Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Lucie Polnerová 2007/2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Obsah 1. Úvod Věc, její součást a příslušenství Historický vývoj právní úpravy věci Obecný zákoník občanský Tzv. střední občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Současná právní úprava Věc Součást věci Příslušenství věci Pojem pozemek Historický vývoj právní úpravy pozemku jako věci, součástí pozemku a příslušenství Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v obecném zákoníku občanském Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v tzv. středním občanském zákoníku Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Pozemek jako věc, druhy pozemků Pozemek jako věc Nabývání vlastnictví k pozemku a) nabývání vlastnictví k pozemkům smlouvou b) nabývání vlastnictví k pozemkům děděním c) nabývání vlastnictví k pozemkům rozhodnutím státního orgánu d) nabývání vlastnictví k pozemkům na základě jiných skutečností stanovených zákonem Další věcná práva a) Věcná břemena b) Zástavní právo Nájem pozemků Zánik vlastnictví k pozemkům

3 5.2. Druhy pozemků Součásti pozemku Příslušenství pozemku Závěr Summary Použitá literatura

4 1. Úvod Půda je určitá část zemského povrchu, která je výsledkem přírodních sil. Je vzácným statkem, jehož množství je omezené a její vlastnosti mohou být jen zčásti ovlivněny lidskou činností. Půda je ve skutečnosti součástí přírodních zdrojů, avšak by se dalo říci, že je nejdůležitějším přírodním zdrojem, neboť ke každé lidské činnosti a ke každému výrobnímu procesu je nezbytný určitý prostor, který lépe vyjádří pojem pozemek. Pozemky jsou věcí individuálně určenou a nezastupitelnou, která jako ostatní věci může být objektem určitých věcných práv. Avšak jsou věcí specifickou, protože pozemek nelze zničit, jeho velikost je dána, může být využíván či nikoliv, ale pořád zůstává pozemkem. Proto i práva týkající se pozemků mají nesmírný význam pro společnost. Vlastnická a jiná věcná práva vztahující se na pozemky byla vždy při pohledu do historie významnou a takřka dominující součástí úpravy společenských vztahů v jednotlivých etapách vývoje společnosti. Cílem této práce je nejprve vymezit pojem věc, rozdělování věcí, její součásti a příslušenství, a to již v právní úpravě Obecného zákoníku občanského vyhlášeného císařským patentem v roce 1811, dále ve znění následujících občanských zákoníků, až po novelu občanského zákoníku, která upravuje současnou právní úpravu věci. Těžištěm této práce však bude aplikace jednotlivých ustanovení občanských zákoníků, hlavně pak ustanovení současné právní úpravy, na pozemek, jako velmi specifickou věc s řadou odlišností, která podléhá evidenci v Katastru nemovitostí včetně stručné charakteristiky věcných práv, jež se pozemků a oprávnění s nimi nakládat týkají, ale také rozdělení pozemků podle jejich účelů, pro které mají byt užívány. Závěrečná část bude věnována součástem a příslušenstvím pozemků, které zvyšují nejen užitnou hodnotu pozemku, ale také jeho cenu. 4

5 2. Věc, její součást a příslušenství 2.1. Historický vývoj právní úpravy věci Při zkoumání současné právní úpravy obecného vymezení věcí, součástí a příslušenství věci je důležité zabývat se i historickým vývojem těchto pojmů obsažených v občanských zákonících, které ovlivnily stávající právní úpravu Obecný zákoník občanský Obecný zákoník občanský č. 946 Sb., vyhlášený císařským patentem 1. června roku 1811, upravuje v díle druhém věci, jejich právní rozdělení a práva k nim. 285 vymezoval pojem věci v právním smyslu. Všechno, co bylo rozdílné od osoby a sloužilo k potřebě lidí, bylo věcí. Věci, které se nacházely na státním území, byly státním nebo soukromým statkem. Podle povahy se věci rozdělovaly na věci movité a nemovité, jako i v současné právní úpravě, dále však 291 věci rozděloval podle jejich rozdílné povahy na věci hmotné a nehmotné, zuživatelné a nezuživatelné, ale také na cenitelé a necenitelné. Hmotnými věcmi byly takové statky, které bylo možné vnímat pouhými smysly, nehmotnými všechny ostatní, jako i všechna práva. Obecný zákoník občanský vymezoval věci movité na takové, které bylo možno přenášet z jednoho místa na druhé, aniž by tím byla porušena jejich podstata. Pokud to povaha věci nedovolovala, pokládal je tento zákoník za věci nemovité. Nemovitostmi byly také věci movité, které tvořily podle zákona nebo určení vlastníka příslušenství nemovité věci. Tak například tráva nebo plodiny, které vyrůstaly na zemském povrchu, byly považovány za nemovitý majetek, dokud nebyly od země odděleny. Rovněž byly za nemovité věci pokládány ryby v rybníce, lesní zvěř nebo veškerý dobytek. Podle 297 byly za nemovitosti považovány domy a jiné budovy, které byly spojeny se zemí, aby trvale zůstaly na témže místě, včetně vzdušného prostoru kolmo nad nimi. 294 tohoto zákona upravoval pojem příslušenství věci. Příslušenstvím se rozumělo vše, co bylo s věcí trvale spojeno. Mezi příslušenství patřily přírůstky věci, pokud od ní nebyly odděleny, ale také vedlejší věci, bez kterých by hlavní věc nebylo možné upotřebit, nebo které zákon nebo vlastník určoval, aby byly 5

6 trvale používány s hlavní věcí. Příslušenstvím tedy Obecný zákoník občanský rozuměl již výše zmíněné plodiny vyrůstající na pozemku, ryby v rybníce, dokud nebyl rybník vyloven, lesní zvěř, ale také domy a stavby, které tento zákon ještě nepovažoval za samostatné věci. Stroje, které byly s nemovitostí pevně spojeny, se nepokládaly za příslušenství podle 297a za podmínek, poznamenal-li vlastník nemovitosti ve veřejné knize, že jsou vlastnictvím někoho jiného. Vlastnictví bylo podle 353 vše, co někomu náleželo, tedy všechny jeho hmotné a nehmotné věci. Znamenalo oprávnění nakládat s věcí a jejími užitky podle své vůle. Předmětem vlastnického práva byly podle tohoto zákona všechny věci a nabývat vlastnictví byl oprávněn každý, koho zákony výslovně nevylučovaly, svým jménem nebo prostřednictvím jiné osoby. Náležela- li věc současně několika osobám, vzniklo dle 361 společenské vlastnictví. Spoluvlastníci se pokládali, vzhledem k celku, za jedinou osobu. Vlastník mohl s věcí libovolně nakládat nebo ji ponechat bez užitku, ale také ji celou nebo její části převést na jinou osobu Tzv. střední občanský zákoník Přijetím zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, bylo sjednoceno prakticky celé tehdejší československé soukromé právo, avšak tento zákoník přinesl také mnoho zásadních změn. Obecný zákoník občanský byl včetně dalších zákonů a právních předpisů zrušen ustanovením 568 odst. 2. Hlava druhá občanského zákoníku se zabývala vymezením věcí a práv. 23 stanovil věc v právním smyslu jako ovladatelné hmotné předměty a přírodní síly, které sloužily k lidské potřebě. Nemovitými věcmi byly, s výjimkou staveb dočasných, pozemky a stavby, přičemž stavba nebyla součástí pozemku ( 25), na rozdíl od ustanovení Obecného zákoníku občanského. Součástí věci bylo podle 24 vše, co k ní podle její povahy náleželo a nemohlo být odděleno, aniž by se tím věc anebo její oddělitelná část poškodila nebo podstatně znehodnotila. Příslušenstvím pak na základě 27 byly vedlejší věci, které náležely vlastníku věci hlavní a byly tímto vlastníkem určeny k tomu, aby byly s věcí hlavní trvale užívány. 6

7 Vlastnictví věcí tento zákon rozděloval na vlastnictví socialistické, jako nedotknutelný zdroj bohatství a síly republiky 1, vlastnictví osobní a soukromé. Vlastník směl s věcí nakládat v mezích právního řádu, strpět užití jeho věci v nouzi a za náhradu nebo, bylo-li to v obecním zájmu, byla jeho vlastnická práva k věci omezena nebo i vlastnictví k věci odňato Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Přijetím zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl 509 odst. 1 zrušen dosavadní občanský zákoník s výjimkou ustanovení 12 odst. 2, pokud upravuje uzavírání pracovních smluv a 22 a 352. Věci a práva byla upravena ustanovením 118 až 121. Věci nebyly tímto předpisem přesně definovány, na rozdíl od předchozích právních předpisů, avšak se stejně jako v zákoně č. 141/1950 Sb. dělily na věci movité a nemovité. Nemovitostmi pak byly pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Součástí věci bylo vše, co k ní podle její povahy náleželo a nemohlo být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Stavba nebyla součástí pozemku, přestože to nebylo v zákoníku výslovně uvedeno. Zásada odděleného vlastnictví pozemku a stavby se odvozovala z definice pojmu nemovitost stanovené v 119 odst. 2. Z citovaného ustanovení se gramatickým výkladem podávalo, že ačkoliv jsou stavba a pozemek fakticky nedílně spojené, jde o dvě samostatné věci, které mohou být předmětem odlišných občanskoprávních vztahů 3. S tímto výkladem se ztotožnil i Nejvyšší soud ČSR v rozhodnutí ze dne č. j. 3 CZ 14/73, kde se mimo jiné uvádí: Občanský zákoník vychází ze zásady odděleného vlastnictví k pozemkům a stavbám na nich stojícím, přičemž 119 odst. 2 občanského zákoníku se omezuje na to, že vymezuje pojem stavby jako nemovité věci. Příslušenstvím věci se rozuměly věci, které náležely vlastníku věci hlavní a byly jím určeny k tomu, aby byly trvale užívány s věcí hlavní. 1 viz. 100 až 104, zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 2 viz. 108, zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 3 Pohlová, A. Vlastnictví pozemku a stavby [citováno 6. března 2008]. Dostupný z: 7

8 Vlastnictví věcí bylo upraveno v části druhé, nazvané socialistické společenské vlastnictví a osobní vlastnictví. Věci, které byly určeny k osobní potřebě občanů, se převáděly ze socialistického společenského vlastnictví do jejich osobního vlastnictví 4, které sloužilo k uspokojování hmotných a kulturních potřeb občanů. Vlastník věci měl právo věc podle svého uvážení užívat, právo brát z ní užitky a přírůstky věci, ale také ji převést na jiného Současná právní úprava Novela občanského zákoníku účinná od , provedená zákonem č. 509/1991 Sb., změnila některá ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku Věc Ačkoliv věc není v platné právní úpravě občanského zákoníku přesně definována, občanskoprávní teorie vymezuje věc v právním smyslu jako ovladatelný hmotný předmět či ovladatelnou přírodní sílu, která slouží potřebám lidí. Zda je konkrétní hmotný předmět věcí v právním smyslu či nikoliv, je třeba posoudit vždy konkrétně podle okolností a povahy jednotlivého případu 5. Občanský zákoník věci rozděluje na věci movité a nemovité, kdy nemovitostmi jsou v 119 odst. 2 výslovně uvedené pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pojem movitých věcí není v zákoníku vymezen, ale z povahy věci vyplývá, že jsou jimi všechny věci v právním smyslu, které nemají charakter věci nemovité. Třídění věcí lze dále provádět na základě různých kritérií. Např. se může jednat o věci movité a nemovité, zuživatelné a nezuživatelné, věci zastupitelné a nezastupitelné, druhově určené, které jsou specifikovány do počtu, míry, váhy a mohou být nahrazeny věcmi téhož druhu a jakosti 6, a věci individuálně určené nebo věci reálně dělitelné a reálně nedělitelné. 4 viz. 123 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 5 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, s. 11, 12 6 Fiala, J., Hurdík, J., Jeřábková, L., Ronovská, K. Občanské právo hmotné. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 23 8

9 Součást věci Součást věci je, jak již bylo výše uvedeno, vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Kvůli pochybnostem, ke kterým v praxi docházelo, bylo v 120 odst. 2 opět stanoveno, že stavba není součástí pozemku. Součást věci není samostatným předmětem občanskoprávních vztahů. Věc a její součást tvoří celek podrobený jedinému právnímu režimu. Práva a povinnosti, jejichž předmětem je konkrétní věc, se vztahují i na její součást. Součást věci přechází na nabyvatele věci hlavní, i když není výslovně uvedena ve smlouvě o převodu věci. Oddělením součásti od věci se součást stává věcí samostatnou Příslušenství věci Po novele občanského zákoníku je příslušenství věci věcí samostatnou. Jsou to věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny, aby byly trvale užívány s věcí hlavní. Příslušenství tedy sdílí osud hlavní věci a převádí se spolu s ní. Pokud by však mohly vzniknout pochybnosti, zda bylo s hlavní věcí převedeno i příslušenství, je nutné příslušenství výslovně specifikovat 8. Pokud příslušenství není s věcí hlavní dočasně užíváno, není tím znehodnocováno, ani neztrácí nic na své povaze. Příslušenství musí vlastnicky náležet jednomu vlastníkovi, avšak to nevylučuje možnost existence odvozených užívacích nebo nájemních vztahů k těmto věcem tvořícím příslušenství. Tak například příslušenstvím bytu jsou dle 121 odst. 2 vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Avšak vlastník bytu může příslušenství bytu, tedy sklepy, garáže, apod. v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, na základě písemné nájemní smlouvy přenechat nájemci do užívání. 7 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, s. 12, 13 8 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, s. 13 9

10 3. Pojem pozemek Cílem této práce je objasnit pozemek jako věc, jeho součást a příslušenství, avšak nejprve bych chtěla vysvětlit obecný pojem pozemek. Pojem pozemku je v našem právním řádu vymezen v souvislosti s katastrem nemovitostí jako souborem údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis, popis a geometrické a polohové určení. Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon ) tedy definuje pozemek jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem, je podle 27 odst. b) katastrálního zákona označen jako parcela. Z ekonomického hlediska jsou pozemky vzácné statky, neboť nejsou výsledkem výroby a jejich množství je omezené. I počet vlastníků je omezen tím, kolik půdy má určitá společnost k dispozici. Ne každá půda má stejnou kvalitu a úrodnost a také pozemky se svou cenou liší podle polohy, kde se nacházejí. Důchody plynoucí z vlastnictví pozemků se nazývají pozemková renta. Ta je tedy rozdílná v závislosti na poloze pozemku a kvalitě půdy, a tak je možné dosahovat různých výnosů při stejné námaze. Renty nedosahuje jen ten, kdo pozemky vlastní, ale také ten, kdo na nich hospodaří 9. 9 Macáková, L. Mikroekonomie. Slaný: Nakladatelství a vydavatelství Melandrium, 2003, 8. vydání, s

11 4. Historický vývoj právní úpravy pozemku jako věci, součástí pozemku a příslušenství 4.1. Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v obecném zákoníku občanském Pozemky byly na základě ustanovení obecného zákoníku občanského z roku 1811 věcí hmotnou a nemovitou, neboť je nelze přenášet z jednoho místa na druhé. Obecný zákoník občanský vycházel ze zásady římského práva superficies solo cedit, tedy stavba je součástí pozemku. I když tento zákoník nepracoval s pojmem součást, ale s pojmem příslušenství, byla tato zásada specifikována v 297 tohoto zákona. Příslušenstvím pozemku tak byly věci, které byly na pozemku zřízeny, aby tam trvale zůstaly, jako domy a jiné budovy a vše, co bylo zapuštěno do země nebo pevně upevněno. Stavba tedy nebyla samostatnou věcí, ale tvořila příslušenství pozemku a vlastníkem stavby byl vlastník pozemku. Vlastníkem stavby byl tedy na základě ustanovení 417 až 419 obecného zákoníku občanského vlastník pozemku bez ohledu na osobu stavebníka 10. Výjimku ze zásady superficies solo cedit tvořil 418 věta třetí tohoto zákona. Jestliže vlastník pozemku věděl o stavbě a poctivému staviteli ji nezakázal, stála se stavba vlastnictvím stavebník a vlastník pozemku mohl žádat za půdu jen obecnou cenu. Dále příslušenstvím pozemku byla tráva, stromy a jiné plodiny, které rostly na pozemku a nebyly od půdy odděleny. Také se za příslušenství pozemku pokládaly nástroje a nářadí, které k němu náležely a které vlastník pozemku určil, aby zde byly užívány. 10 Pohlová, A. Vlastnictví pozemku a stavby [citováno 11. března 2008]. Dostupný z: 11

12 4.2. Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v tzv. středním občanském zákoníku Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník v právní úpravě pozemku jako věci vycházel z obecného zákoníku občanského, avšak ve svých ustanoveních popírá zásadu superficies solo cedit. Pozemek společně se stavbou byl podle 26 občanského zákoníku věcí nemovitou. Výjimku tvořily pouze stavby dočasné. Součástí pozemku bylo vše, co na něm vzejde. Stavba již nebyla součástí pozemku, ale samostatnou věcí. Vlastníkem stavby mohla být na základě 155 rozdílná osoba od vlastníka pozemku a oba vlastníci měli oprávnění vykonávat vlastnická práva ke stavbě a k pozemku v míře přiměřené jejich poměrům 11 na základě vzájemné dohody. Na rozdíl od obecného zákoníku občanského tento zákon pojmu příslušenství dal povahu samostatné věci, která však má být s pozemkem trvale užívána. Vlastnické poměry k půdě se řídily zásadou půda patří těm, kdo na ní pracují uvedené v 110 tohoto zákona Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Občanský zákoník opět klasifikoval pozemek jako věc nemovitou společně se stavbou, kterou nepovažoval za součást pozemku, i když, jak jsem již zmínila výše, toto ustanovení nebylo v zákoníku výslovně uvedeno. Pozemky se mohly do osobního vlastnictví na základě 133 nabývat koupí, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností v zákoně stanovených. Smlouva o převodu nemovitosti musela být dle následujícího ustanovení registrována státním notářstvím a vlastnictví k pozemku přecházelo registrací této smlouvy. K pozemkům, které byly v socialistickém společenském vlastnictví a byly určeny k vystavění rodinných domků, rekreačních chat, zahrádek nebo garáží, si mohli občané na základě ustanovení 198 až 221 zřídit právo osobního užívání 11 viz. 156 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 12

13 těchto pozemků, které se zřizovalo za úplatu, nebylo časově omezené a mohlo přecházet na dědice a na takových pozemcích vystavět rodinný domek, garáž, rekreační chatu nebo zřídit zahrádku. Také příslušenství mělo stejnou právní úpravu jako v tzv. středním občanském zákoníku, byly to tedy věci, které vlastník pozemku určil, aby tvořily jeho příslušenství a byly s pozemkem trvale užívány. 13

14 5. Pozemek jako věc, druhy pozemků 5.1. Pozemek jako věc Pozemek je podle 118 občanského zákoníku věcí nemovitou. Jako věc se stává objektem určitých vlastnických vztahů, tedy objektem pozemkového vlastnictví. Pozemek je věcí reálně dělitelnou, díky svému charakteru, rovinami vedenými vertikálně k zemskému povrchu. Fyzické dělení vede ke hmotnému rozdělení pozemku na více parcel, dělení právní však vede k rozdělení pozemku na parcely evidované v Katastru nemovitostí. Avšak objektem pozemkového vlastnictví nemusí být jen zemský povrch, ale také vrstvy nacházející se pod i nad pozemkem, proto může docházet k horizontálnímu dělení pozemku. Takové dělení přichází v úvahu, kdy jednotlivé horizontální vrstvy pozemku slouží různým účelům a podléhají rozdílným právním režimům. Je tomu tak například u ložisek tzv. vyhrazených nerostů uložených pod pozemkem, které na základě zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, tvoří nerostné bohatství státu, bez ohledu na vlastníka pozemku 12. Obecným obsahem vlastnického práva je na základě ustanovení 123 občanského zákoníku oprávnění vlastníka věc, kterou má ve svém vlastnictví, držet, užívat, požívat její plody a užitky a s věcí nakládat. Se zřetelem na specifickou povahu pozemku a jeho lokalizaci, právo vlastníka pozemek držet většinou neumožňuje ho zcela ovládat jeho mocí tak, aby byly z kontaktu s ním vyloučeny i jiné subjekty. 13 Pokud se jedná o pozemky, oprávnění věc užívat v aktivním slova smyslu je realizováno tak, že vlastník pozemku na něm hospodaří, využívá pozemek k podnikatelské činnosti, případně pro potřeby své a své rodiny. Zároveň však může znamenat, že pozemek neužívá a ani ho neumožňuje užívat třetí osobě. Avšak v této souvislosti je vlastník pozemku postaven před problém, že vlastnictví pozemku zavazuje, a tak podle právní úpravy na ochranu pozemků, např. 12 Pekárek, M., Průchová, I. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 2. vydání, s. 59, Pekárek, M., Průchová, I. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 2. vydání, s

15 ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa nebo lesních pozemků, si stát ponechává určitý vliv, aby zabezpečil řádné využívání těchto pozemků. 14 Oprávnění brát z pozemku plody a jiné užitky umožňuje vlastníku pozemku brát si plody, které se na něm urodí nebo si přisvojovat pozemkovou rentu ve všech jejích podobách. Právo s pozemkem nakládat je realizováno především tak, že vlastník pozemku jej může prodat, směnit, darovat, nebo o něm rozhodne v závěti. Vlastník však musí být způsobilý k právním úkonům 15. Vlastník pozemku může s pozemkem, jako s věcí, nakládat i tak, že pozemek opustí s úmyslem své vlastnické právo nevyužít. Novým vlastníkem pozemku se tak stává stát. Další možností vlastníka věci je věc fakticky zničit, pokud není vlastník v takovém způsobu nakládání s věcí omezen, což ovšem u pozemku v absolutním rozsahu nepřichází v úvahu Nabývání vlastnictví k pozemku Vlastnictví pozemku vzniká různými nabývacími způsoby, na základě řady právních skutečností, které jsou označovány jako právní důvody či právní tituly nabytí vlastnictví. Tituly nabývání vlastnického práva v obecné rovině jsou obsaženy v 132 občanského zákoníku. Jsou jimi tedy kupní, darovací nebo jiná smlouva, dědění, rozhodnutí státního orgánu nebo nabytí vlastnictví na základě jiných skutečností stanovených zákonem. a) nabývání vlastnictví k pozemkům smlouvou Nejčastějším způsobem nabývání vlastnictví k pozemkům je kupní smlouva, upravená ustanovením občanského zákoníku. Kupní smlouva je typický závazkový smluvní právní vztah, který se uzavírá za účelem převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. Kupní smlouva uzavřená na koupi pozemků musí mít písemnou formu a stanovené náležitosti, aby vlastnické právo na kupujícího bylo vloženo do katastru nemovitostí. Musí obsahovat přesné označení účastníků tohoto smluvního vztahu, předmětu koupě a kupní cenu. U pozemku, jako předmětu kupní smlouvy, je nezbytná jeho přesná identifikace 14 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s viz 8 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 15

16 s odkazem na výpis z listu vlastnictví vedeného příslušným katastrálním úřadem v katastru nemovitostí, doložení nabývacího titulu a pokud jde o koupi pouze části pozemku, je třeba, aby součástí kupní smlouvy byl geometrický plán oddělující část pozemku, schválený katastrálním úřadem se souhlasem příslušeného stavebního úřadu k dělení pozemku. Dále je potřebný projev vůle obou smluvních stran a určení ceny předmětu kupní smlouvy. Kupní cena musí být stanovena uvedením peněžní částky nebo jiným způsobem, z něhož je patrné, jak se cena stanoví. Kupní cena pozemků je neregulovaná a závisí jen na dohodě účastníků. 16 Avšak se v praxi lze setkat i s případy, kdy zastupitelstva obcí přijmou usnesení, v nichž stanoví kritéria pro nákupy pozemků včetně maximálních cen. Také darovací smlouva náleží k velmi frekventovaným způsobům nabývání vlastnictví k pozemkům, zejména v příbuzenských vztazích. Je upravena v občanském zákoníku v ustanovení Darovací smlouvou dárce bezplatně přenechává pozemek obdarovanému a obdarovaný tento návrh přijímá. U pozemku, jako předmětu daru, musí být tato smlouva písemná. V darovací smlouvě tedy musí být přesně označen pozemek, jež je předmětem smlouvy, bezúplatné převedení vlastnického práva a dobrovolnost tohoto úkonu. Dárce se může domáhat vrácení pozemku, chová-li se obdarovaný k němu, nebo k členům rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. K platnému zrušení darovací smlouvy není třeba soudního rozhodnutí ani tehdy, byla-li předmětem daru nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí a vlastnické právo vzniklo vkladem do tohoto katastru 17. Dalším způsobem nabytí vlastnictví smlouvou je směnná smlouva. Na tento právní vztah se použijí přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě, tedy každá smluvní strana má současně postavení kupujícího i prodávajícího. Směna je právním vztahem, ve kterém mají účastníci na základě smlouvy právo a povinnost vyměnit si vzájemně věc za věc, tedy pozemek za pozemek. Jinými smlouvami, na jejichž základě dochází k převodu vlastnického práva k pozemkům, jsou dohody o zrušení a vypořádání společného jmění manželů, dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví aj. 16 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s. 25,26 17 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s

17 b) nabývání vlastnictví k pozemkům děděním Problematika dědění je upravena v ustanovení občanského zákoníku. Z 460 již vyplývá, že k přechodu vlastnického práva k pozemku dochází bezprostředně v okamžiku smrti fyzické osoby. c) nabývání vlastnictví k pozemkům rozhodnutím státního orgánu O změně vlastnictví k pozemkům může rozhodnout soud nebo správní orgán. Soud rozhoduje v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku na základě ustanovení 142 občanského zákoníku. Přihlíží přitom k velikosti podílů a účelu využití. Není-li rozdělení pozemku možné, přikáže jej soud jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu nebo při rozdělení pozemku soud přikáže věcná břemena k nově vzniklému pozemku ve prospěch vlastníka jiného nově vzniklého pozemku. Dále soud rozhoduje o režimu neoprávněné stavby na cizím pozemku. Podle ustanovení 135c občanského zákoníku může soud na návrh vlastníka pozemku vydat rozhodnutí k odstranění této stavby na náklady toho, kdo neoprávněně stavbu zřídil, nebo ji za náhradu přikáže vlastníku pozemku, pokud s tím souhlasí, anebo zřídit za náhradu věcné břemeno nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě. Správním orgánem, který může rozhodovat o změně vlastnictví k pozemku, je podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle 15 vyvlastňovací úřad, tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst. Takto může správní orgán zasahovat do vlastnických práv jen v případě vydání rozhodnutí o vyvlastnění. Vyvlastnění představuje krajní zásah do vlastnických práv, a to jen ve veřejném zájmu na základě zákona a za náhradu, která je stanovena v případě pozemků podle příslušných oceňovacích předpisů. Nabývá-li se vlastnictví rozhodnutím státního orgánu, přechází vlastnické právo k pozemkům dnem uvedeným v rozhodnutí. Není-li tento ten určen, vlastnictví se nabývá dnem právní moci rozhodnutí. 17

18 d) nabývání vlastnictví k pozemkům na základě jiných skutečností stanovených zákonem U pozemků jako nemovitostí má v souvislosti s nabýváním vlastnického práva význam zejména nabývání vlastnictví na základě vydržení nebo přetransformováním práva osobního užívání pozemku ve vlastnické právo. Nabýt vlastnické právo k pozemku je možné na základě vydržení podle ustanovení 134 občanského zákoníku. Oprávněný držitel se stává vlastníkem pozemku, má-li jej v držbě nepřetržitě po dobu 10 let. Další podmínkou vydržení je předpoklad, že jde o držbu oprávněnou. Držitel tedy má pozemek ve své moci a nakládá s ním v rozsahu vlastnických práv, ale také je přesvědčen (je v dobré víře), že mu pozemek podle všech okolností, za nichž ho nabyl, patří 18. Splněním těchto podmínek dochází k nabytí vlastnictví ze zákona a není tedy třeba žádného rozhodnutí či prohlášení státního orgánu. Dalším způsobem nabytí vlastnického práva ze zákona je na základě ustanovení 872 občanského zákoníku přeměnou práva osobního užívání k pozemkům ve vlastnictví k pozemkům. Vlastnictví vzniklo dnem účinnosti novely občanského zákoníku ke dni Jestliže tedy fyzické osobě patřilo právo osobního užívání pozemku ke , dnem se přeměnilo na právo vlastnické a současně zaniklo vlastnické právo původního vlastníka státu. Vlastnická práva k nemovitostem, stejně jako jiná věcná práva, vznikají zápisem do Katastru nemovitostí České republiky. Zápisy provádí katastrální úřad na základě návrhu doloženého příslušnými listinami. Podle subjektu podávajícího návrh, druhu listiny, která je právním titulem k provedení zápisu, jako i charakteru skutečnosti, jež je zapisována, potom katastrální zákon rozeznává tři druhy zápisů, tedy vklad, záznam a poznámku 19. Vlastnická práva, ale také ostatní věcná práva vznikají, mění se a zanikají vkladem do katastru, ale právní účinky vkladu se váží ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu 18 Janků, M., Lukeš, L. Byty, stavby, nemovitosti, právní problémy a jak je vyřešit. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Computer press, 2002, s Janků, M., Lukeš, L. Byty, stavby, nemovitosti, právní problémy a jak je vyřešit. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Computer press, 2002, s

19 úřadu. Zatímco si účastníci smluv mohou zvolit datum její účinnosti, okamžik vzniku práva zapsaného do katastru nemovitostí mohou ovlivnit jen tím, že si zvolí určitý den, kdy podají návrh na vklad Další věcná práva Mezi práva, jež mají obdobnou povahu jako práva vlastnická, tedy že zakládají práva osob, vážící se přímo k pozemku jako věci, který je předmětem práva, občanský zákoník řadí především věcná břemena a zástavní právo. Tato skupina práv umožňuje užívání nebo nakládání s cizí věcí, tedy s pozemkem, jiné osobě než vlastníkovi pozemku. a) Věcná břemena Věcná břemena jsou práva, která omezují vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného, a to tak, že je povinen něco strpět, např. přechod přes jeho pozemek, něčeho se zdržet a něco vykonat, jako třeba udržovat příjezdovou komunikaci k pozemku v průjezdném stavu. Věcná břemena mohou být zřízena tak, že oprávněným je určitá osoba konkrétně pojmenovaná a při vzniku břemene zapsaná do katastru nemovitostí, jde tedy o věcné břemeno ad personam. Příkladem tohoto břemene je například právo doživotního užívání pozemku. Druhým typem věcného břemene je tzv. věcné břemeno ad rem. Oprávněnou osobou je zde osoba určená okolností, že vlastní určitou nemovitost. Věcné břemeno se tedy váže přímo k nemovitosti bez ohledu na jejího konkrétního majitele. 21 Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím soudu, rozhodnutím jiného státního orgánu nebo ze zákona. Věcná břemena zanikají dohodu o zániku, v důsledku právní události, na základě rozhodnutí státního orgánu nebo u břemen zřízených na určitou dobu nebo k určitému účelu, uplynutím této doby nebo dosažením účelu. Pokud věcná břemena vznikají smlouvou, musí se pro tento účel ocenit podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právo odpovídající věcnému břemeni se oceňuje 20 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s Janků, M., Lukeš, L. Byty, stavby, nemovitosti, právní problémy a jak je vyřešit. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Computer press, 2002, s

20 výnosovým způsoben na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny 22, pokud není roční užitek stanoven ve smlouvě. Poté se roční užitek násobí počtem let užívání tohoto práva, nejvýše však pěti. Patří-li právo konkrétní osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. b) Zástavní právo Zástavní právo je institut, kterým se zřizují určité osobě práva, týkající se přímo určité věci, kterou ovšem tato osoba nevlastní. Jestliže je zastavenou věcí nemovitost, tedy i pozemek, nazývá se zástavní právo hypotéka. Zástavní právo zajišťuje pohledávku tak, že v případě nesplnění povinnosti plynoucí dlužníkovi ze smlouvy, je zástavní věřitel oprávněn domáhat se prodeje zastaveného pozemku a uspokojit svoji pohledávku z jeho prodeje. Pokud je zástavní právo upraveno občanským zákoníkem, je věřitel oprávněn pouze podat návrh k soudu na prodej pozemku soudní dražbou. Obchodní zákoník však umožňuje si sjednat ve smlouvě jiný způsob prodeje. Zástavní právo vzniká nejčastěji smlouvou, která musí být u zřízené hypotéky vždy písemná a vložená do katastru nemovitostí Nájem pozemků Po nabytí účinnosti zákona o půdě, získali vlastníci pozemků další právo, tedy přenechat pozemek za úplatu nájemci na základě nájemní smlouvy. Tímto se tedy upravily užívací vztahy k pozemkům, které s ním umožňovaly disponovat bez ohledu na to, kdo jej vlastní. Občanský zákoník definuje nájemní smlouvu ustanovením 663 jako smlouvu, kterou pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc, aby ji dočasně užíval a bral z ní užitky. A vzhledem k pozemku a k jeho specifickému charakteru jako věci, která se stává předmětem pronájmu, by měl pronajímatel vždy dokázat, že je oprávněn s pozemkem disponovat. To lze nejlépe učinit předložením výpisu z katastru nemovitostí, nebo jiných listin dokazujících jeho vlastnictví. Dále by měl dokázat, že na pozemku nevázne věcné břemeno, které pronájem znemožňuje nebo ztěžuje. 22 viz. 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

ZÁSADY PRO PROJEDNÁVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ SMLUV A URČENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKU) OBCE Svojetice

ZÁSADY PRO PROJEDNÁVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ SMLUV A URČENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKU) OBCE Svojetice ZÁSADY PRO PROJEDNÁVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ SMLUV A URČENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKU) OBCE Svojetice Účinnost od 23.08.2016 Schválilo: Zastupitelstvo obce Svojetice pod svým Usnesením č.

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Zákonné povinnosti představitelů územní samosprávy

Zákonné povinnosti představitelů územní samosprávy Zákonné povinnosti představitelů územní samosprávy správa majetku obce po novele obecního zřízení vybrané aspekty P R A H A, 2017 J U D R. P H D R. P E T R KO L Á Ř, PH. D. Péče řádného hospodáře 159 NOZ:

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a Pravidla pro svěřování majetku města městským částem Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1. Na základě článku 11 - Zastupitelstvo městské části, článku 12 - Rada

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 31 286/2001-14. V Praze dne 18.12.2001

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 31 286/2001-14. V Praze dne 18.12.2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 31 286/2001-14 V Praze dne 18.12.2001 S M Ě R N I C E kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českou

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93863/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 4573/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 251/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000 Č. 75 Tvoří-li příslušenství věci hlavní nemovitost, může dojít k jeho převodu na jiného smlouvou, jen jestliže byla v této smlouvě vyjádřena vůle převést rovněž příslušenství. Pouze písemné vyjádření

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nemovitosti v novém OZ Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od 1. 1.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

aneb Jak na smlouvy?

aneb Jak na smlouvy? Zvláštní část závazkového práva aneb Jak na Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 30. března 2015 Přehled přednášky Smlouvy pojmenované a nepojmenované Zákonná ustanovení

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU 2008/2009 Hana Švecová MASARYKOVA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 405/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 405/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 405/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Omezení vlastnických práv

Omezení vlastnických práv Omezení vlastnických práv Katastr nemovitostí aktuálně Praha 15. června 2016 Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální Omezení vlastnického práva Omezení vlastnického práva je upraveno v rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona:

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona: Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu PRÁVA K NEMOVITOSTEM A STAVEBNÍ PRÁVO Název tématického celku: Práva k nemovitostem I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU 2009/2010 Hana Švecová MASARYKOVA

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního? Změny v právu nemovitostí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nový katastrální zákon č. 256/2013

Více

II. 2.2 Výše uvedený pozemek je situován mezi chodníkem a pozemkem ve vlastnictví města Břeclav a tvoří městskou zeleň. III.

II. 2.2 Výše uvedený pozemek je situován mezi chodníkem a pozemkem ve vlastnictví města Břeclav a tvoří městskou zeleň. III. v v Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupena JUDr. Pavlem Šolcem, vedoucí majetkoprávního oddělení IČ: 65993390, DIČ:

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Nabývání majetku obcemi a kraji

Nabývání majetku obcemi a kraji Nabývání majetku obcemi a kraji Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více