Rekodifikační aktuality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekodifikační aktuality"

Transkript

1 Největší právnická fi rma Obsah Představení praxe v oblasti veřejného sektoru Přechodná ustanovení hmotného práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem l 2 l l 3 l Úvodem Vážení klienti, Klienty nejlépe hodnocená právnická fi rma 509; Inženýrské sítě l 7 l Kontakt l 13 l Červenec 2014 v tomto čísle Vám přinášíme článek zabývající se problematickou přechodných ustanovení nového občanského zákoníku. Přechodná ustanovení určují, zda a v jakém rozsahu se nový občanský zákoník použije na právní vztahy, které vznikly před jeho účinností tedy před Přechodná ustanovení jsou proto velmi významná a jejich správný výklad a použití řeší každý právník v naší republice určitě alespoň jednou denně. Podle jakých pravidel postupovat při uzavírání dodatku ke smlouvě z roku 2013? Jakými pravidly se spravují majetkové poměry manželů, kteří uzavřeli sňatek před rokem 2014? Jak budeme postupovat při odvolání plné moci, která byla vystavena v roce 2013? Jakou právní úpravu použít při realizaci zástavního práva zřízeného před rokem 2014? Přesně tyto otázky řeší nebo by měla řešit přechodná ustanovení nového občanského zákoníku a a odpovědi na některé z nich přináší i náš článek. V srpnu bude vydán 3. svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku v nakladatelství Leges, jehož partnerem je naše advokátní kancelář a vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners. V rámci našich aktualit Vám přinášíme malou ochutnávku z tohoto svazku, a to konkrétně komentář k 509 nového občanského zákoníku, který upravuje problematiku inženýrských sítí. Příjemné čtení a krásné léto, František Korbel Právnická fi rma roku místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic místo mezi domácími právnickými fi rmami 2012 Rekodifikační aktuality Právnická fi rma roku v kategorii Fúze a akvizice 2013, 2014 Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Představení praxe v oblasti veřejného sektoru Josef Hlavička Partner Josef Hlavička se specializuje zejména na právo nemovitostí a stavební právo, PPP projekty, obchodní právo a právo obchodních společností, na investice na zelené louce a průmyslové nemovitosti, na fúze a akvizice, oblast veřejných zakázek a veřejné podpory a právo životního prostředí. Zaměřuje se na právní poradenství při výstavbě rozsáhlých nemovitostních celků, např. nákupních a zábavních center, továren, dálnic a letištních terminálů, a to včetně použití mezinárodních standardů FIDIC. Praxe Kancelář přistupuje k veřejnému sektoru komplexním způsobem. S ohledem na kvalitu právního týmu, strukturu klientů, velikost a povahu realizovaných projektů či rozsah spolupráce s vedoucími poradenskými fi rmami působícími v oblasti veřejných zakázek či celého veřejného sektoru patří kancelář mezi absolutní špičku mezi poskytovateli právních služeb v této oblasti. Kancelář nabízí specializovaný tým více než 25 právníků na oblast veřejného sektoru s unikátními zkušenostmi s poskytováním právních služeb veřejným i sektorovým zadavatelům (včetně ústředních orgánů státní správy, krajů a obcí) a významným tuzemským i zahraničním dodavatelům do veřejného sektoru, a to včetně zastupování v řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalších regulátorů v jednotlivých oblastech (např. Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka, stavební či fi nanční úřady). Členové týmu mají zkušenosti s poskytováním právních služeb jak v rámci advokacie, tak i v rámci svého působení na významných úřadech v ČR a v institucích Evropské unie, jako jsou např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Robert Neruda, bývalý místopředseda úřadu, Romana Derková, bývalá ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek, Karel Košťál, bývalý ředitel odboru monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu), Evropská komise (Petr Kadlec, bývalý seniorní právník na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž), Česká národní banka (Jan Topinka, bývalý vedoucí odboru regulace), na Ministerstvo spravedlnosti (Richard Otevřel, bývalý vedoucí mezinárodního odboru), a Parlament ČR (Jaroslav Šuchman, bývalý vedoucí oddělení EU Kanceláře Senátu ČR). Řada členů týmu se účastní práce v rozkladových komisích ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy. Tým je schopen poskytnout v ČR unikátní pokrytí všech významných oblastí potřeb veřejných zadavatelů, a to včetně práva veřejných zakázek, práva hospodářské soutěže, práva veřejné podpory, evropského práva, zastupování u soudů a příslušných orgánů státní správy a Evropské unie či úpravy smluvních vztahů u významných veřejných zakázek. Toto komplexní právní poradenství je využíváno ze strany řady veřejných a sektorových zadavatelů. ZAMĚŘUJEME SE NA: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PPP PROJEKTY HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A VEŘEJNÁ PODPORA PRÁVO EU Selling points unikátní reference z pilotních projektů PPP vazby na úřady napříč politickým spektrem v celé ČR aktivní účast v expertním týmu MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách aktivní účast v profesních sdruženích KAVZ, AVZ, ARI a platforma pro transparentní veřejné zakázky v ofi ciální české soutěži Právnická fi rma roku se stala kancelář vítězem v kategorii Veřejné zakázky v roce 2009 i v roce 2011

3 Přechodná ustanovení hmotného práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem Jednou z hlavních otázek po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku jsou jeho přechodná ustanovení. Celkem jich má zákoník 52, z toho osm je všeobecných, dvě se týkají lhůt a dob, tři manželského majetkového práva, třináct právnických osob, patnáct věcných práv, čtyři dědického práva a sedm závazkového práva. Přechodná ustanovení obsahuje i zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob. Přechodná ustanovení v hmotném právu vycházejí až na výjimky z principu, který byl použit podobně i v předchozí velké reformě soukromého práva v roce Již tehdy byly rozlišovány vztahy, které se řídily i nadále dosavadními předpisy, a vztahy, do nichž nuceně vstoupilo nové právo na principu nepravé retroaktivity. Princip ne-retroaktivity Podle 763 obchodního zákoníku byla k vyloučena zpětná účinnost pravidel obchodního zákoníku na vztahy, které byly upraveny převážně v dřívějším hospodářském zákoníku. Obchodní zákoník byl budován důsledně na principu ne-retroaktivity (zpětné neúčinnosti), neboť v jeho případě nebyl zásah do existujících právních poměrů nutný. Obchodní společnosti upravené obchodním zákoníkem do té doby neexistovaly a obchodní závazkové vztahy byly upraveny v hospodářském zákoníku, jehož dočasná aplikace i po změně společensko-právních poměrů se nejevila jako zásadní problém. Srovnáme-li textaci 763 obchodního zákoníku: Tímto zákonem se řídí právní vztahy, které vznikly ode dne jeho účinnosti. Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona a práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení závazků z hospodářských a jiných smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními předpisy. Smlouvy o běžném účtu, smlouvy o vkladovém účtu, smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot se však řídí tímto zákonem ode dne jeho účinnosti, i když k jejich uzavření došlo před tímto dnem., musí nás napadnout, že jde o shodné řešení, jaké se objevuje v 3028 odst. 1 a odst. 3 věta 1 nového občanského zákoníku (dále jen NOZ ), včetně výjimky pro účet uvedené v 3077 NOZ. K tomuto řešení se pojí i historická judikatura, zejména bývá poukazováno na usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Odo 741/2005, podle nějž se dosavadními předpisy řídí nejen vznik, ale i změna i zánik těchto vztahů, tj. zejména posouzení výkladu a platnosti právního úkonu, změn subjektů nebo obsahu závazku a podobně. S tímto závěrem lze souhlasit potud, pokud jde skutečně o práva a povinnosti vzniklé z původního závazku, což budou typicky práva a povinnosti spojené s jeho plněním (např. způsob, doba a místo plnění, prodlení, jakost, odpovědnost za vady) nebo s jeho zánikem jinými způsoby (např. odstoupení od smlouvy, výpověď aj.).

4 Vzhledem k tomu, že princip zpětné neúčinnosti je v právu spíše výjimkou, která musí být zvlášť vyjádřena, a jinak je základním principem při změně právní úpravy princip nepravé retroaktivity, není žádoucí použitelnost starého práva výkladem extendovat na situace, v nichž práva a povinnosti stran nevyplývají primárně z dřívějšího právního poměru, ale především z jejich aktuální vůle a dohody. Dřívější právní poměry v těchto případech navozují spíše jen určité okolnosti, které jsou příčinou a základem určitého řešení, ale řešení samotné na nich není závislé a nevyplývá z nich přímo ani konkrétně. Příkladem těchto situací může být uzavření budoucí smlouvy podle dřívější smlouvy o smlouvě budoucí nebo uzavření dílčí smlouvy na základě předchozí rámcové smlouvy, ale i dalších dohod navazujících tvůrčím způsobem na určité situace, jako je převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, narovnání, privativní novace či nový závazek při kumulativní novaci. V některých dalších situacích dojde k volbě nového práva implicite tím, že strany využijí nástroje, které staré právo nemělo, jako například převzetí majetku nebo postoupení smlouvy. Při postoupení pohledávky je zřejmě třeba rozlišit závazkový režim původního dluhu, který se nemění, a vztahy mezi postupitelem a postupníkem, které již podléhají nové právní úpravě, včetně například charakteru pohledávky jako nehmotné věci, nového řešení otázky její dobytnosti či jejího nabytí od nevlastníka v souladu s ustanoveními 1109 a násl. NOZ. Zároveň je třeba přiznat, že názory na tyto otázky se v detailech mezi odborníky liší, a proto jedinou jistotou, kterou lze každému doporučit, je dobrovolné přijetí nové právní úpravy (opt in) na základě 3028 odst. 3 věta 2 NOZ. Smluvní podřízení se nové právní úpravě je možno učinit kdykoliv, a to v rámci smluvní svobody i se zpětnými účinky, nejdále však k Princip nepravé retroaktivity Naproti tomu podle 868 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění tzv. velké demokratizační novely č. 509/1991 Sb., a ještě předtím obdobně podle 854 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve vztahu k předchozímu, tzv. střednímu, občanskému zákoníku č. 141/1950 Sb., platil klasický princip nepravé retroaktivity vyjádřený slovy Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé před 1. lednem 1992; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. lednem 1992, se však posuzují podle dosavadních předpisů. Jde o obdobné řešení jako v 3028 odst. 2 NOZ, které je však nově vztaženo pouze na právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných. Základním věcným kritériem, podle nějž zákonodárce rozlišil použitelnost nového práva na hmotněprávní poměry, je doba trvání těchto poměrů. Krátkodobé poměry se obecně vzato dokončí podle dosavadní právní úpravy, zatímco dlouhodobé poměry se nuceně

5 podřizují novému právu od na základě principu nepravé retroaktivity. Mezi krátkodobé poměry se řadí všechny závazky, tj. jak závazky ze smluv (s výjimkou nájmu nemovité věci, účtu a částečně i zájezdu), tak i závazky z deliktů (s výjimkou přiznání náhrady nehmotné újmy, tam kde to vyžaduje vyšší princip, srov odst. 2 NOZ). Naopak mezi dlouhodobé poměry se řadí shora uvedené poměry osobní, rodinné a věcné a také nájem nemovité věci a účet. To má svou racionalitu a více důvodů. Lze totiž jistě akceptovat, že určitá konkrétní smlouva bude i nadále posuzována ve starém právním režimu, neboť jednak jde obvykle o poměrně krátkodobý vztah, který se zkonzumuje a zanikne, jednak jde o úpravu otázek jen mezi smluvními stranami a konečně jde o otázky, které jsou právem tak jako tak řešeny převážně dispozitivním způsobem, stejně jako je dispozitivní i celé pravidlo o podřízení závazků starému právu v 3028 odst. 3 NOZ. Naopak těžko bychom akceptovali například to, že v oblasti statusových otázek fyzických osob či rodiny bychom rozlišovali lidi podle toho, podle jaké právní úpravy se narodili nebo kdy uzavřeli manželství a podle toho jim přiznávali různou úroveň možností a práv. Například, že podpůrná opatření nebo rozšířenou ochranu osobnosti o právo na příznivé životní prostředí by mohli využít pouze ti, kteří se narodili až po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Takový závěr by byl zjevně absurdní. I princip nepravé retroaktivity má však své meze dané obvykle určitým vývojem práva do stavu, který nelze jednoduše změnit bez dotčení právní jistoty či jiných ústavně zaručených práv. Příkladem může být limitované uplatnění superfi ciální zásady, která sice platí jako princip v novém hmotném právu podle 506 NOZ, ale přestože jsou stavby věcmi, které se obecně řídí od novým právem, neprosadí se tehdy, pokud to vlastnické nebo jiné věcné právo jiné osoby vylučuje ( 3055, 3060 NOZ). Nebo pokud došlo již před účinností NOZ k vymezení bytových jednotek podle zákona o vlastnictví bytů, budou i další jednotky vymezeny podle starého práva (liší se v tom, že s nimi není spojen spoluvlastnický podíl na pozemku pod bytovým domem), přestože samotná smlouva o jejich převodu uzavíraná v současné době se bude řídit novým právem (viz shodně stanovisko KANCL). Princip pravé retroaktivity Nový občanský zákoník na několika místech využívá i třetí princip, a to princip pravé retroaktivity, který je sice obecně vzato ústavně nepřípustný, ale z dobrých důvodů jsou z jeho zákazu povoleny výjimky. Zákaz zpětného použití práva (retroaktivity) patří k elementárním právním zásadám uznávaným v ústavním i mezinárodním právu, neboť se týká požadavku právní jistoty a ochrany nabytých práv, bez nichž nemůže být společenské důvěry v právo. Od zákazu pravé retroaktivity práva se lze výjimečně odchýlit, a to výslovným pozitivním ustanovením zákona (formální podmínka) a z věcně nezbytných důvodů, zejména pokud by neexistující práva a povinnosti v platném právu byly již v minulosti pociťovány alespoň jako obecně platná pravidla mravní či jinak obecně normativní, a z tohoto důvodu s nimi muselo být počítáno jako s pravidly právního vědomí společnosti

6 František Korbel Partner (materiální podmínka). Za těchto předpokladů totiž subjekty práva musely počítat i s retroaktivní regulací právní. Jako příklad naplnění materiálních podmínek pro připuštění pravé retroaktivity zákona bývá označován poválečný Norimberský proces. Obecně může jít o nahrazení právní normy se zpětnými účinky, pokud je taková norma v příkrém rozporu se základními principy právního státu nebo s obecně uznanými principy humanity a morálky. Druhou situací, která zakládá akceptovatelnost principu pravé retroaktivity, je zpětné použití právní normy v případě, kdy je takový postup výhradně v zájmu určitých osob a nedotýká se třetích stran. Typickým příkladem je použití takové normy trestního práva, která je pro pachatele mírnější, bez ohledu na právo platné v době spáchání trestného činu. V novém občanském zákoníku se objevují oba dva shora popsané důvody pravé retroaktivity v následujících situacích: : zpětné přiznání relevance předběžnému prohlášení člověka učiněnému v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, k němuž došlo před nabytím účinnosti NOZ (retroaktivita ve prospěch osoby) odst. 1 věta 2 za středníkem, 3043 odst. 1, 3044, 3049 odst. 1, 3: zpětné přiznání relevance zakladatelskému právnímu jednání nebo smlouvy či rozhodnutí o přeměně právnické osoby nebo zřízení nadace či nadačního fondu závětí učiněnému přede dnem nabytí účinnosti NOZ, které odporovalo dosavadním právním předpisům (retroaktivita ve prospěch osoby) , 3071 a 3072: zpětné přiznání relevance pořízení pro případ smrti zůstavitele, dědické smlouvě a prohlášení o vydědění, k nimž došlo před nabytím účinnosti NOZ v rozporu s tehdejšími předpisy (retroaktivita ve prospěch osoby) : zpětné přiznání relevance cestovní smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti NOZ v rozporu s tehdejšími předpisy a úprava odpovědné osoby a rozsahu odpovědnosti i na nemajetkovou újmu dle NOZ i pro újmu vzniklou zákazníkovi zájezdu před účinností NOZ (retroaktivita z důvodu nutnosti kvůli rozporu staré právní úpravy s evropským právem) odst. 2: zpětné přiznání náhrady nemajetkové újmy vzniklé před nabytím účinnosti NOZ, jsou-li pro to mimořádné důvody hodné zvláštního zřetele, tj. pokud by její nepřiznání bylo v rozporu s dobrými mravy a vedlo by ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění (retroaktivita z důvodu nutnosti kvůli rozporu staré právní úpravy, resp. způsobu její aplikace s principy humanity a morálky).

7 509; Inženýrské sítě Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Důvodová zpráva k 509 Zvláštní právní režim se zakládá pro inženýrské sítě, jako jsou vodovody, kanalizace, produktovody nebo energetická či jiná obdobná vedení. Tato zařízení nejsou součástí pozemku, a i když jsou s pozemkem pevně spojena nebo v něm upevněna, mají povahu samostatných věcí. Nelze-li je bez porušení podstaty přenést z místa na místo, jak tomu bude ve většině případů, jde o věci nemovité. Nahrazovaná ustanovení Žádná nejsou Literatura k 509 ELIÁŠ, K. Součást věci a příslušenství věci. Ad notam, 2007, č. 4; ELIÁŠ, K. Výměníková stanice tepla jako složka podniku distributora tepelné energie a otázka jejího vlastnictví. Obchodněprávní revue, 2010, č. 1; HANDRLICA, J. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy, 2013, č. 11; KINDL, M. Několik úvah o příslušenství nemovité věci a o její součásti. Socialistická zákonnost, 1988, č. 7; PEJŠEK, V. Součásti a příslušenství nemovitosti. Právní rádce, 2007, č. 8; SELUCKÁ, M. Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ. Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, č. 4; ŠTRAUS, J. Práva k cizím nemovitostem pro inženýrské sítě veřejné technické infrastruktury. Právní rozhledy, 2008, č. 10; ŠTRAUS, J. Ještě jednou o veřejné technické infrastruktuře. Právní rozhledy, 2011, č. 2 Osnova výkladu I. Pojem inženýrské sítě II. Inženýrská síť jako samostatná věc 1. Obecně 2. Inženýrská síť zasahuje pouze jeden pozemek 3. Inženýrská síť zasahuje více pozemků současně III. Domněnka součástí inženýrských sítí IV. Úprava jiných předpisů Komentář I. Pojem inženýrské sítě Technický slovník naučný defi nuje inženýrské sítě jako trvalá podzemní, povrchová i nadzemní zařízení pro vodohospodářské, dopravní a energetické účely. 1 Inženýrskou sítí se zpravidla rozumí soustava podzemních nebo nadzemních vedení sloužící k rozvodu (přívodu) vody, vzduchu, energie apod. (inženýrské sítě tedy rozvádějí vodu, plyn atd. či energii od zdroje ke spotřebiči), nebo naopak k odvodu znečištěné vody, vzduchu, přeměněné energie apod. Podle státních 1. KORBAŘ, T., STRÁNSKÝ, A. (eds.). Technický naučný slovník. II.díl. G-L. 1. vydání. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1962, heslo inženýrská síť.

8 norem 2 se vedení (inženýrské sítě) rozdělují na dálková 3, místní 4, vedlejší 5 a podružná 6. Podle konstrukce dopravní cesty lze inženýrské sítě dělit na potrubní (vodovodní, kanalizační, plynové potrubí) a kabelové (ty dále na energetické např. elektrické kabely a spojovací např. telefonní kabely). Z jiného hlediska lze inženýrské sítě dělit na vodohospodářské (vodovody a kanalizace), energetické (plynovody, teplovody, rozvody elektrické energie) a telekomunikační (telefonní síť, kabelová TV síť. Pojem inženýrské sítě je v našem soukromém právu pojmem novým. Doposud s ním pracovaly pouze předpisy veřejnoprávní (srov. např. 14 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). V poslední době však došlo v několika veřejnoprávních předpisech k nahrazení původního pojmu inženýrská síť novým termínem síť technického vybavení 7 [srov. např. 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích či 24 odst. 2 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze]. Ani SZ nezná pojem inženýrské sítě. Jen v 2 odst. 1 písm. k) pracuje s termínem technická infrastruktura, kam řadí např. vodovody, kanalizace, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody atd. OZ pojem inženýrské sítě nedefinuje. Pouze se opírá o demonstrativní výčet (arg. zejména), když za inženýrskou síť prohlašuje mj. vodovody 8, kanalizace 9 a energetická či jiná vedení. Příkladmý výčet vhodně ponechává dostatek prostoru pro řešení dalších situací, na něž bude smysl normy dopadat. Vymezení je tak širší např. oproti zákonu 2. Srov. ČSN Tj. magistrální, transitní nebo oblastní zásobovací napáječe nebo sběrače. Zajišťují zásobování nebo zabezpečení sídelních útvarů a zón a nemají přímou vazbu na obsluhované objekty. Jsou to např. vysokonapěťová silová vedení (110 kv a více), dálkové plynovody od zdroje k hlavní regulační stanici, dálkové tepelné napáječe, kmenová kanalizace stoka oblastního významu apod. 4. Tj. hlavní napáječe nebo sběrače, které zajišťují zásobování sídelních útvarů a zón, ale nemají přímou vazbu na obsluhované objekty. Jsou to např. elektrická silová vedení 22 až 35 kv, telekomunikační vedení z ústředny do ústředny, hlavní vodovodní řady, plynovody z hlavní regulační stanice do vedlejší regulační stanice, tepelné rozvody na území sídelního útvaru, kanalizační sběrače apod. 5. Tj. uliční sítě zajišťující zásobování sídelních útvarů a jejich částí domovních bloků (mají zpravidla přímou vazbu na obsluhované objekty). Jsou to např. telekomunikační kabely z ústředny do domů, teplovody z výměníkové stanice do domu, uliční kanalizace apod. 6. Zajišťují zásobování obsluhovaných objektů (bytů) nebo provozních celků (např. rozvody v domě). 7. Někdy se používá též pojem síť technické infrastruktury. 8. Při výkladu pojmu vodovod lze vyjít z 2 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Zákon obsahuje též termín vnitřní vodovod ( 2 odst. 6). 9. Při výkladu pojmu kanalizace lze vyjít z 2 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Zákon obsahuje též termín vnitřní kanalizace ( 2 odst. 7).

9 č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který v 14 odst. 3 pod pojem inženýrských sítí zjevně nezahrnuje energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení (viz dále). S tímto pojmem pracuje i 1267 an. (služebnost inženýrské sítě). Umístění inženýrské sítě na pozemku (popř. nad jeho povrchem či pod ním) může mít na vlastnictví pozemku dvojí vliv: buď vlastnické právo zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje. Je-li inženýrská síť vybudována za účelem užívání výlučně s pozemkem (má sloužit pouze vlastníkovi pozemku např. potrubí vedené ze studny na pozemku ke stavbě umístěné tamtéž), pak zpravidla představuje zlepšení jeho hospodářské využitelnosti. V opačném případě (inženýrská síť slouží někomu jinému než vlastníkovi pozemku např. pod povrchem pozemku je vedena kanalizace sloužící pouze vlastníkům vzdálenějších pozemků) je možno inženýrskou síť chápat jako faktické i právní znehodnocení pozemku, které může mít někdy zásadní vliv na jeho využití (na dotčené části pozemku např. nelze stavět) a tím i cenu. II. Inženýrská síť jako samostatná věc 1. Obecně Zákon stanoví, že inženýrská síť není součástí pozemku. 10 Tento důsledek je ovšem smysluplný jen tam, kde má inženýrská síť povahu stavby ve smyslu soukromého práva (srov. komentář k 498). Je-li proto např. vodovod technicky proveden jako prostý vrt ve skalnatém podloží, kterým proudí voda (bez jakéhokoli např. zatrubnění, vybetonování apod.), nelze vůbec uvažovat o tom, že by na něj dopadala norma 509. I zde bude třeba posoudit situaci případ od případu. Relevantní mohou být i další okolnosti. Tak např. podle způsobu uložení ve vztahu k úrovni pozemku lze inženýrské sítě dělit na sítě uložené v podzemní trase a v nadzemní trase. Při uložení inženýrské sítě pod povrchem může být uložení do země provedeno jako tzv. prosté uložení, uložení s využitím ochranného tělesa (kolektoru) či kombinované uložení. Bude-li síť umístěna v určitém ochranném tělese, které samo o sobě bude stavbou, je možné, že síť bude s ochranným tělesem spojena způsobem, který neumožňuje oddělit ji od kolektoru. Pak by síť nebyla samostatnou věcí, nýbrž součástí kolektoru, který by dle svého provedení mohl být podzemní stavbou se samostatným účelovým určením, tj. nemovitou věcí ( 498 odst. 1). Bude-li v konkrétním případě inženýrská síť samostatnou věcí (stavbou), pak může být podle svého technického a stavebního provedení buď věcí nemovitou, což bude pravidlo, nebo výjimečně i movitou (pokud ji lze dle 498 odst. 1 druhá věta přenést z místa na místo bez porušení její podstaty pak půjde o movitou věc buď volně položenou na pozemku, popř. o zakopanou věc movitou). Inženýrské sítě jako nemovité věci nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí. Vodovody a kanalizace spadající pod režim zákona o vodovodech a kanalizacích jsou však evidovány ve zvláštní evidenci dle 5 zákona (k tomu podrobněji srov. výklad sub IV.). Pravidlo 509 je dle našeho názoru formulováno velmi široce a navíc do jisté míry koliduje s 506 odst. 2. Jeho smysl je proto třeba hledat za použití teleologické redukce a v návaznosti na další pravidla. Proto i když dospějeme k závěru, že inženýrská síť má povahu stavby ve smyslu soukromého práva, je navíc třeba rozlišovat dvě situace: 1) inženýrská síť je umístěna pouze na jednom pozemku 10. Pojetí OZ tak částečně harmonuje s již uváděným 14 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož součástmi ani příslušenstvím dálnic, silnic a komunikací nejsou inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto vedení, pokud neslouží výlučně vlastníkovi dotčené komunikace.

10 (popř. pod jeho povrchem) a nezasahuje tedy jiný pozemek (s výjimkou dále stanovenou) či 2) inženýrská síť zasahuje více pozemků současně. 2. Inženýrská síť zasahuje pouze jeden pozemek Je-li inženýrská síť umístěna pouze na jednom pozemku (či pod ním), pravidlo 509 se dle našeho názoru neuplatní. 11 Naopak bude platit, že inženýrská síť je součástí pozemku (jsou-li splněny předpoklady 506 odst. 1, resp. 505). Není totiž rozumný důvod ke štěpení právního režimu obou dvou předmětů, když mezi nimi existuje zjevná hospodářská souvislost (je nerozumné připustit samostatné dispozice s pozemkem a inženýrskou sítí). Tyto závěry však rozšířeně platí ve vztahu k podzemním inženýrským sítím i tam, kde inženýrská síť zasahuje více pozemků současně ( 506 odst. 2). Tedy není-li podzemní inženýrská síť stavbou se samostatným účelovým určením, pak je jeho právní součástí, a to i když zasahuje pod jiný pozemek. Inženýrská síť bude v takovém případě součástí toho pozemku, s nímž hospodářsky a funkčně převážně souvisí, a to i tehdy, pokud by její hlavní konstrukční část byla umístěna pod povrchem jiného pozemku. Smysl 509 vylučuje jeho použití v situacích, kdy je inženýrská síť movitou věcí (např. tehdy, je-li voda ze studny čerpána ponorným čerpadlem a přiváděna na jinou část pozemku potrubím volně položeným na pozemku). K věcně stejnému závěru však dojdeme i tehdy, nebudeme-li takové vedení umístěné na jednom pozemku vůbec považovat za inženýrskou síť. V těchto případech bude inženýrská síť (náleží-li vlastníkovi pozemku) často tvořit příslušenství pozemku ( 510). To bude platit tam, kde je možno v inženýrské síti spatřovat vedlejší věc, jejímž účelem je, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Pak se na dispozice s nimi uplatní 510 odst. 2. Ustanovení 509 bude často neaplikovatelné i ve vztahu k inženýrským sítím vedeným nad pozemkem. Tak např. není-li inženýrská síť s pozemkem nijak spojena (např. elektrické kabely vedené nad pozemkem, plynové potrubí vedené stejně), je nepochybné, že se jedná o samostatnou věc bez dalšího, a to i kdyby 509 neplatil. V takovém případě nelze povahu nadzemního vedení jako součásti pozemku dovodit ani z 506 odst. 1, dle něhož je součástí pozemku i prostor nad jeho povrchem (k nesprávné koncepci tohoto pravidla srov. komentář tam podaný). 3. Inženýrská síť zasahuje více pozemků současně V případech, kdy inženýrská síť zasahuje současně více pozemků a nejedná se zároveň o případ dle 506 odst. 2, má 509 smysl. Jeho cílem je zabránit vzniku situací, kdy by jedna stavba zasahující více pozemků (v odborné terminologii tzv. liniová stavba 12 ) nebyla samostatnou věcí, nýbrž by byla tvořena mnoha samostatnými věcmi, které vždy začínají na hranici jednoho pozemku a končí na hranici pozemku sousedního, resp. každá část inženýrské sítě umístěná 11. Např. bude-li na pozemku vybudován systém odvodňovacích kanálů svedených do vlastní jímky, která nebude napojena na veřejnou kanalizaci. 12. Pojem liniové stavby není zákonem definován. V nedávné době byla navržena novelizace 2 StavZ, a to mj. doplněním odstavce 7, který má znít takto: Liniovou stavbou se rozumí stavby pozemních komunikací, stavby drah, stavby vedení pro přenos a distribuci elektřiny, stavby pro rozvod tepelné energie, stavby plynovodů, produktovodů a ropovodů, stavby vedení elektronických komunikací, stavby vodovodů a kanalizací, vzletové a přistávací dráhy a pohybové plochy letišť, ochranné hráze, odvodňovací a závlahové systémy, plavební a derivační kanály.

11 pod jiným pozemkem by tvořila jeho právní součást. Díky 509 proto inženýrská síť v těchto případech tvoří samostatnou věc (odlišnou od pozemku), a to dle své povahy buď movitou či nemovitou (k dělícímu kritériu viz výše sub II. 2.). Zákon mezi jednotlivými sítěmi nerozlišuje nebere v úvahu, zda se jedná o sítě, které byly vybudovány vlastníkem pozemku či osobou jinou, zda jsou umístěny na pozemku, pod jeho povrchem či nad ním (viz však výše) atd. Inženýrská síť jako samostatná věc je objektem vlastnického práva; jejím vlastníkem bude primárně zpravidla ten, kdo ji vybudoval s úmyslem mít ji pro sebe (zhotovení věci). To nevylučuje další dispozice s vlastnickým právem. III. Domněnka součástí inženýrských sítí Zákon zakládá vyvratitelnou domněnku, dle níž se má za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. V praxi se bude jednat zpravidla o stavby výměníkových stanic, trafostanic, rozváděčů elektřiny, kanalizačních jímek a vpustí atd. Je v zásadě nerozhodné, zda se stavba či technické zařízení nachází na pozemku (pod ním, nad ním), či zda je zapracována v rámci jiné stavby. Prostý fakt, že např. výměníková stanice je umístěna v suterénu domu, nevede bez dalšího k závěru, že se jedná o součást takového domu, resp. pozemku, na němž se dům nachází. Zákon proto výslovně překonává dosavadní judikaturu NS v této oblasti 13, když však ani za účinnosti OZ 1964 nebylo možno tyto názory považovat za správné. Vyvrácení domněnky může vést k závěru o tom, že provozně souvisící stavba (jiné technické zařízení) je buď samostatnou věcí (movitou, nemovitou) či součástí pozemku. IV. Úprava jiných předpisů Z jiných předpisů (veřejnoprávních), které regulují uvedené otázky, lze jmenovat zejména zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ten se obecně vztahuje jen na vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu ( 1 odst. 1). Z nich se však nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m³ nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50, na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody a na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. Dále se nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň jeden odběratel. Vodovod je zákonem defi nován jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž 13. Jmenovat lze především rozsudek ze dne , sp. zn. 29 Cdo 2452/98 a rozsudek ze dne , sp. zn. 28 Cdo 990/2002, z nichž plyne, že výměníkovou stanici je nutno považovat za součást domu, neboť podle své povahy k této nemovitosti náleží a nemůže být oddělena, aniž by se dům znehodnotil. Srov. k tomu též ELIÁŠ, K. Výměníková stanice tepla jako složka podniku distributora tepelné energie a otázka jejího vlastnictví. Obchodněprávní revue, 2010, č. 1.

12 Petr Tégl Of Counsel jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem. Kanalizace je provozně samostatným souborem staveb a zařízení zahrnujícím kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem. Vnitřní kanalizací je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem. Důležité je i vymezení vodovodní a kanalizační přípojky. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Ustanovení 3 dále prohlašuje, že vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Zákon tedy inženýrskou síť (vodovod či kanalizaci) dále dělí na menší části, z nichž některé (přípojky) mohou být ve vlastnictví jiné osoby, než vlastníka vodovodního či kanalizačního řadu. I zde je však třeba zkoumat, zda přípojka z hlediska soukromého práva tvoří skutečně samostatnou stavbu, nebo jen prostou součást hlavního vodovodu (kanalizace). Vodovody a kanalizace v režimu zákona o vodovodech a kanalizacích byť v naprosté většině všech případů budou nemovitými věcmi nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, nýbrž zvláštní evidenci dle 5 zákona. Z jeho prvního odstavce plyne, že Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací. Vlastnické vztahy k vodovodům a kanalizacím, jakož i k vodovodním přípojkám a kanalizačním přípojkám se nezapisují do katastru nemovitostí. Na majetkovou evidenci vodovodů a kanalizací se nevztahuje zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

13 Upozornení ˇ POVINNÉ ZMĚNY VE SPOLEČNOSTECH - LHŮTA KONČÍ DO KONCE MĚSÍCE Všechny společnosti vzniklé před jsou povinny do 6 měsíců od účinnosti zákona o obchodních korporacích (tj. do ) přizpůsobit své zakladatelské dokumenty zákonu o obchodních korporacích. V případě, že tak neučiní, hrozí jim pokuta, či dokonce zrušení ze strany rejstříkového soudu. Obdobně je také nezbytné, aby ve stejné lhůtě byly zákonu o obchodních korporacích přizpůsobeny smlouvy o výkonu funkce v orgánech společností, jinak bude výkon takové funkce považován za bezplatný a příslušná osoba bude nucena vrátit veškerá přijatá plnění. Obraťte se na: Pavla Vraného, tel.: Náš tým 170 právníků 450 spolupracovníků Naši klienti Upozornení ˇ POVINNÉ ZMĚNY VE SPOLEČNOSTECH - LHŮTA KONČÍ DO KONCE MĚSÍCE Všechny společnosti vzniklé před jsou povinny do 6 měsíců od účinnosti zákona o obchodních korporacích (tj. do ) přizpůsobit své zakladatelské dokumenty zákonu o obchodních korporacích. V případě, že tak neučiní, hrozí jim pokuta, či dokonce zrušení ze strany rejstříkového soudu. Obdobně je také nezbytné, aby ve stejné lhůtě byly zákonu o obchodních korporacích přizpůsobeny smlouvy o výkonu funkce v orgánech společností, jinak bude výkon takové funkce považován za bezplatný a příslušná osoba bude nucena vrátit veškerá přijatá plnění. Obraťte se na: Pavla Vraného, tel.: klientů 70 největších světových společností z Fortune společností z Czech Top společností z Czech Top 10 Mezinárodní spolupráce Součást tří prestižních mezinárodních právnických sítí Know-how 30 tisíc právníků z celého světa Zastoupení ve více než 160 zemích světa Klienty nejlépe hodnocená právnická fi rma Právnická firma roku 2014 Právnická firma roku v kategorii Fúze a akvizice PRAHA Na Florenci 2116/15, Recepce A Praha 1 Nové Město Tel.: Fax: offi OSTRAVA Poděbradova 2738/ Ostrava Tel.: Fax.: offi Klienty nejlépe hodnocená právnická fi rma BRNO Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: offi Právnická fi rma roku BRATISLAVA Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava 1 Právnická Tel.: + fi 421 rma 232 roku 113 v kategorii 900 Fúze a Fax.: akvizice v České republice 901 offi

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Právní stanovisko OU-N/2015/mailem Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Věc: právní analýza smlouvy o správě odběrných

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky:

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky: PŘÍLOHA č. 5 b Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky Město Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163 IČ 00298077 bankovní spojení... zastoupené starostou

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ IX Seznam předpisů citovaných v komentáři............................ XI Vývoj právní úpravy a průběh příprav zákona o majetkovém

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1)

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1) katastrální zákon (1) Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon Ing. Jiří Drozda, Ing. Jana Zaoralová, PhD. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. Katedra správního práva, PF UK v Praze Typy omezení vlastnických

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Nový občanský zákoník vybrané otázky

Nový občanský zákoník vybrané otázky Nový občanský zákoník vybrané otázky Real Estate Market - Autumn 2011 13. října 2011 Obsah Nový občanský zákoník ve zkratce Pojem nemovité věci Právo stavby Věcná práva a zápis v KN Převod vlastnického

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku XXVIII. valné shromáždění a celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Litigační novinky. Úvodem. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství.

Litigační novinky. Úvodem. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. Největší právnická firma v České republice Obsah Představení praxe 2 Revizní novela insolvenčního zákona z pohledu veřitelů 3 Přechodná ustanovení hmotného a procesního práva v souvislosti s NOZ 7 Notářské

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský 09.01.a JUDr. Zdeněk Holásek, advokát - Rechtsanwalt 466 01 Jablonec nad Nisou, 28. října 31 Tel & fax: 483 306 194, mobil: 602 431 044, e-mail: zdeh@quick.cz IČ: 104 20 801, DIČ: CZ5406271893, v seznamu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014 Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech šesti ročníků soutěže Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, v tomto vydání bychom Vás rádi seznámili

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Obsah Koncepční změny soukromého práva ve vazbě na stavební činnost Legislativa v

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více