropa a zbytek světa Pro každou lokalitu je třeba provést průzkum trhu sestávající z těchto dílčích částí: analýza trhu, analýza konkurence, analýza potenciálních partnerů ve vybraných lokalitách. Výstupem by měl být dokument, který představí jednotlivé trhy z pohledu entit (video tvůrce, casting, klienti), jaké jsou jejich omezení, resp. důvody, které by mohly vést k nepoužívání Videoflotu. Součástí musí být návrh řešení, které tyto bariéry překoná a také návrh plánu pro spolupráci s potenciálními partnery v jednotlivých lokalitách. 6.1 Předmět 1: Analýza situace na koncových trzích se zaměřením na entity, které představují účty Videoflotu 6.1.a) Analýza trhů pro entitu Casting Analýza vybraných trhů pro Casting, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 5 z 21

6 6.1.b) Analýza trhů pro entitu Tvůrce Analýza vybraných trhů pro Tvůrce, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). 6.1.b) Analýza trhů pro entitu Klienti Analýza vybraných trhů pro Klienty, zahrnující persony, včetně navržení plánu komunikace pro jednotlivé entity v rámci regionu (minimální rozsah: obsah, customer care, návrh vhodných nástrojů). (Pozn.: pod pojmem persony máme na mysli imaginární profily koncových uživatelů Videoflotu v rámci jednotlivých entit, vytvořené z několika respondentů). 6.2 Předmět 2: Analýza konkurence a průzkum koncových trhů 1) Competitive inteligence umožňující poznat tržní prostředí, konkurenci, nejsilnější hráče odvětví, výhled dalšího vývoje v odvětví, příležitosti a rizika pro jednotlivé regiony. 2) Analýza potenciálních partnerů ve vybraných lokalitách včetně předběžného kontaktu s potencionálními obchodními partnery. 6.2.a) Analýza trhů pro území ČR a Slovensko 6.2.b) Analýza trhů pro území USA a Kanady Součástí analýzovaných trhů jsou Spojené státy včetně Aljašky a Kanady. 6.2.c) Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie Brazílie představuje specifický trh, proto je z celku Latinské Ameriky vyčleněna a bude analýzována jako samostatné území. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 6 z 21

7 6.2.d) Analýza trhů pro území Evropa a zbytek světa Toto území představuje Evropské státy mimo ČR a Slovenska (viz čl. 6.2.a výše), země bývalého Sovětského svazu; výhodou bude alespoň částečná analýza asijských států a Austrálie. článek 5 Místo a doba plnění předmětu výběrového řízení 1. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Kounicova 290/51, Brno. Vzhledem k připravované změně sídla zadavatele a místa realizace projektu se místo plnění může změnit. Vzhledem k charakteru plnění nemá místo plnění žádný vliv na žádný z parametrů plnění. Dodavatelé budou o změně místa plnění bezodkladně informováni. 2. Plnění předmětu výběrového řízení bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dodávce. 3. Termín ukončení dodávky: nejpozději do článek 6 Hlavní podmínky financování a platební podmínky 1. Zálohy nebudou poskytovány. 2. Splatnost faktur je specifikována v čl. 7, bod 5. článek 7 Obchodní podmínky zadavatele (Požadavky na obsah smlouvy) 1. Zadavatel pro plnění předmětu výběrového řízení stanovuje obchodní podmínky ve formě Požadavků na obsah smlouvy specifikované níže. 2. Předmět smlouvy: Dodávka marketingových aktivit dle čl. 4 bodu 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d). 3. Termín plnění: nejpozději do INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 7 z 21

8 4. Smluvní pokuta při prodlení realizace: - 0,1% z celkové ceny dodávky za každý den prodlení pro dodávky dle čl. 4 bodu Splatnost faktur: minimálně 21 dnů. 6. Smlouva musí obsahovat klauzuli Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a tímto se k této spolupráci zavazuje. 7. Dodavatel je povinen akceptovat tyto Požadavky na obsah smlouvy. Od požadavků na obsah smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené ve formě Požadavků na obsah smlouvy dle této ZD se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. článek 8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Cena bude uvedena bez DPH, včetně DPH a specifikována částka DPH (viz též Krycí list nabídky). 2. V případě, že uchazeč předloží svou nabídkovou cenu v (EURO), bude pro účely přepočtu EUR/CZK použit aktuální kurz ČNB, platný v den hodnocení nabídek v souladu s čl. 22 shora uvedených pravidel pro výběr dodavatele OPPI. Varianty nabídky nejsou přípustné. článek 9 Požadavky na varianty nabídek INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 8 z 21

9 článek 10 Podmínky a požadavky na zpracování a řazení nabídky Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze strany dodavatele bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyřazení takové nabídky z dalšího posuzování a hodnocení. 1. Krycí list nabídky viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace 2. Splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. 53 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdější předpisů dostatečné je doložení čestného prohlášení uchazeče dle vzoru v Příloze č. 2 této ZD. 3. Kvalifikační předpoklady jsou splněny doložením: prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky, nebo prosté kopie živnostenského listu (případně i více) nebo výpisu ze Živnostenského rejstříku odpovídajícího předmětu výběrového řízení, dále doložením členství v relevantních asociacích a skupinách. V případě zahraničního dodavatele mohou být tyto dokumenty doloženy výpisem s obdobnými charakteristikami v jazyce dodavatele. 4. Splnění kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení se soupisem minimálně 3 obdobných dodávek (tvorba komplexních on-line řešení (s důrazem na fázi návrhu), produkce videí (včetně zahraničních), casting (s důrazem na nábor/výběr), tvorba plánu expanze na zahraniční trhy) za poslední 3 roky. Čestné prohlášení bude obsahovat tyto údaje: název akce, termín realizace, objem zakázky, název odběratele. Uchazeč bere na vědomí, že může být požádán o kontakt na referenčního klienta z důvodu získání osobní reference a zavazuje se tento kontakt dodat nebo zprostředkovat. 5. Dodavatel ve své nabídce předloží Obchodní podmínky a/nebo návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Do Obchodních podmínek nebo návrhu smlouvy budou dodavatelem zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu výběrového řízení, které jsou pro dodavatele závazné, a dodavatel není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v Požadavcích na obsah smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 9 z 21

10 části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh Požadavků na obsah smlouvy jako součást této zadávací dokumentace. 6. Dodavatel předloží oprávněnou osobou podepsaný oceněný Položkový rozpočet, který je podkladem pro stanovení nabídkové ceny a po ukončení výběrového řízení je nedílnou přílohou Požadavků na obsah smlouvy o dodávce. Článek 11 Podání nabídky 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každý z bodů dle čl. 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d). Nabídka musí být podána v českém jazyce. 2. Nabídky se podávají v jednom vyhotovení písemně a v jednom vyhotovení v elektronické verzi na datovém nosiči ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a Provedení marketingových aktivit, na které musí být uvedena identifikace uchazeče (minimálně jméno či název a sídlo uchazeče). 3. Nabídka v elektronické podobě (na nosiči CD nebo DVD, flash paměti, či jiném běžně použitelném médiu, nikoliv však na disketě či jiném obsolentím médiu) musí být ve formě skenu tištěné verze v souboru (případně více logicky členěných souborech) ve formátu pdf, přičemž velikost jednotlivých souborů musí být menší než 2MB. Postačuje naskenování černobíle v rozlišení 150 dpi, případně i nižším, pokud to nebude na závadu čitelnosti. 4. Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka dodavatele musí být svázána nebo jinak zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. 5. Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 6. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči v tomtéž výběrovém řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 10 z 21

11 článek 12 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrového řízení 1. Uchazeč je oprávněn po vyhlašovateli požadovat písemně formou u dodatečné informace k zadávacím podmínkám na ovou adresu vyhlašovatele. 2. Vyhlašovatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k podmínkám i bez předchozí žádosti. článek 13 Doručování nabídek 1. Veškerá oznámení týkající se předmětného výběrového řízení (např. písemné dotazy k obsahu zadávací dokumentace apod.) budou zasílána na ovou adresu kontaktní osoby zadavatele: 2. Kompletní nabídky budou doručovány na adresu místa realizace projektu: Botanická 68a, Brno Ponava. nejpozději do do 14:00 hod. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky zadavatelem, nikoliv datum a čas podání uchazečem (např. k poštovnímu či kurýrnímu doručení). 3. Zadavatel je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. Při osobním doručování budou nabídky přijímány v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin na adrese uvedené v odst výše. 4. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy jsou zadavatel, vyhlašovatel i dodavatel povinni toto písemně oznámit všem smluvním stranám. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 11 z 21

12 článek 14 Kritéria pro hodnocení 1. Způsob hodnocení zakázky: Dodávky dle čl. 4 bodu 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d) budou hodnoceny následovně: a) Nabídková cena (bez DPH) 45 % Nabídky budou seřazeny podle ceny bez DPH; nejnižší cena bude hodnocena 100 bodů, každá následující bude ohodnocena polovičním počtem bodů zaokrouhleným na celé číslo dolů. b) Posouzení vhodnosti předloženého harmonogramu průzkumu, včetně zhodnocení relevantních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů: - počet respondentů (počet, relevantnost) 15 % - počet potenciálních obchodních partnerů (počet, relevantnost, započatá spolupráce) 15 % - posouzení vhodnosti plánu z hlediska časového a metodického 15 % - subjektivní posouzení relevantnosti a shody předloženého návrhu průzkumu se záměrem projektu VIDEOFLOT (viz % Nabídky budou seřazeny dle získaného bodového ohodnocení; nejvyšší bodové ohodnocení bude v rámci tohoto kritéria hodnoceno 100 %, každá následující bude ohodnocena polovičním počtem bodů zaokrouhleným na celé číslo dolů. V případě rovnosti nabídek bude vítězem vyhlášen uchazeč s nižší cenou, závazně specifikovanou v nabídce. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 12 z 21

13 Článek 15 Další informace k výběrovému řízení 1. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást spisové dokumentace. 2. V případě rozporů jednotlivých částí dokumentace má nejvyšší prioritu specifikace uvedená v tištěné formě nabídky v kapitole položkové specifikace ceny. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) měnit podmínky tohoto výběrového řízení. Pokud dojde ke změně v zadávací dokumentaci po vyhlášení zakázky, bude vyhlášeno nové výběrové řízení a lhůta pro podání nabídek poběží znovu od začátku, po dobu min. 30 dní. b) výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 4. Zadavatel výběrového řízení je žadatelem o dotaci z dotačního programu OP Podnikání a inovace, v rámci III. výzvy programu ICT a strategické služby. Řídí se metodikami pro výběr dodavatelů, tedy pravidly pro výběr dodavatele verze dle č.j. 203/14/61100/ Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem. 6. V souladu s ust. 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 7. Zadavatel bude v celém průběhu výběrového řízení vždy postupovat transparentně, nediskriminačně, s dodržením rovného přístupu. INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 13 z 21

14 článek 16 Přílohy k Zadávací dokumentaci Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů V Brně dne INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 14 z 21

15 Příloha č. 1 Krycí list nabídky INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 15 z 21

16 Název zadavatele: Sídlo: KRYCÍ LIST NABÍDKY podané v rámci výběrového řízení na dodavatele Provedení marketingových aktivit Indust, s.r.o. IČ: Kounicova 290 / 51, Brno - Veveří UCHAZEČ IČ, DIČ SÍDLO STATUTÁRNÍ ORGÁN OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ TELEFON, Dodávka dle čl. 4 bodů 6.1.a) až c) a 6.2.a) až d) (označte relevantní ANO / NE) 6.1.a (analýza Casting) 6.1.b (analýza Tvůrci) 6.1.c (analýza klienti) 6.2.a (analýza ČR a SK) 6.2.b (analýza USA) 6.2.c (analýza Lat. Am.) 6.2.d (analýza Evropa) INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 16 z 21

17 Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.a: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Videotvůrci Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.b: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Casting Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.1.c: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro entitu Klienti Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.a: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území ČR a Slovensko Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.b: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území USA a Kanady Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 17 z 21

18 Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.c: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území Latinské Ameriky a Brazílie Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Předmět plnění dle čl. 4 bodu 6.2.d: Zkrácený název dodávky: Analýza trhů pro území Evropa a zbytek světa Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V dne podpis oprávněné osoby INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 18 z 21

19 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 19 z 21

20 1 2 3 Čestné prohlášení dodavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů v rámci poptávkového řízení Provedení marketingových aktivit pro společnost Indust, s.r.o. Dodavatel: prohlašuje, že: - on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani vedoucí jeho organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani vedoucí jeho organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku v platném znění), INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 20 z 21

21 - vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, - není v likvidaci, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V dne jméno a funkce statutárního nebo oprávněného zástupce uchazeče, podpis INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Strana 21 z 21

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY I. VYHLAŠOVATEL O PRODEJI ZVĚŘINY 1) Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, zapsané v obchodním

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Žádám tímto Radu městské části Praha 10 prostřednictvím odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 10 o uzavření smlouvy o nájmu nebytových

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu název stavby: Krnov Celoroční údržbu Chářovského parku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro individualizaci výuky - 2. část Číslo zakázky : 2/61 Název projektu: evik (výuka, individualizace, koučink) Registrační

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

PŘÍLOHA Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY PŘÍLOHA Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce zadávané v souladu s pravidly programu EQUAL při hodnotě zakázky od 2 mil. Kč bez DPH (dle Příručky pro příjemce pro Akce 2 a 3 verze 1.4 a Pokynu pro výběr dodavatelů při

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více