ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od Zpracovali: Schválila: Jan Mecner, Ivana Wiesnerová vychovatelé ŠD Irma Suhajová a Danuše Šupáková (1.verze 2007) Mgr. Jarmila Škrabalová, ředitelka školy

2 Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina pracuje při ZŠ a MŠ Brantice. Je umístěna v budově školy. Tato škola je typem malotřídní školy s pěti ročníky. ŠD navštěvují pouze žáci této školy. Školní družina má dvě oddělení, kapacita je 50 žáků. 2. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině. Cíl: Připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD: - zajišťujeme místo pro zájmové vyžití dětí - učíme děti regenerovat síly po vyučování - rozvíjíme jejich tvořivost - posilujeme jejich sebevědomí, samostatnost, ale i zodpovědnost - vybavujeme děti náměty pro příjemné a radostné prožití volného času - vedeme děti k všestranné a otevřené komunikaci mezi sebou i s vychovateli - upevňujeme spolupráci rodičů a školy (poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD, o připravovaných akcích, aj) Konkrétní cíle pro žáka: - žák dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti - používá šetrně vybavení ŠD (hry, výtvarný materiál) - pracuje bezpečně s nástroji - tvořivě myslí, logicky uvažuje a řeší problémy - zapojuje se do školních akcí, rozvíjí cit pro místní zvyky a tradice.

3 3. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V rámci zájmového vzdělávání umožňujeme žákům v době pobytu ve ŠD rozvíjet jejich schopnosti či dovednosti ve specificky zaměřených kroužcích: sportovní hry (mladší a starší děti), hra na hudební nástroje (kytara, keyboard a zobcová flétna), výtvarný, dramatický a angličtina. Jejich činnost probíhá v průběhu daného školního roku. V souladu s uvedenými zájmovými, ale i dalšími aktivitami je pro každý školní rok vypracován celoroční plán práce ŠD (viz Příloha 1). Časové rozvržení práce ve ŠD - ranní hod. - odpolední FORMY VZDĚLÁVÁNÍ a) příležitostná činnost zapojení dětí do akcí školy např. Drakiáda, Haloweenská slavnost, Uspávání broučků, Advent, Mikulášská a Vánoční besídka, Den Země, MDD, Akademie aj. b) pravidelná činnost činnost zájmových kroužků s přihlášenými účastníky a také každodenní činnosti zaměřené výtvarně, hudebně, tělovýchovně, pracovně atd. Pravidelný pobyt venku realizujeme buď na školní zahradě nebo vycházkami v katastru obce. c) spontánní činnosti jsou zahrnuty do denního režimu ŠD např. ranní hry, odpolední klidové činnosti, poslech hudby, logické a konstruktivní hry, výukový software na PC atd. 5. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity a činnosti připravované pro děti ve ŠD navazují na vzdělávací oblasti ŠVP pro ZV: - možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny - tohoto cíle dosahovat specifickými,od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky - přinášet nové podněty, obohacovat poznatky Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme: - vztah ke své škole, obci, státu - vycházky, výlety, poznatky z cest, exkurze Lidé kolem nás: - příbuzenské vztahy v rodině - vztahy mezi dětmi - vztahy ke škole - pravidla soužití - chování lidí - pravidla slušného chování - principy demokracie - základní lidská práva a práva dítěte - práva a povinnosti Lidé a čas: - tradice, zvyky, odlišnost způsobů života - návštěva kulturních institucí-muzeum, knihovna, galerie - orientace v čase

4 Příroda a ekologická výchova:: Rozmanitost živé a neživé přírody Ochrana přírody praktické poznávání přírody Proměny přírody, roční období Činnost člověka v přírodě ( pozitivní, negativní) Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Likvidace odpadů - třídění odpadů Člověk a svět práce: Tradiční i netradiční materiály Elementární dovednosti Činnost a výchovné působení vychovatelů v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti ) Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti: Výchova ke zdravému životnímu stylu Posilování komunikačních dovedností Odpovědnost za své chování Ovládání negativních citových reakcí Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině Formování životních postojů Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování Výchova ke zdravému životnímu stylu - výchova k odpovědnosti za svou osobu - výchova k odpovědnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby Posilování komunikačních dovedností ( Člověk ve společnosti) - kultivace slovního i mimoslovního projevu - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se - schopnost naslouchat - uplatnění se v kolektivu - kulturní život Odpovědnost za své chování - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování Ovládání negativních citových reakcí - vypořádat se se stresem - řešení životních situací - vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy

5 Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině ( Člověk jako jedinec) - kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí - posilování pozitivního myšlení - objektivní hodnocení činnosti každého člena - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - temperament, postoje, hodnoty Formování životních postojů - vytváření společensky žádoucích hodnot - vytváření základů právního vědomí - úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - vytvoření vlastního sebevědomí - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - prevence sociálně patologických jevů - drogy, alkohol, kouření - delikvence - virtuální drogy - šikana, vandalismus, násilné chování - rasismus - podobnost a odlišnost lidí - rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání 6. PODMÍNKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Jelikož si uvědomujeme individualitu každého dítěte, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj i respektování případného zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. 7. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťují vychovatelé. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Rodiče přihlášeného dítěte sdělí písemně na zápisním lístku údaje o odchodu dítěte ze ŠD. Informaci o jiném čase odchodu dítěte ze ŠD musí rodiče oznámit písemně. 8. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Mladší oddělení ŠD má samostatné prostory, svou učebnu. 2. oddělení pro starší děti využívá jako svou učebnu jednu ze tříd. ŠD dále využívá prostory školy, jako jsou tělocvična, PC učebna, knihovna, šatny, sociální zařízení. Ke své činnosti máme k dispozici televizor, DVD přehrávač, CD přehrávač. ŠD je dostatečně vybavena nábytkem, kobercem a velkým množstvím stolních her i stavebnic.

6 9. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK Hlavní provoz ŠD zajišťují dva kvalifikovaní vychovatelé. Profil vychovatele ŠD : - má vysokou míru empatie, projevuje kladný vztah k dětem - vytváří příznivé klima, s dětmi jedná pozitivně a v klidu - zná různé zájmové aktivity přiměřené danému věku dětí - je schopný organizátor - snaží se vybranými aktivitami vzbudit zájem dětí o určitou činnost, podporovat jejich sebevědomí - zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi - pravidelně se vzdělává v DVPP a samostudiem. 10. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK Činnost ŠD je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitelka školy v souladu s finančními možnostmi rodin ve zdejším regionu a ve spolupráci se zřizovatelem školy. 11. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální i emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáka a bezpečné prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajišťována vnitřním řádem ŠD. V dalších prostorách (např. zahrada, tělocvična, PC učebna) se žáci řídí pokyny daného pedagogického pracovníka a řády uvedených učeben či prostor. 12. ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP PRO ŠD ŠVP vydává ředitelka školy. Zveřejní ho na přístupném místě ve škole zákonní zástupci žáků mají dokument kdykoli k nahlédnutí.

7 Příloha č. 1 Celoroční plán práce školní družiny Září: Zaměření: rozvíjení komunikace 1) Sportovní víceboj 2) Drakiáda Říjen: Zaměření: rozvíjet vztah k přírodě a její ochraně 1) Výlet do lesa 2) Sběr přírodnin, kaštanů a žaludů 3) Postavičky z přírodních materiálů skřítci Listopad: Zaměření: rozvíjet jemnou motoriku 1) Haloweenská slavnost rej masek 2) Uspávání broučků 3) Předvánoční adventní výzdoba školy Prosinec: Zaměření: upevňovat vánoční tradice 1) Krmení lesní zvěře 2) Hudební soutěž ve zpěvu vánočních koled Vánoční rolnička 3) Vánoční slavnost školy divadelní představení Leden: Zaměření: rozvíjet pohybové dovednosti dětí v zimním období 1) Stavby ze sněhu 2) Sáňkařské závody 3) Příprava k zápisu dětí do 1.třídy Únor: Zaměření: rozvíjet tvořivé dovednosti dětí 1) Dětský karneval + příprava, výzdoba 2) Vv soutěž se zimní tematikou 3) Výroba masek na karneval

8 Březen: Zaměření: rozvíjet pozitivní vnímání velikonočních tradic 1) Soutěž O velikonoční kraslici 2) Bleší trh 3) Vynášení Morany a vítání jara výroba Duben: Zaměření: rozvíjet ekologické myšlení dětí 1) Jarní slavík soutěž ve zpěvu skupin 2) Den Země úklid obce 3) Den čarodějnic Květen: Zaměření: rozvíjet sportovní dovednosti dětí 1) Výroba přáníček ke Dni matek 2) Olympiáda dětí 3) Květinový den sběr květin, kvizové odpoledne Červen: Zaměření: rozvíjet estetické vnímání dětí 1) Módní přehlídka 2) Den dětí Během školního roku budou v rámci školní družiny probíhat další aktivity, přizpůsobené danému ročnímu období např. výzdoba školy apod. Podzim nácvik divadelního představení, výroba kulis, florbalový turnaj Zima sběr pet vršků Jaro turnaj v dámě