MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU 2008/2009 Hana Švecová

2 MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU Hana Švecová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny... 2

3 Obsah 1 Úvod Věc, součást věci, příslušenství věci Právní úprava věci, její součásti a příslušenství v současnosti Věc Součást věci Příslušenství věci Právní úprava věci, její součásti a příslušenství v minulosti Všeobecný zákoník občanský z roku Německý občanský zákoník z roku Československý občanský zákoník z roku Československý občanský zákoník z roku Pozemek jako věc a jeho specifika Pojem pozemek Účelová kategorizace půdy Kategorizace půdy pro její oceňování Vlastnické právo k pozemkům Kupní smlouva Darovací smlouva Směnná smlouva Jiné smlouvy Dědění Rozhodnutí státního orgánu Věcná práva k cizím pozemkům Věcná břemena Zástavní a podzástavní právo Nájem pozemků Součásti a příslušenství pozemku Součásti pozemku Příslušenství pozemku Součásti a příslušenství a při převodu majetku Závěr

4 6 Summary Použitá literatura

5 1 Úvod Pozemkové právo je část práva, jejímž předmětem regulace jsou pozemkové vztahy, v nichž jako objekt vystupuje půda, resp. pozemek. Půda označuje část zemského povrchu. Je produktem přírodních sil a procesů, je jí omezené a konečné množství, je nezcizitelná. Nelze vyrobit, člověk může pouze zčásti ovlivnit její vlastnosti. Je nepostradatelná pro každou lidskou činnost. Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. Úkolem této práce bude vysvětlit pozemek, jeho součásti a příslušenství jako věc. Nejdříve se soustředím na vysvětlení pojmu věc, součást a příslušenství ve shodě s platnou právní úpravou, poté i ve srovnání s úpravou v předchozích zákonících - počínaje obecným občanským zákoníkem rakouským z roku V dalších kapitolách se budu věnovat vysvětlení pojmu pozemek a jeho specifikům, jakými je např. rozdělení druhů pozemků. Dále se budu snažit popsat vlastnická práva k pozemkům a jednotlivé způsoby jejich nabývání, věcná práva k cizím pozemkům a také se dotknu tématu nájem pozemků. V závěru se budu věnovat vysvětlení pojmu součásti a příslušenství pozemku. 5

6 2 Věc, součást věci, příslušenství věci 2.1 Právní úprava věci, její součásti a příslušenství v současnosti Věc Česká právní úprava nevymezuje výslovně pojem věci v právním smyslu. Občanskoprávní teorie i praxe vymezují věc v právním smyslu jako ovladatelný hmotný předmět či ovladatelnou přírodní sílu (energii vodní, parní, sluneční, elektrickou, jadernou), která slouží potřebám lidí 1. Jednotlivé věci lze třídit a to na základě různých kritérií (například věci movité a nemovité, věci zuživatelné a nezuživatelné, věci zastupitelné a nezastupitelné, věci druhově určené a individuálně určené, věci reálně dělitelné a reálně nedělitelné). V občanském zákoníku se věci dělí na věci movité a nemovité. Nemovité věci jsou přímo definovány v 119 odst. 2 občanského zákoníku, a to jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Věci movité v občanském zákoníku vymezeny nejsou, z čehož logicky vyplývá, že jsou jimi všechny věci v právním smyslu, které nemají charakter věci nemovité Součást věci Součást věci není samostatným předmětem občanskoprávního vztahu. Součástí věci je vše, co k ní podle povahy náleží a nemůže od ní být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Věc a její součást tvoří celek podrobený jedinému právnímu režimu. Práva a povinnosti, jejichž předmětem je konkrétní věc, se vztahují i na její součást. Součást věci přechází na nabyvatele věci, i když není výslovně uvedena ve smlouvě o převodu věci. 2 1 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str

7 Součástí pozemku jsou porosty (keře, stromy pevně spojené kořeny s pozemkem). Ty, jakožto součást věci hlavní, sdílejí právní osud pozemku. Oddělením součásti od věci se součást stává věcí samostatnou (například oddělením plodů od stromu). Porosty lze třídit podle různých kritérií právně významné je dělení porostů na porosty trvalé a ostatní. Ve smyslu 120 odst. 2 občanského zákoníku není součástí pozemku stavba Příslušenství věci Podle 121 občanského zákoníku je příslušenství věci vždy věcí samostatnou. Pokud je věc příslušenstvím, sdílí právní osud věci hlavní, převádí se tedy spolu s ní. Pokud by mohly vzniknout pochybnosti, zda bylo s hlavní věcí převedeno i příslušenství, je nutné příslušenství výslovně specifikovat 3. Je naprosto nutné, aby příslušenství vlastnil ten, kdo vlastní věc hlavní (např. byt), ale je možné poskytnout někomu dalšímu odvozené užívací nebo nájemní vztahy k příslušenství (např. u bytu jde o vedlejší místnosti apod.). 2.2 Právní úprava věci, její součásti a příslušenství v minulosti Všeobecný zákoník občanský z roku 1811 Všeobecný občanský zákoník rakouský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie - ABGB) z roku 1811, s působností ode dne 1. ledna 1812, byl základem občanského práva v habsburské monarchii po celé 19. století až do jejího zániku, u nás platil s určitými obměnami až do konce roku Zákoník byl vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s platností pro všechny neuherské země císařství. 4 Právy k věcem se zabývá druhý díl zákoníku ( ). 3 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str.13 4 Wikipedie, otevřená encyklopedie : Všeobecný zákoník občanský [citováno 3. prosince 2008]. Dostupný z 7

8 Podle 285 tohoto zákoníku: Bytosti bez rozumu jsou určeny řádem přírody k libovolným účelům rozumných bytostí (osob), a nazývají se na rozdíl od osob, věcmi. Člověk nemůže, i kdyby s tím souhlasil, být snížen k pouhému prostředku, k věci, může však své tělesné nebo duchovní síly přislíbit jiným k dovoleným účelům. Do třídy věcí patří tedy: a) neživé předměty, b) živé, avšak bez rozumu, jako zvířata, c) projevy síly rozumných bytostí d) výlučná práva požadovat od jiných projevy síly nebo jednání opomenutí Znaky věcí podle 285 všeobecného zákoníku občanského jsou tyto. Především je to znak negativní: Věcí je všechno to, co je rozdílné od osoby". 5 V zákoníku se striktně odděluje lidská bytost od věci. Lidské tělo není věcí. Neexistuje vlastnictví těla, zásahy do lidského těla nejsou porušením věcných práv, ale práv osobnostních. Věcmi taktéž nejsou jednotlivé části těla (např. oko) ani různé náhradní kusy spojené pevně s lidským tělem (např. zubní plomby). Věcmi mohou být až součásti oddělené od těla (např. ustřižený vlas). Vrozená práva" nebyla věcmi ve smyslu 285 všeobecného zákoníku občanského, neboť vrozené právo, tedy práva osobnosti nejsou rozdílná od osoby, nemohou být od ní oddělena, aniž by byla dotčena lidská důstojnost. 6 V 285 všeobecného občanského zákoníku také nalezneme znak pozitivní: Věcí je to co slouží k užívání lidí". Na věc v právním smyslu bylo pohlíženo z hlediska hospodářské užitkovosti, musela mít určitou hodnotou. Věcí bylo to, co sloužilo k uspokojení určitých lidských potřeb, a bylo člověkem dosažitelné. Mezi věci tedy nepatřilo např. nebe, hvězdy, vzduch. 5 Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str. 68 8

9 Dalším znakem je samostatnost. Věc je to, co existuje samostatně a není součástí jiné věci. Pojem věci je v tomto zákoníku značně rozšířen- za věc se již nepovažuje pouze něco hmotného, ale vše co je od osoby rozlišné, z tohoto dále vyplývá dělení na věci hmotné a věci nehmotné. Podle 292 jsou věci hmotné ty, které lze chápat smysly. Nehmotnými věcmi jsou práva. Nehmotnou věcí byl také vynález. Toto široké pojetí věci ve všeobecném občanském zákoníku bylo někdy kritizováno, ale nakonec se ukázalo, že zejména z hlediska praxe plnilo velmi účelně své poslání a umožňovalo řešit řadu otázek, které byly neřešitelné při omezení toliko na věci hmotné. 7 Kromě rozdělení na hmotné a nehmotné se věci dále dělí na movité a nemovité, dělitelné a nedělitelné, zužitkovatelné a nezužitkovatelné, ocenitelné a neocenitelné. Podle 293 všeobecného občanského zákoníku věci, které bez porušení jejich podstaty lze přenášet z místa na místo, jsou věci movité; jinak jsou nemovité. Věci, které samy o sobě jsou movité, je možno v právním smyslu pokládat za nemovité, jakmile podle zákona nebo určení vlastníka tvoří příslušenství věci nemovité. Toto ustanovení má na mysli především věci hmotné. 8 Věci nehmotné jsou podle 290 všeobecného občanského zákoníku pokládány za věci movité, pokud nejsou spojeny s držbou nemovité věci nebo nebyly zemskými zákony prohlášeny za věci nemovité. Nabývání a zánik práv k věcem movitým a věcem nemovitým je rozdílný. Za nemovité věci byly považovány pozemky. Ty byly definovány jako ohraničené části půdy s vrstvou pod povrchem, se vším, co je pod povrchem a s povrchem samotným, ke kterému patří vše, co je s pozemkem spojeno (rostliny a budovy). Tento občanský zákoník již zná příslušenství a součásti věci. 7 Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str. 71 9

10 Příslušenství pozemku, i když jde o věci movité, platí za nemovité. Tak například ryby v rybníku a zvěř v lese, pokud se volně pohybují, byly považovány za věc nemovitou. Naproti tomu uloví-li se ryby v rybníku a bude-li zvěř chycena nebo skolena, jde o věci movité ( 295 všeobecného občanského zákoníku). 9 Dále se věci třídí na dělitelné a nedělitelné. Dělitelné věci mohou být rozděleny tak, že získané části se liší od nerozdělené věci pouze svou velikostí a množstvím, takže souhrn částí dává opět celek. Nedělitelné věci nemohou být vůbec rozděleny nebo bez zmenšení své hodnoty. Nemovitosti jsou zpravidla věci nedělitelné. Podle 301 všeobecného občanského zákoníku jsou věci zuživatelné ty, kterých nelze obyčejně společensky užívat, aniž by byly zničeny nebo spotřebovány. Opakem těchto jsou věci nezuživatelné. Zuživatelné věci se zpravidla určují podle počtu, míry a váhy. Věci nemovité jsou vždy nezuživatelné. Cenitelné věci jsou ty, jejichž hodnotu lze určit srovnáním s jinými věcmi v obchodním styku. K nim patří i služby, práce ruční a duševní. Naproti tomu věci, jejichž hodnotu srovnáním s jinými věcmi nelze určit, jsou necenitelné ( 303 všeob. obč. zák.). 10 V 302 všeobecného občanského zákoníku je definována věc hromadná. Souhrn několika jednotlivých věcí, které se považují za jednu věc a bývají označovány společným jménem, tvoří věc hromadnou. Více samostatných věcí je u hromadné věci spojeno ve vyšší celek, ovšem nemizí jejich individualita (např. knihovna). Názvosloví u příslušenství a součásti věci není ve všeobecném občanském zákoníku stejné a přesné. Pod příslušenstvím rozumí také součásti věci, přírůstky a věci vedlejší. Příslušenstvím v širším smyslu, tak jak je popsáno v 294, se rozumí také součásti věci, které nejsou samy věcmi a věci vedlejší. Součást věci není věc v právním smyslu. 9 Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str

11 Podle německého občanského zákoníku jsou věcmi jen hmotné (tělesné) Podle 294 všeobecného občanského zákoníku se rozumělo příslušenstvím to, co bývá s věcí trvale spojeno. Sem patří nejen přírůstek věci, pokud není od ní oddělen, nýbrž i vedlejší věci, bez nichž hlavní věci nelze užívat nebo o kterých zákon nebo vlastník určil, aby se jich trvale k hlavní věci užívalo Německý občanský zákoník z roku 1896 Německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) jako základní právní dokument občanského práva v Německu byl schválen tehdejším Říšským sněmem 18. srpna 1896 a vstoupil v platnost 1. ledna Ve východním Německu byl v roce 1975 zrušen a opět obnoven až po znovusjednocení v roce předměty, což jsou movité věci a pozemky. Pojem nemovitých věcí tento zákoník nezná. Podle německého zákoníku se věci dělí na věci zastupitelné a nezastupitelné. V 91 jsou zastupitelné věci definovány jako movité věci, které v obchodním styku bývají určeny podle počtu, míry nebo váhy. Opakem tohoto jsou věci nezastupitelné. Dále se věci dělí na zuživatelné a nezuživatelné. Zuživatelné věci jsou v 92 definovány jako movité věci, jejichž užívání podle jejich určení spočívá v zužití nebo zcizení. Jako součástky věci se považují hmotné předměty, jež buď od přírody tvoří jednotu nebo vzájemným spojením ztratily svou samostatnost takovým způsobem, že se pokud toto spojení trvá - jeví jako celek, jako jednotná věc. Rozdíl od příslušenství spočívá ve způsobu spojení Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Sochorek, Radim. Německý občanský zákoník v angličtině bezplatně ke stažení [citováno 3. prosince 2008]. Dostupný z 13 Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str

12 Podstatné součásti jsou ty části, které svým spojením způsobují, že se vše jeví tak, že věc je ovládána jednotným účelem. Z těchto podstatných součástí nemůže chybět žádná, aniž by došlo ke ztrátě charakteru úplnosti. 14 Podle 94 jsou podstatnými součástkami pozemků věci pevně spojené se základem a půdou, zejména budovy, stejně jako výtěžky pozemku, pokud souvisí s půdou. K podstatným součástkám budovy patří věci, které byly vloženy, aby budova vůbec byla postavena. K součástkám pozemku nepatří takové věci, které se základem a půdou byly spojeny jen k přechodnému účelu, jemuž je vlastní podle jeho povahy časové omezení. 15 Podle 97 německého občanského zákoníku jsou příslušenstvím movité věci, které aniž by byly součástky věci hlaví, jsou určeny, aby sloužily hospodářskému účelu hlavní věci a stojí k ní v prostorovém poměru, odpovídajícím tomuto určení. Věc není příslušenstvím, když se ve vzájemném styku nepovažuje za příslušenství. Není zde určeno nemovité příslušenství - pozemek může být připsán k druhému pozemku pouze jako součástka. Podle 98 je příslušenstvím určeno sloužit hospodářskému účelu hlavní věci, a proto, jsou-li splněny další podmínky 97, tvoří příslušenství tyto věci: 1) Budovy, jež jsou trvale zařízeny k řemeslnému provozu, zejména u mlýna, kovárny, pivovaru, továrny, a stroje určené k provozu a ostatní zařízení. 2) Při venkovském statku zařízení určené k hospodářskému provozu a dobytek, zemědělské produkty, pokud se potřebují k dalšímu vedení hospodářství, a to až do té doby, kdy se získají stejné nebo podobné produkty podle výhledu, a rovněž hnůj získaný ze statku Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str

13 2.2.3 Československý občanský zákoník z roku 1950 Radikální zvrat v poměru k právní úpravě věci v 285 všeobecného občanského zákoníku z roku 1811 provedl občanský zákoník ze dne 25. října roku 1950, č. 141 sb., platný od 1. ledna roku 1951, když ve svém 23 výslovně stanovil, že věci v právním smyslu jsou ovladatelné hmotné předměty a přírodní síly, které slouží k lidské potřebě. 17 Důvodová zpráva k tomuto ustanovení výslovně zjišťuje, že na rozdíl od dosavadního práva, podle něhož se pod pojem věci nezahrnovaly jen předměty hmotné, ale i práva jako věci nehmotné, což,,odporuje lidovému chápání, rozumí zákon věcmi v právním smyslu jen předměty hmotné a přírodní síly, které v důsledku technických vynálezů nové doby také slouží k ukojení lidských potřeb (například elektřina) a jsou předmětem právních poměrů upravujících hospodářský styk lidí. 18 Podle 24 občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc anebo její oddělitelná část poškodila nebo podstatně znehodnotila. Velkou změnou bylo, že podle 25 stavba nebyla součástí pozemku - byla již samostatnou nemovitostí. V 26 se výslovně stanoví, že pozemky a stavby, s výjimkou staveb dočasných, jsou věci nemovité. 19 Příslušenství je definováno v 27 jako vedlejší věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se jich s touto věci trvale užívalo. V zákoníku se věci dělí na jednotlivě určené a druhově určené podle způsobu nabytí vlastnictví. Vlastnictví k věcem jednotlivě určeným se převádí samotnou smlouvou. U věcí druhově určených je k převodu vlastnictví třeba jejich odevzdání. 17 Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str

14 2.2.4 Československý občanský zákoník z roku 1964 Platný občanský zákoník č. 40/1964 sb., platný od 1. dubna roku 1964, vůbec neupravuje pojem věci v právním smyslu, ačkoli jeho předchůdce, občanský zákoník z roku 1950 tento pojem definoval a rozváděl. 20 O věcech se zmiňuje pouze krátce v Součást věci je definována v 120 občanského zákoníku jako vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Příslušenstvím věci je podle 121 občanského zákoníku věc, která náleží vlastníku věci hlavní a je jím určena k tomu, aby byla s hlavní věcí trvale užívána. 20 Vašečka, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Právnická fakulta, 1979, str

15 3 Pozemek jako věc a jeho specifika 3.1 Pojem pozemek Pojem pozemku je v našem právním řádu vymezen v souvislosti s katastrem nemovitostí jako souborem údajů o nemovitostech v České Republice 21. Jeho definice je obsažena v 27 písm. a) zákona č. 344/1992 sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon). Ta určuje pozemek jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. S pozemkem je úzce spojen také pojem parcela. Ta je ve smyslu 27 písm. b) katastrálního zákona pozemkem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Z těchto definic vyplývá, že vymezení pojmu pozemek je relativní (různá kritéria - různé pozemky), ovšem obsah pojmu parcela je zcela přesný. Oba pojmy jsou závislé na pojmu půda. Půda označuje část zemského povrchu. Je produktem přírodních sil a procesů, je jí omezené a konečné množství. Je velice vzácným artiklem, jelikož ji nelze vyrobit, člověk může pouze zčásti ovlivnit její vlastnosti. Je nepostradatelná pro každou lidskou činnost. 3.2 Účelová kategorizace půdy Zvláštnosti půdy, kterých je celá řada, vedly k takovému roztřídění půdního fondu České republiky, kdy pozemky přibližně stejných vlastností tvoří stejnou kategorii, která vyjadřuje optimální způsob jejich využití. Toto rozdělení se nazývá účelovou kategorizací pozemků. Nutnost účelového určení vyplývá z použitelnosti 21 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str.14 15

16 půdy pro různé účely, z požadavku na zajištění harmonického uspořádání území a také z požadavku na zajištění ochrany půdy jako složky životního prostředí. 22 Pozemky se od sebe odlišují podle několika druhů půdy. Tyto druhy jsou charakterizovány svými vlastnostmi podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. takto: 1) orná půda: a) pozemky na nichž se pravidelně pěstují obiloviny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny b) pozemky které jsou dočasně zatravňovány (víceleté pícniny na orné půdě) c) pařeniště, skleníky a japany, pokud jsou na orné půdě 23 Na tomto druhu pozemku může být podle přílohy katastrální vyhlášky postaven skleník, pařeniště, na pozemku může být zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných stromů, viničná školka nebo školka pro chmelovou sáď. Dále zde může být plantáž, a to semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních stromků atd. Tento pozemek se dá také využít jako dobývací prostor, což je prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor jen části výhradního ložiska. Ložiskem nerostů je přírodní nahromadění nerostů. 2) chmelnice: pozemky, na nichž se pěstuje chmel Podle 3i písm. d) zákona o zemědělství se chmelnicí rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel. Rovněž chmelnice může mít způsob využití pozemku jako orná půda, tedy skleník a pařeniště, školka, plantáž dřevin a dobývací prostor. 3) vinice: pozemky, na kterých se pěstuje vinná réva Podle 3i písm. c) zákona o zemědělství zemědělského zákona je vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby. 22 Prokop, Lubomír. Účelová kategorizace pozemků. Bakalářská práce. Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, 2008, str Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str

17 Rovněž vinice může mít způsob využití pozemku jako orná půda, tedy skleník a pařeniště, školka, plantáž dřevin a dobývací prostor. 4) zahrady: a) pozemky, na kterých se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu b) pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři až do výměry 0,25 ha, které zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami c) školky ovocných nebo okrasných stromů, viničné školky a školky pro chmelovou sáď 24 d) pařeniště, skleníky a japany, pokud nejsou na orné půdě 25 Podle 3i písm. g) zákona o zemědělství je zahradou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstuje ovoce, zelenina a okrasné, léčivé, kořeninové a aromatické rostliny pro potřebu uživatele zahrady a jeho blízkých osob. Způsoby využití tohoto druhu pozemku jsou stejné jako u předchozích druhů. 5) ovocné sady: pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři o výměře nad 0,25 ha Způsoby využití tohoto druhu pozemku jsou stejné jako u předchozích druhů. 6) louky: pozemky porostlé travinami, u nichž je hlavním výtěžkem seno (tráva), ikdyž se nahodile spásají nebo jsou za účelem zúrodnění rozorány 26 Způsoby využití tohoto druhu pozemku jsou stejné jako u předchozích druhů. 7) pastviny: pozemky porostlé travinami, které jsou určeny k trvalému spásání, i když se nahodile sečou Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str

18 Způsoby využití tohoto druhu pozemku jsou stejné jako u předchozích druhů. 8) lesní pozemky: pozemky lesní půdy určené pro plnění funkcí lesů: a) pozemky porostlé nebo osázené dřevinami resp. porosty dřevin, jejichž hlavním účelem je vytvářet trvalý zdroj dřeva a jež slouží jiným účelům, dále prutníky, lesní školky, větrolamy, vřesoviště, jakož i dočasné holiny, i když jsou přechodně zemědělsky obdělávány nebo jinak využívány 28 b) pozemky nezalesněné, popřípadě dřevinami neporostlé, které slouží pro plnění funkcí lesů 29 c) pozemky nad horní hranicí stromové vegetace ve vysokohorských oblastech 30 Lesními pozemky se dále zabývá tzv. lesní zákon (zákon 289/1995 Sb., o lesích). 9) vodní plochy: pozemky, na nichž jsou koryta vodních toků, vodní nádrže, močály, mokřady nebo bažiny Vodními plochami se dále zabývá tzv. vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách). 10) zastavěné plochy a nádvoří: a) pozemky, na nichž jsou budovy nebo rozestavěné budovy podle 2 odst. 1 písm. b), d) a e) katastrálního zákona, včetně nádvoří, vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha 27 Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str Průchová, I. Základní pojmy a instituty pozemkového práva. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, str

19 b) společné dvory podle 4 odst. 4 písm. c) c) zbořeniště d) vodní dílo 11) ostatní plochy: pozemky neuvedené v předcházejících druzích pozemků - např. dráha, dálnice, silnice, zeleň, rekreační plocha, kulturní plocha, hřbitov, skládka (zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích). 3.3 Kategorizace půdy pro její oceňování Pro účely oceňování se pozemky člení na: 31 1) Stavební pozemky: a) nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, jež byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění b) pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, ostatní plocha - staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, ostatní plochy tvořící jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí 2) Zemědělské pozemky - evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina, není-li územním nebo regulačním plánem předpokládáno jejich nezemědělské využití, ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona. 3) Lesní pozemky - lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky 4) Vodní nádrže a vodní toky: a) pozemek vodní plochy - pozemek s vodním dílem, kromě pozemku rybníku a malé vodní nádrže a dále pozemek evidovaný 31 9 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 19

20 v katastru nemovitostí jako vodní plocha, na němž je koryto vodního toku, předtím neuvedená vodní nádrž a zamokřená plocha 32 b) rybník - uměle vytvořená vodní nádrž, určená především k chovu ryb, s přírodním dnem a technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny 33 c) malá vodní nádrž - uměle vytvořená nádrž s objemem do 2 mil. m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno a stoletým průtokem v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče) 5) Jiné pozemky - např. hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál a bažina 3.4 Vlastnické právo k pozemkům Vlastnictví je jedním ze základních lidských práv, které je zaručeno v Ústavě. Článek 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanovuje: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Vlastnické právo je základním věcným právem, které je jedno z nejdůležitějších pro existenci a fungování společnosti. Vlastnictví se dále věnuje zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastnictví zároveň zavazuje, nesmí být proto zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru zakotvenou zákonem. Obsah vlastnického práva se zpravidla vymezuje tím, že 32 2 písm. g) vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb písm. h) vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 20

21 k subjektivnímu právu vlastnickému náleží oprávnění věci užívat, disponovat s ní a držet ji (latinsky ius utendi, ius disponendi, ius possidendi). 34 Subjektem vlastnického práva může být fyzická i právnická osoba. U některých pozemků však existuje určité zúžení podle ustanovení čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod - subjektem vlastnického práva u nich může být jen stát, obce nebo určená právnická osoba. Pozemek se může nacházet ve výlučném vlastnictví fyzické nebo právnické osoby nebo ve vlastnictví více subjektů - podílové spoluvlastnictví a spoluvlastnictví manželů (tzv. společné jmění manželů). Vlastnické právo lze nabýt originálně, tj. např. zhotovením věci, nebo derivativně, což je např. dědictvím, kupní či darovací smlouvou. Vlastnické právo může zaniknout v důsledku projevu vůle dosavadního vlastníka (na základě smlouvy, opuštěním věci, spotřebováním a zničením) anebo nezávisle na vůli dosavadního vlastníka (zánikem věci, ztrátou věci, smrtí vlastníka, vydržením, rozhodnutím státního orgánu vyvlastnění, propadnutí majetku, prodej věci v rámci výkonu rozhodnutí, rozhodnutí o neoprávněné stavbě) Kupní smlouva Nejčastějším způsobem nabývání vlastnictví k pozemkům je kupní smlouvou. Ta je upravena v občanského zákoníku. Kupní smlouva je typickým závazkovým smluvním právním vztahem, který se uzavírá za účelem převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. U kupní smlouvy na pozemky je důležité, aby měla písemnou formu a stanovené náležitosti jakými jsou např. vymezení předmětu koupě, kupní cena a přesně označené subjekty smluvního vztahu. Vlastnické právo na kupujícího musí být vloženo do katastru nemovitostí. U kupní smlouvy týkající se pozemků se setkáváme s vedlejšími ujednáními. Je to především předkupní právo. Jde o možnost ve smlouvě 34 Karfík, Zdeněk - Karfíková, Marie - Spáčil, Jiří. Pozemky a právo. Praha : Orac, 2001, str Fiala, Josef a kol. Občanské právo hmotné. Brno : Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, str

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU 2009/2010 Hana Švecová MASARYKOVA

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Níže uvedeného dne uzavřeli

Níže uvedeného dne uzavřeli Níže uvedeného dne uzavřeli PMT INVEST s.r.o., IČ: 25298241 se sídlem Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, PSČ 68601, sp. zn. C 51017 vedená u Krajského soudu v Brně zastoupená Josefem Janíčkem, jednatelem

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí

Podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí Podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí Kód Název Zkráceně Význam Kód druhu p. 1 skleník, pařeniště skleník-pařeniště Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště; neplatí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Seznam základní literatury... XVII Seznam zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Seznam základní literatury... XVII Seznam zkratek...xix O autorovi... V Předmluva...VII Seznam základní literatury... XVII Seznam zkratek...xix Kapitola I. Důvod existence práva stavby a jeho vývoj... 1 1. Důvod existence práva stavby a jeho význam pro ekonomické

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000 Č. 75 Tvoří-li příslušenství věci hlavní nemovitost, může dojít k jeho převodu na jiného smlouvou, jen jestliže byla v této smlouvě vyjádřena vůle převést rovněž příslušenství. Pouze písemné vyjádření

Více

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. Výuka: přednášky, e-learning Rozsah: 2/0 Ukončení: kolokvium Rozvrh: každé pondělí od 9:35 do 11:05, místnost 030 Kolokvium: aktivní účast ve výuce,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Věci a jejich rozdělení Definice a koncepce Věc v právním smyslu

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí I. Přílohy k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí K návrhu na vklad věcného práva k nemovitosti (při jeho vzniku,

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 60 9. funkční období 60 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 2013

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Oceňování nemovitostí Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví heralova@fsv.cvut.cz B 416 Cíl kurzu 1. Seznámit se s teorií a obecnou metodikou základních

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL

Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO) Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL Věnujte pozornost instrukcím k II. Oddílu v Pokynech k vyplnění přiznání! 1. ČÁST - ÚDAJE O NABYVATELI

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

Čl. I. Smluvní strany

Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCE uzavřená dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění a dle zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 * zákon z č.. 265/1992 Sb., o zápisech z vlastnických a jiných práv

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více