PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice."

Transkript

1 5. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2. Majetkové řešení pozemků dvouřada garáží na sídlišti Přepeřská, Turnov 3. Sportovní areál Maškova zahrada Turnov 1

2 1. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: žádostí Obce Ohrazenice Přílohy: situační snímek Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 434/2012 RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 98/78, k.ú. Ohrazenice u Turnova komunikace do vlastnictví Obce Ohrazenice za kupní cenu ve výši 96,- Kč/m 2. (Hlasování: 8/0/0) Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (prodej pozemků ,--Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: Město Turnov je vlastníkem pozemku parc.č. 98/78 ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, o výměře 268 m 2 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova. Obec Ohrazenice má zájem o odkoupení tohoto pozemku. Pozemek slouží jako komunikace v zástavbě rodinných domů v Ohrazenicích. Na náklady Obce Ohrazenice byly na něm vybudovány inženýrské sítě a asfaltový povrch. Komunikace je Obcí Ohrazenice opravována, celoročně udržována včetně zimní údržby. RM dne schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 98/78, k.ú. Ohrazenice u Turnova za cenu ve výši 96,- Kč/m2 (cena schválená RM pro výkup pozemků na komunikaci v bytových zónách). Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 98/78, k.ú. Ohrazenice u Turnova do vlastnictví Obce Ohrazenice za kupní cenu ve výši 96,- Kč/m 2. 2

3 3

4 2. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Majetkové řešení pozemků dvouřada garáží na sídlišti Přepeřská, Turnov Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: žádostí majitelů garáží, radou města Přílohy: snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 246/2012 RM doporučuje ZM schválit majetkové kroky týkající se vyřešení vlastnictví pozemků zastavěných dvouřadou garáží na sídlišti Přepeřská dle návrhu. Náklady spojené se sepsáním obou kupních smluv včetně dalších nákladů s převodem spojených v celkové výši 9.000,- Kč za obě smlouvy uhradí majitelé garáží. (Hlasování:7/0/0) ZM dne , usnesení ZM č. 125/2012 ZM schvaluje majetkové kroky, týkající se vyřešení vlastnictví pozemků skutečně zastavěných dvouřadou garáží na sídlišti Přepeřská dle návrhu: 18 garáží na ul. Přepeřská 2. etapa. V této souvislosti ZM schvaluje vykoupení pozemků v k.ú. Turnov za cenu 1000,- Kč za jedno místo na garáž následně: - od manželé.., Turnov p.p.č.: 1986/13 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/14 a 1986/150 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/125, 1986/126, 1986/15 a 1986/147 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/16, 1986/217, 1986/233 a 1986/124 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/17, 1986/144, 1986/231 a 1986/234 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/18, 1986/142, 1986/129 a 1986/130 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/19, 1986/140, 1986/128 a 1986/132 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/20 a 1986/137 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/22 - od pana, Kněžmost p.p.č.: 1986/23 a 1986/149 - od pana...., Turnov p.p.č.: 1986/24 a 1986/148 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/25, 1986/146 a 1986/218 - od manželů.., Turnov p.p.č.: 1986/26, 1986/219 a 1986/238 - od pana..., Turnov p.p.č.: 1986/27, 1986/145 a 1986/143 - od manželů, Turnov p.p.č.: 1986/28 a 1986/141 - od manželů, Turnov p.p.č.: 1986/29 a 1986/139 Majitelé garáží uhradí městu náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy včetně dalších nákladů s převodem spojených v celkové výši 4.500,- Kč. 4

5 Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (prodej 9.744,- Kč) + (4.500,- Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: OSM předkládá ZM návrh na dokončení majetkového vypořádání pozemků pod řadovými garážemi na sídlišti Přepeřská, kde došlo k chybnému umístění staveb do terénu. Garáže byly postaveny mimo pozemky, které byly pro stavby vyčleněny a převedeny do vlastnictví jednotlivým majitelům. Na základě usnesení ZM č. 125/2012 ze zasedání ZM dne byly od soukromých osob vykoupeny pozemky, které byly původně vyčleněny na stavbu řadových garáží. V současné době jsou již pozemky ve vlastnictví města. Pro zjednodušení již tak složité situace katastrální úřad na základě naší žádosti provedl sloučení pozemků stejné kultury pod každou jednotlivou stavbou garáže. Nyní přichází na řadu majetkový krok, kdy Město Turnov převede jednotlivým vlastníkům garáží do jejich vlastnictví pozemek, který je skutečně zastavěný jejich stavbou garáže. Jedná se o prodej pozemků vlastníkům 17-ti garáží. Jedna garáž na p.p.č. 1986/133, k.ú. Turnov v této dvouřadě byla již v minulosti vyřešena, zde šlo o čistou směnu pozemků. V jednom případě nebylo možné pozemky p.č. 1986/21, 1986/135 a 1986/138, k.ú. Turnov od vlastníků (pana a paní.) vykoupit, z důvodu zatížení nemovitostí zástavními právy soudcovskými a zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu (Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení), což znevýhodnilo majitele dvou garáží, kteří z výše uvedeného důvodu nemohou získat zpět celý pozemek pod jejich garáží. Dodali písemný souhlas, že i za těchto podmínek s převodem pozemků souhlasí. Vykoupení a následný prodej pozemků probíhá v cenách 1.000,- Kč za pozemek pod jednou garáží. Tento postup byl již projednáván na jednání RM dne a ZM dne , kdy bylo schváleno, že v souvislosti s majetkovým vypořádáním pozemků pod řadovými garážemi na sídlišti Přepeřská dojde k vykoupení pozemků do vlastnictví města za uvedenou cenu ve výši 1.000,- Kč za pozemek pod jednotlivou garáží a následně bude za stejných podmínek převeden skutečně zastavěný pozemek do vlastnictví majitele garáže. Městu Turnov těmito převody nevznikne újma na vlastnictví, nedojde ke změně v hodnotě majetku ve vlastnictví města a bude vyřešena nepřehledná situace v katastru nemovitostí a na vlastnickém listu Města Turnova. Na dnešní jednání ZM předkládáme ke schválení prodej pozemků, které jsou dnes skutečně zastavěny garážemi ve vlastnictví soukromých osob: Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Turnov: - p.p.č. 1986/123 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/232 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/230 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/127 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/131 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/235 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/244 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/237 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/15 (22 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/16 (18 m 2 ) do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/17 (18 m 2 ) do vlastnictví pana, Turnov 5

6 - p.p.č. 1986/18 (18 m 2 ) do SJM manželům, Turnov - p.p.č. 1986/19 (18 m 2 ) do vlastnictví pana, Turnov - p.p.č. 1986/20 (18 m 2 ) do vlastnictví pana, Turnov - p.p.č. 1986/137 (4 m 2 ) do SJM manželům...., Turnov - p.p.č. 1986/134 (15 m 2 ) do SJM manželům.., Turnov V této dvouřadě zbývá majetkově dořešit ještě jeden pozemek parc.č. 1986/154 zast.pl. o výměře 21 m 2, k.ú. Turnov. Tento pozemek je ve vlastnictví Města Turnov a je zastavěn stavbou garáže ve vlastnictví pana., Turnov. V tomto případě nedochází k vzájemnému vypořádání pozemků, vzhledem k tomu, že nebylo možné vykoupit již výše jmenované pozemky p.č. 1986/21, 1986/135 a 1986/138, k.ú. Turnov (pana a paní, Turnov). Doporučujeme prodej pozemku pod garáží za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 464,- Kč/m 2, tj. celkem 9.744,- Kč. RM a OSM doporučuje, aby Město Turnov pro vlastníky garáží popsané majetkové kroky provedlo a to s tím, že za každou kupní smlouvu (1. vykoupení pozemků do vlastnictví města, 2. prodej pozemků z vlastnictví města) majitelé garáží zaplatí městu 4.500,- Kč, tj. 2 x = 9.000,- Kč. V této ceně budou zahrnuty i další náklady s převodem spojené (tj. poplatek za vklad 2 x 1.000,- Kč, daň z převodu nemovitostí 772,- Kč). Návrh na usnesení: ZM schvaluje majetkové kroky, týkající se vyřešení vlastnictví pozemků skutečně zastavěných dvouřadou garáží na sídlišti Přepeřská dle návrhu. V této souvislosti ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Turnov za cenu 1000,- Kč za jedno místo na garáž a to následovně: - p.p.č. 1986/123 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/232 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/230 zast. pl. do SJM manželům..., Turnov - p.p.č. 1986/127 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/131 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/235 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/244 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/237 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/15 zast. pl. do SJM manželům..., Turnov - p.p.č. 1986/16 zast. pl. do SJM manželům..., Turnov - p.p.č. 1986/17 zast. pl. do vlastnictví panu..., Turnov - p.p.č. 1986/18 zast. pl. do SJM manželům..., Turnov - p.p.č. 1986/19 zast. pl. do vlastnictví panu.., Turnov - p.p.č. 1986/20 zast. pl. do vlastnictví panu..., Turnov - p.p.č. 1986/137 zast. pl. do SJM manželům., Turnov - p.p.č. 1986/134 zast. pl. do SJM manželům., Turnov ZM schvaluje v souvislosti majetkovým řešením pozemků skutečně zastavěných dvouřadou garáží na sídlišti Přepeřská prodej pozemku p.č. 1986/154 zast.pl., k.ú. Turnov do vlastnictví panu, Turnov za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 464,- Kč/m 2. 6

7 7

8 3. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Sportovní areál Maškova zahrada Turnov Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Mgr. Bc. Martin Féna Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM ze dne , , , , Přílohy: Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: viz příloha Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Pracovníci odboru správy majetku dostali za úkol připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci na Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov v členění po jednotlivých stavbách dle usnesení RM č. 263/2012 ze dne Od té doby probíhala jednání s právníkem ohledně podoby Smlouvy o dílo (dále jen SOD) a konzultace s firmou Compet Consult, s.r.o. na zadávacích podmínkách (dále jen ZD). Od června do srpna 2012 bylo uskutečněno několik konzultačních schůzek s firmou Compet Consult a členy hodnotící komise. Na jejich základě připravila firma Compet Consult s pracovníky OSM koncept zadávacích podmínek, který byl předložen na RM ZD a Návrh smlouvy o dílo byl schválen na RM Poté byla vyhlášena výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení s termínem předložení nabídek do do 13 hodin, na podatelnu Městského úřadu. Hodnocení nabídek bylo prováděno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše nabídkové ceny bez DPH. Bylo osloveno 9 firem: ARCHITO DESIGN PROJECT S.R.O., CODE spol. s r. o., Pardubice, BFB-STUDIO s.r.o., PROFES PROJEKT spol. s. r. o., Project A plus, s.r.o., CENTROPRO- JEKT a.s., Projekční kancelář Wach s.r.o., K4 a.s. a H-projekt, s.r.o. 8

9 Z výše uvedeného seznamu 9 oslovených firem podaly nabídku pouze firmy CODE spol. s r. o., Pardubice a BFB-STUDIO s.r.o.. Firma Projekční kancelář Wach s.r.o. zaslala sdělení, že není schopna splnit ve všech bodech požadavky stanovené výzvou. Dále podaly nabídku 4 firmy: BKN, spol. s.r.o., BPO spol. s r.o., Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. a Arch. Design, s.r.o. Celkem podalo nabídku 6 firem ve 13 hodin se konalo 1. zasedání hodnotící komise. Žádná firma nebyla vyloučena, hodnoceno bylo tedy všech 6 doručených nabídek. V rámci zadávacího řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky níže uvedených uchazečů s tímto výsledkem: Nabídková cena 1. CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice Kč IČO: BKN, spol. s.r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto Kč Vysoké Mýto Město IČO: Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno Kč IČO: Plzeňský projektový a architektonický ateliér, s.r.o., Kč Barrandova 28 čp. 404, Plzeň 26 IČO: BFB studio, spol. s.r.o., Perunova 15, Praha Kč IČO: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov Kč IČO: Nabídky se pohybovaly v rozmezí od do Kč bez DPH. Nejnižší nabídku předložila firma CODE spol. s r. o., Pardubice, a to bez DPH. Zároveň však byly konstatovány formální nedostatky, které musí být odstraněny do konání příští hodnotící komise. Termín byl stanoven na O průběhu hodnotící komise byl vyhotoven Protokol o jednání hodnotící komise a Protokol o posouzení kvalifikace v 7,30 se konalo 2. zasedání hodnotící komise. Po doplnění formálních náležitostí vybrala hodnotící komise po splnění všech náležitostí jako nejvhodnější nabídku firmy CODE spol. s r. o., Pardubice s nejnižší nabídkovou cenou Kč bez DPH se konalo zasedání RM, která přijala následující usnesení: RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schvaluje jako nejvhodnější nabídku firmy CODE spol. s r. o., Pardubice s nejnižší nabídkovou cenou Kč bez DPH a pověřuje jednatele podpisem smlouvy, která byla součástí zadávací dokumentace schválené radou města ve funkci VH. 9

10 podepsal jednatel Městské sportovní Turnov, s.r.o. panem..., Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Téhož dne byly oba dokumenty vyvěšeny na Profilu zadavatele, tj. Městské sportovní Turnov, s.r.o. Tím se má za doručené všem uchazečům a běží 10 dnů lhůta pro námitky. Administrátor veřejné zakázky, firma Compet Consult s.r.o., vyzve vítězného uchazeče k předložení dokladů před podpisem smlouvy a dle dohody s hodnotící komisí se ještě jednou sejde k jejich kontrole. Teprve poté bude moci být podepsána Smlouva o dílo. Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informace o průběhu zadání veřejné zakázky na stavební projektovou dokumentaci Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada v Turnově. Příloha: Usnesení RM č. 262/2012 ze dne RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov, s. r. o. schvaluje vypsání výběrového řízení na dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci na Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov v členění po jednotlivých stavbách: 1) dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro realizaci stavby venkovního koupaliště 2) dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro realizaci stavby zimního stadionu 3) dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro realizaci stavby souvisejících staveb (komunikace, chodníky, bus zastávka, inženýrské sítě, parkoviště, zeleň mimo koupaliště atd. (Hlasování:7/0/0) Usnesení RM č. 263/2012 ze dne RM pověřuje OSM realizací tohoto výběrového řízení na dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci na Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov v členění po jednotlivých stavbách pro MST, s. r. o. a na příští jednání RM předložit zadávací podmínky. (Hlasování: 7/0/0) Usnesení RM č. 301/2012 ze dne RM schvaluje ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. vypsání výběrového řízení na dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci na Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov ve zjednodušeném podlimitním řízení. (Hlasování: 6/0/0) Usnesení RM č. 302/2012 ze dne RM schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení: PhDr. Hana Maierová, Bc. Jindřich Kořínek, zástupce Compet Consult, s.r.o., náhradníky komise pro otevírání obálek: Mgr. Otakar Špetlík, Josef Kobosil, zástupce Compet Consult, s.r.o. (Hlasování: 6/0/0) 10

11 Usnesení RM č. 303/2012 ze dne RM schvaluje hodnotící komisi výběrového řízení: PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Bc. Jindřich Kořínek, Josef Kobosil, Ing. Petr Soudský, František Zikuda, Tomáš Hudec, náhradníky hodnotící komise: Ing. Jaromír Pekař, Eva Kordová, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Robert Havlín, Ludmila Těhníková, PhDr. Alena Svobodová, Karel Jiránek (Hlasování: 6/0/0) Usnesení RM č. 379/2012 ze dne RM ve funkci valné hromady MST, s.r.o. projednala návrh zadávací dokumentace pro akci "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" a ukládá předložit konečný návrh Zadávací dokumentace vč. obchodních podmínek na srpnovém jednání RM. (Hlasování: 7/0/0) Usnesení RM č. 412/2012 ze dne RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schvaluje Zadávací dokumentaci a Smlouvu o dílo pro akci Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - projektová dokumentace" dle předloženého návrhu a pověřuje jednatele vypsáním VŘ na dodavatele. (Hlasování: 7/0/0) Usnesení č.???/2012 ze dne RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schvaluje jako nejvhodnější nabídku firmy CODE spol. s r. o., Pardubice s nejnižší nabídkovou cenou Kč bez DPH a pověřuje jednatele podpisem smlouvy, která byla součástí zadávací dokumentace schválené radou města ve funkci VH. (Hlasování:7/0/0) 11

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Směna pozemků a zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Směna pozemků a zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Daliměřice 6. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014 Název materiálu: Směna pozemků a zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města Vypracoval: Růžena Jarošová,

Více

Podklady na zasedání ZM dne: Ludmila Těhníková. Předkládá: Bc. Olga Bažantová. Vypracoval: Zúčastní se projednávání v ZM:

Podklady na zasedání ZM dne: Ludmila Těhníková. Předkládá: Bc. Olga Bažantová. Vypracoval: Zúčastní se projednávání v ZM: Podklady na zasedání ZM dne: 24.11.2016 OSM Název materiálu: Převod parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o., na pozemcích p.č. 1525/2, 1525/3 a 1540/2, do vlastnictví Města Turnov - darovací smlouva

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na

Více

OF 4. Název materiálu: Výsledek výběrového řízení na úvěr města 40 mil.kč

OF 4. Název materiálu: Výsledek výběrového řízení na úvěr města 40 mil.kč Podklady na zasedání ZM dne: 28.05.2015 OF 4. Název materiálu: Výsledek výběrového řízení na úvěr města 40 mil.kč Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Eva Krsková Bc. Jana Chodaničová Zúčastní

Více

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.)

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval:

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (6.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (6. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 25.6.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (6. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prodeje bytových

Více

OSM 6. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, informace k zahájení stavby

OSM 6. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, informace k zahájení stavby Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 OSM 6. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, informace k zahájení stavby Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 19. 10. 2017 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 2. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27. 2. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 27.04.2017 OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc.

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce)

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce) USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce) Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Důvodová zpráva: K výkupu domu se vyjadřovaly dotčené odbory následovně: OF: Věcně k uvedenému výkupu nemáme námitek. Zpracovala: Ing.

Důvodová zpráva: K výkupu domu se vyjadřovaly dotčené odbory následovně: OF: Věcně k uvedenému výkupu nemáme námitek. Zpracovala: Ing. Důvodová zpráva: Dům čp. 70 na pozemku p.č. 699/1 a částečně na městském pozemku p.č. 699/2, vše v k.ú. Těšov, ul. Pod Rubanisky je ve velmi špatném technickém stavu a okolí domu je neudržované a silně

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 24. září 2009

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 24. září 2009 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 24. září 2009 K bodu č. 1/Úvod usnesení Usnesení ZM č. 152/2009 ZM schvaluje program jednání bez připomínek. (Hlasování: 14/0/0) K bodu č. 2/ Finanční

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Písek 12.04.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 29.04.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na udělení předběžného souhlasu k

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Název materiálu: Prodej částí pozemku p.č. 806 v k.ú. Bukovina u Turnova

Název materiálu: Prodej částí pozemku p.č. 806 v k.ú. Bukovina u Turnova Podklady na zasedání ZM dne: 28.03.2019 Název materiálu: Prodej částí pozemku p.č. 806 v k.ú. Bukovina u Turnova Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 12. června 2002

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 12. června 2002 Nepřítomni: RNDr. Pelc, p. Rambousek Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny Program: 1. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - aktuální informace 2. Finanční otázky - rozpočtové změny 2002 - úvodní

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 29. srpna 2013

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 29. srpna 2013 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 29. srpna 2013 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 975/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 975/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 24/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 9.6.2014 Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

Název materiálu: Greenway Jizera - smlouva o smlouvě budoucí směnné - pozemky Luka

Název materiálu: Greenway Jizera - smlouva o smlouvě budoucí směnné - pozemky Luka Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Greenway Jizera - smlouva o smlouvě budoucí směnné - pozemky Luka Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. listopadu 2009

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. listopadu 2009 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. listopadu 2009 K bodu č. 1/ Úvod usnesení Usnesení ZM č. 199/2009 ZM schvaluje program jednání s úpravou dle diskuse. (Hlasování: 21/0/2) K bodu

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-74/2017 Datum jednání: 02.08.2017 2) Program jednání (USN-R3-1647/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na budoucí prodej bytu

Více

Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč

Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017 Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-93/2018 Datum jednání: 11.04.2018 2) Program jednání (USN-R3-2038/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodej bytů v Nepomuku, U Sokolovny

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 14. července 2008

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 14. července 2008 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 14. července 2008 1. Maškova zahrada Ing. Pekař 10.00-11.30 - prezentace nabídek L. Těhníková 2. Majetkové záležitosti L. Těhníková 11.30-12.45 - pronájmy a prodeje

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 24. 1. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej zbytkového pozemku Na Házce, Turnov 2.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 31. března 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 31. března 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 31. března 2011 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 12. února 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 12. února 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 12. února 2007 Omluveni: p. Kordová 1. Problematika dopravy P. Vaňátko - měření rychlosti 2. Majetkové záležitosti L. Těhníková - plán akcí na r. 2007

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 34 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Název materiálu: Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov s.r.o.

Název materiálu: Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov s.r.o. Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov s.r.o. Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 8. jednání datum konání: 20.03.2017 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.03.2017 Číslo usnesení Název Předkladatel 0090/RM8/2017 Městská knihovna v Českém Krumlově - výsledek

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 7. června 2010

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 7. června 2010 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 7. června 2010 1. Majetkové záleţitosti Ing. Pekař 10.00-11.45 - škola Mašov (rekonstrukce) L. Těhníková - výsledky VŘ - prodeje bytů, změny nájem. smluv - chodník

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 12. 10. 2016 Návrh na výkup pozemku p.č. 2986/8 o výměře 292 m 2 v k.ú. Lysá n.l., ul. U Vodárny RM usnesení č. 89 ze dne 26. 7. 2016: Rada města I. s c h

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 29/2018 1. rozhodla v souladu s ust. 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 24. 11. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 29. 11. 2018 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28. 1. 2010 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice ( 1.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28. 1. 2010 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice ( 1. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28. 1. 2010 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice ( 1. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P.

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P. Důvodová zpráva A) 1. výkup části st.p.č. 222/11 a části p.p.č. 814/17, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 814/20 o výměře 52 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy komunikací podalo podnět

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 47. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 17.08.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/47R/2016

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků v k.ú. Drahotuše - manželé

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků v k.ú. Drahotuše - manželé MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 2. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 30. 1. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemků parc.č. 522, 524/1, k.ú. Turnov

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka 1 z 9 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 126. schůze Rady města Kolína konaná dne 08.01.2018 4387/126/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 126. schůze Rady města

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 26. dubna 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 26. dubna 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 26. dubna 2012 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Název materiálu: 9. Záležitosti Kulturního centra Turnov, s. r. o. výsledek výběrového řízení na provozovatele hostinských služeb na Střelnici

Název materiálu: 9. Záležitosti Kulturního centra Turnov, s. r. o. výsledek výběrového řízení na provozovatele hostinských služeb na Střelnici Podklady na zasedání ZM dne: 29. 8. 2013 Název materiálu: 9. Záležitosti Kulturního centra Turnov, s. r. o. výsledek výběrového řízení na provozovatele hostinských služeb na Střelnici Předkládá: Mgr. Otakar

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 345/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 303 ze dne 11.05.2016 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 07.02.2011 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 54 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.12.2010

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.č. 5718 včetně stavby vodojemu bez č.p., pozemku

Více

Zápis č. 6 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro.

Zápis č. 6 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Zápis č. 6 ze zasedání ZM ze dne 29. 8. 2018, od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 26. 9. 2018 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více