Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth"

Transkript

1 Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s

2 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke ho informac ního syste mu) Du vod jejich existence: Ekonomicke motivy, nutnost zajistit efektivni zpu sob le c by, zvy s ení c i alespon me r eni a r ízeni kvality urc ite c a śti pe c e, zodpove dnost za procesy c i ne jake oblasti pe c e definovana za konem, potr eba r ídit c a st pe c e atd. Pouz íva ny jak pro jednoduchy sbe r dat z oblasti zdravotních za znamu pacientu c i z oblasti jiny ch zejme na z du vodu pozde js ích statisticky ch zpracova ni, tak pro r ízeni urc ite c a sti pe c e v rea lne m c ase 2

3 Souc a st NZIS (Registry za u c elem evidence informaci ) FAKTA Registry za u c elem pla nova ni a řízeni (napr íklad Onkologicky registr) 3

4 Zajis te ní bezpec nosti a ochrana dat je vz dy na prvním míste FAKTA Individua lní u daje z registru nejsou ver ejne pr ístupne Pr ístup k individua lním u daju m mají pouze pove r ení pracovníci spra vce a zpracovatele registru a poskytovatele zdravotních sluz eb Pro ve decke a vy zkumne u c ely se poskytují vy hradne neagregovane anonymizovane osobní u daje Po uplynutí za konem stanovene lhu ty docha zí u jednotlivy ch registru k anonymizaci u daju jednosme rny m s ifrovacím algoritmem 4

5 FAKTA Naŕodni zdravotni registry od roku 2002 (neǩtere ale maji ve skutecňosti mnohem dels í tradici - onkologicky registr od 1976, registr hospitalizovanyćh od ) Zaśadni zmeňa - od 1. dubna 2012 dle zaḱona c. 372/2011 Sb., (zaḱon o zdravotnićh sluz baćh), deset Naŕodnićh zdravotnićh registru Specializovane zdravotnicke informacňi systeḿy/registry hygienicke sluz by - specificky druh registru. Tyto specializovane systeḿy r es í obvykle speciaĺni procesy urcǐte c a sti pe c e/prevence/ochrany verějne ho zdravi... 5

6 JTP Nova podoba architektury registru pro 21. století s vyuz itím JTP Jednotne technologicke platformy Vytvor ení a implementace za kladu JTP je pr edme tem projektu ereg, ktery je souc a stí projektu U prava resortních registru a konsolidace resortních dat ereg v na vaznosti na za kladní registry ver ejne spra vy. 6

7 JTP Souborne r es ení registru - kaz dy registr je plne autonomní, ale vyuz íva pr i tom prostr edku JTP (prostr edí pro be h aplikací registru, integrac ní a komunikac ní platformy, obecne ho provozního prostr edí, vyte z ovacích syste mu...) R es ení zame r eno na implementaci sofistikovane technologie a presentac ního dashboardu s UX orientací 7

8 Integrace Vytěžování Architektura JTP Portál IS nemocnic Reg 1 Reg 2 Reg 3 IS lékařů Reg 4 Reg 5 Reg N IS dodavatelů zaměstnavatelů Správa, bezpečnost, číselníky 8

9 Služby JTP Dashboard: uz ivatelska plocha/konfigurace Interní pos ta U koly Znalostní databa ze (FAQ) e-learning Helpdesk Spra va uz ivatelu Spra va aplikací Spra va dokumentace Napojení na za kladní registry Spolec ne c íselníky... 9

10 Dashboard Cílem r es ení je zprostr edkovat uz ivateli vysoce ergonomicke UX prostr edí U z asna míra integrace informací na jednom míste Orientace na uz ivatele Implementace inteligentního dynamicke ho rozhraní 10

11 11

12 Zr ízen za konem c. 372/2011 Sb. 74 a 75 Na rodní registr poskytovatelu zdravotních služeb NRPZS U daje ze statisticke ho zjis ťova ní o zdravotnicky ch zar ízeních + migrace RZZ Propojení pr es místa poskytova ní umoz ňuje srovna ní povoleny ch a skutec ny ch provozovany ch sluz eb Vazba na registr NRZP 12

13 13

14 Na rodní registr poskytovatelu zdravotních služeb NRPZS Spra va poskytovatelu Vazba na ROS, ROB a RUIAN PO (u daje z ROS), FO (u daje z/do ROS) Spra va opra vne ní Odborní za stupci Pra ce s rozhodnutím Spra va míst poskytova ní Zdravotní sluz by obor, forma, druh (na zev sl.) Spra va zdravotnicky ch zar ízení Odde lení, pracovis te, kapacity Vy stupy a vyte z ova ní dat 14

15 15

16 Sta vající evidence: Na rodní registr zdravotnických pracovníku NRZP RLZF never ejny registr le kar u, zubních le kar u a farmaceutu U ZIS RZP ver ejna evidence pracovníku zpu sobily ch k vy konu (nele kar ske ho) povola ní bez odborne ho dohledu vyda no osve dc ení (registrace) NCONZO EZP ver ejna evidence le kar sky ch a nele kar sky ch zdrav. pracovníku zar azeny ch do specializac ního vzde la va ní a evidence zdrav. pracovníku, kter í získali specializovanou zpu sobilost - MZC R 16

17 Vazba na za kladní registry ROB, ISEO, RUIAN Na rodní registr zdravotnických pracovníku NRZP Prova za ní s NRPZS pracovní pome ry NRZP sjednocuje a rozs ir uje sta vající evidence, pr ida va nove funkc nosti (pr ístup zdrav. pracovníku k vlastním u daju m) 17

18 NRZP Datové zdroje NRPZS IPVZ?? ROB Osobní data Poskytovatelé NCO?? MŠMT Odborná způsobilost NRZP Způsobilost Tituly Vzdělávací instituce Specializovaná způsobilost Zaměstnání, Výkon povolání EZP Kontaktní údaje Uznávání kvalifikace Zakládání cizinců Hostování, Výkon povolání Zákaz výkonu povolání Zaměstnavatel Krajský úřad Pracovníci MZČR Komora 18

19 Vyhledat a zobrazit ZP Výbe r z funkc nosti registru Zaloz it ZP z ROB, ruc ne Editovat osobní u daje ZP, kontaktní u daje ZP Spra va zpu sobilostí le kar sky ch a nele kar sky ch Spra va zame stna ní Spra va vy konu povola ní Reporty 19

20 Děkujeme za Vaši pozornost Michal Opatřil ICZ a.s. Zdravotnictví 20