EVALUAČNÍ ZPRÁVA. Projektové učení v přírodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVALUAČNÍ ZPRÁVA. Projektové učení v přírodě"

Transkript

1 EVALUAČNÍ ZPRÁVA klíčové aktivity Projektové učení v přírodě výstup projektu KOMPETENCE V PRAXI registrační číslo CZ.1.07/1.1.32/ autor: KATEŘINA ŠTEMBERKOVÁ červen

2 OBSAH 1 Úvodní informace 3 2 Cíle (metoda SMART) 3 3 Hypotéza 4 4 Hodnocení Kvantitativní hodnocení Kvalitativní hodnocení Dotazník žáci Dotazníky rodiče Dotazník učitelé Pracovní listy, reflexe a zpětné vazby návštěvníků 11 5 Ověření předpokládané hypotézy 11 6 Závěr 13 2

3 1 Úvodní informace Cílová skupina: žáci celé školy, s cíleným zaměřením na aktivity žáků 9. ročníků, všichni pedagogičtí zaměstnanci školy, včetně zaměstnankyň školní družiny Monitoring: vymyšlení zaštiťujícího tématu pro KA PUP a dále jednotlivých podtémat, rozdělení dětí do skupin podle tématu k jednotlivým vedoucím skupin, zjištění počtu zájemců o tuto aktivitu v dostatečném časové předstihu, podepsání závazného souhlasu zákonného zástupce s akcí... 2 Cíle (metoda SMART) *zvýšení kvality výuky prostřednictvím projektových nástrojů *poskytnout žákům možnost seznámit se blíže s tématem Vltava *získání nových dovedností v rolích badatelů a průzkumníků a jednotlivých skupinách *aktivní použití nabytých informací při závěrečné prezentaci své skupiny *vzbudit v účastnících zájem o přírodní úkazy, jevy..., a to především v regionálním kontextu *umožnit jim strávit několik nocí v krásném prostředí rekreačního střediska Častoboř, které se nachází právě na řece Vltavě *sociálně, odborně a komunikačně připravit žáky na další studium *přenesení zodpovědnosti na žáky, zodpovědnost za společné dílo role badatelů, průzkumníků... je staví do velmi zodpovědné pozice, získávání a zpracování informací, přednes, komunikační dovednosti, tolerance s návštěvníky, respekt, vzájemná spolupráce... *příležitost poradit si s nezvyklými situacemi (výroba prezentace a samotná prezentace, tvorba výrobku, shánění informací a materiálu...) tréma, zapamatování textu, spolupráce, zpracování zážitků... *smysluplně zpestřit a překlenout náročné období do konce školního roku 3

4 Podle modelu SMART jsou cíle ve všech bodech splněny S specifické, konkrétní, zaměřené na dosažení jasně formulovaného výsledku (viz výše) M měřitelné, u každého cíle musí být definován způsob, jakým lze zhodnotit stránku jeho naplnění (kvalitativní dotazníky (učitelé, žáci, rodiče), prac. listy, kartonový výstup, prezentace práce, zpětná ústní vazba od účastníků a organizátorů, kvantitativní počty zúčastněných) A akceptovatelné, přijatelnost pro všechny cílové skupiny (žáci, pedagogové, rodiče). Jednotlivé aktivity a opatření nesmějí být účastníky odmítány pro svou formu a obsah (naopak jsou velmi vřele přijímány všemi zúčastněnými) R realistické, musí být realizovatelné z hlediska lidských (ochota učitelů strávit s dětmi 4dny ve velmi fyzicky a i psychicky náročných podmínkách), materiálních, technických a finančních zdrojů (v jiných letech, kdy není tato akce hrazena z grantu si ji žáci, resp. jejich rodiče hradí sami) T termínované, musí být správně načasované vzhledem k věku cílové skupiny (deváté ročníky překlenutí krize v učení, děti jsou přijaty na školy, motivace ke standardnímu učení minimální) 3 Hypotéza Žáci se jako každoročně na PUP těší, možná se jim nebude zcela zamlouvat dané téma, protože nebudou vědět, co od něj čekat, také pravděpodobně nebudou vítat rozdělení do netřídních skupin, z bodovaných aktivit je pravděpodobně bude nejvíce bavit výrobek a příprava prezentace, velkým přínosem pro ně bude překonání komunikační bariéry, kterou většina dětí v tomto věku má a stresu z hlasitého přednesu při závěrečné prezentaci, dále je bude jistě motivovat čas strávený společně se spolužáky a ve skupině se budou snažit udržovat příjemné pracovní klima. Celkově budou s KA PUP velmi spokojeni. Pravděpodobně si neuvědomují důležitost a rozsah příprav organizátorů. Žáci se budou chovat zodpovědně, úměrně svému věku. Rodiče budou tuto aktivitu přijímat velmi vstřícně až hrdě, budou mile zaskočeni závěrečným výstupem při prezentaci. Zajisté ocení začlenění této aktivity do grantového projektu, a to nejen díky finanční úspoře. Učitelé budou s PUP spokojeni, ale budou mít výhrady vzhledem k vyšší náročnosti na přípravu této KA. Práce s dětmi bude standardně velmi dobrá, nevzniknou větší problémy. 4

5 Příprava: výběr celoškolního tématu, následně výběr podtémat, rozdělení vyučujících k jednotlivým podtématům dohoda termínu, ubytování, stravování informace pro zákonné zástupce a zjištění předběžného, resp. poté závažného počtu účastníků, včetně souhlasu zákonného zástupce příprava pracovních listů v 5 blocích pro účastníky KA koordinátor KA, učitelé-vedoucí skupin rozdělení dětí do skupin děti si samy vybírají své téma (skupinu), v každé skupině je vyhrazen stejný podíl pro žáky ročníků, čímž vznikne různorodá skupina žáků první informační schůzka vedoucího skupiny se skupinou požadavky na pomůcky... 4 Hodnocení Hodnocení účinnosti KA: portfolia každé skupiny (vyplněné pracovní listy, průběžné celoprojektové aktivity...) hodnocení vedoucích a skupin a koordinátora KA hodnocení návštěvníků (rodiče závěrečná prezentace projektové práce) zpětná vazba od dětí, učitelů, rodičů dotazníky KA 4.1 Kvantitativní hodnocení Kvantitativní hodnocení: počet účastníků a) žáci 370 b) zákonní zástupci žáků cca 290 (nebylo možné spočítat při otevřeném prezentačním dni, dotazníky byli ochotní vyplnit jen někteří - 95) c) učitelé organizátoři 25 5

6 4.2 Kvalitativní hodnocení Dotazníky po realizaci KA rodiče, učitelé, žáci, pracovní listy, zpětné vazby, kartonové výstupy Dotazník žáci (počet odevzdaných dotazníků 370) 1. Líbí se mi téma Častoboře Častobořská Vltava a okolí? nevěděl/a jsem, že je to téma :-) četnost relativní četnost% 56,8 37 4,1 2,2 2. Vyhovuje mi rozdělení do skupin, které jsou složené z dětí z ostatních tříd je mi to fuk četnost relativní četnost% 45,1 34,3 11,4 9,2 3. Na první schůzce s vedoucím skupiny ve škole jsem byl/a seznámen/a s přibližným programem na Častoboři nepochopil/a jsem to četnost relativní četnost% 72,2 18,6 4,1 5,1 4. Těšil/a jsem se na Častoboř a jeho letošní náplň úplně strašně moc četnost relativní četnost% 61,6 24,6 5,7 8,1 5. Takto organizovaná Častoboř se mi líbila, má očekávání naplnila četnost relativní četnost% 43,8 47,8 8,4 6. Můj vedoucí skupiny měl vše dobře připravené, jistě tomu věnoval spoustu času a práce nedokážu posoudit, kolik s tím bylo práce četnost relativní četnost% 77,6 16,2 1,9 4,3 6

7 7. Ze společně bodovaných aktivit mě zaujaly tyto tři: aktivita četnost relativní četnost % čísla na stromech % poznávačka 87 24% lov kaprů % počasí 39 10,5% orientační běh % badatelský záznamník 41 11% výrobek % výroba a prezentace kartonového výstupu 57 15% 8. Svou práci ve skupině spoluúčast na plnění úkolů, tvořivost, aktivitu a kreativitu hodnotím jako výbornou celkem dobrou nic moc hrůza četnost relativní četnost% 36,2 55,9 6,5 1,4 9. Jak jsem přispíval/a k příjemné atmosféře ve skupině? rozhodně ano spíše ano moc ne vůbec ne četnost relativní četnost% 40,5 52,7 5,4 1,4 10. Celkově hodnotím letošní Častoboř jako supééér celkem dobré nic moc hrůůůza četnost relativní četnost% 57,6 35,9 5,4 1,1 11. Těším se na Častoboř příští rok četnost relativní četnost% 71,1 27 1,9 7

8 4.2.2 Dotazník rodiče (počet respondentů 95) 1. Líbí se mi téma Častoboře Častobořská Vltava a okolí 2. Zdá se mi vhodné rozdělení do skupin, které jsou složené z dětí z různých tříd 3. Líbí se mi zapojení žáků 9. tříd v projektovém učení v přírodě (KA PUP) 4. Děti doma vyprávěly, co je na Častoboři čeká, sháněly požadované pomůcky, zapojovaly nás do dění 5. Byl/a jsem dostatečně informován/a o organizaci a náplni Častoboře 6. Takto organizovaná Častoboř se mi líbila, zdála se mi pro děti přínosná 7. Zhlédnuté prezentace projektu se mi líbily 8. Děti jsou na Častoboři spokojené, sdělovaly své zážitky, mám pocit, že se jim zde líbí 9.Oceňuji zařazení PUP do grantového projektu, a to nejen kvůli výrazně výhodnější ceně za pobyt, domnívám se, že se jedná o přínosnou aktivitu z pohledu nabytých zkušeností, dovedností i znalostí otázka číslo ano % spíše ano % spíše ne % ne % ,7 5 5,3 0 0,0 0 0, , ,3 8 8,4 1 1, , ,6 3 3,2 0 0, , , ,7 2 2, , ,0 3 3,2 0 0, , ,8 0 0,0 0 0, , ,5 0 0,0 0 0, , ,6 5 5,3 0 0, , ,5 1 1,1 0 0,0 8

9 4.2.3 Dotazník učitelé (počet dotazovaných učitelů 25) 1. Líbí se mi téma Častoboře Častobořská Vltava a okolí četnost relativní četnost % Vyhovuje mi rozdělení do skupin, které jsou složené z dětí z ostatních tříd četnost relativní četnost % Na prvníschůzce se svou skupinou ve škole jsem seznámil/a žáky s přibližným programem na Častoboři četnost relativní četnost % Těšil/a jsem se na Častoboř a jeho letošní náplň četnost relativní četnost % Takto organizovaná Častoboř se mi líbila, má očekávání se naplnila četnost relativní četnost % Děti měly vše dobře připravené, dovezly si požadované pomůcky četnost relativní četnost %

10 7. Ze společně bodovaných aktivit mám pocit, že děti nejvíce zaujaly tyto tři: aktivita četnost relativní četnost % aktivita četnost relativní četnost % čísla na stromech orientační běh 2 8 poznávačka 5 20 badatelský záznamník 5 20 lov kaprů výrobek počasí 0 0 výroba, prezentace karton.výstupu Práci žáků ve skupině spoluúčast na plnění úkolů, tvořivost, aktivita, kreativita hodnotím jako výbornou celkem dobrou nic moc hrůza četnost relativní četnost % Přispívali žáci k příjemné atmosféře ve skupině rozhodně ano spíše ano spíše ne vůbec ne četnost relativní četnost % Spolupráce se žáky 9. ročníků byla výborná celkem dobrá nic moc hrůza četnost relativní četnost % Vynaložená práce a příprava se zúročila a výsledek stál za tu námahu rozhodně ano spíše ano spíše ne vůbec ne četnost relativní četnost % Celkově hodnotím letošní Častoboř jako výbornou celkem dobrou nic moc špatnou četnost relativní četnost % Těším se na Častoboř příští rok četnost relativní četnost %

11 4.2.4 Pracovní listy, reflexe a ústní zpětné vazby návštěvníků Žáci každé skupiny (resp. 4-6 členných podskupin) obdrželi připravená portfolia s předtištěnými pracovními listy, které pro ně připravil vedoucí skupiny, resp. koordinátor KA PUP. Každý vedoucí skupiny hodnotil své podskupiny jednak individuálně, v rámci každé skupiny a zpětnou vazbu prováděl se svým vedoucím skupiny. Dále během celého PUP žáci plnili různé úkoly a aktivity, které byly bodované a na závěr celého PUP došlo k vyhlášení skupin podle bodového umístění, žáci tak po celou dobu měli motivaci sbírat body, aby si zajistili dobré umístění v rámci celého druhého (resp. prvního) stupně. Podle výsledků a ústní zpětné vazby od koordinátora KA a ostatních zúčastněných vyučujících je možné říci, že žáci vnímali PUP jako velmi přínosné a poučné, bavilo je vyhledávat a zpracovávat informace (výsledky aktivit viz manuál KA PUP) Na závěrečnou prezentaci projektů byli pozvání všichni rodiče a zatímco rodičů z druhého stupně přijelo jen cca 60, na první stupeň se přijelo podívat přes 200 rodičů, což zcela předčilo naše očekávání. Všechny ohlasy rodičů byly pozitivní až obdivné. 5 Ověření předpokládané hypotézy Žáci se jako každoročně na PUP těšili (ano, celkem ano úplně strašně moc), a to téměř v 94%, pouhých 6% se netěšilo. Téma se jim oproti původní hypotéze líbilo buď zcela nebo celkem z 93% a jejich očekávání se naplnila z 90%, jen 4% se tedy Častoboř nelíbila nebo se nenaplnila jejich očekávání. Možné důvody jsou u prvostupňových žáků, kteří se netěší protože, že se jim na Častoboři stýská a proto hodnotí tímto způsobem, může to být hodnocení žáka, kterému nevyhovuje tento projektový způsob učení nebo se jen tento žák nedokázal zapojit do skupinky a tím odsoudil celé učení...rozdělení do věkově různých skupin vyhovovalo zcela nebo téměř 80%, což je oproti původní hypotéze překvapení. Žáci byli zpravidla velmi spokojeni s tímto dělením, výhodou bylo rozdělení třídního kolektivu, ve kterém vždy existují jakési třecí plochy a které musí pak třídní učitel řešit i na takto organizovaném učení v přírodě. Rozdělením tří tedy tento problém zcela odpadl, děti se k sobě chovaly vstřícně a navzájem si pomáhaly bez rozdílu věku či pohlaví. Jak vyplývá z dotazníkového šetření, žáci z 92% vidí svou spolupráci ve skupině a podílení se na příjemné atmosféře jako výbornou až celkem dobrou, pouhých 8% žáků mělo pocit, že moc nespolupracovalo nebo se na příjemné atmosféře nepodílelo. Co se týče hodnocení bodovaných 11

12 aktivit, žáci zcela jednomyslně zvolili jako nejúspěšnější aktivitu čísla na stromech (viz manuál KA PUP), tvorba výrobku byla až na 3. místě a výroba kartonu a závěrečná prezentace dokonce až na místě 6. (z 8. bodovaných aktivit) ve skupině se budou snažit udržovat příjemné pracovní klima. Celkově byli s KA PUP velmi nebo téměř spokojeni, a to až z 93%, pouhá 4% shledala letošní Častoboř jako hrůzu a vůbec se netěší, na příští projektové učení v přírodě se žáci těší v 98% buď zcela nebo téměř. Oproti hypotéze je milé překvapení, že žáci si zcela (78%) nebo celkem (16%) uvědomují důležitost, náročnost a rozsah přípravy vedoucího jejich skupiny, pouze 2% si to nemyslí a 4% žáků nejsou schopni toto posoudit. Rodiče tuto aktivitu přijímají velmi vstřícně, líbí se jim náplň (95%) i forma práce, rozdělení do věkově odlišných skupin též překvapivě přijímali dobře (až z 86%), zhlédnuté prezentace se jim velmi líbily (90%), písemně oceňovali práci a přípravu učitelů a velmi je překvapily vlastní děti při samotné prezentaci. Velmi nebo spíše ocenili zařazení této činnosti do projektu (99%) a to nejen díky finančním úlevám, které vyplývaly z grantového projektu. Učitelé budou s PUP spokojeni, téma se jim líbilo z 96%, ale našly se výhrady vzhledem k vyšší náročnosti na přípravu této KA, zde není již hodnocení zcela tak jednoznačné. Např. Na letošní Častoboř se zcela těšilo jen 52%, 24% celkem a 24% se netěšilo vůbec. Též zcela nevyhovovalo rozdělení do věkově různých skupin, a to 28% učitelů, přesto většině (48%) vyhovovalo. 20% vyučujících se dokonce takto organizovaná Častoboř nelíbila a nenaplnila jejich očekávání, dalších 80% spokojena byla zcela nebo téměř. Práce s dětmi byla standardně velmi dobrá, děti přijely dle slov vyučujících na Častoboř připravené a dovezly si pomůcky v 92%, pouze 8% žáků přijelo nepřipravených. Práci žáků ve skupině pak vidí vyučující jako výbornou v 28%, celkem dobrou v 60% a pouze ve 12% byla nevyhovující. Přínosná byla pomoc žáků 9. ročníků, kterou ohodnotili učitelé až v 96% jako výbornou nebo celkem dobrou. Z bodovaných aktivit učitelé ohodnotili jako nejzajímavější aktivity stejné aktivity jako děti, a to mezi první tři nejúspěšnější patřily: čísla na stromech, lov kaprů a tvorba výrobku. 12

13 6 Závěr Dle kvalitativního i kvantitativního hodnocení dané KA Projektové učení v přírodě se domnívám, že byly naplněny všechny výše jmenované cíle a přínosy této aktivity jsou zjevné jak z vyplněných pracovních listů, ze samotné prezentace dětí při KA, tak z dotazníků šetření (žákovských, učitelských i rodičovských) a z ústních zpětných vazeb všech zúčastněných na Častoboři. I přes zmiňovaná rizika (manuál KA) je tato KA jednoznačně smysluplná ve smyslu znění projektu (viz význam projektu prezentace) a zcela naplňuje jeho původní myšlenku. Aktivita bude zařazena do ŠVP a v příštím roce znovu použita jako nástroj k překlenutí krize učení u žáků 9. ročníků. Vzhledem k dotazníkovému šetření není nutné tuto KA nějak zásadně měnit, je každopádně potřeba zvolit jiný způsob dotazování, protože zpracovávání 370 dotazníků je naprosto časově nerentabilní aktivita. Bude potřeba vytvořit dotazník v digitální podobě a žákům ho distribuovat při hodinách. Stejně tak rodičům a učitelům bude lepší dotazníky vypracovat v digitální podobě. Z hodnocení konkrétních bodovaných aktivit je možné do příštích let vyvodit závěry a méně oblíbené aktivity vynechat nebo je zatraktivnit, naopak určitě nadále zařazovat ty oblíbené (celkem překvapivě první tři nejoblíbenější aktivity byly shodné u dětí i učitelů). Časová náročnost na přípravu celé KA PUP zřejmě nebude příliš ovlivnitelná a je jen možné, že s počtem opakování takto organizované aktivity se zefektivní a zkrátí nebo zrychlí. 13