Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Lucie Polnerová 2007/2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Obsah 1. Úvod Věc, její součást a příslušenství Historický vývoj právní úpravy věci Obecný zákoník občanský Tzv. střední občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Současná právní úprava Věc Součást věci Příslušenství věci Pojem pozemek Historický vývoj právní úpravy pozemku jako věci, součástí pozemku a příslušenství Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v obecném zákoníku občanském Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v tzv. středním občanském zákoníku Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Pozemek jako věc, druhy pozemků Pozemek jako věc Nabývání vlastnictví k pozemku a) nabývání vlastnictví k pozemkům smlouvou b) nabývání vlastnictví k pozemkům děděním c) nabývání vlastnictví k pozemkům rozhodnutím státního orgánu d) nabývání vlastnictví k pozemkům na základě jiných skutečností stanovených zákonem Další věcná práva a) Věcná břemena b) Zástavní právo Nájem pozemků Zánik vlastnictví k pozemkům

3 5.2. Druhy pozemků Součásti pozemku Příslušenství pozemku Závěr Summary Použitá literatura

4 1. Úvod Půda je určitá část zemského povrchu, která je výsledkem přírodních sil. Je vzácným statkem, jehož množství je omezené a její vlastnosti mohou být jen zčásti ovlivněny lidskou činností. Půda je ve skutečnosti součástí přírodních zdrojů, avšak by se dalo říci, že je nejdůležitějším přírodním zdrojem, neboť ke každé lidské činnosti a ke každému výrobnímu procesu je nezbytný určitý prostor, který lépe vyjádří pojem pozemek. Pozemky jsou věcí individuálně určenou a nezastupitelnou, která jako ostatní věci může být objektem určitých věcných práv. Avšak jsou věcí specifickou, protože pozemek nelze zničit, jeho velikost je dána, může být využíván či nikoliv, ale pořád zůstává pozemkem. Proto i práva týkající se pozemků mají nesmírný význam pro společnost. Vlastnická a jiná věcná práva vztahující se na pozemky byla vždy při pohledu do historie významnou a takřka dominující součástí úpravy společenských vztahů v jednotlivých etapách vývoje společnosti. Cílem této práce je nejprve vymezit pojem věc, rozdělování věcí, její součásti a příslušenství, a to již v právní úpravě Obecného zákoníku občanského vyhlášeného císařským patentem v roce 1811, dále ve znění následujících občanských zákoníků, až po novelu občanského zákoníku, která upravuje současnou právní úpravu věci. Těžištěm této práce však bude aplikace jednotlivých ustanovení občanských zákoníků, hlavně pak ustanovení současné právní úpravy, na pozemek, jako velmi specifickou věc s řadou odlišností, která podléhá evidenci v Katastru nemovitostí včetně stručné charakteristiky věcných práv, jež se pozemků a oprávnění s nimi nakládat týkají, ale také rozdělení pozemků podle jejich účelů, pro které mají byt užívány. Závěrečná část bude věnována součástem a příslušenstvím pozemků, které zvyšují nejen užitnou hodnotu pozemku, ale také jeho cenu. 4

5 2. Věc, její součást a příslušenství 2.1. Historický vývoj právní úpravy věci Při zkoumání současné právní úpravy obecného vymezení věcí, součástí a příslušenství věci je důležité zabývat se i historickým vývojem těchto pojmů obsažených v občanských zákonících, které ovlivnily stávající právní úpravu Obecný zákoník občanský Obecný zákoník občanský č. 946 Sb., vyhlášený císařským patentem 1. června roku 1811, upravuje v díle druhém věci, jejich právní rozdělení a práva k nim. 285 vymezoval pojem věci v právním smyslu. Všechno, co bylo rozdílné od osoby a sloužilo k potřebě lidí, bylo věcí. Věci, které se nacházely na státním území, byly státním nebo soukromým statkem. Podle povahy se věci rozdělovaly na věci movité a nemovité, jako i v současné právní úpravě, dále však 291 věci rozděloval podle jejich rozdílné povahy na věci hmotné a nehmotné, zuživatelné a nezuživatelné, ale také na cenitelé a necenitelné. Hmotnými věcmi byly takové statky, které bylo možné vnímat pouhými smysly, nehmotnými všechny ostatní, jako i všechna práva. Obecný zákoník občanský vymezoval věci movité na takové, které bylo možno přenášet z jednoho místa na druhé, aniž by tím byla porušena jejich podstata. Pokud to povaha věci nedovolovala, pokládal je tento zákoník za věci nemovité. Nemovitostmi byly také věci movité, které tvořily podle zákona nebo určení vlastníka příslušenství nemovité věci. Tak například tráva nebo plodiny, které vyrůstaly na zemském povrchu, byly považovány za nemovitý majetek, dokud nebyly od země odděleny. Rovněž byly za nemovité věci pokládány ryby v rybníce, lesní zvěř nebo veškerý dobytek. Podle 297 byly za nemovitosti považovány domy a jiné budovy, které byly spojeny se zemí, aby trvale zůstaly na témže místě, včetně vzdušného prostoru kolmo nad nimi. 294 tohoto zákona upravoval pojem příslušenství věci. Příslušenstvím se rozumělo vše, co bylo s věcí trvale spojeno. Mezi příslušenství patřily přírůstky věci, pokud od ní nebyly odděleny, ale také vedlejší věci, bez kterých by hlavní věc nebylo možné upotřebit, nebo které zákon nebo vlastník určoval, aby byly 5

6 trvale používány s hlavní věcí. Příslušenstvím tedy Obecný zákoník občanský rozuměl již výše zmíněné plodiny vyrůstající na pozemku, ryby v rybníce, dokud nebyl rybník vyloven, lesní zvěř, ale také domy a stavby, které tento zákon ještě nepovažoval za samostatné věci. Stroje, které byly s nemovitostí pevně spojeny, se nepokládaly za příslušenství podle 297a za podmínek, poznamenal-li vlastník nemovitosti ve veřejné knize, že jsou vlastnictvím někoho jiného. Vlastnictví bylo podle 353 vše, co někomu náleželo, tedy všechny jeho hmotné a nehmotné věci. Znamenalo oprávnění nakládat s věcí a jejími užitky podle své vůle. Předmětem vlastnického práva byly podle tohoto zákona všechny věci a nabývat vlastnictví byl oprávněn každý, koho zákony výslovně nevylučovaly, svým jménem nebo prostřednictvím jiné osoby. Náležela- li věc současně několika osobám, vzniklo dle 361 společenské vlastnictví. Spoluvlastníci se pokládali, vzhledem k celku, za jedinou osobu. Vlastník mohl s věcí libovolně nakládat nebo ji ponechat bez užitku, ale také ji celou nebo její části převést na jinou osobu Tzv. střední občanský zákoník Přijetím zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, bylo sjednoceno prakticky celé tehdejší československé soukromé právo, avšak tento zákoník přinesl také mnoho zásadních změn. Obecný zákoník občanský byl včetně dalších zákonů a právních předpisů zrušen ustanovením 568 odst. 2. Hlava druhá občanského zákoníku se zabývala vymezením věcí a práv. 23 stanovil věc v právním smyslu jako ovladatelné hmotné předměty a přírodní síly, které sloužily k lidské potřebě. Nemovitými věcmi byly, s výjimkou staveb dočasných, pozemky a stavby, přičemž stavba nebyla součástí pozemku ( 25), na rozdíl od ustanovení Obecného zákoníku občanského. Součástí věci bylo podle 24 vše, co k ní podle její povahy náleželo a nemohlo být odděleno, aniž by se tím věc anebo její oddělitelná část poškodila nebo podstatně znehodnotila. Příslušenstvím pak na základě 27 byly vedlejší věci, které náležely vlastníku věci hlavní a byly tímto vlastníkem určeny k tomu, aby byly s věcí hlavní trvale užívány. 6

7 Vlastnictví věcí tento zákon rozděloval na vlastnictví socialistické, jako nedotknutelný zdroj bohatství a síly republiky 1, vlastnictví osobní a soukromé. Vlastník směl s věcí nakládat v mezích právního řádu, strpět užití jeho věci v nouzi a za náhradu nebo, bylo-li to v obecním zájmu, byla jeho vlastnická práva k věci omezena nebo i vlastnictví k věci odňato Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Přijetím zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl 509 odst. 1 zrušen dosavadní občanský zákoník s výjimkou ustanovení 12 odst. 2, pokud upravuje uzavírání pracovních smluv a 22 a 352. Věci a práva byla upravena ustanovením 118 až 121. Věci nebyly tímto předpisem přesně definovány, na rozdíl od předchozích právních předpisů, avšak se stejně jako v zákoně č. 141/1950 Sb. dělily na věci movité a nemovité. Nemovitostmi pak byly pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Součástí věci bylo vše, co k ní podle její povahy náleželo a nemohlo být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Stavba nebyla součástí pozemku, přestože to nebylo v zákoníku výslovně uvedeno. Zásada odděleného vlastnictví pozemku a stavby se odvozovala z definice pojmu nemovitost stanovené v 119 odst. 2. Z citovaného ustanovení se gramatickým výkladem podávalo, že ačkoliv jsou stavba a pozemek fakticky nedílně spojené, jde o dvě samostatné věci, které mohou být předmětem odlišných občanskoprávních vztahů 3. S tímto výkladem se ztotožnil i Nejvyšší soud ČSR v rozhodnutí ze dne č. j. 3 CZ 14/73, kde se mimo jiné uvádí: Občanský zákoník vychází ze zásady odděleného vlastnictví k pozemkům a stavbám na nich stojícím, přičemž 119 odst. 2 občanského zákoníku se omezuje na to, že vymezuje pojem stavby jako nemovité věci. Příslušenstvím věci se rozuměly věci, které náležely vlastníku věci hlavní a byly jím určeny k tomu, aby byly trvale užívány s věcí hlavní. 1 viz. 100 až 104, zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 2 viz. 108, zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 3 Pohlová, A. Vlastnictví pozemku a stavby [citováno 6. března 2008]. Dostupný z: 7

8 Vlastnictví věcí bylo upraveno v části druhé, nazvané socialistické společenské vlastnictví a osobní vlastnictví. Věci, které byly určeny k osobní potřebě občanů, se převáděly ze socialistického společenského vlastnictví do jejich osobního vlastnictví 4, které sloužilo k uspokojování hmotných a kulturních potřeb občanů. Vlastník věci měl právo věc podle svého uvážení užívat, právo brát z ní užitky a přírůstky věci, ale také ji převést na jiného Současná právní úprava Novela občanského zákoníku účinná od , provedená zákonem č. 509/1991 Sb., změnila některá ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku Věc Ačkoliv věc není v platné právní úpravě občanského zákoníku přesně definována, občanskoprávní teorie vymezuje věc v právním smyslu jako ovladatelný hmotný předmět či ovladatelnou přírodní sílu, která slouží potřebám lidí. Zda je konkrétní hmotný předmět věcí v právním smyslu či nikoliv, je třeba posoudit vždy konkrétně podle okolností a povahy jednotlivého případu 5. Občanský zákoník věci rozděluje na věci movité a nemovité, kdy nemovitostmi jsou v 119 odst. 2 výslovně uvedené pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pojem movitých věcí není v zákoníku vymezen, ale z povahy věci vyplývá, že jsou jimi všechny věci v právním smyslu, které nemají charakter věci nemovité. Třídění věcí lze dále provádět na základě různých kritérií. Např. se může jednat o věci movité a nemovité, zuživatelné a nezuživatelné, věci zastupitelné a nezastupitelné, druhově určené, které jsou specifikovány do počtu, míry, váhy a mohou být nahrazeny věcmi téhož druhu a jakosti 6, a věci individuálně určené nebo věci reálně dělitelné a reálně nedělitelné. 4 viz. 123 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 5 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, s. 11, 12 6 Fiala, J., Hurdík, J., Jeřábková, L., Ronovská, K. Občanské právo hmotné. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 23 8

9 Součást věci Součást věci je, jak již bylo výše uvedeno, vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Kvůli pochybnostem, ke kterým v praxi docházelo, bylo v 120 odst. 2 opět stanoveno, že stavba není součástí pozemku. Součást věci není samostatným předmětem občanskoprávních vztahů. Věc a její součást tvoří celek podrobený jedinému právnímu režimu. Práva a povinnosti, jejichž předmětem je konkrétní věc, se vztahují i na její součást. Součást věci přechází na nabyvatele věci hlavní, i když není výslovně uvedena ve smlouvě o převodu věci. Oddělením součásti od věci se součást stává věcí samostatnou Příslušenství věci Po novele občanského zákoníku je příslušenství věci věcí samostatnou. Jsou to věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny, aby byly trvale užívány s věcí hlavní. Příslušenství tedy sdílí osud hlavní věci a převádí se spolu s ní. Pokud by však mohly vzniknout pochybnosti, zda bylo s hlavní věcí převedeno i příslušenství, je nutné příslušenství výslovně specifikovat 8. Pokud příslušenství není s věcí hlavní dočasně užíváno, není tím znehodnocováno, ani neztrácí nic na své povaze. Příslušenství musí vlastnicky náležet jednomu vlastníkovi, avšak to nevylučuje možnost existence odvozených užívacích nebo nájemních vztahů k těmto věcem tvořícím příslušenství. Tak například příslušenstvím bytu jsou dle 121 odst. 2 vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Avšak vlastník bytu může příslušenství bytu, tedy sklepy, garáže, apod. v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, na základě písemné nájemní smlouvy přenechat nájemci do užívání. 7 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, s. 12, 13 8 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, s. 13 9

10 3. Pojem pozemek Cílem této práce je objasnit pozemek jako věc, jeho součást a příslušenství, avšak nejprve bych chtěla vysvětlit obecný pojem pozemek. Pojem pozemku je v našem právním řádu vymezen v souvislosti s katastrem nemovitostí jako souborem údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis, popis a geometrické a polohové určení. Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon ) tedy definuje pozemek jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem, je podle 27 odst. b) katastrálního zákona označen jako parcela. Z ekonomického hlediska jsou pozemky vzácné statky, neboť nejsou výsledkem výroby a jejich množství je omezené. I počet vlastníků je omezen tím, kolik půdy má určitá společnost k dispozici. Ne každá půda má stejnou kvalitu a úrodnost a také pozemky se svou cenou liší podle polohy, kde se nacházejí. Důchody plynoucí z vlastnictví pozemků se nazývají pozemková renta. Ta je tedy rozdílná v závislosti na poloze pozemku a kvalitě půdy, a tak je možné dosahovat různých výnosů při stejné námaze. Renty nedosahuje jen ten, kdo pozemky vlastní, ale také ten, kdo na nich hospodaří 9. 9 Macáková, L. Mikroekonomie. Slaný: Nakladatelství a vydavatelství Melandrium, 2003, 8. vydání, s

11 4. Historický vývoj právní úpravy pozemku jako věci, součástí pozemku a příslušenství 4.1. Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v obecném zákoníku občanském Pozemky byly na základě ustanovení obecného zákoníku občanského z roku 1811 věcí hmotnou a nemovitou, neboť je nelze přenášet z jednoho místa na druhé. Obecný zákoník občanský vycházel ze zásady římského práva superficies solo cedit, tedy stavba je součástí pozemku. I když tento zákoník nepracoval s pojmem součást, ale s pojmem příslušenství, byla tato zásada specifikována v 297 tohoto zákona. Příslušenstvím pozemku tak byly věci, které byly na pozemku zřízeny, aby tam trvale zůstaly, jako domy a jiné budovy a vše, co bylo zapuštěno do země nebo pevně upevněno. Stavba tedy nebyla samostatnou věcí, ale tvořila příslušenství pozemku a vlastníkem stavby byl vlastník pozemku. Vlastníkem stavby byl tedy na základě ustanovení 417 až 419 obecného zákoníku občanského vlastník pozemku bez ohledu na osobu stavebníka 10. Výjimku ze zásady superficies solo cedit tvořil 418 věta třetí tohoto zákona. Jestliže vlastník pozemku věděl o stavbě a poctivému staviteli ji nezakázal, stála se stavba vlastnictvím stavebník a vlastník pozemku mohl žádat za půdu jen obecnou cenu. Dále příslušenstvím pozemku byla tráva, stromy a jiné plodiny, které rostly na pozemku a nebyly od půdy odděleny. Také se za příslušenství pozemku pokládaly nástroje a nářadí, které k němu náležely a které vlastník pozemku určil, aby zde byly užívány. 10 Pohlová, A. Vlastnictví pozemku a stavby [citováno 11. března 2008]. Dostupný z: 11

12 4.2. Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v tzv. středním občanském zákoníku Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník v právní úpravě pozemku jako věci vycházel z obecného zákoníku občanského, avšak ve svých ustanoveních popírá zásadu superficies solo cedit. Pozemek společně se stavbou byl podle 26 občanského zákoníku věcí nemovitou. Výjimku tvořily pouze stavby dočasné. Součástí pozemku bylo vše, co na něm vzejde. Stavba již nebyla součástí pozemku, ale samostatnou věcí. Vlastníkem stavby mohla být na základě 155 rozdílná osoba od vlastníka pozemku a oba vlastníci měli oprávnění vykonávat vlastnická práva ke stavbě a k pozemku v míře přiměřené jejich poměrům 11 na základě vzájemné dohody. Na rozdíl od obecného zákoníku občanského tento zákon pojmu příslušenství dal povahu samostatné věci, která však má být s pozemkem trvale užívána. Vlastnické poměry k půdě se řídily zásadou půda patří těm, kdo na ní pracují uvedené v 110 tohoto zákona Právní úprava pozemku jako věci, jeho součástí a příslušenství v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Občanský zákoník opět klasifikoval pozemek jako věc nemovitou společně se stavbou, kterou nepovažoval za součást pozemku, i když, jak jsem již zmínila výše, toto ustanovení nebylo v zákoníku výslovně uvedeno. Pozemky se mohly do osobního vlastnictví na základě 133 nabývat koupí, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností v zákoně stanovených. Smlouva o převodu nemovitosti musela být dle následujícího ustanovení registrována státním notářstvím a vlastnictví k pozemku přecházelo registrací této smlouvy. K pozemkům, které byly v socialistickém společenském vlastnictví a byly určeny k vystavění rodinných domků, rekreačních chat, zahrádek nebo garáží, si mohli občané na základě ustanovení 198 až 221 zřídit právo osobního užívání 11 viz. 156 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 12

13 těchto pozemků, které se zřizovalo za úplatu, nebylo časově omezené a mohlo přecházet na dědice a na takových pozemcích vystavět rodinný domek, garáž, rekreační chatu nebo zřídit zahrádku. Také příslušenství mělo stejnou právní úpravu jako v tzv. středním občanském zákoníku, byly to tedy věci, které vlastník pozemku určil, aby tvořily jeho příslušenství a byly s pozemkem trvale užívány. 13

14 5. Pozemek jako věc, druhy pozemků 5.1. Pozemek jako věc Pozemek je podle 118 občanského zákoníku věcí nemovitou. Jako věc se stává objektem určitých vlastnických vztahů, tedy objektem pozemkového vlastnictví. Pozemek je věcí reálně dělitelnou, díky svému charakteru, rovinami vedenými vertikálně k zemskému povrchu. Fyzické dělení vede ke hmotnému rozdělení pozemku na více parcel, dělení právní však vede k rozdělení pozemku na parcely evidované v Katastru nemovitostí. Avšak objektem pozemkového vlastnictví nemusí být jen zemský povrch, ale také vrstvy nacházející se pod i nad pozemkem, proto může docházet k horizontálnímu dělení pozemku. Takové dělení přichází v úvahu, kdy jednotlivé horizontální vrstvy pozemku slouží různým účelům a podléhají rozdílným právním režimům. Je tomu tak například u ložisek tzv. vyhrazených nerostů uložených pod pozemkem, které na základě zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, tvoří nerostné bohatství státu, bez ohledu na vlastníka pozemku 12. Obecným obsahem vlastnického práva je na základě ustanovení 123 občanského zákoníku oprávnění vlastníka věc, kterou má ve svém vlastnictví, držet, užívat, požívat její plody a užitky a s věcí nakládat. Se zřetelem na specifickou povahu pozemku a jeho lokalizaci, právo vlastníka pozemek držet většinou neumožňuje ho zcela ovládat jeho mocí tak, aby byly z kontaktu s ním vyloučeny i jiné subjekty. 13 Pokud se jedná o pozemky, oprávnění věc užívat v aktivním slova smyslu je realizováno tak, že vlastník pozemku na něm hospodaří, využívá pozemek k podnikatelské činnosti, případně pro potřeby své a své rodiny. Zároveň však může znamenat, že pozemek neužívá a ani ho neumožňuje užívat třetí osobě. Avšak v této souvislosti je vlastník pozemku postaven před problém, že vlastnictví pozemku zavazuje, a tak podle právní úpravy na ochranu pozemků, např. 12 Pekárek, M., Průchová, I. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 2. vydání, s. 59, Pekárek, M., Průchová, I. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 2. vydání, s

15 ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa nebo lesních pozemků, si stát ponechává určitý vliv, aby zabezpečil řádné využívání těchto pozemků. 14 Oprávnění brát z pozemku plody a jiné užitky umožňuje vlastníku pozemku brát si plody, které se na něm urodí nebo si přisvojovat pozemkovou rentu ve všech jejích podobách. Právo s pozemkem nakládat je realizováno především tak, že vlastník pozemku jej může prodat, směnit, darovat, nebo o něm rozhodne v závěti. Vlastník však musí být způsobilý k právním úkonům 15. Vlastník pozemku může s pozemkem, jako s věcí, nakládat i tak, že pozemek opustí s úmyslem své vlastnické právo nevyužít. Novým vlastníkem pozemku se tak stává stát. Další možností vlastníka věci je věc fakticky zničit, pokud není vlastník v takovém způsobu nakládání s věcí omezen, což ovšem u pozemku v absolutním rozsahu nepřichází v úvahu Nabývání vlastnictví k pozemku Vlastnictví pozemku vzniká různými nabývacími způsoby, na základě řady právních skutečností, které jsou označovány jako právní důvody či právní tituly nabytí vlastnictví. Tituly nabývání vlastnického práva v obecné rovině jsou obsaženy v 132 občanského zákoníku. Jsou jimi tedy kupní, darovací nebo jiná smlouva, dědění, rozhodnutí státního orgánu nebo nabytí vlastnictví na základě jiných skutečností stanovených zákonem. a) nabývání vlastnictví k pozemkům smlouvou Nejčastějším způsobem nabývání vlastnictví k pozemkům je kupní smlouva, upravená ustanovením občanského zákoníku. Kupní smlouva je typický závazkový smluvní právní vztah, který se uzavírá za účelem převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. Kupní smlouva uzavřená na koupi pozemků musí mít písemnou formu a stanovené náležitosti, aby vlastnické právo na kupujícího bylo vloženo do katastru nemovitostí. Musí obsahovat přesné označení účastníků tohoto smluvního vztahu, předmětu koupě a kupní cenu. U pozemku, jako předmětu kupní smlouvy, je nezbytná jeho přesná identifikace 14 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s viz 8 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 15

16 s odkazem na výpis z listu vlastnictví vedeného příslušným katastrálním úřadem v katastru nemovitostí, doložení nabývacího titulu a pokud jde o koupi pouze části pozemku, je třeba, aby součástí kupní smlouvy byl geometrický plán oddělující část pozemku, schválený katastrálním úřadem se souhlasem příslušeného stavebního úřadu k dělení pozemku. Dále je potřebný projev vůle obou smluvních stran a určení ceny předmětu kupní smlouvy. Kupní cena musí být stanovena uvedením peněžní částky nebo jiným způsobem, z něhož je patrné, jak se cena stanoví. Kupní cena pozemků je neregulovaná a závisí jen na dohodě účastníků. 16 Avšak se v praxi lze setkat i s případy, kdy zastupitelstva obcí přijmou usnesení, v nichž stanoví kritéria pro nákupy pozemků včetně maximálních cen. Také darovací smlouva náleží k velmi frekventovaným způsobům nabývání vlastnictví k pozemkům, zejména v příbuzenských vztazích. Je upravena v občanském zákoníku v ustanovení Darovací smlouvou dárce bezplatně přenechává pozemek obdarovanému a obdarovaný tento návrh přijímá. U pozemku, jako předmětu daru, musí být tato smlouva písemná. V darovací smlouvě tedy musí být přesně označen pozemek, jež je předmětem smlouvy, bezúplatné převedení vlastnického práva a dobrovolnost tohoto úkonu. Dárce se může domáhat vrácení pozemku, chová-li se obdarovaný k němu, nebo k členům rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. K platnému zrušení darovací smlouvy není třeba soudního rozhodnutí ani tehdy, byla-li předmětem daru nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí a vlastnické právo vzniklo vkladem do tohoto katastru 17. Dalším způsobem nabytí vlastnictví smlouvou je směnná smlouva. Na tento právní vztah se použijí přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě, tedy každá smluvní strana má současně postavení kupujícího i prodávajícího. Směna je právním vztahem, ve kterém mají účastníci na základě smlouvy právo a povinnost vyměnit si vzájemně věc za věc, tedy pozemek za pozemek. Jinými smlouvami, na jejichž základě dochází k převodu vlastnického práva k pozemkům, jsou dohody o zrušení a vypořádání společného jmění manželů, dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví aj. 16 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s. 25,26 17 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s

17 b) nabývání vlastnictví k pozemkům děděním Problematika dědění je upravena v ustanovení občanského zákoníku. Z 460 již vyplývá, že k přechodu vlastnického práva k pozemku dochází bezprostředně v okamžiku smrti fyzické osoby. c) nabývání vlastnictví k pozemkům rozhodnutím státního orgánu O změně vlastnictví k pozemkům může rozhodnout soud nebo správní orgán. Soud rozhoduje v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku na základě ustanovení 142 občanského zákoníku. Přihlíží přitom k velikosti podílů a účelu využití. Není-li rozdělení pozemku možné, přikáže jej soud jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu nebo při rozdělení pozemku soud přikáže věcná břemena k nově vzniklému pozemku ve prospěch vlastníka jiného nově vzniklého pozemku. Dále soud rozhoduje o režimu neoprávněné stavby na cizím pozemku. Podle ustanovení 135c občanského zákoníku může soud na návrh vlastníka pozemku vydat rozhodnutí k odstranění této stavby na náklady toho, kdo neoprávněně stavbu zřídil, nebo ji za náhradu přikáže vlastníku pozemku, pokud s tím souhlasí, anebo zřídit za náhradu věcné břemeno nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě. Správním orgánem, který může rozhodovat o změně vlastnictví k pozemku, je podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle 15 vyvlastňovací úřad, tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst. Takto může správní orgán zasahovat do vlastnických práv jen v případě vydání rozhodnutí o vyvlastnění. Vyvlastnění představuje krajní zásah do vlastnických práv, a to jen ve veřejném zájmu na základě zákona a za náhradu, která je stanovena v případě pozemků podle příslušných oceňovacích předpisů. Nabývá-li se vlastnictví rozhodnutím státního orgánu, přechází vlastnické právo k pozemkům dnem uvedeným v rozhodnutí. Není-li tento ten určen, vlastnictví se nabývá dnem právní moci rozhodnutí. 17

18 d) nabývání vlastnictví k pozemkům na základě jiných skutečností stanovených zákonem U pozemků jako nemovitostí má v souvislosti s nabýváním vlastnického práva význam zejména nabývání vlastnictví na základě vydržení nebo přetransformováním práva osobního užívání pozemku ve vlastnické právo. Nabýt vlastnické právo k pozemku je možné na základě vydržení podle ustanovení 134 občanského zákoníku. Oprávněný držitel se stává vlastníkem pozemku, má-li jej v držbě nepřetržitě po dobu 10 let. Další podmínkou vydržení je předpoklad, že jde o držbu oprávněnou. Držitel tedy má pozemek ve své moci a nakládá s ním v rozsahu vlastnických práv, ale také je přesvědčen (je v dobré víře), že mu pozemek podle všech okolností, za nichž ho nabyl, patří 18. Splněním těchto podmínek dochází k nabytí vlastnictví ze zákona a není tedy třeba žádného rozhodnutí či prohlášení státního orgánu. Dalším způsobem nabytí vlastnického práva ze zákona je na základě ustanovení 872 občanského zákoníku přeměnou práva osobního užívání k pozemkům ve vlastnictví k pozemkům. Vlastnictví vzniklo dnem účinnosti novely občanského zákoníku ke dni Jestliže tedy fyzické osobě patřilo právo osobního užívání pozemku ke , dnem se přeměnilo na právo vlastnické a současně zaniklo vlastnické právo původního vlastníka státu. Vlastnická práva k nemovitostem, stejně jako jiná věcná práva, vznikají zápisem do Katastru nemovitostí České republiky. Zápisy provádí katastrální úřad na základě návrhu doloženého příslušnými listinami. Podle subjektu podávajícího návrh, druhu listiny, která je právním titulem k provedení zápisu, jako i charakteru skutečnosti, jež je zapisována, potom katastrální zákon rozeznává tři druhy zápisů, tedy vklad, záznam a poznámku 19. Vlastnická práva, ale také ostatní věcná práva vznikají, mění se a zanikají vkladem do katastru, ale právní účinky vkladu se váží ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu 18 Janků, M., Lukeš, L. Byty, stavby, nemovitosti, právní problémy a jak je vyřešit. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Computer press, 2002, s Janků, M., Lukeš, L. Byty, stavby, nemovitosti, právní problémy a jak je vyřešit. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Computer press, 2002, s

19 úřadu. Zatímco si účastníci smluv mohou zvolit datum její účinnosti, okamžik vzniku práva zapsaného do katastru nemovitostí mohou ovlivnit jen tím, že si zvolí určitý den, kdy podají návrh na vklad Další věcná práva Mezi práva, jež mají obdobnou povahu jako práva vlastnická, tedy že zakládají práva osob, vážící se přímo k pozemku jako věci, který je předmětem práva, občanský zákoník řadí především věcná břemena a zástavní právo. Tato skupina práv umožňuje užívání nebo nakládání s cizí věcí, tedy s pozemkem, jiné osobě než vlastníkovi pozemku. a) Věcná břemena Věcná břemena jsou práva, která omezují vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného, a to tak, že je povinen něco strpět, např. přechod přes jeho pozemek, něčeho se zdržet a něco vykonat, jako třeba udržovat příjezdovou komunikaci k pozemku v průjezdném stavu. Věcná břemena mohou být zřízena tak, že oprávněným je určitá osoba konkrétně pojmenovaná a při vzniku břemene zapsaná do katastru nemovitostí, jde tedy o věcné břemeno ad personam. Příkladem tohoto břemene je například právo doživotního užívání pozemku. Druhým typem věcného břemene je tzv. věcné břemeno ad rem. Oprávněnou osobou je zde osoba určená okolností, že vlastní určitou nemovitost. Věcné břemeno se tedy váže přímo k nemovitosti bez ohledu na jejího konkrétního majitele. 21 Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím soudu, rozhodnutím jiného státního orgánu nebo ze zákona. Věcná břemena zanikají dohodu o zániku, v důsledku právní události, na základě rozhodnutí státního orgánu nebo u břemen zřízených na určitou dobu nebo k určitému účelu, uplynutím této doby nebo dosažením účelu. Pokud věcná břemena vznikají smlouvou, musí se pro tento účel ocenit podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právo odpovídající věcnému břemeni se oceňuje 20 Karfík, Z. In Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J. Pozemky a právo. Praha: Nakladatelství Orac, 2001, s Janků, M., Lukeš, L. Byty, stavby, nemovitosti, právní problémy a jak je vyřešit. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Computer press, 2002, s

20 výnosovým způsoben na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny 22, pokud není roční užitek stanoven ve smlouvě. Poté se roční užitek násobí počtem let užívání tohoto práva, nejvýše však pěti. Patří-li právo konkrétní osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. b) Zástavní právo Zástavní právo je institut, kterým se zřizují určité osobě práva, týkající se přímo určité věci, kterou ovšem tato osoba nevlastní. Jestliže je zastavenou věcí nemovitost, tedy i pozemek, nazývá se zástavní právo hypotéka. Zástavní právo zajišťuje pohledávku tak, že v případě nesplnění povinnosti plynoucí dlužníkovi ze smlouvy, je zástavní věřitel oprávněn domáhat se prodeje zastaveného pozemku a uspokojit svoji pohledávku z jeho prodeje. Pokud je zástavní právo upraveno občanským zákoníkem, je věřitel oprávněn pouze podat návrh k soudu na prodej pozemku soudní dražbou. Obchodní zákoník však umožňuje si sjednat ve smlouvě jiný způsob prodeje. Zástavní právo vzniká nejčastěji smlouvou, která musí být u zřízené hypotéky vždy písemná a vložená do katastru nemovitostí Nájem pozemků Po nabytí účinnosti zákona o půdě, získali vlastníci pozemků další právo, tedy přenechat pozemek za úplatu nájemci na základě nájemní smlouvy. Tímto se tedy upravily užívací vztahy k pozemkům, které s ním umožňovaly disponovat bez ohledu na to, kdo jej vlastní. Občanský zákoník definuje nájemní smlouvu ustanovením 663 jako smlouvu, kterou pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc, aby ji dočasně užíval a bral z ní užitky. A vzhledem k pozemku a k jeho specifickému charakteru jako věci, která se stává předmětem pronájmu, by měl pronajímatel vždy dokázat, že je oprávněn s pozemkem disponovat. To lze nejlépe učinit předložením výpisu z katastru nemovitostí, nebo jiných listin dokazujících jeho vlastnictví. Dále by měl dokázat, že na pozemku nevázne věcné břemeno, které pronájem znemožňuje nebo ztěžuje. 22 viz. 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU 2008/2009 Hana Švecová MASARYKOVA

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Oceňování nemovitostí Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví heralova@fsv.cvut.cz B 416 Cíl kurzu 1. Seznámit se s teorií a obecnou metodikou základních

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Převody a oceňování nemovitostí (1)

Převody a oceňování nemovitostí (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Mgr. Petr Novotný, ev. č. ČAK 11700, Vilímková Dudák Hrnčíř Novotný, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 18600 Praha 8

Mgr. Petr Novotný, ev. č. ČAK 11700, Vilímková Dudák Hrnčíř Novotný, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 Obvodní soud pro Prahu 4 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10 V Praze dne Žalobce 1: [], dat.nar.[], trvale bytem [], (dále jen žalobce 1 ) Žalobce 2: [], dat.nar.[], trvale bytem [], (dále jen žalobce 2

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

SM 46-2014. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

SM 46-2014. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Rozsah: SSOK Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Postupy a podmínky při uzavírání smluv a stanovení náhrad za užívání nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje spravovaných SSOK

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

OCEŇOVÁNÍ LESA. Vyvlastnění-věcná břemena. 4. výukový blok (4/2) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.

OCEŇOVÁNÍ LESA. Vyvlastnění-věcná břemena. 4. výukový blok (4/2) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 4. výukový blok (4/2) Vyvlastnění-věcná

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího K U P NÍ SM LOUVA 1. Město Český Krumlov se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město IČ: 00245836 zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města Bankovní spojení:, č.ú. jako prodávající

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ:

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ: VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 12 ZÁKONA č. 503/2012 Sb., O STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (DÁLE JEN ZÁKON O SPÚ) UVEŘEJNĚNÁ

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem za okres Kolln v katastru Svojšice u Kouřirni Datum vyhláaeni kola: 30.5.2014 Druh čisla parcely DoplňuJici

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více