REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD"

Transkript

1 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, Poprad , fax , Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto Účastník konania: TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A Bratislava rozhodla: IČO: prevádzka: HM TESCO STORES Poprad, Teplická cesta 4359/3, Poprad porušil povinnosť zákazu umiestniť na trh potraviny iné ako bezpečné podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, povinnosť neumiestňovať na trh potraviny, ak nie sú bezpečné podľa článku 14 ods. 1 a ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly (08:30 12:30 hod.) v prevádzke HM TESCO STORES Poprad, Teplická cesta 4359/3, Poprad bolo zistené umiestňovanie potravín na trh: - Citróny balené 500g, krajina pôvodu: Španielsko, trieda kvality II., dodávateľ uvedený na obale: EFES s.r.o., K Radotinu 492, Praha 5, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 14kg, v celkovej hodnote: 15,12, nevhodné na ľudskú spotrebu pre výskyt hniloby na plodoch, plody kašovitej konzistencie kontaminované hnilobným procesom, - Ananás voľný, krajina pôvodu: Kostarika, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 18kg-(8ks), v celkovej hodnote: 23,92, nevhodný na ľudskú spotrebu pre výskyt bielych a zelených kolónii mikroskopických vláknitých húb (plesní) vytvorených na povrchu dolnej časti plodu, - Kapusta červená, krajina pôvodu: Slovensko, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 9,9kg, v celkovej hodnote: 6,83, nevhodná na ľudskú spotrebu pre výskyt hniloby na hlúboch, kapusta kontaminovaná hnilobným procesom, konzistencia v mieste hniloby kašovitá hnedej farby, - Repa červená, krajina pôvodu: Poľsko, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 6,2kg, v celkovej hodnote: 3,41, nevhodná na ľudskú spotrebu pre výskyt bielych kolónii mikroskopických vláknitých húb (plesní) vytvorených na povrchu buliev. 1

2 Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokutu vo výške 6000, slovom: šesťtisíc eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad vykonala dňa u účastníka konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava , IČO: , prevádzka: HM TESCO STORES Poprad, Teplická cesta 4359/3, Poprad, úradnú kontrolu potravín v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zameranú na kontrolu ovocia, zeleniny a zemiakov- ich vhodnosť na ľudskú spotrebu. Na základe tejto kontroly Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad zistila, že účastník konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava IČO: , prevádzka: HM TESCO STORES Poprad, Teplická cesta 4359/3, Poprad, dňa v čase výkonu úradnej kontroly (08:30 12:30 hod.) umiestňoval na trh - Citróny balené 500g, krajina pôvodu: Španielsko, trieda kvality II., dodávateľ uvedený na obale: EFES s.r.o., K Radotinu 492, Praha 5, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 14kg, v celkovej hodnote: 15,12, nevhodné na ľudskú spotrebu pre výskyt hniloby na plodoch, plody kašovitej konzistencie kontaminované hnilobným procesom, - Ananás voľný, krajina pôvodu: Kostarika, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 18kg-(8ks), v celkovej hodnote: 23,92, nevhodný na ľudskú spotrebu pre výskyt bielych a zelených kolónii mikroskopických vláknitých húb (plesní) vytvorených na povrchu dolnej časti plodu, - Kapusta červená, krajina pôvodu: Slovensko, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 9,9kg, v celkovej hodnote: 6,83, nevhodná na ľudskú spotrebu pre výskyt hniloby na hlúboch, kapusta kontaminovaná hnilobným procesom, konzistencia v mieste hniloby kašovitá hnedej farby, - Repa červená, krajina pôvodu: Poľsko, Dodací list zo dňa , č. palety O , dodávateľ: DC Prešov, v celkovom množstve 6,2kg, v celkovej hodnote: 3,41, nevhodná na ľudskú spotrebu pre výskyt bielych kolónii mikroskopických vláknitých húb (plesní) vytvorených na povrchu buliev. 2

3 Potraviny nevyhoveli požiadavkám čl. 14 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení. Z hľadiska potravinového práva sa potraviny nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné, pričom za nebezpečné sa považujú potraviny, ak sú nevhodné na ľudskú spotrebu. Uvedené potraviny boli nevhodné na ľudskú spotrebu, čím účastník konania porušil 6 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v ktorom je ustanovené, že na trh je zakázané umiestňovať potraviny iné ako bezpečné. Na základe týchto skutočnosti zdokumentovaných v časti III. Záznamu o úradnej kontrole potravín č.pp/2013/pr,ju,do/22 zo dňa bolo prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku v zmysle 20 ods. 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložené opatrenie na mieste, ktoré bolo zaznamenané v časti IV. vyššie spomínaného záznamu, a to: 1. Zákaz umiestňovať na trh potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu uvedené v bode III. tohto úradného záznamu o úradnej kontrole potravín. Termín: od , 10:00 hod V čase kontroly inšpektori RVPS Poprad fyzickou kontrolou zistili, že nevyhovujúce výrobky boli vyradené z umiestňovania na trh. Podľa 20 ods. 11 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly uvedie v zázname alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Proti uvedenému opatreniu nenamietal ani p. Miroslav Kopač riaditeľ hypermarketu, prítomný pri kontrole, ani v určenej lehote 5 pracovných dní písomne účastník konania. Umiestnením na trh potravín nevhodných na ľudskú spotrebu môže byť ohrozené zdravie konzumenta. Zdravotná bezpečnosť potravín je základným právom spotrebiteľa pri kúpe potravín. Potraviny v žiadnom prípade nesmú ohroziť zdravie spotrebiteľa. Uvádzaním na trh potravín, ktoré sú iné ako bezpečné tzn. sú porastené kolóniami plesní, napadnuté hnilobným procesom, došlo k priamemu ohrozeniu zdravia ľudí. Mykotoxíny, jedovaté látky, ktoré sú produkované plesňami sa ukrývajú hlboko pod povrchom zasiahnutej potraviny. Spôsobujú zažívacie ťažkosti, poškodenie pečene a obličiek, v niektorých prípadoch dokonca nádorové bujnenie. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/PR, JU,DO/22 zo dňa , v Posudku o kvalite č , a zistené nedostatky boli na mieste fotograficky zdokumentované a prerokované s p. Miroslavom Kopačom riaditeľom hypermarketu. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania č. 1098/2013 zo dňa bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom nevyjadril k podkladu rozhodnutia. 3

4 Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/PR, JU,DO/22 zo dňa Posudok o kvalite č , Fotodokumentácia z úradnej kontroly potravín Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť zákazu umiestniť na trh potraviny iné ako bezpečné podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, povinnosť potraviny neumiestňovať na trh, ak nie sú bezpečné podľa článku 14 ods. 1 a ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, V zmysle 12 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov účastník konania má objektívnu zodpovednosť za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín. Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku v rámci potravinového reťazca by mal zabezpečiť, aby nebola ohrozená bezpečnosť potravín. Podľa všeobecných požiadaviek potravinového práva sa potraviny nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné, pričom za nebezpečnú potravinu sa považujú potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu kontaminované plesňou, hnilobným procesom. Takto kontaminované potraviny sú absolútne neprijateľné na ľudskú spotrebu a umiestňovaním na trh takýchto potravín došlo k priamemu ohrozeniu zdravia ľudí, čím zo strany účastník konania došlo k závažnému porušeniu požiadaviek platnej potravinovej legislatívy. Podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe - podnikateľovi pokutu od 1000 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú nevhodné na ľudskú spotrebu. Výška pokuty bola uložená v dolnom rozpätí sadzby. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania na minulosť prevádzkovateľa. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 4

5 Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Poprad do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. riaditeľ RVPS Poprad MVDr. Štefan Kohút Rozhodnutie sa doručuje: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava

6 Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Partizánska 83, Poprad Č. j.:1318/2013 V Poprade, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodla takto: Odvolaniu účastníka konania: Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 31/A Bratislava IČO: prevádzka: Kaufland SR v.o.s., Moyzesova č. 4067/3, Poprad zo dňa , doručeného na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Poprad dňa (ev. č. 1182/13), proti Rozhodnutiu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad č.j.: 1021/2013 zo dňa vyhovuje a Rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad č.j. 1021/2013 zo dňa mení takto: ukladá podľa ustanovenia 23 ods. 5 a 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov za umiestňovanie na trh neoznačených potravín pokutu vo výške slovom osemtisíc eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie Rozhodnutím č.j.: 1021/2013 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad uložila podnikateľovi uvedenému vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pokutu vo výške

7 Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a uložil pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods.2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, čo v prípade účastníka konania znamenalo umiestňovanie na trh neoznačených potravín. Proti citovanému rozhodnutiu podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote odvolanie, v ktorom poukazuje na to, že výška pokuty je neprimeraná, čo zdôvodnil tým, že termíny opatrení uložených rozhodnutím boli splnené, ďalej že správnemu orgánu boli za obdobie február 2013 až máj 2013 predložené evidencie o vykonávaní čistenia a dezinfekcie v kontrolovanej prevádzke, čo svedčí o dodržiavaní vypracovaného Sanitačného poriadku, a tiež boli predložené pracovné listy, svedčiace o odstránení nedostatkov v prevádzkovej hygiene, zistené počas kontroly, zároveň boli na základe zistených nedostatkov pri úradnej kontrole zamestnanci kontrolovaného subjektu preškolení, so zameraním na prevádzkovú hygienu, technické nedostatky, skladovanie a prezentáciu tovaru. Účastník konania má za to, že pokuta v takejto výške plní iba represívnu a nie výchovnú funkciu a neodôvodňuje uloženie tak vysokej peňažnej sankcie. V zmysle 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže v odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad po preskúmaní dôvodov uvádzaných účastníkom konania rozhodla vyhovieť odvolaniu a znížiť výšku pokuty vzhľadom na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a na následky protiprávneho konania. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Poprad do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. riaditeľ RVPS Poprad MVDr. Štefan Kohút Rozhodnutie sa doručuje: Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská cesta 41/A, , Bratislava 7

8 Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Partizánska 83, Poprad Č. j.: 1385/2013 V Poprade, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania: Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava III, IČO: , prevádzka: Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad porušil povinnosť potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny podľa 12 ods.1 písm. n) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod./ v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad bolo zistené, že mäkké a varené mäsové výrobky v celkovej hmotnosti 11,862 kg, neboli po otvorení (narušení originálneho obalu) označené primerane skráteným dátumom spotreby na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. l) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej porušil povinnosť označiť potraviny umiestňované na trh v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajom o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí podľa 9 ods.1 písm. m) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a porušil povinnosť označiť potraviny obsahujúce potravinárske farbivá uvedené v Prílohe V Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 o prídavných látkach v potravinách v platnom znení doplnkovou informáciou: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí, stanovenou v uvedenej prílohe pre potravinárske farbivá: Pomarančovo žltá (E110), Chinolínová žltá (E104), Azorubín (E122), Allura červená (E129), Tartazín (E102) a Košenilová červená 4R(E124) podľa Článku 24 ods.1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 o prídavných látkach v potravinách v platnom znení a to tým, že dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod./ v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad umiestňoval na trh potravinu - Jahodový džem del pietro 340 g, v počte 52 ks, v celkovom množstve 17,68 kg, v celkovej hodnote 44,2, u ktorej bol v označení na originálnom balení uvedený údaj o prítomnosti farbiva E 129 (Allura červená), pričom na originálnom balení nebola uvedená informácia o možnosti nepriaznivého účinku na činnosť a pozornosť detí. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 8

9 Ďalej porušil povinnosť označiť potraviny pri umiestňovaní na trh údajmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka podľa 9 ods.1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a porušil povinnosť slovné označenie potraviny uvádzanej na trh uvádzať v štátnom jazyku podľa 3 ods.1 Vyhlášky MPaRV SR č. 127/2012 o označovaní potravín v platnom znení tým, že dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod./ v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad umiestňoval na trh potraviny (3 druhy trvanlivých potravín - džemov, v celkovom počte 118 kusov, v celkovej hodnote 9,44 eur), ktoré boli ponúkané na predaj bez originálneho skupinového balenia, v ktorom boli do prevádzky dodané, a na ktorom sa pravdepodobne nachádzali požadované údaje. Predmetné potraviny boli v čase umiestňovania na trh označené iba názvom, údajom o hmotnosti, logom firmy HAMÉ a odvolávkou na údaj o dátume minimálnej trvanlivosti, avšak tieto údaje boli len v českom jazyku. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej porušil povinnosť zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia, používaného pri predaji podľa 12 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, porušil povinnosť účinne a s dostatočnou frekvenciou čistiť a tam, kde je to potrebné, dezinfikovať všetky zariadenia, s ktorými potraviny prichádzajú do styku a porušil povinnosť udržiavať zariadenia, s ktorými potraviny prichádzajú do styku v takom poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie podľa Prílohy II Kapitoly V ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení a porušil povinnosť chrániť potraviny na všetkých stupňoch distribúcie pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať podľa Prílohy II Kapitoly IX bodu 3. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení a to tým, že dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod./ v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad bolo zistené, že v chladiacej vitríne pultového predaja (vitríny, v ktorej boli uložené mäsové výrobky, bravčové mäso a chladená hydina) bola znečistená kovová mriežka, nachádzajúca sa z vnútornej strany pozdĺž celého zariadenia a priestor pod mriežkou zastaraným prachom a nalepenou špinou, pričom vystavený nebalený tovar bol v jej bezprostrednej blízkosti. Zároveň bolo zistené znečistenie priestoru pod kovovou mriežkou v chladiacej presklenej vitríne s hydinovým mäsom a mäsovými výrobkami, ktorá sa nachádzala hneď vedľa pultového predaja. Pod mriežkou sa nachádzali prach a rôzne nečistoty. Taktiež bolo zistené znečistenie chladiaceho zariadenia, v ktorom boli uložené nebalené cukrárenské výrobky (zákusky), a to najmä drážky, po ktorých sa posúvali zásuvné dvierka a priestor medzi sklenenou stenou a bočnými hranami políc, kde sa nachádzali zvyšky potravín a nečistoty. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej porušil povinnosť zabezpečiť, aby riešenie a konštrukcia potravinárskych priestorov umožňovali správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii, a najmä kontrolu škodcov podľa Prílohy II. Kapitoly I. ods. 2 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení 9

10 tým, že dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod./ v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad bolo zistené, že dvere nachádzajúce sa v časti vyhradenej na skladovanie čerstvej zeleniny a ovocia, komunikujúce s vonkajším prostredím, nachádzajúce sa vedľa regálu s drogistickým tovarom, neboli dostatočne zabezpečené proti vnikaniu škodcov z vonkajšieho prostredia. Spodná časť dverí po celej dĺžke nepriliehala tesne k podlahe a tým netvorila dostatočnú bariéru medzi vonkajším prostredím a vnútorným priestorom prevádzky. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 200, slovom: dvesto eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad vykonala u účastníka konania: Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava III, prevádzka: Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad, dňa cielenú kontrolu, zameranú na plnenie požiadaviek zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Na základe tejto kontroly zistila u účastníka konania Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava III, dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod / v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad, že mäkké a varené mäsové výrobky, umiestňované na trh pultovým predajom, v celkovej hmotnosti 11,862 kg, neboli po otvorení (narušení originálneho obalu) označené primerane skráteným dátumom spotreby na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny. V zmysle 12 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ten, kto predáva potraviny je povinný potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, čo zo strany účastníka konania splnené nebolo. V potravinovej legislatíve sú jasne stanovené požiadavky na označovanie potravín. Jednou z nich je aj povinnosť správne označiť výrobky ponúkané na predaj, aby mal spotrebiteľ k dispozícií všetky potrebné informácie, a tak predchádzal nesprávnej manipulácií so zakúpenými potravinami, čím by zabránil prípadnému ohrozeniu ich kvality a bezpečnosti. Po upozornení inšpektormi boli predmetné výrobky ešte v čase kontroly dooznačené chýbajúcim údajom. 10

11 Ďalej zistila u účastníka konania Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava III, dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod / v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad umiestňovanie na trh potraviny - Jahodový džem del pietro 340 g, vyrobené pre: Sintra s.r.o. Bratislava, krajina pôvodu Čína, DMT: v množstve 52 ks, v celkovom množstve 17,68 kg, v celkovej hodnote 44,2, u ktorej bol v označení na originálnom balení uvedený údaj o prítomnosti farbiva E 129 (Allura červená), pričom na originálnom balení nebola uvedená informácia o možnosti nepriaznivého účinku na činnosť a pozornosť detí. V Článku 24 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 o prídavných látkach v potravinách v platnom znení je uvedené, že bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/13/ES, označovanie potravín obsahujúcich potravinárske farbivá uvedené v prílohe V k tomuto nariadeniu zahŕňa doplnkové informácie stanovené v uvedenej prílohe. Podľa Prílohy V vyššie uvedeného nariadenia sa jedná o tieto potravinárske farbivá: Pomarančovo žltá (E110), Chinolínová žltá (E104), Azorubín (E122), Allura červená (E129), Tartazín (E102) a Košenilová červená 4R (E124). Potraviny obsahujúce jedno alebo viaceré z týchto potravinárskych farbív musia mať v označení doplnkovú informáciu: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí. Podľa 9 ods.1 písm. m) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ten, kto umiestňuje potraviny na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka aj údajom o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí. Účastník konania je ako predávajúci povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja a je povinnosť zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi v zmysle platnej legislatívy. Z dôvodu zistenia uvedeného nedostatku bolo prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku v zmysle 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložené opatrenie na mieste, uvedené v bode 2.) časti IV. Záznamu o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17 a to: Stiahnuť z umiestňovania na trh potraviny nesprávne označené, ktoré sú uvedené v časti III v bode 2 tohto úradného záznamu, s termínom plnenia od Podľa 20 ods. 11 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly uvedie v zázname alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Proti uvedenému opatreniu nenamietala ani zástupkyňa vedúcej predajne p. Beáta Sojová, prítomná pri kontrole, ani v určenej lehote 5 pracovných dní písomne účastník konania. Uvedené potraviny boli po upozornení inšpektorov stiahnuté z predaja v čase kontroly. Ďalej zistila u účastníka konania Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava III, dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod / v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad umiestňovanie na trh neoznačených potravín: Džem jablkovo marhuľový 20 g HAMÉ, DMT: 04/14 v počte 28 kusov, v celkovej hodnote 2,24. Džem jablkovo čučoriedkový 20 g HAMÉ, DMT: 04/14 v počte 54 kusov, v celkovej hodnote 4,32. Džem jablkovo jahodový 20 g HAMÉ, DMT: 07/14 v počte 36 kusov, v celkovej hodnote 2,88. Uvedené potraviny boli ponúkané na predaj bez originálneho skupinového balenia, v ktorom boli do prevádzky dodané, a na ktorom sa pravdepodobne nachádzali požadované údaje. Predajca v čase kontroly inšpektorom neposkytol dostatočné informácie z tohto skupinového 11

12 obalu, v ktorom boli pôvodne uvedené výrobky uložené. Predmetné potraviny boli v čase umiestňovania na trh označené iba názvom, údajom o hmotnosti, logom firmy HAMÉ a odvolávkou na údaj o dátume minimálnej trvanlivosti, avšak tieto údaje boli len v českom jazyku. Ten, kto umiestňuje potraviny na trh je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa 9 ods.1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zároveň v zmysle 3 ods. 1 Vyhlášky č. 127/2012 MP a RV SR o označovaní potravín v platnom znení sa slovné označenie potraviny uvádzanej na trh uvádza v štátnom jazyku. Označovanie aj v iných jazykoch nie je zakázané, avšak nesmie byť prekážkou čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku. Z dôvodu zistenia uvedeného nedostatku bolo prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku v zmysle 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložené opatrenie na mieste, uvedené v bode 2.) časti IV. Záznamu o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17 a to: Stiahnuť z umiestňovania na trh potraviny nesprávne označené, ktoré sú uvedené v časti III v bode 3 tohto úradného záznamu, s termínom plnenia od Podľa 20 ods. 11 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly uvedie v zázname alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Proti uvedenému opatreniu nenamietala ani zástupkyňa vedúcej predajne p. Beáta Sojová, prítomná pri kontrole, ani v určenej lehote 5 pracovných dní písomne účastník konania. Uvedené potraviny boli po upozornení inšpektorov stiahnuté z predaja v čase kontroly. Ďalej zistila u účastníka konania Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava III, dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod / v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad, že chladiaca vitrína pultového predaja (vitrína, v ktorej boli uložené mäsové výrobky, bravčové mäso a chladená hydina) nebola udržiavaná v čistote. Na uvedenom zariadení bolo zistené znečistenie kovovej mriežky, nachádzajúcej sa z vnútornej strany pozdĺž celého zariadenia a priestoru pod mriežkou zastaraným prachom a nalepenou špinou, pričom vystavený nebalený tovar bol v jej bezprostrednej blízkosti. Zároveň bolo zistené znečistenie priestoru pod kovovou mriežkou v chladiacej presklenej vitríne s hydinovým mäsom a mäsovými výrobkami, ktorá sa nachádzala hneď vedľa pultového predaja. Pod mriežkou sa nachádzali prach a rôzne nečistoty. Taktiež bolo zistené znečistenie chladiaceho zariadenia, v ktorom boli uložené nebalené cukrárenské výrobky (zákusky), a to najmä drážky, po ktorých sa posúvali zásuvné dvierka a priestor medzi sklenenou stenou a bočnými hranami políc, kde sa nachádzali zvyšky potravín a nečistoty. Vyššie uvedeným konaním došlo k porušeniu 12 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v ktorom je uvedené, že ten, kto predáva potraviny je povinný zabezpečiť hygienu predaja, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji. Zároveň v zmysle Prílohy II Kapitoly V ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení všetky zariadenia, s ktorými potraviny prichádzajú do styku musia byť účinne čistené a tam, kde je to potrebné dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie. Všetky zariadenia sa zároveň musia udržiavať v takom poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie. 12

13 V zmysle platnej legislatívy sa potravinárske priestory musia udržiavať v čistote a potraviny sa musia na všetkých stupňoch distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že budú nevhodné na ľudskú spotrebu. Z dôvodu zistenia uvedeného nedostatku bolo prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku v zmysle 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložené opatrenie na mieste, uvedené v bode 1.) časti IV. Záznamu o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17 a to: Vyčistiť priestor pod mriežkami dvoch chladiacich zariadení s mäsovými výrobkami, bravčovým mäsom a chladenou hydinou na predajnej ploche a chladiace zariadenie s cukrárenskými výrobkami, uvedených v časti III bode 4 tohto záznamu, s termínom plnenia do Podľa 20 ods. 11 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly uvedie v zázname alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Proti uvedenému opatreniu nenamietala ani zástupkyňa vedúcej predajne p. Beáta Sojová, prítomná pri kontrole, ani v určenej lehote 5 pracovných dní písomne účastník konania. Dňa bola inšpektorom RVPS Poprad vykonaná u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku dodatočná úradná kontrola potravín, zdokumentovaná v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17/DÚKP/MA, účelom ktorej bolo overenie splnenia opatrenia, uloženého na mieste pri úradnej kontrole potravín, vykonanej v kontrolovanom subjekte dňa Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku splnil opatrenie v plnom rozsahu. Priestor pod mriežkami dvoch chladiacich zariadení na predajnej ploche a chladiace zariadenie s cukrárenskými výrobkami boli vyčistené, udržiavané v poriadku. Ďalej zistila u účastníka konania Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava III, dňa , v čase výkonu úradnej kontroly potravín /od hod. do hod / v prevádzke Potraviny 052, Hraničná 14, Poprad, že v skladovom priestore dvere nachádzajúce sa v časti vyhradenej na skladovanie čerstvej zeleniny a ovocia, komunikujúce s vonkajším prostredím, nachádzajúce sa vedľa regálu s drogistickým tovarom, neboli dostatočne zabezpečené proti vnikaniu škodcov z vonkajšieho prostredia. Spodná časť dverí po celej dĺžke nepriliehala tesne k podlahe a tým netvorila dostatočnú bariéru medzi vonkajším prostredím a vnútorným priestorom prevádzky. Týmto došlo k porušeniu Prílohy II. Kapitoly I. ods. 2) písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, v zmysle ktorého usporiadanie, riešenie a konštrukcia potravinárskych priestorov musia umožňovať správne hygienické praktiky a najmä kontrolu škodcov. Jedným z najdôležitejších dôvodov pre kontrolu škodcov je vyvarovať sa nebezpečenstvu kontaminácií potravín mikroorganizmami, ktoré sú pomocou škodcov prenášané a minimalizovať tak riziko vzniku zdravotne nebezpečnej potraviny. Kontrola škodcov je jedným z nevyhnutných predpokladov, ktoré musia byť v potravinárskej prevádzke zabezpečené a vykonávané. Z dôvodu zistenia uvedeného nedostatku bolo prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku v zmysle 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložené opatrenie na mieste, uvedené v bode 3.) časti IV. Záznamu o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17 a to: Zabezpečiť dvere komunikujúce s vonkajším prostredím tesnením alebo iným alternatívnym spôsobom tak, aby tesne priliehali k zemi, s termínom plnenia do Podľa 20 ods. 11 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne 13

14 námietky, ktoré orgán úradnej kontroly uvedie v zázname alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Proti uvedenému opatreniu nenamietala ani zástupkyňa vedúcej predajne p. Beáta Sojová, prítomná pri kontrole, ani v určenej lehote 5 pracovných dní písomne účastník konania. Dňa bola inšpektorom RVPS Poprad vykonaná u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku dodatočná úradná kontrola potravín, zdokumentovaná v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17/DÚKP/MA, účelom ktorej bolo overenie splnenia opatrenia, uloženého na mieste pri úradnej kontrole potravín, vykonanej v kontrolovanom subjekte dňa Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku splnil opatrenie v plnom rozsahu. Dvere v sklade, komunikujúce s vonkajším prostredím po celej dĺžke tesne priliehali k zemi. Skutočnosti zistené počas úradnej kontroly potravín sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č PP/2013/MA,PI,ZE/17 zo dňa , ktorý bol prerokovaný so zástupkyňou vedúcej predajne p. Beátou Sójovou, prítomnou pri kontrole, ktorá záznam podpísala a k preukázaným kontrolným zisteniam uviedla: Súhlasím so záznamom. Pri kontrole bola zo zistených nedostatkov vyhotovená fotodokumentácia. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom nevyjadril k podkladu rozhodnutia. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17 zo dňa , Fotodokumentácia vyhotovená počas úradnej kontroly potravín dňa a Záznam o dodatočnej úradnej kontroly potravín č. PP/2013/MA,PI,ZE/17/DÚKP/MA zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny podľa 12 ods.1 písm. n) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. l) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ďalej porušil povinnosť označiť potraviny umiestňované na trh v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajom o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí podľa 9 ods.1 písm. m) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a porušil povinnosť označiť potraviny obsahujúce potravinárske farbivá uvedené v Prílohe V Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 o prídavných látkach v potravinách v platnom znení doplnkovou informáciou: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí, stanovenou v uvedenej prílohe pre potravinárske farbivá: Pomarančovo žltá (E110), Chinolínová žltá (E104), Azorubín (E122), Allura červená (E129), 14

15 Tartazín (E102) a Košenilová červená 4R(E124) podľa Článku 24 ods.1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 o prídavných látkach v potravinách v platnom znení, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ďalej porušil povinnosť označiť potraviny pri umiestňovaní na trh údajmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka podľa 9 ods.1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a porušil povinnosť slovné označenie potraviny uvádzanej na trh uvádzať v štátnom jazyku podľa 3 ods.1 Vyhlášky MPaRV SR č. 127/2012 o označovaní potravín v platnom znení, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ďalej porušil povinnosť zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia, používaného pri predaji podľa 12 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, porušil povinnosť účinne a s dostatočnou frekvenciou čistiť a tam, kde je to potrebné, dezinfikovať všetky zariadenia, s ktorými potraviny prichádzajú do styku a porušil povinnosť udržiavať zariadenia, s ktorými potraviny prichádzajú do styku v takom poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie podľa Prílohy II Kapitoly V ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení a porušil povinnosť chrániť potraviny na všetkých stupňoch distribúcie pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať podľa Prílohy II Kapitoly IX bodu 3. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ďalej porušil povinnosť zabezpečiť, aby riešenie a konštrukcia potravinárskych priestorov umožňovali správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii, a najmä kontrolu škodcov podľa Prílohy II. Kapitoly I. ods. 2 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods.2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Ako najprísnejšie postihnuteľný iný správny delikt z iných správnych deliktov, ktorých sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku dopustil, správny orgán určil umiestňovanie na trh potraviny nesprávne označenej. Umiestňovaním na trh potravín neoznačených údajmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo strany prevádzkovateľa potravinárskeho podniku k závažnému porušeniu platnej potravinovej legislatívy, keďže mohlo dôjsť k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa, nakoľko tieto potraviny nemuseli byť v dôsledku svojho zloženia zo zdravotných dôvodov vhodné pre každého konzumenta. Slovné označenie potravín 15

16 uvádzaných do obehu musí byť v štátnom jazyku aby spotrebiteľovi mohli byť poskytnuté všetky relevantné informácie. Podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách sú prevádzkovatelia povinní na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi. Podľa 28 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom umiestňuje na trh nesprávne označené potraviny. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a na následky protiprávneho konania. Pokuta vo výške 200 je podľa názoru správneho orgánu pokutou primeranou a pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán zohľadnil, že účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky pri predaji potravín a za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Správny orgán prihliadal na skutočnosť, že nebol preukázaný úmysel a na skutočnosť, že preukázaným protiprávnym konaním nedošlo k poškodeniu zdravia spotrebiteľa. Čo sa týka zistených nedostatkov, protiprávny stav trval minimálne v čase výkonu úradnej kontroly potravín. Správny orgán sa tiež zaoberal minulosťou prevádzkovateľa a zistil, že účastníkovi konania bola na základe výsledkov úradných kontrol vykonaných v dotknutej prevádzkarni od začiatku roku 2012 uložená jedna pokuta: Rozhodnutím ŠVPS SR Bratislava č.k.: 1178/2012 zo dňa (právoplatnosť dňa ), ktorým ŠVPS SR rozhodnutie RVPS Poprad č.j.: 472/2012 zo dňa potvrdila, pokuta 1000 za umiestňovanie na trh potravín iných ako bezpečných. V konaní však nebolo preukázané opakované porušenie zákona v zmysle 28 ods. 2 písm. f), l) a p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Poprad do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. riaditeľ RVPS Poprad MVDr. Štefan Kohút Rozhodnutie sa doručuje: Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava 16

17 Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Partizánska 83, Poprad Č. j.: 1387/2013 V Poprade, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania: Marek Mešár Zimná 466/68, Spišská Belá IČO: prevádzka: Potraviny, Krížová Ves 120 porušil povinnosť potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny podľa 12 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa , v čase výkonu úradnej kontroly ( hod.) v prevádzke Potraviny, Krížová Ves 120, mäsové výrobky uložené v chladiacej vitríne na predajnej ploche neboli po otvorení (narušení originálneho obalu) označené údajom o dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. l) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. l) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 150, slovom: stopäťdesiat eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol

18 Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad vykonala u účastníka konania: Marek Mešár, Zimná 466/68, Spišská Belá, IČO: , prevádzka: Potraviny, Krížová Ves 120, dňa , v čase od do hod. úradnú kontrolu potravín v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho vykonanie, zameranú na kontrolu dokladov potrebných na vykonávanie činnosti, kontrolu kvality predávaných druhov tovarov a tovarov po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti, kontrolu označovania potravín, kontrolu osobnej a prevádzkovej hygieny, kontrolu hygieny skladovania a potravinárskeho odpadu, kontrolu hygienického a sanitačného režimu a plánu HACCP, kontrolu vysledovateľnosti potravín, kontrolu výrobkov v rámci politiky kvality EÚ na základe prípisu ŠVPS SR Bratislava č. 2328/ zo dňa , kontrolu liehovín v zmysle usmernenia ŠVPS SR Bratislava, list č. 206/ zo dňa , kontrolu predaja lahôdkárskych výrobkov v zmysle usmernenia ŠVPS SR Bratislava, list č. 4129/ zo dňa , kontrolu prítomnosti Indickej Whisky v obchodnej sieti vykonanej na základe listu ŠVPS SR č. 943/ zo dňa a kontrolu ovocia, zeleniny a zemiakov ich vhodnosť na ľudskú spotrebu na základe listu ŠVPS SR č. 1152/13/-366 zo dňa Pri úradnej kontrole potravín bolo zistené u účastníka konania: Marek Mešár, Zimná 466/68, Spišská Belá, IČO: , dňa v čase výkonu úradnej kontroly od do hod., v prevádzke Potraviny, Krížová Ves 120, že mäsové výrobky uložené v chladiacej vitríne na predajnej ploche neboli po otvorení (narušení originálneho obalu) označené údajom o dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny. V 12 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov je uvedené, že ten, kto predáva potraviny je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny. Spotrebiteľ musí mať k dispozícii všetky potrebné informácie, aby predchádzal nesprávnej manipulácii so zakúpenými potravinami, čím by zabránil prípadnému ohrozeniu ich kvality a bezpečnosti. Predmetné mäsové výrobky na ktorých chýbal dátum spotreby uvedené v časti III. bode 2. Záznamu o úradnej kontrole potravín č. PP/2013/JUR,VI/35 boli ešte v čase kontroly dooznačené dátumom spotreby. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č.pp/2013/jur,vi/35 zo dňa , ktorý bol prerokovaný s predavačkou p. Máriou Mešárovou, prítomnou pri kontrole, ktorá záznam podpísala a k preukázanému kontrolnému zisteniu uviedla: Súhlasím s kontrol. zistením. Podľa 20 ods. 11 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly uvedie v zázname alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Proti uvedeným opatreniam nenamietala prodavačka p. Mária Mešárová, prítomná pri kontrole, ani v určenej lehote 5 pracovných dní písomne účastník konania. 18

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0408/02/2016 Dňa: 19.01.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P. O. BOX 45 826 45 Bratislava Bratislava, 27.10.2009 Číslo: OPPL-7577/2009-Oj Úrad verejného zdravotníctva SR podľa 5 ods. 4 písm. j)

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svps.sk č.k. SK 31/2013/2581- ro/po V Trenčíne, 7.8.2013 R O Z H O D N U T

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 21.2.2011 K(2011) 909 v konečnom znení ODPORÚČANIE KOMISIE z 21.2.2011 o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK ODPORÚČANIE

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více