SBORNÍK EKOLOGICKÝCH AKTIVIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK EKOLOGICKÝCH AKTIVIT"

Transkript

1 SBORNÍK EKOLOGICKÝCH AKTIVIT Základní škola Jihlava, Seifertova 5

2 Teprve, aţ pokácíte poslední strom, aţ otrávíte poslední řeku a aţ vylovíte poslední rybu, pak pochopíte, ţe peníze se nedají jíst. (proroctví indiánského kmene Cree)

3 Úvod Tento sborník vznikl jako výstup klíčové aktivity Praktickými činnostmi v enviromentální oblasti směřujeme k udržitelnému rozvoji. Jak uţ název napovídá, naším cílem je vést ţáky praktickými činnostmi ke způsobu chování a myšlení, které bude podporovat udrţitelný rozvoj naší společnosti. V moderní společnosti by enviromentální výchova měla být součástí ţivota člověka od nejútlejšího věku a prostupovat všemi věkovými kategoriemi. Proto jsme jednotlivé dílčí aktivity připravili tak, aby pokrývaly cílovou skupinu ţáků od třetího aţ do devátého ročníku. Děti při nich nenásilnou a zajímavou formou poznávají přírodní prostředí a krajinu ve které ţijí, mapují rostliny a ţivočichy ve vybraných lokalitách Jihlavského regionu a postupně se seznamují s tím, jak člověk krajinu kolem sebe přetváří. Při své badatelské činnosti se učí pracovat s mapou, s botanickým klíčem, s digitálním fotoaparátem, vyhledávat informace v encyklopediích, na internetu, třídit je a zpracovávat. Zhotoví si herbář rostlin a fotoalbum ţivočichů a naučí se vyuţívat tyto pomůcky pro vlastní vzdělávání. Prakticky se seznámí s různými materiály, které nás v běţném ţivotě obklopují (karton, novinový papír, plasty), s moţnostmi jejich vyuţití, recyklace či likvidace. V rámci kraje Vysočina zmapují oblasti ekologického zemědělství, biofarmy a nabídku jimi nabízených bioproduktů. V prostředí školy připraví a zrealizují bioden zaměřený právě na produkty ekologického zemědělství a zdravý ţivotní styl. V průběhu školní docházky také poznají význam obnovitelných zdrojů energie pro budoucí generace, seznámí se s moţnostmi získávání elektrické energie v České republice a s provozem jednotlivých typů elektráren. Pochopí, ţe všechny vyuţívané způsoby 2

4 výroby elektrické energie mají své výhody a nevýhody. V diskusní debatě na téma Obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie, možnosti výroby elektrické energie v ČR zúročí nabyté vědomosti a vyzkouší si, ţe v demokratické společnosti není vţdy jednoduché prosadit svůj názor mezi zástupci jiných zájmových skupin. Díky upravenému rotopedu jim navíc zprostředkujeme záţitek výroby elektrického proudu pouze prací vlastních svalů. 3

5 Krajina a životní prostředí Jihlavska dílčí aktivita realizovaná se ţáky ročníku Cílem této aktivity je seznámit ţáky mladšího školního věku s rostlinami a ţivočichy ţijícími na Jihlavsku. K naplnění tohoto záměru byly vybrány tři vhodné oblasti v okolí Jihlavy naučná stezka Křemešník, lokalita Vysoký kámen a naučná Hornická stezka. Vybrané lokality si vţdy nejprve projdou samotné paní učitelky, vyberou trasu a vhodná stanoviště pro plnění úkolů, vytvoří pro ţáky pracovní listy a poznávací karty ţivočichů a rostlin. Potom se na vybraná místa vypraví společně se ţáky. Děti plní v přírodě úkoly z pracovních listů, učí se pracovat s mapou, vyhledávat informace v encyklopediích, v atlasech rostlin a ţivočichů, vštěpují si pravidla správného chování v přírodě, učí se fotografovat, spolupracovat ve skupině a komunikovat spolu navzájem. Nasbírají také dostatečné mnoţství přírodnin do herbáře, který rovněţ v rámci celého projektu vzniká. Po návratu z naučných stezek proběhne ve škole vyhodnocení jednotlivých úkolů, vzniknou prezentace navštívených lokalit a činnost ţáků je prezentována v prostorách školy. V následujících týdnech paní učitelky společně se ţáky zalaminují nasbírané přírodniny a vznikne tak ucelený ţákovský herbář, který je postupně doplňován a vyuţíván ve výuce. 4

6 Příprava projektu v lokalitě Křemešník Příprava projektu v lokalitě Křemešník 5

7 Příprava projektu v lokalitě Křemešník 6 Příprava projektu v lokalitě Vysoký Kámen

8 Pracovní karta pro ţáky Pracovní karta pro ţáky 7

9 8 Pracovní list pro ţáky

10 Příprava projektu v lokalitě Vysoký Kámen Hornická stezka 9

11 Hornická stezka 10 Hornická stezka

12 Naučná stezka na Křemešníku pracovní listy Naučná stezka na Křemešníku pracovní listy 11

13 Skupinová práce ţáků Křemešník 12 Skupinová práce ţáků Křemešník

14 Naučná stezka na Křemešníku vyhodnocení výsledků Lokalita Vysoký Kámen 13

15 Lokalita Vysoký Kámen 14 Lokalita Vysoký Kámen

16 Lokalita Vysoký Kámen Lokalita Vysoký Kámen 15

17 Lokalita Vysoký Kámen 16 Lokalita Vysoký Kámen

18 Laminování herbáře Ukázka listu zalaminovaného herbáře 17

19 Mapování květeny v okolí Jihlavy dílčí aktivita realizovaná se ţáky ročníku Tato aktivita volně navazuje na předchozí aktivitu, s tím, ţe ţáci v 6. a 7. třídě, přiměřeně svému věku, uţ přece jen zvládnou trochu víc. Na svých botanických vycházkách poznávají květenu jihlavského regionu, učí se pracovat s lupou, s mikroskopem, zařazují přírodniny podle botanického klíče, vyhledávají informace na internetu, dělají fotodokumentaci a z nasbíraného materiálu vyrábí slepé herbáře rostlin, keřů a stromů jako pomůcku do výuky přírodopisu. Smyslem této části projektu je nejen naučit ţáky poznávat nejznámější druhy bylin a dřevin v jejich okolí, pracovat s odbornou literaturou, osvojit si postupy a dovednosti při zakládání herbáře, zkvalitnit a oţivit výuku přírodopisu, ale především vést ţáky k získání pozitivního vztahu ke svému okolí. V zimním období jsou praktické činnosti zaměřeny na rozpoznávání listnatých stromů podle kůry a postavení pupenů na větvičce a na určování jehličnatých stromů podle jehlic a šištic. Ţáci vyuţívají botanické klíče pro určování stromů a keřů a poznávají, ţe i v zimě je moţné rozpoznat ten či onen strom. V tomto období také zakládají herbář listnatých stromů a keřů. V jarních a letních měsících pak podnikají botanická praktika do blízkého okolí školy, kde se s pomocí botanického klíče a pracovních listů seznamují s určujícími znaky daného rostlinného druhu. Z nasbíraného rostlinného materiálu pak vytváří herbář bylin. 18

20 Tvorba herbářů Tvorba herbářů 19

21 Ukázka listu ţákovského herbáře 20 Ţákovský herbář

22 List slepého herbáře List slepého herbáře 21

23 Práce s botanickým klíčem 22 Práce s botanickým klíčem

24 Práce s botanickým klíčem 23

25 Učitelský herbář 24 Učitelský herbář

26 Lokalita Velký Špičák Lokalita Velký Špičák 25

27 26 Výuka pomocí pracovních listů lokalita Velký Špičák

28 Výuka pomocí pracovních listů lokalita Velký Špičák Výuka pomocí pracovních listů lokalita Velký Špičák 27

29 Práce v terénu lokalita Velký Špičák 28 Práce v terénu lokalita Velký Špičák

30 Práce v terénu lokalita Velký Špičák 29

31 Recyklohrátky dílčí aktivita realizovaná se ţáky 7. ročníku Dílčí aktivita Recyklohrátky reaguje na potřebu současné doby, kdy nás velké mnoţství odpadu nutí třídit a následně recyklovat většinu pouţitých materiálů. Ţáci v naší škole třídí nejen PET lahve a starý papír, ale jsou zapojeni i do sběru elektroodpadu a pouţitých baterií. Snaţíme se, aby pro ţáky bylo třídění odpadu naprostou samozřejmostí. Aby chápali, ţe vytříděný materiál neskončí na skládce, ale je recyklován a vyuţije se při výrobě nových výrobků. V této aktivitě se ţáci seznamují s moţnostmi vyuţití a recyklace různých materiálů, které nás v běţném ţivotě obklopují, jako je karton, novinový papír nebo plasty. Sami si vyzkouší, co všechno jde z materiálů určených k recyklaci ještě vyrobit visačky, mozaiky a vitráţe z pouţitého kartonu, pletené košíky a vázy ze starých novin, skládačky z letákového papíru nebo z papírových úchytů čajových sáčků, větrníky, chobotnice, ţelvy či květiny z vyřazených PET lahví. Práce to je opravdu kreativní a ţáky velmi baví. Všechny své výrobky pak prezentují v prostorách školy. V rámci této aktivity vznikají také pracovní listy s podrobným popisem recyklace nápojových kartonů, starého papíru či plastů. 30

32 Výroba mozaiky z kartonu Mozaiky karton 31

33 Abeceda a vitráţová okna karton 32 Visačky karton

34 Výroba pletených košíků z novinového papíru Výroba pletených košíků z novinového papíru 33

35 Výroba pletených košíků z novinového papíru 34 Pletené košíky novinový papír

36 Skládačky letákový papír Výroba plastových květin z PET lahví 35

37 Květina PET láhev 36 Chobotnice PET láhev

38 Výroba chobotnice z PET láhve 37

39 Pracovní list recyklace nápojových kartonů 38

40 Ekologické zemědělství v kraji Vysočina dílčí aktivita realizovaná se ţáky 8. ročníku Přestoţe trend ekologického zemědělství se u nás začíná postupně prosazovat, vznikají nové soukromé zemědělské farmy a objevují se nové biovýrobky, tak ucelených informací o ekologickém zemědělství v kraji Vysočina je zatím pomálu. Tato aktivita je proto zaměřena na zmapování ekologického zemědělství a jeho produktů v kraji Vysočina. Na začátku si ţáci zkouší vyplnit vstupní dotazník znalostí z oblasti zdravé výţivy a konzumace biopotravin. Zjišťují, ţe zdaleka ne všichni chápou správně pojmy jako biopotraviny, biovýrobky nebo ekologické zemědělství. Kdyţ si tyto pojmy ujasní, jsou rozděleni do skupin a provedou průzkum nabízených biovýrobků a biopotravin v jihlavských prodejnách zdravé výţivy. Ţáci dále zmapují, jaké ekologické farmy v kraji Vysočina existují a jaká je nabídka jejich bioproduktů. Vybrané biofarmy potom v rámci exkurzí navštíví. S ekologicky šetrným hospodařením se podrobně seznámí na farmě v Horních Dubenkách, Ctiboři, v jihlavském Sasově, Ratibořicích na Třebíčsku a v Milotičkách na Pelhřimovsku. Vrcholem dílčí aktivity Ekologické zemědělství v kraji Vysočina je podzimní akce Bioden zdravý životní styl, v rámci níţ ţáci i učitelé absolvují přednášky o ekologickém zemědělství, o ekofarmách na Vysočině, o zdravé výţivě a zdravém ţivotním stylu. Součástí akce je také praktická ukázka vaření z biopotravin a moţnost ochutnávek bioproduktů z ekofarem. Smyslem této aktivity je podnítit v ţácích zájem o ekologicky šetrné zemědělství, dovést je k zamyšlení nad jejich stravovacími návyky a usnadnit jim hledání cesty ke zdravému ţivotnímu stylu. Díky účasti v této aktivitě se ţáci také lépe orientují při nákupu 39

41 biopotravin, mají představu, co znamená značka BIO a kolik se za tímto označením skrývá lidské práce. 40

42 Průzkum nabídky biopotravin Průzkum nabídky biopotravin 41

43 Průzkum nabídky biopotravin 42 Průzkum nabídky biopotravin

44 Ekofarma Dobrovolný Ratibořice Ekofarma Dobrovolný Ratibořice 43

45 Ekofarma Dobrovolný Ratibořice Ekofarma Dobrovolný Ratibořice 44

46 Ekofarma Chadimův Mlýn Ekofarma Chadimův Mlýn 45

47 Ekofarma Chadimův Mlýn bioprodukty 46 Ekofarma Habermannová biopotraviny

48 Mgr. Hana Habermannová ekofarma Ctiboř Ekofarma Křišťan Červená Řečice 47

49 Ekofarma Křišťan Červená Řečice 48 Ekofarma Křišťan Červená Řečice

50 Ekofarma Sasov Josef Sklenář ekofarma Sasov 49

51 Josef Sklenář ekofarma Sasov 50 Ekofarma Sasov

52 Ekologické zemědělství v kraji Vysočina přednáška Zdravý ţivotní styl přednáška 51

53 Úprava zeleniny méně známými způsoby ukázka vaření 52 Úprava zeleniny méně známými způsoby ochutnávka

54 Bioden výstava prezentací Bioden výstava prezentací 53

55 Bioden ukázka práce ţáků 54 Bioden ukázka práce ţáků

56 Energie pro budoucnost dílčí aktivita realizovaná se ţáky 9. ročníku Smyslem této aktivity je, aby ţáci získali ucelenou představu o moţnostech výroby elektrické energie v České republice, seznámili se s provozem jednotlivých typů elektráren, poznali jejich výhody a nevýhody a pochopili význam obnovitelných zdrojů energie pro nás i pro budoucí generace. V průběhu 9. ročníku ţáci proto navštíví jadernou elektrárnu v Dukovanech, přečerpávací vodní elektrárnu v Dalešicích, malou vodní elektrárnu na řece Jihlavě, větrnou elektrárnu v Pavlově u Stonařova a fotovoltaickou elektrárnu na pozemku soukromého podnikatele v Jihlavě. Pochopí, ţe všechny pouţívané způsoby výroby elektrické energie mají své výhody a nevýhody. Díky interaktivní mapě získají přehled o typu a výkonu důleţitých elektráren v České republice a s pomocí upraveného rotopedu si zkusí elektrický proud taky sami vyrobit. Výstupem této aktivity je závěrečná konference na téma Obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie, možnosti výroby elektrické energie v ČR. Jde o jakousi televizní debatu, kde učitel hraje roli moderátora, a ţáci v jednotlivých týmech hájí a prosazují výrobu elektrické energie různými způsoby. Vyuţívají přitom získané vědomosti, učí se diskutovat, argumentovat, veřejně vystupovat, prezentovat a obhajovat své názory. 55

57 Vodní přečerpávací elektrárna Dalešice celkový pohled Vodní přečerpávací elektrárna Dalešice řez hrází 56

58 Vodní přečerpávací elektrárna Dalešice elektrická rozvodna Vodní přečerpávací elektrárna Dalešice hlavní sál 57

59 Vodní přečerpávací elektrárna Dalešice turbina 58 Vodní přečerpávací elektrárna Dalešice přívod vody z přehrady

60 JE Dukovany chladící věţe JE Dukovany 59

61 JE Dukovany informační centrum 60 JE Dukovany informační centrum

62 Malá vodní elektrárna na řece Jihlavě 61

63 Vodní elektrárna Hučák Hradec Králové 62 Strojovna vodní elektrárny Hučák Hradec Králové

64 Informační centrum Obnovitelné zdroje Hradec Králové Informační centrum Obnovitelné zdroje Hradec Králové 63

65 Informační centrum Obnovitelné zdroje Hradec Králové 64 Elektronická mapa elektráren v ČR

66 Fotovoltaická elektrárna firma Bajergroup Jihlava Fotovoltaická elektrárna firma Bajergroup Jihlava 65

67 Větrná elektrárna Pavlov 66 Větrná elektrárna Pavlov

68 Větrná elektrárna Pavlov 67

69 Upravený rotoped 68 Výroba elektrické energie vlastními silami

70 Konference na téma Obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie Konference na téma Obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie 69

71 Obsah Úvod.. 2 Krajina a ţivotní prostředí Jihlavska... 4 Mapování květeny v okolí Jihlavy Recyklohrátky Ekologické zemědělství v kraji Vysočina. 39 Energie pro budoucnost 55 2

72 Vydala: Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Sestavil: Mgr. Josef Poul s pouţitím materiálů a fotografií Mgr. Zdeňky Brychtové, Mgr. Stanislava Čecha, Mgr. Milana Čermáka, Mgr. Lenky Dzurikové, Mgr. Martiny Hanákové, Mgr. Jiřího Hrodka, Mgr. Jaroslavy Hrodkové, Mgr. Petry Chovancové, Mgr. Jany Líbalové, Mgr. Josefa Poula, Mgr. Elišky Rychecké a Mgr. Blanky Zemanové. Tisk: Etis, s. r. o., 2011