Rozdělovník: prorektoři, děkani a proděkani fakult. Úplné znění z Článek 1 Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdělovník: prorektoři, děkani a proděkani fakult. Úplné znění z Článek 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: prorektoři, děkani a proděkani fakult SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2006 Úplné znění z POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V BRNĚ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen jmenovací řízení ) je vymezeno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vnitřními předpisy a normami VUT a formálními a procesními požadavky MŠMT. 2. Tato směrnice stanovuje postup při jmenovacím řízení na VUT v Brně. Článek 2 Doklady předkládané uchazečem s návrhem na zahájení řízení podle 72 odst. 2 a 74 odst. 2 zákona 1. Věcně, jazykově a formálně správné doklady podává uchazeč jako součást návrhu děkanovi té fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenovacího řízení (dále jen děkan ). Doklady pro zahájení jmenovacího řízení jsou doklady podle 72 odst. 2 nebo 74 odst. 2 zákona a doklady další. 2. Dalšími doklady předkládanými uchazečem na fakultách VUT jsou: a) vyjádření vztahu k VUT a důvodů pro předložení návrhu ke jmenování na VUT, pokud se řízení zahajuje na návrh uchazeče, b) seznam publikovaných prací, seznam významných realizovaných inženýrských, architektonických nebo uměleckých děl včetně jejich charakteristik nebo základní dokumentace, podíl uchazeče a přehled odezvy, c) vlastní hodnocení uchazeče podle čl. 3, d) originály nebo kopie nejvýznamnějších publikací nebo u inženýrských a uměleckých děl nejvýznamnějších artefaktů (děl, modelů, dokumentací apod.) pěti u habilitačního řízení, deseti u řízení na jmenování profesorem, e) při habilitačním řízení, jehož součástí je veřejná pedagogická přednáška za přítomnosti určených členů vědecké rady, návrh tří témat, z nichž komise vybere jedno.

2 Doklady s výjimkou bodu d) se předkládají ve dvou vyhotoveních v listinné formě. 3. Za významná inženýrská, architektonická nebo umělecká díla jsou považována zejména realizovaná řešení, úspěšná v mezinárodním srovnání, řešení chráněná patenty, vítězství ve významné umělecké soutěži s mezinárodní účastí a realizovaná komplexní technická díla s prokázaným vysokým ekonomickým přínosem. 4. Termínem zahájení jmenovacího řízení je datum podání návrhu uchazečem děkanovi. Nemáli návrh všechny potřebné náležitosti, které nejsou v přiměřené lhůtě odstraněny, děkan svým písemným rozhodnutím jmenovací řízení zastaví. Datum, kdy děkan zjistí, že náležitosti návrhu splňují předepsané požadavky, a to buď bezodkladně po podání návrhu, nebo po odstranění vad v termínu podle čl. 4, je termínem oznámení zahájení jmenovacího řízení na MŠMT. Článek 3 Vlastní hodnocení uchazeče 1. Vlastní hodnocení požadované podle čl. 2 odst. 2 písm. c) je věrohodným a doložitelným dokladem, který obsahuje: a) tabulku dosažených kvantifikovaných hodnotících kritérií podle odst. 2, b) souhrnné vlastní vyjádření k bodovému hodnocení, k minimálním požadavkům podle písm. a) a komentář k možnosti jejich dosažení vzhledem k oborovému zaměření a profilu uchazeče. Při zpracování komentáře vychází uchazeč z aktuálních podkladů a doporučení Akreditační komise a Rady pro výzkum a vývoj. 2. Formulář tabulky pro vlastní hodnocení uchazeče je přílohou této směrnice; je uveřejněn na www stránce VUT a na www stránkách fakult VUT. 3. Doklad podle odst. 1 písm. a) slouží při jmenovacím řízení jako vstupní informace o tvůrčích aktivitách uchazeče. Archivuje se na fakultě jako součást spisu v případě habilitačního řízení, na fakultě a rektorátu jako součást spisu v případě řízení ke jmenování profesorem. Článek 4 Přiměřená lhůta podle 72 odst. 4 zákona Přiměřenou dobu pro odstranění vad návrhu podle 72 odst. 4 zákona určí děkan. Článek 5 Návrh a schválení složení komise podle 72 odst. 5 nebo 74 odst. 3 zákona 1. Děkan vědecké radě předloží v listinné formě návrh deseti významných pracovníků z oboru jmenovacího řízení pro možný výběr na složení pětičlenné komise. Mezi navrženými nejsou zejména autoři podpůrných stanovisek, děkan fakulty, na níž uchazeč působí a osoby s odůvodněnou možnou podjatostí při posuzování návrhu a hlasování. Na zasedání vědecké rady děkan s odůvodněním upřesní vlastní představu o složení komise. Vědecká rada po diskusi a případném rozšíření původního návrhu o další odborníky tajným hlasováním volí předsedu a další členy habilitační/hodnotící komise; její konečné složení určuje pořadí získaných souhlasných hlasů členů vědecké rady fakulty. 2

3 2. Předsedou habilitační/hodnotící komise je profesor, který je členem vědecké rady fakulty, na které se jmenování zahajuje, nebo členem vědecké rady jiné fakulty VUT, nebo členem vědecké rady VUT. 3. Předseda a členové komise obdrží od děkana fakulty jmenování s informací o složení a volbě komise, kompletní návrh na jmenování uchazeče v elektronické formě, předseda i v listinné formě, a příslušný formulář pro stanovisko habilitační/hodnotící komise (přílohy H1 a P1). 4. Pokud zvolený předseda požádá o zproštění funkce, volba celé komise se opakuje na nejbližším zasedání vědecké rady. Pokud o uvolnění z komise požádá její člen, je nahrazen osobností, která se při volbě umístila na dalším místě pořadí, nebo osobností ze seznamu, kterou vybere děkan ve spolupráci s předsedou komise; o této změně informuje děkan vědeckou radu na nejbližším zasedání. Podobně se postupuje i v případech dlouhodobého onemocnění nebo úmrtí předsedy nebo člena komise. 5. Činnost habilitačních/hodnotících komisí při jmenovacích řízeních během kalendářního roku je v souladu s čl. 32 Statutu VUT souhrnně hodnocena VR VUT v následujícím akademickém roce. Článek 6 Prominutí VŠ vzdělání u uchazečů v uměleckých směrech podle 72 odst. 6 zákona 1. Návrh na prominutí vysokoškolského vzdělání uchazečům v uměleckých oborech podává vědecké/umělecké radě fakulty děkan s písemným odůvodněním. 2. Vědecká rada fakulty návrh projedná a usnáší se tajným hlasováním. Nezíská-li návrh nadpoloviční většinu všech členů vědecké rady fakulty, prominutí vysokoškolského vzdělání je odmítnuto. Toto rozhodnutí je konečné. Článek 7 Průběh habilitačního řízení na fakultě VUT 1. Habilitační řízení se zahajuje podáním návrhu uchazeče děkanovi fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor habilitace. Habilitační řízení je stanoveno 72 zákona. 2. Obsah habilitačního řízení před vědeckou radou fakulty stanovuje 72 odst. 9 zákona. Jeho průběh v souladu s předem zveřejněným programem zahrnuje: a) zahájení habilitačního řízení, b) představení uchazeče děkanem nebo pověřeným proděkanem, c) habilitační přednášku uchazeče prezentující výsledky jeho vědecké nebo umělecké a pedagogické činnosti a uvádějící podstatu jeho habilitační práce, d) prezentaci zásadních částí posudků oponentů a formulací dotazů na uchazeče, e) odpovědi a stanoviska uchazeče, f) přednesení stanoviska habilitační komise s odůvodněním předsedou nebo jím pověřeným členem komise, g) rozpravu k habilitační práci a k její prezentaci, k úrovni dosažených výsledků v porovnání se světovým vývojem a k přínosu pro rozvoj na VUT, h) neveřejnou rozpravu vědecké rady fakulty, i) tajné hlasování členů vědecké rady fakulty o návrhu, j) zprávu sčitatelů a formulaci závěru, 3

4 k) bezprostřední veřejné vyhlášení výsledků habilitačního řízení děkanem. 3. Stanovisko habilitační komise je zpracováno ve struktuře dané závazně formulářem uvedeným v příloze H1. Obsahuje formální část k doplnění a část textovou, jejíž obsah má strukturu uvedenou v příloze H1 a rozsah není omezen, musí však být výstižný a přiměřený. Listinná forma návrhu podepsaná všemi členy komise je součástí zápisu vědecké rady. 4. Na návrhu habilitační komise, zda má být uchazeč jmenován docentem, se komise usnáší tajným hlasováním, které může proběhnout buď na zasedání všech členů komise, nebo korespondenčním hlasováním všech členů komise, nebo kombinací obou způsobů. Postup při korespondenčním hlasování je uveden v příloze PH. Listinnou formu stan viska habilitační komise zpracuje předseda po předchozím prezenčním nebo korespondenčním jednání s ostatními členy komise. Článek 8 Předložení návrhu na jmenování docentem rektorovi 1. Nejpozději do 30 dnů po svém jednání postoupí vědecká rada fakulty prostřednictvím děkana návrh vědecké rady fakulty na jmenování docentem k rozhodnutí rektorovi VUT (dle přílohy H2). 2. Přílohou návrhu je výpis ze zápisu z jednání vědecké rady fakulty, posudky oponentů, stanovisko habilitační komise podle čl. 7 odst. 2 a doklady podle čl. 2 této směrnice. 3. Rektor předložený návrh vrátí, nesplňuje-li příslušná ustanovení zákona a této směrnice, a stanoví podmínky jeho dopracování nebo přepracování. 4. Nesouhlasí-li rektor s návrhem na jmenování docentem, předloží ho s písemným zdůvodněním k projednání vědecké radě VUT nejpozději do 60 dnů po obdržení návrhu děkanem. Další postup stanovuje 72 odst. 11 zákona. Podkladem pro odůvodnění je ověření souladu se zákonem a vnitřními předpisy VUT při habilitačním řízení na fakultě, zejména na základě předložených dokladů, a porovnání úrovně předloženého návrhu s jinými návrhy téže fakulty nebo návrhy ostatních fakult VUT. Článek 9 Průběh řízení ke jmenování profesorem na fakultě VUT 1. Řízení ke jmenování profesorem je stanoveno 74 zákona. 2. Průběh řízení ke jmenování profesorem před vědeckou radou fakulty zahrnuje: a) zahájení řízení, b) představení uchazeče děkanem nebo jím pověřeným proděkanem, členem vědecké rady fakulty, c) profesorskou přednášku s navazující rozpravou, d) přednesení stanoviska hodnotící komise s odůvodněním předsedou nebo jím pověřeným členem, e) neveřejnou rozpravu vědecké rady fakulty, f) tajné hlasování členů vědecké rady fakulty o návrhu, g) zprávu sčitatelů a formulaci závěru, h) bezprostřední veřejné vyhlášení výsledků řízení ke jmenování profesorem děkanem. 4

5 3. Stanovisko hodnotící komise je zpracováno ve struktuře dané závazně formulářem uvedeným v příloze P1. Obsahuje formální část k doplnění a část textovou, jejíž obsah má strukturu uvedenou v příloze P1 a rozsah není omezen, musí však být výstižný a přiměřený. Listinná forma návrhu podepsaná všemi členy komise je přílohou zápisu vědecké rady fakulty. 4. Na návrhu hodnotící komise, zda má být uchazeč jmenován profesorem, se komise usnáší tajným hlasováním, které může proběhnout buď na zasedání všech členů komise, nebo korespondenčním hlasováním všech členů komise, nebo kombinací obou způsobů. Postup při korespondenčním hlasování je uveden v příloze PH. Listinnou formu stanoviska hodnotící komise zpracuje předseda po předchozím prezenčním nebo korespondenčním jednání s ostatními členy komise. Článek 10 Průběh řízení ke jmenování profesorem na zasedání vědecké rady VUT 1. Stanovisko komise a návrh vědecké rady fakulty na jmenování profesorem zpracované podle pokynů MŠMT (přílohy P2) a teze profesorské přednášky pro jednání před vědeckou radou fakulty jsou po uskutečněném řízení na fakultě předány děkanem fakulty příslušnému prorektorovi VUT. Současně uchazeč předloží k řízení ve vědecké radě VUT deset svých nejvýznamnějších děl nebo dokumentace k nim. 2. Řízení ke jmenování profesorem na jednání vědecké rady VUT zahrnuje: a) zahájení řízení ke jmenování profesorem, b) přednesení předloženého návrhu vědecké rady fakulty děkanem fakulty nebo jím pověřeným proděkanem, členem vědecké rady fakulty, c) profesorskou přednášku s navazující rozpravou, d) neveřejnou rozpravu vědecké rady, e) tajné hlasování členů vědecké rady o návrhu, f) zprávu sčitatelů a formulaci závěru, g) bezprostřední veřejné vyhlášení výsledků řízení ke jmenování profesorem. 3. Návrh na jmenování profesorem postupuje rektor VUT k dalšímu projednání podle pokynů MŠMT. Článek 11 Zveřejňování Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem vymezuje 75 zákona, organizačně a technicky v podmínkách VUT vnitřní normy VUT. Článek 12 Přechodná ustanovení a účinnost 1. Tyto doplňky a úpravy Směrnice rektora č. 1/2006 byly Vědeckou radou VUT schváleny korespondenčně k

6 2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. září 2008 s výjimkou jmenovacích řízení zařazených do programu zasedání VR VUT dne , které bylo přeloženo na září U návrhů na zahájení jmenovacího řízení, pro které do dne účinnosti podle odst. 2: a) nebyla jmenována habilitační/hodnotící komise, se postupuje podle Směrnice rektora č. 1/2006 ve znění tohoto dodatku; b) byla jmenována habilitační/hodnotící komise, se postupuje podle Směrnice rektora č. 1/2006 ve znění tohoto dodatku jen co se týká čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 10. Článek 13 Přílohy formuláře dokumentů H1: Stanovisko habilitační komise H2: Návrh vědecké rady fakulty na jmenování docentem P1: Stanovisko hodnotící komise na jmenování profesorem P2: Návrh vědecké rady fakulty na jmenování profesorem PH: Metodický návod pro korespondenční tajné hlasování Formuláře MŠMT: Zveřejňování údajů o habilitačním řízení Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem Komentář k vyplňování Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA 6

7 Příloha H1 Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování uchazeče: (jméno, příjmení, tituly v 1. pádě) docentem pro obor: Složení komise: předseda: členové: (jméno, příjmení, tituly) (VŠ, fakulta, prac. poměr) (totéž) Oponenti: (jméno, příjmení, tituly). (VŠ, fakulta, prac. poměr).. Stanovisko habilitační komise textová část: Požadavky na strukturu a obsah textové část metodický návod v textu neuvádět Podle 72 odst. 9 tvoří obsah posouzení vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické praxe. Základem pro posouzení je: 1. dokumentace předložená uchazečem děkanovi a jím postoupená VR fakulty a habilitační komisi po ověření, že má všechny potřebné náležitosti ( 72 odst. 4) nebo po úpravách po odstranění formulovaných vad; posouzením není prostý výčet nebo kopie částí z návrhu (dostatečný je odkaz); 2. zhodnocení úrovně habilitační práce na základě posudků habilitační komisí jmenovaných oponentů a posouzení jejich přístupu k formě a obsahu jejich posudků. Textová část má strukturu: a) Posouzení vzdělanostního profilu uchazeče. b) Posouzení kariérního profilu uchazeče. c) Posouzení tvůrčích aktivit podle čl. 2 a 3 a přístupu k autoevaluačnímu hodnocení ve vztahu k oboru jmenování. d) Posouzení pedagogického profilu uchazeče ve vztahu k pedagogické praxi a vazbě na pedagogické kompetence a jejich rozvíjení. e) Zhodnocení habilitační práce z hlediska formy a obsahu zpracování a rozvoje oboru jmenování. 7

8 f) Komplexní posouzení osobnostního profilu uchazeče ve vztahu k hodnotám předpokládaným u docenta. Hlasování habilitační komise: V tajném hlasování členů habilitační komise bylo schváleno usnesení navrhnout Vědecké radě Fakulty jmenování Ing., CSc. docentem pro obor Výsledek hlasování v souladu s doplňky a úpravami Směrnice rektora č. 1/2006 z roku 2008: počet hlasujících (přítomných/korespondenčně) počet hlasů kladných.. počet hlasů záporných zdržel se hlasování. V... dne... (čitelné podpisy členů komise) 8

9 Návrh na jmenování docentem Příloha H2 podle 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Fakulta (vysokoškolský ústav):... Uchazeč: Předkládá:... (jméno, příjmení, tituly v 1. pádě)... (údaje o pracovním poměru)... (cizinec: též datum narození) rodné číslo: stav:... (cizinec: též pohlaví) rodné příjmení:... (u žen) trvalé bydliště:... (cizinec: též bydliště v ČR a st. občanství) Obor:... Vzdělání:... (rok ukončení fakulta, VŠ)... (rok získání uváděných titulů)... Průběh zaměstnání:... (od do roku, zaměstnavatel, zařazení)... Složení habilitační komise:...(údaje o pracovním poměru) Oponenti:...(údaje o pracovním poměru) Habilitační práce:... (název) Obhájena před VR fakulty dne: Přednáška před vědeckou/uměleckou radou fakulty přednesena dne:... Téma přednášky:.. Hlasování vědecké/umělecké rady fakulty proběhlo dne... počet členů celkem:.. přítomných:.. počet hlasů kladných:.. záporných:.. neplatných:.. Odborná charakteristika uchazeče: (max. 30 řádek textu, řádkování 1) V... dne... děkan (podpis a razítko fakulty) Rozhodnutí rektora: Datum: Podpis: Přílohy: dle Směrnice rektora č. 1/2006 čl. 8 dle Směrnice rektora č. 38/1998 Vědecké spisy 9

10 VZOR MŠMT Stanovisko hodnotící komise Příloha P1 k návrhu na jmenování uchazeče: (jméno, příjmení, tituly v 1. pádě) profesorem pro obor: Složení komise: předseda: členové: (jméno, příjmení, tituly) (VŠ, fakulta, prac. poměr) (totéž) Stanovisko hodnotící komise: (rozsah textu není omezen) Požadavky na strukturu a obsah textové část metodický návod v textu neuvádět Podle 74 odst. 5 tvoří obsah posouzení vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické praxe. Základem pro posouzení je: a) posouzení vzdělanostního profilu uchazeče, b) posouzení kariérního profilu uchazeče, c) posouzení tvůrčích aktivit podle čl. 2 a 3 a přístupu k autoevaluačnímu hodnocení ve vztahu k oboru jmenování, d) posouzení pedagogického profilu uchazeče ve vztahu k pedagogické praxi a vazbě na pedagogické kompetence a jejich rozvíjení, e) komplexní posouzení osobnostního profilu uchazeče ve vztahu k hodnotám předpokládaným u profesora. Hlasování hodnotící komise: V tajném hlasování členů hodnotící komise bylo schváleno usnesení navrhnout Vědecké radě Fakulty např. VŠE v Praze jmenování doc. Ing., CSc. profesorem pro obor 10

11 Výsledek hlasování (lze i jinak): počet hlasujících (z toho korespondenčně = pokud to umožňují interní předpisy VŠ, uvést v závorce).. počet hlasů kladných.. počet hlasů záporných zdržel se hlasování. V... dne... (čitelné podpisy členů komise) 11

12 VZOR dle MŠMT Návrh na jmenování profesorem Příloha P2 podle 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Předkládá: Vysoká škola: Fakulta: Kybernetická univerzita v Pelhřimově počítačová Uchazeč: doc. Ing. Radek KUCHAŘ, CSc. docent, Fakulta počítačová Kybernetické univerzity v Pelhřimově vedoucí katedry výstavby Výzkumného ústavu myslících strojů, a.s., Pelhřimov (prac. poměr) datum narození: stav: ženatý rodné příjmení: (u žen, u mužů vymazat) trvalé bydliště: Ferdova ulice 1, Chrást (cizinec: též bydliště v ČR, pokud má) pohlaví: (u cizinců) státní občanství: (u cizinců) Obor: aplikovaná teorie Vzdělání: 1967 Ing. (Vysoká škola textilní v Praze, Fakulta nákupní) 1982 CSc. (VŠAT v Brně, Fakulta pracovní) 2000 doc. (KU v Pelhřimově, Fakulta počítačová) Habilitační práce: Obhájena: Keramické nože 2000, Fakulta pracovní KU v Pelhřimově Průběh zaměstnání: Podnik, n. p., Jablonec n. N. (projektant) Firma, k. p., Chrastava (konstruktér tkacích stavů) Firma, koncernový výzkumný ústav, později Výzkumný ústav myslících strojů Pelhřimov, a. s. (vědecký pracovník) 1994 dosud Kybernetická univerzita v Pelhřimově, Fakulta počítačová (docent) 2002 dosud Výzkumný ústav robotických strojů Pelhřimov, a. s. (vedoucí odboru bourání) Přednáška před vědeckou radou FS KU v Pelhřimově přednesena dne Téma přednášky: Aplikace mechaniky tekutin v počítačovém strojírenství Hlasování vědecké rady FS KU v Pelhřimově proběhlo dne : počet členů celkem: 26 přítomných: 20 počet hlasů kladných: 18 záporných: 2 neplatných: 0 Hlasování vědecké rady KU v Pelhřimově proběhlo dne : počet členů celkem: 36 přítomných: 27 počet hlasů kladných: 24 záporných: 2 neplatných: 1 12

13 Odborná charakteristika uchazeče: (návrh nesmí přesáhnout dvě strany textu) V Brně 18. května 2008 děkan (podpis a razítko fakulty) 13

14 příloha PH Metodický návod pro korespondenční tajné hlasování na základě dopisu předsedy hodnotící komise ostatním členům. Možný postup vyplývá z následujícího návrhu textu dopisu: Vážený pane kolego,., na základě předložených materiálů jsem připravil návrh stanoviska hodnotící komise pro jmenování profesorem pana doc...,., který jsem Vám poslal jako přílohu elektronickou poštou s žádostí o připomínky. Protože si vážím času každého z nás, dovoluji si navrhnout následující postup korespondenčního hlasování. Přikládám hlasovací lístek. Po přeškrtnutí toho, s čím nesouhlasíte, jej zalepte do obálky A6 bez adresy. Tu vložte do obálky A5 s adresou a co nejrychleji odešlete. Malé obálky s panem proděkanem pro vědu a výzkum nebo vedoucí oddělení pro vědu a výzkum a členem komise.. rozlepíme. Doplněný a upravený text návrhu podle Vašich připomínek a výsledků hlasování si Vám dovolím poslat (nebo jinak doručit) k podpisu. Děkuji Vám za spolupráci. S přátelským pozdravem 14

15 Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Vysoká škola:... Fakulta (vysokoškolský ústav):... Oznamuje: I. Zahájení habilitačního řízení:... (datum přijetí návrhu uchazeče) Uchazeč:... (jméno, příjmení, tituly v 1. pádě)... (údaje o pracovním poměru) datum narození:... stav:... (cizinec: též pohlaví) rodné příjmení:... (u žen) trvalé bydliště:... (cizinec: též bydliště v ČR a st. občanství) Obor:... V... dne... rektor (podpis a razítko VŠ) II. Změny ve výše uvedených údajích:... V... dne... rektor (podpis a razítko VŠ) III. Výsledek habilitačního řízení: A. Uchazeč byl jmenován docentem s účinností od... v souladu s 72 zákona o vysokých školách. B. Habilitační řízení bylo zastaveno dne... podle ustanovení 72 odst.... zákona o vysokých školách. V... dne... rektor (podpis a razítko VŠ) 15

16 Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem podle 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Vysoká škola:... Fakulta (vysokoškolský ústav):... Oznamuje: I. Zahájení řízení ke jmenování profesorem:... (datum přijetí návrhu uchazeče) Uchazeč:... (jméno, příjmení, tituly v 1. pádě)... (údaje o pracovním poměru) datum narození:... stav:... (cizinec: též pohlaví) rodné příjmení:... (u žen) trvalé bydliště:... (cizinec: též bydliště v ČR a st. občanství) Obor:... V... dne... rektor (podpis a razítko VŠ) II. Změny ve výše uvedených údajích:... V... dne... rektor (podpis a razítko VŠ) III. Výsledek řízení ke jmenování profesorem: A. Návrh na jmenování uchazeče profesorem odpovídající ustanovením 74 zákona o vysokých školách a doplněný těmito přílohami: stanovisko hodnotící komise, životopis zahrnující přehled o odborné a pedagogické činnosti uchazeče, seznam vědecké/umělecké činnosti uchazeče se předkládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. B. Řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno dne... podle ustanovení 74 odst.... zákona o vysokých školách. V... dne... rektor (podpis a razítko VŠ) 16

17 Komentář k formulářům Při vyplňování nahraďte tečky a text v závorce skutečnými údaji. Doc. Radek Kuchař slouží jako vzor formátování dokumentu. Názvy institucí při prvním uvedení vypište, při dalším možno použít zkratek. Formulář Zveřejňování údajů o habilitačním řízení + formulář Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem: Rubriky, které nevyplňujete (např. rodné příjmení u mužů), zcela vymažte, aby vytištěný formulář Zveřejňování údajů... nepřesáhl 1 stranu. Vždy však vytiskněte úplnou část I. (kde se nahlašuje zahájení řízení). Pokud v části II. formuláře Zveřejňování údajů..., kde hlásíte pouze Změny ve výše uvedených údajích, stačí je vyplnit až při konečném hlášení výsledku řízení. Aktualizace veřejného seznamu docentů probíhá na stránkách MŠMT pravidelně každý měsíc. Často chybí Vámi dodaná data formulář Zveřejňování údajů o habilitačním řízení. Přecházíme na Excel, takže doplnění dat bude trvat mnohem déle. Vyplněné formuláře zasílejte v tištěné verzi (průvodní dopis není nutný; pokud ho chcete poslat, tak s oslovením obracejícím se na pana ministra) na adresu: MŠMT, odbor vysokých škol, Karmelitská 7, Praha 1, a také v elektronické podobě na: Návrhu na jmenování profesorem předchází zaslání formuláře Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem, v jehož části III ponechte pouze bod A, datum, podpis rektora a razítko VŠ. K návrhu na jmenování profesorem přiložte pro MŠMT přílohy uvedené v bodu III. A citovaného formuláře, přičemž: 1. seznamem vědecké/umělecké činnosti uchazeče se rozumí: publikační, přednáškové aktivity, řešení výzkumných úkolů atd.; 2. nevyžadují se ukázky prací; nelze je skladovat; 3. životopis i seznamy musí uchazeč podepsat + datum podpisu u CV. Návrh na jmenování profesorem (rozsah textu max. 2 strany) a Stanovisko hodnotící komise (rozsah textu není omezen) zašlete ve dvojím vyhotovení, vše ostatní 1. Styly: Times New Roman 12b. použít na celý formulář, text v odborné charakteristice: zarovnat do bloku, bez odsazování, datum: vypsat slovy měsíc, tituly rektora a název VŠ vypsat celé Nepoužívat nikde uvozovky Místo mezerníku vždy použijte tabulátor viz vzor formuláře Příjmení v návrhu = všechna písmena velká Tučně: Návrh, Předkládá, název VŠ, název fakulty, jméno uchazeče a obor Nezapomeňte uvést zaměstnání uchazeče, téma přednášky před vědeckou radou, název habilitační práce a datum obhajoby, zkontrolovat akreditaci oboru, rodné příjmení u žen, zda data souhlasí v životopise a zároveň ve stanovisku a zároveň v návrhu. V odborné charakteristice uchazeče se snažte o co nejlepší stylistiku a pokud možno nechte udělat korektury. (Nelze začít několik vět za sebou stejným slovem, opakovat slova, zaměňovat významy slov atd.) Po jmenování uchazeče profesorem bude jeden výtisk obou dokumentů archivován na MŠMT, druhý bude archivován Kanceláří prezidenta republiky. Proto věnujte obsahu i formální úpravě obou dokumentů náležitou pozornost 17

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI 13/2 SD 13/2 SD SMĚRNICE DĚKANA (SD) RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI OBSAH: Tato směrnice upřesňuje Řád rigorózního řízení UP v Olomouci pro FTK UP ZPRACOVAL: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. doc.

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007

SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007 Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: rektor, děkani fakult, ředitelé dalších součástí Zpracoval: doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců.

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. 6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. Článek 2 Vyhlašovatel výběrového řízení 1. Vyhlašovatelem výběrového řízení

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Řád volby kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení

Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení srpen 2011 Základní ustanovení Tímto manuálem předkládá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE

AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE Příloha č. 1 K Pravidlům systému zajišťování a hodnocení kvality AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační řád Univerzity Pardubice (dále jen akreditační řád ) vychází

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Činnost VR upravují: Vysokoškolský zákon 111/1998Sb. (dále jen zákon ), zvláště 30, 53, 72, 74, 75, Statut PřF UP, článek 11 Jednací řád VR PřF UP (poslední

Více

Volební a jednací řád

Volební a jednací řád Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Volební a jednací řád Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Článek 1 Systém voleb a zastoupení akademické obce

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Prováděcí pokyny jsou vydávány pro edice: A. Edice - Doctoral Thesis

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Strana 1 / 5 Stav dokumentu 1 Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Anotace: Tento předpis upravuje postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na VŠE

Více

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a řízení ke jmenování

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Část první. Část druhá

Část první. Část druhá Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů Část první Obecná ustanovení Doktorské studijní programy jsou na Fakultě strojního inženýrství uskutečňovány v souladu se zněním

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje

Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Přílohy Statutu Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje: 1 Metodika akreditace vzdělávacího programu MCCV Statut Akreditační

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD 1 Všeobecná ustanovení 1) Rigorózní řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Akademický senát FBM PA ČR Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 Č.j. PA 627 7/ČJ 2016 Praha 20 října 2016 Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 Časový harmonogram voleb kandidáta

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1., z.ú. (dále jen vysoká škola ) zřizuje, v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 9 písm. c) svého statutu,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP (1) Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje předseda odstupujícího Akademického senátu FTK UP (dále jen AS FTK). K tomuto účelu AS FTK určí

Více

Organizace odborné praxe

Organizace odborné praxe SR 03/2015 Strana č. 1 z 8 Směrnice rektorky SR 03/2015 Organizace odborné praxe Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Mgr. Věra Hudečková Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: vedoucí odd. vnějších vztahů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více