1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU ZADAVATEL ZPRACOVATEL STUPEŇ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5."

Transkript

1

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU ZADAVATEL ZPRACOVATEL STUPEŇ DOKUMENTACE AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO OBJEKTU PŘÍRODNÍ PODMÍNKY HISTORIE VLASTNICKÉ VZTAHY LIMITY A REŽIMY OCHRANY ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROVOZNÍ VZTAHY A VYUŽITÍ KOMPOZICE VEGETAČNÍ A TECHNICKÉ PRVKY DŘEVINNÁ VEGETACE TRÁVNÍK KOMUNIKACE MOBILIÁŘ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HERNÍ PRVKY ÚDRŽBA NAVRHOVANÝ STAV KONCEPT NÁVRHU VEGETAČNÍ PRVKY KÁCENÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ KOMPOZICE TAXONOMICKÁ A VĚKOVÁ STRUKTURA POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT NÁVRH ETAPIZACE NÁVRH NÁSLEDNÉ ÚDRŽBY ODHAD NÁKLADŮ ZÁVĚR POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA DOPORUČENÉ KONTAKTY SEZNAM PŘÍLOH...23

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Lokalizace řešeného objektu Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov Popis umístění projektu: centrum města Rozloha řešeného území: cca m 2 Rozloha ploch zeleně: cca m 2 PSČ: Zadavatel Název subjektu: Město Pacov V zastoupení: Bc. Lukáš Vlček, DiS., starosta IČ: Sídlo: Náměstí Svobody 320, Pacov Zpracovatel Ing. Daniela Vítovská, Na Blatech 626, Pacov IČO: Vypracoval: Ing. Daniela Vítovská, tel Stupeň dokumentace Aktualizace projektové dokumentace je zpracována v takovém rozsahu a kvalitě, aby plně splňovala podmínky Operačního programu Životní prostředí, potřeby výběrového řízení na dodavatele daných krajinářských úprav a dokumentace pro realizaci návrhů Aktualizace projektové dokumentace 1) Zadání práce investorem (město Pacov, jednatel Lukáš Vlček) 2) Aktualizace analýzy současného stavu inventarizace vegetačních prvků včetně dendrologického posouzení zdravotního stavu stromů 3) Aktualizace návrhu dřevin doporučených k odstranění a návrhu pěstebních opatření 4) Aktualizace osazovacího plánu náhradních výsadeb 5) Aktualizace položkového rozpočtu 6) Odevzdání aktualizace projektové dokumentace v 6 paré 2

4 2. ÚVOD V Pacově se nachází dva veřejně přístupné městské parky park Antonína Sovy na severním okraji města a Zámecký park v centru města. Z hlediska širších prostorových a funkčních vazeb je nejdůležitější právě výše zmiňovaná lokalizace parku, která zasahuje téměř do centra města. Zámecký park je důležitou spojnicí mezi náměstím a objekty rodinného bydlení po obvodové části parku (Na Parcelách, Sadová ulice a podobně). Nejdůležitějšími vstupy do řešeného území jsou z ulice Malovcova, Starodvorská a od kaple sv. Václava podél zámecké zahrady. Z ulice Sadová lze do parku vstoupit v místech, kde je porušena ohradní zeď. Spádovost rekreačních aktivit je nejen z centra (základní školy, gymnázium, městský úřad a jiné) a přilehlé rodinné zástavby, ale i z odlehlejších částí města. Park je nejvíce navštěvován žáky základních škol a gymnázia o poledních přestávkách a v době po vyučování. V odpoledních hodinách jsou v parku k vidění zájmové dětské spolky (MOP, fotbalisté a jiné) a v podvečerních hodinách převážně teenageři. V parku jsou patrné známky vandalismu v podobě rozbitého mobiliáře a rozsypaných odpadků. Park Antonína Sovy byl regenerován před několika lety. V Zámeckém parku neproběhla žádná komplexní úprava již několik desítek let. 3

5 3. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO OBJEKTU 3.1. Přírodní podmínky Pacov leží v západní části Křemešnické vrchoviny ve vyvýšeném pásu údolí Trnavy v nadmořské výšce 574 m (náměstí). Fytogeograficky spadá do okresu Českomoravská vrchovina, kde původní vegetaci tvoří kyselé doubravy (svaz Quercion robori-petraeae). Dle Scholzovy rajonizace (založené na zemědělských výrobních typech) se jedná o bramborářský výrobní typ, rozlišený podle místních podmínek v podtypy bramborářskoječný, bramborářsko-pšeničný a bramborářsko-lužní. Podloží je tvořeno biotitickou a silimanit-biotickou pararulou, půdotvorným substrátem jsou zvětraliny metamorfovaných hornin ruly, granulity nebo svory (poměrně kyselý charakter), na kterém se vyvinuly hnědé půdy, středně těžké rankery a glejové půdy. Pacov spadá do klimatického okrsku B5 (mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný) průměrná roční teplota 6,8 C roční průměr srážek 657mm průměrná lednová teplota -3 C průměrná teplota ve vegetačním období (IV.-IX.) C začátek období s průměrnou denní teplotou vzduchu 0 C a vyšší konec období s průměrnou denní teplotou vzduchu 0 C a vyšší počet dnů v roce s teplotou vyšší než 0 C 280 dnů začátek období s průměrnou denní teplotou vzduchu 5 C a vyšší délka období s průměrnou denní teplotou vzduchu 5 C a vyšší 200 dnů počet mrazových dnů v roce 130 dnů absolutní teplotní minimum -34 C průměrná denní vlhkost vzduchu 77 % převládající směr větrů západní, jihozápadní. 4

6 3.2. Historie Autor ani přesné datum založení zámeckého parku není známo. Park byl založen v přírodně krajinářském stylu nejspíše kolem roku 1840 dcerami majitele panství, svobodného pána Vorst-Gudenau, jak je psáno v pamětech Josefa Šteidlera (1915). Nejstarší dochovaná zmínka je z roku 1561 zápis o dělení Pacovského panství mezi 5 bratrů Španovských, která zmiňuje: okrasnou zahradu s lufthausem a lázněmi, která byla situována za mostem v prostoru před zámkem (tedy mimo řešené území) štěpnici vysázenou podél cesty ke starému dvoru užitkovou zahradu navazující na zámek obroubenou a přikrytou studánku, která byla zdrojem vody pro zámek pivovarský rybník celý prostor byl ohrazen, vedla do něj dvířka u zámku a vrata prostor byl v tuto dobu obklopen loukami a poli V polovině 17. století přechází zámek do vlastnictví pražských karmelitánů od Panny Marie Vítězné. Dochází k významné přestavbě renesanční budovy zámku na klášter. Po několika požárech probíhají další přestavby, na kterých spolupracoval i karmelitánský stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer jako autor plánů nového kláštera. Za působení církevního řádu bosých karmelitánů ( století) v klášteře (budova zámku) sloužila část prostoru dnešního parku jako užitková zahrada, nádvoří zámku jako rajský dvůr. Soupis z roku 1830 mluví o sadu, který byl ohraničen zámkem, rybníkem a ze zbylých stran obehnán nepokrytou zdí, a kuchyňské zahradě. Roku 1886 je sepsán majetek rodu Weiss-Tessbach. Okolí zámku je již zmiňováno jako velký, dobře založený a pečlivě opatrovaný park s více rybníky. Před zámkem se nacházela zeleninová zahrada se záhony, ušlechtilým ovocem, ananasovým skleníkem (Ananashaus) a zahradníkovým bytem. Na počátku 20. století byl park zpřístupněn veřejnosti. Ve 30. a 40. letech se však o výše zmíněné přístupnosti vedly spory mezi majitelem (rod Weiss-Tessbach) a městem, až byl park v roce 1945 zkonfiskován. Brzy poté přišla do objektu zámku armáda, která zabrala zhruba polovinu parku a velmi neuctivě a necitlivě si přizpůsobila celý areál pro své potřeby. Tehdy došlo k degradaci až úplné devastaci prostoru. 5

7 Armáda opustila město v roce Do vlastnictví města Pacova byl zámek i s parkem převeden až roku Zhruba od poloviny 20. století se objevují návrhy na obnovu a úpravu tohoto prostoru, převážná většina z nich však nebyla nikdy realizována (většinou z finančních důvodů). Jedná se o tyto projekty: 1966: Ing. Ivo Hofman: Pacov rekonstrukce městského, bývalého zámeckého parku : údržba a rekonstrukce prováděná dodavatelským způsobem Šlechtickou stanicí Želešice u Brna (cca 200 tisíc Kčs) : Úpravy parku Družby a přátelství v Pacově 1993: Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.: Pacov návrh rekonstrukce jihovýchodní částí městského parku Roku 1998 byly schváleny návrhy na terénní úpravy a kácení v prostoru mezi Prostředním a Starodvorským rybníkem V posledních letech byly v zámeckém areálu realizovány následující projekty: Zámek Pacov Stavební úpravy bývalé vojenské haly a oprava oplocení bývalého vojenského dvora ( ) Zámek Pacov Obnova hospodářských budov ( ) Revitalizace bývalého vojenského autoparku využití pro školky, spolky a veřejnost (2011) Areál zámku Pacov úpravy prostoru u hospodářských budov (2011) Zámek Pacov regionální kulturní a společenské centrum ( ) 6

8 4. VLASTNICKÉ VZTAHY Vlastníkem majoritní části parku pozemku KN p.č. 6/1 je město Pacov. Pozemek KN p.č. 755/1, na němž se nachází doprovodné dřeviny kolem komunikace směr Zhořec a kolem rybníka Starodvorský, vlastní Selekta Pacov, a.s. Díky přesunutí původního oplocení zámecké zahrady, se část pozemku KN p.č. 6/4 stává také řešeným územím. 10 výměra /1 výměra k.ú. Pacov způsob využití: zeleň druh pozemku: ostatní plocha způsob využití:rybník druh pozemku: vodní plocha vlastník: město Pacov nám. Svobody 320, Pacov vlastník: město Pacov nám. Svobody 320, Pacov 893 výměra 6121 způsob využití:rybník 6/4 výměra 9609 k.ú. Pacov způsob využití: zeleň druh pozemku: vodní plocha vlastník: město Pacov nám. Svobody 320, Pacov druh pozemku: ostatní plocha vlastník: město Pacov nám. Svobody 320, Pacov 890 výměra 7242 způsob využití: rybník druh pozemku: vodní plocha 2556/2 výměra 312 k.ú. Pacov vlastník: Selekta Pacov, a.s. Starodvorská 352, Pacov způsob využití: zeleň Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence vlastník: město Pacov nám. Svobody 320, Pacov 755/1 výměra 7654 způsob využití:manipulační plocha druh pozemku: ostatní plocha vlastník: Selekta Pacov, a.s. Starodvorská 352, Pacov 7

9 5. LIMITY A REŽIMY OCHRANY Areál zámku v Pacově spadá do Městské památkové zóny Pacov. Celý areál (tedy i s parkem a zahradou) je nemovitou kulturní památkou č.r dle zákona 20/1987 Sb. a dále řazen mezi registrované významné krajinné prvky (dle ÚP Koordinační výkres). Objekt spadá pod kompetence NPÚ Telč. 6. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 6.1. Provozní vztahy a využití Park je veřejně přístupný bez omezení. Není oplocen. Park je využíván jako spojovací trasa mezi centrální a severní částí města a zároveň ke krátkodobé každodenní rekreaci místních obyvatel. Lokalizace parku v blízkosti centra je ideální díky krátké docházkové vzdálenosti. Cestní síť je směrově logická a dostačující, avšak z provozního hlediska v nevyhovujícím stavu. O kvalitě bude pojednáno níže Kompozice Kompozice krajinářského parku je ve svých základních rysech čitelná a jasná. Park má podlouhlý (až lichoběžníkovitý) tvar vymezený především reliéfem jako mělké údolí potoka, který vytváří centrální osu parku. Bezejmenný tok spojuje tři rybníky Pivovarský (Židovský), Prostřední (někdy také Prostředňák) a Starodvorský (zámku nejvzdálenější). Potok je v současnosti velmi nevýrazný, místy je veden betonovým korytem, místy se téměř ztrácí v terénu. Na centrální vodní osu navazují prosvětlené plochy lučních porostů, které jsou po obvodu parku lemovány porosty dřevin. Dochází tak k významnému kompozičnímu jevu střídání světla a stínu. Moment překvapení spojený s průhledy na významné kompoziční prvky je využit spíše náhodně, a to v souvislosti se sochařskými díly (viz dále), vodními prvky, popř. budovou zámku a k ní přiléhající věži barokní kaple sv. Václava. Jakékoliv jiné (např. architektonické) prvky nejsou na řešeném území zastoupeny. Původně byl park po obvodu uzavřen kamennou ohradní zdí, jejíž pozůstatky lze nalézt na jihozápadní hranici parku. V určitých částech byla zeď obnovena (oddělující zahrady obytných domů), částečně zůstala ve formě až romantických rozvalin.

10 6.3. Vegetační a technické prvky DŘEVINNÁ VEGETACE Z hlediska taxonomické struktury stromového patra je prostor velmi variabilní, tvořen převážně listnatými taxony (nejvíce rod Acer - javor, Alnus - olše, Quercus - dub), které navozují mozaiku tvarů a barev především v podzimním období. Jehličnaté taxony jsou zastoupeny rody Picea (smrk) a Larix (modřín). Keřové patro je patrné spíše v severní obvodové části parku. Je taxonomicky chudé, tvořené převážně jehličnatými taxony (rod Juniperus jalovec). forma celkem strom listnatý 702 strom jehličnatý 294 keř listnatý 57 keř jehličnatý 19 V 2. Polovině 20. století místy došlo k osázení parku lesnickým způsobem jednodruhové, stejnověké výsadby v řadách, bez přesnějšího kompozičního záměru. Ze 70.let 20.století pochází i výsadby v severní části parku lemující slunnou louku, ve své tvarové i barevné pestrosti jehličnatých stromů i keřů. V prostoru řešeného území se nachází několik významných jedinců vysokého věku (např. buky v centrální části parku nebo duby na hrázi Pivovarského rybníka). V parku je za památný strom vyhlášen Rozkošák (Carpinus betulus - habr obecný neobvyklého habitu). Věkové stádium převážné většiny dřevin je 4 (dospělý jedinec), chybí zastoupení nižších věkových stádií (nové generace dřevin). Údržba vegetace na řešeném území je omezena pouze na odstraňování spodních či suchých větví a padlých stromů. Některé stromy jsou v kritickém stavu s výrazným napadením hub nebo s tlakovými (popř. mrazovými) prasklinami. Aktuální stav vegetace shrnul V. Skoumal (WISTERIA s.r.o.), 2009 ve studii Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření: V parku je vidět absence péče o park v minulých letech a je zde několik stromů, které mohou bezprostředně ohrozit své okolí a to jak návštěvníky, tak poškození okolních porostů. Pro úplnost doporučuji provedení fytopatologického průzkumu na podzim 2009 a na jaře

11 U některých stromů je velká pravděpodobnost napadení dřevokaznými houbami jako je dřevomor kořenový, václavka, vějířovec a mohou zde být i další dřevokazné houby způsobující snížení pevnosti dřeva a pád stromu. Dále je v parku několik topolů na hranici bezpečného věku dřeviny. Topoly mohou na stanovišti přežívat i přes 200 let, ale většinou po letech podle druhu dochází k lámání dřeva a k ohrožení okolí. Dočasně lze tento problém řešit redukcí dřeviny, ale pro danou lokalitu je tento zásah nevhodný. Dalším problémem jsou mohutné smrky v parku. Zejména po obvodu. Řada z nich může být napadena václavkou, kterou lze nejlépe identifikovat na počátku podzimu. Dalším problémem je, že smrky mají talířovitý poměrně mělce kořenící kořenový systém a často dochází k vyvracení nebo zlomení smrků i bez toho, že jsou stromy nějak výrazně poškozeny. Dopadová zóna většiny smrků je komunikace, rodinné domky, místa kde stojí vozidla. Doporučuji tento problém řešit při rekonstrukci parku. Většinu stromů lze na stanovišti zachovat ještě několik let, ale jak budou smrky stárnout budou stále nebezpečnější pro své okolí. Na několika místech v porostech je patrná absence výsadeb. Pro stromy rostoucí v zápoji to znamená, že jsou při odstranění okolních jedinců náchylnější na poškození zlomy a vyvrácení. Z tohoto důvodu je třeba porosty lesoparkového typu udržovat v patřičném zápoji a kompaktnosti. Nejvíce stromů, které by mohly ohrozit okolí, je v ulici Sadová smrky a topoly v blízkosti ulice Starodvorská. V místech, kde sousedí park s ulicí Starodvorská, je poměrně poškozeno keřové patro, které by chtělo částečně vyměnit a částečně doplnit. V parku a zejména na okrajích je absence keřového patra. Toto bylo nahrazeno v minulosti zahuštěnou výsadbou jak jehličnanů, tak listnatých stromů. U těchto háječků je třeba rozhodnout, zda budou ponechány jako zahuštěná výsadba, nebo budou provedeny probírky a vybráni pouze perspektivní jedinci. V současné době bych se přikláněl k zachování háječků a k odstraňování pouze nemocných a poškozených jedinců. Pro snazší údržbu navrhuji odstranit pařezy v centrální části parku TRÁVNÍK Trávník je řazen do kategorie parkový trávník, který je minimálně třikrát do roka kosen. Při hustším zapojení korun stromů je trávník řídký nebo zcela potlačen. 10

12 KOMUNIKACE Páteřní osa je tvořena betonovými panely a působí velice hrubě. Byla zřízena pro účely armády, která sídlila v zámku v 2. polovině 20. století. Ostatní komunikace jsou vyšlapané cesty bez úpravy povrchu, které se po deštích stávají bahnitými MOBILIÁŘ Původní lavičky jsou v nevyhovujícím stavu. Odpadkové koše jsou řídce rozmístěny v nedostatečném množství. V minulých letech byl mobiliář v nejednotném stylu doplněn. V parku je umístěno několik dřevěných soch ze sochařských dílen pořádaných při vícežánrovém festivalu Pacovský Poledník. Na mobiliáři a výše zmíněných skulpturách jsou patrné známky vandalismu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Veřejné osvětlení chybí HERNÍ PRVKY Dětský koutek byl v minulosti vymezen na louce u Prostředního rybníka, ovšem v současné době již téměř neexistuje Údržba Město Pacov řeší údržbu formou dodavatelských služeb. Zásahy jsou minimalizovány na odstranění padlých stromů a větví a na běžnou údržbu trávníku kosením a odstraňováním opadu listí především v centrální části parku. Dřeviny v parku vyžadují akutní odborné ošetření. 11

13 7. NAVRHOVANÝ STAV 7.1. Koncept návrhu V jihovýchodní a centrální části je respektována kompozice krajinářské zahrady využívající průhledy na významné kompoziční prvky (rybníky, památný strom, navrhovaný altán apod.) a střídání světlých a tmavých prostorů (louka x dřevinný porost). Severní část parku je řešena jako lesopark s vyšší hustotou druhově původních dřevin. Zachována je převážná většina porostů ve stávajícím rozvržení, které však budou doplněny o novou generaci dřevin. Provoz a náplň, cestní síť, vodní a mokřadní prvky a další technické prvky, které nejsou předmětem uznatelných nákladů dotace z OPŽP, jsou popsány v původní projektové dokumentaci (HORTICON, listopad 2009) Vegetační prvky U vegetačních prvků je navržena především výsadba nahrazující odstraněné jedince, založení nové generace porostů, založení keřového patra na vhodných místech, vytvoření optických clon, porostních okrajů a podrostních záhonů a zřízení protierozních pásů KÁCENÍ DŘEVIN Kácení dřevin vychází z aktualizované studie (2012) Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření od V. Skoumala (WISTERIA s.r.o.), Výčet dřevin určených k odstranění byl upraven podle rozpočtovaných skupin a je uveden v příloze Inventarizace dřevin. Celkový počet dřevin navržených k odstranění dle rozpočtu: skupina A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S celkem kácení (ks) OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ Na základě zhoršeného zdravotního stavu některých dřevin a celkové zanedbané péče je nutné provést odborný zásah, popř. odstranit nebezpečné jedince. Návrh pěstebních opatření vychází z aktualizované studie (2012) Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření od V. Skoumala (WISTERIA s.r.o.), 2009 a je podrobně uveden v příloze Inventarizace dřevin. 12

14 Převážně se jedná o odstranění (řez) suchých větví, zlomů, pahýlů, výmladků, o úpravu pěstebního tvaru, odlehčení nebo prosvětlení koruny, konzervační ošetření v podobě vyčištění dutiny, odvětrání, napuštění zbytkových stěn fungicidním přípravkem stabilizace stromu vazbou a další. Dle ceníků AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) jsou zásahy (konkrétně ořezy) děleny do 3 kategorií: I. kategorie jedná se o stromy nenáročné, nízké až střední dimenze větví nebo stromy mladé (ZŘ, BŘ, ošetření řezných ploch, popř. dutin, odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování) II. Kategorie jde o méně až středně náročný strom, ořez lze provést stromolezeckou technikou uvnitř koruny, nízké až střední dimenze větví (kompletní ořez koruny - ZŘ, BŘ, ošetření řezných ploch popř. dutin, odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování). III. kategorie jedná se o náročné a složité zásahy v korunách přesílených a mohutných stromů např. památné stromy, stromy nad komunikacemi, u staveb atd. (kompletní ořez koruny - ZŘ, BŘ, ošetření řezných ploch popř. dutin, odklizení dřevní hmoty vč. štěpkování). Celkový počet dřevin navržených k ošetření dle rozpočtu: skupina A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S celkem ošetření (ks) vazby (ks) KOMPOZICE Kompozice navrhovaných vegetačních prvků vychází z provozního a historického hlediska. Podél cest jsou v opodstatněných případech navržena stromořadí. Jedná se převážně o jednodruhová stromořadí s akcenty dřevin odlišující se kompozičními vlastnostmi. Významná je obnova stromořadí podél části ulice Starodvorská navržená z javoru mléče (Acer platanoides) a lípy srdčité (Tilia cordata). Na jihozápadní hranici parku je podél ohradní zdi navrženo stromořadí z habru obecného (Carpinus betulus). Na severní hranici parku je vhodné vysázet optickou clonu pomocí druhově pestrých skupin keřů. V severním úseku je možno využít části současného lemu tvořeného převážně jehličnatými taxony doplněním listnatých druhů. U porostů lemujících volné plochy luk jsou navrženy porostní okraje (např. střemcha obecná Prunus padus, kalina obecná Viburnum opulus, hloh obecný Crataegus laevigata a jiné). V rozpočtované skupině G je doporučeno do budoucna odstranit skupinku jehličnanů (smrk pichlavý Picea pungens, jedle obrovská Abies 13

15 grandis, jedle ojíněná Abies concolor), pouze s ponecháním jednoho jedince jedle obrovské (č. 919). Z tohoto důvodu je navržena výsadba porostního okraje. Ve vstupní části parku (rozpočtovaná skupina B a C) je navrženo založení podrostové etáže půdopokryvnými stínomilnými dřevinami (břečťan popínavý - Hedera helix, barvínek menší Vinca minor). Do budoucna je doporučeno rozšířit tyto podrosty i do jiných částí parku, především v rámci centrální a vstupní části. V rozpočtované skupině C (viz Mapové přílohy ) je z důvodu protierozní ochrany Pivovarského rybníka navržen pás z okrasných a půdopokryvných keřů, který by měl z části zachytávat sedimenty přinesené dešťovou vodou z výše položených míst parku do Pivovarského rybníka. Výsadby (stromů) jsou řešeny v souladu s ochrannými pásmy (dále OP ) podzemního vedení inženýrských sítí (dle energetického zákona 458/2000 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a souvisejících předpisů): 1) O2 Telefonica podzemní vedení SEK (síť elektronických komunikací) OP 1,5 m 2) e-on podzemní vedení NN 1 m 3) e-on STL plynovod 1 m ( u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu ) 4) VODAK vodovodní řad 2,5 m 5) VODAK kanalizační řad 2,5 m ( a - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; b - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; c - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m ) Před vlastní realizací je nutno vedení inženýrských sítí vytyčit přímo v terénu TAXONOMICKÁ A VĚKOVÁ STRUKTURA Navrhovaná taxonomická struktura podporuje zlepšení ekologické funkce parku, především v podobě zachování biodiverzity. V severní (lesoparkové) části objektu jsou výsadby řešeny především použitím domácích druhů (líska obecná Corylus avellana, brslen evropský Euonymus europaeus, na slunnějších místech trnka Prunus spinosa a jiné). V jihovýchodní a centrální části parku jsou využity nejen domácí druhy, ale také druhy introdukované tj. druhy okrasných dřevin. 14

16 Navrhované výsadby respektují stanovištní podmínky, jednoduchost údržby a požadavky občanů a zástupců města. Výsadba nové generace stromů v porostech z hlediska taxonomické struktury vychází z aktuálního stavu porostů, popř. z doplnění o mizející druhy dřevin. Souhrnně se jedná o tyto druhy: Jehličnaté stromy: Zkratka Druh Počet ks celkem AA Abies alba jedle bělokorá 7 LD Larix decidua modřín opadavý 8 PA Picea abies smrk ztepilý 5 PS Pinus sylvestris borovice lesní 3 celkem 23 Listnaté stromy: Zkratka Druh Počet ks celkem AP Acer platanoides javor mléč 34 APP Acer pseudoplatanus javor klen 11 AH Aesculus hippocastanum jírovec maďal 9 AG Alnus glutinosa olše lepkavá 23 BP Betula pendula bříza bělokorá 11 CB Carpinus betulus habr obecný 31 FS Fagus sylvatica buk lesní 23 FE Fraxinus excelsior jasan ztepilý 10 PrA Prunus avium třešeň ptačí 5 QR Quercus robur dub letní 18 RP Robinia pseudoacacia trnovník akát 4 Sa Salix alba Tristis vrba bílá 5 SA Sorbus aucuparia jeřáb obecný 7 TC Tilia cordata lípa srdčitá 27 UG Ulmus glabra jilm horský 7 celkem 225 Navrhovaná stromořadí jsou převážně jednodruhová, popř. jednodruhová s akcenty dřevin odlišujících se svými kompozičními vlastnostmi: 1. Rozpočtovaná skupina C: lípa srdčitá (Tilia cordata) javor mléč (Acer platanoides) 2. Rozpočtovaná skupina D a G: javor mléč (Acer platanoides) javor klen (Acer pseudoplatanus) 15

17 3. Rozpočtovaná skupina I: javor mléč (Acer platanoides) lípa srdčitá (Tilia cordata) 4. Rozpočtovaná skupina O: habr obecný (Carpinus betulus) 5. Rozpočtovaná skupina P: dub letní (Quercus robur) Keřové skupiny jsou navrženy jako smíšené, pestré, převážně z domácích druhů dřevin doplněné okrasnými introdukovanými druhy. Kostru tvoří druhy: ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kalina obecná (Viburnum opulus), svída bílá (Swida alba) a svída výběžkatá (Swida sericea Flaviramea ). Jako akcenty jsou využity vzrůstnější keře jako je hloh obecný (Crataegus laevigata) a střemcha obecná (Prunus padus). Souhrnně se jedná o tyto druhy: Zkratka Druh Počet ks celkem CA Corylus avellana líska obecná 53 CL Crataegus laevigata hloh obecný 119 EE Euonymus europaeus brslen evropský 45 LV Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 295 PC Philadelphus coronarius pustoryl věncový 58 PP Prunus padus střemcha obecná 89 PS Prunus spinosa trnka obecná 6 SC Spiraea x cinerea tavolník popelavý 39 SA Swida alba svída bílá 189 SS Swida sericea Flaviramea svída výběžkatá 166 VO Viburnum opulus kalina obecná 176 celkem 1235 Keřové skupiny vysazované jako optické clony jsou řešeny obdobným způsobem jako keřové skupiny porostních okrajů kostru tvoří výše zmíněné druhy, jako akcenty jsou zvoleny hloh obecný (Crataegus laevigata) a střemcha obecná (Prunus padus), vše doplněné okrasnými keři. Cizí taxony jsou využity především v centrální a východní části parku (krajinářská zahrada), postupně jejich zastoupení ubývá a v západní části parku (lesopark) jsou využity už výlučně domácí druhy. Protierozní pás (v rozpočtované skupině C) je tvořen nižšími druhy tavolník popelavý (Spiraea x cinerea), z počátku jako lem cesty, který se stáčí kolem stávajících stromů tak, aby nebránil průhledu od vstupu do parku na louku s Rozkošákem. Jednotlivé keře jsou sázeny ve skupinách v trojsponu 100 x 100 cm. 16

18 Podrosty Podrosty ve vstupní části parku (rozpočtovaná skupina B a C) jsou navrženy z půdopokryvných stínomilných dřevin břečťan popínavý (Hedera helix) a barvínek menší (Vinca minor). Spon výsadeb je 85 x 85 cm, což odpovídá přibližně 1,44 ks na 1m 2. Souhrnně se jedná o tyto druhy: Zkratka Druh Počet ks celkem Hedera helix břečťan popínavý 1100 Vinca minor barvínek menší 308 celkem 1408 Při realizaci je nutno dodržet tvar obvodu skupiny. Výsadby půdopokryvných rostlin tedy začínají po obvodu vymezené skupiny (1. krok) ve vzdálenosti jednotlivých rostlin 85 cm od sebe, postupně přecházejí do vnitřních řad (2. a 3. krok) ve vzdálenosti opět 85 cm. Po obvodu skupiny bude vysazován břečťan (Hedera helix - HH), směrem do centrální části bude vysazován barvínek (Vinca minor - VM). Příklad realizace půdopokryvných záhonů na modelové ploše 30,51 m 2. 17

19 8. POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT 1 1. Před zahájením realizace je nutné vytyčit inženýrské sítě. 2. V období vegetačního klidu se odstraní navržené dřeviny i s pařezy (odfrézováním). 3. V místech, kde proběhnou navrhované výsadby keřových skupin, dojde k vytýčení a následnému chemickému odplevelení záhonů. 4. Takto upravené plochy se zpracují jako záhony, na nichž se následně vytýčí výsadba dle osazovacího plánu. 5. Následně se vyhloubí jámy a vysází se jednotlivé keře dle osazovacího plánu 6. Současně s výsadbou keřů probíhá výsadba stromů, při čemž je počítáno s 50% výměnou půdy. Je nutné zřídit kotvení na tři kůly a jutovou bandáž. 7. U vysazených dřevin bude ihned provedena zálivka. 8. Záhony se zamulčují 10 cm vysokou vrstvou, u solitérních stromů je vhodné zamulčovat stromovou mísu. 9. Na plochách, kde dojde k poškození trávníku (počítáno cca 10% řešených ploch), se půda mělce nakypří ( mm), budou provedeny jemné terénní úpravy, vyseto osivo, jemně zapraveno a poté bude povrch utužen a zavlažen. 1 Podrobně je popis prováděných aktivit uveden v samostatné příloze Technická zpráva (únor 2013) 18

20 9. NÁVRH ETAPIZACE Návrh etapizace prováděných aktivit: Období vegetační období (jaro-léto 2013) podzim 2013 (od 1.10.) podzim 2013 zima 2013/2014 jaro 2014 léto podzim 2014 Prováděná aktivita pěstební opatření, v kritických (resp. kolizních) případech kácení dřevin na povolení orgánu ochrany přírody kácení dřevin první etapa výsadby kácení dřeviny druhá etapa výsadby, obnova trávníku rozvojová péče (údržba) 10. NÁVRH NÁSLEDNÉ ÚDRŽBY 2 1. U všech výsadeb stromů i keřů je potřebná zálivka, dodávaná v pravidelných intervalech, která bude závislá na počasí. 2. Doba a rozsah zmlazovacího řezu keřů je přímo závislá na daném taxonu. Nově vysázené listnaté keře je vhodné zmladit cca 10 let po výsadbě. 3. Kotvení stromů je nutné odstranit po ujmutí stromů na stanovišti. 4. U stromů je v opodstatněných případech (u cest) nutné provést vyzvednutí koruny nejméně do 2,5 m tak, aby stromy v pozdějším věku nebránily provozu. Řez bude prováděn každoročně, a to v předjaří až do doby dosažení podchodné výšky. 5. Dále je nutné u všech stromů odstraňovat prorůstání nežádoucích podnoží a obrůstání kmínků výmladky. V případě potřeby je vhodné v pozdějších letech po výsadbě provést opravný řez. 6. Údržba travnatých ploch spočívá v pravidelném kosení závislém na počasí. Počet opakování jednotlivých sečí je kosení. 2 Podrobně je návrh následné údržby zpracován v samostatné příloze Technická zpráva (únor 2013) 19

21 11. ODHAD NÁKLADŮ Rozpočet vegetačních úprav a následné péče: ETAPIZACE 1.rok 2.rok UZNATELNÉ NÁKLADY - REALIZACE VEGETAČNÍ UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH ÚPRAVY celkem Rozpočet pro všechna prováděná opatření: TYP nákladu KÁCENÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA KEŘŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA NÁSLEDNÁ PÉČE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR UZNATELNÉ NÁKLADY - CELKEM NÁKLADY BEZ UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH DPH celkem Kumulativní rozpočet: ETAPIZACE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR VEGETAČNÍ ÚPRAVY NÁSLEDNÁ PÉČE ROZPOČTOVÁ REZERVA 5% UZNATELNÉ NÁKLADY bez DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH celkem celkem s DPH Uznatelné náklady s DPH: Náklady celkem s DPH: 20

22 12. ZÁVĚR Návrh regenerace zámeckého parku v podobě vegetačních úprav zajišťuje první krok k celkové obnově a zvýšení atraktivity významného objektu zahradní a krajinářské tvorby v Pacově. Vlivem nekoncepční péče v 2. polovině 20. století se v zámeckém parku nevyskytuje mladá generace dřevin, což se jeví jako velký problém v horizontu let. Proto je důležité v prvním kroku odstranit poškozené, přestárlé, nevhodně vysazené, popř. nebezpečné dřeviny a vysadit novou generaci stromů a keřů, založit keřové patro (především v podobě optických clon, porostních okrajů a protierozních pásů) a podrosty půdopokryvných rostlin. Zároveň je důležité zachovat významné kompoziční principy vyplývající z filosofie zakládání anglických krajinářských zahrad 19. století a z historického vývoje zámeckého parku v Pacově. Jako další etapa by měla následovat rekonstrukce technických prvků cest, mobiliáře, aby byl v parku zachován rekreační potenciál včetně vybavenosti. Na základě historických analýz vyplývá i třetí možný krok celkové regenerace parku nová náplň, program, oživení, které by zatraktivnilo způsob trávení volného času obyvatelům Pacova. Objekt zámeckého parku má velký potenciál nejen jako klidová rekreační zóna pro pasivní odpočinek, ale též pro aktivní rekreaci a kulturu. Významný je samozřejmě i jeho hygienický a ekologický (přírodní) potenciál. V rámci navržených skupin keřů vzniknou mimo jiné klidové zóny pro hnízdění drobného ptactva. Použitím stanovištně původních dřevin bude nabídnuta i potravní základna pro tyto živočichy. 21

23 13. POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA ZEMANOVÁ, Hana. Uplatnění zahradní a krajinářské tvorby v přeměnách historických prostorů. Lednice, s. Vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová. SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., DOPORUČENÉ KONTAKTY Inventarizace dřevin: Ing. Hana Zemanová, Kolín, Dendrologický průzkum: Skoumal Vladislav, WISTERIA s.r.o., České Budějovice, 22

24 15. SEZNAM PŘÍLOH a) Technická zpráva b) Inventarizace dřevin c) Položkový rozpočet dle OPŽP d) Mapové přílohy: Koordinační výkres návrh dřevin k odstranění dle Skoumal 2009; návrh koncept; 1:

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: Obec Chocomyšl Sídlem: Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč Zastoupený: Josefem Egerem, starostou Obce Chocomyšl IČ: 00572527 Zakázka: OBNOVA

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon.

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon. 10. Sady Svobody Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi ulicí Sadovou

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov strana 1 Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby Regenerace zeleně v obci Braškov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: Základní

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ ŘEŠENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ VĚTRNÍKOVA ZAHRADA PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba Adresa: Klimkovická

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

NOVÝ JIČÍN PROJEKT REGENERACE KONCEPT PROJEKTU. Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Datum: listopad 2008

NOVÝ JIČÍN PROJEKT REGENERACE KONCEPT PROJEKTU. Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Datum: listopad 2008 DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika, Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ DLOUHÁ NOVÝ JIČÍN KONCEPT PROJEKTU Zadavatel: Město Nový

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE OPERAtNI tlvotni PROGRAM PROSTŘEDí * * * EVROPSKÁ UNIE I Pro vodu VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více