Ministr: Ing. Ježek CSc. v. r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministr: Ing. Ježek CSc. v. r."

Transkript

1 Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana Byl-li návrh privatizačního projektu podniku nebo privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob předložen zakladateli přede dnem účinnosti této vyhlášky, může ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky v rámci schvalovacího řízení požádat zpracovatele projektu o doplnění či provedení nezbytných úprav podle přílohy č. 1 této vyhlášky. 3 Privatizační projekty budou předkládány v takové formě, aby mohlo být samostatně nakládáno s podnikatelským záměrem, s přílohami uvedenými pod body č formuláře č. 1 a pod bodem č. 21. formuláře 4 (D). 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Ing. Ježek CSc. v. r. Příloha č. 1 vyhlášky č. 526/1991 Sb. Změny a doplňky Závazné osnovy pro vypracování privatizačního projektu 1) K Úvodu: V bodě 2 Určení restitučního nároku oprávněných osob... vypustit slova nebo poskytnutím akcií akciové společnosti, která se stala právním nástupcem držitele majetku podléhajícího restituci. V předposledním odstavci za větu končící slovy... a FNM SR. se doplňuje věta: V těchto případech budou všechny údaje o majetku uváděny s rozlišením majetku ležíciho na území České republiky a majetku ležíciho na území Slovenské republiky, zejména pak účetní výkysy Rozvaha Úč.2A-02 (pro obě kategorie majetku se rozvaha sestaví samostatně) a údaje o pozemcích a ostatních hmotných aktivech, která nejsou vedena v účetnictví. 3) K formuláři č. 1 Bod č. 4 Vypouští se bod 4.1 (Stanovisko příslušného úřadu pro hospodářskou soutěž z hlediska požadavků zákona č. 63/91 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). V bodě 4.4 v tabulce č. 1 a v tabulce č. 2 se řádek 6 nahrazuje novým textem: Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání a hodnota prostředků poskytnutých v rámci privatizace na oddlužení. Za řádek 6 se doplňuje nový řádek 7: Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob souvisejících s majetkem navrženým do malé privatizace. Dosavadní řádek 6 se označuje jako řádek 8. a v záhlaví se vypustí slova ř. 3 + ř. 4. Poznámka č. 2 se mění takto: 2) Sl. 2 = Sl. 3 + Sl. 4 = Sl. 5 + ( Sl. 10 až Sl. 18). Doplňuje se poznámka č. 3 vztahující se k ř. 6: 3) Připočte se hodnota, kterou na oddlužení poskytne Fond národního majetku ČR z výnosů z prodeje některé provozní jednotky vykázané ve formulářích řady 4.. V bodě 4.4 v tabulce č. 1 se sloupec Majetek neřešený tímto projektem stává společným záhlavím sloupce 5. Majetek neřešený celkem a sloupce Z toho. Sloupec Z toho je společným záhlavím sloupců 6. Majetek neřešený z důvodů nevyjasněných restitučních nároků, 7. Majetek zůstávající ve vlastnictví státu, 8. Majetek řešený jiným projektem, 9. Majetek neřešený z jiných důvodů. Dosavadní sloupce 7 15 se označují jako sloupce V bodě 4.4 v tabulce č. 1 se doplňuje legenda: (Legenda k Tabulce č. 1: sl. 2-4, ř. 1-3 = form. 2(A) b.9. nebo form. 2(B) b sl. 2-4, ř. 4 = form. 2(A) b nebo form. 2(B) b sl. 2-4, ř. 5 = form. 2(A) b.10, 11 nebo form. 2(B) b , b

2 Strana 2628 Zbierka zákonov č. 526/1991 Čiastka 101 sl. 2-10, ř. 6, 7 = nevyplňuje se sl. 2-4, ř. 8 = form. 2(A) b.12. nebo form. 2(B) b.16.5 (ř. 3 + ř. 4) sl. 5 = form. 2(B) b.16.5 sl. 6 = form. 2(B) b.16.1 sl. 7 = form. 2(B) b.16.2 sl. 8 = form. 2(B) b.16.3 sl. 9 = form. 2(B) b.16.4 sl. 10 = form. 3(A) b.7.a) sl. 11, ř. 1-5 = form. 3(B) b.3.6 sl. 11, ř. 6 = form. 3(B) b Očekávané tržby z prodeje, resp. výnos/náklad fyzické likvidace Navržená hodnota majetku po přecenění Prostředky na oddlužení sl. 11, ř. 7 = nevyplňuje se sl. 11, ř. 8 = ř. 3 + ř. 4 ř. 6 sl. 12, ř. 1-5 = form. 3(C) b.4 údaje za majetek včetně zásob sl. 12, ř. 6 = nevyplňuje se sl. 12, ř. 7 = form. 3(C) b.4 Předpokládaná hodnota prodaných zásob sl. 12, ř. 8 = ř. 3 + ř. 4 ř. 7 sl. 13, ř. 1-3 = form. 4(A) b.4 sl. 13, ř. 4 = form. 4(A) b sl. 13, ř. 5 = form. 4(A) b.5, 6 sl. 13, ř. 6 = form. 4(A) b.7 sl. 13, ř. 7 = form. 4(A) b.8 sl. 13, ř. 8 = form. 4(A) b.9 (ř. 3 + ř. 4 ř. 6 + ř. 7) U sl odpovídají stejným řádkům stejné body příslušného formuláře řady 4 jako u sl. 13 s tím, že do sl. 14 se doplňují údaje z form. 4(B), do sl. 15 z form. 4(C), do sl. 16 z form. 4(D), do sl. 17 z form. 4(F), do sl. 18 z form. 4(E).). V bodě 4.4 v tabulce č. 2 se doplňuje legenda: (Legenda k Tabulce č. 2: sl. 2-4, ř. 1-3 = b.4 odpovídajícího formuláře řady 4 sl. 2-4, ř. 4 = b odpovídajícího formuláře řady 4 sl. 2-4, ř. 5 = b.5, 6 odpovídajícího formuláře řady 4 sl. 2-4, ř. 6 = b.7 odpovídajícího formuláře řady 4 sl. 2-4, ř. 7 = b.8 odpovídajícího formuláře řady 4 sl. 2-4, ř. 8 = b.9 odpovídajícího formuláře řady 4 sl. 5-12, ř. 1-8 = v rámci privatizačního projektu jsou tyto údaje originální nejsou uvedeny na jiném místě v projektu, proto musí být převzaty přímo z účetnictví privatizovaných subjektů). v bodě 4.5 se doplňuje nová věta: V tabulce č. 3 se veškeré finanční informace uvádějí v tis. Kčs. V bodě 4.5 v tabulce č. 3 se slova celkový majetek nahrazují slovy základní kapitál Dosavadní body 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 se označují jako body 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4. Za bod 4.4 se doplňují nové body 4.5, 4.6 a 4.7, které znějí: 4.5. Výtah údajů pro počítačové zpracování: (Zpracovaný podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/1991 Sb.) Návrh na financování některých nákladů spojených s realizací privatizačního projektu z prostředků Fondu národního majetku České republiky: (Zde budou ve výjimečných případech uvedeny očekávané náklady na realizaci veřejných dražeb, veřejných soutěží a náklady na tržní ocenění podniků. Podmínkou schválení tohoto způsobu financování je, aby byla financovaná činnost realizována až po schválení projektu a aby byla o této činnosti uzavřena smlouva s Fondem národního majetku ČR.) 4.7. Tabulka č. 4: Vyhodnocení postavení subjektu a samostatně privatizovaných jednotek na trhu Tabulka č. 5: Vyhodnocení postavení subjektu a samostatně privatizovaných jednotek na trhu potravin a průmyslového zboží.). 4) K formulářům řady 2: Bod č. 6 formuláře č. 2(A) a formuláře č. 2 (B) se doplňuje takto: 6. V případě privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob: registrovaný základní kapitál druh, hodnota a počet vydaných akcií (u s. r. o. počet a výše podílů)

3 Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana 2629 název, sídlo a adresa ostatních zúčastněných subjektů podíl majetkové účasti státu (státní podíl v %, druh, hodnota a počet vydaných akcií) v případě, že je vyhrazeno právo na přednostní odprodej akcií, uvede se komu mají být akcie přednostně prodány, jaký objem akcií a za jakou cenu. Bod č. 15 formuláře č. 2(A) a bod č. 18 formuláře č. 2(B) se doplňují takto: 18. Termín (termíny), ke kterému zakladatel zruší podnik bez likvidace, nebo termín (termíny), ke kterému zakladatel vyjme část (části) majetku subjektu, popř. způsob vyjmutí části majetku: (Tyto termíny zpravidla nebude možno uvést jako konkrétní datum. Obvykle bude třeba uvádět údaj např. ke dni zápisu akciové společnosti zakládané podle tohoto projektu do podnikového rejstříku apod. Tyto termíny však nemohou být dřívější než datum účinnosti smluv, které se uzavírají podle tohoto projektu. Jako způsob vyjmutí bude uveden zejména mechanismus vyjmutí části majetku stávajících akciových společnosti a skutečnost, zda při tomto vyjmutí bude nutné snižovat základní kapitál akciové společnosti či nikoli. Tuto operaci by jako zakladatel měl dělat fond národního majetku, proto je nutné v harmonogramu realizace projektu nejprve převést akcie akciové společnosti na fond národního majetku a teprve potom uskutečnit vyjmutí a převedení části majetku.). 5) K formuláři č. 2(A) Bod č. 7 Komentář k bodu č. 7 se doplňuje takto: 7. Stručná charakteristika subjektu: (Základní předmět činnosti, počet a územní rozložení provozních jednotek, rozhodující dodavatelé a odběratelé, postavení subjektu na trhu a případná majetková účast subjektu na podnikání jiných právnických osob uvede se název a sídlo právnické osoby a výše podílu). Bod č. 10 Bod č. 10 se doplňuje takto: 10. Pozemky subjektu oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:. 6) K formuláři č. 2(B) Bod č. 7 Bod č. 7 se doplňuje takto: 7. Stručná charakteristika subjektu: (Základní předmět činnosti, vymezení vazeb mezi částí majetku privatizovanou podle tohoto projektu a zbývající částí majetku, případná majetková účast subjektu na podnikání jiných právnických osob uvede se název a sídlo právnické osoby a výše podílu). Bod č. 16 Bod č. 16 zní: 16. Vymezení majetku subjektu, který není řešen tímto projektem, a odůvodnění tohoto postupu: (Ke každému bodu se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje: Aktiva celkem (ř. 52 ř. 50 ř. 51 výkazu Úč. 2A-02) Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02) Část majetku subjektu, která není řešena tímto projektem (Aktiva celkem Cizí pasiva) Pokud je subjektem popisovaným formulářem č. 2(B) bodem 16. existující akciová společnost, uvedou se i údaje: Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví: Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:) Majetek neřešený tímto projektem z důvodu nevyjasněných restitučních nároků: Označení a stručná Důvod vyjmutí charakteristika majetku z privatizace Způsob zajištění Způsob naložení s majetkem dočasné správy po vyjasnění restitučních nároků (Jako způsob zajištění dočasné správy je možné uvádět převedení neprivatizovaného majetku na

4 Strana 2630 Zbierka zákonov č. 526/1991 Čiastka 101 orgány státní správy zakladatele, okresní úřady, finanční správy, pozemkové fondy nebo ponechání ve formálně přetrvávajícím státním podniku. Jako způsob naložení s majetkem po vyjasnění restitučních nároků je možné uvádět např. předkupní právo pro kupce souvisejícího privatizovaného majetku, vložení do akciové společnosti formou přímé kapitálové investice fondu národního majetku, prodej v rámci aukce ap.) Majetek neřešený tímto projektem z důvodu úmyslného ponechání ve vlastnictví státu: Označení a stručná Důvod ponechání charakteristika majetku ve vlastnictví státu 3. Označení budoucího subjektu státní správy a způsob převodu (Zároveň předkladatel projektu doloží v příloze projednání tohoto převodu a vyjádření budoucího správce) Majetek řešený jiným privatizačním projektem: Označení a stručná Identifikace projektu, charakteristika majetku v němž je majetek řešen Majetek neřešený tímto projektem z jiných důvodů: Označení a stručná Odůvodnění, proč není majetek charakteristika majetku projektem řešen Majetek neřešený tímto projektem celkem: (Uvede se součet účetních údajů za předchozí body.). 7) K formuláři č. 3(A): Bod č. 3 Bod č. 3 zní: 3. Datum, ke kterému majetek přešel na stát: (Datum zápisu nového vlastníka po znárodnění do pozemkové knihy.). Bod č. 4 Bod č. 4 zní: 4. Ocenění restitučního nároku: (Cena nemovitosti podle stavu v době odnětí stanovena soudním znalcem přiměřeně dle cenových předpisů platných k , případně zvýšená o zůstatkovou cenu dosud existujících znárodněných movitých věcí. Pokud je majetek vydáván ve stavu odpovídajícímu stavu znárodněného majetku v době odnětí, není restituční nárok třeba oceňovat.). Bod č. 7 Bod č. 7 se mění a doplňuje takto: 7. Způsob vypořádání restitučního nároku: a) vydáním věci (Pro vydávaný majetek se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje: Aktiva celkem (ř. 52 ř. 50 ř. 51 výkazu Úč. 2A-02) Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02) Hodnota vydávaného majetku (Aktiva celkem Cizí pasiva) Pokud se vydávají i pozemky nebo ostatní nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, ale byla vykázána v některém z formulářů řady 2, uvede se jejich hodnota: Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví: Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:) b) finanční náhradou poskytnutou v akciích akciové společnosti, která se stala právním nástupcem držitele majetku: (Uvede se pořadové číslo formuláře č. 4(D) nebo formuláře č. 4(E) zpracovaného na privatizaci akciové společnosti, která se stala držitelem restituovaného majetku.)

5 Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana 2631 c) finanční náhradou poskytnutou v akciích Restitučního investičního fondu (Pouze v případech, že restituovaný majetek není vydáván a není začleněn do majetku akciové společnosti, jejímiž akciemi by mohla být oprávněná osoba vypořádána.) d) vydání věci a odprodej majetku souvisejícího (Tento způsob vypořádání se podrobněji popíše v samostatném formuláři č. 4(C), kde je restituovaný majetek spolu s majetkem odprodávaným vymezen jako jedna samostatně privatizovaná jednotka s tím, že část kupní ceny je uhrazena restitučním nárokem a rozdíl hodnoty takto vymezeného majetku a výše restitučního nároku je uhrazen přímo. Zde ve formuláři č. 3(A) se uvede pořadové číslo formuláře č. 4(C), který vypořádání řeší.). 8) K formuláři č. 3(B): Název formuláře č. 3(B) se doplňuje: VYMEZENÍ ČÁSTÍ MAJETKU URČENÉHO K PRIVATIZACI PODLE TOHOTO PROJEKTU NEPOUŽI- TELNÝCH PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY A NÁVRHY NA ODDLUŽENÍ Do formuláře č. 3(B) se doplňuje úvod, který zní: (Tento formulář se zpracovává jen na majetek movitého charakteru. Nemovitosti a cenné papíry nepoužitelné pro daný podnikatelský záměr se budou privatizovat v samostatném formuláři řady 4 nebo v jiném privatizačním projektu. Pokud půjde o majetky charakteru rekreačních zařízení, obytných domů, obytných domů s nebytovými prostorami a administrativních budov, je možné navrhnout v příslušném formuláři řady 4 v bodě zabývajícím se způsobem úhrady ceny (formulář č. 4(A) b. 12.5, formulář č. 4(B) b.16, formulář č. 4(C) b.19), že výnos z takovéto samostatné privatizace bude použit na uhrazení dluhů některé z akciových společností, která bude následnou organizací privatizovaného subjektu a jejíž struktura cizích a vlastních pasiv do vyžaduje. Podmínkou tohoto použití výnosu je, aby byl prodej nevyužitelných nemovitostí realizován před založením akciové společnosti. Operace uvedené ve formuláři č. 3(B) je možné realizovat jen po schválení privatizačního projektu, ale před vlastní privatizací s tím, že případná ztráta vzniklá z vypořádání tohoto majetku se zúčtuje oproti hodnotě privatizovaného majetku. Ve formulářích řady 4 se tento majetek projeví pouze ve formě předpokládaných tržeb z prodeje, výnosů/nákladů z fyzické likvidace nebo v hodnotě pro přecenění.). Bod č. 3 Bod č. 3 se mění a doplňuje takto: 3. Způsob naložení s majetkem nepoužitelným pro podnikatelské účely. Za jednotlivé části majetku se uvede: 3.1. Zda má být majetek prodán a jakým způsobem: 3.2. Zda má být majetek fyzicky likvidován: 3.3. Zda má být majetek bezplatně převeden, na jaký subjekt, z jakých důvodů: (Způsob vypořádání nepoužitelného majetku bude povolován zejména pro majetek jednotek navržených pro transformaci do právní formy akciové společnosti a to tehdy, bude-li jeho vypořádání provedeno před založením akciové společnosti nebo před privatizací akcií akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je stát. U ostatních privatizačních metod by měl být majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely vypořádáván zejména podle bodu 3.4. s tím, že budoucí majitel převezme i majetek nepoužitelný, ale jeho nepoužitelnost bude vyjádřena v ceně. Za jednotlivé části majetku se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou údaje: Aktiva celkem (ř. 52 ř. 50 ř. 51 výkazu Úč.2A-02) Cizí pasiva (ř. 61 až 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč.2A-02) Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely před vypořádáním (Aktiva celkem Cizí pasiva) Očekávané tržby z prodeje, resp. výnos/náklad fyzické likvidace Zda má být majetek přeceněn: (Přecenění majetku provedené na základě odborného odhadu v případech, kdy je majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely v dosavadní ceně vzhledem k jeho morálnímu opotřebení, resp. k cenovému vývoji. Odborný odhad bude doložen v samostatné příloze. Za jednotlivé části majetku se přiloží vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou údaje: Účetní hodnota majetku před přeceněním Navržená hodnota majetku po přecenění.

6 Strana 2632 Zbierka zákonov č. 526/1991 Čiastka Návrh na oddlužení: (Zde se uvedou případy, kdy bude docházet k oddlužení na základě dohody s bankou. V těchto případech bude návrh na oddlužení doložen stanoviskem příslušné banky.) 3.6. Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely celkem: (Uvede se součet účetních údajů za předchozí body ve struktuře rozvahy i jednotlivých agregovaných údajů hodnota aktiv, pasiv, jejich rozdílu před vypořádáním a hodnota po vypořádání.). Bod č. 4 Bod č. 4 zní: 4. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání: (Uvede se součet hodnot uvedených v bodech za jednotlivé části majetku = očekávané tržby z prodeje, resp. výnos/náklad fyzické likvidace + navržená hodnota majetku po přecenění + prostředky poskytnuté na oddlužení.). Bod č. 5 Bod č. 5 zní: 5. Rozdělení hodnoty majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání na jednotlivé samostatně privatizované jednotky: (Zpravidla se přihlédne k původnímu začlenění majetku, přičemž majetek po vypořádání musí být rozdělen beze zbytku.). 9) K formuláři č. 3(C): Bod č. 4 Bod č. 4 se mění a doplňuje takto: 4. Účetní hodnota majetku privatizovaného ve veřejných dražbách podle zákona č. 427/1990 Sb. a předpokládaná hodnota zásob prodávaných v souvislosti s těmito dražbami: (Uvede se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč.2A-02 za souhrn aktiv všech provozních jednotek zahrnutých v seznamu vypracovaném podle bodu 1 a za souhrn zásob, u nichž se předpokládá, že budou prodány v souvislosti s těmito dražbami, sestavený na základě poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. Kromě toho se uvedou údaje: Účetní hodnota aktiv provozních jednotek v seznamu vypracovaném podle bodu 1 Předpokládaná hodnota prodaných zásob Pokud se prodávají i pozemky nebo ostatní nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, ale byla vykázána v některém z formulářů řady 2, uvede se jejich hodnota: Hodnota pozemků vykázaných ve formulářích řady 2 Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, vykázaná ve formulářích řady 2.). Bod č. 6 Bod č. 6 zní: 6. Rozdělení předpokládané výše tržeb z prodeje zásob na jednotlivé privatizované jednotky: (Uvede se výše tržeb a pořadové číslo příslušného formuláře řady 4 v rámci daného privatizačního projektu.). 10) K formulářům řady 4: Bod č. 7 formuláře č. 4(A), 4(B), 4(C), 4(D), 4(E) a 4(F) se mění takto: 7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání: (Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3(B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.). Bod č formuláře č. 4(A), bod č. 15 formuláře č. 4(B), bod č. 14. formuláře č. 4(C) a nový bod č formuláře č. 4(D) znějí: Způsob zajištění převodů úvěrů, práv a závazků: (Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek). Záhlaví 1 3 se nemění. Do formuláře č. 4(A) a 4(B) se vkládá bod č. 12., který zní: 12. Zdůvodnění použité metody privatizace:

7 Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana 2633 Dosavadní body č. 12 až 16 formuláře 4(A) se označují jako body č. 13 až 17. Dosavadní body č. 12 až 21 formuláře 4(B) se označují jako body č. 13 až ) K formuláři č. 4(A): Bod č. 12 Dosavadní bod č. 12 se označuje jako bod č. 13. a zní: Vyvolávací cena privatizované jednotky ve veřejné dražbě: (Zároveň s vyvolávací cenou se explicitně uvede, zda jsou zásoby součástí dražby, či zda se prodávají v souvislosti s dražbou, jako pevně daná položka. Jsou-li do okruhu účastníků zahrnuty i zahraniční osoby, je třeba vyvolávací cenu zvýšit na základě odborného stanovení tržní hodnoty.) Podmínky účasti ve veřejné dražbě: (Uvede se zejména výše dražební jistoty, vstupné na veřejnou dražbu, poplatek za oprávnění účastnit se veřejné dražby, termín (termíny) a podmínky prohlídky samostatně privatizované jednotky, poplatek za prohlídku samostatně privatizované jednotky. V rámci prohlídky budou poskytnuty zájemcům o účast ve veřejné dražbě informace přinejmenším v rozsahu privatizačního projektu a bude umožněna prohlídka základních prostředků a zásob. V tomto bodě je možné uvést případné podmínky uložené budoucími vydražiteli.) Body zůstávají beze změny Způsob úhrady ceny vydraženého majetku: (Uvede se zejména, do kdy a jak bude zaplacena kupní cena po vydražení. Pokud nejsou zásoby předmětem dražby, bude zde uvedena výše úvěru, který souvisí s přebíranými zásobami, a způsob, kdy a komu budou zásoby zaplaceny.) Další podmínky veřejné dražby: (Např. v případech, že je odhadovaná a v samostatné příloze doložená tržní cena nižší než cena vyvolávací, bude navržen režim holandské dražby s dolní hranicí na úrovni odhadované tržní ceny.). 12) K formuláři č. 4(C): Do formuláře č. 4(C) se doplňuje úvod, který zní: (Tento formulář se používá i pro případy, kdy již proběhlo nabídkové řízení a na základě jeho výsledků je v projektu navržen konkrétní kupující. V těchto případech bude průběh nabídkového řízení doložen v bodě 16. Odůvodnění přímého prodeje. Doloženo bude zejména zpracované informační memorandum, které bylo zasláno účastníkům řízení, okruh účastníků řízení a poslední nabídky, z nichž byl vítěz nabídkového řízení určen. Bod č. 12 Bod č. 12 zní: 12. Kupní cena privatizované jednotky určené k přímému prodeji: (Uvede se výše kupní ceny a způsob, jakým byla stanovena. Pokud se jedná o přímý prodej zahraniční osobě, je nutno určit kupní cenu na základě odborného stanovení tržní hodnoty. Kupuje-li oprávněná osoba majetek související s majetkem jí vydávaným, stanoví se kupní cena jako rozdíl mezi oceněním restitučního nároku bod č. 4 formuláře 3(A) a majetku privatizované jednotky celkem bod č. 9 tohoto formuláře.). Bod č. 18 Bod č. 18 zní: 18. Kupní smlouva: (Přiloží se návrh kupní smlouvy.). Bod č. 19 Bod č. 19 zní: 19. Způsob úhrady ceny prodávaného majetku: (K privatizačnímu projektu se přiloží doklad o příslibu úvěru, resp. o vinkulaci vkladu.). 13) K formulářům č. 4(D) a 4(E): Bod č. 15 Dosavadní bod č. 15 formuláře č. 4(D) a bod č. 14 formuláře č. 4(E) se mění takto: 15. Výše a druh přímé kapitálové investice jiného než státního subjektu: (Vyplňuje se pouze v případě, že na základě dohody se na zvýšení kapitálu společnosti podílí zejména věcným vkladem zahraniční partner, obec, družstvo apod. Přistupuje-li zahraniční partner, stanoví se

8 Strana 2634 Zbierka zákonov č. 526/1991 Čiastka 101 hodnota jeho podílu na základním kapitálu jako poměr tržního ocenění jím vkládaného podílu k tržnímu ocenění podílu státu. Přistupuje-li tuzemská fyzická nebo právnická osoba, stanoví se hodnota jeho podílu na základě stejného principu ocenění podílu státu a podílu nového akcionáře. Projednání kapitálové investice bude doloženo dohodou s investorem.) Budoucí Druh Předpokládaný podíl Způsob akcionář investice na základním kapitálu ocenění akciové společnosti podílu (Kčs, %, počet, druh, nominální hodnota akcií) Zdůvodnění výběru Harmonogram Zvláštní budoucího akcionáře uskutečnění investice dohodnuté podmínky. Bod č. 20 Dosavadní bod č. 20 formuláře č. 4(D) a bod č. 16 formuláře č. 4(E) se označují jako bod č. 21 formuláře č. 4(D) a bod č. 17 formuláře č. 4(E) a mění se a doplňují takto: 21. Privatizace akcií, které bude vlastnit Fond národního majetku ČR: (V tomto bodu se uvedou údaje, které se týkají všech akcií vlastněných Fondem národního majetku ČR.) Bezúplatný převod: (Budoucími akcionáři v tomto případě mohou být v rámci posílení zdrojů obce, fondy nemocenského a důchodového pojištění.) Záhlaví 1.-7., bod č a bod č se nemění Přímý prodej akcií: Záhlaví se nemění. V záhlaví 7 se doplní komentář: 7 Pokud se jedná o přímý prodej zahraniční osobě, je nutno určit kupní cenu akcií na základě odborného stanovení tržní hodnoty akciové společnosti. Pokud se jedná o přímý prodej tuzemskému subjektu, je možné uvést bu tržní cenu akcií, nebo nominální hodnotu akcií zvýšenou o poměrnou část fondů akciové společnosti.) Záhlaví 8 se nemění. Doplní se záhlaví 9, 10 a 11, která zní: Způsob úhrady ceny Kupní smlouva Harmonogram (Přiloží se doklad (Přiloží se návrh uskutečnění o příslibu úvěru, kupní smlouvy.) investice resp. o vinkulaci vkladu.) Prodej prostřednictvím zprostředkovatele např. banky, burzy, nebo jiné osoby oprávněné k nakládání s cennými papíry: (V příloze bude doloženo projednání a dohoda se zprostředkovatelskou institucí.) Záhlaví se nemění Akcie vydávané oprávněným osobám: Počet akcií Podíl na základním kapitálu Druh akcií akciové společnosti Nominální hodnota Budoucí akcionář Číslo formuláře č. 3(A), akcií který nárok řeší Počet akcií určených pro Restituční investiční fond: (Pokud se řeší restituční nároky v souvislosti s majetkem ležícím na území Slovenské republiky, uvede se počet akcií do obou republikových restitučních investičních fondů.) Prodej zaměstnaneckých akcií: (Prodej zaměstnaneckých akcií je možné navrhovat jen v případech, kdy je akciová společnost

9 Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana ) K formuláři č. 4(D): schopna odkoupit tyto akcie v okamžiku privatizace z prostředků svých fondů od fondu národního majetku, a to za nominální cenu. Zaměstnanecké akcie se mohou vydat maximálně ve výši 10 % základního kapitálu. Akciová společnost prodává tyto akcie zaměstnancům za cenu, o níž rozhodne valná hromada. Zároveň valná hromada určí i způsob a podmínky prodeje.) Počet akcií Podíl na základním kapitálu Nominální hodnota akciové společnosti akcií. Bod č. 14 Bod č. 14 se mění takto: 14. Výše a druh fondů, které společnost zřídí při svém založení: (Jedná se o rezervní fond, resp. další fondy zřizované při založení akciové společnosti. Součet zřizovaných fondů nesmí přesáhnout 10 procent výše základního kapitálu akciové společnosti a musí jim odpovídat výše finančních prostředků společnosti v době jejího založení.). Bod č. 16 Bod č. 16 se vypouští a body č se označují jako body č Bod č. 21 Dosavadní bod č. 21 se označuje jako bod č. 20 a mění se takto: 20. Přílohy: návrh zakladatelského plánu (zakládacího listu, příp. smluvy), návrh stanov nové společnosti, vyplněný formulář žádosti o registraci u rejstříkového soudu (obchodního registru), návrh žádosti na vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, návrh na jmenování 4 členů představenstva a 4 členů dozorčí rady s přiloženými stručnými životopisy, u navržených členů představenstva budou přiloženy notářsky ověřené podpisové vzory v tomto rozsahu: 15) K formuláři č. 4(E): Podepsaný... (jméno, příjmení) nar.... bytem... bude ve funkci člena představenstva akciové společnosti... (název) podepisovat za společnost tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis takto:.... Bod č. 12 Bod č. 12 se mění a doplňuje takto: 12. Základní kapitál a fondy akciové společnosti: Datum založení akciové společnosti a registrovaná výše základního kapitálu ke dni předložení projektu: Výše a druh fondů akciové společnosti ke dni poslední měsíční závěrky provedené před předložením projektu: Podíl na základním kapitálu akciové společnosti, který vlastní stát nebo jiná právnická osoba, jejímž jediným akcionářem, podílníkem nebo vlastníkem je stát: Název (jméno) Počet Podíl na základním Druh Nominální a adresa akcií kapitálu akciové akcií hodnota akcionáře společnosti akcií Podíl na základním kapitálu akciové společnosti, který vlastní jiný než státní subjekt: Název (jméno) Počet Podíl na základním Druh Nominální a adresa akcií kapitálu akciové akcií hodnota akcionáře společnosti akcií

10 Strana 2636 Zbierka zákonov č. 526/1991 Čiastka Zvláštní práva dle stanov akciové společnosti (Uvede se zejména právo na přednostní odkoupení akcií) Úprava aktiv, pasiv a základního kapitálu akciové společnosti: (Platí pro akciové společnosti, jejichž jediným akcionářem je v okamžiku předložení privatizačního projektu stát nebo jiná právnická osoba, jejímž jediným akcionářem, podílníkem nebo vlastníkem je stát. U ostatních akciových společností jsou zásahy do majetku nebo do základního kapitálu možné jen s vyjádřeným souhlasem valné hromady. Veškeré operace s majetkem a základním kapitálem je nutné provést před vlastní privatizací akcií.) Termín a způsob vyjmutí části majetku akciové společnosti a jejího převedení na Fond národního majetku ČR: (Pokud má vyjmutí části majetku akciové společnosti za následek snížení základního kapitálu, je nutno postupovat podle zákona č. 104/1990 Sb. Tato operace musí vždy časově předcházet způsobu privatizace podle bodu č. 16 tohoto formuláře.) Navrhovaná výše základního kapitálu, z níž bude odvozen počet a nominální hodnota akcií, které budou předmětem privatizace: (Uvede se výše základního kapitálu po vyjmutí části majetku a po zohlednění změny stavu fondů akciové společnosti v okamžiku založení a v době předložení privatizačního projektu. Navržená výše základního kapitálu se zpravidla určí tak, aby k okamžiku přeregistrace základního kapitálu mezi datem schválení projektu a privatizací akcií fondy akciové společnosti nepřesahovaly výši 10 % hodnoty základního kapitálu, s tím, že výši fondů musí odpovídat výše finančních prostředků společnosti v okamžiku přeregistrace.) majetek akciové společnosti celkem (údaj z bodu č. 9)... majetek akciové společnosti po provedených úpravách... základní kapitál... rezervní fond... ostatní fondy Návrh na změnu druhu a nominální hodnoty akcií: (Týká se zejména případů, kdy je jednou z navržených metod privatizace s použitím investičních kuponů.). Za tabulku č. 3 se vkládají nové tabulky č. 4 a 5, které zní: TAB. Č. 4: VYHODNOCENÍ POSTAVENÍ SUBJEKTU A SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÝCH JEDNOTEK NA TRHU 1. Celkový objem výroby (finanční obrat za poslední fin. uzavřený rok) v mil. Kčs *) 2. Převládající sortiment výroby (JKPOV na 4 místa) v hmot. jednot. *) 3. Další sortiment umožňující dominantní nebo monopolní postavení (JKPOV na 5 míst) v hmot. jednot. *) 4. Přehled o konkurenci dle bodu 2 dle bodu 3 5. Přehled o dovozu dle bodu 2 dle bodu 3 Absolutní objem % podíl na relevant. trhu obec. region. ČR SR *) Jedná se o objem a fyzické jednotky uplatněné na domácím trhu (tj. bez exportu).

11 Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 526/1991 Strana 2637 TAB. Č. 5: VYHODNOCENÍ POSTAVENÍ SUBJEKTU A SAMOSTATNĚ PRIVATIZOVANÝCH JEDNOTEK NA TRHU POTRAVIN A PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ 1. Celkový realizovaný obrat (tržby) za poslední finančně uzavřený rok z toho: velkoobchodní obrat 2. Celkově realizovaný obrat (tržby) k z toho: velkoobchodní obrat 3. Převládající sortiment prodeje dle sort. tříd *) Další sortiment umožňující dominantní nebo monopolní postavení 5. Přehled o konkurenci Absolutní objem v mil. Kčs regionálním % podíl na relevant. trhu v ČR *) Týká se pouze průmyslového zboží, u nábytku údaje za UZ. Nebudou-li k dispozici statistické údaje, použije se statistický odhad.. VÝTAH PRIVATIZAČNÍCH PROJEKTŮ PRO POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ Příloha č. 2 vyhlášky č. 526/1991 Sb. PŘÍLOHA PRO ZADÁVÁNÍ DAT, resp. pro přípravu mechanicky zpracovaných stručných výtahů základních přesně strukturovaných údajů o předkládaných privatizačních projektech 1. Úvod Tato příloha popisuje seznam počítačově evidovaných údajů o jednotlivých privatizačních projektech, jejichž databáze bude vytvořena a udržována na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen MSNMP ČR ). Evidence vychází z formulářů Závazné osnovy a má umožnit rychlou základní orientaci v předkládaných privatizačních projektech. Z každého zpracovaného formuláře vznikne jeden nebo více souborů, podle toho, zda se údaje určité skupiny údajů ve formuláři opakují vícekrát, či jsou uvedeny pouze jednou. U každé vyplněné stránky výtahu bude kromě položek uvedených v této příloze i IČO subjektu z prvního formuláře č. 2A (případně nebyl-li zpracován, pak z prvního formuláře 2B), jako základ pro evidenční číslo projektu, a resp. evidenční číslo formuláře. Kromě evidence stávajících privatizovaných subjektů je nutné evidenčně podchytit i nově vznikající, v projektech (ve formulářích řady 4) navržené, samostatně privatizované jednotky. Pro evidenci v rámci projektů k tomu slouží čtyřmístné číslo samostatně privatizované jednotky tvořené: kódem použité privatizační metody (pro formulář 4A = 1,4 B = 2, 4C = 3, 4D = 4, 4E = 5, 4F = 6) a třímístným pořadovým číslem formuláře daného typu v rámci daného privatizačního projektu. V sloupcích tabulek této přílohy jsou následující údaje: Pč pořadové číslo v rámci předtištěných formulářů ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Bod číslo bodu, pod kterým by měl být údaj evidován v závazné osnově Název stručný popis údaje

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování. POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU A OSNOVA UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU NA MAJETEK STÁTU, S NÍMŽ MÁ PRÁVO HOSPODAŘIT ÚČETNÍ JEDNOTKA ÚČTUJÍCÍ PODLE

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC Licence: DNTU XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR 54 STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU metodická pomůcka určená dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hradiště Účetní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR 54 STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU metodická pomůcka určená obcím pro vyplnění seznamu účetních jednotek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00299316 Obec Paseka Paseka čp. 17, 783 97 Paseka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více